Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0491

Smernica Komisie zo 17. júla 1989, ktorou sa prispôsobujú technickému pokroku smernice Rady 70/157/EHS, 70/220/EHS, 72/245/EHS, 72/306/EEC, 80/1268/EHS a 80/1269/EHS týkajúce sa motorových vozidiel

OJ L 238, 15.8.1989, p. 43–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 009 P. 90 - 96
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 009 P. 90 - 96
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010 P. 19 - 25
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010 P. 19 - 25
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010 P. 19 - 25
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010 P. 19 - 25
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 010 P. 19 - 25
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010 P. 19 - 25
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010 P. 19 - 25
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010 P. 19 - 25
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 010 P. 19 - 25
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 009 P. 182 - 189
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 009 P. 182 - 189
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 009 P. 229 - 235

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/491/oj

31989L0491Úradný vestník L 238 , 15/08/1989 S. 0043 - 0049
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 9 S. 0090
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 9 S. 0090


Smernica Komisie

zo 17. júla 1989,

ktorou sa prispôsobujú technickému pokroku smernice Rady 70/157/EHS, 70/220/EHS, 72/245/EHS, 72/306/EEC, 80/1268/EHS a 80/1269/EHS týkajúce sa motorových vozidiel

(89/491/EHS)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 70/157/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o prípustnej hladine hluku a o výfukových systémoch motorových vozidiel [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou 87/354/EHS [2] a najmä na jej článok 3,

so zreteľom na smernicu Rady 70/220/EHS z 20. marca 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia výfukovými plynmi z motorových vozidiel [3], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou 88/436/EHS [4] a najmä na jej článok 5,

so zreteľom na smernicu Rady 72/245/EHS z 20. júna 1972 [5]o aproximácii právnych predpisov členských štátov o rádiovom odrušení zážihových motorov motorových vozidiel, a najmä na jej článok 4,

so zreteľom na smernicu Rady 72/306/EHS z 2.augusta 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vo vzťahu opatreniam, ktoré sa majú prijať proti emisiám znečisťujúcich látok z dieselových motorov vozidiel [6], a najmä na jej článok 4,

so zreteľom na smernicu Rady 80/1268/EHS zo 16. decembra 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa spotreby paliva motorových vozidiel [7], a najmä na jej článok 3,

so zreteľom na smernicu Rady 80/1269/EHS zo 16. decembra 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výkonu motorov motorových vozidiel [8], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou 88/195/EHS [9], a najmä na jej článok 3,

keďže smernica Rady 88/76/EHS [10], ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/220/EHS, zavádza požiadavky týkajúce sa použitia bezolovnatého benzínu; pretože prispôsobenie týchto motorov takémuto benzínu si v mnohých prípadoch vyžaduje technické úpravy, ktoré sú relevantné z hľadiska súladu s uvedenými smernicami; keďže sa zdá vhodné, vzhľadom k uľahčeniu administratívneho spracovania výsledných úprav typového schvaľovania príslušných vozidiel v záujme rýchleho zvýšenia používania bezolovnatého benzínu; keďže sa tiež zdá nevyhnutné stanoviť presnejšie špecifikácie uvedené v smernici 88/76/EHS, zabraňujúce vozidlám vybaveným zariadeniami kontrolujúcimi emisie, ktoré by mohli byť nepriaznivo ovplyvnené olovnatým benzínom, znovu tankovať takýto benzín; keďže sa tiež zdá rovnako vhodné zaviesť nové referenčné palivo pre dieselové motory špecifikované v tejto smernici, do smernice 72/306/EHS týkajúcej sa dymových emisií takýchto motorov; keďže sa pri tejto príležitosti odporúča vyrovnať technické ustanovenia smernice 80/1269/EHS týkajúce sa výkonu motora s ustanoveniami príslušného nariadenia Európskej hospodárskej komisie;

keďže je žiadúce zaviesť zmeny a doplnky obsiahnuté v tejto smernici čo možno najskôr do príslušného národného práva, obzvlášť z hľadiska ich potreby počas prechodného obdobia, kedy budú koexistovať vozidlá, ktoré používajú olovnatý aj bezolovnatý benzín;

keďže ustanovenia tejto smernice sú v súlade so stanoviskom Výboru na prispôsobenie smerníc odstraňujúcich technické bariéry obchodu v sektore motorových vozidiel technickému pokroku,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

