Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0118

Smernica Rady z 18. decembra 1975 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa niektorých druhov konzervovaného zahusteného alebo sušeného mlieka určeného pre ľudskú spotrebu

OJ L 24, 30.1.1976, p. 49–57 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 148 - 156
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 232 - 240
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 232 - 240
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 004 P. 221 - 228
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 004 P. 221 - 228
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 003 P. 3 - 11
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 003 P. 3 - 11
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 003 P. 3 - 11
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 003 P. 3 - 11
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 003 P. 3 - 11
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 003 P. 3 - 11
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 003 P. 3 - 11
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 003 P. 3 - 11
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 003 P. 3 - 11

No longer in force, Date of end of validity: 16/07/2003; Zrušil 32001L0114 . Latest consolidated version: 01/01/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/118/oj

31976L0118Úradný vestník L 024 , 30/01/1976 S. 0049 - 0057
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 4 S. 0221
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 03 Zväzok 14 S. 0148
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 4 S. 0221
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 4 S. 0232
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 13 Zväzok 4 S. 0232


Smernica Rady

z 18. decembra 1975

o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa niektorých druhov konzervovaného zahusteného alebo sušeného mlieka určeného pre ľudskú spotrebu

(76/118/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na články 43 a 100,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže sa s cieľom prispieť k vytvoreniu jednotného trhu s konzervovaným mliekom, stanoviť podmienky výroby, ktoré zohľadňujú požiadavky spotrebiteľov, a napomáhať obchodným vzťahom na základe spravodlivej súťaže musia prijať spoločné pravidlá, ktoré budú upravovať zloženie, používanie vyhradených popisných prvkov, výrobné špecifikácie a označovanie dotknutých výrobkov;

keďže existujúce rozdiely medzi ustanoveniami vnútroštátneho práva, ktoré upravujú tieto výrobky, vytvárajú prekážky voľného pohybu a nespravodlivé podmienky súťaže;

keďže určenie metód analýzy na kontrolu kritérií čistoty prídavných látok a spracovateľských pomôcok používaných vo výrobe konzervovaného mlieka a určenie postupu pre odber vzoriek a metód analýzy potrebných na kontrolu zloženia a výrobných špecifikácií tohto mlieka sú vykonávacie opatrenia technickej povahy, ktorých prijatie by malo byť kvôli zjednodušeniu a urýchleniu tohto postupu, ponechané na Komisiu;

keďže je žiaduce, aby sa pre všetky prípady, v ktorých Rada splnomocní Komisiu, aby vykonala pravidlá týkajúce sa potravín, stanovil postup nadviazania úzkej spolupráce medzi členskými štátmi a Komisiou v rámci Stáleho výboru pre potraviny, zriadeného rozhodnutím Rady z 13. novembra 1969 [3];

keďže niektoré pravidlá označovania stanovené v tejto smernici v súčasnosti nie je možné vykonať kvôli problémom so zrozumiteľnosťou, ktoré by to spôsobilo kupujúcemu;

keďže v niektorých prípadoch je dostatočné stanoviť dodatočné obdobie, po uplynutí ktorého by táto smernica bola uplatniteľná vo svojej celistvosti;

keďže v iných prípadoch sa musia dodržiavať vnútroštátne ustanovenia a uplatniť klauzula o revízii;

keďže dovtedy, kým nebudú prijaté pravidlá spoločenstva pre vyznačovanie kvality vzťahujúce sa na konzervované mlieko, vnútroštátne ustanovenia v tejto oblasti nebudú dotknuté, ale táto situácia sa musí prehodnotiť, ak do troch rokov nebude možné vytvoriť systém spoločenstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Táto smernica sa týka konzervovaného zahusteného alebo sušeného mlieka, ako je definované v prílohe.

2. Na účely tejto smernice:

a) "zahustené mlieko" je kvapalný výrobok získaný priamo čiastočným odstránením vody z mlieka, z čiastočne alebo úplne odtučneného mlieka alebo zo zmesi týchto výrobkov, do ktorého môže byť primiešaná smotana alebo sušené mlieko alebo obidvoje, pričom množstvo pridaného sušeného mlieka v konečnom výrobku nesmie prekročiť 25 % celkového množstva mliečnej sušiny; členské štáty však môžu na svojom území ponechať v platnosti akýkoľvek zákaz používania sušeného mlieka vo výrobe a predaji zahusteného mlieka, ak takýto zákaz platil pred 1. októbrom 1974.

