EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985L0203

Smernica Rady zo 7. marca 1985 o normách kvality ovzdušia pre oxid dusičitý

OJ L 87, 27.3.1985, p. 1–7 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 005 P. 133 - 139
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 005 P. 133 - 139
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 006 P. 213 - 219
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 006 P. 213 - 219
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 239 - 246
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 239 - 246
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 239 - 246
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 239 - 246
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 239 - 246
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 239 - 246
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 239 - 246
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 239 - 246
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 239 - 246
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 165 - 172
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 165 - 172

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; Zrušil 399L0030 Článok 9.3 . Latest consolidated version: 19/07/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/203/oj

31985L0203Úradný vestník L 087 , 27/03/1985 S. 0001 - 0007
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 5 S. 0133
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 15 Zväzok 5 S. 0133
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 6 S. 0213
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 6 S. 0213


Smernica Rady

zo 7. marca 1985

o normách kvality ovzdušia pre oxid dusičitý

(85/203/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej články 100 a 235,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže akčné programy Európskeho spoločenstva pre životné prostredie v rokoch 1973 [4], 1977 [5] a 1982 [6] určujú, že sú uprednostnené opatrenia proti oxidu dusičitému pre jeho škodlivosť a vzhľadom na aktuálny stav vedomostí o jeho účinkoch na ľudské zdravie a životné prostredie;

keďže nedostatok technických a vedeckých informácií môže umožniť Rade prijať špecifické normy pre životné prostredie všeobecne a vzhľadom na to, že prijatie limitných hodnôt na ochranu ľudského zdravia bude takisto prispievať k ochrane životného prostredia;

keďže akékoľvek nezhody medzi už uplatňovanými opatreniami alebo zavádzanými v rôznych členských štátoch s ohľadom na oxid dusičitý v ovzduší môžu spôsobiť nerovnaké podmienky hospodárskej súťaže a môžu v priamom dôsledku ovplyvniť úlohu spoločného trhu; keďže sa môže preto aproximácia právnych predpisov uvedená v článku 100 zmluvy v tejto oblasti uskutočniť;

keďže jedna zo základných úloh spoločenstva je propagovať v spoločenstve harmonický vývoj ekonomických aktivít a následného rovnomerného rozšírenia, ktoré je nepredstaviteľné bez útoku na znečistenie a zlý stav, alebo zlepšenia kvality života a ochrany životného prostredia; keďže zmluva neposkytovala nevyhnutnú právomoc, východisko musí byť poskytnuté v článku 235 zmluvy;

keďže s cieľom konkrétnej ochrany ľudského zdravia a životného prostredia je nevyhnutné ustanoviť pre oxid dusičitý limitnú hodnotu, ktorá nesmie byť prekročená na území členských štátov počas špecifikovaného obdobia, a keďže táto hodnota bude založená na výsledkoch vykonanej práce pre Svetovú zdravotnícku organizáciu, zvlášť s ohľadom na dávkové/dôsledkové vzťahy, ktoré sú stanovené pre túto znečisťujúcu látku;

keďže, napriek prijatým opatreniam, nemusí byť možné vyhovieť limitnej hodnote v určitých oblastiach; keďže členským štátom môžu byť udelené dočasné odchýlky od podmienok, ktoré predložili do plánov Komisie na postupné zlepšenie kvality ovzdušia v týchto oblastiach;

keďže sa očakáva, že Rada zakrátko vypracuje ďalší právny akt umožňujúci členským štátom zaviesť výrazne nižšie limitné hodnoty pre vylučované plyny z motorových vozidiel;

keďže opatrenia prijaté v tejto smernici musia byť hospodársky prijateľné a kompatibilné s vyváženým vývojom;

keďže oxid dusičitý je tiež predchodcom vo vytváraní fotochemických oxidantov, ktoré môžu byť škodlivé pre človeka a životné prostredie, a vzhľadom na to, že preventívne akcie môžu napomôcť redukciu ich vytvárania;

