EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986L0362

Smernica Rady z 24. júla 1986 o stanovení maximálnych limitov reziduí pesticídov v a na obilninách

OJ L 221, 7.8.1986, p. 37–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 021 P. 220 - 225
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 021 P. 220 - 225
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 74 - 79
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 74 - 79
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 74 - 79
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 74 - 79
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 74 - 79
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 74 - 79
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 74 - 79
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 74 - 79
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 74 - 79
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 005 P. 195 - 200
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 005 P. 195 - 200

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; Zrušil 32005R0396 . Latest consolidated version: 14/03/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/362/oj

31986L0362Úradný vestník L 221 , 07/08/1986 S. 0037 - 0042
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 21 S. 0220
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 21 S. 0220


Smernica Rady

z 24. júla 1986

o stanovení maximálnych limitov reziduí pesticídov v a na obilninách

(86/362/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej články 43 a 100,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže rastlinná výroba zohráva veľmi dôležitú úlohu v spoločenstve;

keďže výnosy z tejto výroby sústavne ovplyvňujú škodlivé organizmy a buriny;

keďže je nanajvýš nevyhnutné chrániť rastliny a rastlinné produkty pred týmito organizmami nielen preto, aby sa predchádzalo zníženiu výnosu alebo škodám na zberaných produktoch, ale aj preto, aby sa zvýšila produktivita poľnohospodárskej výroby;

keďže jednou z najdôležitejších metód ochrany rastlín a rastlinných výrobkov pred účinkom týchto škodlivých organizmov je používanie chemických pesticídov;

keďže však tieto pesticídy nemajú iba priaznivý účinok na rastlinnú výrobu, pretože sú to vo všeobecnosti toxické látky alebo prípravky s nebezpečnými vedľajšími účinkami;

keďže však veľký počet týchto pesticídov a produktov ich látkovej premeny alebo produktov rozpadu môže mať škodlivé účinky na spotrebiteľov týchto rastlinných produktov;

keďže tieto pesticídy a znečisťujúce látky, ktoré ich môžu sprevádzať, môžu predstavovať nebezpečenstvo pre životné prostredie;

keďže, aby sa vyrovnali s týmito nebezpečenstvami, niektoré členské štáty už stanovili maximálne hladiny pre určité reziduá v a na obilninách;

keďže rozdiely, ktoré existujú medzi členskými štátmi vo vzťahu k maximálnym prípustným hladinám pre reziduá pesticídov, môžu prispieť k vytvoreniu prekážok v obchode a tak brániť voľnému pohybu tovarov v spoločenstve;

keďže z tohto dôvodu by sa v počiatočnom štádiu mali stanoviť maximálne hladiny pre určité aktívne látky v obilninách, ktoré sa musia sledovať, keď sa tieto produkty uvádzajú do obehu;

keďže sledovanie maximálnych hladín okrem toho zabezpečí voľný obeh obilnín a primeranú ochranu zdravia spotrebiteľov;

keďže súčasne by sa malo členským štátom umožniť, aby schválili monitorovanie hladín reziduí pesticídov v obilninách vyrobených a spotrebovaných na ich území systémom dohľadu a s ním spojených opatrení tak, aby poskytli ekvivalentné záruky tým, ktoré vyplývajú zo stanovených úrovní;

keďže v osobitných prípadoch, najmä pri prchavých kvapalných alebo plynných fumigantoch, by členské štáty mali byť oprávnené povoľovať pri obilninách, ktoré nie sú určené na bezprostrednú spotrebu, vyššie maximálne hladiny, ako sú stanovené hladiny, za predpokladu, že sa vykonáva potrebná kontrola, ktorá zabezpečí, aby sa tieto produkty nedostali ku konečnému užívateľovi ani spotrebiteľovi dovtedy, kým obsah reziduí v nich neprestane prevyšovať maximálne prípustné hladiny;

keďže nie je potrebné uplatňovať túto smernicu na produkty určené na vývoz do tretích krajín na výrobu produktov okrem potravín alebo osív;

keďže členským štátom by sa malo umožniť, aby dočasne znížili stanovené hladiny, ak sa neočakávane ukáže, že sú nebezpečné pre zdravie ľudí alebo zvierat;

keďže v takom prípade je potrebné zaviesť úzku spoluprácu medzi členskými štátmi a Komisiou v Stálom výbore pre zdravie rastlín;

