EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982L0891

Šiesta smernica Rady zo 17. decembra 1982 o rozdelení akciových spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 bod g) zmluvy

OJ L 378, 31.12.1982, p. 47–54 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 17 Volume 001 P. 111 - 118
Portuguese special edition: Chapter 17 Volume 001 P. 111 - 118
Special edition in Finnish: Chapter 17 Volume 001 P. 41 - 47
Special edition in Swedish: Chapter 17 Volume 001 P. 41 - 47
Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001 P. 50 - 57
Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001 P. 50 - 57
Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001 P. 50 - 57
Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001 P. 50 - 57
Special edition in Hungarian Chapter 17 Volume 001 P. 50 - 57
Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001 P. 50 - 57
Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001 P. 50 - 57
Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001 P. 50 - 57
Special edition in Slovene: Chapter 17 Volume 001 P. 50 - 57
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 001 P. 50 - 57
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 001 P. 50 - 57
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 001 P. 37 - 44

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2017; Zrušil 32017L1132 . Latest consolidated version: 02/07/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/891/oj

31982L0891Úradný vestník L 378 , 31/12/1982 S. 0047 - 0054
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 17 Zväzok 1 S. 0041
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 17 Zväzok 1 S. 0111
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 17 Zväzok 1 S. 0041
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 17 Zväzok 1 S. 0111


Šiesta smernica Rady

zo 17. decembra 1982

o rozdelení akciových spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 bod g) zmluvy

(82/891/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej článok 54 ods. 3 písm. g),

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže koordinácia ustanovená v článku 54 ods. 3 písm. g) a vo Všeobecnom programe zrušenia obmedzení slobody usadiť sa [4] začala smernicou 68/151/EHS [5];

keďže táto koordinácia pokračovala smernicou 77/91/EHS [6] vo vzťahu k zakladaniu akciových spoločností a udržovaniu a zmeny ich základného imania, smernicou 78/660/EHS [7] vo vzťahu k ročnej účtovnej závierke niektorých typov obchodných spoločností a smernicou 78/855/EHS [8] vo vzťahu k zlúčeniu a splynutiu akciových spoločností;

keďže smernica 78/855/EHS upravila iba otázku zlúčenia a splynutia akciových spoločností a niektorých podobných operácií; keďže návrh Komisie sa však tiež týkal operácie rozdelenia; keďže Európsky parlament a Hospodársky a sociálny výbor sa tiež vyjadrili v prospech právnej úpravy tejto operácie;

keďže z dôvodov podobností, ktoré existujú medzi operáciami zlúčenia a splynutia a rozdelenia, je možné vyhnúť sa riziku obchádzania záruk stanovených pri zlúčení a splynutí smernicou 78/855/EHS, iba ak sa ustanoví rovnocenná ochrana v prípade rozdelenia;

keďže ochrana záujmov spoločníkov a tretích osôb vyžaduje koordinovať právne predpisy členských štátov týkajúcich sa rozdelenia akciových spoločností, ak členské štáty túto operáciu umožňujú;

keďže v rámci tejto koordinácie je najmä dôležité zaistiť primeranú a objektívnu informovanosť akcionárov spoločností zúčastnených na rozdelení a zaručiť príslušnú ochranu ich práv;

keďže ochrana práv zamestnancov v prípade prevodov podnikov, závodov alebo častí závodov je v súčasnosti upravená smernicou 77/187/EHS [9];

keďže veritelia, vrátane držiteľov dlhopisov a osôb majúcich iné pohľadávky voči spoločnostiam zúčastnených na rozdelení, musia byť chránení tak, aby ich realizácia rozdelenia nepoškodila;

keďže požiadavky na zverejnenie stanovené smernicou 68/151/EHS musia byť rozšírené na operácie vzťahujúce sa podmienok rozdelenia tak, aby tretie osoby o ňom boli dostatočne informované;

keďže je nutné rozšíriť záruky poskytnuté spoločníkom a tretím stranám v rámci rozdeľovania na niektoré právne operácie, ktoré majú v podstatných bodoch znaky podobné znakom rozdelenia tak, aby sa ochrana nemohla obchádzať;

keďže na zaistenie právnej istoty vo vzťahoch medzi spoločnosťami zúčastňujúcimi sa rozdelenia, medzi týmito spoločnosťami a tretími stranami a medzi akcionármi, je nutné obmedziť prípady neplatnosti a ustanoviť, aby sa nedostatky odstránili vždy, keď je to možné, a skrátila lehota pre namietanie neplatnosti,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Ak členské štáty umožnia spoločnostiam uvedeným v článku 1 ods. 1 smernice 78/855/EHS podľa ich právnych predpisov vykonať operáciu rozdelenia zlúčením stanoveným v článku 2 tejto smernice, podriadia túto operáciu ustanoveniam kapitoly I tejto smernice.