Pri prijímaní kritérií kvality uvedených v článku 11 (1) d) a v každom prípade najneskôr dva roky od oznámenia tejto smernice Rada rozhodne o tom, či budú tieto zákazy naďalej povolené;

b) "sušené mlieko" je tuhý výrobok s obsahom vlhkosti najviac 5 % hmotnosti v konečnom výrobku vyrobenom priamo odstránením vody z mlieka, z čiastočne alebo úplne odtučneného mlieka, smotany alebo zo zmesi týchto výrobkov.

3. Výrobky definované v prílohe sa konzervujú:

i) výrobky uvedené v bode 1 a) až d) sterilizáciou tepelným ošetrením;

ii) výrobky uvedené v bode 1 e) až g) pridaním sacharózy (polobiely cukor, cukor alebo biely cukor alebo extra biely cukor);

iii) výrobky uvedené v bode 2 zahusťovaním.

Článok 2

Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že výrobky definované v prílohe sa môžu predávať iba vtedy, keď sú v súlade s definíciami a pravidlami stanovenými v tejto smernici a v prílohe k nej.

Článok 3

1. Názvy uvedené v prílohe sa vzťahujú iba na tie výrobky, ktoré sú v nej definované a musia sa používať v obchode na označovanie týchto výrobkov.

2. Členské štáty si na svojom území môžu vyhradiť aj používanie nasledujúcich názvov:

a) "sušené mlieko (evaporated milk)" v Írsku a v Spojenom kráľovstve na označenie nesladeného kondenzovaného mlieka s obsahom tuku najmenej 9 % hmotnosti a celkovým obsahom mliečnej sušiny najmenej 31 % hmotnosti a.;

b) "kondenseret kaffefløde" v Dánsku, "kondensierte Kaffeesahne" v Nemecku a "panna da café" v Talianskuna označenie výrobku definovaného v bode 1 d) prílohy;

c) "flødepulver" v Dánsku, "Rahmpulver" a "Sahnepulver" v Nemecku na označenie výrobku definovaného v bode 2 d) prílohy.

3. Rada na návrh Komisie môže päť rokov od dátumu oznámenia tejto smernice rozhodnúť o zmene alebo zrušení odseku 2.

Článok 4

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia týkajúce sa zdravia a hygieny, ktoré má prijať spoločenstvo v súvislosti so základnými materiálmi uvedenými v článku 1 (2), musia sa tieto materiály podrobiť tepelnému ošetreniu najmenej rovnocennému pasterizácii, ak takéto ošetrenie nie je súčasťou výrobného procesu výrobkov definovaných v článku 1 (1).

Článok 5

1. Vo výrobe výrobkov definovaných v bode 1 a) až d) prílohy je povolené používať iba tieto látky:

| hydrogenuhličitan sodný a hydrogenuhličitan draselný, |

E 331 | citrany sodné (sodné soli kyseliny citrónovej), |

E 332 | citrany draselné (draselné soli kyseliny citrónovej), |

E 339 | ortofosforečnany sodné (sodné soli kyseliny ortofosforečnej), |

E 340 | ortofosforečnany draselné (drsaelné soli kyseliny ortofosforečnej), |

chlorid vápenatý, |

E 450 | polyfosforečnan sodný a polyfosforečnan draselný: |

a)difosforečnany, |

b)trifosforečnany v prípade ultravysoko zohriateho (UHT) nesladeného kondenzovaného mlieka, |

c)lineárne polyfosforečnany (obsahujśce najviac 8 % cyklických zlúčenín) v prípade ultravysoko zohriateho (UHT) nesladeného kondenzovaného mlieka; |

- za predpokladu, že celkové množstvo týchto pridaných látok v konečnom výrobku nie je väčšia než:

- 0,2 % hmotnosti v prípade výrobkov s celkovým obsahom sušiny najviac 28 % hmotnosti,

- 0,3 % hmotnosti v prípade výrobkov s celkovým obsahom sušiny viac než 28 % hmotnosti;

- za predpokladu, že celkový obsah trifosforečnanov a lineárnych polyfosforečnanov v ultravysoko zohriatom (UHT) nesladenom zahustenom mlieku, vyjadrený vo forme P2O5, je najviac 0,1 % hmotnosti,

- za predpokladu, že celkový obsah pridaných fosforečnanov, vyjadrený vo forme P2O5, je najviac 0,1 % v prípade výrobkov s celkovým obsahom sušiny najviac 28 % a najviac 0,15 % v prípade výrobkov s celkovým obsahom sušiny viac než 28 %.

