EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22024D0838

Rozhodnutie Výboru pre obchod č. 2/2024 zo 16. januára 2024, ktorým sa mení príloha II k Protokolu 1 o vymedzení pojmu pôvodné výrobky a metód administratívnej spolupráce [2024/838]

PUB/2024/199

Ú. v. EÚ L, 2024/838, 12.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/838/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/838/oj

European flag

Úradný vestník
Európskej únie

SK

Séria L


2024/838

12.3.2024

ROZHODNUTIE VÝBORU PRE OBCHOD č. 2/2024

zo 16. januára 2024,

ktorým sa mení príloha II k Protokolu 1 o vymedzení pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce [2024/838]

VÝBOR PRE OBCHOD,

so zreteľom na Dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou, a najmä na článok 36 ods. 1 protokolu 1 k dohode a článok 17.1 ods. 3 písm. c) dohody,

keďže:

(1)

V článku 36 ods. 1 Protokolu 1 k Dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou (ďalej len „dohoda“) sa stanovuje, že Výbor pre clá môže preskúmať ustanovenia protokolu 1 a predložiť návrh rozhodnutia na zmenu protokolu 1, ktorý má prijať Výbor pre obchod.

(2)

V článku 17.4 ods. 1 dohody sa stanovuje, že Výbor pre obchod môže prijímať záväzné rozhodnutia v prípadoch stanovených v dohode.

(3)

V nomenklatúre, ktorá sa riadi Dohovorom o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru (ďalej len „HS“), boli 1. januára 2017 a 1. januára 2022 zavedené zmeny. Zmluvné strany dohody sa dohodli na zmene prílohy II k protokolu 1 obsahujúcej zoznam požadovaného opracovania alebo spracovania s cieľom zohľadniť zmeny HS.

(4)

V prílohe II k protokolu 1 nie je stanovená žiadna podmienka na to, aby sa pletené alebo háčkované výrobky položky 6212 považovali za dostatočne opracované alebo spracované. Pravidlo 62. kapitoly v prílohe II k protokolu 1 nemožno na uvedené výrobky uplatňovať, pretože sa obmedzuje na nepletené alebo neháčkované výrobky. Preto by sa malo doplniť osobitné pravidlo pre pletené alebo háčkované výrobky položky 6212.

(5)

Požadované opracovanie alebo spracovanie výrobkov zatriedených do 41. kapitoly v prílohe II k protokolu 1 sa má doplniť do príslušného stĺpca uvedenej prílohy.

(6)

Slovo „jednotlivá“ v tretej a štvrtej podmienke požadovaného opracovania alebo spracovania výrobkov zatriedených do 19. kapitoly v prílohe II k protokolu 1 by sa mohlo vykladať odlišne, pokiaľ ide o obsah materiálov 4. kapitoly a obsah cukru. Na objasnenie pravidla sa slovo „jednotlivá“ má v oboch prípadoch vypustiť.

(7)

Odkaz na tolerancie pre textilné výrobky zatriedené do 62. kapitoly v prílohe II k protokolu 1 by sa mal vložiť do rôznych alternatívnych pravidielstĺpca týkajúceho sa podmienok požadovaného opracovania alebo spracovania.

(8)

Príloha II k protokolu 1 k dohode by sa preto mala zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha II k protokolu 1 k dohode sa mení tak, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2024.

Vyhotovené dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a vietnamskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

V Bruseli a Hanoji 16. januára 2024

Za Výbor pre obchod

spolupredsedovia

Valdis DOMBROVSKIS

NGUYỄN Hồng Diên


PRÍLOHA

Príloha II k protokolu 1 sa mení takto:

1.

v riadku týkajúcom sa položky „0305“ sa text v stĺpci „Opis tovaru“ nahrádza takto:

„Ryby sušené, solené alebo v slanom náleve; údené ryby, tiež varené pred údením alebo počas údenia;“

2.

v riadku týkajúcom sa položky „ex 0306“ sa text v stĺpci „Opis tovaru“ nahrádza takto:

„Kôrovce, tiež s pancierom, sušené, solené alebo v slanom náleve; údené kôrovce, tiež s pancierom, tiež varené pred údením alebo počas údenia; kôrovce, s pancierom, varené vo vode alebo v pare, tiež chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve;“

3.

v riadku týkajúcom sa položky „ex 0307“ sa text v stĺpci „Opis tovaru“ nahrádza takto:

„Mäkkýše, tiež s lastúrami alebo ulitami, sušené, solené alebo v slanom náleve; údené mäkkýše, tiež s lastúrami alebo ulitami, tiež varené pred údením alebo počas údenia;“

4.

v riadku týkajúcom sa položky „ex 0308“ sa text v stĺpci „Opis tovaru“ nahrádza takto:

„Vodné bezstavovce iné ako kôrovce a mäkkýše, sušené, solené alebo v slanom náleve; údené vodné bezstavovce iné ako kôrovce a mäkkýše, tiež varené pred údením alebo počas údenia a“;

5.

medzi riadok týkajúci sa položky „ex 0308“ a riadok týkajúci sa položky „ex 4. kapitola“ sa vkladá tento riadok:

„0309

Múčky, prášky a pelety z rýb, kôrovcov, mäkkýšov a ostatných vodných bezstavovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály 3. kapitoly 3 sú úplne získané.“;

6.

v riadku týkajúcom sa položky „ex 15. kapitola“ sa text v stĺpci „Opis tovaru“ nahrádza takto:

„Živočíšne, rastlinné alebo mikrobiálne tuky a oleje a produkty ich štiepenia; upravené jedlé tuky; živočíšne alebo rastlinné vosky; okrem:“;

7.

v riadku týkajúcom sa položky „1516 a 1517“ sa text v stĺpci „Opis tovaru“ nahrádza takto:

„živočíšne, rastlinné alebo mikrobiálne tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale ďalej neupravené;

margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych, rastlinných alebo mikrobiálnych tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky a oleje alebo ich frakcie položky 1516 a“;

8.

v riadku týkajúcom sa položky „16. kapitola“ sa text v stĺpci „Opis tovaru“ nahrádza takto:

„Prípravky z mäsa, rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov alebo hmyzu.“;

9.

v riadku týkajúcom sa položky „19. kapitola“ sa text v stĺpci „Požadované operácie opracovania alebo spracovania“ nahrádza takto:

„Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri ktorej:

hmotnosť použitých materiálov 2., 3. a 16. kapitoly nepresahuje 20 % hmotnosti hotového výrobku,

hmotnosť použitých materiálov položiek 1006 a 1101 až 1108 nepresahuje 20 % hmotnosti hotového výrobku,

hmotnosť použitých materiálov 4. kapitoly nepresahuje 20 % hmotnosti hotového výrobku,

hmotnosť použitého cukru nepresahuje 40 % hmotnosti hotových výrobkov a

celková kombinovaná hmotnosť použitého cukru a použitých materiálov 4. kapitoly nepresahuje 50 % hmotnosti hotového výrobku.“

10.

v riadku týkajúcom sa položky „ex 24. kapitola“ sa text v stĺpci „Opis výrobku“ nahrádza takto:

„Tabak a vyrobené náhradky tabaku; produkty, tiež obsahujúce nikotín, určené na inhaláciu bez horenia; ostatné výrobky obsahujúce nikotín určené na príjem nikotínu ľudským telom; okrem:“;

11.

v riadku týkajúcom sa položky „ex 2402“ sa text v stĺpci „Opis výrobku“ nahrádza takto:

„nespracovaný tabak; tabakový odpad“;

12.

medzi riadok týkajúci sa položky „ex 2402“ a riadok týkajúci sa položky „ex 25. kapitola“ sa vkladajú tieto riadky:

„2404 12

Výrobky určené na inhaláciu bez horenia, neobsahujúce tabak ani rekonštituovaný tabak, a obsahujúce nikotín;

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu, alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

ex 2404 19

Kazety jednorazové a kazety na opakované použitie, naplnené, do elektronických cigariet;

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu, alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

2404 91

Ostatné výrobky ako výrobky určené na inhaláciu bez horenia, na orálne použitie a

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri ktorej:

jednotlivá hmotnosť použitých materiálov 4. kapitoly nepresahuje 20 % hmotnosti hotového výrobku,

jednotlivá hmotnosť použitého cukru nepresahuje 40 % hmotnosti hotového výrobku a

celková kombinovaná hmotnosť použitého cukru a použitých materiálov 4. kapitoly nepresahuje 50 % hmotnosti hotového výrobku.

2404 92 ,

2404 99

Ostatné výrobky ako výrobky určené na inhaláciu bez horenia, na transdermálne použitie a na iné ako orálne použitie.

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu, alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu“;

13.

medzi riadok týkajúci sa položky „ex 38. kapitola“ a riadok týkajúci sa položky „3824 60“ sa vkladajú tieto riadky:

„ex 3816

Dolomitové ubíjacie zmesi

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, alebo

výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

ex 3822

Testovacie súpravy na diagnostikovanie malárie

Imunologické výrobky nezmiešané, ktoré nie sú v odmeraných dávkach alebo vo formách alebo baleniach na predaj v malom

Imunologické výrobky zmiešané, ktoré nie sú v odmeraných dávkach alebo vo formách alebo baleniach na predaj v malom

Imunologické výrobky, ktoré sú v odmeraných dávkach alebo vo formách alebo baleniach na predaj v malom

Reagencie na zisťovanie krvných skupín alebo krvných faktorov

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky.“;

14.