2. Ak členské štáty umožnia spoločnostiam uvedeným v ods. 1 vykonať operáciu rozdelenia splynutím stanoveným v článku 21, podriadia túto operáciu ustanoveniam kapitoly II tejto smernice.

3. Ak členské štáty umožnia spoločnostiam uvedeným v odseku 1 vykonať operáciu, pri ktorej je rozdelenie spoločnosti zlúčením podľa článku 2 ods. 1 spojené s rozdelením spoločnosti splynutím podľa článku 21 ods. 1, podriadia túto operáciu ustanoveniam kapitoly I a článku 22.

4. Uplatní sa článok 1 ods. 2 a 3 smernice 78/855/EHS.

KAPITOLA I

Rozdelenie spoločností zlúčením

Článok 2

1. Na účely tejto smernice sa "rozdelenie zlúčením" rozumie operácia, prostredníctvom ktorej spoločnosť po zrušení bez likvidácie prevedie na niekoľko spoločností všetky svoje aktíva a pasíva s tým, že sa akcionárom rozdeľovanej spoločnosti pridelia akcie spoločnosti nadobúdajúcej vklady vyplývajúce z rozdelenia, ďalej len "nadobúdajúca spoločnosť" a prípadne vyrovnávajúci doplatok v hotovosti nepresahujúci 10 % menovitej hodnoty pridelených akcií alebo, ak nie je menovitá hodnota dostupná, ich účtovnej paritnej hodnoty.

2. Uplatní sa článok 3 ods. 2 smernice 78/855/EHS.

3. Ak táto smernica odkazuje na smernicu 78/855/EHS, výraz "zlučované spoločnosti" znamená "spoločnosti zúčastnené na rozdelení", výraz "nadobúdaná spoločnosť" znamená "spoločnosť, ktorá sa rozdeľuje", výraz "nadobúdajúca spoločnosť" znamená "každú nadobúdajúcu spoločnosť" a výraz "návrh podmienok zlúčenia" označuje "návrh podmienok rozdelenia".

Článok 3

1. Správne alebo riadiace orgány spoločností zúčastnených na rozdelení vyhotovia písomný návrh podmienok rozdelenia.

2. V návrhu podmienok rozdelenia obsahuje najmä:

a) formu, obchodný názov a sídlo spoločností zúčastnených na rozdelení;

b) výmenný pomer akcií a prípadne výšku vyrovnávajúceho doplatku:

c) podmienky rozdeľovania akcií nadobúdajúcich spoločností;

d) dátum, od ktorého tieto akcie zaručujú právo podieľať sa na zisku a všetky osobitné podmienky, vzťahujúce sa na toto právo;

e) dátum, od ktorého operácie spoločnosti, ktorá sa rozdeľuje, sú považované z účtovného hľadiska za operácie realizované na účet jednotlivých nadobúdajúcich spoločností;

f) práva udelené nadobúdajúcimi spoločnosťami akcionárom, ktorí majú osobitné práva, a držiteľov iných cenných papierov než sú akcie, alebo navrhované opatrenia pre nich;

g) všetky osobitné výhody udelené znalcom podľa článku 8 ods. 1 a členom správnych, riadiacich a dozorných alebo kontrolných orgánov spoločností zúčastnených na rozdelení;

h) presný opis a rozdelenie aktív a pasív, ktoré sa majú previesť na jednotlivé nadobúdajúce spoločnosti;

i) rozdelenie akcií nadobúdajúcich spoločností medzi akcionárov spoločnosti, ktorá sa rozdeľuje, a kritérium, o ktoré sa toto rozdelenie opiera.

3. a) Ak určitý prvok aktív nie je pridelený v návrhu podmienok rozdelenia a jeho výklad neumožňuje rozhodnúť o jeho rozdelení, je tento prvok alebo jeho protihodnota rozdelená medzi všetky nadobúdajúce spoločnosti v pomere k čistému majetku, ktorý prechádza na každú nadobúdajúcu spoločnosť v návrhu podmienok rozdelenia.

b) Ak určitý prvok pasívneho majetku nie je pridelený v návrhu podmienok rozdelenia a jeho výklad neumožňuje rozhodnúť o jeho rozdelení, ručia za neho všetky nadobúdajúce spoločnosti solidárne. Členské štáty môžu stanoviť, že toto solidárne ručenie je obmedzené výškou čistého majetku, ktoré prešlo na každú nadobúdajúcu spoločnosť.