2. Pri výrobe výrobkov definovaných v bode 1 e) až g) prílohy je povolené používať iba tieto látky:

a) látky uvedené v odseku 1 za predpokladu, že ich celkové množstvo v konečnom výrobku nie je väčšie než 0,2 % hmotnosti, a že celkový obsah pridaných fosforečnanov, vyjadrený vo forme P2O5, nie je vyšší než 0,1 % hmotnosti;

b) laktóza v množstve najviac 0,02 % hmotnosti konečného výrobku, ak je to vhodné, s prídavkom fosforečnanu vápenatého, ktorého množstvo nesmie prekročiť 10 % hmotnosti pridanej laktózy.

3. Vo výrobe výrobkov definovaných v bode 2 prílohy je povolené používať iba tieto látky:

a) látky uvedené v odseku 1:

- za predpokladu, že ich celkové množstvo v konečnom výrobku je najviac 0,5 % hmotnosti, z čoho maximálny obsah hydrogenuhličitanu sodného a hydrogenuhličitanu horečnatého je 0,2 % hmotnosti. Posledne uvedené množstvo môže byť rovné maximálne 0,3 % hmotnosti v prípade sušeného mlieka typu "Hatmaker" alebo "Roller", ktoré nie je určené na maloobchodný predaj, a na výrobu ktorého sa nepoužíva žiadna z ostatných látok uvedených v odseku 1; Spojené kráľovstvo však môže povoliť maloobchodný predaj tohto mlieka na svojom území,

- za predpokladu, že celkový obsah pridaných fosforečnanov vyjadrený vo forme P2O5 nie je vyšší než 0,25 %;

b) kyselina L-askorbová (E 300), L-askorban sodný (E 301) a palmitan askorbylu (E 304) jednotlivo alebo zmiešané tak, že ich maximálne množstvo v konečnom výrobku, vyjadrené vo forme kyseliny askorbovej, je 0,05 % hmotnosti.

4. V prípadoch, keď názov výrobkov definovaných v bode 2 a), c) a d) prílohy odkazuje na okamžitú rozpustnosť, pri ich výrobe sa povolí aj použitie lecitínov (E 322) v maximálnom množstve 0, 5 % hmotnosti.

5. Ak sa v tomto článku uvádza percento nejakej prídavnej látky, rozumie sa tým bezvodá látka.

6. Členské štáty môžu na svojom území povoliť používanie ďalších prídavných látok do sušeného mlieka, ktoré sa využíva v predajných automatoch a je ako také jasne označené.

7. Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 až 3, môžu členské štáty na svojom území povoliť pridávanie vitamínov do výrobkov, ktoré sú definované v prílohe.

Článok 6

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia prijaté podľa článku 11 (1), obsah laktátu vo výrobkoch definovaných v prílohe nesmie byť vyšší než 300 mg na 100 g mliečnej sušiny bez tuku.

Článok 7

1. Jediné informácie, ktoré musia byť povinne uvedené na obaloch, nádobách alebo označení výrobkov definovaných v prílohe a ktoré musia byť nápadné, jasne čitateľné a nezmazateľné, sú tieto:

a) jeden z názvov vyhradených pre tieto výrobky v súlade s článkom 3;

b) slovo "instantný" ("instant") a odkaz na použitie lecitínu uvedený hneď za názvom v prípade, že bolo využité povolenie uvedené v článku 5 (4);

c) percento mliečneho tuku vyjadrené ako časť hmotnosti konečného výrobku okrem tých výrobkov, ktoré sú definované v bode 1 b) a f) a v bode 2 b) prílohy a percento mliečnej beztukovej sušiny získanej z mlieka v prípade výrobkov definovaných v bode 1 prílohy;

