Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31969L0060

Smernica Rady z 18. februára 1969, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom obilnín

OJ L 48, 26.2.1969, p. 1–3 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1969(I) P. 44 - 46
English special edition: Series I Volume 1969(I) P. 49 - 51
Greek special edition: Chapter 03 Volume 004 P. 79 - 82
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 003 P. 62 - 64
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 003 P. 62 - 64
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 065 P. 3 - 5
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 065 P. 3 - 5
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 153 - 155
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 153 - 155
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 153 - 155
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 153 - 155
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 153 - 155
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 153 - 155
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 153 - 155
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 153 - 155
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 153 - 155
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 001 P. 119 - 121
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 001 P. 119 - 121
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 3 - 5

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1969/60/oj

31969L0060Úradný vestník L 048 , 26/02/1969 S. 0001 - 0003
Dánske špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1969(I) S. 0044
Anglické špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1969(I) S. 0049
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 03 Zväzok 4 S. 0079
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 03 Zväzok 3 S. 0062
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 03 Zväzok 3 S. 0062
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 65 S. 0003
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 65 S. 0003


Smernica Rady

z 18. februára 1969,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom obilnín

(69/60/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej články 43 a 100,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru,

keďže je nevyhnutné zmeniť a doplniť niektoré ustanovenia smernice Rady zo 14. júna 1966 [2] o obchodovaní s osivom obilnín;

keďže je vhodné doplniť prechodné ustanovenia a umožniť používanie osiva generácií predchádzajúcich základnému osivu;

keďže je nevyhnutné zahrnúť do smernice nové druhy obilnín a stanoviť zodpovedajúce minimálne požiadavky;

keďže, ak určité druhy osiva sa bežne nerozmnožujú alebo sa s nimi ani neobchoduje na území niektorého členského štátu, musí sa prijať ustanovenie, ktoré umožňuje zbaviť takýto členský štát povinnosti, v súlade s postupom Stáleho výboru pre osivo a množiteľský materiál pre oblasť poľnohospodárstva, záhradníctva a lesného hospodárstva, povinnosti uplatňovať túto smernicu, pokiaľ ide o dané druhy;

keďže, pokiaľ ide o osivo, ktoré spĺňa menej prísne požiadavky, určité požiadavky na označovanie sa musia zmierniť a farba návesky sa musí zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica Rady zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom obilnín sa mení a dopĺňa tak, ako je predpísané v nasledujúcich článkoch.

Článok 2

1. V článku 2 ods.1 písm. A sa za slová "Oryza sativa L. Rice" pridávajú slová "Pharalis canariensis L. Canary grass".

2. Za slová "pšenica špalda, raž" v článku 2 ods.1 písm. C a za slová "raž, kukurica" v článku 2 ods.1 písm. E sa pridáva čiarka a slová "lesknica kanárska".

3. "a) ktoré pochádza priamo zo základného osiva, alebo ak to šľachtiteľ vyžaduje, z osiva generácie pred základným osivom, ktoré môže, a u ktorého sa úradným preskúmaním zistilo, že spĺňa podmienky uvedené v prílohách I a II pre základné osivo;"

4. "a) ktoré pochádza priamo zo základného osiva, alebo ak to šľachtiteľ vyžaduje, z osiva generácie pred základným osivom, u ktorého sa úradným preskúmaním zistilo, že spĺňa podmienky uvedené v prílohách I a II pre základné osivo;"

5. "a) ktoré pochádza priamo zo základného osiva, z certifikovaného osiva prvej generácie alebo ak to šľachtiteľ vyžaduje, z osiva generácie pred základným osivom, u ktorého sa úradným preskúmaním zistilo, že spĺňa podmienky uvedené v prílohách I a II pre základné osivo;"

6. "c) počas prechodného obdobia trvajúceho najviac tri roky po nadobudnutí účinnosti zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení nevyhnutných na dosiahnutie súladu s touto smernicou, a odlišne od odseku 1 písm. E, F a G, certifikovať ako certifikované osivo, ktoré nepochádza priamo z osiva úradne skontrolovaného v danom členskom štáte podľa noriem platných v tom čase a ktoré poskytuje rovnaké istoty ako základné osivo certifikované v súlade so zásadami tejto smernice; toto ustanovenie sa bude príslušne uplatňovať na certifikované osivo prvej generácie uvedenej v odseku 1 písm. G."

Článok 3

V článku 4 ods.1 písm. b) sa vypúšťa slovo "kukurica".

Článok 4

V článku 8 ods. 1 sa slovo "zásielky" nahrádza slovom "dávky".

