Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R2218

Nariadenie rady (EURATOM) č. 2218/89 z 18. júla 1989, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (Euratom) č. 3954/87 stanovujúce najvyššie povolené hodnoty rádioaktivity v potravinách a krmivách spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu

OJ L 211, 22.7.1989, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 009 P. 85 - 87
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 009 P. 85 - 87
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 363 - 365
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 363 - 365
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 363 - 365
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 363 - 365
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 363 - 365
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 363 - 365
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 363 - 365
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 363 - 365
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 363 - 365
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 277 - 279
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 277 - 279
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 6 - 8

No longer in force, Date of end of validity: 08/02/2016; Nepriamo zrušil 32016R0052

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2218/oj

31989R2218Úradný vestník L 211 , 22/07/1989 S. 0001 - 0003
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 9 S. 0085
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 9 S. 0085


Nariadenie rady (EURATOM) č. 2218/89

z 18. júla 1989,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (Euratom) č. 3954/87 stanovujúce najvyššie povolené hodnoty rádioaktivity v potravinách a krmivách spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 31,

so zreteľom na návrh Komisie vypracovaný po získaní stanoviska odbornej skupiny vymenovanej Výborom pre vedu a techniku [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže príloha k nariadeniu (Euratom) č. 3954/87 [4] obsahuje položky pre najvyššie povolené hodnoty rádioaktivity potravín a krmív;

keďže však pre niektoré položky neboli stanovené najvyššie povolené hodnoty až do rozhodnutia, ktoré mala Rada prijať v neskoršej etape na základe dodatočných prác vykonaných najmä vedeckými odborníkmi;

keďže Komisia dňa 14. júna a 9. decembra 1988 predložila Rade dve oznámenia, ktoré boli určené na doplnenie prílohy k vyššie uvedenému nariadeniu a ktoré boli navrhnuté po konzultácii odbornej skupiny uvedenej v článku 31 zmluvy;

keďže príloha k uvedenému nariadeniu by sa mala preto doplniť;

keďže niektoré ďalšie informácie v uvedenej prílohe by mali byť tiež upravené s ohľadom na najnovšie vedecké práce v tejto oblasti;

keďže sa preto zdá byť vhodné zhrnúť hodnoty a ostatné informácie v uvedenej prílohe de jednej tabuľky;

keďže v dôsledku pokračujúcich vedeckých prác sa takisto zdá byť vhodné stanoviť, že postup uvedený v článku 7 nariadenia (Euratom) č. 3954/87 by sa mal použiť aj na stanovenie najvyšších povolených hodnôt pre krmivá; keďže uvedené nariadenie by sa malo príslušne doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (Euratom) č. 3954/87 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Článok 7 nariadenia (Euratom) č. 3954/87 sa nahrádza týmto:

"Článok 7

Vykonávacie pravidlá tohto nariadenia, zoznam menej významných potravín spolu s najvyššími uplatniteľnými hodnotami a najvyššie hodnoty pre krmivá budú prijaté v súlade s postupom stanoveným v článku 30 nariadenia (EHS) č. 804/68, ktoré sa použije primerane. Na tento účel bude ustanovený výbor ad hoc."

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. júna 1989

Za Radu

predseda

R. Dumas

[1] Ú. v. ES C 174, 2.7.1987, s. 6.

[2] Ú. v. ES C 13, 18.1.1988, s. 61.

[3] Ú. v. ES C 180, 8.7.1987, s. 20.

[4] Ú. v. ES L 371, 30.12.1987, s. 11.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

"

PRÍLOHA

NAJVYŠŠIE POVOLENÉ HODNOTY PRE POTRAVINY A KRMIVÁ (Bq/kg)

| Potraviny | Krmivá |

Potraviny pre kojencov | Mliečne výrobky | Iné potraviny s výnimkou menej významných potravín | Tekuté potraviny |

Izotopy stroncia, najmä Sr-90 | 75 | 125 | 750 | 125 |

Izotopy jódu, najmä I-131 | 150 | 500 | 2000 | 500 | |

Izotopy plutónia a transplu-tóniové prvky vysielajúce žiarenie alfa, najmä Pu-239, Am-241 | 1 | 20 | 80 | 20 | |

Všetky ostatné nuklidy s polčasom rozpadu dlhším ako 10 dní, najmä Cs-134, Cs-137 | 400 | 1000 | 1250 | 1000 | |

"

--------------------------------------------------

Top