Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31972L0418

Smernica Rady zo 6. decembra 1972, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom repy, osivom krmovín, osivom obilnín, sadivom zemiakov, smernica z 30. júna 1969 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín a smernice z 29. septembra 1970 o obchodovaní s osivom zeleniny a o spoločnom katalógu odrôd druhov poľnohospodárskych plodín

OJ L 287, 26.12.1972, p. 22–30 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1972(9-28.12) P. 16 - 23
English special edition: Series I Volume 1972(9-28.12) P. 20 - 28
Greek special edition: Chapter 03 Volume 033 P. 39 - 46
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 006 P. 144 - 152
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 006 P. 144 - 152
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 005 P. 40 - 48
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 005 P. 40 - 48
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 348 - 356
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 348 - 356
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 348 - 356
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 348 - 356
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 348 - 356
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 348 - 356
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 348 - 356
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 348 - 356
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 348 - 356
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 001 P. 265 - 273
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 001 P. 265 - 273
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 14 - 22

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1972/418/oj

31972L0418Úradný vestník L 287 , 26/12/1972 S. 0022 - 0030
Dánske špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1972(9-28.12) S. 0016
Anglické špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1972(9-28.12) S. 0020
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 03 Zväzok 33 S. 0039
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 03 Zväzok 6 S. 0144
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 03 Zväzok 6 S. 0144
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 5 S. 0040
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 5 S. 0040


Smernica Rady

zo 6. decembra 1972,

ktorou sa menia a dopĺňajú smernice zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom repy, osivom krmovín, osivom obilnín, sadivom zemiakov, smernica z 30. júna 1969 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín a smernice z 29. septembra 1970 o obchodovaní s osivom zeleniny a o spoločnom katalógu odrôd druhov poľnohospodárskych plodín

(72/418/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej články 43 a 100,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru,

keďže z nižšie uvedených dôvodov, určité ustanovenia smerníc uvedených v ďalšom texte a naposledy zmenených a doplnených smernicou z 20. júla 1972 [1] sa musia zmeniť a doplniť; smernice Rady zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom repy [2], s osivom krmovín [3], s osivom obilnín [4], so sadivom zemiakov [5]; smernica Rady z 30. júna 1969 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín [6]; smernice Rady z 29. septembra 1970 o obchodovaní s osivom zeleniny [7] a o spoločnom katalógu odrôd druhov poľnohospodárskych plodín [8];

keďže je nevyhnutné zabezpečiť, aby za určitých okolností vypestované osivo generácií pred základným osivom a plodiny schválené na obchodovanie v rôznych členských štátoch a v súlade s vyššie uvedenými smernicami už nebolo predmetom trhových obmedzení medzi členskými štátmi;

keďže uplatňovanie postupu uvedeného vo vyššie uvedených smerniciach s cieľom odstrániť dočasné ťažkosti v dodávkach základného osiva a sadeníc alebo certifikovaného osiva a sadeníc preukázalo, že takéto ťažkosti by sa dali oveľa ľahšie prekonať pripustením nie iba osiva a sadeníc podradnej kvality, ale aj osiva a sadeníc odrôd nezahrnutých v spoločnom katalógu odrôd a ani v národnom katalógu odrôd;

keďže uplatňovanie vyššie uvedených smerníc spôsobilo ťažkosti počas dovozu osiva a sadeníc v rôznych členských štátoch, nakoľko v každom z nich sa označovania požadované dovozcom líšia; keďže z tohto dôvodu sa takéto označenia musia harmonizovať;

keďže údaje – najmä pokiaľ ide o množstvá – ktoré musia byť uvedené na náveske určitých druhov osiva uvedených vo vyššie uvedených smerniciach sa musia zmeniť a doplniť a namiesto dokladu vo vnútri obalu sa musí schváliť používanie nalepovanej návesky pre všetky druhy;

keďže osivo určené na pestovanie rastlín na dekoratívne účely sa musí vyňať z uplatňovania smernice o obchodovaní s osivom obilnín, ako aj v prípade ostatných podobných smerníc;