d) ďalšie podrobnosti charakterizujúce proces zahusťovania v prípade výrobkov definovaných v bode 2 prílohy;

e) vyhlásenie o spôsobe použitia v prípade výrobkov definovaných v bode 1 prílohy a určených na maloobchodný predaj; ak je výrobok určený na spotrebu v nezmenenom stave, je možné toto vyhlásenie nahradiť zmysluplnými informáciami o spôsobe použitia výrobku; do konca prechodného obdobia uvedeného v h) môžu členské štáty stanoviť, že ak sa tieto vyhlásenia týkajú množstiev vyjadrených v jednotkách hmotnosti alebo objemu, musia byť vyjadrené aj v rovnocenných britských meracích jednotkách;

f) v prípade výrobkov definovaných v bode 2 prílohy a určených na maloobchodný predaj musia byť uvedené odporúčania týkajúce sa spôsobu riedenia alebo obnovy vrátane vyhlásenie o obsahu tuku vo výrobku po jeho zriedení alebo obnove, okrem tých výrobkov, ktoré sú definované v bode 2 b) prílohy; do konca prechodného obdobia uvedeného v h) môžu členské štáty stanoviť, že ak sa tieto údaje týkajú množstiev vyjadrených v jednotkách hmotnosti alebo objemu, musia byť vyjadrené aj v rovnocenných britských meracích jednotkách;

g) slová "UVZ" alebo "ultravysoko zahriate" ("ultra heat treated") v prípade výrobkov definovaných v bode 1 a) až d) prílohy, ak sú tieto výrobky získané ako výsledok takéhoto ošetrenia a asepticky sa balia;

h) menovitá hmotnosť vyjadrená v gramoch alebo kilogramoch, a v prípade kvapalných a polokvapalných výrobkov balených do fliaš menovitý objem vyjadrený v litroch, centilitroch alebo mililitroch; do nadobudnutia účinnosti ustanovení spoločenstva v tejto oblasti, platia vnútroštátne ustanovenia o meraní a označovaní menovitého objemu a menovitej hmotnosti.

Ak si to Spojené kráľovstvo alebo Írsko v prípade výrobkov ponúkaných na predaj na ich štátnom území budú želať, bude do konca prechodného obdobia, počas ktorého je v spoločenstve povolené požívať britské meracie jednotky uvedené v prílohe II k smernici Rady 71/354/EHS

[4]

, naposledy zmenenej a doplnenej Aktom o pristúpení

[5]

, označenie menovitej hmotnosti alebo menovitého objemu obsahu vyjadrené v meracích jednotkách sústavy SI, sprevádzané označením menovitej hmotnosti alebo menovitého objemu obsahu vyjadreným v rovnocenných britských meracích jednotkách, vypočítaným pomocou týchto prevodových koeficientov:

1 ml | = 0,0352 kvapalnej unce (fluid ounces), |

1 l | = 1,760 pinty (pints) alebo 0,220 galónu (gallons), |

1 g | = 0,0353 unce (ounces, avoirdupois), |

1 kg | = 2,205 funtu (pounds); |

i) názov alebo obchodné meno a adresa alebo registrované zastúpenie výrobcu alebo baliarne alebo predajcu etablovaného v spoločenstve.

2. Podrobnosti uvedené v odseku 1 s) až d) a h) musia byť uvedené na jednej z hlavných povrchových plôch obalu alebo nádoby a v tom istom zornom poli.

3. Členské štáty môžu výnimkou z odseku 1:

a) zachovať si vnútroštátne ustanovenia, ktoré vyžadujú uvádzať:

- zoznam zložiek,

- zoznam prídavných látok,

- dátum,

- výrobný závod alebo baliareň; tieto informácie sa však môžu uvádzať iba v zakódovanej podobe,

- krajinu pôvodu, hoci táto informácia sa v prípade výrobkov vyrobených v rámci spoločenstva nesmie vyžadovať,

- osobitné odporúčanie týkajúce sa spôsobu použitia výrobkov z čiastočne alebo úplne odtučneného mlieka pre dojčatá v prípade, že sa tieto výrobky predávajú v maloobchodnom predaji;

b) zachovať si alebo prijať vnútroštátne ustanovenia, ktoré vyžadujú uvádzať dátum, kedy boli výrobky uvedené v bode 1 a) až d) prílohy získané ultravysokým zahriatím a asepticky zabalené.

