Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978D0923

Rozhodnutie Rady z 19. júna 1978 o uzavretí Európskeho dohovoru o ochrane hospodárskych zvierat

OJ L 323, 17.11.1978, p. 12–13 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 023 P. 40 - 47
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 47 - 54
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 47 - 54
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 87 - 88
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 87 - 88
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 87 - 88
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 87 - 88
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 87 - 88
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 87 - 88
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 87 - 88
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 87 - 88
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 87 - 88
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 66 - 67
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 66 - 67
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 026 P. 3 - 4

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1978/923/oj

31978D0923Úradný vestník L 323 , 17/11/1978 S. 0012 - 0013
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 03 Zväzok 23 S. 0040
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 03 Zväzok 15 S. 0047
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 03 Zväzok 15 S. 0047


Rozhodnutie Rady

z 19. júna 1978

o uzavretí Európskeho dohovoru o ochrane hospodárskych zvierat

(78/923/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej články 43 a 100,

so zreteľom návrh Komisie,

so zreteľom stanovisko Zhromaždenia [1],

so zreteľom stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže Európsky dohovor o ochrane hospodárskych zvierat (ďalej len "dohovor") bol navrhnutý v Rade Európy s cieľom chrániť hospodárske zvieratá, najmä v moderných intenzívnych chovoch;

keďže smernica Rady 70/373/EHS z 20. júla 1970 o zavádzaní metód spoločenstva na odber vzoriek a metód analýz na úradné kontroly krmív [3], naposledy zmenená a doplnená smernicou 76/372/EHS [4], smernica Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív [5], naposledy zmenená a doplnená smernicou 78/117/EHS [6] a smernica Rady 74/63/EHS zo 17. decembra 1973 o stanovení maximálnych prípustných hladín nežiadúcich látok a produktov v krmivách [7], naposledy zmenená a doplnená smernicou 76/934/EHS [8], zaviedla spoločné pravidlá, ktoré môže dohovor, a predovšetkým vykonávanie určitých jeho ustanovení, ovplyvniť;

keďže ďalšie ustanovenia dohovoru sa týkajú oblastí, pre ktoré ešte spoločenstvo nezaviedlo spoločné pravidlá;

keďže ochrana zvierat nie je sama o sebe jedným z cieľov spoločenstva; keďže existujú rozdiely medzi súčasnými vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane hospodárskych zvierat, ktoré môžu zapríčiniť nerovnaké konkurenčné podmienky a v dôsledku toho nepriamo vplývať na správne fungovanie spoločného trhu;

keďže sa dohovor naviac zaoberá záležitosťami, ktoré sú obsiahnuté v spoločnej poľnohospodárskej politike;

keďže sa z toho dôvodu javí, že účasť spoločenstva v dohovore je nevyhnutná na dosiahnutie cieľov spoločenstva;

keďže chov dobytka v Grónsku sa uskutočňuje v podmienkach, ktoré sa zásadne líšia od podmienok v iných regiónoch spoločenstva vzhľadom na všeobecné okolnosti a predovšetkým podnebie, nízku hustotu osídlenia a výnimočnú veľkosť ostrova; keďže z toho dôvodu sa dohovor nebude vzťahovať na Grónsko,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Európsky dohovor o ochrane hospodárskych zvierat sa týmto schvaľuje v mene Európskeho hospodárskeho spoločenstva.

Text dohovoru je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady uloží listinu o schválení v súlade s článkom 14 dohovoru [9].

Pri ukladaní listiny o schválení predseda Rady v súlade s článkom 16 dohovoru potvrdí, že dohovor sa nebude vzťahovať na Grónsko.

V Luxemburgu 19. júna 1978

Za Radu

predseda

P. Dalsager

[1] Ú. v. ES C 83, 4.4.1977, s. 43.

[2] Ú. v. ES C 204, 30.8.1976, s. 26.

[3] Ú. v. ES L 170, 3.8.1970, s. 2.

[4] Ú. v. ES L 102, 15.4.1976, s. 8.

[5] Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 40, 10.2.1978, s. 19.

[7] Ú. v. ES L 38, 11.2.1974, s. 31.

[8] Ú. v. ES L 364, 31.12.1976, s. 20.

[9] Generálny sekretariát Rady uverejní deň nadobudnutia platnosti dohovoru v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

--------------------------------------------------

Top