keďže v smernici o obchodovaní so sadivom zemiakov si ustanovenia o balení a triedení vyžadujú určité úpravy; keďže predpísané skúmania sa musia rozšíriť na určité škodlivé a nebezpečné organizmy;

keďže sa stalo nevyhnutným povoliť na národnej úrovni počas prechodného obdobia, ktoré vyprší v roku 1975, štandardné odrody osiva zeleniny, ktoré nie sú úradne akceptované ani na národnej úrovni a ani v rámci spoločenstva; keďže navyše, počínajúc rokom 1977 musí existovať možnosť akceptovať všetky odrody na základe výsledkov úradných preskúmaní;

keďže osivo určitých druhov podliehajúcich ustanoveniam smernice o obchodovaní s osivom zeleniny nemá žiadny význam pre určité členské štáty, hoci sa pestujú alebo minimálne predávajú v nich v bezvýznamných množstvách; keďže z tohto dôvodu musia byť určité druhy vylúčené z uplatňovania smernice a členské štáty musia byť zbavené povinnosti uplatňovať danú smernicu na osivo iných druhov;

keďže je nevyhnutné – pre všetky odrody akceptované pred 1. júlom 1972 v súlade s inými zásadami ako sú zásady uvedené v smernici o spoločnom katalógu odrôd druhov poľnohospodárskych plodín – poskytnúť dostatočne dlhé obdobie nato, aby sa umožnilo obchodovať s osivom a sadenicami takýchto odrôd,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom repy sa mení a dopĺňa takto:

1. druhá časť vety v článku 11 ods. 1 písm. b) sa nahrádza takto:

"Tento dokument nie je potrebný, pokiaľ sú údaje vytlačené nezmazateľne na obale, alebo ak sa používa nalepovacia náveska v súlade s ustanoveniami uvedenými v písm. a)."

2. K článku 14 sa pridáva nasledujúci odsek:

"3. Tie členské štáty, ktoré stanovili výnimky v súlade s ustanoveniami článku 3 ods. 3 písm. a) zabezpečia, aby vyšľachtené osivo generácií pred základným osivom nebolo predmetom žiadnych trhových obmedzení kvôli svojim vlastnostiam, skúšobným mechanizmom, označovaniu a plombovaniu,

a) ak bolo úradne skontrolované príslušným certifikačným orgánom v súlade s ustanoveniami uplatniteľnými na certifikáciu základného osiva;

b) ak bolo zabalené v súlade s ustanoveniami tejto smernice a

c) ak sú obaly opatrené úradnou náveskou uvádzajúcou najmenej nasledujúce údaje:

- certifikačný orgán a členský štát alebo ich rozlišujúca skratka

- referenčné číslo zásielky

- druh

- odroda

- označenie "predzákladné osivo"

- počet generácií osiva predchádzajúcich kategórii "certifikované osivo".

Náveska je biela s diagonálnym purpurovým pruhom."

3. Text článku 17 ods. 1 sa nahrádza nasledujúcim textom:

"1. S cieľom odstrániť všetky dočasné ťažkosti pri verejných dodávkach základného osiva alebo certifikovaného osiva, ku ktorým dochádza v jednom alebo vo viacerých členských štátoch a ktoré sa nedajú prekonať v rámci spoločenstva, možno jednému alebo viacerým členským štátom povoliť – v súlade s postupom uvedeným v článku 21 – umožniť na určité obdobie obchodovanie s osivom kategórie podliehajúcej menej prísnym požiadavkám alebo s osivom odrôd nezahrnutých do "spoločného katalógu odrôd druhov poľnohospodárskych plodín" a ani do ich národných katalógov odrôd."

4. Článok 19 sa prečísluje na článok 19 ods. 1.

5. K článku 19 sa pridáva nasledujúci odsek:

"2. Členské štáty musia prijať všetky opatrenia nevyhnutné k tomu, aby zabezpečili uvedenie nasledujúcich údajov pri obchodovaní s množstvami presahujúcimi 2 kg osiva pochádzajúceho z iného členského štátu alebo z tretej krajiny:

a) druh

b) odroda

c) kategória

d) krajina výroby a úradný kontrolný orgán

e) krajina expedície

f) dovozca

g) množstvo osiva.

