Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R2141

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2141/89 zo 14. júla 1989 o zatrieďovaní určitých tovarov pod kódy KN 39211100 a 48101200

OJ L 205, 18.7.1989, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 75 - 76
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 75 - 76
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 99 - 100
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 99 - 100
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 99 - 100
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 99 - 100
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 99 - 100
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 99 - 100
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 99 - 100
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 99 - 100
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 99 - 100
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 150 - 151
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 150 - 151
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 016 P. 76 - 77

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2141/oj

31989R2141Úradný vestník L 205 , 18/07/1989 S. 0022 - 0023
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 2 Zväzok 7 S. 0075
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 2 Zväzok 7 S. 0075


Nariadenie Komisie (EHS) č. 2141/89

zo 14. júla 1989

o zatrieďovaní určitých tovarov pod kódy KN 39211100 a 48101200

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku [1], v znení nariadenia (EHS) č. 1672/89 [2] a najmä jeho článok 9,

keďže s cieľom zabezpečenia jednotného uplatňovania kombinovanej nomenklatúry pripojenej k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 je potrebné prijať opatrenia pre zatriedenie nasledujúcich tovarov:

1. ľahké panely obdĺžnikového alebo štvorcového tvaru vyhotovené z dosky expandovaného polystyrénu pokrytého z oboch strán vrstvou papiera. Celková hrúbka papiera je menej než 10 % celkovej hrúbky výrobku;

2. ľahké panely obdĺžnikového alebo štvorcového tvaru vyhotovené z vrstvy expandovaného polystyrénu pokrytého z oboch strán vrstvou papiera natieraného bielym kaolínom, ktorý neobsahuje vlákna získané mechanickým procesom, s plošnou hmotnosťou viac ako 150 g/m2. Celková hrúbka papiera je najmenej 10 % celkovej hrúbky výrobku;

keďže kombinovaná nomenklatúra pripojená k uvedenému nariadeniu (EHS) č. 2658/87 v podpoložke 39211100 zahŕňa "ostatné platne, listy, fólie, filmy, pruhy, a pásky z plastov: — pórovité: — z polymérov styrénu a v podpoložke 48101200 zahŕňa" papier a lepenku, natieranú na jednej alebo na oboch stranách kaolínom (porcelánová hlinka), alebo inými anorganickými látkami, vo forme kotúčov alebo listov druhov používaných na písanie, tlač, alebo iné grafické účely, ktorý neobsahuje vlákna získané mechanickým procesom, alebo z ktorých nie viac ako 10 % hmotnosti celkového obsahu vlákien pozostáva z takýchto vlákien, s plošnou hmotnosťou viac ako 150 g/m2; keďže pre zatriedenie horeuvedených tovarov majú byť zohľadnené príslušné kódy KN;

keďže horeuvedené tovary sú vyhotovené z dvoch rôznych materiálov a majú byť, podľa všeobecného pravidla 3 b) pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, zatrieďované podľa materiálu, ktorý im dáva ich podstatný charakter;

keďže príslušné tovary môžu jasne spadať len pod kapitolu 39, alebo kapitolu 48 podľa ich zloženia; keďže sa zdá byť vhodné rozlišovať medzi týmito dvomi kapitolami na základe celkovej hrúbky vrstiev papiera pokrývajúceho obidve strany polystyrénovej dosky, alebo vrstvy vo vzťahu k celkovej hrúbke výrobkov; keďže je žiadúce stanoviť celkovú hrúbku papiera na menej ako 10 % (zatriedenie do kapitoly 39), alebo 10 % alebo viac (zatriedenie do kapitoly 39);

keďže, podľa ustanovení poznámky 10 ku kapitole 39 a poznámky 7 ku kapitole 48 ostáva kritérium zatrieďovania uplatnené v tomto nariadení v platnosti nezávisle na druhu plastu, na ktorý sa vzťahujú kódy KN 39211100 až 39211990 na jednej strane a na druhu papiera pod príslušnými položkami v kapitole 48 na druhej strane;

keďže toto nariadenie zahrňuje body 1 a 2 prílohy nariadenia Komisie (EHS) č. 3564/88 zo 16. novembra 1988, týkajúceho sa zatrieďovania niektorých tovarov do kombinovanej nomenklatúry [3], keďže je preto vhodné ich zrušiť;

keďže Výbor pre nomenklatúru nedoručil stanovisko v časovej lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovary opísané nižšie sú zatrieďované do kódov KN uvedených pri každom z nich:

1. | Ľahké panely obdĺžnikového, alebo štvorcového tvaru vyhotovené z dosky expandovaného polystyrénu pokrytého z oboch strán vrstvou papiera. Celková hrúbka papiera je menej než 10 % celkovej hrúbky výrobku | 39211100 |

2. | ľahké panely obdĺžnikového, alebo štvorcového tvaru vyhotovené z vrstvy expandovaného polystyrénu pokrytého z oboch strán vrstvou papiera natieraného bielym kaolínom, ktorý neobsahuje vlákna získané mechanickým procesom, s plošnou hmotnosťou viac ako 150 g/m2. Celková hrúbka papiera je najmenej 10 % celkovej hrúbky výrobku | 48101200 |

Článok 2

Body 1 a 2 prílohy nariadenia (EHS) č. 3564/88 o zatriedení určitých tovarov do kombinovanej nomenklatúry sa rušia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. júla 1989

Za Komisiu

Christiane Scrivener

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 169, 19.6.1989, s. 1.

[3] Ú. v. ES L 311, 17.11.1988, s. 23.

--------------------------------------------------

Top