V súlade s prílohami k tejto smernici sa týmto menia a dopĺňajú tieto smernice:

- smernica 70/157/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I,

- smernica 70/220/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou II,

- smernica 72/245/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou III,

- smernica 72/306/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou IV,

- smernica 80/1268/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou V,

- smernica 80/1269/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou VI.

Článok 2

Členské štáty najneskôr do 1. januára 1990 prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 3

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 17. júla 1989.

Za Komisiu

Martin bangemann

podpredseda

[1] Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 16.

[2] Ú. v. ES L 192, 11.7.1987, s. 43.

[3] Ú. v. ES L 76, 6.4.1970, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 214, 6.8.1988, s 1.

[5] Ú. v. ES L 152, 6.7.1972, s. 15.

[6] Ú. v. ES L 190, 20.8.1972 s 1.

[7] Ú. v. ES L 375, 31.12.1980, s. 36.

[8] Ú. v. ES L 375, 31.12.1980, s. 46.

[9] Ú. v. ES L 92, 9.4.1988, s. 50.

[10] Ú. v. ES L 36, 9.2.1988, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ZMENY A DOPLNKY K PRÍLOHE I SMERNICE 70/157/EHS

Dopĺňa sa nasledujúci bod 6:

"6. ROZŠÍRENIE TYPOVÉHO SCHVÁLENIA EHS

6.1 Typy vozidiel upravené na jazdu na bezolovnatý benzín

6.1.1 Schválenie typu vozidla upraveného a/alebo nastaveného výhradne na účely jazdy na bezolovnatý benzín, ako je špecifikované v smernici 85/210/EHS, bude rozšírené keď výrobca osvedčí, na základe schválenia úradu, ktorý schválenie typu udeľuje, že hladina zvuku modifikovaného vozidla nebude presahovať limitné hodnoty uvedené v 5.2.2.1.

6.2 Typy vozidiel upravené pre akýkoľvek iný účel

6.2.1 Schválenie typu vozidla môže byť rozšírené na typy vozidiel, ktoré sa líšia v charakteristikách uvedených v prílohe III, ak úrad, ktorý udeľuje typové schválenie usudzuje, že vykonané úpravy pravdepodobne nebudú mať podstatný nepriaznivý vplyv na hladinu zvuku vozidla."

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

ZMENY A DOPLNKY K PRÍLOHE I SMERNICE 70/220/EHS

1. Na začiatok bodu 2.2 sa vkladá tento text:

"2.2 "Pohotovostná hmotnosť" znamená hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave mínus jednotná hmotnosť vodiča 75 kg, zvýšenú o jednotnú hmotnosť 100 kg."

2. Bod 3.2.4 sa nahrádza takto:

"3.2.4 v prípade vozidiel vybavených zážihovými motormi, prehlásenie či sa použije 5.1.2.1 (zúžené hrdlo) alebo 5.1.2.2 (značka), v druhom prípade popis značky."

3. Doplnia sa nasledujúce body 5.1.2.1 a 5.1.2.2:

"5.1.2.1 Na základe bodu 5.1.2.2, plniace hrdlo palivovej nádržky musí byť konštruované tak, aby sa nádrž nemohla plniť dýzou palivového čerpadla, ktorej vonkajší priemer je 23,6 mm alebo viac.

5.1.2.2 Bod 5.1.2.1 sa nevzťahuje na vozidlo, ktoré spĺňa obe nasledujúce podmienky, to znamená:

5.1.2.2.1 že vozidlo je projektované a konštruované tak, aby žiadne zariadenie na kontrolu emisie nebolo nepriaznivo ovplyvnené olovnatým benzínom, a

5.1.2.2.2 že je viditeľne, čitateľne a nezmazateľne označené symbolom bezolovnatého benzínu (4.26), špecifikovanom v ISO 2557-1985 [1], viditeľným osobou ktorá plní palivovú nádrž. Sú prípustné aj doplňujúce značky."

