Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31971L0317

Smernica Rady z 26. júla 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúca sa rovnobežnostenných závaží strednej triedy presnosti od 5 do 50 kg a valcovitých závaží strednej triedy presnosti od 1 do 10 kg

OJ L 202, 6.9.1971, p. 14–20 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1971(II) P. 644 - 649
English special edition: Series I Volume 1971(II) P. 721 - 727
Greek special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 152 - 158
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 002 P. 30 - 36
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 002 P. 30 - 36
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 002 P. 15 - 21
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 002 P. 15 - 21
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 001 P. 140 - 146
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 001 P. 140 - 146
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 001 P. 140 - 146
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 001 P. 140 - 146
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 001 P. 140 - 146
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 001 P. 140 - 146
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 001 P. 140 - 146
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 001 P. 140 - 146
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 001 P. 140 - 146
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 001 P. 124 - 130
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 001 P. 124 - 130
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 028 P. 3 - 9

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1971/317/oj

31971L0317Úradný vestník L 202 , 06/09/1971 S. 0014 - 0020
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 2 S. 0015
Dánske špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1971(II) S. 0644
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 2 S. 0015
Anglické špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1971(II) S. 0721
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 1 S. 0152
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 2 S. 0030
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 13 Zväzok 2 S. 0030


Smernica Rady

z 26. júla 1971

o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúca sa rovnobežnostenných závaží strednej triedy presnosti od 5 do 50 kg a valcovitých závaží strednej triedy presnosti od 1 do 10 kg

(71/317/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na článok 100,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia, [1]

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru, [2]

keďže výroba a postupy pri kontrole závaží vyššej triedy presnosti podliehajú záväzným ustanoveniam, ktoré sú v každej členskej krajine iné, čo spôsobuje brzdenie obchodu s týmito závažiami; keďže je z tohto dôvodu potrebné tieto ustanovenia navzájom zblížiť;

keďže smernica Rady z 26. júla 1971 [3] o aproximácii právnych predpisov členských štátov EHS v súvislosti so spoločnými ustanoveniami tak pre meradlá, ako aj spôsoby metrologickej kontroly, ktorá stanovila postupy pri typovom schvaľovaní a prvotnom overovaní EHS; keďže je potrebné stanoviť technické parametre pre tieto výrobky, aby mohli byť dané voľne na trh a do prevádzky, a to po ich overení a opatrení značkou EHS o prvotnom overení rovnobežnostenných a valcovitých závaží strednej triedy presnosti váženia,

PRIJALA NASLEDOVNÚ SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica sa vzťahuje na závažia strednej triedy presnosti, s nasledovnými menovitými hodnotami:

- rovnobežnostenné závažia 5, 10, 20 a 50 kg,

- valcovité závažia 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 a 500 g a 1, 2, 5 a 10 kg.

Článok 2

Závažia, ktoré môžu byť opatrené značkami a symbolmi EHS sú opísané a znázornené v prílohách I-IV. Podliehajú prvotnému overeniu EHS, ale nie typovému schváleniu EHS.

Článok 3

Žiaden členský štát nesmie brániť, obmedzovať alebo zakazovať uvedeniu na trh a do používania rovnobežnostenných a valcovitých závaží a opatrených značkou prvotného overenia EHS.

Článok 4

1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia nevyhnutné na zosúladenie s touto smernicou do osemnástich mesiacov od dátumu jej oznámenia a okamžite o tom informujú Komisiu.

2. Členské štáty zabezpečia, aby boli texty hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijali v oblasti pôsobnosti tejto smernice, oznámené Komisii.

Článok 5

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 26. júla 1971

Za Radu

predseda

A. Moro

[1] Ú. v. ES L 63, 3.4.1977 s. 922/67.

[2] Ú. v. ES L 30, 22.2.1967,s. 480/67.

[3] Ú. v. ES L 202, 9.6.1971, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ROVNOBEŽNOSTENNÉ ZÁVAŽIA

1. Tvar, zloženie materiálu a technológia výroby

1.1. Tvar rovnobežnostenu s pevným držadlom na uchytenie závažia

1.2. Použitý materiál:

1.2.1. Teleso závažia: sivá liatina

1.2.2. Typ 1 : držadlo v tvare trubky z bezšvíkovej ocele štandardného priemeru

Typ 2 : liatinové držadlo ako integrálna súčasť závažia

2. Justovacia dutina

Typ 1

2.1. Vnútorná dutina je tvorená vnútrom trubkového držadla na uchopenie závažia.

2.2. Justovacia dutina je uzatvorená závitovým uzáverom z ťahanej mosadze alebo plochou platničkou. Závitový uzáver má drážku na skrutkovač a platnička v strede otvor na uchytenie.