vzhľadom na to, že je nevyhnutné založiť meracie stanice na monitorovanie oxidu dusičitého v súlade s limitnou hodnotou, a vzhľadom na to, že je žiaduce, aby tieto stanice tiež merali oxid dusitý, ktorý je prechodným javom pri vytváraní oxidu dusičitého;

keďže z pohľadu existencie odlišných metód analýzy v členských štátoch je nevyhnutné umožniť, pod určitými podmienkami, používanie iných metód analýzy, ako sú referenčné metódy ustanovené v tejto smernici;

keďže navyše k limitnej hodnote je potrebné vytvoriť smerné hodnoty s cieľom zlepšenia ochrany ľudského zdravia a prispenia k dlhodobej ochrane životného prostredia;

keďže nasledujúce zmeny v referenčných metódach analýzy, uvedené v tejto smernici, môžu byť žiaduce z hľadiska technického a vedeckého pokroku v tejto oblasti; keďže s cieľom uľahčenia realizácie práce nevyhnutnej na tento účel, bude prijatá procedúra na založenie úzkej spolupráce medzi členskými štátmi a Komisiou v rámci Výboru pre prispôsobenie vedeckému a technickému pokroku,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Cieľom tejto smernice je:

- ustanoviť limitnú hodnotu (príloha I) pre oxid dusičitý v atmosfére špeciálne pre napomáhanie ochrany ľudí pred účinkami oxidu dusičitého v životnom prostredí,

- ustanoviť smerné hodnoty (príloha II) pre oxid dusičitý v atmosfére s cieľom zlepšenia ochrany ľudského zdravia a prispenia k dlhodobej ochrane životného prostredia.

2. Táto smernica sa nevzťahuje na vystavenie v práci alebo vnútri budov.

Článok 2

Pre ciele tejto smernice:

- "limitná hodnota" znamená koncentráciu oxidu dusičitého, ako je definovaný v tabuľke prílohy I, ktorá nesmie byť prekročená na území členských štátov počas špecifikovaných období a za podmienok ustanovených v nasledujúcich článkoch,

- "smerné hodnoty" znamenajú koncentrácie oxidu dusičitého, ako je uvedené v prílohe II uvažovaných počas špecifikovaného obdobia a určených predovšetkým na to, aby slúžili ako referenčné body na založenie špecifických schém v oblastiach určených členskými štátmi.

Článok 3

1. Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zaručenie, že od 1. júla 1987 namerané koncentrácie oxidu dusičitého v atmosfére v súlade s prílohou III nebudú vyššie ako limitná hodnota uvedená v prílohe I.

2. Ak však za určitých okolností koncentrácie oxidu dusičitého v atmosfére v určitých oblastiach, napriek prijatým opatreniam, pravdepodobne prekročia limitnú hodnotu v prílohe I po 1. júli 1987, dotknutý členský štát o tom informuje Komisiu pred 1. júlom 1987.

Čo najskôr predložia plány na postupné zlepšovanie kvality ovzdušia v týchto oblastiach Komisii. Tieto plány, zostavené na základe relevantných informácií o prírode, pôvode a vývoji tohto znečistenia, budú konkrétne opisovať prijaté opatrenia alebo tie, ktoré sa majú prijať, a zavedené postupy alebo tie, ktoré sa majú zaviesť, dotknutým členským štátom. Tieto opatrenia a postupy musia viesť k zníženiu koncentrácií oxidu dusičitého v atmosfére v týchto oblastiach na hodnoty nepresahujúce limitnú hodnotu uvedenú v prílohe I čím skôr a najneskôr do 1. januára 1994.

Článok 4

1. V oblastiach, v ktorých je podľa uváženia dotknutého členského štátu nevyhnutné limitovať predvídaný nárast znečistenia oxidom dusičitým alebo ho predchádzať, konkrétne v prípade mestského alebo priemyselného vývoja, môže ustanoviť hodnoty nižšie ako limitná hodnota v prílohe I.