[1] Znázornené na obrázku 22 prílohy II k smernici 78/316/EHS.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

ZMENY A DOPLNKY K PRÍLOHE I SMERNICE 72/245/EHS

Dopĺňa sa nasledujúci bod 8:

"8. ROZŠÍRENIE TYPOVÉHO SCHVÁLENIA EHS

8.1 Typy vozidiel upravené na jazdu na bezolovnatý benzín

8.1.1 Schválenie typu vozidla upraveného a/alebo nastaveného výhradne na účely jazdy na bezolovnatý benzín, ako je špecifikované v smernici 85/210/EHS, bude rozšírené, keď výrobca osvedčí, že rádiové odrušenie upraveného vozidla zostáva v rámci limitov zhody výroby, ako je špecifikované v bode 9 tejto prílohy.

8.2 Typy vozidiel upravené pre akýkoľvek iný účel

8.2.1 Schválenie typu vozidla môže byť rozšírené na typy vozidiel, ktoré sa líšia v charakteristikách uvedených v bode 2.2 tejto prílohy, ak úrad, ktorý udeľuje typové schválenie usudzuje, že vykonané úpravy pravdepodobne nebudú mať podstatný nepriaznivý vplyv na rádiové odrušenie vozidla."

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

ZMENY A DOPLNKY K PRÍLOHE V SMERNICE 72/306/EHS

Príloha V sa nahrádza takto:

"TECHNICKÉ ÚDAJE REFERENČNÉHO PALIVA PREDPÍSANÉHO PRE SCHVAĽOVACIE TESTY A PRE OVERENIE ZHODY VÝROBY

Referenčné palivo CEC RF – 03 – A – 84 [1] [3] [7]

| | Limity a jednotky | Metóda ASTM |

Cetánové číslo | | min. 49 | D 613 |

| max. 53 |

Hustota pri 15oC (kg/l) | | min. 0,835 | D 1298 |

| max. 0,845 |

Destilácia50 % objemuD 86 | 50 % objemu | 90 % objemu | min. 245°C |

D 86 | min. 320°C |

| max. 340°C |

(FBP) koniec varu | | max. 370°C |

Bod vznietenia | | min. 55°C | D 93 |

CFPP | | min. - | EN 116 (CEN) |

| max. -5°C |

Viskozita 40°C | | min. 2,5 mm2/s | D 445 |

| max. 3,5 mm2/s |

Obsah síry | | min. (uviesť) | D1266/D 2622 D 2785 |

| max. 0,3 % hmotn. |

Korózia medi | | max. 1 | D 130 |

Conradsonov uhlík. zbytok (10 % GRD) | | max. 0,2 % hmotn. | D 189 |

Obsah popola | | max.0,01 % hmotn. | D 482 |

Obsah vody | | max. 0,05 % hmotn. | D 95/D 1744 |

Neutralizačné číslo (silná kyselina) | | max. 0,20 mg KPH/g |

Oxidačná stálosť max.2,5 mg/100 ml | | D 2274 | Prísady |

Pomer uhľovodíka | | (uviesť) |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

ZMENY A DOPLNKY K PRÍLOHE I SMERNICE 80/1268/EHS

1. Bod 3.1.1 je mení a dopĺňa takto:Vypúšťajú sa slová "naposledy zmenenej a doplnenej smernicou 78/665/EHS".

2. Dopĺňa sa nasledujúci bod 7:

"7. ROZŠÍRENIE TYPOVÉHO SCHVÁLENIA EHS

7.1 Typy vozidiel upravené na jazdu na bezolovnatý benzín

7.1.1 Na základe schválenia úradu, ktorý udeľuje typové schválenie, schválenie typu vozidla upraveného a/alebo nastaveného výhradne na účely jazdy na bezolovnatý benzín, ako je špecifikované v smernici 85/210/EHS, bude rozšírené podľa nasledujúcich alternatívnych podmienok:

