EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22021D0742

Rozhodnutie Asociačnej rady EÚ – Jordánsko č. 1/2021 z 15. apríla 2021, ktorým sa mení Euro-stredomorská dohoda ustanovujúca pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej, nahradením protokolu 3 k dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce [2021/742]

ST/3301/2021/INIT

OJ L 164, 10.5.2021, p. 1–101 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/742/oj

10.5.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 164/1


ROZHODNUTIE ASOCIAČNEJ RADY EÚ – JORDÁNSKO č. 1/2021

z 15. apríla 2021,

ktorým sa mení Euro-stredomorská dohoda ustanovujúca pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej, nahradením protokolu 3 k dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce [2021/742]

ASOCIAČNÁ RADA EÚ – JORDÁNSKO,

so zreteľom na Euro-stredomorskú dohodu ustanovujúcu pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej (1), a najmä na článok 39 jej protokolu 3 týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce,

keďže:

(1)

Článok 28 Euro-stredomorskej dohody ustanovujúcej pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej (ďalej len „dohoda“) odkazuje na protokol 3 k uvedenej dohode (ďalej len „protokol 3“), v ktorom sú stanovené pravidlá pôvodu.

(2)

V článku 39 protokolu 3 sa stanovuje, že Asociačná rada zriadená článkom 89 dohody môže rozhodnúť o zmene ustanovení protokolu 3.

(3)

Účelom Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (2) (ďalej len „dohovor“) je začleniť súčasné bilaterálne systémy pravidiel pôvodu stanovené v bilaterálnych dohodách o voľnom obchode uzavretých medzi zmluvnými stranami dohovoru do multilaterálneho rámca bez toho, aby boli dotknuté zásady stanovené v uvedených bilaterálnych dohodách.

(4)

Únia dohovor podpísala 15. júna 2011 a Jordánske hášimovské kráľovstvo 22. júla 2011.

(5)

Listinu o prijatí uložila Únia u depozitára 26. marca 2012 a Jordánske hášimovské kráľovstvo uložilo listinu o prijatí 16. augusta 2013. V dôsledku toho a v súlade s článkom 10 ods. 3 dohovoru nadobudol dohovor platnosť vo vzťahu k Únii 1. mája 2012 a vo vzťahu k Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu 1. októbra 2013.

(6)

Do uzavretia zmeny dohovoru a nadobudnutia jej platnosti sa Únia a Jordánske hášimovské kráľovstvo dohodli, že budú uplatňovať alternatívny súbor pravidiel pôvodu založený na pravidlách v zmenenom dohovore, ktoré môžu bilaterálne slúžiť ako alternatívne pravidlá pôvodu k pravidlám stanoveným v dohovore.

(7)

Protokol 3 by sa mal preto nahradiť novým protokolom, ktorý stanoví alternatívne pravidlá pôvodu. Nový protokol by mal okrem toho obsahovať dynamický odkaz na dohovor tak, aby vždy odkazoval na najnovšiu platnú verziu dohovoru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Protokol 3 k Euro-stredomorskej dohode ustanovujúcej pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej týkajúci sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 1. septembra 2021.

V Bruseli 15. apríla 2021

Za Asociačnú radu

predseda

Ayman SAFADI


(1)  Ú. v. ES L 129, 15.5.2002, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2013, s. 4.


PRÍLOHA

Protokol 3

týkajúci sa vymedzenia pojmu ‚pôvodné výrobky‘ a metód administratívnej spolupráce

Článok 1

Uplatniteľné pravidlá pôvodu

1.   Na účely vykonávania dohody sa uplatňuje dodatok I a príslušné ustanovenia dodatku II k Regionálnemu dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (1) (ďalej len ‚dohovor‘), v znení neskorších zmien uverejnených v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Všetky odkazy na ‚príslušnú dohodu‘ v dodatku I a v príslušných ustanoveniach dodatku II k dohovoru sa považujú za odkazy na túto dohodu.

Článok 2

Alternatívne uplatniteľné pravidlá pôvodu

1.   Bez ohľadu na článok 1 tohto protokolu sa výrobky, ktoré nadobudnú preferenčný pôvod v súlade s alternatívnymi uplatniteľnými pravidlami pôvodu stanovenými v dodatku A k tomuto protokolu(ďalej len ‚prechodné pravidlá‘), na účely vykonávania dohody takisto považujú za výrobky s pôvodom v Európskej únii alebo v Jordánskom hášimovskom kráľovstve.

2.   Prechodné pravidlá sa uplatňujú dovtedy, kým nenadobudne platnosť zmena dohovoru, na ktorej sú založené tieto prechodné pravidlá.

Článok 3

Urovnávanie sporov

1.   Spory, ktoré vzniknú v súvislosti s postupmi overovania podľa článku 32 dodatku I k dohovoru alebo článku 34 dodatku A k tomuto protokolu a ktoré nie je možné urovnať medzi colnými orgánmi žiadajúcimi o overenie a colnými orgánmi zodpovednými za vykonanie tohto overenia, sa predložia Asociačnej rade.

2.   Vo všetkých prípadoch sa urovnávanie sporov medzi dovozcom a colnými orgánmi dovážajúcej krajiny uskutoční podľa právnych predpisov uvedenej krajiny.

Článok 4

Zmeny protokolu

Asociačná rada môže rozhodnúť o zmene tohto protokolu.

Článok 5

Odstúpenie od dohovoru

1.   Ak Európska únia alebo Jordánske hášimovské kráľovstvo písomne oznámi depozitárovi dohovoru svoj zámer odstúpiť od dohovoru podľa jeho článku 9, Európska únia a Jordánske hášimovské kráľovstvo bezodkladne začnú rokovania o pravidlách pôvodu na účely vykonávania dohody.

2.   Do nadobudnutia platnosti takýchto novodohodnutých pravidiel pôvodu sa na túto dohodu naďalej uplatňujú pravidlá pôvodu obsiahnuté v dodatku I a v prípade potreby aj príslušné ustanovenia dodatku II k dohovoru uplatniteľné v okamihu odstúpenia od dohovoru. Od okamihu odstúpenia od dohovoru sa však pravidlá pôvodu obsiahnuté v dodatku I a v prípade potreby aj príslušné ustanovenia dodatku II k dohovoru vykladajú tak, aby umožňovali dvojstrannú kumuláciu len medzi Európskou úniou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom.

„Dodatok A

ALTERNATÍVNE UPLATNITEĽNÉ PRAVIDLÁ PÔVODU

Pravidlá regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu určené na dobrovoľné uplatňovanie medzi zmluvnými stranami až do uzavretia a nadobudnutia platnosti zmeny dohovoru

(ďalej len ‚pravidlá‘ alebo ‚prechodné pravidlá‘)

VYMEDZENIE POJMU ‚PÔVODNÉ VÝROBKY‘ A METÓDY ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCE

OBSAH

CIELE

HLAVA I   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

HLAVA II   VYMEDZENIE POJMU ‚PÔVODNÉ VÝROBKY‘

Článok 2

Všeobecné požiadavky

Článok 3

Úplne získané výrobky

Článok 4

Dostatočné opracovanie alebo spracovanie

Článok 5

Pravidlo pre tolerovanú odchýlku

Článok 6

Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

Článok 7

Kumulácia pôvodu

Článok 8

Podmienky uplatňovania kumulácie pôvodu

Článok 9

Určujúca jednotka

Článok 10

Súpravy

Článok 11

Neutrálne prvky

Článok 12

Účtovné delenie

HLAVA III   TERITORIÁLNE POŽIADAVKY

Článok 13

Zásada teritoriality

Článok 14

Nepozmeňovanie

Článok 15

Výstavy

HLAVA IV   VRÁTENIE CLA ALEBO OSLOBODENIE OD CLA

Článok 16

Vrátenie cla alebo oslobodenie od cla

HLAVA V   DÔKAZ O PÔVODE

Článok 17

Všeobecné požiadavky

Článok 18

Podmienky vyhotovenia vyhlásenia o pôvode

Článok 19

Schválený vývozca

Článok 20

Postup pri vydávaní sprievodného osvedčenia EUR.1

Článok 21

Sprievodné osvedčenia EUR.1 vydávané dodatočne

Článok 22

Vydávanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR.1

Článok 23

Platnosť dôkazu o pôvode

Článok 24

Slobodné pásma

Článok 25

Podmienky dovozu

Článok 26

Dovoz po častiach

Článok 27

Oslobodenie od dôkazu o pôvode

Článok 28

Nezrovnalosti a formálne chyby

Článok 29

Vyhlásenia dodávateľa

Článok 30

Sumy vyjadrené v eurách

HLAVA VI   ZÁSADY SPOLUPRÁCE A LISTINNÉ DÔKAZY

Článok 31

Listinné dôkazy, uchovávanie dôkazov o pôvode a podporných dokladov

Článok 32

Urovnávanie sporov

HLAVA VII   ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA

Článok 33

Oznamovanie a spolupráca

Článok 34

Overovanie dôkazov o pôvode

Článok 35

Overovanie vyhlásení dodávateľa

Článok 36

Sankcie

HLAVA VIII   UPLATŇOVANIE DODATKU A

Článok 37

Európsky hospodársky priestor

Článok 38

Lichtenštajnsko

Článok 39

Sanmarínska republika

Článok 40

Andorrské kniežatstvo

Článok 41

Ceuta a Melilla

Zoznam príloh

PRÍLOHA I:

Úvodné poznámky k zoznamu v prílohe II

PRÍLOHA II:

Zoznam opracovania alebo spracovania nepôvodných materiálov, ktoré je potrebné vykonať, aby vyrobený výrobok mohol získať status pôvodu

PRÍLOHA III:

Znenie vyhlásenia o pôvode

PRÍLOHA IV:

Vzory sprievodného osvedčenia EUR.1 a žiadosti o sprievodné osvedčenie EUR.1

PRÍLOHA V:

Osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov s pôvodom v Ceute a Melille

PRÍLOHA VI:

Vyhlásenie dodávateľa

PRÍLOHA VII:

Dlhodobé vyhlásenie dodávateľa

CIELE

Tieto pravidlá sú dobrovoľné. Sú určené na predbežné vykonávanie až do uzavretia a nadobudnutia platnosti zmeny Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (ďalej len ‚dohovor‘). Tieto pravidlá sa uplatňujú bilaterálne na obchod medzi tými zmluvnými stranami, ktoré sa dohodli, že uvedú odkaz na ne vo svojich bilaterálnych preferenčných obchodných dohodách alebo ich začlenia do takýchto dohôd. Tieto pravidlá sú určené na to, aby sa uplatňovali ako alternatíva k pravidlám stanoveným v dohovore, ktorými podľa dohovoru nie sú dotknuté zásady stanovené v príslušných dohodách a iných súvisiacich bilaterálnych dohodách medzi zmluvnými stranami. Tieto pravidlá preto nebudú povinné, ale iba dobrovoľné. Môžu ich uplatňovať hospodárske subjekty, ktoré chcú využívať preferencie založené na týchto pravidlách, a nie na pravidlách stanovených v dohovore.

Cieľom týchto pravidiel nie je zmeniť dohovor. Dohovor sa ďalej v plnom rozsahu uplatňuje medzi zmluvnými stranami dohovoru. Týmito pravidlami sa nezmenia práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z dohovoru.

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely týchto pravidiel:

a)

‚uplatňujúca zmluvná strana‘ je zmluvná strana dohovoru, ktorá tieto pravidlá začlení do svojich bilaterálnych preferenčných obchodných dohôd s inou zmluvnou stranou dohovoru, a zahŕňa zmluvné strany dohody;

b)

‚kapitoly‘, ‚položky‘ a ‚podpoložky‘ sú kapitoly, položky a podpoložky (štvormiestne alebo šesťmiestne kódy) používané v nomenklatúre, ktorá tvorí harmonizovaný systém opisu a číselného označovania tovaru (ďalej len ‚harmonizovaný systém‘), so zmenami podľa odporúčania Rady pre colnú spoluprácu z 26. júna 2004;

c)

‚zatriedený‘ odkazuje na zatriedenie tovaru do určitej položky alebo podpoložky harmonizovaného systému;

d)

‚zásielka‘ sú výrobky, ktoré sú buď:

i)

zasielané naraz od jedného vývozcu jednému príjemcovi, alebo

ii)

sa na ne vzťahuje jednotný prepravný doklad, ktorý sa vzťahuje na ich zaslanie od vývozcu k príjemcovi, alebo ak taký doklad neexistuje, jedna faktúra;

e)

‚colné orgány zmluvnej strany alebo uplatňujúcej zmluvnej strany‘ sú v prípade Európskej únie akékoľvek colné orgány členských štátov Európskej únie;

f)

‚colná hodnota‘ je hodnota určená v súlade s Dohodou o uplatňovaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 (Dohoda WTO o určovaní colnej hodnoty);

g)

‚cena zo závodu‘ je cena zaplatená za výrobok zo závodu výrobcovi v zmluvnej strane, v ktorého podniku sa vykoná posledné opracovanie alebo spracovanie za predpokladu, že táto cena zahŕňa hodnotu všetkých použitých materiálov a všetky ostatné náklady spojené s jeho výrobou, po odpočítaní vnútroštátnych daní, ktoré sú alebo môžu byť vrátené pri vývoze získaného výrobku. Ak bolo posledné opracovanie alebo spracovanie zadané výrobcovi ako subdodávka, pojem ‚výrobca‘ odkazuje na podnik, ktorý využil subdodávateľa.