Článok 4

Návrh podmienok rozdelenia musí byť zverejnený spôsobom, ktorý je stanovený právnymi predpismi jednotlivých členských štátov, v súlade s článkom 3 smernice 68/151/EHS [10] u každej spoločnosti zúčastnenej na rozdelení, najmenej jeden mesiac pred konaním valného zhromaždenia, ktoré je vyzvané k tomu, aby sa vyjadrilo k návrhu podmienok rozdelenia.

Článok 5

1. Rozdelenie vyžaduje minimálne schválenie valného zhromaždenia každej spoločnosti zúčastnenej na rozdelení. článok 7 smernice 78/855/EHS sa uplatní z hľadiska požadovanej väčšiny pre tieto rozhodnutia, ich rozsahu a nutnosti oddeleného hlasovania.

2. Ak sú akcie nadobúdajúcich spoločností pridelené akcionárom rozdeľovanej spoločnosti neúmerne k ich právam voči základnému imaniu tejto spoločnosti, môžu členské štáty stanoviť, že minoritní akcionári tejto spoločnosti môžu uplatniť právo na odkúpenie svojich akcií. V takom prípade majú právo na získanie protihodnoty zodpovedajúcej hodnote ich akcií. V prípade sporu ohľadne tejto protihodnoty, môže byť táto protihodnota stanovená súdom.

Článok 6

Právne predpisy členského štátu nemusia vyžadovať schválenie rozdelenia valným zhromaždením nadobúdajúcej spoločnosti, ak sú splnené tieto podmienky:

a) zverejnenie stanovené v článku 4 musí byť vykonané pre každú nadobúdajúcu spoločnosť najmenej jeden mesiac pred zvolaním valného zhromaždenia rozdeľovanej spoločnosti, ktoré je vyzvané k tomu, aby sa vyjadrilo k návrhu podmienok rozdelenia;

b) všetci akcionári nadobúdajúcej spoločnosti majú právo najmenej jeden mesiac pred dátumom uvedeným v písmene a) zoznámiť sa v sídle tejto spoločnosti s dokumentmi uvedenými v článku 9 ods. 1;

c) jeden alebo niekoľko akcionárov nadobúdajúcej spoločnosti, ktorí disponujú minimálnym percentom akcií upísaného základného imania, musia byť oprávnení požadovať, aby valné zhromaždenie takejto nadobúdajúcej spoločnosti bolo vyzvané, aby sa vyjadrilo k schváleniu rozdelenia. Toto minimálne percento nesmie byť stanovené nad 5 %. Členské štáty môžu však stanoviť, aby akcie bez hlasovacieho práva boli vylúčené z výpočtu tohto percenta.

Článok 7

1. Správne alebo riadiace orgány každej spoločnosti zúčastnenej na rozdelení pripravia podrobnú písomnú správu vysvetľujúcu a zdôvodňujúcu z právneho a ekonomického hľadiska návrh podmienok rozdelenia a najmä koeficient výmeny akcií a kritérium určujúce pridelenie akcií.

2. Správa taktiež uvedie osobitné problémy pri oceňovaní, pokiaľ sa vyskytli.

Taktiež sa zmieni o príprave správy o overení nepeňažných vkladov uvedenej v článku 27 ods. 2 smernice 77/91/EHS [11] pre nadobúdajúce spoločnosti a o registri, v ktorom musí byť táto správa uložená.

3. Riadiace alebo správne orgány rozdeľovanej spoločnosti, sú povinné informovať valné zhromaždenie tejto spoločnosti a riadiace alebo správne orgány nadobúdajúcich spoločností, aby informovali valné zhromaždenie ich spoločností o každej dôležitej zmene aktív a pasív, ku ktorej došlo medzi dňom prípravy návrhu podmienok rozdelenia a dňom konania valného zhromaždenia rozdeľovanej spoločnosti, ktoré je vyzvané, aby sa vyjadrilo k návrhu podmienok rozdelenia.

