EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976R0312

Nariadenie Rady (EHS) č. 312/76 z 9. februára 1976, ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia týkajúce sa odborových práv pracovníkov obsiahnutých v nariadení (EHS) č. 1612/68 o slobode pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva

OJ L 39, 14.2.1976, p. 2–2 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 68 - 68
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 69 - 69
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 69 - 69
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 001 P. 190 - 190
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 001 P. 190 - 190
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 186 - 186
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 186 - 186
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 186 - 186
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 186 - 186
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 186 - 186
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 186 - 186
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 186 - 186
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 186 - 186
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 186 - 186
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 001 P. 163 - 163
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 001 P. 163 - 163

No longer in force, Date of end of validity: 15/06/2011; Zrušil 32011R0492

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/312/oj

31976R0312Úradný vestník L 039 , 14/02/1976 S. 0002 - 0002
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 5 Zväzok 1 S. 0190
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 05 Zväzok 2 S. 0068
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 5 Zväzok 1 S. 0190
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 05 Zväzok 2 S. 0069
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 05 Zväzok 2 S. 0069


Nariadenie Rady (EHS) č. 312/76

z 9. februára 1976,

ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia týkajúce sa odborových práv pracovníkov obsiahnutých v nariadení (EHS) č. 1612/68 o slobode pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 49,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže v článku 8 nariadenia Rady (EHS) č. 1612/68 z 15. októbra 1968 o slobode pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva [3] by malo byť špecifikované, že s pracovníkmi, ktorí sú štátnymi príslušníkmi jedného z členských štátov a sú zamestnaní na území iného členského štátu, sa taktiež zaobchádza rovnako vzhľadom na výkon ich odborových práv so zreteľom na prístup k správnym alebo riadiacim postom v odborovej organizácii,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 8 nariadenia (EHS) č. 1612/68 sa mení a dopĺňa takto:

1. do prvej vety odseku 1 sa za text "vrátane hlasovacieho práva" vkladá tento text:"a prístupu k správnym alebo riadiacim postom v odborovej organizácii."

2. Odsek 2 sa týmto vypúšťa.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň odo dňa jeho vyhlásenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. februára 1976

Za Radu

predseda

G. Thorn

[1] Ú. v. ES C 280, 8.12.1975, s. 43.

[2] Ú. v. ES C 12, 17.1.1976, s. 2.

[3] Ú. v. ES L 257, 19.10.1968, s. 2.

--------------------------------------------------

Top