V prípade, že skutočná zaplatená cena nevyjadruje všetky náklady súvisiace s výrobou výrobku, ktoré boli skutočne vynaložené v zmluvnej strane, cena zo závodu je súčet všetkých týchto nákladov po odpočítaní vnútroštátnych daní, ktoré sú alebo môžu byť vrátené pri vývoze získaného výrobku;

h)

‚zastupiteľné materiály‘ alebo ‚zastupiteľné výrobky‘ sú materiály alebo výrobky rovnakého druhu a obchodnej kvality s rovnakými technickými a fyzickými vlastnosťami, ktoré nemožno navzájom odlíšiť;

i)

‚tovar‘ je materiál aj výrobok;

j)

‚výroba‘ je každé opracovanie alebo spracovanie vrátane montáže;

k)

‚materiál‘ je každá zložka, surovina, komponent alebo časť alebo súčasť atď., ktoré sa použijú pri výrobe výrobku;

l)

‚maximálny obsah nepôvodných materiálov‘ je maximálny povolený obsah nepôvodných materiálov, pri dodržaní ktorého sa výroba považuje za opracovanie alebo spracovanie dostatočné na to, aby výrobok nadobudol status pôvodu. Možno ho vyjadriť ako percentuálny podiel ceny výrobku zo závodu alebo ako percentuálny podiel čistej hmotnosti týchto použitých materiálov, ktoré patria do konkrétnej skupiny kapitol, kapitoly, položky alebo podpoložky;

m)

‚výrobok‘ je práve vyrobený výrobok, a to aj vtedy, ak je určený na ďalšie použitie v inej výrobnej operácii;

n)

‚územie‘ zahŕňa pevninské územie, vnútrozemské vody a teritoriálne vody zmluvnej strany;

o)

‚pridaná hodnota‘ je cena výrobku zo závodu znížená o colnú hodnotu všetkých použitých materiálov s pôvodom v iných uplatňujúcich zmluvných stranách, s ktorými je možné uplatniť kumuláciu, alebo ak nie je známa colná hodnota, alebo ju nemožno zistiť, prvá zistiteľná cena zaplatená za materiály vo vyvážajúcej zmluvnej strane;

p)

‚hodnota materiálov‘ je colná hodnota použitých nepôvodných materiálov v čase dovozu, alebo ak nie je táto hodnota známa a nie je možné ju zistiť, prvá zistiteľná cena zaplatená za tieto materiály vo vyvážajúcej zmluvnej strane. Ak je potrebné stanoviť hodnotu použitých pôvodných materiálov, toto písmeno sa uplatňuje mutatis mutandis.

HLAVA II

VYMEDZENIE POJMU ‚PÔVODNÉ VÝROBKY‘

Článok 2

Všeobecné požiadavky

Na účely vykonávania dohody sa za výrobky s pôvodom v zmluvnej strane vyvážané do druhej zmluvnej strany považujú tieto výrobky:

a)

výrobky úplne získané v zmluvnej strane v zmysle článku 3;

b)

výrobky získané v zmluvnej strane obsahujúce materiály, ktoré v nej neboli úplne získané, za predpokladu, že takéto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu v uvedenej zmluvnej strane v zmysle článku 4.

Článok 3

Úplne získané výrobky

1.   Za výrobky úplne získané v zmluvnej strane vyvážané do druhej zmluvnej strany sa považujú:

a)

nerastné produkty a prírodná voda vyťažené z jej pôdy alebo morského dna;

b)

rastliny vrátane vodných rastlín a rastlinné produkty tam vypestované alebo zozbierané;

c)

živé zvieratá narodené a chované na jej území;

d)

produkty zo živých zvierat chovaných na jej území;

e)

produkty zo zabitých zvierat narodených a chovaných na jej území;

f)

produkty získané lovom alebo rybolovom na jej území;

g)

produkty akvakultúry, ak ryby, kôrovce, mäkkýše a iné vodné bezstavovce boli tam narodené alebo chované z vajíčok, lariev, plôdikov alebo plôdikov s absorbovaným žĺtkovým vakom;

h)

produkty morského rybolovu a iné produkty získané jej plavidlami z mora mimo teritoriálnych vôd;

i)

výrobky vyrobené na palube jej spracovateľských plavidiel výhradne z produktov uvedených v písmene h);

j)

použité predmety zozbierané na jej území, ktoré sú vhodné len na opätovné získanie surovín;

k)

odpad a zvyšky z výrobných operácií uskutočnených na jej území;

l)

produkty získané z morského dna alebo morského podložia nachádzajúceho sa mimo jej teritoriálnych vôd, ktoré však má táto zmluvná strana výlučné právo využívať;

m)

tovar vyrobený na jej území výlučne z produktov uvedených v písmenách a) až l).

2.   Pojmy ‚jej plavidlá‘ v odseku 1 písm. h) a ‚jej spracovateľské plavidlá‘ v odseku 1 písm. i) sa uplatňujú len na plavidlá a spracovateľské plavidlá, ktoré spĺňajú všetky tieto podmienky:

a)

sú zaregistrované vo vyvážajúcej alebo v dovážajúcej zmluvnej strane;

b)

plavia sa pod vlajkou vyvážajúcej alebo dovážajúcej zmluvnej strany;

c)

spĺňajú jednu z týchto podmienok:

i)

najmenej 50 % podiel vlastnia štátni príslušníci vyvážajúcej alebo dovážajúcej zmluvnej strany, alebo

ii)

vlastnia ich spoločnosti:

ktoré majú ústredie a hlavné miesto výkonu činnosti vo vyvážajúcej alebo v dovážajúcej zmluvnej strane a

z ktorých najmenej 50 % podiel vlastní vyvážajúca alebo dovážajúca zmluvná strana alebo verejné subjekty či štátni príslušníci týchto zmluvných strán.

3.   Na účely odseku 2, ak vyvážajúcou alebo dovážajúcou zmluvnou stranou je Európska únia, znamená to členské štáty Európskej únie.

4.   Na účely odseku 2 sa štáty EZVO považujú za jednu uplatňujúcu zmluvnú stranu.

Článok 4

Dostatočné opracovanie alebo spracovanie

1.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3 tohto článku a článok 6, sa výrobky, ktoré nie sú úplne získané v zmluvnej strane, považujú za dostatočne opracované alebo spracované, ak sú splnené podmienky pre dotknutý tovar stanovené v zozname v prílohe II.

2.   Ak sa výrobok, ktorý získal status pôvodu v niektorej zmluvnej strane v súlade s odsekom 1, používa ako materiál na výrobu iného výrobku, nepôvodné materiály, ktoré mohli byť pri jeho výrobe použité, sa nezohľadňujú.

3.   Pri každom výrobku sa určí, či boli splnené požiadavky odseku 1.

Ak sa však príslušné pravidlo zakladá na dodržaní maximálneho obsahu nepôvodných materiálov, colné orgány zmluvných strán môžu vývozcom povoliť, aby vypočítali cenu výrobku zo závodu a hodnotu nepôvodných materiálov na priemernom základe, ako sa uvádza v odseku 4, s cieľom zohľadniť výkyvy v nákladoch a výmenných kurzoch.

4.   Ak sa uplatňuje druhý pododsek odseku 3 priemerná cena výrobku zo závodu sa vypočíta na základe súčtu cien zo závodu účtovaných pri každom predaji rovnakých výrobkov uskutočnenom v predchádzajúcom účtovnom roku a priemerná hodnota použitých nepôvodných materiálov sa vypočíta na základe súčtu hodnôt všetkých nepôvodných materiálov použitých pri výrobe rovnakých výrobkov za predchádzajúci účtovný rok určený vo vyvážajúcej zmluvnej strane, alebo v prípade, ak nie sú dostupné údaje za celý účtovný rok, za kratšie obdobie v trvaní najmenej troch mesiacov.

5.   Vývozcovia, ktorí sa rozhodnú pre výpočet na priemernom základe, používajú takúto metódu dôsledne počas roka nasledujúceho po referenčnom účtovnom roku alebo prípadne počas roka nasledujúceho po kratšom období použitom ako referenčné obdobie. Túto metódu môžu prestať používať, ak počas daného účtovného roka alebo kratšieho reprezentatívneho obdobia v trvaní najmenej troch mesiacov zaznamenajú, že výkyvy v nákladoch alebo vo výmenných kurzoch, ktoré odôvodňovali používanie takejto metódy, už neexistujú.

6.   Priemery uvedené v odseku 4 sa použijú ako cena zo závodu, resp. hodnota nepôvodných materiálov, s cieľom zistiť dodržiavanie maximálneho obsahu nepôvodných materiálov.

Článok 5

Pravidlo pre tolerovanú odchýlku

1.   Odchylne od článku 4 a s výhradou odsekov 2 a 3 tohto článku sa nepôvodné materiály, ktoré sa podľa podmienok stanovených v zozname v prílohe II pri výrobe daného výrobku nemajú použiť, môžu predsa len použiť, ak ich celková čistá hmotnosť alebo hodnota stanovená pre výrobok nepresahuje:

a)

15 % čistej hmotnosti výrobku patriaceho do 2. kapitoly a 4. až 24. kapitoly, s výnimkou spracovaných produktov rybolovu 16. kapitoly;

b)

15 % ceny výrobku zo závodu pri iných výrobkoch ako tých, na ktoré sa vzťahuje písmeno a).

Tento odsek sa neuplatňuje na výrobky patriace do 50. až 63. kapitoly harmonizovaného systému, v prípade ktorých sa uplatňujú tolerancie uvedené v poznámkach 6 a 7 prílohy I.

2.   Ustanovenia odseku 1 tohto článku nepovoľujú prekročiť percentuálne podiely maximálneho obsahu nepôvodných materiálov, ako sa uvádzajú v pravidlách stanovených v zozname v prílohe II.

3.   Odseky 1 a 2 tohto článku sa neuplatňujú na výrobky úplne získané v zmluvnej strane v zmysle článku 3. Bez toho, aby bol dotknutý článok 6 a článok 9 ods. 1, sa však tolerancia stanovená v uvedených ustanoveniach uplatňuje na výrobok, v prípade ktorého sa podľa pravidla stanoveného v zozname v prílohe II vyžaduje, aby materiály, ktoré sa použijú na výrobu výrobku, boli úplne získané.

Článok 6

Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

1.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 tohto článku, sa nasledujúce operácie považujú za nedostatočné opracovanie alebo spracovanie na priznanie statusu pôvodného výrobku bez ohľadu na splnenie alebo nesplnenie požiadaviek uvedených v článku 4:

a)

operácie, ktoré majú zabezpečiť zachovanie výrobkov v dobrom stave počas prepravy a skladovania;

b)

rozdeľovanie a skladanie balení;

c)

umývanie, čistenie; odstraňovanie prachu, hrdze, oleja, náteru alebo iných nánosov;

d)

žehlenie alebo lisovanie textílií;

e)

jednoduché operácie súvisiace s natieraním a leštením;

f)

lúpanie a čiastočné alebo úplné mletie ryže; leštenie a glazovanie obilnín a ryže;

g)

operácie súvisiace s farbením alebo ochucovaním cukru alebo jeho tvarovaním do kociek; čiastočné alebo úplné mletie kryštálového cukru;

h)

šúpanie, odkôstkovanie a lúskanie ovocia, orechov a zeleniny;

i)

ostrenie, jednoduché brúsenie alebo jednoduché rezanie;

j)

preosievanie, čistenie, triedenie, klasifikovanie, preberanie, združovanie (vrátane skladania súprav výrobkov);

k)

jednoduché plnenie do fliaš, plechoviek, baniek, vriec, puzdier, škatúľ, pripevňovanie na kartóny alebo tabule a všetky ostatné jednoduché baliace operácie;

l)

pripevňovanie alebo tlač značiek, štítkov, log a iných podobných rozlišovacích znakov na výrobky alebo ich obaly;

m)

jednoduché miešanie výrobkov, tiež rôzneho druhu;

n)

miešanie cukru s akýmkoľvek materiálom;

o)

jednoduché pridávanie vody alebo riedenie, dehydratácia alebo denaturácia výrobkov;

p)

jednoduché skladanie častí predmetov na vytvorenie kompletného predmetu alebo rozloženie výrobkov na časti;

q)

zabíjanie zvierat;

r)

kombinácia dvoch alebo viacerých operácií bližšie určených v písmenách a) až q).

2.   Všetky operácie vykonané na danom výrobku vo vyvážajúcej zmluvnej strane sa posudzujú spoločne pri určovaní toho, či sa opracovanie alebo spracovanie daného výrobku má považovať za nedostatočné v zmysle odseku 1.

Článok 7

Kumulácia pôvodu

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 2, sa výrobky považujú za výrobky s pôvodom vo vyvážajúcej zmluvnej strane, keď sa vyvážajú do druhej zmluvnej strany, ak tam boli získané a obsahujú materiály s pôvodom v ktorejkoľvek uplatňujúcej zmluvnej strane, za predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie uskutočnené vo vyvážajúcej zmluvnej strane presahuje operácie uvedené v článku 6. Nie je nutné, aby takéto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu.