Článok 8

1. Jeden alebo viac znalcov za každú spoločnosť zúčastnenú na rozdelení, ktorých vymenoval alebo schválil súdny alebo správny orgán, preskúma návrh podmienok rozdelenia a pripraví písomnú správu pre akcionárov. Právne predpisy členského štátu však môžu stanoviť vymenovanie jedného alebo viacerých nezávislých znalcov pre všetky spoločnosti zúčastnené na rozdelení, ak také vymenovanie vykoná na spoločnú žiadosť týchto spoločností súdny alebo správny orgán. Týmito znalcami môžu byť podľa právnych predpisov každého členského štátu fyzické alebo právnické osoby alebo spoločnosti.

2. Uplatní sa článok 10, ods. 2 a 3 smernice 78/855/EHS.

3. Členské štáty môžu stanoviť, aby správa o overení nepeňažných vkladov uvedená v článku 27 ods. 2 smernice 77/91/EHS a správa o návrhu podmienok rozdelenia uvedená v odseku 1 tohto článku boli vyhotovené rovnakým znalcom alebo znalcami.

Článok 9

1. Každý akcionár má právo najmenej jeden mesiac pred konaním valného zhromaždenia, ktoré je vyzvané, aby sa vyjadrilo k návrhu podmienok rozdelenia, oboznámiť sa v sídle minimálne s týmito dokumentmi:

a) návrh podmienok rozdelenia;

b) ročná účtovná závierka a správy o hospodárení za posledné tri účtovné obdobia spoločností zúčastnených na rozdelení;

c) účtovný výkaz uzavretý ku dňu, ktorý nesmie predchádzať prvému dňu tretieho mesiaca, ktorý predchádza dátumu návrhu podmienok rozdelenia, ak sa posledná ročná uzávierka vzťahovala k účtovnému obdobiu, koniec ktorého predchádza o viac než šesť mesiacov tomuto dňu;

d) správy správnych alebo riadiacich orgánov spoločností zúčastnených na rozdelení, uvedených v článku 7 ods. 1;

e) správy uvedené v článku 8.

2. Účtovný výkaz uvedený v odseku 1 písmene c) je pripravený podľa rovnakých metód a v rovnakej prezentácii ako posledná výročná súvaha.

Právne predpisy členského štátu však môžu stanoviť, že:

a) nie je potrebné vykonať novú fyzickú inventarizáciu;

b) ocenenie uvedené v poslednej súvahe sa zmení iba v závislosti na zmenách v účtovných zápisoch; budú však zohľadnené:

- odpisy, oprávky a dočasné rezervy,

- významné zmeny v reálnej hodnote nevyplývajúce z účtovníctva.

3. Opis úplného alebo čiastočného znenia dokumentov, uvedených v odseku 1, môže získať každý akcionár bezodplatne a na požiadanie.

Článok 10

Členské štáty môžu povoliť, aby sa článok 7, článok 8 ods. 1 a 2 a článok 9 ods. 1 písm. c), d) a e) neuplatňovali, ak všetci akcionári a držitelia iných cenných papierov spojených s hlasovacím právom v spoločnostiach zúčastnených na rozdelení, sa toho vzdali.

Článok 11

Ochrana práv zamestnancov jednotlivých spoločností zúčastnených na rozdelení sa upraví v súlade so smernicou 77/187/EHS [12].

Článok 12

1. Právne predpisy členských štátov musia stanoviť primeraný systém ochrany záujmov veriteľov spoločností zúčastnených na rozdelení, ktorých pohľadávky vznikli pred zverejnením návrhu podmienok rozdelenia, ktoré nie sú splatné v okamihu tohto zverejnenia.

2. Na tento účel právne predpisy členských štátov minimálne stanovia, aby títo veritelia mali právo získať zodpovedajúce záruky, ak finančná situácia rozdeľovanej spoločnosti a spoločnosti, na ktorú bude záväzok prevedený v súlade s návrhom podmienok rozdelenia, túto ochranu vyžaduje a ak títo veritelia už nedisponujú takými zárukami.

3. Ak veriteľ spoločnosti, na ktorú prešiel záväzok v súlade s návrhom podmienok rozdelenia, nebol uspokojený, ručia nadobúdajúce spoločnosti za tento záväzok solidárne. Členské štáty môžu obmedziť toto ručenie výškou čistého majetku, ktorý prešiel na iné spoločnosti ako tie, na ktoré bol tento záväzok prevedený. Nemusia uplatňovať tento odsek, ak operácia rozdelenia podlieha kontrole súdneho orgánu v súlade s článkom 23 a ak väčšina veriteľov, predstavujúcich tri štvrtiny výšky pohľadávok alebo väčšina určitej kategórie veriteľov rozdelenej spoločnosti, predstavujúcich tri štvrtiny výšky pohľadávok tejto kategórie, sa vzdala nároku na toto solidárne ručenie na schôdzi podľa článku 23 ods. 1 písm. c).