keďže s cieľom zabezpečiť zhodu s touto smernicou, keď sa príslušné produkty uvádzajú do obehu, členské štáty musia stanoviť vhodné kontrolné opatrenia;

keďže by sa mali zaviesť metódy spoločenstva na odber a analýzu vzoriek, aby sa používali aspoň ako referenčné metódy;

keďže metódy odberu a analýzy vzoriek sú technické a vedecké záležitosti, ktoré by mali byť stanovené pomocou postupu zahrnujúceho úzku spoluprácu medzi členskými štátmi a Komisiou v rámci Stáleho výboru pre zdravie rastlín;

keďže je potrebné, aby členské štáty vypracovávali výročnú správu pre Komisiu o výsledkoch svojich kontrolných opatrení, aby umožnili zhromažďovanie informácií týkajúce sa hladín reziduí pesticídov pre spoločenstvo ako celok;

keďže Rada by mala posúdiť túto smernicu do 30. júna 1991 s cieľom dosiahnuť jednotný systém spoločenstva,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica sa vzťahuje bez vplyvu na ustanovenia smernice Rady 74/63/EHS zo 17. decembra 1973 o stanovovaní maximálnych prípustných hladín pre nežiaduce látky a produkty v krmivách [4], naposledy zmenenej a doplnenej smernicou 86/354/EHS [5] na obilniny uvedené v prílohe I, pokiaľ tieto produkty môžu obsahovať reziduá pesticídov uvedené v prílohe II.

Článok 2

1. Na účely tejto smernice "reziduá pesticídov" znamenajú reziduá pesticídov a produktov ich látkovej premeny a produkty rozpadu a reakcie uvedené v prílohe II, ktoré sú prítomné v alebo na produktoch uvedených v článku 1.

2. Na účely tejto smernice "uvedenie do obehu" znamená každý odber produktov uvedených v článku 1, či už za odplatu, alebo bezodplatne.

Článok 3

1. Členské štáty zabezpečia, aby produkty uvedené v článku 1 od času svojho uvedenia do obehu nepredstavovali nebezpečenstvo pre ľudské zdravie v dôsledku prítomnosti reziduí pesticídov.

2. Členské štáty nemôžu zakázať ani brániť pri uvádzaní produktov uvedených v článku 1 do obehu na svojich územiach na základe toho, že obsahujú reziduá pesticídov, ak množstvo takých reziduí neprevyšuje maximálne hladiny stanovené v prílohe II.

Článok 4

1. Členské štáty nariadia, že produkty uvedené v článku 1 nesmú od času svojho uvedenia do obehu obsahovať vyššie hladiny reziduí pesticídov, ako sú hladiny stanovené v prílohe II.

2. Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, aspoň pomocou kontrolného odberu vzoriek, zhodu s maximálnymi hladinami stanovenými v súlade s odsekom 1.

Článok 5

1. Členské štáty môžu odlišne od ustanovení článku 4 v prípade produktov uvedených v článku 1, s výnimkou produktov dovezených z tretích krajín alebo určených pre iné členské štáty, pokračovať v uplatňovaní systému monitorovania prítomnosti reziduí pesticídov, ktorý je už v platnosti na ich území, spolu so všetkými inými opatreniami, aby zabezpečili, že sa dosiahne účinok rovnocenný úrovniam reziduí pesticídov stanovených v prílohe II, aby zhodnotili celkovú mieru ohrozenia svojho obyvateľstva týmito reziduami z hľadiska výživy bez ohľadu na ich zdroj. Také opatrenia budú zahrnovať pravidelné reprezentatívne prehľady hladín týchto reziduí pesticídov v typickej strave.

2. Členské štáty informujú ostatné členské štáty a Komisiu o každom vykonávaní odseku 1.

Článok 6

Členské štáty môžu schváliť v a na produktoch uvedených v článku 1 prítomnosť reziduí pesticídov vymenovaných v časti B prílohy II vo väčších množstvách, ako sú množstvá v nej stanovené, za predpokladu, že tieto produkty nie sú určené na bezprostrednú spotrebu a že vhodný kontrolný systém zabezpečí, aby sa nemohli dostať ku koncovému užívateľovi alebo spotrebiteľovi v prípade, že sú mu priamo dodávané dovtedy, kým reziduá neklesnú pod maximálne hladiny stanovené v časti B. Informujú ostatné členské štáty a Komisiu o prijatých opatreniach. Tieto opatrenia sa budú uplatňovať na všetky tu zahrnuté produkty bez ohľadu na pôvod produktov.