2.   Ak opracovanie alebo spracovanie vykonané vo vyvážajúcej zmluvnej strane nepresahuje operácie uvedené v článku 6, výrobok získaný použitím materiálov s pôvodom v ktorejkoľvek inej uplatňujúcej zmluvnej strane sa považuje za výrobok s pôvodom vo vyvážajúcej zmluvnej strane, len ak hodnota tam pridaná je vyššia ako hodnota použitých materiálov s pôvodom v ktorejkoľvek z ostatných uplatňujúcich zmluvných strán. Ak to tak nie je, získaný výrobok sa považuje za výrobok s pôvodom v tej uplatňujúcej zmluvnej strane, v ktorej majú pôvod materiály použité pri výrobe vo vyvážajúcej zmluvnej strane predstavujúce najvyšší podiel z hľadiska hodnoty.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 2, a s výnimkou výrobkov patriacich do 50. až 63. kapitoly, sa opracovanie alebo spracovanie vykonané v uplatňujúcej zmluvnej strane, ktorá nie je vyvážajúcou zmluvnou stranou, považuje za vykonané vo vyvážajúcej zmluvnej strane, ak sa získané výrobky podrobia ďalšiemu opracovaniu alebo spracovaniu v tejto vyvážajúcej zmluvnej strane.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 2, v prípade výrobkov patriacich do 50. až 63. kapitoly a iba na účely bilaterálneho obchodu medzi zmluvnými stranami platí, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v dovážajúcej zmluvnej strane sa považuje za vykonané vo vyvážajúcej zmluvnej strane, ak sa výrobky podrobia ďalšiemu opracovaniu alebo spracovaniu v tejto vyvážajúcej zmluvnej strane.

Na účely tohto odseku sa účastníci procesu stabilizácie a pridruženia k Európskej únii a Moldavská republika považujú za jednu uplatňujúcu zmluvnú stranu.

5.   Zmluvné strany sa môžu rozhodnúť, že uplatňovanie odseku 3 tohto článku jednostranne rozšíria na dovoz výrobkov patriacich do 50. až 63. kapitoly. Zmluvná strana, ktorá sa rozhodne pre takéto rozšírenie, to oznámi druhej zmluvnej strane a informuje Európsku komisiu v súlade s článkom 8 ods. 2.

6.   Na účely kumulácie v zmysle odsekov 3 až 5 tohto článku sa pôvodné výrobky považujú za výrobky s pôvodom vo vyvážajúcej zmluvnej strane, len ak tam boli podrobené opracovaniu alebo spracovaniu, ktoré presahuje operácie uvedené v článku 6.

7.   Výrobky s pôvodom v uplatňujúcich zmluvných stranách uvedené v odseku 1, ktoré nie sú vo vyvážajúcej zmluvnej strane podrobené žiadnemu opracovaniu ani spracovaniu, si pri vývoze do jednej z ostatných uplatňujúcich zmluvných strán zachovávajú svoj pôvod.

Článok 8

Podmienky uplatňovania kumulácie pôvodu

1.   Kumulácia stanovená v článku 7 sa môže uplatniť, len ak:

a)

sa medzi uplatňujúcimi zmluvnými stranami, ktoré sú zapojené do získavania statusu pôvodu, a uplatňujúcou zmluvnou stranou určenia uplatňuje preferenčná obchodná dohoda podľa článku XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 a

b)

tovar získal status pôvodu na základe uplatnenia pravidiel pôvodu, ktoré sa zhodujú s pravidlami pôvodu obsiahnutými v týchto pravidlách.

2.   Oznámenia o splnení potrebných požiadaviek na uplatnenie kumulácie sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie (séria C) a v úradnom vestníku v Jordánsku, v súlade s jeho vlastnými postupmi.

Kumulácia stanovená v článku 7 sa uplatňuje odo dňa uvedeného v daných oznámeniach.

Zmluvné strany poskytnú Európskej komisii podrobné informácie o príslušných dohodách uzavretých s inými uplatňujúcimi zmluvnými stranami vrátane dátumu nadobudnutia platnosti týchto pravidiel.

3.   Dôkaz o pôvode by mal obsahovať vyhlásenie v angličtine v znení ‚CUMULATION APPLIED WITH (názov príslušnej uplatňujúcej zmluvnej strany/uplatňujúcich zmluvných strán dohody v angličtine)‘, ak výrobky získali status pôvodu uplatnením kumulácie pôvodu v súlade s článkom 7.

V prípadoch, keď sa ako dôkaz o pôvode použije sprievodné osvedčenie EUR.1, uvedené vyhlásenie sa uvedie v kolónke 7 sprievodného osvedčenia EUR.1.

4.   Zmluvné strany sa môžu v prípade výrobkov, ktoré do nich boli vyvezené a ktoré získali status pôvodu vo vyvážajúcej zmluvnej strane uplatnením kumulácie pôvodu v súlade s článkom 7, rozhodnúť, že upustia od povinnosti zahrnúť do dôkazu o pôvode vyhlásenie uvedené v odseku 3 tohto článku (2).

Zmluvné strany oznámia Európskej komisii toto upustenie v súlade s článkom 8 ods. 2.

Článok 9

Určujúca jednotka

1.   Určujúcou jednotkou na uplatňovanie týchto pravidiel je konkrétny výrobok, ktorý sa považuje za základnú jednotku pri určovaní zatriedenia podľa nomenklatúry harmonizovaného systému. Z toho vyplýva, že:

a)

ak je výrobok pozostávajúci zo súpravy alebo zostavy predmetov zatriedený podľa pravidiel harmonizovaného systému do jednej položky, tento celok tvorí určujúcu jednotku;

b)

ak sa zásielka skladá z niekoľkých rovnakých výrobkov zatriedených do rovnakej položky harmonizovaného systému, pri uplatňovaní týchto pravidiel sa posudzuje každý výrobok jednotlivo.

2.   Ak je podľa všeobecného pravidla 5 harmonizovaného systému zatriedený spolu s výrobkom aj obal, potom je zahrnutý aj na účely určenia pôvodu.

3.   Príslušenstvo, náhradné diely a náradie odosielané so zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom, ktoré sú súčasťou bežného vybavenia a sú zahrnuté v ich cene zo závodu, sa považujú za celok s takýmto zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom.

Článok 10

Súpravy

Súpravy sa podľa vymedzenia vo všeobecnom pravidle 3 harmonizovaného systému považujú za pôvodné, ak sú všetky výrobky, z ktorých sa skladajú, pôvodné.

Ak sa však súprava skladá z pôvodných a nepôvodných výrobkov, súprava ako celok sa považuje za pôvodný výrobok, ak hodnota nepôvodných výrobkov nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu.

Článok 11

Neutrálne prvky

S cieľom určiť, či je výrobok pôvodným výrobkom, sa neprihliada na pôvod nasledujúcich prvkov, ktoré môžu byť použité pri jeho výrobe:

a)

elektrická energia a palivo;

b)

zariadenia a vybavenie;

c)

stroje a nástroje;

d)

akýkoľvek iný tovar, ktorý netvorí ani nemá tvoriť konečné zloženie výrobku.

Článok 12

Účtovné delenie

1.   Ak sa pri opracovaní alebo spracovaní výrobku používajú pôvodné a nepôvodné zastupiteľné materiály, hospodárske subjekty môžu zabezpečiť spravovanie materiálov pomocou metódy účtovného delenia bez toho, aby sa materiály skladovali oddelene.

2.   Hospodárske subjekty môžu zabezpečiť spravovanie zastupiteľných pôvodných výrobkov a nepôvodných výrobkov položky 1701 pomocou metódy účtovného delenia bez toho, aby sa výrobky skladovali oddelene.

3.   Zmluvné strany môžu požadovať, aby uplatňovanie účtovného delenia podliehalo predchádzajúcemu povoleniu zo strany colných orgánov. Colné orgány môžu udeliť povolenie za podmienok, ktoré považujú za vhodné, a monitorujú používanie tohto povolenia. Colné orgány môžu toto povolenie kedykoľvek odobrať, ak ho držiteľ použije nesprávnym spôsobom alebo neplní iné podmienky stanovené v týchto pravidlách.

Použitím účtovného delenia sa musí zabezpečiť, aby sa v žiadnom momente nemohlo za ‚výrobky s pôvodom vo vyvážajúcej zmluvnej strane‘ považovať viac výrobkov, ako by tomu bolo v prípade, ak by sa použila metóda fyzického oddelenia zásob.

Táto metóda sa uplatňuje a jej uplatňovanie sa zaznamenáva na základe všeobecne uznávaných účtovných zásad platných vo vyvážajúcej zmluvnej strane.

4.   Subjekt oprávnený na používanie metódy uvedenej v odsekoch 1 a 2 vyhotoví dôkazy o pôvode alebo požiada o dôkazy o pôvode pre to množstvo výrobkov, ktoré možno považovať za výrobky s pôvodom vo vyvážajúcej zmluvnej strane. Na požiadanie colných orgánov uvedený subjekt poskytne prehľad o spôsobe spravovania uvedeného množstva výrobkov.

HLAVA III

TERITORIÁLNE POŽIADAVKY

Článok 13

Zásada teritoriality

1.   Podmienky stanovené v hlave II sa musia v dotknutej zmluvnej strane plniť bez prerušenia.

2.   Ak sa pôvodné výrobky vyvezené zo zmluvnej strany do inej krajiny vrátia späť, musia sa považovať za nepôvodné výrobky, pokiaľ nie je možné colným orgánom uspokojivo preukázať, že:

a)

vrátené výrobky sú totožné s výrobkami, ktoré boli vyvezené, a

b)

neboli podrobené iným operáciám ako operáciám nevyhnutným na ich uchovanie v dobrom stave v danej krajine alebo počas vývozu.

3.   Na získanie statusu pôvodu podľa podmienok uvedených v hlave II nemá vplyv opracovanie ani spracovanie vykonané mimo vyvážajúcej zmluvnej strany na materiáloch vyvezených z tejto zmluvnej strany a následne tam späť dovezených za predpokladu, že:

a)

uvedené materiály sú úplne získané vo vyvážajúcej zmluvnej strane alebo sa na nich pred ich vývozom vykonalo opracovanie alebo spracovanie nad rámec operácií uvedených v článku 6 a

b)

colným orgánom je možné uspokojivo preukázať, že:

i)

späť dovezené výrobky boli získané opracovaním alebo spracovaním vyvezených materiálov a

ii)

celková pridaná hodnota získaná mimo územia vyvážajúcej zmluvnej strany na základe uplatnenia tohto článku nepresahuje 10 % ceny zo závodu konečného výrobku, pre ktorý sa status pôvodu požaduje.

4.   Na účely odseku 3 tohto článku sa podmienky na získanie statusu pôvodu stanovené v hlave II nevzťahujú na opracovanie ani spracovanie vykonané mimo územia vyvážajúcej zmluvnej strany. Ak sa však pri určovaní statusu pôvodu konečného výrobku uplatňuje v prípade zoznamu v prílohe II pravidlo stanovujúce maximálnu hodnotu všetkých použitých nepôvodných materiálov, celková hodnota nepôvodných materiálov použitých na území vyvážajúcej zmluvnej strany spolu s celkovou pridanou hodnotou získanou mimo tejto zmluvnej strany pri uplatnení tohto článku nesmie presiahnuť stanovené percento.

5.   Na účely uplatňovania odsekov 3 a 4 ‚celková pridaná hodnota‘ znamená všetky náklady, ktoré vzniknú mimo vyvážajúcej zmluvnej strany, vrátane hodnoty tam použitých materiálov.

6.   Odseky 3 a 4 tohto článku sa neuplatňujú na výrobky, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v zozname v prílohe II alebo ktoré sa môžu považovať za dostatočne opracované alebo spracované iba vtedy, ak sa uplatní všeobecná tolerancia stanovená v článku 5.

7.   Každé opracovanie alebo spracovanie, na ktoré sa vzťahujú tento článok a ktoré je uskutočnené mimo vyvážajúcej zmluvnej strany, sa realizuje v rámci režimu pasívny zušľachťovací styk alebo podobného režimu.

Článok 14

Nepozmeňovanie

1.   Preferenčné zaobchádzanie stanovené v dohode sa uplatňuje len na výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky týchto pravidiel a sú navrhnuté na dovoz do zmluvnej strany, za predpokladu, že uvedené výrobky sú totožné s výrobkami, ktoré sa vyviezli z vyvážajúcej zmluvnej strany. Pred tým, ako sa tieto výrobky navrhnú na prepustenie do voľného obehu, nesmú byť žiadnym spôsobom pozmenené, zmenené ani podrobené iným operáciám ako takým, ktoré ich majú uchovať v dobrom stave alebo ktoré spočívajú v pridaní alebo pripevnení značiek, štítkov, colných uzáver alebo akýchkoľvek dokladov na zaistenie súladu s osobitnými vnútroštátnymi požiadavkami dovážajúcej zmluvnej strany a ktoré sa vykonávajú pod colným dohľadom v tretej krajine(-ách) tranzitu alebo rozdelenia zásielky.

2.   Výrobky alebo zásielky možno skladovať pod podmienkou, že v tretej krajine(-ách) tranzitu zostávajú pod colným dohľadom.

3.   Bez toho, aby bola dotknutá hlava V tohto dodatku, možno zásielky rozdeliť za predpokladu, že zásielky zostávajú v tretej krajine(-ách) rozdelenia zásielky pod colným dohľadom.

4.   V prípade pochybností môže dovážajúca zmluvná strana požiadať dovozcu alebo jeho zástupcu, aby kedykoľvek predložili všetky príslušné doklady na preukázanie súladu s týmto článkom, ktorý možno preukázať akýmikoľvek listinnými dôkazmi, a to najmä:

a)

zmluvnými prepravnými dokladmi, ako sú nákladné listy;

b)

faktickými alebo konkrétnymi dôkazmi založenými na označení alebo číslovaní balení;

c)

osvedčením o nepozmeňovaní, ktoré poskytli colné orgány krajiny(-ín) tranzitu alebo rozdelenia zásielky, alebo akýmikoľvek inými dokladmi, ktoré preukazujú, že tovar zostal v krajine(-ách) tranzitu alebo rozdelenia zásielky pod colným dohľadom, alebo

d)

akýmikoľvek dôkazmi týkajúcimi sa samotného tovaru.