4. Uplatňuje sa článok 13 ods. 3 smernice 78/855/EHS.

5. U držiteľov dlhopisov spoločností zúčastnených na rozdelení sa uplatnia odseky 1 až 4, pokiaľ rozdelenie nebolo schválené zhromaždením držiteľov dlhopisov, ak vnútroštátny zákon ustanovuje také zhromaždenie alebo individuálne držitelia dlhopisov bez toho, aby by tým boli dotknuté právne predpisy vzťahujúce sa na spoločné uplatňovanie ich práv.

6. Členské štáty môžu stanoviť, že nadobúdajúce spoločnosti solidárne ručia za záväzky spoločnosti, ktorá sa rozdeľuje. V takom prípade nemusia uplatniť predchádzajúce odseky.

7. Ak členský štát kombinuje systém ochrany veriteľov stanovený v odsekoch 1 až 5 so solidárnym ručením nadobúdajúcich spoločností stanoveným v odseku 6, môže toto ručenie obmedziť výškou čistého majetku, ktoré prešlo na každú spoločnosť.

Článok 13

Držitelia iných cenných papierov ako akcií, s ktorými sú spojené osobitné práva, musia mať práva v nadobúdajúcich spoločnostiach, voči ktorým je možné práva z týchto cenných papierov uplatňovať v súlade s návrhom podmienok rozdelenia, minimálne rovnocenné práva, aké užívali v rozdeľovanej spoločnosti, pokiaľ zmena týchto práv nebola schválená zhromaždením držiteľov týchto cenných papierov, ak vnútroštátne právne predpisy pripúšťajú také zhromaždenie, alebo individuálne držitelia týchto cenných papierov, alebo ak títo držitelia majú právo na odkúpenie svojich cenných papierov.

Článok 14

Ak právne predpisy členského štátu nestanovujú preventívnu súdnu alebo správnu kontrolu zákonnosti rozdelenia, alebo ak sa táto kontrola nevzťahuje na všetky úkony nevyhnutné pre rozdelenie, uplatní sa článok 16 smernice 78/855/EHS.

Článok 15

Právne predpisy členských štátov určia deň, od ktorého je rozdelenie účinné.

Článok 16

1. Rozdelenie musí byť uverejnené spôsobom stanoveným právnymi predpismi každého členského štátu v súlade s článkom 3 smernice 68/151/EHS pre každú spoločnosť zúčastnenú na rozdelení.

2. Každá prijímajúca spoločnosť môže pre rozdelenú spoločnosť sama zabezpečiť náležitosti zverejnenia.

Článok 17

1. Rozdelenie má ipso iure a súbežne tieto účinky:

a) prevod všetkých aktív a pasív rozdeľovanej spoločnosti na nadobúdajúce spoločnosti tak vo vzťahu medzi rozdeľovanou spoločnosťou a nadobúdajúcimi spoločnosťami, ako aj vo vzťahu k tretím osobám; tento prevod sa uskutoční po častiach v súlade s rozdelením stanoveným v návrhu podmienok rozdelenia alebo s článkom 3 ods. 3;

b) akcionári rozdeľovanej spoločnosti sa stanú akcionármi nadobúdajúcich spoločností v súlade s rozdelením stanoveným v návrhu podmienok rozdelenia;

c) rozdeľovaná spoločnosť zanikne.

2. Žiadna akcia nadobúdajúcej spoločnosti nie je vymenená za akcie vlastnené rozdeľovanou spoločnosťou:

a) buď samotnou nadobúdajúcou spoločnosťou alebo osobou konajúcou vo vlastnom mene, ale na účet spoločnosti;

b) alebo samotnou rozdeľovanou spoločnosťou, alebo osobou konajúcou vo vlastnom mene, ale na účet spoločnosti.