4. Členské štáty si môžu výnimkou z odseku 1 a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia, ktoré má spoločenstvo prijať ohľadne dietetických potravín, zachovať alebo môžu prijať vnútroštátne ustanovenia, ktoré vyžadujú uvádzať množstvo pridaných vitamínov.

5. Ak sa výrobky definované v prílohe skladajú z obalov alebo nádob s menovitou hmotnosťou viac než 20 kg a nepredávajú sa v maloobchodnom predaji, informácie vyžadované podľa odseku 1 b) až h) sa musia uvádzať iba v sprievodných dokumentoch.

6. Ak sú výrobky s hmotnosťou menej než 20 g na jednotku balené do vonkajšieho obalu, informácie požadované podľa odseku 1 b) až h) sa musia uvádzať iba na tomto vonkajšom obale.

7. Členské štáty môžu počas štyroch rokov od oznámenia tejto smernice a formou výnimky z odseku 1 a) povoliť, aby bol názov prijatý podľa tohto odseku sprevádzaný na obaloch, nádobách alebo na označení názvom používaným v predchádzajúcom období podľa vnútroštátnych zvyklostí postupov alebo ustanovení platných v čase oznámenia tejto smernice.

8. Do troch rokov od oznámenia tejto smernice Rada na základe správy Komisie sprevádzanej v prípade potreby vhodnými návrhmi znovu preskúma výnimky ustanovené v poslednej odrážke odseku 3 a).

Pokiaľ ide o výrobky z čiastočne odtučneného mlieka, platnosť tejto výnimky sa v každom prípade skončí päť rokov po oznámení tejto smernice.

9. Odhliadnuc toho, čo je stanovené v odseku 1 sa členské štáty zdržia určenia, akým spôsobom sa majú poskytovať informácie uvedené v tomto odseku.

Členské štáty však môžu na svojom území zakázať obchod s výrobkami definovanými v prílohe, ak sa podrobnosti stanovené v odseku 1 a) až g) neuvádzajú v ich štátnom jazyku alebo jazykoch na jednej z hlavných povrchových plôch obalu, nádoby alebo označenia alebo v sprievodných dokumentoch, ako je uvedené v odseku 5.

10. Odseky 1 až 9 sa použijú bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o označovaní, ktoré má prijať spoločenstvo.

Článok 8

Výrobky uvedené v článku 1 a určené na maloobchodný predaj musí výrobca alebo baliareň baliť do zapečatených nádob, ktoré chránia výrobok pred škodlivými vplyvmi, a ktoré musia byť dodané spotrebiteľovi neporušené.

Článok 9

1. Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že uplatňovanie neharmonizovaných vnútroštátnych ustanovení upravujúcich zloženie, výrobné špecifikácie, balenie alebo označovanie týchto výrobkov alebo potravín všeobecne, nemôže brániť obchodu s výrobkami uvedenými v článku 1, ktoré sú v súlade s definíciami a pravidlami stanovenými v tejto smernici a v prílohe.

2. Odsek 1 sa nepoužije na neharmonizované ustanovenia oprávnené z dôvodov:

- ochrany zdravia obyvateľstva,

- predchádzania podvodom, pokiaľ tieto ustanovenia nebránia uplatňovaniu definícií a pravidiel stanovených touto smernicou,

- ochrany priemyselného a obchodného vlastníctva, údajov o zdroji, registrovanej značky a predchádzania nespravodlivej súťaži.

Článok 10

1. Ak má niektorý členský štát v dôsledku nových informácií alebo prehodnotenia existujúcich informácií, vykonaného od prijatia tejto smernice, podrobné dôvody na to, aby stanovil, že používanie jednej z látok uvedených v článku 5 vo výrobkoch uvedených v prílohe, alebo že maximálna hodnota obsahu, ktorú je možné využívať, ohrozuje ľudské zdravie, hoci sú v súlade s ustanoveniami tejto smernice, tento členský štát môže na svojom území dočasne pozastaviť alebo obmedziť uplatňovanie príslušných ustanovení. Bezodkladne o tom informuje ostatné členské štáty a Komisiu a uvedie dôvody pre svoje rozhodnutie.

