EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22023D2551

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 154/2023 z 13. júna 2023, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) a príloha IV (Energetika) k Dohode o EHP [2023/2551]

Ú. v. EÚ L, 2023/2551, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2551/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2551/oj

European flag

Úradný vestník
Európskej únie

SK

Séria L


2023/2551

30.11.2023

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 154/2023

z 13. júna 2023,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) a príloha IV (Energetika) k Dohode o EHP [2023/2551]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/424 z 15. marca 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn serverov a dátových úložísk podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES a ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 617/2013 (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2019 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn chladiacich spotrebičov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 643/2009 (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2020 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn svetelných zdrojov a samostatných ovládacích zariadení podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (ES) č. 244/2009, (ES) č. 245/2009 a (EÚ) č. 1194/2012 (3), v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 50, 24.2.2020, s. 22, sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2021 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn elektronických displejov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 642/2009 (4), v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 50, 24.2.2020, s. 23, sa má začleniť do Dohody o EHP.

(5)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2022 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn umývačiek riadu pre domácnosť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 1016/2010 (5), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(6)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2023 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 1015/2010 (6), v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 50, 24.2.2020, s. 24, sa má začleniť do Dohody o EHP.

(7)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2024 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn chladiacich spotrebičov s funkciou priameho predaja podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES (7), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(8)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/341 z 23. februára 2021, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2019/424, (EÚ) 2019/1781, (EÚ) 2019/2019, (EÚ) 2019/2020, (EÚ) 2019/2021, (EÚ) 2019/2022, (EÚ) 2019/2023 a (EÚ) 2019/2024, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn serverov a dátových úložísk, elektromotorov a pohonov s premenlivými otáčkami, chladiacich spotrebičov, svetelných zdrojov a samostatných ovládacích zariadení, elektronických displejov, umývačiek riadu pre domácnosť, práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť a chladiacich spotrebičov s funkciou priameho predaja (8), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(9)

Nariadením (EÚ) 2019/2019 sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 643/2009 (9) začlenené do Dohody o EHP, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP vypustiť.

(10)

Nariadením (EÚ) 2019/2020 sa zrušujú nariadenia Komisie (ES) č. 244/2009 (10), (ES) č. 245/2009 (11) a (EÚ) č. 1194/2012 (12) začlenené do Dohody o EHP, a preto je potrebné odkaz na ne v rámci Dohody o EHP vypustiť.

(11)

Nariadením (EÚ) 2019/2021 sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 642/2009 (13) začlenené do Dohody o EHP, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP vypustiť.

(12)

Nariadením (EÚ) 2019/2022 sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 1016/2010 (14) začlenené do Dohody o EHP, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP vypustiť.

(13)

Nariadením (EÚ) 2019/2023 sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 1015/2010 (15) začlenené do Dohody o EHP, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP vypustiť.

(14)

Prílohy II a IV k Dohode o EHP by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola IV prílohy II k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

Text bodu 6b [nariadenie Komisie (EÚ) č. 1015/2010] sa nahrádza takto:

32019 R 2023: nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2023 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 1015/2010 (Ú. v. EÚ L 315, 5.12.2019, s. 285), v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 50, 24.2.2020, s. 24, zmenené týmto právnym predpisom:

32021 R 0341: nariadenie Komisie (EÚ) 2021/341 z 23. februára 2021 (Ú. v. EÚ L 68, 26.2.2021, s. 108).“

2.

Text bodu 6c [nariadenie Komisie (EÚ) č. 1016/2010] sa nahrádza takto:

32019 R 2022: nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2022 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn umývačiek riadu pre domácnosť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 1016/2010 (Ú. v. EÚ L 315, 5.12.2019, s. 267), zmenené týmto právnym predpisom:

32021 R 0341: nariadenie Komisie (EÚ) 2021/341 z 23. februára 2021 (Ú. v. EÚ L 68, 26.2.2021, s. 108).“

3.

Text bodu 6g [nariadenie Komisie (EÚ) č. 1194/2012] sa nahrádza takto:

32019 R 2020: nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2020 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn svetelných zdrojov a samostatných ovládacích zariadení podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (ES) č. 244/2009, (ES) č. 245/2009 a (EÚ) č. 1194/2012 (Ú. v. EÚ L 315, 5.12.2019, s. 209), v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 50, 24.2.2020, s. 22, zmenené týmto právnym predpisom:

32021 R 0341: nariadenie Komisie (EÚ) 2021/341 z 23. februára 2021 (Ú. v. EÚ L 68, 26.2.2021, s. 108).“

4.

V bode 6i [nariadenie Komisie (EÚ) č. 617/2013] sa dopĺňa táto zarážka:

„–

32019 R 0424: nariadenie Komisie (EÚ) 2019/424 z 15. marca 2019 (Ú. v. EÚ L 74, 18.3.2019, s. 46).“

5.