Spôsob, akým musia byť tieto údaje uvedené, môže byť určený v súlade s postupom uvedeným v článku 21."

6. Text bodu 8 oddielu A prílohy III sa nahrádza takto:

"8. Deklarovaná netto alebo brutto hmotnosť alebo deklarovaný počet zŕn."

Článok 2

Smernica zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom krmovín sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok 2 ods. 3 sa vypúšťa.

2. Druhá časť vety v článku 10 ods. 1 písm. b) sa nahrádza takto:

"Tento dokument nie je potrebný, pokiaľ sú informácie vytlačené nezmazateľne na obale, alebo ak sa používa nalepovacia náveska v súlade s ustanoveniami uvedenými v písm. a)."

3. K článku 14 sa pridáva nasledujúci odsek:

"3. Tie členské štáty, ktoré stanovili výnimky v súlade s ustanoveniami článku 3 ods. 5 písm. a) zabezpečia, aby vyšľachtené osivo generácií pred základným osivom nebolo predmetom žiadnych trhových obmedzení kvôli svojim vlastnostiam, skúšobným mechanizmom, označovaniu a plombovaniu,

a) ak bolo úradne skontrolované príslušným certifikačným orgánom v súlade s ustanoveniami uplatniteľnými na certifikáciu základného osiva;

b) ak bolo zabalené v súlade s ustanoveniami tejto smernice a

c) ak sú obaly opatrené úradnou náveskou uvádzajúcou najmenej nasledujúce údaje:

- certifikačný orgán a členský štát alebo ich rozlišujúca skratka

- referenčné číslo zásielky

- druh

- odroda

- označenie "predzákladné osivo"

- počet generácií predchádzajúcich osivu kategórie "certifikované osivo".

Náveska je biela s diagonálnym purpurovým pruhom."

4. Text článku 17 ods. 1 sa nahrádza nasledujúcim textom:

"1. S cieľom odstrániť všetky dočasné ťažkosti pri verejných dodávkach základného osiva alebo certifikovaného osiva, ku ktorým dochádza v jednom alebo vo viacerých členských štátoch a ktoré sa nedajú prekonať v rámci spoločenstva, možno jednému alebo viacerým členským štátom povoliť – v súlade s postupom uvedeným v článku 21 – umožniť na určité obdobie obchodovanie s osivom kategórie podliehajúcej menej prísnym požiadavkám alebo s osivom odrôd nezahrnutých do "spoločného katalógu odrôd druhov poľnohospodárskych plodín" a ani do ich národných katalógov odrôd."

5. Článok 19 sa prečísluje na článok 19 ods. 1.

6. K článku 19 sa pridá nasledujúci odsek:

"2. Členské štáty musia prijať všetky opatrenia nevyhnutné k tomu, aby zabezpečili uvedenie nasledujúcich údajov pri obchodovaní s množstvami presahujúcimi 2 kg osiva pochádzajúceho z iného členského štátu alebo z tretej krajiny:

a) druh

b) odroda

c) kategória

d) krajina výroby a úradný kontrolný orgán

e) krajina expedície

f) dovozca

g) množstvo osiva.

Spôsob, akým musia byť tieto údaje uvedené, môže byť určený v súlade s postupom uvedeným v článku 21."

Článok 3

Smernica zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom obilnín sa mení a dopĺňa takto:

1. Úvodný text článku 2 ods. 1 písm. A sa nahrádza nasledujúcim textom:

"A. Obilniny: rastliny nasledujúcich druhov určené na poľnohospodárske alebo záhradnícke pestovanie okrem pestovania na dekoračné účely:"

2. Druhá časť vety v článku 10 ods. 1 písm. b) sa nahrádza takto:

"Tento dokument nie je potrebný, pokiaľ sú informácie vytlačené nezmazateľne na obale, alebo ak sa používa nalepovacia náveska v súlade s ustanoveniami uvedenými v písm. a)."