7.1.1.1 Výrobca osvedčí, že spotreba paliva pre každú z testových podmienok nepresahuje o viac než 5 % hodnotu získanú s pôvodným neupraveným schváleným typom vozidla. V tomto prípade bude rozšírenie potvrdzovať hodnoty pôvodného typového schválenia, alebo

7.1.1.2 Výrobca vyhlási revidovanú hodnotu spotreby paliva pre ktorúkoľvek z troch testových podmienok, ktorá presahuje o viac než 5 % hodnotu získanú s pôvodným neupraveným schváleným typom vozidla. V tomto prípade bude rozšírenie špecifikovať novo deklarovanú hodnotu platnú pre upravený typ vozidla.

7.2 Typy vozidiel upravené pre akýkoľvek iný účel

7.2.1 Schválenie typu vozidla môže byť rozšírené na typy vozidiel, ktoré sa líšia v charakteristikách uvedených v prílohe II, ak úrad, ktorý udeľuje typové schválenie usudzuje, že vykonané úpravy pravdepodobne nebudú mať podstatný nepriaznivý vplyv na spotrebu paliva."

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

ZMENY A DOPLNKY K PRÍLOHE I SMERNICE 80/1269/EHS

1. Bod 8. sa nahrádza takto:

"8. ROZŠÍRENIE EHS TYPOVÉHO SCHVÁLENIA EHS

8.1 Typy vozidiel upravené na jazdu na bezolovnatý benzín

8.1.1 Na základe schválenia úradu, ktorý udeľuje typové schválenie, schválenie typu vozidla upraveného a/alebo nastaveného výhradne na účely jazdy na bezolovnatý benzín, ako je špecifikované v smernici 85/210/EHS, bude rozšírené podľa nasledujúcich alternatívnych podmienok:

8.1.1.1 Výrobca osvedčí, že výkon motora upraveného vozidla zostáva v rámci limitov pre zhodu výroby, dosiahnutých s pôvodným neupraveným schváleným typom vozidla, ako je špecifikované v bode 9.2. V tomto prípade bude rozšírenie potvrdzovať výkon pôvodného schváleného typu, alebo

8.1.1.2 Výrobca vyhlási revidovanú hodnotu výkonu motora menšiu než tá, ktorá bola dosiahnutá s pôvodným neupraveným schváleným typom vozidla. V tomto prípade bude rozšírenie špecifikovať novo deklarovanú hodnotu, platnú pre upravený typ vozidla.

8.2 Typy vozidiel upravené pre akýkoľvek iný účel

Akákoľvek iná úprava motora, vzhľadom na charakteristiky uvedené v doplnku 1, alebo doplnku 2 k tejto prílohe, sa oznámi kompetentnému úradu. Tento úrad môže potom buď:

8.2.1 usudzovať, že vykonané úpravy pravdepodobne nebudú mať podstatný vplyv na výkon motora, alebo

8.2.2 požiadať o ďalšie určenie výkonu motora prostredníctvom vykonania testov, ktoré sa považujú za nevyhnutné."

2. Bod 9. sa nahrádza takto:

"9. TOLERANCIE PRE MERANIE ČISTÉHO VÝKONU

9.1 Čistý výkon udávaný výrobcom pre typ motora sa akceptuje vtedy, ak sa nelíši o viac než ± 2 % pre maximálny výkon a o viac než ± 4 % pre ostatné body merania na krivke s toleranciou otáčok motora ± 1,5 % od hodnôt nameraných technickou službou na motore predvedenom na testovanie.

9.2 Počas testov overovania zhody výroby má byť výkon meraný pri dvoch otáčkach motora S1 a S2 zodpovedajúcich bodom merania maximálneho výkonu a maximálneho krútiaceho momentu akceptovanými pre typové schválenie. Pri týchto dvoch otáčkach motora, kde je dovolená tolerancia + 5 %, čistý výkon meraný najmenej v jednom bode v rámci rozsahov S1 ± 5 % a S2 ± 5 % sa nebude líšiť o viac než ± 5 % od schválenej hodnoty."

--------------------------------------------------

Top