3. Predchádzajúcimi ustanoveniami nie sú dotknuté právne predpisy členských štátov, ktoré požadujú osobitné náležitosti pre možnosť podať voči tretím osobám námietku na prevod určitého majetku, práv a záväzkov vložených rozdelenou spoločnosťou. Nadobúdajúca spoločnosť alebo spoločnosti, na ktoré sa prevádzajú aktíva, práva alebo záväzky, v súlade s návrhom podmienok rozdelenia alebo s článkom 3 ods. 3, môžu samy tieto náležitosti zabezpečiť; právne predpisy členských štátov však môžu umožniť rozdeľovanej spoločnosti ďalej pokračovať v plnení týchto náležitostí v priebehu obmedzeného obdobia, ktoré nesmie byť okrem výnimočných prípadov stanovené na viac ako šesť mesiacov od nadobudnutia účinnosti rozdelenia.

Článok 18

Právne predpisy členských štátov upravujú aspoň občianskoprávnu zodpovednosť členov správneho alebo riadiaceho orgánu spoločnosti, ktorá sa rozdeľuje, voči akcionárom tejto spoločnosti úmerne k zavinenému konaniu členov tohto orgánu pri príprave a realizácii rozdelenia a taktiež občianskoprávnu zodpovednosť znalcov poverených vypracovať pre túto spoločnosť správu uvedenú v článku 8, úmerne k zavinenému konaniu týchto znalcov pri výkone ich úloh.

Článok 19

1. Právne predpisy členských štátov môžu upraviť neplatnosť rozdelenia len v súlade s týmito podmienkami:

a) neplatnosť musí byť vyslovená rozhodnutím súdu;

b) neplatnosť rozdelenia, ktoré nadobudlo účinnosť v zmysle článku 15, môže byť vyhlásená iba pri chýbajúcej preventívnej súdnej alebo správnej kontrole zákonnosti, alebo ak listiny neboli úradne overené, alebo pri zistení, že rozhodnutie valného zhromaždenia je neplatné alebo napadnuteľné podľa vnútroštátneho práva;

c) konanie o neplatnosti nemožno začať po uplynutí lehoty šiestich mesiacov odo dňa, od ktorého je rozdelenie účinné voči tomu, kto sa dovoláva neplatnosti, alebo ak boli nedostatky odstránené;

d) ak je možné odstrániť nedostatok, kvôli ktorému možno vysloviť neplatnosť rozdelenia, poskytne príslušný súd dotknutým spoločnostiam lehotu na jeho odstránenie;

e) rozhodnutie, ktorým bola vyslovená neplatnosť rozdelenia, musí byť uverejnené spôsobom stanoveným v právnych predpisoch každého členského štátu v súlade s článkom 3 smernice 68/151/EHS;

f) ak právne predpisy členského štátu povoľujú tretej osobe napadnúť taký rozsudok, môže tak učiniť len v priebehu šiestich mesiacov od uverejnenia rozsudku podľa smernice 68/151EHS;

g) samotným rozhodnutím vyhlasujúcim neplatnosť rozdelenia nie je dotknutá platnosť záväzkov voči alebo v prospech nadobúdajúcich spoločností, ktoré vznikli pred uverejnením rozhodnutia súdu, ale po dátume stanovenom v článku 15;

h) každá nadobúdajúca spoločnosť ručí za záväzky, ktoré vznikli voči nej po dátume nadobudnutia účinnosti rozdelenia a pred dňom uverejnenia rozhodnutia vyhlasujúceho neplatnosť rozdelenia; rozdeľovaná spoločnosť ručí taktiež za tieto záväzky; členské štáty môžu stanoviť, aby toto ručenie bolo obmedzené výškou čistého majetku, ktorý prešiel na nadobúdajúcu spoločnosť, voči ktorej tieto záväzky vznikli.

2. Odchylne od ustanovení odseku 1 písm. a) môžu právne predpisy členského štátu tiež stanoviť, že neplatnosť rozdelenia vysloví správny orgán, ak možno proti takému rozhodnutiu podať opravný prostriedok na súd. Ustanovenia písmen b), d), e), f), g) a h) sa primerane uplatnia na správny orgán. Takéto konanie o neplatnosti nemožno začať po uplynutí lehoty šiestich mesiacov od dátumu stanoveného v článku 15.

3. Predchádzajúcimi ustanoveniami nie sú dotknuté právne predpisy členských štátov vzťahujúce sa na neplatnosť rozdelenia vyslovenú po akejkoľvek kontrole zákonnosti.