Článok 5

"2. Obaly, ktoré boli úradne zaplombované, sa nesmú opätovne plombovať, ani raz, ani viackrát, s výnimkou úradného výkonu. Pokiaľ sa obaly budú znovu plombovať, na náveske požadovanej na základe článku 10 ods. 1 musí byť uvedená skutočnosť, že došlo k opakovanému plombovaniu, dátum posledného opakovaného plombovania a zodpovedný orgán."

Článok 6

"b) obsahovať úradný dokument v rovnakej farbe, ako je náveska, na ktorom budú uvedené rovnaké informácie, ako sú informácie, ktoré sa požadujú podľa prílohy IV časti A písm. a) bodov 3, 4 a 5 pre návesku; takýto dokument nie je potrebný vtedy, ak sú informácie vytlačené nezmazateľne na obale."

Článok 7

"Článok 15

1. Členské štáty stanovia, že osivo obilnín vypestované priamo zo základného osiva alebo z certifikovaného osiva prvej generácie certifikovaného v jednom členskom štáte a zozbieraného v druhom členskom štáte alebo tretej krajine môže byť certifikované v tom štáte, v ktorom bolo vypestované základné osivo alebo certifikované osivo prvej generácie, pokiaľ takéto osivo bolo podrobené poľnej prehliadke spĺňajúcej podmienky uvedené v prílohe I a pokiaľ úradné skúšanie preukázalo, že podmienky uvedené v prílohe II pre certifikované osivo boli splnené.

2. Odsek 1 sa bude uplatňovať podobným spôsobom na certifikáciu certifikovaného osiva vypestovaného priamo z osiva generácie pred základným osivom, ktoré môže spĺňať a u ktorého sa úradným skúmaním zistilo, že aj spĺňa podmienky uvedené v prílohách I a II. pre základné osivo."

Článok 8

Dátum uvedený v poslednej vete v článku 16 ods.2 sa nahrádza dátumom "1. júl 1970".

Článok 9

V článku 17 ods. 2 sa slovo "tmavožltý" nahrádza slovom "hnedý".

Článok 10

"Článok 23a

Na základe žiadosti zo strany členského štátu, s ktorou sa bude nakladať tak, ako je uvedené v článku 21, takýto štát môže byť úplne alebo čiastočne oslobodený od povinnosti uplatňovať túto smernicu, pokiaľ ide o určité druhy, pokiaľ osivo takýchto druhov sa na jeho území bežne nerozmnožuje a ani sa s ním neobchoduje."

Článok 11

V prílohe I bode 2 písm. A a bode 4 sa za slovo "raž" pridáva čiarka a slová "canary grass".

Článok 12

1. "V prípade základného osiva sa toleruje jeden úlomok Claviceps purpurea na 500 gramov, a v prípade certifikovaného osiva sa tolerujú tri kusy alebo úlomky Claviceps purpurea na 500 gramov."

2. V siedmom stĺpci prílohy II bodu 3 písm. A písm. a) pododsekoch bb) a cc), ako aj písm. c) pododseku bb) sa číselná hodnota "5" nahrádza číselnou hodnotou "7".

3. Siedmy stĺpec prílohy II bodu 3 písm. A písm. b) sa mení a dopĺňa takto:

a) pododsek aa): slová "1 červené zrno" sa nahrádzajú slovami "2 červené zrná";

b) pododsek bb): číslo "2" sa nahrádza číslom "5";

c) pododsek cc): číslo "3" sa nahrádza číslom "5";

4. V prílohe II bode 3 písm. A písm. d) pododsek aa) šiesty stĺpec sa za údaj "0" pridáva údaj "(v 250 g)".

"e)Canary grass | (aa)základné osivo | | 75 | 98 | 4 | 1 | 0 | Avena FatuaAvena sterilis |

| (bb)certifikované osivo | | 75 | 98 | 10 | 5 | | Avena ludoviciana alebo Lilium temulentum" |

5. 6. "C. Osobitné podmienky, pokiaľ ide o maximálny obsah semien druhov Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludiviciana a Lolium temulentum:

Prítomnosť jedného semena Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludiviciana a Lolium temulentum v 500-gramovej vzorke sa nepovažuje za nečistotu, pokiaľ druhá vzorka neobsahuje Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludiviciana a Lolium temulentum."

Článok 13

1. "1. "

pravidlá a normy EHS

"

2. Certifikačný orgán a členský štát alebo ich iniciálky."

2. Návesky, na ktorých sú uvedené informácie požadované na základe prílohy IV časti A písm. a) bodu 1 smernice Rady zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom obilnín, sa môžu používať až do 30. júna 1970, nie však dlhšie.

Článok 14

Členské štáty prijmú najneskôr 1. júla 1969 zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne budú o tom informovať Komisiu.

Článok 15

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 18. februára 1969

Za Radu

predseda

J. P. Buchler

[1] Ú. v. ES C 108, 19.10.1968, s. 30.

[2] Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2309/66.

--------------------------------------------------

Top