V bode 6s [nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1781] sa dopĺňa tento text:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32021 R 0341: nariadenie Komisie (EÚ) 2021/341 z 23. februára 2021 (Ú. v. EÚ L 68, 26.2.2021, s. 108).“

6.

Za bod 6t [nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1782] sa vkladajú tieto body:

„6u

32019 R 0424: nariadenie Komisie (EÚ) 2019/424 z 15. marca 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn serverov a dátových úložísk podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES a ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 617/2013 (Ú. v. EÚ L 74, 18.3.2019, s. 46), zmenené týmto právnym predpisom:

32021 R 0341: nariadenie Komisie (EÚ) 2021/341 z 23. februára 2021 (Ú. v. EÚ L 68, 26.2.2021, s. 108).

6v.

32019 R 2019: nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2019 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn chladiacich spotrebičov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 643/2009, zmenené týmto právnym predpisom:

32021 R 0341: nariadenie Komisie (EÚ) 2021/341 z 23. februára 2021 (Ú. v. EÚ L 68, 26.2.2021, s. 108).

6w.

32019 R 2021: nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2021 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn elektronických displejov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 642/2009 (Ú. v. EÚ L 315, 5.12.2019, s. 241), v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 50, 24.2.2020, s. 23, zmenené týmto právnym predpisom:

32021 R 0341: nariadenie Komisie (EÚ) 2021/341 z 23. februára 2021 (Ú. v. EÚ L 68, 26.2.2021, s. 108).

6x.

32019 R 2024: nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2024 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn chladiacich spotrebičov s funkciou priameho predaja podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES (Ú. v. EÚ L 315, 5.12.2019, s. 313), zmenené týmto právnym predpisom:

32021 R 0341: nariadenie Komisie (EÚ) 2021/341 z 23. februára 2021 (Ú. v. EÚ L 68, 26.2.2021, s. 108).“

7.

V bode 8 [nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008] sa dopĺňajú tieto zarážky:

„–

32019 R 2021: nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2021 z 1. októbra 2019 (Ú. v. EÚ L 315, 5.12.2019, s. 241) v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 50, 24.2.2020, s. 23,

32019 R 2022: nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2022 z 1. októbra 2019 (Ú. v. EÚ L 315, 5.12.2019, s. 267),

32019 R 2023: nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2023 z 1. októbra 2019 (Ú. v. EÚ L 315, 5.12.2019, s. 285) v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 50, 24.2.2020, s. 24.“

8.

Znenie bodov 10 [nariadenie Komisie (ES) č. 244/2009], 11 [nariadenie Komisie (ES) č. 245/2009], 15 [nariadenie Komisie (ES) č. 642/2009] a 16 [nariadenie Komisie (ES) č. 643/2009] sa vypúšťajú.

Článok 2

Príloha IV k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

Text bodu 26c [nariadenie Komisie (EÚ) č. 1015/2010] sa nahrádza takto:

32019 R 2023: nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2023 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 1015/2010 (Ú. v. EÚ L 315, 5.12.2019, s. 285), v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 50, 24.2.2020, s. 24, zmenené týmto právnym predpisom:

32021 R 0341: nariadenie Komisie (EÚ) 2021/341 z 23. februára 2021 (Ú. v. EÚ L 68, 26.2.2021, s. 108).“

2.

Text bodu 26d [nariadenie Komisie (EÚ) č. 1016/2010] sa nahrádza takto:

32019 R 2022: nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2022 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn umývačiek riadu pre domácnosť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 1016/2010 (Ú. v. EÚ L 315, 5.12.2019, s. 267), zmenené týmto právnym predpisom:

32021 R 0341: nariadenie Komisie (EÚ) 2021/341 z 23. februára 2021 (Ú. v. EÚ L 68, 26.2.2021, s. 108).“

3.

Text bodu 26h [nariadenie Komisie (EÚ) č. 1194/2012] sa nahrádza takto:

32019 R 2020: nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2020 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn svetelných zdrojov a samostatných ovládacích zariadení podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (ES) č. 244/2009, (ES) č. 245/2009 a (EÚ) č. 1194/2012 (Ú. v. EÚ L 315, 5.12.2019, s. 209), v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 50, 24.2.2020, s. 22, zmenené týmto právnym predpisom:

32021 R 0341: nariadenie Komisie (EÚ) 2021/341 z 23. februára 2021 (Ú. v. EÚ L 68, 26.2.2021, s. 108).“

4.

V bode 26j [nariadenie Komisie (EÚ) č. 617/2013] sa dopĺňa táto zarážka:

„–

32019 R 0424: nariadenie Komisie (EÚ) 2019/424 z 15. marca 2019 (Ú. v. EÚ L 74, 18.3.2019, s. 46).“

5.