Článok 7

Členské štáty vypracujú každý rok do 1. augusta správu pre Komisiu o výsledkoch úradných kontrol, vykonanom monitorovaní a ostatných opatreniach prijatých podľa článku 4 a v prípade potreby podľa článku 5 počas predošlého roku.

Článok 8

1. Metódy odberu vzoriek a analýz potrebné na vykonávanie kontrol, monitorovanie a ostatné opatrenia stanovené v článku 4 a v prípade potreby aj článku 5 budú stanovené v súlade s postupom uvedeným v článku 12. Existencia analytických metód spoločenstva, ktoré sa majú používať v sporných prípadoch, nevylučuje, aby členské štáty využívali ostatné vedecky prijateľné metódy, umožňujúce dosiahnuť porovnateľné výsledky.

2. Členské štáty informujú ostatné členské štáty a Komisiu o iných metódach použitých v súlade s odsekom 1.

Článok 9

1. Ak členský štát usúdi, že maximálna hladina stanovená v prílohe II ohrozuje ľudské zdravie, a preto vyžaduje, aby boli prijaté bezodkladné kroky, tento členský štát môže dočasne znížiť hladinu na svojom vlastnom území. V takom prípade bezodkladne informuje ostatné členské štáty a Komisiu o opatreniach a priloží správu o dôvodoch, ktoré k tomu viedli.

2. Ak vznikne situácia predpokladaná v odseku 1, v súlade s postupom stanoveným v článku 13 sa rozhodne, či by sa maximálne hladiny stanovené v prílohe II mali zmeniť. Do času, kým Rada alebo Komisia prijme rozhodnutie v súlade s uvedeným postupom, môže členský štát dodržiavať opatrenia, ktoré realizoval.

Článok 10

Bez dosahu na článok 9 zmeny a doplnky maximálnych hladín stanovených v prílohe II ako dôsledok vývoja vedeckých alebo technických poznatkov prijme Rada na základe kvalifikovanej väčšiny na návrh Komisie.

Článok 11

Rada, konajúc jednohlasne na návrh Komisie, schváli prostredníctvom smerníc každý nový zoznam produktov alebo nový zoznam reziduí pesticídov v a na produktoch uvedených v článku 1, ako aj ich maximálne hodnoty.

Článok 12

1. Ak sa má dodržať postup stanovený v tomto článku, postúpi predseda výboru bezodkladne, buď z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť členského štátu záležitosť Stálemu výboru pre zdravie rastlín, ďalej len "výboru".

2. Vo výbore sa budú hlasy členov vážiť tak, ako je stanovené v článku 148 (2) zmluvy. Predseda nehlasuje.

3. Zástupca Komisie predloží návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor predloží svoje stanovisko k týmto opatreniam v časovej lehote, ktorú stanoví predseda so zreteľom na naliehavosť záležitostí, ktoré sa majú skúmať. Stanoviská budú doručené na základe väčšiny 54 hlasov.

4. Ak sú tieto opatrenia v súlade so stanoviskom výboru, Komisia ich prijme a bude ich bezodkladne realizovať. Ak opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru alebo ak nebolo doručené žiadne stanovisko, Komisia bezodkladne predloží Rade návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Rada prijme opatrenia na základe kvalifikovanej väčšiny.

Ak do troch mesiacov od dátumu, keď jej bola záležitosť postúpená, Rada neprijala žiadne opatrenia, Komisia prijme navrhované opatrenia okrem prípadov, ak Rada hlasovala jednoduchou väčšinou proti uvedeným opatreniam.

Článok 13

1. Ak sa má dodržať postup stanovený v tomto článku, záležitosť bezodkladne postúpi výboru jeho predseda buď z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť členského štátu.

2. Hlasy členských štátov sa budú vo výbore hodnotiť tak, ako je stanovené v článku 148 (2) zmluvy. Predseda nehlasuje.

3. Zástupca Komisie predloží návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor predloží svoje stanovisko k týmto opatreniam do dvoch dní. Stanoviská budú doručené na základe väčšiny 54 hlasov.