2.3. Uzáver je zapečatený olovenou zátkou zapustenou do vnútorného kruhového vyhĺbenia alebo do závitu.

Typ 2

2.4. Vnútorná dutina je umiestnená na hornej ploche závažia a otvára sa smerom k hornej ploche.

2.5. Dutina je uzavretá malou platničkou z mäkkej ocele.

2.6. Platnička je zapečatená olovenou zátkou zapustenou do vyhĺbenia, tak ako je to znázornené v prílohe II.

3. Justovanie

3.1. Po justácii nového závažia musia zostať voľné dve tretiny celkového objemu dutiny.

4. Umiestnenie značky prvotného overenia EHS

4.1. Konečná overovacia značka EHS sa vyrazí do olovenej pečate na justovacej dutine.

5. Značenie a rôzne symboly

5.1. Indikácie označujúce menovitú hmotnosť závažia a identifikačná značka výrobcu sa nachádzajú v strednej časti hornej plochy závažia a sú buď do materiálu vtlačené, alebo majú tvar reliéfny.

5.2. Menovitá hmotnosť závažia je vyznačená formou: 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg.

6. Rozmery a dovolené odchýlky

6.1. Rozmery jednotlivých veľkostí závaží sú uvedené v prílohe II v milimetroch.

6.2. Dovolené odchýlky u rôznych rozmerov sú normálnymi výrobnými odchýlkami.

7. Maximálne dovolené chyby

Menovitá hodnota | Najväčšie dovolené chyby v mg pri prvotnom overovaní |

| |

5 kg | + | 800 |

— | 0 |

10 kg | + | 1600 |

— | 0 |

20 kg | + | 3000 |

— | 0 |

50 kg | + | 8000 |

— | 0 |

8. Úprava povrchu

8.1. V prípade potreby sa závažia chránia pred koróziou vhodným povlakom odolným voči opotrebovaniu a nárazom.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

VALCOVITÉ ZÁVAŽIA

1. Tvar, zloženie materiálu a spôsob výroby

1.1. Valcovitý tvar s plochou hlavou na uchopenie.

1.2. Použitý materiál: akýkoľvek materiál s hustotou od 7 do 9,5 g/cm3, s tvrdosťou minimálne rovnajúcou sa tvrdosti liatej mosadze, s odolnosťou voči korózii aspoň takou, ako má sivá liatina, pričom jeho krehkosť nesmie prevýšiť krehkosť sivej liatiny. Kvalita povrchu materiálu musí byť porovnateľná s kvalitou sivej liatiny starostlivo odliatej do jemnozrnej pieskovej formy.

Sivá liatina sa nesmie používať na výrobu závaží s menovitou hmotnosťou menej ako 100 g.

1.3. Spôsob výroby závisí od zvoleného materiálu.

2. Justovacia dutina

2.1. Je to vnútorná kruhová dutina, ktorej priemer sa smerom hore rozširuje.

2.2. Dutina je uzatvorená závitovým uzáverom z ťahanej mosadze alebo mosadznou plochou platničkou. Závitový uzáver má drážku na skrutkovač a platnička v strede otvor na uchytenie.

2.3. Uzáver je zapečatený olovenou zátkou zapustenou do kruhového vyhĺbenia v širšej strane dutiny.

2.4. Závažia o hmotnosti 1, 2, 5 a 10 g nemajú justovaciu dutinu.

2.5. U závaží 20 a 50 gramových je justovacia dutina voliteľná.

3. Justovanie

3.1. Po justácii nového závažia oloveným návažkom musia zostať voľné dve tretiny celkového objemu dutiny.

4. Umiestnenie značky prvotného overenia EHS

4.1. Konečná overovacia značka EHS sa vyrazí do olovenej pečate na justovacej dutine.

4.2. Závažia, ktoré nemajú justovaciu dutinu sú označené na spodnej strane.

5. Značenie a rôzne symboly

5.1. Indikácie označujúce menovitú hmotnosť závažia a identifikačná značka výrobcu sa nachádzajú na hornej ploche hlavy závažia a sú buď do materiálu vtlačené, alebo majú tvar reliéfny.

5.2. Menovitá hodnota závažia môže byť vyznačená na tele závaží od 500 g do 10 kg.

5.3. Menovitá hmotnosť závažia je vyznačená formou: 1 g, 2 g, 5 g 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg.

6. Rozmery a dovolené odchýlky

6.1. Rozmery jednotlivých veľkostí závaží sú uvedené v prílohe IV (rozmery v milimetroch).

6.2. Dovolené odchýlky u rôznych rozmerov sú normálnymi výrobnými odchýlkami.

7. Maximálne dovolené chyby

Menovitá hodnota | Najväčšie dovolené chyby v mg pri prvotnom overovaní |

| |

1 g | + | 5 |

— | 0 |

2 g | + | 5 |

— | 0 |

5 g | + | 10 |

— | 0 |

10 g | + | 20 |

— | 0 |

20 g | + | 20 |

— | 0 |

50 g | + | 30 |

— | 0 |

100 g | + | 30 |

— | 0 |

200 g | + | 50 |

— | 0 |

500 g | + | 100 |

— | 0 |

1 kg | + | 200 |

— | 0 |

2 kg | + | 400 |

— | 0 |

5 kg | + | 800 |

— | 0 |

10 kg | + | 1600 |

— | 0 |

8. Úprava povrchu.

8.1. V prípade potreby sa závažia chránia pred koróziou vhodným povlakom odolným voči opotrebovaniu a nárazom. Môžu byť vyleštené.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

VALCOVITÉ ZÁVAŽIA

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top