3. K článku 14 sa pridáva nasledujúci odsek:

"3. Tie členské štáty, ktoré stanovili výnimky v súlade s ustanoveniami článku 3 ods. 4 písm. a) zabezpečia, aby vyšľachtené osivo generácií pred základným osivom nebolo predmetom žiadnych trhových obmedzení kvôli svojim vlastnostiam, skúšobným mechanizmom, označovaniu a plombovaniu,

a) ak bolo úradne skontrolované príslušným certifikačným orgánom v súlade s ustanoveniami uplatniteľnými na certifikáciu základného osiva;

b) ak bolo zabalené v súlade s ustanoveniami tejto smernice a

c) ak sú obaly opatrené úradnou náveskou uvádzajúcou najmenej nasledujúce údaje:

- certifikačný orgán a členský štát alebo ich rozlišujúca skratka

- referenčné číslo zásielky

- druh

- odroda

- označenie "predzákladné osivo"

- počet generácií predchádzajúcich osivu kategórie "certifikované osivo".

Náveska je biela s diagonálnym purpurovým pruhom"

4. Text článku 17 ods. 1 sa nahrádza nasledujúcim textom:

"1. S cieľom odstrániť všetky dočasné ťažkosti pri verejných dodávkach základného osiva alebo certifikovaného osiva, ku ktorým dochádza v jednom alebo vo viacerých členských štátoch a ktoré sa nedajú prekonať v rámci spoločenstva, možno jednému alebo viacerým členským štátom povoliť – v súlade s postupom uvedeným v článku 21 – umožniť na určité obdobie obchodovanie s osivom kategórie podliehajúcej menej prísnym požiadavkám alebo s osivom odrôd nezahrnutých do "spoločného katalógu odrôd druhov poľnohospodárskych plodín" a ani do ich národných katalógov odrôd."

5. Článok 19 sa prečísluje na článok 19 ods. 1.

6. K článku 19 sa pridáva nasledujúci odsek:

"2. Členské štáty musia prijať všetky opatrenia nevyhnutné k tomu, aby zabezpečili uvedenie nasledujúcich údajov pri obchodovaní s množstvami presahujúcimi 2 kg osiva pochádzajúceho z iného členského štátu alebo z tretej krajiny:

a) druh

b) odroda

c) kategória

d) krajina výroby a úradný kontrolný orgán

e) krajina expedície

f) dovozca

g) množstvo osiva.

Spôsob, akým musia byť tieto údaje uvedené, môže byť určený v súlade s postupom uvedeným v článku 21."

7. Text bodu 8 oddielu A písm. a) prílohy IV sa nahrádza nasledujúcim:

"8. 8. Deklarovaná netto alebo brutto hmotnosť alebo deklarovaný počet zŕn."

8. Text bodu 5 oddielu A písm. b) prílohy IV sa nahrádza nasledujúcim:

"5. Deklarovaná netto alebo brutto hmotnosť alebo deklarovaný počet zŕn."

Článok 4

Smernica zo 14. júna 1966 o obchodovaní so sadivom zemiakov sa mení a dopĺňa takto:

1. Text druhej vety článku 7 ods. 1 sa nahrádza nasledujúcim textom:

"V prípade hľúz, ktoré sú príliš veľké na to, aby prešli cez štvorcové oká 35 x 35 mm, bude horný a dolný limit vyjadrený v násobkoch čísla päť."

2. K článku 7 sa pridáva nasledujúci odsek:

"4. Členské štáty môžu:

a) uplatňovať ustanovenia druhej časti prvej vety odseku 1 na iné odrody, ako sú odrody uvedené v tomto odseku;

b) zvýšiť maximálnu povolenú odchýlku vo veľkosti hľúz v zásielke."

3. Text článku 8 ods. 1 sa nahrádza nasledujúcim textom:

"1. Členské štáty môžu požadovať, aby základné sadivo zemiakov a certifikované sadivo zemiakov bolo uvádzané na trh iba v dostatočne homogénnych zásielkach a v uzatvorených obaloch alebo kontajneroch, ktoré musia byť zaplombované a opatrené – tak, ako je to predpísané v článkoch 9 a 10 – uzatváracím zariadením a označeniami. Obaly musia byť nové; kontajnery musia byť čisté."