Článok 20

Ak sú všetky nadobúdajúce spoločnosti držiteľmi všetkých akcií rozdelenej spoločnosti a iných cenných papierov tejto spoločnosti, s ktorými je spojené hlasovacie právo na valnom zhromaždení, nemusia členské štáty bez toho, aby bol dotknutý článok 6, nariadiť schválenie rozdelenia valným zhromaždením, ak sú splnené aspoň tieto podmienky:

a) dôjde k zverejneniu predpísanému v článku 4 u jednotlivých spoločností zúčastňujúcich sa operácie najmenej jeden mesiac predtým, ako táto operácia nadobudne účinnosť;

b) všetci akcionári spoločností zúčastňujúcich sa operácie majú právo zoznámiť sa v sídle ich spoločnosti najmenej jeden mesiac predtým, ako operácia nadobudne účinnosť, s dokumentmi uvedenými v článku 9 ods. 1 Uplatní sa taktiež článok 9 ods. 2 a 3;

c) jeden alebo niekoľko akcionárov rozdeľovanej spoločnosti disponujúcich akciami s minimálnym percentom upísaného základného imania musí mať právo dosiahnuť zvolanie valného zhromaždenia rozdelenej spoločnosti, ktorá je vyzvaná, aby sa vyjadrila k schváleniu rozdelenia. Toto minimálne percento nesmie byť stanovené nad 5 %. Členské štáty môžu však stanoviť, aby akcie bez hlasovacieho práva boli vylúčené z výpočtu tohto percenta;

d) ak nedôjde k zvolaniu valného zhromaždenia rozdeľovanej spoločnosti, ktoré je vyzvané, aby sa vyjadrilo k schváleniu rozdelenia, tak sa informácia uvedená v článku 7 ods. 3 týka každej dôležitej zmeny aktív a pasív, ku ktorej došlo po dátume vyhotovenia návrhu podmienok rozdelenia.

KAPITOLA II

Rozdelenie splynutím

Článok 21

1. Na účely tejto smernice "rozdelenie splynutím" znamená operáciu, ktorou prevedie spoločnosť po zrušení bez likvidácie na viaceré novozaložené spoločnosti všetky aktíva a pasíva s tým, že akcionárom spoločnosti, ktorá sa rozdeľuje, sa pridelia akcie nadobúdajúcich spoločností a prípadne vyrovnávací doplatok v hotovosti, nepresahujúci 10 % menovitej hodnoty pridelených akcií alebo, ak nie je dostupná menovitá hodnota, ich účtovnej paritnej hodnoty.

2. Uplatní sa článok 4 ods. 2 smernice 78/855/EHS.

Článok 22

1. Články 3, 4, 5 a články 7, 8 ods. 1 a 2 a články 9 až 19 tejto smernice sa uplatňujú na splynutie bez toho, aby boli dotknuté články 11 a 12 smernice 68/151/EHS. Na tento účel sa výrazom "spoločnosti zúčastnené na rozdelení" označuje rozdeľovaná spoločnosť a výrazom "nadobúdajúca spoločnosť" každá nová spoločnosť.

2. Návrh podmienok rozdelenia obsahuje okrem údajov uvedených v článku 3 ods. 2, právnu formu, názov a sídlo všetkých nových spoločností.

3. Návrh podmienok rozdelenia a v prípade oddelených dokumentov, akt o založení alebo jeho návrh a stanovy alebo návrh stanov jednotlivých nových spoločností, sú schválené valným zhromaždením rozdeľovanej spoločnosti.

4. Členské štáty môžu stanoviť, aby správa o overení nepeňažných vkladov uvedená v článku 10 smernice 77/91/EHS a správa o návrhu podmienok rozdelenia uvedená v článku 8 ods. 1 tejto smernice boli vyhotovené rovnakým znalcom alebo rovnakými znalcami.

5. Členské štáty môžu stanoviť, aby sa neuplatňoval článok 8 a vo vzťahu k správe znalcov ani článok 9, ak sú akcie v každej z nových spoločností pridelené akcionárom rozdeľovanej spoločnosti, primerane k ich právam k základnému imaniu tejto spoločnosti.