V bode 26t [nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1781] sa dopĺňa tento text:

“, zmenené týmto právnym predpisom:

32021 R 0341: nariadenie Komisie (EÚ) 2021/341 z 23. februára 2021 (Ú. v. EÚ L 68, 26.2.2021, s. 108).“

6.

Za bod 26u [nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1782] sa vkladajú tieto body:

„26v

32019 R 0424: nariadenie Komisie (EÚ) 2019/424 z 15. marca 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn serverov a dátových úložísk podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES a ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 617/2013 (Ú. v. EÚ L 74, 18.3.2019, s. 46), zmenené týmto právnym predpisom:

32021 R 0341: nariadenie Komisie (EÚ) 2021/341 z 23. februára 2021 (Ú. v. EÚ L 68, 26.2.2021, s. 108).

26w.

32019 R 2019: nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2019 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn chladiacich spotrebičov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 643/2009, zmenené týmto právnym predpisom:

32021 R 0341: nariadenie Komisie (EÚ) 2021/341 z 23. februára 2021 (Ú. v. EÚ L 68, 26.2.2021, s. 108).

26x.

32019 R 2021: nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2021 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn elektronických displejov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 642/2009 (Ú. v. EÚ L 315, 5.12.2019, s. 241), v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 50, 24.2.2020, s. 23, zmenené týmto právnym predpisom:

32021 R 0341: nariadenie Komisie (EÚ) 2021/341 z 23. februára 2021 (Ú. v. EÚ L 68, 26.2.2021, s. 108).

26y.

32019 R 2024: nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2024 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn chladiacich spotrebičov s funkciou priameho predaja podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES (Ú. v. EÚ L 315, 5.12.2019, s. 313), zmenené týmto právnym predpisom:

32021 R 0341: nariadenie Komisie (EÚ) 2021/341 z 23. februára 2021 (Ú. v. EÚ L 68, 26.2.2021, s. 108).“

7.

V bode 31 [nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008] sa dopĺňajú tieto zarážky:

„–

32019 R 2021: nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2021 z 1. októbra 2019 (Ú. v. EÚ L 315, 5.12.2019, s. 241) v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 50, 24.2.2020, s. 23,

32019 R 2022: nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2022 z 1. októbra 2019 (Ú. v. EÚ L 315, 5.12.2019, s. 267),

32019 R 2023: nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2023 z 1. októbra 2019 (Ú. v. EÚ L 315, 5.12.2019, s. 285) v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 50, 24.2.2020, s. 24.“

8.

Znenie bodov 33 [nariadenie Komisie (ES) č. 244/2009], 34 [nariadenie Komisie (ES) č. 245/2009], 38 [nariadenie Komisie (ES) č. 642/2009] a 39 [nariadenie Komisie (ES) č. 643/2009] sa vypúšťajú.

Článok 3

Znenie nariadení (EÚ) 2019/424, (EÚ) 2019/2019, (EÚ) 2019/2020 v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 50, 24.2.2020, s. 22, (EÚ) 2019/2021 v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 50, 24.2.2020, s. 23, (EÚ) 2019/2022, (EÚ) 2019/2023 v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 50, 24.2.2020, s. 24, (EÚ) 2019/2024 a (EÚ) 2021/341 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 14. júna 2023 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 13. júna 2023

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Nicolas VON LINGEN


(1)   Ú. v. EÚ L 74, 18.3.2019, s. 46.

(2)   Ú. v. EÚ L 315, 5.12.2019, s. 187.

(3)   Ú. v. EÚ L 315, 5.12.2019, s. 209.

(4)   Ú. v. EÚ L 315, 5.12.2019, s. 241.

(5)   Ú. v. EÚ L 315, 5.12.2019, s. 267.

(6)   Ú. v. EÚ L 315, 5.12.2019, s. 285.

(7)   Ú. v. EÚ L 315, 5.12.2019, s. 313.

(8)   Ú. v. EÚ L 68, 26.2.2021, s. 108.

(9)   Ú. v. EÚ L 191, 23.7.2009, s. 53.

(10)   Ú. v. EÚ L 76, 24.3.2009, s. 3.

(11)   Ú. v. EÚ L 76, 24.3.2009, s. 17.

(12)   Ú. v. EÚ L 342, 14.12.2012, s. 1.

(13)   Ú. v. EÚ L 191, 23.7.2009, s. 42.

(14)   Ú. v. EÚ L 293, 11.11.2010, s. 31.

(15)   Ú. v. EÚ L 293, 11.11.2010, s. 21.

(*1)  Ústavné požiadavky boli oznámené.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2551/oj

ISSN 1977-0790 (electronic edition)


Top