4. V článku 9 ods. 1 sa za slovo "obaly" pridávajú slová "a kontajnery" a pred slovo "kontajner" slová "obal alebo".

5. V článku 10 ods. 1 sa za slovo "obaly" vkladajú slová "a kontajnery" a v článku 11 sa pred slovo "kontajnery" vkladajú slová "obaly alebo".

6. V článku 12 sa slová "na kontajneri alebo vo vnútri kontajnera" nahrádzajú slovami "na obale alebo vo vnútri obalu alebo na kontajneri".

7. V článku 13 ods. 1 sa pred slovo "kontajnery" vkladajú slová "obal alebo".

8. K článku 13 sa pridáva nasledujúci odsek:

"4. Tie členské štáty, ktoré stanovili výnimky v súlade s ustanoveniami článku 3 ods. 2 B písm. a) zabezpečia, aby vyšľachtené osivo generácií pred základným osivom nebolo predmetom žiadnych trhových obmedzení kvôli svojim vlastnostiam, skúšobným mechanizmom, označovaniu a plombovaniu,

a) ak bolo úradne skontrolované príslušným certifikačným orgánom v súlade s ustanoveniami uplatniteľnými na certifikáciu základného sadiva zemiakov;

b) ak sú uložené v obaloch alebo kontajneroch v súlade s ustanoveniami tejto smernice a

c) ak sú kontajnery opatrené úradnou náveskou uvádzajúcou najmenej nasledujúce údaje:

- certifikačný orgán a členský štát alebo ich rozlišujúca skratka

- identifikačné číslo pestovateľa alebo referenčné číslo zásielky

- druh

- odroda

- označenie "predzákladné sadivo zemiakov".

Náveska je biela s diagonálnym purpurovým pruhom."

9. Text článku 16 ods. 1 sa nahrádza nasledujúcim textom:

"1. S cieľom odstrániť všetky dočasné ťažkosti pri verejných dodávkach základného sadiva zemiakov alebo certifikovaného sadiva zemiakov, ku ktorým dochádza v jednom alebo vo viacerých členských štátoch a ktoré sa nedajú prekonať v rámci spoločenstva, možno jednému alebo viacerým členským štátom povoliť – v súlade s postupom uvedeným v článku 19 – umožniť na určité obdobie obchodovanie so sadivom zemiakov kategórie podliehajúcej menej prísnym požiadavkám alebo so sadivom zemiakov odrôd nezahrnutých do "spoločného katalógu odrôd druhov poľnohospodárskych plodín" a ani do ich národných katalógov odrôd."

10. Článok 18 sa prečísluje na článok 18 ods. 1.

11. K článku 18 sa pridáva nasledujúci odsek:

"2. Členské štáty musia prijať všetky opatrenia nevyhnutné k tomu, aby zabezpečili uvedenie nasledujúcich údajov pri obchodovaní so sadivom zemiakov pochádzajúcim z iného členského štátu alebo z tretej krajiny:

a) druh

b) odroda

c) kategória

d) krajina výroby a úradný kontrolný orgán

e) krajina expedície

f) dovozca

g) množstvo sadiva zemiakov.

Spôsob, akým musia byť tieto údaje uvedené, môže byť určený v súlade s postupom uvedeným v článku 19."

12. K prílohe I sa pridávajú nasledujúce body:

"5. Pôda na pestovanie nesmie byť infikovaná rodom heterodera rostochiensis Woll.

6. Plodina nesmie obsahovať

a) Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.

b) Cyrynebacterium sepedonicum (Spieck a Kotth.) Skapt. a Burkh."

13. V prílohe II sa pred slová "prípustné odchýlky" vkladá písmeno "A".

14. Príloha II sa dopĺňa takto:

"B. Na sadive zemiakov sa nesmie vyskytovať Heterodera rostochiensis, Synchytrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum a Pseudomonas solanacearum."

Článok 5

Smernica zo 30. júna 1969 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín sa mení a dopĺňa takto:

1. druhá časť vety v článku 10 ods. 1 písm. b) sa nahrádza nasledujúcim:

"Tento dokument nie je potrebný, pokiaľ sú informácie vytlačené nezmazateľne na obale, alebo ak sa používa nalepovacia náveska v súlade s ustanoveniami uvedenými v písm. a)."

