EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985R2919

Nariadenie Rady (EHS) č. 2919/85 zo 17. októbra 1985 stanovujúce podmienky prístupu k dohodám podľa Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne, týkajúceho sa plavidiel patriacich Rýnskej plavbe

OJ L 280, 22.10.1985, p. 4–7 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 004 P. 5 - 8
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 004 P. 5 - 8
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 003 P. 106 - 109
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 003 P. 106 - 109
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 230 - 233
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 230 - 233
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 003 P. 3 - 6

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2919/oj

31985R2919Úradný vestník L 280 , 22/10/1985 S. 0004 - 0007
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 7 Zväzok 3 S. 0106
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 07 Zväzok 4 S. 0005
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 7 Zväzok 3 S. 0106
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 07 Zväzok 4 S. 0005


Nariadenie Rady (EHS) č. 2919/85

zo 17. októbra 1985

stanovujúce podmienky prístupu k dohodám podľa Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne, týkajúceho sa plavidiel patriacich Rýnskej plavbe

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej článok 75,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže šesť zmluvných štátov Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne, t. j. päť členských štátov Európskych spoločenstiev (Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Holandsko a Veľká Británia) a Švajčiarsko doplnili tento dohovor dodatkovým protokolom 2, podpísaným v Štrasburgu 17. októbra 1979;

keďže tento dodatkový protokol stanovuje, že len plavidlá patriace Rýnskej plavbe budú zmocnené k preprave tovaru a osôb medzi dvoma bodmi situovanými na splavných vnútrozemských cestách uvedených v prvom odseku článku 3 dohovoru; keďže za plavidlá patriace Rýnskej plavbe sa považujú tie, ktoré majú dokumenty vydané príslušnými úradmi;

keďže podpisový protokol horeuvedeného dodatkového protokolu stanovuje, že dokumenty potvrdzujúce príslušnosť plavidla k Rýnskej plavbe budú vydané príslušným oprávneným úradom štátu len plavidlám, ktoré majú s týmto štátom riadne linky, ktorých konštitučný faktor bol stanovený na základe rovnoprávnej zmluvy medzi členskými štátmi dohovoru; keďže podľa pojmov podpisového protokolu taká istá dohoda musí platiť na plavidlá, ktoré majú riadne linky s ktorýmkoľvek členským štátom; keďže následkom toho tieto iné členské štáty majú rovnoprávne postavenie ako zmluvné štáty dohovoru;

keďže zmluvné štáty dohovoru vydali v rámci Ústrednej komisie pre plavbu na Rýne (ÚKR) vykonávacie opatrenia stanovujúce podmienky, za ktorých by sa mal horeuvedený dokument vydať; keďže rozhodnutím z 8. novembra 1984 Rada, rozhodujúc na základe kvalifikovanej väčšiny na návrh Komisie, definovala spoločné činnosti, podľa ktorých členské štáty, ktoré sú zmluvnými štátmi dohovoru, prijali tieto opatrenia vo forme rezolúcie ÚKR;

keďže na to, aby sa zabezpečilo, že implementujúce opatrenia budú účinné v rámci spoločenstva, je nevyhnutné ich zahrnúť do práva spoločenstva prostredníctvom nariadenia Rady prijatého podľa článku 75 Zmluvy, stanovujúceho podrobné pravidlá na to, aby sa brali do úvahy pravidlá a postupy spoločenstva;

keďže by malo byť vypracované opatrenie pre členské štáty, podľa ktorého by posielali kópiu informácie zaslanú ÚKR v zhode s týmto nariadením,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Opatrenia obsiahnuté v prílohe sa v spoločenstve uplatňujú v zhode s týmto nariadením.

Článok 2

1. Na účely uplatnenia článkov 2 ods. 4 a 8 ods. 1 prílohy každý členský štát pošle súčasne s oznámeniami, ktoré sa musia posielať ÚKR podľa týchto ustanovení, rovnaké oznámenia Komisii.

2. Na účel uplatnenia prvej vety článku 3 ods. 4 prílohy, príslušné členské štáty zašlú tiež Komisii kópiu dokumentov týkajúcich sa ich žiadostí o porady s ÚKR.

Článok 3

Ak by ÚKR stanovila všeobecné podmienky uvedené v druhej vete článku 3 ods. 4 prílohy, Rada na návrh Komisie, rozhodujúc na základe kvalifikovanej väčšiny, rozhodne o spoločnom postoji členských štátov prijatom v rámci ÚKR, ktoré sú tiež zmluvnými stranami dohovoru.

Tieto podmienky zavedie Rada vhodným spôsobom na úrovni spoločenstva, konajúc v zhode s ustanovením prvého odseku.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 7 ods. 2 prílohy sa však bude uplatňovať až od 1. februára 1987.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. októbra 1985

Za Radu

predseda

J. F. Poos

[1] Ú. v. ES C 262, 14.10.1985.

[2] Ú. v. ES C 169, 8.7.1985, s. 7.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

--------------------------------------------------

Top