EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984L0424

Smernica Rady z 3. septembra 1984, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/157/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o prípustnej hladine hluku a o výfukových systémoch motorových vozidiel

OJ L 238, 6.9.1984, p. 31–33 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 016 P. 42 - 44
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 016 P. 42 - 44
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 013 P. 204 - 206
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 013 P. 204 - 206
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 007 P. 191 - 193
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 007 P. 191 - 193
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 007 P. 191 - 193
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 007 P. 191 - 193
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 007 P. 191 - 193
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 007 P. 191 - 193
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 007 P. 191 - 193
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 007 P. 191 - 193
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 007 P. 191 - 193

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1984/424/oj

31984L0424Úradný vestník L 238 , 06/09/1984 S. 0031 - 0033
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 13 S. 0204
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 16 S. 0042
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 13 S. 0204
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 13 Zväzok 16 S. 0042


Smernica Rady

z 3. septembra 1984,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/157/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o prípustnej hladine hluku a o výfukových systémoch motorových vozidiel

(84/424/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 100,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže smernica 70/157/EHS [4], naposledy zmenená a doplnená smernicou 81/334/EHS [5], ustanovuje vo svojej prílohe maximálne hladiny zvuku pre motorové vozidlá určené na prevádzku na ceste, s karosériou alebo bez nej, s najmenej štyrmi kolesami a maximálnou konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 25 km/h, s výnimkou vozidiel pohybujúcich sa po koľajach, poľnohospodárskych traktorov a strojov a vozidiel pre verejné práce;

keďže ochrana verejnosti v mestských oblastiach si vyžaduje príslušné opatrenia na zníženie úrovne hluku motorových vozidiel; keďže takéto zníženie sa vzhľadom na technický pokrok v konštrukcii motorových vozidiel stalo reálnym;

keďže príloha I k smernici 70/157/EHS by mala byť podľa toho zmenená a doplnená znížením hodnôt prípustných hladín zvuku vyjadrených v dB (A) pre každú príslušnú kategóriu vozidiel;

keďže takéto zníženie predstavuje hlavný krok k zlepšeniu životného prostredia; keďže tieto opatrenia by mali byť okrem toho neskôr revidované na základe výsledkov práce Komisie v súvislosti s celkovým prístupom, berúc do úvahy súčasne všetky hlavné aspekty pravidiel spoločenstva v sektore motorových vozidiel a najmä tie, ktoré sa týkajú bezpečnosti, ochrany životného prostredia a zachovania energie,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

V prílohe k smernici 70/157/EHS je znenie bodu 5.2.2.1 nasledujúce:

"5.2.2.1 Limitné hodnoty

Hladina zvuku meraná v súlade s bodmi 5.2.2.2 až 5.2.2.5 tejto prílohy nepresahuje nasledujúce limity:

| Kategórie vozidiel | Hodnoty vyjadrené v dB (A) |

5.2.2.1.1. | Vozidlá určené na prepravu cestujúcich s najviac deviatimi miestami vrátane miesta vodiča | 77 |

5.2.2.1.2. | Vozidlá určené na prepravu cestujúcich s viac ako deviatimi miestami vrátane miesta vodiča, s maximálnou prípustnou hmotnosťou viac ako 3,5 t a: | |

5.2.2.1.2.1. | – s výkonom motora menším ako 150 kW | 80 |

5.2.2.1.2.2. | – s výkonom motora rovným alebo väčším ako 150 kW | 83 |

5.2.2.1.3. | Vozidlá určené na prepravu cestujúcich s viac ako deviatimi miestami vrátane miesta vodiča; vozidlá určené na prepravu tovaru: | |

5.2.2.1.3.1. | – s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 2 tony | 78 |

5.2.2.1.3.2. | – s maximálnou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 2 tony ale nepresahujúcou 3,5 t | 79 |

5.2.2.1.4. | Vozidlá určené na prepravu tovaru, s maximálnou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 3,5 t: | |