2. K článku 13 sa pridáva nasledujúci odsek:

"3. Tie členské štáty, ktoré stanovili výnimky v súlade s ustanoveniami článku 3 ods. 5 písm. a) zabezpečia, aby vyšľachtené osivo generácií pred základným osivom nebolo predmetom žiadnych trhových obmedzení kvôli svojim vlastnostiam, skúšobným mechanizmom, označovaniu a plombovaniu,

a) ak bolo úradne skontrolované príslušným certifikačným orgánom v súlade s ustanoveniami uplatniteľnými na certifikáciu základného osiva;

b) ak bolo zabalené v súlade s ustanoveniami tejto smernice a

c) ak sú obaly opatrené úradnou náveskou uvádzajúcou najmenej nasledujúce údaje:

- certifikačný orgán a členský štát alebo ich rozlišujúca skratka

- referenčné číslo zásielky

- druh

- odroda

- označenie "predzákladné osivo"

- počet generácií osiva kategórií "certifikované osivo" alebo "certifikované osivo predchádzajúce certifikovanému osivu prvej generácie".

Náveska je biela s diagonálnym purpurovým pruhom."

3. Text článku 16 ods. 1 sa nahrádza nasledujúcim textom:

"1. S cieľom odstrániť všetky dočasné ťažkosti pri verejných dodávkach základného osiva alebo certifikovaného osiva, ku ktorým dochádza v jednom alebo vo viacerých členských štátoch a ktoré sa nedajú prekonať v rámci spoločenstva, možno jednému alebo viacerým členským štátom povoliť – v súlade s postupom uvedeným v článku 20 – umožniť na určité obdobie obchodovanie s osivom kategórie podliehajúcej menej prísnym požiadavkám alebo s osivom odrôd nezahrnutých do "spoločného katalógu odrôd druhov poľnohospodárskych plodín" a ani do ich národných katalógov odrôd."

4. Článok 18 sa prečísluje na článok 18 ods. 1.

5. K článku 18 sa pridáva nasledujúci odsek:

"2. Členské štáty musia prijať všetky opatrenia nevyhnutné k tomu, aby zabezpečili uvedenie nasledujúcich údajov pri obchodovaní s množstvami presahujúcimi 2 kg osiva pochádzajúceho z iného členského štátu alebo z tretej krajiny:

a) druh

b) odroda

c) kategória

d) krajina výroby a úradný kontrolný orgán

e) krajina expedície

f) dovozca

g) množstvo osiva.

Spôsob, akým musia byť tieto údaje uvedené, môže byť určený v súlade s postupom uvedeným v článku 20."

Článok 6

Smernica z 29. septembra 1970 o obchodovaní s osivom zeleniny sa mení a dopĺňa takto:

1. v článku 2 ods. 1 oddielu A sa vypúšťa odkaz na nasledujúce druhy:

"Zea mays convar microsperma (Koern.) kukurica siata pukancová"

"Zea mays convar saccharata (Koern.) kukurica siata cukrová."

2. V článku 2 ods. 1 oddiel F písm. a) sa vypúšťajú slová "kukurica cukrová a kukurica pukancová".

3. Článok 7 ods. 1 sa dopĺňa o nasledujúce:

"Od 1. júla 1977 je možné predpísať, v súlade s postupom uvedeným v článku 40, že od stanovených dátumov, odrody určitých druhov zeleniny už nebudú akceptované, s výnimkou prípadov, ak k tomu dôjde na základe úradných skúmaní."

4. Text článku 9 sa nahrádza nasledujúcim textom:

"Článok 9

1. Členské štáty môžu uznať odrody, ktoré boli úradne uznané na ich území pred 1. júlom 1972 bez toho, aby museli vykonávať ďalšie skúšky na základe zásad tejto smernice, pokiaľ je z predchádzajúcich skúšok zrejmé, že dané odrody sú odlišné, stále a dostatočne vyrovnané. Skúšanie znakov stanovených v súlade s článkom 7 ods. 2 sa musí ukončiť najneskôr do 30. júna 1975.