2. Komisia čo najskôr preskúma dôvody, ktoré uviedol dotknutý členský štát, prekonzultuje ich s členskými štátmi v rámci Stáleho výboru pre potraviny, potom bezodkladne vydá svoje stanovisko a prijme vhodné opatrenia.

3. Ak Komisia uváži, že kvôli vyriešeniu ťažkostí uvedených v odseku 1 a zabezpečeniu ochrany ľudského zdravia je potrebné zmeniť alebo doplniť túto smernicu, začne postup stanovený v článku 12 s cieľom prijať tieto zmeny a doplnky; členský štát, ktorý prijal ochranné opatrenia, ich v takomto prípade môže zachovať dovtedy, kým tieto zmeny a doplnky nenadobudnú účinnosť.

Článok 11

1. Rada na návrh Komisie ustanoví:

a) pokiaľ je to potrebné, kritériá čistoty pre prídavné látky alebo výrobky používané ako prídavné látky uvedené v článku 5;

b) hygienické, chemické a fyzikálne kritériá pre výrobky definované v prílohe;

c) mikrobiologické kritériá pre výrobky definované v prílohe;

d) kritériá kvality pre sušené mlieko, ktoré sa môže používať pri výrobe zahusteného mlieka v súlade s článkom 1 (2) a).

2. V súlade s postupom stanoveným v článku 12 sa určia:

a) metódy analýzy potrebné na kontrolu vyššie uvedených kritérií čistoty;

b) postupy odberu vzoriek a metódy analýzy potrebné na kontrolu zloženia a výrobných špecifikácií výrobkov definovaných v prílohe.

Článok 12

1. V prípadoch, keď sa má dodržať postup stanovený v tomto článku, predseda Stáleho výboru pre potraviny zriadeného rozhodnutím Rady z 13. novembra 1969 (ďalej len "výbor") predloží záležitosť výboru buď z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť zástupcu členského štátu.

2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor prijme stanovisko k tomuto návrhu v lehote, ktorú stanoví jeho predseda s ohľadom na naliehavosť záležitosti. Stanovisko sa prijíma väčšinou 41 hlasov, pričom hlasy členských štátov sa vážia v súlade s článkom 148 (2) zmluvy. Predseda nehlasuje.

3. a) Ak sú plánované opatrenia v súlade so stanoviskom výboru, Komisia ich prijme.

b) Ak plánované opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, alebo ak nebolo vydané žiadne stanovisko, Komisia bezodkladne predloží Rade návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Rada rozhodne kvalifikovanou väčšinou.

c) Ak Rada nekonala do troch mesiacov odvtedy, ako jej boli predložené návrhy, navrhnuté opatrenia prijme Komisia.

Článok 13

Ustanovenia článku 12 sú platné 18 mesiacov od dňa, kedy bola záležitosť po prvý raz predložená výboru podľa článku 12 (1).

Článok 14

Táto smernica nemá vplyv na zákony členských štátov týkajúce sa údajov o kvalite a vzťahujúce sa na výrobky uvedené v prílohe a vyrábané na ich území.

Ak do troch rokov od oznámenia tejto smernice nebudú existovať príslušné ustanovenia spoločenstva, Rada na základe správy Komisie obsahujúcej akékoľvek vhodné návrhy znovu preskúma ustanovenia tohto článku.

Článok 15

Táto smernica sa nevzťahuje:

- bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia, ktoré má prijať spoločenstvo, na dietetické výrobky alebo výrobky pripravované osobitne pre dojčatá a malé deti;

- na výrobky určené na vývoz mimo spoločenstva.

Článok 16

Členské štáty do jedného roka od oznámenia tejto smernice zmenia alebo doplnia podľa potreby svoje právne predpisy tak, aby boli v súlade s ustanoveniami tejto smernice. Bezodkladne informujú Komisiu o týchto zmenách a doplneniach a o tých výnimkách stanovených v tejto smernici, ktoré budú využívať. Predpisy, ktoré budú takto novelizované, sa musia najneskôr dva roky od oznámenia tejto smernice vzťahovať na výrobky po prvý raz uvádzané na trh v členských štátoch.

Článok 17

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 18. decembra 1975

Za Radu

predseda

M. Toros

[1] Ú. v. ES C 65, 5.6.1970, s. 47.