Článok 15

Výstavy

1.   Pôvodné výrobky zaslané na výstavu do krajiny inej ako krajiny, s ktorou sa uplatňuje kumulácia v súlade s článkami 7 a 8, a po výstave predané na dovoz do zmluvnej strany využívajú pri dovoze ustanovenia príslušnej dohody, pokiaľ sa k spokojnosti colných orgánov preukáže, že:

a)

vývozca zaslal tieto výrobky zo zmluvnej strany do krajiny, v ktorej sa koná výstava, a vystavil ich v tejto krajine;

b)

vývozca tieto výrobky predal alebo iným spôsobom prenechal subjektu v inej zmluvnej strane;

c)

výrobky boli odoslané počas výstavy alebo ihneď po nej v stave, v akom boli zaslané na výstavu, a

d)

výrobky neboli od okamihu ich zaslania na výstavu použité na žiaden iný účel ako na predvedenie na výstave.

2.   Dôkaz o pôvode musí byť vydaný alebo vystavený v súlade s hlavou V tohto dodatku a predložený bežným spôsobom colným orgánom dovážajúcej zmluvnej strany. Uvádza sa v ňom názov a adresa výstavy. V prípade potreby sa môžu požadovať ďalšie listinné dôkazy o podmienkach, za ktorých boli výrobky vystavené.

3.   Odsek 1 sa vzťahuje na každú obchodnú, priemyselnú, poľnohospodársku alebo umeleckú výstavu, veľtrh alebo podobnú verejnú akciu, ktorá nie je organizovaná na súkromné účely v obchodoch alebo v podnikateľských priestoroch na účely predaja zahraničných výrobkov a počas ktorej výrobky zostávajú pod colnou kontrolou.

HLAVA IV

VRÁTENIE CLA ALEBO OSLOBODENIE OD CLA

Článok 16

Vrátenie cla alebo oslobodenie od cla

1.   Nepôvodné materiály použité na výrobu výrobkov patriacich do 50. až 63. kapitoly harmonizovaného systému s pôvodom v zmluvnej strane, na ktoré je vydaný alebo vystavený dôkaz o pôvode v súlade s hlavou V tohto dodatku, nepodliehajú vo vyvážajúcej zmluvnej strane vráteniu cla ani oslobodeniu od cla akéhokoľvek druhu.

2.   Zákaz uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa čiastočného alebo úplného vrátenia, odpustenia alebo nezaplatenia cla alebo poplatkov s rovnocenným účinkom uplatňované vo vyvážajúcej zmluvnej strane na materiály použité na výrobu, ak sa takéto vrátenie, odpustenie alebo nezaplatenie uplatňuje výslovne alebo fakticky, ak sú výrobky získané z týchto materiálov vyvážané a nie sú v nej určené na prepustenie do colného režimu voľný obeh.

3.   Vývozca výrobkov uvedených v dôkaze o pôvode je povinný predložiť kedykoľvek na požiadanie colných orgánov všetky príslušné doklady, ktoré preukazujú, že za nepôvodné materiály použité na výrobu dotknutých výrobkov nebolo vrátené clo a že všetky clá alebo poplatky s rovnocenným účinkom, ktoré sa vzťahujú na takéto materiály, boli skutočne zaplatené.

4.   Zákaz uvedený v odseku 1 tohto článku sa neuplatňuje na obchod medzi zmluvnými stranami v prípade výrobkov, ktoré získali status pôvodu uplatnením kumulácie pôvodu, na ktorú sa vzťahuje článok 7 ods. 4 alebo 5.

5.   Zákaz uvedený v odseku 1 sa neuplatňuje na bilaterálny obchod medzi stranami bez uplatnenia kumulácie s materiálmi s pôvodom v ktorejkoľvek inej uplatňujúcej zmluvnej strane.

HLAVA V

DÔKAZ O PÔVODE

Článok 17

Všeobecné požiadavky

1.   Na výrobky s pôvodom v jednej zo zmluvných strán sa pri ich dovoze do druhej zmluvnej strany vzťahujú výhody podľa ustanovení dohody, keď sa predloží jeden z týchto dôkazov o pôvode:

a)

sprievodné osvedčenie EUR.1, ktorého vzor sa nachádza v prílohe IV k tomuto dodatku;

b)

v prípadoch uvedených v článku 18 ods. 1 vyhlásenie, ďalej uvádzané len ako ‚vyhlásenie o pôvode‘, ktoré vývozca uvedie na faktúre, dodacom liste alebo akomkoľvek inom obchodnom doklade, ktorý opisuje dotknuté výrobky dostatočne podrobne na to, aby ich bolo možné identifikovať; znenie vyhlásenia o pôvode sa nachádza v prílohe III k tomuto dodatku.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku majú pôvodné výrobky v zmysle týchto pravidiel v prípadoch uvedených v článku 27 nárok na uplatnenie ustanovení dohody bez toho, aby bolo potrebné predložiť ktorýkoľvek z dôkazov o pôvode uvedených v odseku 1 tohto článku.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, sa zmluvné strany môžu dohodnúť, že na účely preferenčného obchodu medzi nimi sa dôkazy o pôvode uvedené v odseku 1 písm. a) a b) nahradia potvrdeniami o pôvode vyhotovenými vývozcami, ktorí sú registrovaní v elektronickej databáze v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán.

Použitie potvrdenia o pôvode vyhotoveného vývozcami zaregistrovanými v elektronickej databáze schválenej dvomi alebo viacerými uplatňujúcimi zmluvnými stranami nesmie brániť využívaniu diagonálnej kumulácie s ďalšími uplatňujúcimi zmluvnými stranami.

4.   Na účely odseku 1 sa zmluvné strany môžu dohodnúť na vytvorení systému, ktorý umožní, aby sa dôkazy o pôvode uvedené v odseku 1 písm. a) a b) vystavovali a/alebo predkladali elektronicky.

5.   Na účely článku 7, pokiaľ sa uplatňuje článok 8 ods. 4, vývozca usadený v uplatňujúcej zmluvnej strane, ktorý vystavuje alebo žiada o dôkaz o pôvode na základe iného dôkazu o pôvode, ktorý bol oslobodený od povinnosti zahrnúť vyhlásenie, ktoré sa inak vyžaduje podľa článku 8 ods. 3, uskutoční všetky potrebné kroky s cieľom zaistiť, že budú splnené podmienky na uplatnenie kumulácie a že bude pripravený predložiť colným orgánom všetky relevantné doklady.

Článok 18

Podmienky vyhotovenia vyhlásenia o pôvode

1.   Vyhlásenie o pôvode uvedené v článku 17 ods. 1 písm. b) môže vyhotoviť:

a)

schválený vývozca v zmysle článku 19 alebo

b)

ktorýkoľvek vývozca pre zásielku pozostávajúcu z jedného alebo z viacerých balení obsahujúcich pôvodné výrobky, ktorých celková hodnota nepresahuje 6 000 EUR.

2.   Vyhlásenie o pôvode môže byť vyhotovené, ak možno výrobky považovať za výrobky s pôvodom v uplatňujúcej zmluvnej strane a ak spĺňajú ostatné požiadavky týchto pravidiel.

3.   Vývozca, ktorý vyhotoví vyhlásenie o pôvode, musí byť pripravený kedykoľvek na požiadanie colných orgánov vyvážajúcej zmluvnej strany predložiť všetky príslušné doklady preukazujúce status pôvodu dotknutých výrobkov, ako aj splnenie ostatných požiadaviek týchto pravidiel.

4.   Vyhlásenie o pôvode vyhotoví vývozca tak, že na faktúru, dodací list alebo iný obchodný doklad na písacom stroji napíše, opečiatkuje alebo vytlačí vyhlásenie, ktorého znenie je uvedené v prílohe III k tomuto dodatku, s použitím jednej z jazykových verzií stanovených v uvedenej prílohe a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vyvážajúcej krajiny. Ak je vyhlásenie napísané rukou, použije sa atramentové pero a paličkové písmo.

5.   Vyhlásenia o pôvode vlastnoručne podpisuje vývozca. Schválený vývozca v zmysle článku 19 však nie je povinný také vyhlásenia podpísať, ak colným orgánom vyvážajúcej zmluvnej strany písomne potvrdí, že berie na seba všetku zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie o pôvode, ktoré ho identifikuje, ako keby ho vlastnoručne podpísal.

6.   Vývozca môže vyhlásenie o pôvode vyhotoviť pri vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, alebo po ich vývoze (‚dodatočné vyhlásenie o pôvode‘) pod podmienkou, že sa predloží v dovážajúcej krajine do dvoch rokov po dovoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje.

Ak sa zásielka rozdelí v súlade s článkom 14 ods. 3 a pod podmienkou, že sa dodrží rovnaká dvojročná lehota, dodatočné vyhlásenie o pôvode vyhotoví schválený vývozca vyvážajúcej zmluvnej strany výrobkov.

Článok 19

Schválený vývozca

1.   S výhradou vnútroštátnych požiadaviek môžu colné orgány vyvážajúcej zmluvnej strany každému vývozcovi usadenému v tejto zmluvnej strane (‚schválený vývozca‘) povoliť, aby vyhotovoval vyhlásenia o pôvode bez ohľadu na hodnotu dotknutých výrobkov.

2.   Vývozca, ktorý o takéto povolenie požiada, musí colným orgánom uspokojivo poskytnúť všetky záruky potrebné na overenie statusu pôvodu výrobkov, ako aj na splnenie ostatných požiadaviek týchto pravidiel.

3.   Colné orgány poskytnú schválenému vývozcovi číslo colného povolenia, ktoré sa uvedie vo vyhlásení o pôvode.

4.   Colné orgány overia riadne používanie povolenia. Povolenie môžu odobrať, ak ho schválený vývozca používa nesprávnym spôsobom, a musia ho odobrať, ak už schválený vývozca neposkytuje záruky uvedené v odseku 2.

Článok 20

Postup pri vydávaní sprievodného osvedčenia EUR.1

1.   Sprievodné osvedčenie EUR.1 vydávajú colné orgány vyvážajúcej zmluvnej strany na základe písomnej žiadosti podanej vývozcom alebo na zodpovednosť vývozcu ním splnomocneným zástupcom.

2.   Na tento účel vývozca alebo jeho splnomocnený zástupca vyplní sprievodné osvedčenie EUR.1 aj tlačivo žiadosti, ktorých vzory sú uvedené v prílohe IV k tomuto dodatku. Uvedené tlačivá sa musia vyplniť v jednom z jazykov, v ktorých je vyhotovená dohoda, a v súlade s ustanoveniami vnútroštátnych právnych predpisov vyvážajúcej krajiny. Ak sa tlačivá vypĺňajú ručne, použije sa atramentové pero a paličkové písmo. Opis výrobkov sa uvedie v kolónke vyhradenej na tieto účely takým spôsobom, aby nezostali prázdne riadky. Ak nie je celá kolónka vyplnená, posledný riadok opisu sa podčiarkne vodorovnou čiarou a prázdny priestor sa prečiarkne.

3.   Sprievodné osvedčenie EUR.1 musí obsahovať vyhlásenie v angličtine v znení ‚TRANSITIONAL RULES‘ v kolónke 7.

4.   Vývozca žiadajúci o vydanie sprievodného osvedčenia EUR.1 je povinný kedykoľvek na požiadanie colných orgánov vyvážajúcej zmluvnej strany, v ktorej sa sprievodné osvedčenie EUR.1 vydáva, predložiť všetky príslušné doklady preukazujúce status pôvodu dotknutých výrobkov, ako aj splnenie ostatných požiadaviek týchto pravidiel.

5.   Sprievodné osvedčenie EUR.1 vydajú colné orgány vyvážajúcej zmluvnej strany, ak sa dotknuté výrobky môžu považovať za pôvodné výrobky a spĺňajú ostatné požiadavky týchto pravidiel.

6.   Colné orgány, ktoré vydávajú sprievodné osvedčenia EUR.1, prijmú všetky opatrenia potrebné na overenie statusu pôvodu výrobkov a splnenia všetkých ostatných požiadaviek týchto pravidiel. Na tento účel majú právo požadovať dôkazy a vykonať kontrolu účtov vývozcu alebo inú kontrolu, ktorú považujú za vhodnú. Takisto zabezpečia, aby tlačivá uvedené v odseku 2 tohto článku boli riadne vyplnené. Skontrolujú najmä, či je priestor vyhradený na opis výrobkov vyplnený tak, aby sa vylúčila každá možnosť dodatočného neoprávneného doplnenia.

7.   Dátum vydania sprievodného osvedčenia EUR.1 sa uvedie v kolónke 11 sprievodného osvedčenia EUR.1.

8.   Sprievodné osvedčenie EUR.1 vydávajú colné orgány a odovzdajú ho vývozcovi, hneď ako sa samotný vývoz uskutoční alebo zabezpečí.