2. Členské štáty prijmú všetky opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby úradné uznania odrôd priznané pred 1. júlom 1972 v súlade s inými zásadami, ako sú zásady tejto smernice, nestratili platnosť neskôr ako 30. júna 1980, ak k tomuto dátumu neboli dané odrody uznané v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

3. Napriek ustanoveniam článku 3 ods. 1, členské štáty môžu povoliť do 30. júna 1975 uvádzať na svojom území na trh štandardné odrody osiva, ktoré neboli úradne uznané, pokiaľ osivo takýchto odrôd bolo uvedené na trh pred 1. júlom 1972"

5. Článok 11 ods. 2 sa dopĺňa o nasledujúce:

"Na požiadanie musia taktiež oznámiť popis zvláštnych znakov, ktoré umožnia rozlíšiť danú odrodu od iných podobných odrôd."

6. Článok 13 ods. 1 sa dopĺňa o nasledujúce:

"Uznania priznané odrodám v určitom členskom štáte pred 1. júlom 1972 budú platné najneskôr do 30. júna 1982."

7. Text článku 16 ods. 1 sa nahrádza nasledujúcim textom:

"1. Členské štáty musia zabezpečiť po uplynutí dvoch mesiacov po uverejnení uvedenom v článku 17, aby nebolo osivo odrôd uznaných v súlade s ustanoveniami tejto smernice alebo v súlade so zásadami zodpovedajúcimi zásadám tejto smernice predmetom žiadnych trhových obmedzení, pokiaľ ide o odrodu."

8. V prvej vete článku 17 sa za slovo "osivo" vložia medzi čiarky slová "po uplynutí doby dvoch mesiacov".

9. Druhá časť vety v článku 26 ods. 1 písm. b) sa nahrádza nasledujúcim:

"Tento dokument nie je potrebný, pokiaľ sú informácie vytlačené nezmazateľne na obale, alebo ak sa používa nalepovacia náveska v súlade s ustanoveniami uvedenými v písm. a)."

10. K článku 30 sa pridáva nasledujúci odsek:

"3. Tie členské štáty, ktoré stanovili výnimky v súlade s ustanoveniami článku 20 ods. 4 písm. a) zabezpečia, aby vyšľachtené osivo generácií pred základným osivom nebolo predmetom žiadnych trhových obmedzení kvôli svojim vlastnostiam, skúšobným mechanizmom, označovaniu a plombovaniu,

a) ak bolo úradne skontrolované príslušným certifikačným orgánom v súlade s ustanoveniami uplatniteľnými na základné osivo;

b) ak bolo zabalené v súlade s ustanoveniami tejto smernice a

c) ak sú obaly opatrené úradnou náveskou uvádzajúcou najmenej nasledujúce údaje:

- certifikačný orgán a členský štát alebo ich rozlišujúca skratka

- referenčné číslo zásielky

- druh

- odroda

- označenie "predzákladné osivo"

- počet generácií predchádzajúcich generácii osiva kategórie "certifikované osivo".

Náveska je biela s diagonálnym purpurovým pruhom."

11. Text článku 33 ods. 1 sa nahrádza nasledujúcim textom:

"1. S cieľom odstrániť všetky dočasné ťažkosti pri verejných dodávkach základného osiva, certifikovaného osiva alebo štandardného osiva, ku ktorým dochádza v jednom alebo vo viacerých členských štátoch a ktoré sa nedajú prekonať v rámci spoločenstva, možno jednému alebo viacerým členským štátom povoliť – v súlade s postupom uvedeným v článku 40 – umožniť na určité obdobie obchodovanie s osivom kategórie podliehajúcej menej prísnym požiadavkám alebo s osivom odrôd nezahrnutých do "spoločného katalógu odrôd druhov poľnohospodárskych plodín" a ani do ich národných katalógov odrôd."

12. Článok 35 sa prečísluje na článok 35 ods. 1.