2. V tých oblastiach, o ktorých dotknutý členský štát uvažuje, že by im mala byť poskytnutá osobitná ochrana životného prostredia, môže stanoviť hodnoty, ktoré sú všeobecne nižšie ako smerné hodnoty v prílohe II.

Článok 5

Členské štáty môžu kedykoľvek ustanoviť hodnoty prísnejšie ako tie, ktoré sú ustanovené v tejto smernici.

Článok 6

Členské štáty vytvoria meracie stanice na poskytovanie údajov nevyhnutných na uplatňovanie tejto smernice v súlade so špecifikáciami v prílohe III, konkrétne v oblastiach, kde je limitná hodnota prekročená alebo je pravdepodobnosť, že sa prekročí, a v oblastiach uvedených v článku 4.

Takéto stanice môžu taktiež merať koncentráciu oxidu dusitého.

Článok 7

1. Od 1. júla 1987 členské štáty informujú Komisiu, nie neskôr ako šesť mesiacov po skončení (31. december) ročného referenčného obdobia, o prípadoch, v ktorých limitná hodnota ustanovená v prílohe I bola presiahnutá, a o zaznamenaných koncentráciách.

2. Členské štáty tiež upozornia Komisiu, nie neskôr ako jeden rok po skončení ročného referenčného obdobia, o príčinách týchto prípadov a o opatreniach, ktoré prijali, aby sa im vyhli.

3. Navyše členské štáty budú informovať Komisiu na jej požiadanie o:

- nameraných koncentráciách,

- limitných hodnotách, termínoch a rozvrhoch, ktoré ustanovili,

- akýchkoľvek primeraných opatreniach, ktoré prijali,

týkajúcich sa oblastí uvedených v článku 4 ods. 1 a 2.

Informácie musia byť dostupné verejnosti.

Článok 8

Komisia bude pravidelne uverejňovať celkovú správu o uplatňovaní tejto smernice.

Článok 9

Uplatňovanie opatrení prijatých v zmysle tejto smernice nesmie viesť k význačnému poškodeniu kvality ovzdušia v oblastiach mimomestských oblastí, kde úroveň znečistenia oxidom dusičitým v čase realizácie tejto smernice je nižšia v porovnaní s limitnou hodnotou ustanovenou v prílohe I.

Článok 10

Pri uplatňovaní tejto smernice členské štáty použijú:

- buď referenčnú metódu analýzy uvedenú v prílohe IV,

- alebo akúkoľvek inú metódu analýzy, ktorá bola Komisii predvedená ako ekvivalentná k referenčnej metóde.

Článok 11

1. Ak členský štát uvažuje o stanovení hodnôt koncentrácie oxidu dusičitého v atmosfére v súlade s článkom 4 ods. 1 a 2 v regióne blízko hraníc s jedným alebo viacerými členskými štátmi, musí najprv uskutočniť konzultácie s príslušnými členskými štátmi. Komisia bude o tom informovaná a môže sa zúčastniť na týchto konzultáciách.

2. Ak limitná hodnota uvedená v prílohe I alebo hodnoty uvedené v článku 4 ods. 1 a 2 — ktoré zabezpečujú, že neskoršie hodnoty boli predmetom konzultácií v súlade s odsekom 1 — sú alebo pravdepodobne sa prekročia po významnom znečistení, ktorého pôvod alebo možný pôvod je v inom členskom štáte, tak sa dotknutý členský štát zúčastní na konzultáciách s cieľom nápravy situácie. Komisia bude o tomto informovaná a môže sa zúčastniť na týchto konzultáciách.

Článok 12

Zmeny nevyhnutné na prispôsobenie špecifikácií v prílohe IV technickému pokroku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 14. Tieto zmeny, priamo ani nepriamo, neovplyvnia limitnú hodnotu stanovenú v prílohe I.