Článok 21

Sprievodné osvedčenia EUR.1 vydávané dodatočne

1.   Bez ohľadu na článok 20 ods. 8 je možné vydať sprievodné osvedčenie EUR.1 po uskutočnení vývozu výrobkov, na ktoré sa osvedčenie vzťahuje, ak:

a)

v čase vývozu nebolo vydané z dôvodu chýb alebo neúmyselného opomenutia, alebo zvláštnych okolností;

b)

colným orgánom sa uspokojivo preukázalo, že sprievodné osvedčenie EUR.1 bolo vydané, ale nebolo z technických dôvodov prijaté pri dovoze;

c)

miesto konečného určenia dotknutých výrobkov nebolo v čase vývozu známe a bolo určené počas ich prepravy alebo skladovania a po prípadnom rozdelení zásielok v súlade s článkom 14 ods. 3;

d)

sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo EUR.MED bolo vydané v súlade s pravidlami dohovoru pre výrobky, ktoré sú pôvodnými výrobkami aj v súlade s týmito pravidlami. Vývozca uskutoční všetky potrebné kroky s cieľom zaistiť, aby boli splnené podmienky na uplatnenie kumulácie a bude pripravený predložiť colným orgánom všetky relevantné doklady preukazujúce, že výrobok je pôvodný v súlade s týmito pravidlami, alebo

e)

sprievodné osvedčenie EUR.1 bolo vydané na základe článku 8 ods. 4 a uplatnenie článku 8 ods. 3 sa vyžaduje pri dovoze v inej uplatňujúcej zmluvnej strane.

2.   Na účely vykonávania odseku 1 vývozca vo svojej žiadosti uvedie miesto a dátum vývozu výrobkov, na ktoré sa vzťahuje sprievodné osvedčenie EUR.1, a odôvodnenie tejto žiadosti.

3.   Colné orgány môžu vydať sprievodné osvedčenie EUR.1 dodatočne do dvoch rokov od dátumu vývozu a iba po overení, že informácie uvedené v žiadosti vývozcu sa zhodujú s informáciami v príslušnom spise.

4.   Okrem požiadavky podľa článku 20 ods. 3 musia sprievodné osvedčenia EUR.1 vydané dodatočne obsahovať túto poznámku v angličtine: ‚ISSUED RETROSPECTIVELY‘.

5.   Poznámka uvedená v odseku 4 sa vloží do kolónky 7 sprievodného osvedčenia EUR.1.

Článok 22

Vydávanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR.1

1.   V prípade krádeže, straty alebo zničenia sprievodného osvedčenia EUR.1 môže vývozca požiadať colné orgány, ktoré ho vydali, o duplikát vyhotovený na základe vývozných dokladov, ktoré majú v držbe.

2.   Okrem požiadavky podľa článku 20 ods. 3 musí duplikát vydaný v súlade s odsekom 1 tohto článku obsahovať túto poznámku v angličtine: ‚DUPLICATE‘.

3.   Poznámka uvedená v odseku 2 sa vloží do kolónky 7 duplikátu sprievodného osvedčenia EUR.1.

4.   Duplikát, na ktorom sa uvedie dátum vydania originálu sprievodného osvedčenia EUR.1, je platný od tohto dátumu.

Článok 23

Platnosť dôkazu o pôvode

1.   Dôkaz o pôvode je platný desať mesiacov od dátumu jeho vydania alebo vyhotovenia vo vyvážajúcej zmluvnej strane a v uvedenej lehote sa musí predložiť colným orgánom dovážajúcej zmluvnej strany.

2.   Dôkazy o pôvode, ktoré sa predložia colným orgánom dovážajúcej zmluvnej strany po uplynutí obdobia platnosti uvedeného v odseku 1, možno prijať na účely uplatnenia colných preferencií, ak je nepredloženie uvedených dokladov v stanovenej lehote zapríčinené mimoriadnymi okolnosťami.

3.   V ostatných prípadoch oneskoreného predloženia colné orgány dovážajúcej zmluvnej strany môžu prijať dôkazy o pôvode, ak im boli výrobky predložené pred uplynutím uvedenej lehoty.

Článok 24

Slobodné pásma

1.   Zmluvné strany prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa výrobky, s ktorými sa obchoduje na podklade dôkazu o pôvode, ktoré počas prepravy využívajú slobodné pásmo nachádzajúce sa na ich území, nenahradili iným tovarom a nezaobchádzalo sa s nimi inak, ako je obvyklé na ich uchovanie v dobrom stave.

2.   Odchylne od odseku 1, ak sa na výrobky s pôvodom v uplatňujúcej zmluvnej strane, ktoré sa doviezli do slobodného pásma, vzťahuje dôkaz o pôvode a sú podrobené zaobchádzaniu alebo spracovaniu, je možné vydať alebo vyhotoviť nový dôkaz o pôvode, ak je toto zaobchádzanie alebo spracovanie v súlade s týmito pravidlami.

Článok 25

Podmienky dovozu

Dôkazy o pôvode sa predkladajú colným orgánom dovážajúcej zmluvnej strany v súlade s postupmi, ktoré sa uplatňujú v danej zmluvnej strane.

Článok 26

Dovoz po častiach

Ak sa na žiadosť dovozcu a za podmienok stanovených colnými orgánmi dovážajúcej zmluvnej strany dovážajú po častiach rozobrané alebo nezložené výrobky v zmysle všeobecného pravidla 2 (a) na účely výkladu harmonizovaného systému, ktoré patria do tried XVI a XVII alebo položiek 7308 a 9406, colným orgánom sa predloží pre takéto výrobky jeden dôkaz o pôvode pri dovoze prvej časti.

Článok 27

Oslobodenie od dôkazu o pôvode

1.   Výrobky zasielané ako malé balíky súkromnými osobami súkromným osobám alebo tvoriace súčasť osobnej batožiny cestujúcich sa považujú za pôvodné výrobky bez predloženia dôkazu o pôvode, ak tieto výrobky nie sú dovážané obchodným dovozom, boli vyhlásené za výrobky spĺňajúce požiadavky týchto pravidiel a neexistujú pochybnosti o pravdivosti tohto vyhlásenia.

2.   Dovoz sa nepovažuje za obchodný dovoz, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

dovoz je príležitostný;

b)

dovážajú sa výlučne výrobky na osobnú potrebu príjemcov alebo cestujúcich, alebo ich príbuzných;

c)

z povahy a množstva výrobkov je zrejmé, že nie sú určené na obchodné účely.

3.   Celková hodnota uvedených výrobkov nesmie presiahnuť 500 EUR v prípade malých balíkov alebo 1 200 EUR v prípade výrobkov tvoriacich súčasť osobnej batožiny cestujúcich.

Článok 28

Nezrovnalosti a formálne chyby

1.   Zistenie drobných nezrovnalostí medzi vyhláseniami v dôkaze o pôvode a vyhláseniami v dokladoch predložených colnému úradu na účely vybavenia formalít pri dovážaných výrobkoch nezbavuje dôkaz o pôvode ipso facto platnosti, ak sa riadne preukáže, že uvedený doklad skutočne zodpovedá predloženým výrobkom.

2.   Zrejmé formálne chyby, ako sú napríklad preklepy na dôkaze o pôvode, nesmú byť dôvodom zamietnutia dokladov uvedených v odseku 1 tohto článku, ak uvedené chyby nevyvolajú pochybnosti o správnosti vyhlásení uvedených v uvedených dokladoch.

Článok 29

Vyhlásenia dodávateľa

1.   Ak sa v zmluvnej strane vydá sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo vyhotoví vyhlásenie o pôvode na pôvodné výrobky, pri výrobe ktorých sa použil tovar s pôvodom v inej uplatňujúcej zmluvnej strane, ktorý tam bol podrobený opracovaniu alebo spracovaniu bez toho, aby získal status preferenčného pôvodu v súlade s článkom 7 ods. 3 alebo 4, zohľadní sa vyhlásenie dodávateľa o tomto tovare v súlade s týmto článkom.

2.   Vyhlásenie dodávateľa uvedené v odseku 1 slúži ako dôkaz opracovania alebo spracovania, ktoré sa vykonalo na dotknutom tovare v uplatňujúcej zmluvnej strane, na účely stanovenia, či sa výrobky, pri výrobe ktorých sa uvedený tovar použil, môžu považovať za výrobky s pôvodom vo vyvážajúcej zmluvnej strane a či spĺňajú ostatné požiadavky týchto pravidiel.

3.   Dodávateľ vyhotoví samostatné vyhlásenie dodávateľa, s výnimkou prípadov uvedených v odseku 4, pre každú zásielku tovaru, a to vo forme predpísanej v prílohe VI, na liste papiera pripojenom k faktúre, dodaciemu listu alebo akémukoľvek inému obchodnému dokladu, ktorý dostatočne podrobne opisuje dotknutý tovar tak, aby ho bolo možné identifikovať.

4.   Ak dodávateľ pravidelne dodáva určitému zákazníkovi tovar, v prípade ktorého sa očakáva, že opracovanie alebo spracovanie vykonávané v uplatňujúcej zmluvnej strane bude pretrvávať určité obdobie, môže predložiť jediné vyhlásenie dodávateľa, ktoré sa vzťahuje aj na budúce zásielky tohto tovaru (‚dlhodobé vyhlásenie dodávateľa‘). Dlhodobé vyhlásenie dodávateľa môže byť obvykle platné maximálne dva roky od dátumu vyhotovenia vyhlásenia. Colné orgány uplatňujúcej zmluvnej strany, v ktorej sa vyhlásenie vyhotovilo, stanovia podmienky, za ktorých je možné využiť dlhšie obdobia platnosti. Dodávateľ vyhotoví dlhodobé vyhlásenie dodávateľa vo forme predpísanej v prílohe VII a dotknutý tovar opíše dostatočne podrobne tak, aby ho bolo možné identifikovať. Dotknutému zákazníkovi sa toto vyhlásenie poskytne pred tým, ako sa mu dodá prvá zásielka tovaru, na ktorý sa uvedené vyhlásenie vzťahuje, alebo spolu s prvou zásielkou. Dodávateľ bezodkladne informuje svojho zákazníka, ak dlhodobé vyhlásenie dodávateľa už nie je platné pre dodávaný tovar.

5.   Vyhlásenia dodávateľa uvedené v odsekoch 3 a 4 sa vyhotovia na písacom stroji alebo vytlačia v jednom z jazykov dohody, v súlade s vnútroštátnym právom uplatňujúcej zmluvnej strany, v ktorej je vyhlásenie vyhotovené, a musia byť vlastnoručne podpísané dodávateľom. Vyhlásenie môže byť napísané aj rukou; v tom prípade musí byť napísané atramentovým perom a paličkovým písmom.

6.   Dodávateľ, ktorý vyhotovuje vyhlásenie, musí byť kedykoľvek pripravený predložiť na žiadosť colných orgánov uplatňujúcej zmluvnej strany, v ktorej sa vyhlásenie vyhotovuje, všetky príslušné doklady preukazujúce správnosť informácií uvedených v tomto vyhlásení.

Článok 30

Sumy vyjadrené v eurách

1.   Na účely uplatňovania ustanovení 18 ods. 1 písm. b) a článku 27 ods. 3 v prípadoch, keď sú výrobky fakturované v inej mene ako euro, stanoví každá z dotknutých krajín raz ročne sumy v národných menách zmluvných strán zodpovedajúce sumám vyjadreným v eurách.

2.   Na zásielku sa vzťahujú výhody podľa článku 18 ods. 1 písm. b) alebo článku 27 ods. 3 tak, že sa zohľadní suma stanovená dotknutou krajinou, v mene, v ktorej je vystavená faktúra.

3.   Sumy, ktoré sa majú použiť v akejkoľvek národnej mene, sa v tejto mene musia rovnať sumám vyjadreným v eurách podľa kurzu platného v prvý pracovný deň októbra. Tieto sumy sa oznamujú Európskej komisii do 15. októbra a uplatňujú sa od 1. januára nasledujúceho roka. Európska komisia oznamuje príslušné sumy všetkým dotknutým krajinám.

4.   Zmluvná strana môže sumu, ktorá je výsledkom prepočtu sumy vyjadrenej v eurách na jej národnú menu, zaokrúhliť nahor alebo nadol. Zaokrúhlená suma sa nesmie odlišovať od sumy, ktorá je výsledkom prepočtu, o viac ako 5 %. Zmluvná strana si môže zachovať nezmenený ekvivalent sumy vyjadrenej v národnej mene k sume vyjadrenej v eurách, ak v čase ročnej úpravy podľa odseku 3 prepočítaná suma v národnej mene pred zaokrúhlením nie je vyššia o viac ako 15 %. Ekvivalent v národnej mene je možné ponechať nezmenený, ak by výsledkom prepočtu bolo zníženie hodnoty ekvivalentu.

5.   Sumy vyjadrené v eurách preskúmava Asociačná rada na žiadosť jednej zo zmluvných strán. Asociačná rada pri uvedenom preskúmaní zváži potrebu zachovania účinku príslušných limitov v reálnom vyjadrení. Na tento účel môže rozhodnúť o úprave súm vyjadrených v eurách.

HLAVA VI

ZÁSADY SPOLUPRÁCE A LISTINNÉ DÔKAZY

Článok 31

Listinné dôkazy, uchovávanie dôkazov o pôvode a podporných dokladov

1.   Vývozca, ktorý vyhotovil vyhlásenie o pôvode alebo požiadal o sprievodné osvedčenie EUR.1, uchováva papierovú alebo elektronickú verziu uvedených dôkazov o pôvode a všetky doklady podporujúce status pôvodu aspoň tri roky od dátumu vydania alebo vyhotovenia vyhlásenia o pôvode.