13. K článku 35 sa pridáva nasledujúci odsek:

"2. Členské štáty musia prijať všetky opatrenia nevyhnutné k tomu, aby zabezpečili uvedenie nasledujúcich údajov pri obchodovaní s množstvami presahujúcimi 2 kg osiva pochádzajúceho z iného členského štátu alebo z tretej krajiny:

a) druh

b) odroda

c) kategória

d) krajina výroby a úradný kontrolný orgán

e) krajina expedície

f) dovozca

g) množstvo osiva.

Spôsob, akým musia byť tieto údaje uvedené, môže byť určený v súlade s postupom uvedeným v článku 40."

14. Článok 37 ods. 1 sa dopĺňa o nasledujúce:

"Povinnosť uvedená v písm. c) sa týka iba pestovateľov."

15. Text článku 42 sa nahrádza nasledujúcim textom:

"Článok 42

Po uplatnení zo strany členského štátu, s ktorým sa bude zaobchádzať tak, ako je uvedené v článku 40, môže byť takýto členský štát úplne alebo čiastočne zbavený povinnosti uplatňovať ustanovenia tejto smernice, pokiaľ to nebude v protiklade s ustanoveniami uvedenými v článku 16 ods. 1 a v článku 30 ods. 1:

a) na nasledujúce druhy:

trebužka

špargľa

špenát, mangold

kučeravá kapusta

karfiol

klíčková brokolica alebo calabrese

endívia

vodový melón

fenykel

scorzonera alebo čierna kozia brada;

b) na ostatné druhy, ktoré sa na jeho území bežne nerozmnožujú a ani neuvádzajú na trh."

16. V prílohách II a III sa vypúšťajú všetky odkazy na Zea mays convar. microsperma a convar saccharata.

17. Text bodu 9 oddielu A písm. a) prílohy IV sa nahrádza nasledujúcim:

"9. Deklarovaná netto alebo brutto hmotnosť alebo deklarovaný počet zŕn."

18. Text bodu 3 oddielu B písm. a) prílohy IV sa mení takto:

"Mesiac a rok zaplombovania; pre malé balenia rok zaplombovania."

19. V bode 9 oddielu B písm. a) prílohy IV sa vypúšťajú slová "až do 100 g".

20. Text bodu 10 oddielu B písm. a) prílohy IV sa nahrádza nasledujúcim:

"10. Deklarovaná netto alebo brutto hmotnosť alebo deklarovaný počet zŕn, s výnimkou malých balení do 500 g."

Článok 7

Smernica z 29. septembra 1970 o spoločnom katalógu odrôd druhov poľnohospodárskych plodín sa mení a dopĺňa takto:

1. V článku 3 ods. 3 sa dátum "1. júl 1970" nahrádza dátumom "1. júl 1972".

2. Článok 10 ods. 2 sa dopĺňa o nasledujúce:

"Na požiadanie musia taktiež oznámiť popis zvláštnych znakov, ktoré umožnia rozlíšiť danú odrodu od iných podobných odrôd."

3. Článok 12 ods. 1 sa dopĺňa o nasledujúce:

"Uznania priznané odrodám v určitom členskom štáte pred 1. júlom 1972 budú platné najneskôr do 30. júna 1982."

Článok 8

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu:

a) najneskôr do 1. júla 1972 s ustanoveniami článku 6, okrem bodov 13 a 18, a ustanoveniami článku 7;

b) najneskôr do 1. júla 1973 s ostatnými ustanoveniami tejto smernice.

Článok 9

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 6. decembra 1972

Za Radu

predseda

N. Schmelzer

[1] Ú. v. ES L 171, 29.7.1972, s. 37.

[2] Ú. v. ES 125, 11.7.1966, 2290/66.

[3] Ú. v. ES 125, 11.7.1966, 2298/66.

[4] Ú. v. ES 125, 11.7.1966, 2309/66.

[5] Ú. v. ES 125, 11.7.1966, 2320/66.

[6] Ú. v. ES L 169, 10.7.1969, s. 3.

[7] Ú. v. ES L 225, 12.10.1970, s. 7.

[8] Ú. v. ES L 225, 12.10.1970, s. 1.

--------------------------------------------------

Top