Článok 13

1. Na účely článku 12 sa zriadi Výbor pre prispôsobenie tejto smernice vedeckému a technickému pokroku, ďalej len "výbor", a bude zložený zo zástupcov členských štátov, ktorým predsedá zástupca Komisie.

2. Výbor prijme vlastný rokovací poriadok.

Článok 14

1. Ak sa má použiť postup stanovený v tomto článku, tak záležitosti predloží výboru jeho predseda buď z vlastnej iniciatívy, alebo na požiadanie zástupcu členského štátu.

2. Zástupca Komisie predloží navrhované opatrenia na prijatie výboru. Výbor predloží svoje stanovisko k návrhu v rámci lehoty, ktorú stanoví predseda vzhľadom na naliehavosť veci. Rozhodnutia sa prijmú väčšinou 45 hlasov, hlasy členských štátov budú mať váhu podľa článku 148 ods. 2 zmluvy. Predseda nehlasuje.

3. Komisia prijme navrhované opatrenia, ak sú v súlade so stanoviskom výboru.

Ak navrhované opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru alebo ak nie je doručené žiadne stanovisko, Komisia bez meškania predloží Rade návrh opatrení, ktoré je potrebné prijať. Rada rozhodne kvalifikovanou väčšinou.

Ak počas troch mesiacov od predloženia návrhu Rade táto nerozhodne, navrhované opatrenia prijme Komisia.

Článok 15

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr k 1. januáru 1987. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 16

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 7. marca 1985

Za Radu

predseda

A. Biondi

[1] Ú. v. ES C 258, 27.9.1983, s. 3.

[2] Ú. v. ES C 337, 17.12.1984, s. 434.

[3] Ú. v. ES C 206, 6.8.1984, s. 1.

[4] Ú. v. ES C 112, 20.12.1973, s. 1.

[5] Ú. v. ES C 139, 13.6.1977, s. 1.

[6] Ú. v. ES C 46, 17.2.1983, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

LIMITNÁ HODNOTA PRE OXID DUSIČITÝ

(Limitná hodnota sa vyjadrí v μg/m3. Hodnota musí byť štandardizovaná v nasledujúcich podmienkach teploty a tlaku: 293o K a 101,3 kPa)

Referenčné obdobie | Limitná hodnota pre oxid dusičitý |

Rok | 200 |

98. percentil vypočítaný z priemerných hodnôt za hodinu alebo z obdobia menšieho ako hodina zaznamenaných cez rok |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

SMERNÉ HODNOTY PRE OXID DUSIČITÝ

(Limitná hodnota sa vyjadrí v μg/m3. Hodnota musí byť štandardizovaná v nasledujúcich podmienkach teploty a tlaku: 293o K a 101,3 kPa)

Referenčné obdobie | Smerné hodnoty pre oxid dusičitý |

Rok | 50 |

50. percentil vypočítaný z priemerných hodnôt za hodinu alebo z obdobia menšieho ako hodina zaznamenaných cez rok |

135 |

98. percentil vypočítaný z priemerných hodnôt za hodinu alebo z obdobia menšieho ako hodina zaznamenaných cez rok |

Rovnica uvedená v poznámke (2) pod čiarou prílohy I sa musí použiť pri výpočte týchto percent, hodnota q bude 0,50 pre 50. percentil a 0,98 pre 98. percentil.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

MONITOROVANIE KONCENTRÁCIE OXIDU DUSIČITÉHO

1. Cieľom merania koncentrácií NO2 v životnom prostredí je čo možno najpresnejšie posúdiť individuálne riziko vystavenia prekročenia limitnej hodnoty; meracie body budú preto vybrané členskými štátmi kdekoľvek to bude možné na miestach, kde je toto riziko pravdepodobne najväčšie.

Je potrebné vziať do úvahy dva odlišné prípady:

1.1. oblasti nadmerne ovplyvnené znečistením z motorových vozidiel, a preto charakteristické blízkosťou ciest s hustou premávkou;

1.2. rozsiahlejšie oblasti, v ktorých znečistenie z pevných zdrojov taktiež významne prispieva k zamoreniu.