2.   Dodávateľ, ktorý vyhotoví vyhlásenie dodávateľa, uchováva kópiu tohto vyhlásenia a všetkých faktúr, dodacích listov alebo iných obchodných dokladov, ku ktorým je uvedené vyhlásenie pripojené, ako aj doklady uvedené v článku 29 ods. 6 aspoň tri roky.

Dodávateľ, ktorý vyhotoví dlhodobé vyhlásenie dodávateľa, uchováva kópiu tohto vyhlásenia a všetkých faktúr, dodacích listov alebo iných obchodných dokladov týkajúcich sa tovaru, na ktorý sa vzťahuje takéto vyhlásenie zaslané príslušnému zákazníkovi, ako aj doklady uvedené v článku 29 ods. 6 aspoň tri roky. Uvedené obdobie začína plynúť od skončenia platnosti dlhodobého vyhlásenia dodávateľa.

3.   Na účely odseku 1 tohto článku doklady podporujúce status pôvodu sú okrem iného:

a)

priame dôkazy o činnostiach vykonávaných vývozcom alebo dodávateľom pri získavaní výrobku, tvoriace napríklad súčasť jeho účtov alebo vnútropodnikového účtovníctva;

b)

doklady preukazujúce status pôvodu použitých materiálov, vydané alebo vyhotovené v príslušnej uplatňujúcej zmluvnej strane v súlade s jej vnútroštátnymi právnymi predpismi;

c)

doklady preukazujúce opracovanie alebo spracovanie materiálov v príslušnej zmluvnej strane, vyhotovené alebo vydané v tejto zmluvnej strane v súlade s jej vnútroštátnymi právnymi predpismi;

d)

vyhlásenia o pôvode alebo sprievodné osvedčenia EUR.1 preukazujúce status pôvodu použitých materiálov, vyhotovené alebo vydané v zmluvných stranách v súlade s týmito pravidlami;

e)

primerané dôkazy týkajúce sa opracovania alebo spracovania vykonaného mimo zmluvných strán na základe uplatňovania článku 13 a 14, ktoré preukazujú splnenie požiadaviek uvedených v uvedených článkoch.

4.   Colné orgány vyvážajúcej zmluvnej strany, ktoré vydávajú sprievodné osvedčenia EUR.1, uchovávajú tlačivo žiadosti uvedené v článku 20 ods. 2 aspoň tri roky.

5.   Colné orgány dovážajúcej zmluvnej strany uchovávajú vyhlásenia o pôvode a sprievodné osvedčenia EUR.1, ktoré sa im predložia, aspoň tri roky.

6.   S vyhlásením dodávateľa, ktoré preukazuje vykonanie opracovania alebo spracovania použitých materiálov v uplatňujúcej zmluvnej strane, vyhotoveným v tejto uplatňujúcej zmluvnej strane, sa zaobchádza ako s dokladom uvedeným v článku 18 ods. 3, článku 20 ods. 4 a článku 29 ods. 6, ktorý sa používa ako dôkaz toho, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo vyhlásenie o pôvode, sa môžu považovať za výrobky s pôvodom v tejto uplatňujúcej zmluvnej strane a spĺňajú aj ostatné požiadavky týchto pravidiel.

Článok 32

Urovnávanie sporov

Spory, ktoré vzniknú v súvislosti s postupmi overovania podľa článkov 34 a 35 alebo vo vzťahu k výkladu tohto dodatku a ktoré nie je možné urovnať medzi colnými orgánmi žiadajúcimi o overenie a colnými orgánmi zodpovednými za vykonanie overenia, sa predložia Asociačnej rade.

Vo všetkých prípadoch sa urovnávanie sporov medzi dovozcom a colnými orgánmi dovážajúcej zmluvnej strany uskutoční v súlade s právnymi predpismi danej krajiny.

HLAVA VII

ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA

Článok 33

Oznamovanie a spolupráca

1.   Colné orgány zmluvných strán si navzájom poskytnú vzory odtlačkov pečiatok, ktoré ich colné úrady používajú pri vydávaní sprievodných osvedčení EUR.1, spolu s modelmi čísel povolení udeľovaných schváleným vývozcom a s adresami colných orgánov zodpovedných za overovanie týchto osvedčení a vyhlásení o pôvode.

2.   S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie týchto pravidiel si zmluvné strany prostredníctvom príslušných colných orgánov vzájomne pomáhajú pri kontrole pravosti sprievodných osvedčení EUR.1, vyhlásení o pôvode, vyhlásení dodávateľa a pri kontrole správnosti informácií uvedených v uvedených dokladoch.

Článok 34

Overovanie dôkazov o pôvode

1.   Následné overovania dôkazov o pôvode sa vykonávajú náhodne alebo kedykoľvek, keď majú colné orgány dovážajúcej zmluvnej strany opodstatnené pochybnosti o pravosti takýchto dokladov, statuse pôvodu dotknutých výrobkov alebo plnení ostatných požiadaviek týchto pravidiel.

2.   Keď colné orgány dovážajúcej zmluvnej strany žiadajú o následné overenie, vrátia sprievodné osvedčenie EUR.1 a faktúru, ak bola predložená, vyhlásenie o pôvode alebo kópie uvedených dokladov colným orgánom vyvážajúcej zmluvnej strany, pričom uvedú dôvody žiadosti o overenie, ak je to vhodné. Všetky získané doklady a informácie naznačujúce, že informácie uvedené v dôkaze o pôvode sú nesprávne, sa odovzdajú ako podklad k žiadosti o overenie.

3.   Overenie vykonávajú colné orgány vyvážajúcej zmluvnej strany. Na tento účel majú právo požadovať dôkazy a vykonať kontrolu účtov vývozcu alebo inú kontrolu, ktorú považujú za vhodnú.

4.   Ak sa colné orgány dovážajúcej zmluvnej strany rozhodnú počas čakania na výsledky overenia pozastaviť udeľovanie preferenčného zaobchádzania pre dotknuté výrobky, ponúkne sa dovozcovi prepustenie výrobkov s výhradou akýchkoľvek preventívnych opatrení, ktoré sa považujú za potrebné.

5.   Colné orgány, ktoré požadujú overenie, sú o výsledkoch tohto overenia informované v čo najkratšom čase. Z výsledkov musí byť zrejmé, či sú doklady pravé, či možno výrobky v nich uvedené pokladať za výrobky s pôvodom v jednej zo zmluvných strán a či sú splnené ostatné požiadavky podľa týchto pravidiel.

6.   Ak v prípadoch, v ktorých existujú dôvodné pochybnosti, nie je do desiatich mesiacov odo dňa žiadosti o overenie k dispozícii žiadna odpoveď, alebo ak táto odpoveď neobsahuje dostatočné informácie na určenie pravosti daného dokladu alebo skutočného pôvodu výrobkov, žiadajúce colné orgány odmietnu s výnimkou mimoriadnych okolností nárok na preferencie.

Článok 35

Overovanie vyhlásení dodávateľa

1.   Následné overovanie vyhlásení dodávateľa alebo dlhodobých vyhlásení dodávateľa sa môže vykonávať náhodne alebo kedykoľvek, keď colné orgány zmluvnej strany, v ktorej sa tieto vyhlásenia brali do úvahy pri vydávaní sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo pri vyhotovovaní vyhlásenia o pôvode, majú odôvodnené pochybnosti o pravosti dokladu alebo správnosti informácií uvedených v uvedenom doklade.

2.   Na účely vykonávania odseku 1 colné orgány zmluvnej strany uvedenej v odseku 1 vrátia vyhlásenie dodávateľa alebo dlhodobé vyhlásenie dodávateľa a faktúry, dodacie listy alebo ďalšie obchodné doklady týkajúce sa tovaru, na ktorý sa vzťahuje takéto vyhlásenie, colným orgánom uplatňujúcej zmluvnej strany, v ktorej bolo vyhlásenie vyhotovené, pričom prípadne uvedú vecné alebo formálne dôvody žiadosti o overenie.

Spolu so žiadosťou o následné overenie zašlú ako jej podklad všetky získané doklady a informácie o tom, že údaje uvedené vo vyhlásení dodávateľa alebo dlhodobom vyhlásení dodávateľa sú nesprávne.

3.   Overenie vykonávajú colné orgány uplatňujúcej zmluvnej strany, kde bolo vyhlásenie dodávateľa alebo dlhodobé vyhlásenie dodávateľa vyhotovené. Na tento účel majú právo požadovať podklady a vykonať kontrolu účtov dodávateľa alebo inú kontrolu, ktorú považujú za vhodnú.

4.   Colné orgány, ktoré požadujú overenie, sú o výsledkoch tohto overenia informované v čo najkratšom čase. Z týchto výsledkov musí byť zrejmé, či informácie uvedené vo vyhlásení dodávateľa alebo dlhodobom vyhlásení dodávateľa sú správne, a musia im umožniť určiť, či a v akom rozsahu by sa takéto vyhlásenie dodávateľa mohlo brať do úvahy pri vydávaní sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo pri vyhotovení vyhlásenia o pôvode.

Článok 36

Sankcie

Každá zmluvná strana zabezpečí uloženie trestnoprávnych, občianskoprávnych alebo administratívnych sankcií za porušenie svojich vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa týchto pravidiel.

HLAVA VIII

UPLATŇOVANIE DODATKU A

Článok 37

Európsky hospodársky priestor

Tovar s pôvodom v Európskom hospodárskom priestore (EHP) v zmysle protokolu 4 k Dohode o Európskom hospodárskom priestore sa považuje za tovar s pôvodom v Európskej únii, na Islande, v Lichtenštajnsku alebo Nórsku (ďalej len ‚strany EHP‘), keď sa vyváža z Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, resp. Nórska do Jordánska, za predpokladu, že medzi Jordánskom a stranami EHP sa uplatňujú dohody o voľnom obchode, v ktorých sa používajú tieto pravidlá.

Článok 38

Lichtenštajnsko

Bez toho, aby bol dotknutý článok 2, výrobok s pôvodom v Lichtenštajnsku sa z dôvodu colnej únie medzi Švajčiarskom a Lichtenštajnskom považuje za výrobok s pôvodom vo Švajčiarsku.

Článok 39

Sanmarínska republika

Bez toho, aby bol dotknutý článok 2, sa výrobok s pôvodom v Sanmarínskej republike z dôvodu colnej únie medzi Európskou úniou a Sanmarínskou republikou považuje za výrobok s pôvodom v Európskej únii.

Článok 40

Andorrské kniežatstvo

Bez toho, aby bol dotknutý článok 2, sa výrobok s pôvodom v Andorrskom kniežatstve zatriedený do 25. až 97. kapitoly harmonizovaného systému z dôvodu colnej únie medzi Európskou úniou a Andorrským kniežatstvom považuje za výrobok s pôvodom v Európskej únii.

Článok 41

Ceuta a Melilla

1.   Na účely týchto pravidiel sa pojem ‚Európska únia‘ nevzťahuje na Ceutu a Melillu.

2.   Výrobky s pôvodom v Jordánsku podliehajú pri dovoze do Ceuty alebo Melilly vo všetkých ohľadoch rovnakému colnému režimu, aký sa uplatňuje na výrobky s pôvodom na colnom území Európskej únie podľa protokolu č. 2 k Aktu o podmienkach pristúpenia Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky a úpravách zmlúv (3). Jordánsko uplatňuje na dovoz výrobkov s pôvodom v Ceute a Melille, na ktoré sa vzťahuje príslušná dohoda, rovnaký colný režim, aký sa uplatňuje na dovoz výrobkov dovážaných z Európskej únie a s pôvodom v Európskej únii.

3.   Na účely odseku 2 tohto článku týkajúceho sa výrobkov s pôvodom v Ceute a Melille sa tieto pravidlá uplatňujú mutatis mutandis s výhradou osobitných podmienok stanovených v prílohe V.

„PRÍLOHA I

ÚVODNÉ POZNÁMKY K ZOZNAMU V PRÍLOHE II

Poznámka 1 –   Všeobecný úvod

V zozname sa uvádzajú podmienky vyžadované pre všetky výrobky, aby sa mohli považovať za dostatočne opracované alebo spracované v zmysle hlavy II článku 4 tohto dodatku. Existujú štyri rôzne druhy pravidiel, ktoré sa líšia v závislosti od výrobku:

a)

pri opracovaní alebo spracovaní sa nepresiahne maximálny obsah nepôvodných materiálov;

b)

v dôsledku opracovania alebo spracovania sa štvormiestna položka harmonizovaného systému alebo šesťmiestna podpoložka harmonizovaného systému, do ktorých sú zatriedené výrobky, líši od štvormiestnej položky harmonizovaného systému alebo šesťmiestnej podpoložky, do ktorých sú zatriedené použité materiály;

c)

vykoná sa osobitné opracovanie alebo spracovateľská operácia;

d)

opracúvajú alebo spracúvajú sa určité úplne získané materiály.

Poznámka 2 –   Štruktúra zoznamu

2.1.

Prvé dva stĺpce v zozname opisujú získaný výrobok. Stĺpec 1 uvádza číslo položky alebo kapitoly používané v harmonizovanom systéme a stĺpec 2 uvádza opis tovaru používaný v danom systéme pre danú položku alebo kapitolu. Pre každý zápis v prvých dvoch stĺpcoch je v stĺpci 3 uvedené príslušné pravidlo. Ak v niektorých prípadoch predchádza zápisu v stĺpci 1 ‚ex‘, znamená to, že pravidlá v stĺpci 3 platia len pre tú časť danej položky, ktorá je opísaná v stĺpci 2.

