EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31970R1107

Nariadenie Rady (EHS) č. 1107/70 zo 4. júna 1970 o poskytnutí pomoci pre železničnú, cestnú a vnútrozemskú vodnú dopravu

OJ L 130, 15.6.1970, p. 1–3 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1970(II) P. 309 - 311
English special edition: Series I Volume 1970(II) P. 360 - 362
Greek special edition: Chapter 07 Volume 001 P. 135 - 137
Spanish special edition: Chapter 08 Volume 001 P. 164 - 166
Portuguese special edition: Chapter 08 Volume 001 P. 164 - 166
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 001 P. 97 - 99
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 001 P. 97 - 99
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 54 - 56
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 54 - 56

No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2009; Zrušil 32007R1370 . Latest consolidated version: 17/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/1107/oj

31970R1107Úradný vestník L 130 , 15/06/1970 S. 0001 - 0003
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 7 Zväzok 1 S. 0097
Dánske špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1970(II) S. 0309
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 7 Zväzok 1 S. 0097
Anglické špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1970(II) S. 0360
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 07 Zväzok 1 S. 0135
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 08 Zväzok 1 S. 0164
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 08 Zväzok 1 S. 0164


Nariadenie Rady (EHS) č. 1107/70

zo 4. júna 1970

o poskytnutí pomoci pre železničnú, cestnú a vnútrozemskú vodnú dopravu

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej články 75, 77 a 94,

so zreteľom na rozhodnutie Rady z 13. mája 1965 [1] o zosúladení niektorých ustanovení týkajúcich sa hospodárskej súťaže v železničnej, cestnej a vnútrozemskej vodnej doprave, najmä na jeho článok 9,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže základným cieľom spoločnej dopravnej politiky je odstránenie nezrovnalostí, ktoré môžu skresľovať podmienky hospodárskej súťaže na dopravnom trhu;

keďže vzhľadom na tento cieľ je vhodné stanoviť určité pravidlá o poskytnutí pomoci železničnej, cestnej a vnútrozemskej vodnej doprave, pretože takáto pomoc sa obzvlášť dotýka činností v tomto sektore;

keďže článok 77 hovorí, že pomoc je zlučiteľná so zmluvou, ak slúži na koordináciu dopravy, alebo ak tvorí náhradu za plnenie určitých záväzkov súvisiacich so službou vo verejnom záujme;

keďže nariadenia Rady (EHS) č. 1192/69 a 1191/69 [4] z 26. júna 1969 stanovujú spoločné pravidlá a postupy pri platení kompenzácií v dôsledku zjednotenia finančných výkazov železníc a kompenzáciách pri finančnom bremene v dôsledku záväzkov vyplývajúcich z poskytovania služieb vo verejnom záujme v železničnej, cestnej a vnútrozemskej vodnej doprave;

keďže je potrebné upresniť prípady a okolnosti, za ktorých členské štáty môžu pristúpiť ku koordinačným opatreniam, alebo uložiť záväzky obsiahnuté v koncepcii služby vo verejnom záujme, ktoré si vyžadujú poskytnutie pomoci podľa článku 77 zmluvy, ktorá nie je horeuvedeným nariadením upravená;

vzhľadom na to, že podľa článku 8 rozhodnutia Rady z 13. mája 1965 platby štátov a štátnych orgánov železniciam sa majú vykonávať v súlade s pravidlami spoločenstva; vzhľadom na to, že platby realizované z dôvodu, že zosúladenie, o ktorom sa zmieňuje článok 8, sa ešte nevykonalo, majú byť tieto vyňaté z ustanovení tohto nariadenia vymedzujúceho právomoci členských štátov na prijatie koordinačných opatrení alebo uloženie záväzkov obsiahnutých v koncepcii služby vo verejnom záujme, ktoré si vyžadujú poskytnutie pomoci podľa článku 77 zmluvy;

keďže v dôsledku osobitnej povahy týchto platieb, javí sa ako vhodné - podľa článku 94 zmluvy - upraviť informovanie Komisie o takýchto platbách osobitným postupom;

keďže je želateľné, aby sa určité ustanovenia tohto nariadenia neuplatňovali na opatrenia prijaté ktorýmkoľvek členským štátom pri vykonávaní systému pomoci, ku ktorej sa už Komisia, podľa článkov 77, 92 a 93 zmluvy, vyjadrila;

keďže je želateľné - ak sa má Komisii pomôcť pri preskúmavaní pomoci, ktorá bola poskytnutá v doprave - pričleniť ku Komisii poradný výbor pozostávajúci z odborníkov menovaných členskými štátmi,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Toto nariadenie sa vzťahuje na pomoc poskytnutú železničnej, cestnej a vnútrozemskej vodnej doprave, pokiaľ sa takáto pomoc osobitne dotýka činnosti v tomto sektore.

Článok 2

Články 92 až 94 zmluvy sa vzťahujú na pomoc poskytnutú železničnej, cestnej a vnútrozemskej vodnej doprave.