v riadku týkajúcom sa položky „ex 41. kapitola“ sa v stĺpci „Požadované operácie opracovania alebo spracovania“ vkladá tento text:

„Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku“;

15.

v riadku týkajúcom sa položky „ex 62. kapitola“ sa text v stĺpci „Požadované operácie opracovania alebo spracovania“ nahrádza takto:

„Tkanie s dohotovením (vrátane nastrihania) (3), (5); alebo

dohotovenie, ktorému predchádza potlač s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie) za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu (3), (5) “;

16.

medzi riadok týkajúci sa položiek „ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 a ex 6211“ a riadok týkajúci sa položiek „ex 6210 a ex 6216“ sa vkladajú tieto riadky:

„ex 6212

Podprsenky, podväzkové pásy, korzety, plecnice, podväzky a podobné výrobky a ich časti, pletené alebo háčkované

 

 

získané zošitím alebo iným spojením dvoch alebo viacerých kusov pletenej alebo háčkovanej textílie, ktorá je buď nastrihaná do tvaru, alebo bola získaná priamo v tvare

Pletenie s dohotovením (vrátane nastrihania) (3) (5)

 

ostatné

Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien alebo extrúzia priadze z chemických vlákien, v každom prípade spolu s pletením (výrobky pletené do tvaru)

alebo

Farbenie priadze z prírodných vlákien spolu s pletením (výrobky pletené do tvaru) (10)“;

17.

v riadku týkajúcom sa položky „6306“ sa text v stĺpci „Opis tovaru“ nahrádza takto:

„Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty; stany (vrátane dočasných prístreškov a podobných výrobkov); plachty na lode a člny, plachty na dosky na plachtenie na vode alebo na súši; kempingový tovar“;

18.

v riadku týkajúcom sa položky „7019“ sa text v stĺpci „Opis tovaru“ nahrádza takto:

„sklenené vlákna (vrátane sklenenej vlny) a výrobky z nich (napríklad priadza, pramene, tkaniny).“;

19.

v riadku týkajúcom sa položky „8539“ sa text v stĺpci „Opis tovaru“ nahrádza takto:

„elektrické žiarovky alebo výbojky, vrátane žiaroviek do svetlometov (zapečatené svetlomety) a ultrafialové alebo infračervené žiarovky; oblúkovky; svetelné zdroje s diódami vyžarujúcimi svetlo (LED);“

20.

v riadku týkajúcom sa položky „8547“ sa text v stĺpci „Opis tovaru“ nahrádza takto:

„izolačné časti a súčasti na elektrické stroje, prístroje alebo zariadenia, vyrobené úplne z izolačných materiálov alebo len s jednoduchými, do materiálu vlisovanými drobnými kovovými súčasťami (napríklad s objímkami so závitom), slúžiacimi výlučne na pripevňovanie, iné ako izolátory položky 8546 ; elektrické rozvodné rúrky a ich spojky, zo základného kovu s vnútorným izolačným materiálom:“;

21.

v riadku týkajúcom sa položky „8548“ sa text v stĺpci „Opis tovaru“ nahrádza takto:

„elektrické časti a súčasti strojov alebo prístrojov, v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté a“;

22.

medzi riadok týkajúci sa položky „8548“ a riadok týkajúci sa položky „86. kapitola“ sa vkladá tento riadok:

„8549

elektrický a elektronický odpad a zvyšky.

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.“;

23.

medzi riadok týkajúci sa položky „9002“ a riadok týkajúci sa položky „91. kapitola“ sa vkladá tento riadok:

„ex 9021

Materiály pre ortopedické pomôcky alebo pomôcky na liečenie zlomenín a pre zubolekárske príslušenstvo:

klince, cvočky, pripináčiky, spony vlnité aj skosené, svorky, sponky (okrem výrobkov položky 8305 ) a podobné výrobky, zo železa alebo ocele, tiež s hlavičkou z ostatného materiálu, okrem výrobkov s hlavičkami z medi,

výrobky so závitmi a výrobky bez závitov zo železa alebo z ocele, okrem vrtúľ do podvalov, skrutiek do dreva, hákov so závitom a krúžkov so závitom, pružných podložiek a ostatných poistných podložiek, nitov.

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku.

 

titán a výrobky z neho, vrátane odpadu a šrotu

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky.“;

a

24.

v riadku týkajúcom sa položky „94. kapitola“ sa text v stĺpci „Opis tovaru“ nahrádza takto:

„Nábytok; posteľoviny, matrace, matracové podložky, vankúše a podobné vypchaté potreby; svietidlá a osvetľovacie zariadenia inde nešpecifikované ani nezahrnuté; svetelné reklamy, svetelné znaky a značky, svetelné oznamovacie tabule a podobné výrobky; montované stavby.“


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/838/oj

ISSN 1977-0790 (electronic edition)


Top