2.2.

Ak je v stĺpci 1 zoskupených niekoľko čísel položiek alebo je uvedené číslo kapitoly a opis výrobkov je potom v stĺpci 2 uvedený všeobecne, príslušné pravidlá v stĺpci 3 sa vzťahujú na všetky výrobky, ktoré sú podľa harmonizovaného systému zatriedené do položiek tejto kapitoly alebo do ktorejkoľvek z položiek zoskupených v stĺpci 1.

2.3.

Ak sa v zozname uvádzajú odlišné pravidlá pre rôzne výrobky v rámci nejakej položky, každá zarážka obsahuje opis danej časti položky, na ktorú sa vzťahujú príslušné pravidlá v stĺpci 3.

2.4.

Ak sú v stĺpci 3 uvedené dve alternatívne pravidlá oddelené výrazom ‚alebo‘, vývozca si môže vybrať, ktoré pravidlo použije.

Poznámka 3 –   Príklady uplatňovania pravidiel

3.1.

Článok 4 v hlave II tohto dodatku týkajúci sa výrobkov, ktoré nadobudli status pôvodu a používajú sa na výrobu iných výrobkov, sa uplatňuje bez ohľadu na to, či uvedené výrobky svoj status získali v závode, v ktorom sa používajú, alebo v inom závode v zmluvnej strane.

3.2.

V súlade s hlavou II článkom 6 tohto dodatku musí vykonané opracovanie alebo spracovanie ísť nad rámec zoznamu operácií uvedených v zozname v uvedenom článku. V opačnom prípade tovar nespĺňa podmienky na udelenie preferenčného sadzobného zaobchádzania, a to ani v prípade, ak sú splnené podmienky uvedené ďalej v zozname.

S výhradou hlavy II článku 6 tohto dodatku pravidlá v zozname predstavujú minimálny rozsah požadovaného opracovania alebo spracovania, pričom väčší rozsah opracovania alebo spracovania takisto zabezpečuje status pôvodu; naopak, opracovanie alebo spracovanie v menšom rozsahu nemôže zabezpečiť status pôvodu.

Ak teda pravidlo stanovuje, že sa môže na určitom stupni výroby použiť nepôvodný materiál, použitie takého materiálu v skoršej fáze výroby je dovolené a použitie takého materiálu v neskoršej fáze nie.

Ak pravidlo stanovuje, že sa na určitom stupni výroby nemôže použiť nepôvodný materiál, použitie materiálov v skoršej fáze výroby je dovolené a použitie materiálov v neskoršej fáze nie.

Príklad: Ak pravidlo v zozname pre 19. kapitolu vyžaduje, že ‚nepôvodné materiály položiek 1101 až 1108 nemôžu presiahnuť 20 hmotnostných %‘, použitie (t. j. dovoz) obilnín 10. kapitoly (materiálov v skoršej fáze výroby) nie je obmedzené.

3.3.

Bez toho, aby bola dotknutá poznámka 3.2, ak sa v pravidle používa výraz ‚výroba z materiálov ktorejkoľvek položky‘, tak materiály ktorýchkoľvek položiek (dokonca materiály s rovnakým opisom a rovnakej položky ako výrobok) môžu byť použité, avšak s výhradou akýchkoľvek osobitných obmedzení, ktoré toto pravidlo môže taktiež obsahovať.

Výraz ‚výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky…‘ alebo ‚výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov rovnakej položky ako výrobok‘ však znamená, že možno použiť materiály ktorýchkoľvek položiek okrem tých, ktoré majú rovnaký opis ako výrobok uvedený v stĺpci 2 zoznamu.

3.4.

Ak pravidlo v zozname uvádza, že výrobok možno vyrobiť z viac ako jedného materiálu, znamená to, že môže byť použitý jeden alebo viac materiálov. Nevyžaduje, aby boli použité všetky materiály.

3.5.

Ak pravidlo v zozname uvádza, že výrobok musí byť vyrobený z konkrétneho materiálu, táto podmienka nebráni použiť iné materiály, ktoré svojím charakterom toto nemôžu splniť.

3.6.

Ak sú v pravidle v zozname uvedené dve percentuálne hodnoty pre maximálnu hodnotu nepôvodných materiálov, ktoré sa môžu použiť, potom tieto percentá nemožno sčítať. Inak povedané, maximálna hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nesmie nikdy presiahnuť vyššiu z daných percentuálnych hodnôt. Okrem toho jednotlivé percentá sa nesmú prekročiť vo vzťahu ku konkrétnym materiálom, na ktoré sa vzťahujú.

Poznámka 4 –   Všeobecné ustanovenia týkajúce sa určitého poľnohospodárskeho tovaru

4.1.

S poľnohospodárskym tovarom patriacim do 6., 7., 8., 9., 10. a 12. kapitoly a do položky 2401, ktorý sa pestuje alebo žne a zberá na území zmluvnej strany, sa zaobchádza ako s tovarom s pôvodom na území danej zmluvnej strany, a to aj v prípade, že sa pestuje z dovezených semien, cibuliek, odnoží, odrezkov, vrúbľov, výhonkov, pukov alebo iných živých častí rastlín.

4.2.

V prípadoch, keď sa na obsah nepôvodného cukru v konkrétnom výrobku vzťahujú obmedzenia, hmotnosť cukru položky 1701 (sacharóza) a položky 1702 (napr. fruktóza, glukóza, laktóza, maltóza, izoglukóza alebo invertný cukor) použitého pri výrobe konečného výrobku a použitého pri výrobe nepôvodných výrobkov zapracovaných do konečného výrobku sa zohľadňuje pri výpočte takýchto obmedzení.

Poznámka 5 –   Terminológia používaná v súvislosti s určitými textilnými výrobkami

5.1.

Pojem ‚prírodné vlákna‘ sa v zozname používa na označenie iných ako umelých alebo syntetických vláken. Obmedzuje sa na stupne pred tkaním, vrátane odpadu, a ak nie je uvedené inak, zahŕňa vlákna, ktoré sú mykané, česané alebo inak spracované, ale nie tkané.

5.2.

Pojem ‚prírodné vlákna‘ zahŕňa vlásie položky 0511, hodváb položky 5002 a 5003, ako aj vlnené vlákna, jemné alebo hrubé chlpy zvierat položiek 5101 až 5105, bavlnené vlákna položiek 5201 až 5203 a ostatné rastlinné vlákna položiek 5301 až 5305.

5.3.

Pojmy ‚textilná vláknina‘, ‚chemické materiály‘ a ‚materiály na výrobu papiera‘ sa v zozname používajú na opis materiálov nezatriedených do 50. až 63. kapitoly, ktoré možno použiť na výrobu umelých, syntetických alebo papierových vlákien alebo priadze.

5.4.

Pojem ‚chemické strižné vlákna‘ sa v zozname používa na označenie kábla zo syntetického alebo umelého vlákna, strižných vlákien alebo odpadu položiek 5501 až 5507.

5.5.

Tlač (v kombinácii s tkaním, pletením/háčkovaním, všívaním alebo vločkovaním) je vymedzená ako technika, prostredníctvom ktorej textilný substrát získa objektívne posúditeľnú funkciu trvalého charakteru, akou je farba, dizajn alebo technické vlastnosti, a to použitím siete, valčeka, digitálnych alebo prenosových techník.

5.6.

Tlač (ako samostatná operácia) je vymedzená ako technika, prostredníctvom ktorej textilný substrát získa objektívne posúditeľnú funkciu trvalého charakteru, akou je farba, dizajn alebo technické vlastnosti, a to použitím siete, valčeka, digitálnych alebo prenosových techník v spojení s najmenej dvoma prípravnými/dokončovacími operáciami (napr. odmasťovanie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie) za predpokladu, že hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

Poznámka 6 –   Tolerancie, ktoré sa uplatňujú pri výrobkoch vyrobených zo zmesí textilných materiálov

6.1.

Ak sa pri konkrétnom výrobku v zozname uvádza odkaz na túto poznámku, podmienky stanovené v stĺpci 3 sa nevzťahujú na nijaké základné textilné materiály používané pri výrobe tohto výrobku, ktoré spolu predstavujú 15 % alebo menej z celkovej hmotnosti všetkých použitých základných textilných materiálov (pozri aj poznámky 6.3 a 6.4).

6.2.

Tolerancia uvedená v poznámke 6.1 sa však môže vzťahovať len na zmiešané výrobky, ktoré boli vyrobené z dvoch alebo viacerých základných textilných materiálov.

Toto sú základné textilné materiály:

hodváb,

vlna,

hrubé chlpy zvierat,

jemné chlpy zvierat,

vlásie,

bavlna,

materiály na výrobu papiera a papier,

ľan,

pravé konope,

juta a ostatné textilné lykové vlákna,

sisalové a ostatné textilné vlákna rodu Agáve,

kokosové, abakové, ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna,

syntetické chemické vlákna z polypropylénu,

syntetické chemické vlákna z polyesteru,

syntetické chemické vlákna z polyamidu,

syntetické chemické vlákna z polyakrylnitridu,

syntetické chemické vlákna z polyimidu,

syntetické chemické vlákna z polytetrafluóretylénu,

syntetické chemické vlákna z poly(fenylénsulfidu),

syntetické chemické vlákna z poly(vinylchloridu),

ostatné syntetické chemické vlákna,

umelé chemické vlákna z viskózy,

ostatné umelé chemické vlákna,

vlákna vedúce elektrický prúd,

syntetické chemické strižné vlákna z polypropylénu,

syntetické chemické strižné vlákna z polyesteru,

syntetické chemické strižné vlákna z polyamidu,

syntetické chemické strižné vlákna z polyakrylnitridu,

syntetické chemické strižné vlákna z polyimidu,

syntetické chemické strižné vlákna z polytetrafluóretylénu,

syntetické chemické strižné vlákna z poly(fenylénsulfidu),

syntetické chemické strižné vlákna z poly(vinylchloridu),

ostatné syntetické chemické strižné vlákna,

umelé chemické strižné vlákna z viskózy,

ostatné umelé chemické strižné vlákna,

priadza vyrobená z polyuretánu segmentovaného s flexibilnými segmentmi polyéteru, tiež opradená,

výrobky položky 5605 (metalizovaná priadza) obsahujúce pásik pozostávajúci z jadra z hliníkovej alebo plastovej fólie, tiež pokrytej hliníkovým práškom, so šírkou nepresahujúcou 5 mm, a obložený medzi dve vrstvy plastového filmu pomocou priehľadného alebo farebného adhezíva,

ostatné výrobky položky 5605,

sklenené vlákna,

kovové vlákna,

minerálne vlákna.

6.3.

V prípade výrobkov obsahujúcich ‚priadzu vyrobenú z polyuretánu delenú pružnými segmentmi polyéteru, tiež opradenú‘ je táto tolerancia 20 %, pokiaľ ide o túto priadzu.

6.4.

V prípade výrobkov obsahujúcich ‚pásik pozostávajúci z jadra z hliníkovej alebo plastovej fólie, tiež potiahnutý hliníkovým práškom, so šírkou nepresahujúcou 5 mm, a laminovaný pomocou priesvitného alebo farebného lepidla medzi dvomi vrstvami plastového filmu‘, je táto tolerancia 30 %, pokiaľ ide o tento pásik.

Poznámka 7 –   Ostatné tolerancie, ktoré sa uplatňujú pri určitých textilných výrobkoch

7.1.

Ak sa v zozname uvádza odkaz na túto poznámku, textilné materiály (s výnimkou podšíviek a medzipodšíviek), ktoré nespĺňajú pravidlo stanovené v zozname v stĺpci 3 pre dotknutý celkom dohotovený výrobok, môžu byť použité za predpokladu, že sú zatriedené do inej položky, ako je položka výrobku, a že ich hodnota nepresahuje 15 % ceny výrobku zo závodu.

7.2.

Bez vplyvu na poznámku 7.3 možno materiály nezatriedené do 50. až 63. kapitoly použiť vo výrobe textilných výrobkov bez obmedzenia bez ohľadu na to, či obsahujú textílie alebo nie.

7.3.

Ak sa uplatňuje percentuálne pravidlo, musí byť pri výpočte hodnoty použitých nepôvodných materiálov zohľadnená hodnota nepôvodných materiálov, ktoré nie sú zatriedené do 50. až 63. kapitoly.

Poznámka 8 –   Vymedzenie špecifického spracovania a jednoduchých operácií vykonaných v súvislosti s určitými výrobkami 27. kapitoly

8.1.

Na účely položiek ex 2707 a 2713 pojem ‚špecifické spracovanie‘ znamená tieto operácie:

a)

vákuová destilácia;

b)

redestilácia pri veľmi starostlivom delení do frakcií;

c)

krakovanie;

d)

reformovanie;

e)

extrakcia pomocou selektívnych rozpúšťadiel;

f)

procesy využívajúce všetky nasledovné operácie: spracovanie s koncentrovanou kyselinou sírovou, dymivou kyselinou sírovou alebo anhydridom kyseliny sírovej; neutralizácia alkalickými činidlami; odfarbovanie a čistenie s prírodne aktívnou hlinkou, aktivovanou hlinkou, aktivovaným drevným uhlím alebo bauxitom;

g)

polymerizácia;

h)

alkylácia;

i)

izomerizácia.

8.2.