Článok 3

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadenia Rady (EHS) č. 1192/69 z 26. júna 1969 o spoločných pravidlách normalizácie účtovnej závierky železničných podnikov a nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 z 26. júna 1969 o postupe členských štátov, ktorý sa týka záväzkov obsiahnutých v koncepcii služieb vo verejnom záujme v oblasti železničnej, cestnej a vnútrozemskej vodnej dopravy, členské štáty neprijmú koordinačné opatrenia a ani neuložia záväzky obsiahnuté v koncepcii služby vo verejnom záujme, ktoré zahŕňajú poskytnutie pomoci podľa článku 77 zmluvy, s výnimkou nasledujúcich prípadov alebo okolností:

1. Pokiaľ ide o koordináciu dopravy:

a) tam, kde pomoc železniciam, ktorá nie je upravená nariadením (EHS) č. 1192/69, je mienená ako kompenzácia za dodatočné finančné bremeno, ktoré železnice v porovnaní s inými dopravnými podnikmi znášajú, a ktorá spadá pod jednu z normalizačných skupín uvedených v tomto nariadení;

b) až do nadobudnutia platnosti spoločných pravidiel o rozdelení nákladov na infraštruktúru, keď sa pomoc poskytuje podnikom, ktoré musia znášať náklady týkajúce sa nimi používanej infraštruktúry, zatiaľ čo iné dopravné podniky nemusia takéto bremeno znášať. Pri stanovení výšky takto poskytnutej pomoci, zohľadnia sa náklady na infraštruktúru, ktoré konkurenčné druhy dopravy nemusia znášať;

c) tam, kde účelom pomoci je buď podporiť:

- výskum dopravných systémov a technológií, ktoré sú celkovo hospodárnejšie pre spoločenstvo, alebo

- rozvoj dopravných systémov a technológií, ktoré sú celkovo hospodárnejšie pre spoločenstvo,

takáto pomoc sa obmedzí na výskumnú a vývojovú fázu a nesmie pokryť obchodné využitie takýchto dopravných systémov a technológií;

d) až do nadobudnutia platnosti pravidiel spoločenstva o prístupe k dopravnému trhu, kde sa pomoc poskytuje ako výnimočné a dočasné opatrenie s cieľom eliminácie - ktorá je súčasťou plánu reorganizácie - nadbytočnej kapacity, ktorá spôsobuje vážne problémy, čím sa má prispieť k efektívnejšiemu uspokojeniu potrieb dopravného trhu.

2. Pokiaľ ide o náhradu za plnenie záväzkov obsiahnutých v koncepcii služby vo verejnom záujme:

až do nadobudnutia platnosti príslušných pravidiel spoločenstva, podľa ktorých platby sú realizované dopravným podnikom v oblasti železničnej, cestnej a vnútrozemskej vodnej dopravy ako kompenzácia za záväzky služby vo verejnom záujme, ktoré im uložil štát alebo verejné orgány a upravujú buď:

- tarifné záväzky, ktoré nespadajú do definície uvedenej v článku 2 ods. 5 nariadenia (EHS) č. 1191/69 alebo

- dopravné podniky alebo činnosti, na ktoré sa toto nariadenie nevzťahuje.

3. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenie článku 75 ods. 3 zmluvy, Rada -kvalifikovanou väčšinou hlasov o návrhu Komisie, môže pozmeniť zoznam uvedený v odsekoch 1 a 2 tohto článku.

Článok 4

Až do nadobudnutia platnosti pravidiel spoločenstva prijatých podľa článku 8 rozhodnutia Rady z 13. mája 1965 a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadenia (EHS) č. 1191/69 a nariadenia (EHS) č. 1192/69, ustanovenia článku 3 sa nebudú vzťahovať na platby štátov alebo verejných orgánov železničným podnikom realizované z dôvodu zlyhania pri harmonizácii - ako upravuje uvedený článok 8 - pravidiel upravujúcich finančné vzťahy medzi železničnými podnikmi a štátmi, pričom účelom tejto harmonizácie je zabezpečiť finančnú nezávislosť týchto podnikov.

Článok 5

1. Pri informovaní Komisie podľa článku 93 ods. 3 zmluvy o plánoch poskytnúť alebo pozmeniť pomoc, členské štáty Komisii postúpia všetky informácie potrebné na preukázanie skutočnosti, že takáto pomoc je v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

2. Pomoc uvedená v článku 4 je vyňatá z postupu uvedeného v článku 93 ods. 3 zmluvy. Komisia bude o podrobnostiach takejto pomoci oboznámená v podobe odhadov na začiatku každého roka a následne, v správe, po ukončení rozpočtového roka.

Článok 6

Týmto sa zriaďuje poradný výbor Komisie - bude Komisii pomáhať pri preskúmavaní pomoci poskytnutej železničnej, cestnej a vnútrozemskej vodnej doprave. Predsedom výboru bude zástupca Komisie a bude pozostávať zo zástupcov menovaných každým členským štátom. Výbor bude o svojich stretnutiach informovať najmenej desať dní pred ich konaním a tento oznam bude obsahovať aj body programu. Túto lehotu je možné v naliehavých prípadoch skrátiť. Na fungovanie výboru sa vzťahuje článok 83 zmluvy.

Výbor môže preskúmať a dať stanovisko na všetky otázky týkajúce sa pôsobnosti tohto nariadenia a všetkých ostatných ustanovení, ktorými sa poskytnutie pomoci dopravnému sektoru riadi.

Výbor bude informovaný o povahe a výške pomoci poskytnutej dopravným podnikom a vo všeobecnosti o všetkých dôležitých detailoch týkajúcich sa tejto pomoci, akonáhle je o nich upovedomená Komisia v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

Článok 7

Ustanovenia článku 3 sa neuplatnia na opatrenia, ktoré prijme ktorýkoľvek členský štát pri vykonávaní systému pomoci, ku ktorému sa už Komisia v súlade s článkami 77, 92 a 93 zmluvy vyjadrila.

Článok 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 1971.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 4. júna 1970

Za Radu

predseda

A. Bertrand

[1] Ú. v. ES 88, 24.5.1965, s. 1500/65.

[2] Ú. v. ES 103, 2.6.1967, s. 2050/67.

[3] Ú. v. ES 178, 2.8.1967, s. 18.

[4] Ú. v. ES L 156, 28.6.1969, s. 1.

--------------------------------------------------

Top