Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0130

Smernica Rady z 13. februára 1989 o zosúladení zostavovania hrubého národného produktu v trhových cenách

OJ L 49, 21.2.1989, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 002 P. 103 - 105
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 002 P. 103 - 105
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 194 - 196
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 194 - 196
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 194 - 196
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 194 - 196
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 194 - 196
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 194 - 196
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 194 - 196
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 194 - 196
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 194 - 196
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 77 - 79
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 77 - 79
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 8 - 10

No longer in force, Date of end of validity: 17/04/2019; Zrušil 32019R0516

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/130/oj

31989L0130Úradný vestník L 049 , 21/02/1989 S. 0026 - 0028
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 1 Zväzok 2 S. 0103
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 1 Zväzok 2 S. 0103


Smernica Rady

z 13. februára 1989

o zosúladení zostavovania hrubého národného produktu v trhových cenách

(89/130/EHS, Euratom)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 88/376/EHS/Euratom z 24. júna 1988 o systéme vlastných zdrojov spoločenstiev [1] a predovšetkým na jeho článok 8 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

keďže tvorba dodatočného vlastného zdroja pre spoločenstvá založeného na hrubom národnom produkte v trhových cenách (ďalej len "HNPtc") členských štátov vyvoláva potrebu posilniť porovnateľnosť a spoľahlivosť tohto agregátu;

keďže vybudovaním vnútorného trhu sa zvýši potreba medzinárodne porovnateľných údajov o súhrnom HNPtc a jeho komponentoch; keďže tieto údaje predstavujú aj významný analytický nástroj pre koordináciu hospodárskej politiky;

keďže údaje o HNPtc musia byť porovnateľné z koncepčného aj praktického hľadiska a poskytovať informácie o ekonomikách členských štátov;

keďže HNPtc môže byť z koncepčného hľadiska porovnateľný len vtedy, ak existuje súlad medzi príslušnými definíciami a účtovnými predpismi Európskeho systému integrovaných ekonomických účtov (ESA);

keďže porovnateľnosť HNPtc z praktického hľadiska závisí od použitých postupov pre odhady a dostupných základných údajov; keďže zdokonalené pokrytie HNPtc predpokladá vývoj štatistických podkladov a hodnotiacich postupov;

keďže je potrebné stanoviť postup overovania a hodnotenia porovnateľnosti a reprezentatívnosti HNPtc; keďže v tejto súvislosti sa má vytvoriť výbor, v rámci ktorého budú členské štáty úzko spolupracovať s Komisiou,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

HLAVA I

Definícia hrubého národného produktu v trhových cenách

Článok 1

HNPtc sa definuje spôsobom, ktorý je v súlade s platným Európskym systémom integrovaných ekonomických účtov (ESA).

HNPtc sa vypočíta ako súčet hrubého domáceho produktu v trhových cenách (HDPtc, kód ESA: N 1), odmeny zamestnancom (R 10) a dôchodky z majetku a podnikania (R 40) získaných zo zahraničia mínus zodpovedajúce toky vyplatené zahraničím.

Článok 2

HDPtc predstavuje konečný výsledok výrobnej činnosti výrobných jednotiek – rezidentov. HDPtc môže byť podľa ESA vyjadrený z troch hľadísk.

1. Z hľadiska výroby

HDPtc (N 1) je rozdiel medzi produkciou tovarov a služieb (P 10) a medzispotrebou (P 20) plus DPH z produktov (R 21) a čisté dane z dovozu (okrem dane z pridanej hodnoty) (R 29).

2. Z hľadiska výdavkov

HDPtc (N 1) je súčet konečnej spotreby (P 30) domácností na ekonomickom území a súkromných neziskových inštitúcií a štátnej správy, tvorby hrubého fixného kapitálu (P 41), zmeny stavu zásob (P 42) a rozdielu medzi vývozom (P 50) a dovozom (P 60).

3. Z hľadiska príjmov

HDPtc (N 1) je súčet odmien zamestnancom (R 10), hrubého prevádzkového prebytku ekonomiky (N 2), daní z produkcie a dovozu (R 20) mínus subvencie (R 30).

HLAVA II

Ustanovenia o spôsobe výpočtu HNPtc a predkladaní údajov o HNPtc

Článok 3

1. Členské štáty stanovia HNPtc v súlade s článkom 1 v rámci národných účtovných postupov.