2. V prípade 1.1 budú meracie body vybrané takto:

- na pokrytie príkladov hlavných typov oblastí, prevažne ovplyvnených znečistením z motorových vozidiel, konkrétne "kaňonové" ulice s hustou premávkou a s veľkou priepustnosťou,

- až do tých možností, v ktorých koncentrácie NO2, ako sú špecifikované v odseku 1, sú takmer medzi najvyššími.

3. Počet staníc, ktoré sa majú vytvoriť pre oblasti definované v odseku 1.2, by mal odrážať:

- rozsah znečistenej oblasti,

- nerovnomerné priestorové rozšírenie znečistenia.

Výber miest by nemal zahŕňať "kaňonové" ulice s hustou premávkou a s veľkou priepustnosťou, ako sú definované v odseku 2, ak je tam nebezpečenstvo presiahnutia limitnej hodnoty následkom silného znečistenia z pevných zdrojov spaľovania.

4. Konečné odčítavanie na prístrojoch sa uskutoční takým spôsobom, že hodinový priemer alebo priemer menší ako hodinový sa môže vypočítať v súlade s opatreniami prílohy I. S cieľom umožnenia vykonania kontrol budú dáta zálohované, ak:

- limitná hodnota nebola presiahnutá, pokiaľ nebude zostavená nasledujúca pravidelná správa Komisie podľa článku 8,

- limitná hodnota bola presiahnutá, pokiaľ neboli prijaté opatrenia podľa v článku 3.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

REFERENČNÁ METÓDA ANALÝZY, KTORÁ SA MÁ POUŽÍVAŤ NA ÚČELY TEJTO SMERNICE

Referenčná metóda analýzy, ktorá sa má použiť na určenie oxidu dusičitého, bude chemiluminiscenčná metóda opísaná v ISO norme DIS 7996.

Jazykové verzie publikované ISO a akékoľvek iné verzie potvrdené Komisiou pre tieto metódy sa budú považovať za spoľahlivé.

Pri používaní metód merania sa vezmú do úvahy nasledujúce body:

1. Hlavica na odber vzoriek bude vo vzdialenosti najmenej 0,5 m od budov s cieľom vyhnutia sa tieniacim vplyvom.

2. Zariadenia na odber vzoriek (potrubia a spojenia) budú z inertných materiálov (napr. sklo, PTFE, nehrdzavejúca oceľ), ktoré nemenia koncentráciu NO2.

3. Zariadenie na odber vzoriek medzi hlavicou na odber vzoriek a nástrojom bude čo najkratšie. Čas spotrebovaný na odber vzoriek hodnoty plynu na prechod cez zariadenie na odber vzoriek nesmie presiahnuť 10 sekúnd.

4. Vstup hlavice na odber vzoriek musí byť ochránený pred dažďom a hmyzom. Ak sa používa filter, vyberie sa a udržiava (pravidelné čistenie) tak, aby čo najmenej vplýval na koncentráciu NO2.

5. Musí sa zamedziť kondenzácii v zariadení na odber vzoriek.

6. Zariadenie na odber vzoriek sa musí pravidelne čistiť, berúc do úvahy miestne podmienky.

7. Odber vzoriek nesmie byť ovplyvnený vylučovaním plynov zo zariadenia alebo vylučovaním z kalibračného systému.

8. Odber vzoriek na hlavici na odber vzoriek nesmie byť ovplyvnený pripojenými inštaláciami (klimatizácia alebo vybavenie prenášajúce údaje).

9. Musia sa prijať všetky nevyhnutné opatrenia na zabránenie teplotným zmenám, ktoré by mohli následne spôsobiť nadmerné percento chýb merania.

10. Nástroje sa musia pravidelne kalibrovať.

11. Zariadenie na odber vzoriek musí byť vzduchotesné a miera prietoku sa musí pravidelne kontrolovať.

--------------------------------------------------

Top