KAPITOLA III

Rozdelenie pod kontrolou súdneho orgánu

Článok 23

1. Členské štáty môžu uplatniť odsek 2, ak operácia rozdelenia podlieha kontrole súdneho orgánu, ktorý má právomoc:

a) zvolať valné zhromaždenie akcionárov rozdeľovanej spoločnosti, aby sa vyjadrilo k rozdeleniu;

b) uistiť sa, že akcionári každej spoločnosti zúčastnenej na rozdelení dostali alebo si mohli opatriť minimálne dokumenty stanovené v článku 9 v lehote, ktorá im umožní preštudovať ich včas predo dňom konania valného zhromaždenia ich spoločnosti, ktoré sa má vyjadriť k rozdeleniu; pokiaľ členský štát uplatní možnosť uvedenú v článku 6, musí byť lehota postačujúca tak, aby umožnila akcionárom nadobúdajúcich spoločností uplatniť práva, ktoré sú im priznané v tomto článku;

c) zvolať schôdzu veriteľov jednotlivých spoločností zúčastnených na rozdelení, aby sa vyjadrili k rozdeleniu;

d) uistiť sa, že veritelia jednotlivých spoločností zúčastnených na rozdelení dostali alebo mohli získať minimálne návrhy podmienok rozdelenia včas na preštudovanie predo dňom uvedeným v písmene b);

e) schváliť návrh podmienok rozdelenia.

2. Ak súdny orgán zistí, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) a d) sú splnené a že nemôže dôjsť k žiadnej ujme akcionárov a veriteľov, môže oslobodiť spoločnosti zúčastnené na rozdelení od uplatňovania:

a) článku 4 za podmienky, že primeraný systém ochrany záujmov veriteľov uvedený v článku 12 ods. 1 pokrýva všetky pohľadávky nezávisle od dátumu vzniku;

b) podmienok stanovených v článku 6 písm. a) a b), ak členský štát uplatní možnosť stanovenú v článku 6;

c) článku 9 vo vzťahu k lehote a podmienkam kontroly dokumentov, ktoré sú v ňom uvedené.

KAPITOLA IV

Iné operácie podobné rozdeleniu

Článok 24

Ak právne predpisy členského štátu umožnia u jednej z operácií uvedených v článku 1, aby vyrovnávací doplatok v hotovosti presiahol 10 %, uplatnia sa kapitoly I, II a III.

Článok 25

Ak právne predpisy členského štátu umožnia jednu z operácií stanovených v článku 1 bez toho, aby rozdeľovaná spoločnosti zanikla, uplatnia sa kapitoly I, II a III s výnimkou článku 17 ods. 1 písm. c).

KAPITOLA V

Záverečné ustanovenia

Článok 26

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. januára 1986 tak, aby k tomuto dátumu umožňovali operácie, na ktoré sa táto smernica vzťahuje. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2. Ak členský štát umožní operácie rozdelenia v období nasledujúcom po dátume uvedenom v odseku 1, uvedie do účinnosti ustanovenia uvedené v tom odseku k dátumu, ku ktorému umožní túto operáciu. Bezodkladne o tom informuje Komisiu.

3. Možno však ustanoviť lehotu piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti ustanovení uvedených v odseku 1 pre ich uplatňovanie na "unregistered companies" v Spojenom kráľovstve a v Írsku.

4. Členské štáty nemusia uplatňovať články 12 a 13 vo vzťahu k držiteľom dlhopisov a iných cenných papierov prevoditeľných na akcie, ak v čase nadobudnutia účinnosti ustanovení uvedených v odsekoch 1 a 2, stanovili vopred emisné podmienky postavenia týchto držiteľov v prípade rozdelenia.

5. Členské štáty nemusia uplatňovať túto smernicu na rozdelenia a operácie podobné rozdeleniu, u ktorých v rámci prípravy a realizácie bola zmluva alebo náležitosť predpísaná vnútroštátnym zákonom splnená už v čase nadobudnutia účinnosti ustanovení uvedených v odsekoch 1 a 2.

Článok 27

Tato smernice je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 17. decembra 1982

Za Radu

predseda

H. Christophersen

[1] Ú. v. ES C 89, 14.7.1970, s. 20.

[2] Ú. v. ES C 129, 11.12.1972, s. 50 a Ú. v. ES C 95, 28.4.1975, s. 12.

[3] Ú. v. ES C 88, 6.9.1971, s. 18.

[4] Ú. v. ES 2, 15.1.1962, s. 36/62.

[5] Ú. v. ES L 65, 14.3.1968, s. 8.

[6] Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11.

[8] Ú. v. ES L 295, 20.10.1978, s. 36.

[9] Ú. v. ES L 61, 5.3.1977, s. 26.

[10] Ú. v. ES L 65, 14.3.1968, s. 9.

[11] Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s. 1.

[12] Ú. v. ES L 61, 5.3.1977, s. 26.

--------------------------------------------------

Top