2. Členské štáty do 1. októbra každého roka poskytnú Komisii (Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev – SOEC) v rámci národných účtovných postupov údaje pre súhrnný HNPtc a jeho komponenty podľa definícií ESA uvedených v článkoch 1 a 2. Členské štáty taktiež poskytnú informácie nevyhnutné pre zistenie, ako bol agregát vypočítaný. Poskytnuté číselné údaje sa majú vzťahovať na predchádzajúci rok a musia obsahovať aj všetky zmeny týchto údajov za predchádzajúce finančné roky.

Článok 4

V súlade s dohovormi ustanovenými Komisiou a po konzultácii s výborom uvedeným v článku 6, členské štáty poskytnú Komisii (SOEC) postupne a najneskôr do 18 mesiacov od oznámenia tejto smernice súpis postupov a základných štatistických údajov použitých pri výpočte HNPtc a jeho komponentov.

Článok 5

Pri zasielaní údajov stanovených v článku 3 členské štáty informujú Komisiu (SOEC) o akýchkoľvek zmenách použitých postupov a základných štatistických údajov.

HLAVA III

Ustanovenia o kontrole výpočtu HNPtc

Článok 6

1. Komisii pomáha výbor zložený zo zástupcov členských štátov, ktorému predsedá zástupca Komisie.

2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor vydá svoje stanovisko k návrhu v lehote, ktorú môže stanoviť predseda podľa naliehavosti veci. Stanovisko sa vydáva na základe väčšiny ustanovenej v článku 148 ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva v prípade rozhodnutí o návrhu Komisie, ktoré musí Rada prijať. Hlasy zástupcov členských štátov vo výbore sú vyvážené spôsobom uvedeným v tomto článku. Predseda nehlasuje.

3. Komisia prijme opatrenia, ktoré platia okamžite. Ak však tieto opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, Komisia ich musí okamžite oznámiť Rade. V tomto prípade:

- Komisia odloží uplatňovanie opatrení, o ktorých rozhodla, na obdobie, ktoré bude stanovené v každom akte prijatom Radou, pričom toto obdobie nesmie byť v žiadnom prípade dlhšie ako tri mesiace odo dňa oznámenia,

- Rada konajúc na základe kvalifikovanej väčšiny môže prijať iné rozhodnutie v lehote uvedenej v predchádzajúcom odseku.

Článok 7

Výbor uvedený v článku 6 preskúma otázky, ktoré vzniesol jeho predseda, a to z vlastného podnetu, alebo na návrh zástupcu členského štátu týkajúce sa vykonávania tejto smernice, predovšetkým v súvislosti s:

a) každoročným súladom s definíciami uvedenými v článku 1 a 2;

b) každoročným preskúmaním údajov podľa ustanovení článku 3 a informácií poskytnutých podľa ustanovení článkov 4 a 5 o štatistických zdrojoch a postupoch výpočtu HNPtc a jeho komponentov.

Taktiež sa zaoberá otázkami týkajúcimi sa preskúmania údajov o HNPtc a problému úplnosti HNPtc.

Ak je to potrebné, navrhne Komisii opatrenia na zabezpečenie lepšej porovnateľnosti a reprezentatívnosti údajov o HNPtc.

HLAVA IV

Finančné ustanovenia

Článok 8

Počas prvých rokov vykonávania tejto smernice členské štáty obdržia od spoločenstva finančný príspevok v súvislosti s prácou na zlepšovaní porovnateľnosti a reprezentatívnosti údajov o HNPtc. Suma, ktorá je považovaná za potrebnú pre takýto príspevok, je 6 miliónov ECU.

HLAVA V

Záverečné ustanovenia

Článok 9

Členské štáty uvedú do platnosti opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 12 mesiacov od jej oznámenia [3].

Článok 10

Po preskúmaní rozhodnutia 88/376/EHS/Euratom Komisia do konca roku 1991 predloží správu o uplatňovaní tejto smernice.

Článok 11

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 13. februára 1989

Za Radu

predseda

C. Solchaga Catalan

[1] Ú. v. ES L 185, 15.7.1988, s. 24.

[2] Ú. v. ES C 187, 18.7.1988, s. 142.

[3] Táto smernica bola oznámená členským štátom 16. februára 1989.

--------------------------------------------------

Top