EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31977R2531

NARIADENIE KOMISIE (EHS) č. 2531/77 zo 17. novembra 1977, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1594/70 o acidifikácii určitých vín a vinárskych výrobkov

OJ L 294, 18.11.1977, p. 10–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 019 P. 183 - 183
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 013 P. 120 - 120
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 013 P. 120 - 120

No longer in force, Date of end of validity: 02/10/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/2531/oj

31977R2531Official Journal L 294 , 18/11/1977 P. 0010 - 0010
Greek special edition: Chapter 03 Volume 19 P. 0183
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 13 P. 0120
Portuguese special edition Chapter 03 Volume 13 P. 0120


NARIADENIE KOMISIE (EHS) č. 2531/77

zo 17. novembra 1977,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1594/70 o acidifikácii určitých vín a vinárskych výrobkov

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 816/70 z 28. apríla 1970, ktorým sa stanovujú doplňujúce ustanovenia v oblasti spoločnej organizácii trhu s vínom1, naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 2211/772, a najmä na jeho článok 20 ods. 4,

keďže nariadením (EHS) č. 2211/77 bolo nariadenie (EHS) č. 816/70 zmenené a doplnené v tom zmysle, že za určitých podmienok môže byť v mimoriadnych rokoch povolená dodatočná acidifikácia základných výrobkov, niektorých stolových vín a akostných vín stanovených pestovateľských oblastí; keďže sa následne, na umožnenie monitorovania tohto nového postupu doporučuje, aby sa príslušne zmenilo a doplnilo nariadenie Komisie (EHS) č. 1594/70 z 5. augusta 1970 o oznámení, realizácií a kontrole procesov obohacovania, acidifikácie a deacidifikácie vína3, pokiaľ sa neprijmú opatrenia o enologických postupoch a ošetreniach;

keďže opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre víno,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prvý pododsek článku 4 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 1594/70 sa týmto mení a dopĺňa takto:

"1. Acidifikácia výrobkov uvedených v článku 20 ods. 1 a 2 nariadenia (EHS) č. 816/70 sa môže uskutočniť iba kyselinou vínnou."

Článok 2

Toto nariadenie nadobudne účinnosť deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli, 17. novembra 1977

Za Komisiu

Finn GUNDELACH

podpredseda

1 Ú. v. ES L 99, 5.5.1970, s. 1.

2 Ú. v. ES L 256, 7.10.1977, s. 1.

3 Ú. v. ES L 173, 6.8.1970, s. 23.

Top