4. Ak sú tieto opatrenia v súlade so stanoviskom výboru, Komisia ich prijme a bude ich bezodkladne realizovať. Ak opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru alebo ak nebolo doručené žiadne stanovisko, Komisia bezodkladne predloží Rade návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Rada prijme opatrenia na základe kvalifikovanej väčšiny.

Ak Rada neprijala žiadne opatrenia do 15 dní od dátumu, keď jej bola záležitosť postúpená, Komisia prijme navrhované opatrenia okrem prípadov, keď Rada hlasovala jednoduchou väčšinou proti uvedeným opatreniam.

Článok 14

Táto smernica sa nebude uplatňovať na produkty uvedené v článku 1, ak sa dá dokázať, prinajmenšom na základe vhodného dôkazu, že sú určené na:

a) vývoz do tretích krajín;

b) výrobu iných produktov, ako sú potraviny;

c) siatie.

Článok 15

Aby sa zlepšil systém spoločenstva zavedený touto smernicou, Rada na základe správy Komisie, sprevádzanej v prípade potreby vhodnými návrhmi, znovu preskúma túto smernicu najneskôr do 30. júna 1991.

Článok 16

Členské štáty zabezpečia, že zákony, nariadenia a administratívne opatrenia potrebné na vykonanie tejto smernice nadobudnú účinnosť najneskôr do 30. júna 1988. Následne o tom upovedomia Komisiu.

Členské štáty oznámia Komisii základné ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré boli prijaté v oblasti stanovenej touto smernicou.

Článok 17

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 24. júla 1986

Za Radu

predseda

A. Clark

[1] Ú. v. ES C 56, 6.3.1980, s. 14.

[2] Ú. v. ES C 28, 9.2.1981, s. 64.

[3] Ú. v. ES C 300, 18.11.1980, s. 29.

[4] Ú. v. ES L 38, 11.2.1974, s. 31.

[5] Ú. v. ES L 212, 2.8.1986, s. 27.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Položka CCT č. | Opis |

ex 10.01 | pšenica |

10.02 | raž |

10.03 | jačmeň |

10.04 | ovos |

ex 10.05 | kukurica |

ex 10.06 | nelúpaná ryža |

ex 10.07 | pohánka, proso, zrná ciroku, triticale a iné obilniny |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

ČASŤ A

Reziduá pesticídov | Maximálne hladiny v mg/kg (počet častíc na milión) |

| |

1.aldrín | samotný alebo v kombinácii, vyjadrený ako dieldrín (HEOD) |

2.dieldrín (HEOD) | 0,01 |

3.celkový organický bromid vyjadrený v iónoch Br | 50 |

4.karbaryl | 1: ryža0,5: ostatné obilniny |

5.chlordan (súčet cis- a trans-izomérov) | 0,02 |

6.DDT (súčet DDT-, TDB- a DDE-izomérov vyjadrený jako DDT) | 0,05 |

7.diazinon | 0,05 |

8.1,2-dibrómetán (etyléndibromid) | 0,01 |

9.dichlórvos | 2 |

10.endosulfan (súčet alfa- a beta-izomérov a endosulfan sulfátu, vyjadrený ako endosulfan) | 0,2: kukurica0,1: ostatné obilniny |

11.endrín | 0,01 |

12.heptachlór (súčet heptachlóru a heptachlórepoxidu, vyjadrený ako heptachlór) | 0,01 |

13.hexachlórbenzén (HCB) | 0,01 |

14.hexachlórcyklohexán (HCH)

14.1.alfa-izomér | súčet | 0,02 |

14.2.beta-izomér |

14.3.gamaizomér (lindán) | 0,1 |

15.malation (súčet malationu a malaoxonu, vyjadrený ako malation) | 8 |

16.fosfamidon | 0,05 |

17.pyretríny (súčet pyretrínov I a II, cinerínov I a II, jasmolínov I a II) | 3 |

18.trichlórfon | 0,1 |

Reziduá pesticídov | Maximálne hladiny v mg/kg (počet častíc na milión) |

1.brómetán (metylbromid) | 0,1 |

2.sírouhlík | 0,1 |

3.tetrachlórmetán | 0,1 |

4.kyanovodík, kyanidy vyjadrené ako kyanovodík | 15 |

5.fosforovodík, fosfidy vyjadrené ako fosforovodík | 0,1 |

--------------------------------------------------

Top