5.2.2.1.4.1. | – s výkonom motora menším ako 75 kW | 81 |

5.2.2.1.4.2. | – s výkonom motora väčším ako 75 kW, ale menším ako 150 kW | 83 |

5.2.2.1.4.3. | – s výkonom motora rovným alebo väčším ako 150 kW | 84 |

Avšak,

- pre vozidlá kategórií 5.2.2.1.1 a 5.2.2.1.3 sú limitné hodnoty zvýšené o 1 dB (A), ak sú vybavené dieselovými motormi s priamym vstrekovaním,

- pre vozidlá s maximálnou prípustnou hmotnosťou nad dve tony, určené na použitie mimo cestnej komunikácie, sú limitné hodnoty zvýšené o 1 dB (A), ak ich výkon motora je menší ako 150 kW, a o 2 dB (A), ak ich výkon motora je rovný alebo väčší ako 150 kW."

Článok 2

1. S účinnosťou od 1. januára 1985 členské štáty nesmú z dôvodov týkajúcich sa prípustnej hladiny zvuku a výfukového systému:

- odmietnuť vzhľadom na typ motorového vozidla udeliť EHS typové schválenie, odmietnuť vydať dokument uvedený v tretej zarážke článku 10 ods. 1 smernice 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú typového schválenia motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel [6], naposledy zmenenej a doplnenej smernicou 80/1267/EHS [7], alebo udeliť vnútroštátne typové schválenie alebo

- zakázať uvedenie vozidiel do prevádzky,

ak hladina zvuku a výfukový systém tohto typu vozidla alebo týchto vozidiel spĺňa podmienky smernice 70/157/EHS, v znení tejto smernice.

2. S účinnosťou od 1. októbra 1988 členské štáty:

- nemôžu ďalej vydávať dokument uvedený v tretej odrážke článku 10 ods. 1 smernice 70/156/EHS pre typ motorového vozidla, ktorého hladina zvuku a výfukový systém nespĺňa požiadavky smernice 70/157/EHS, v znení tejto smernice,

- môžu odmietnuť udeliť národné typové schválenie pre typ motorového vozidla, ktorého hladina zvuku a výfukový systém nespĺňa požiadavky smernice 70/157/EHS, v znení tejto smernice.

Avšak pre vozidlá v kategórii 5.2.2.1.3, definovaných v článku 1, ktoré sú vybavené dieselovými motormi a pre vozidlá v kategórii 5.2.2.1.4, je "1. október 1988" nahradený "1. októbrom 1989".

3. S účinnosťou od 1. októbra 1989 členské štáty môžu zakázať uvedenie do prevádzky vozidiel, ktorých hladina zvuku a výfukový systém nespĺňa požiadavky smernice 70/157/EHS, v znení tejto smernice.

Avšak pre vozidlá v kategórii 5.2.2.1.3, definovaných v článku 1, ktoré sú vybavené dieselovými motormi a pre vozidlá v kategórii 5.2.2.1.4, je "1. október 1989" nahradený "1. októbrom 1990".

Článok 3

Rada na základe správy Komisie najneskôr do 31. decembra 1990 rozhodne o ďalšej revízii ustanovení smernice 70/157/EHS, o možných nových opatreniach týkajúcich sa pravidiel v sektore motorových vozidiel, ktoré majú byť ustanovené z dôvodu bezpečnosti, ochrany životného prostredia a faktorov zachovania energie.

Článok 4

Členské štáty uvedú do účinnosti opatrenia potrebné na zabezpečeniu súladu s touto smernicou pred 1. januárom 1985. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 5

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 3. septembra 1984

Za Radu

predseda

P. Barry

[1] Ú. v. ES C 200, 27.7.1983, s. 5.

[2] Ú. v. ES C 172, 2.7.1984, s. 157.

[3] Ú. v. ES C 358, 31.12.1983, s. 4.

[4] Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 16.

[5] Ú. v. ES L 131, 18.5.1981, s. 6.

[6] Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 375, 31.12.1980, s. 34.

--------------------------------------------------

Top