[2] Ú. v. ES C 146, 11.12.1970, s. 26.

[3] Ú. v. ES L 291, 29.11.1969, s. 9.

[4] Ú. v. ES L 243, 29.10.1971, s. 29.

[5] Ú. v. ES L 73, 27.3.1972, s. 24.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

NÁZVY A DEFINÍCIE VÝROBKOV

1. Zahustené mlieko, na ktoré sa vzťahuje táto smernica

a) Nesladené zahustené mlieko

Zahustené mlieko s obsahom tuku najmenej 7,5 % hmotnosti a celkovým obsahom mliečnej sušiny najmenej 25 % hmotnosti.

b) Nesladené kondenzované odtučnené mlieko

Zahustené mlieko s obsahom tuku najviac 1 % hmotnosti a celkovým obsahom mliečnej sušiny najmenej 20 % hmotnosti.

c) Nesladené kondenzované čiastočne odtučnené mlieko

Zahustené mlieko s obsahom tuku najmenej 1 % hmotnosti a najviac 7,5 % hmotnosti a celkovým obsahom mliečnej sušiny najmenej 20 % hmotnosti. Kondenzované mlieko s obsahom tuku od 4 do 4,5 % hmotnosti a celkovým obsahom mliečnej sušiny najmenej 24 % hmotnosti je jediný druh mlieka, ktoré sa pod týmto názvom môže predávať v maloobchodnom predaji.

d) Nesladené kondenzované plnotučné mlieko

Zahustené mlieko s obsahom tuku najmenej 15 % hmotnosti a celkovým obsahom mliečnej sušiny najmenej 26,5 % hmotnosti.

e) Sladené kondenzované mlieko

Zahustené mlieko s prísadou sacharózy (polobiely cukor, cukor alebo biely cukor alebo extra biely cukor) s obsahom tuku najmenej 8 % hmotnosti a celkovým obsahom mliečnej sušiny najmenej 28 % hmotnosti. Zahustené mlieko s prísadou sacharózy (polobiely cukor, cukor alebo biely cukor alebo extra biely cukor) s obsahom tuku najmenej 9 % hmotnosti a celkovým obsahom mliečnej sušiny najmenej 31 % hmotnosti je jediný druh mlieka, ktorý sa pod týmto názvom môže predávať v maloobchodnom predaji.

f) Sladené kondenzované odtučnené mlieko

Zahustené mlieko s prísadou sacharózy (polobiely cukor, cukor alebo biely cukor alebo extra biely cukor) s obsahom tuku najmenej 1 % hmotnosti a celkovým obsahom mliečnej sušiny najviac 24 % hmotnosti.

g) Sladené kondenzované čiastočne odtučnené mlieko

Zahustené mlieko s prísadou sacharózy (polobiely cukor, cukor alebo biely cukor alebo extra biely cukor) s obsahom tuku najmenej 1 % hmotnosti a nie viac ako 8 % hmotnosti a celkovým obsahom mliečnej sušiny najviac 24 % hmotnosti. Zahustené mlieko s prísadou sacharózy (polobiely cukor, cukor alebo biely cukor alebo extra biely cukor) s obsahom tuku od 4 do 4,5 % hmotnosti a celkovým obsahom mliečnej sušiny najmenej 28 % hmotnosti, je jediný druh mlieka, ktorý sa pod týmto názvom môže predávať v maloobchodnom predaji.

2. Sušené mlieko, na ktoré sa vzťahuje táto smernica

a) Sušené plnotučné mlieko alebo práškové plnotučné mlieko

Sušené mlieko s obsahom tuku najmenej 26 % hmotnosti.

b) Sušené odtučnené mlieko alebo práškové odtučnené mlieko

Sušené mlieko s obsahom tuku najviac 1,5 % hmotnosti..

c) Sušené čiastočne odtučnené mlieko alebo práškové čiastočne odtučnené mlieko

Sušené mlieko s obsahom tuku najmenej 1,5 % hmotnosti a najviac 26 % hmotnosti

d) Sušené mlieko s vysokým obsahom tuku alebo práškové mlieko s vysokým obsahom tuku

Sušené mlieko s obsahom tuku najmenej 42 % hmotnosti.

--------------------------------------------------

Top