EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22021D1496

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 229/2018 z 5. decembra 2018, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2021/1496]

C/2018/8322

OJ L 337, 23.9.2021, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1496/oj

23.9.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/15


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 229/2018

z 5. decembra 2018,

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2021/1496]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1973 z 30. októbra 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2074/2005, pokiaľ ide o úradné kontroly produktov rybolovu, ktoré boli ulovené loďami plávajúcimi pod vlajkou členského štátu a ktoré vstúpili do Únie po prevoze cez tretie krajiny, a ktorým sa zároveň stanovuje vzor zdravotného certifikátu na uvedené produkty (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1980 z 31. októbra 2017, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu (ES) č. 2074/2005, pokiaľ ide o metódu detekcie paralytického jedu mäkkýšov (PSP) (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o veterinárnych záležitostiach, krmivách a potravinách. Právne predpisy o veterinárnych záležitostiach, krmivách a potravinách sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v sektorových úpravách v prílohe I a v úvode ku kapitole XII prílohy II k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(4)

Prílohy I a II k Dohode o EHP by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha I k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

V kapitole I časti 1.2 sa v bode 134 [nariadenie Komisie (ES) č. 2074/2005] a v časti 6.2 v bode 53 [nariadenie Komisie (ES) č. 2074/2005] dopĺňa táto zarážka:

„–

32017 R 1973: Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1973 z 30. októbra 2017 (Ú. v. EÚ L 281, 31.10.2017, s. 21),

32017 R 1980: Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1980 z 31. októbra 2017 (Ú. v. EÚ L 285, 1.11.2017, s. 8).“

2.

V kapitole II sa v bode 31k [nariadenie Komisie (ES) č. 2074/2005] dopĺňa táto zarážka:

„–

32017 R 1973: Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1973 z 30. októbra 2017 (Ú. v. EÚ L 281, 31.10.2017, s. 21),

32017 R 1980: Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1980 z 31. októbra 2017 (Ú. v. EÚ L 285, 1.11.2017, s. 8).“

Článok 2

V kapitole XII prílohy II k Dohode o EHP sa v bode 54zzzk [nariadenie Komisie (ES) č. 2074/2005] dopĺňajú tieto zarážky:

„–

32017 R 1973: Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1973 z 30. októbra 2017 (Ú. v. EÚ L 281, 31.10.2017, s. 21),

32017 R 1980: Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1980 z 31. októbra 2017 (Ú. v. EÚ L 285, 1.11.2017, s. 8).“

Článok 3

Znenie nariadení (EÚ) 2017/1973 a (EÚ) 2017/1980 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 6. decembra 2018 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*)

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 5. decembra 2018

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Oda HelenSLETNES

tajomníci

Spoločného výboru EHP

Hege M.HOFF

MikołajKARŁOWSKI


(1)  Ú. v. EÚ L 281, 31.10.2017, s. 21.

(2)  Ú. v. EÚ L 285, 1.11.2017, s. 8.

(*)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


Top