Na účely položiek 2710, 2711 a 2712 pojem ‚špecifické spracovanie‘ znamená tieto operácie:

a)

vákuová destilácia;

b)

redestilácia pri veľmi starostlivom delení do frakcií;

c)

krakovanie;

d)

reformovanie;

e)

extrakcia pomocou selektívnych rozpúšťadiel;

f)

procesy využívajúce všetky nasledovné operácie: spracovanie s koncentrovanou kyselinou sírovou, dymivou kyselinou sírovou alebo anhydridom kyseliny sírovej; neutralizácia alkalickými činidlami; odfarbovanie a čistenie s prírodne aktívnou hlinkou, aktivovanou hlinkou, aktivovaným drevným uhlím alebo bauxitom;

g)

polymerizácia;

h)

alkylácia;

i)

izomerizácia;

j)

len vo vzťahu k ťažkým olejom položky ex 2710 odsírovanie vodíkom vedúce k redukcii najmenej 85 % obsahu síry zo spracúvaných produktov (metóda ASTM D 1266-59 T);

k)

len vo vzťahu k výrobkom položky 2710 odstraňovanie parafínov procesmi inými ako filtrovaním;

l)

len vo vzťahu k ťažkým olejom položky ex 2710 spracovanie pomocou vodíka, iné ako desulfurizácia, pri tlaku vyššom ako 20 barov a teplote vyššej ako 250 °C s použitím katalyzátorov, kde vodík v chemickej reakcii predstavuje aktívne činidlo. Ďalšie spracovanie mazacích olejov položky ex 2710 vodíkom [napr. dokončovanie úpravy vodou (hydrofinishing) alebo odfarbovanie] so zámerom zlepšiť farbu alebo stálosť nie je považované za špecifické spracovanie;

m)

len vo vzťahu k vykurovacím olejom položky ex 2710 atmosférická destilácia metódou ASTM D 86 pod podmienkou, že pri 300 °C predestiluje menej ako 30 % objemu týchto výrobkov vrátane strát;

n)

len vo vzťahu k ťažkým olejom iným ako plynové oleje a vykurovacie oleje položky ex 2710 spracovanie pomocou elektrického vysokofrekvenčného korónového výboja;

o)

len vo vzťahu k surovým výrobkom (iným ako vazelína, ozokerit, lignitový vosk alebo rašelinový vosk, parafínový vosk obsahujúcim menej ako 0,75 hmotnostných % oleja) položky ex 2712, odolejovanie frakčnou kryštalizáciou.

8.3.

Na účely položiek ex 2707 a 2713 jednoduché operácie ako čistenie, dekantácia, odsoľovanie, odvodňovanie, filtrácia, farbenie, označovanie, získavanie obsahu síry ako výsledok zmiešavania výrobkov rôzneho obsahu síry, akékoľvek spojenie týchto operácií alebo podobných operácií nezakladá status pôvodu.

Poznámka 9 –   Vymedzenie špecifického spracovania a operácií vykonaných v súvislosti s určitými výrobkami

9.1.

Výrobky patriace do 30. kapitoly získané v zmluvnej strane použitím bunkových kultúr sa považujú za výrobky s pôvodom v uvedenej zmluvnej strane. ‚Bunková kultúra‘ je vymedzená ako kultivácia ľudských, živočíšnych a rastlinných buniek v kontrolovaných podmienkach (ako sú definované teploty, rastové médium, zmes plynov, pH) mimo živého organizmu.

9.2.

Výrobky patriace do 29. kapitoly (okrem 2905,43 – 2905,44), 30., 32., 33. kapitoly (okrem: 3302,10, 3301), 34., 35. kapitoly (okrem: 35.01, 3502,11 – 3502,19, 3502,20, 35.05), 36., 37., 38. kapitoly (okrem: 3809,10, 38.23, 3824,60, 38.26) a 39. kapitoly (okrem: 39.16 – 39.26) získané v zmluvnej strane fermentáciou sa považujú za výrobky s pôvodom v uvedenej zmluvnej strane. ‚Fermentácia‘ je biotechnologický proces, pri ktorom sa používajú ľudské, živočíšne a rastlinné bunky, baktérie, kvasinky, huby alebo enzýmy na výrobu výrobkov, ktoré patria do 29. až 39. kapitoly.

9.3.

Nasledujúce spracovateľské operácie sa považujú za dostatočné v súlade s článkom 4 ods. 1, pokiaľ ide o výrobky patriace do 28. a 29. kapitoly (okrem: 2905,43 – 2905,44), 30., 32., 33. kapitoly (okrem: 3302,10, 3301), 34., 35. kapitoly (okrem: 35.01, 3502,11 – 3502,19, 3502,20, 35.05), 36., 37., 38. kapitoly (okrem: 3809,10, 38.23, 3824,60, 38.26) a 39. kapitoly (okrem: 39.16 – 39.26):

Chemická reakcia: ‚chemická reakcia‘ je proces (vrátane biochemického procesu), ktorého výsledkom je molekula s novou štruktúrou následkom rozbíjania intramolekulárnych väzieb a vytvorením nových intramolekulárnych väzieb alebo zmenou priestorového usporiadania atómov v molekule. Chemickú reakciu možno vyjadriť zmenou ‚čísla CAS‘.

Na účely pôvodu by sa nemali brať do úvahy tieto procesy: a) rozpustenie vo vode alebo v iných rozpúšťadlách; b) odstránenie rozpúšťadiel vrátane činidla vody, ani c) pridanie alebo odstránenie vody z kryštalizácie. Chemická reakcia vymedzená skôr v texte sa považuje za zmenu zabezpečujúcu pôvod.

Zmesi: úmyselné a primerane kontrolované zmiešavanie alebo miešanie (vrátane rozstrekovania) materiálov, iné ako pridávanie rozpúšťadiel, ktorého účelom je splniť vopred určené špecifikácie a ktoré vedie k výrobe tovaru s fyzikálnymi alebo chemickými vlastnosťami, ktoré sú relevantné z hľadiska účelu alebo použitia tovaru a ktoré sú odlišné od vstupných materiálov, sa považuje za zmenu zabezpečujúcu pôvod.

Čistenie: čistenie sa považuje za zmenu zabezpečujúcu pôvod za predpokladu, že ak k nemu dochádza na území jednej alebo oboch strán, má za následok splnenie jedného z týchto kritérií:

a)

čistenie tovaru, ktorého výsledkom je odstránenie najmenej 80 % obsahu existujúcich nečistôt, alebo

b)

obmedzenie alebo odstránenie nečistôt, ktorého výsledkom je tovar vhodný na jednu alebo viaceré z týchto aplikácií:

i)

látky farmaceutickej, medicínskej, kozmetickej, veterinárnej alebo potravinárskej akosti;

ii)

chemické výrobky a činidlá na analytické, diagnostické alebo laboratórne účely;

iii)

prvky a komponenty na použitie v mikroelektronike;

iv)

špecializované optické použitia;

v)

biotechnologické požitie (napr. na kultiváciu buniek v genetickej technológii, alebo ako katalyzátor);

vi)

nosiče používané pri procese separácie, alebo

vii)

použitia na jadrové účely.

Zmena veľkosti častíc: úmyselná a kontrolovaná zmena veľkosti častíc určitého tovaru iným spôsobom ako len drvením alebo lisovaním, ktorá vedie k tovaru s definovanou veľkosťou častíc, s definovaným granulometrickým zložením alebo definovanou povrchovou plochou, čo je relevantné na účely výsledného tovaru, ktorý má odlišné fyzikálne alebo chemické vlastnosti od vstupných materiálov, sa považuje za zmenu zabezpečujúcu pôvod.

Štandardné materiály: štandardné materiály (vrátane štandardných roztokov) sú prípravky vhodné na analytické, kalibračné alebo referenčné použitia s presnými stupňami čistoty alebo pomermi, ktoré sú certifikované výrobcom. Výroba štandardných materiálov sa považuje za zmenu zabezpečujúcu pôvod.

Separácia izomérov: izolácia alebo separácia izomérov od zmesi izomérov sa považuje za zmenu zabezpečujúcu pôvod.

„PRÍLOHA II

ZOZNAM OPRACOVANIA ALEBO SPRACOVANIA NEPÔVODNÝCH MATERIÁLOV, KTORÉ JE POTREBNÉ VYKONAŤ, ABY VYROBENÝ VÝROBOK MOHOL ZÍSKAŤ STATUS PÔVODU

Položka

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, ktoré udeľuje status pôvodu

(1)

(2)

(3)

1. kapitola

Živé zvieratá

Všetky zvieratá 1. kapitoly musia byť úplne získané

2. kapitola

Mäso a jedlé droby

Výroba, pri ktorej je všetko mäso a jedlé mäsové droby vo výrobkoch tejto kapitoly úplne získané

3. kapitola

Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály 3. kapitoly úplne získané

4. kapitola

Mlieko a mliečne výrobky; vtáčie vajcia; prírodný med; jedlé produkty živočíšneho pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály 4. kapitoly úplne získané

ex 5. kapitola

Produkty živočíšneho pôvodu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté, okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

ex 0511 91

Nejedlé rybie ikry a mliečia

Všetky ikry a mliečia sú úplne získané

6. kapitola

Živé stromy a ostatné rastliny; cibule, korene a podobne; rezané kvetiny a okrasné lístie

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály 6. kapitoly úplne získané

7. kapitola

Zelenina, jedlé rastliny, korene a hľuzy

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály 7. kapitoly úplne získané

8. kapitola

Jedlé ovocie a orechy; šupy citrusových plodov alebo melónov

Výroba, pri ktorej je všetko použité ovocie, orechy a šupy citrusových plodov alebo melónov 8. kapitoly úplne získané

9. kapitola

Káva, čaj, maté a koreniny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

10. kapitola

Obilie

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály 10. kapitoly úplne získané

11. kapitola

Mlynárske výrobky; slad; škroby; inulín; pšeničný lepok

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály 8., 10. a 11. kapitoly, položiek 0701 , 0714 , 2302 a 2303 a podpoložky 0710 10 úplne získané

12. kapitola

Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne zrná, semená a plody; priemyselné alebo liečivé rastliny; slama a krmoviny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

ex 13. kapitola

Šelak; gumy, živice a ostatné rastlinné šťavy a výťažky; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

ex 1302

Pektínové látky, pektináty a pektáty

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, a pri ktorej hmotnosť použitého cukru nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku

14. kapitola

Rastlinné pletacie materiály; produkty rastlinného pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

ex 15. kapitola

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a produkty ich štiepenia; upravené jedlé tuky; živočíšne alebo rastlinné vosky; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

1504 až 1506

Tuky a oleje a ich frakcie, z rýb alebo z morských cicavcov; tuk z ovčej vlny a tukové látky z neho získané (vrátane lanolínu); ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

1508

Arašidový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

Výroba z materiálov ktorejkoľvek podpoložky, okrem podpoložky daného výrobku

1509 a 1510

Olivový olej a jeho frakcie

Výroba, pri ktorej sú všetky použité rastlinné materiály úplne získané

1511

Palmový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

Výroba z materiálov ktorejkoľvek podpoložky, okrem podpoložky daného výrobku

ex 1512

Slnečnicové oleje a ich frakcie:

 

Na technické alebo priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

Ostatné

Výroba, pri ktorej sú všetky použité rastlinné materiály úplne získané

1515

Ostatné stále rastlinné tuky a oleje (vrátane jojobového oleja) a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

Výroba z materiálov ktorejkoľvek podpoložky, okrem podpoložky daného výrobku

ex 1516

Tuky a oleje a ich frakcie, z rýb

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

1520

Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové lúhy

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

16. kapitola

Prípravky z mäsa, rýb alebo z kôrovcov, mäkkýšov alebo z iných vodných bezstavovcov

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály 2., 3. a 16. kapitoly úplne získané

ex 17. kapitola

Cukor a cukrovinky; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

1702

Ostatné cukry, vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevnej forme; cukrové sirupy neobsahujúce pridané ochucujúce alebo farbiace látky; umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamel:

 

Chemicky čistá maltóza a fruktóza

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 1702

Ostatné

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri ktorej hmotnosť použitých materiálov položiek 1101 až 1108 , 1701 a 1703 nepresahuje 30 % hmotnosti konečného výrobku

1704

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády), neobsahujúce kakao

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri ktorej:

hmotnosť použitého cukru nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku

alebo

hodnota použitého cukru nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

ex 18. kapitola

Kakao a kakaové prípravky; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri ktorej hmotnosť použitého cukru nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku

ex 1806

Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri ktorej:

hmotnosť použitého cukru nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku

alebo

hodnota použitého cukru nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

1806 10

Kakaový prášok, obsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri ktorej hmotnosť použitého cukru nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku

1901

Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky, krúpov, krupice, škrobu alebo zo sladového výťažku, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 hmotnostných % kakaa počítaného na celkom odtučnený základ, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404 , neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 hmotnostných % kakaa počítaného na celkom odtučnený základ, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

 

Sladový výťažok

Výroba z obilia 10. kapitoly

Ostatné

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri ktorej individuálna hmotnosť použitého cukru a materiálov 4. kapitoly nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku

1902

Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami), alebo inak upravené, ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioly, canneloni; kuskus, tiež pripravený

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri ktorej:

hmotnosť použitých materiálov položky 1006 a položiek 1101 až 1108 nepresahuje 20 % hmotnosti konečného výrobku a

hmotnosť použitých materiálov 2., 3. a 16. kapitoly nepresahuje 20 % hmotnosti konečného výrobku

1903

Tapioka a jej náhradky zo škrobu, vo forme vločiek, chuchvalcov, zŕn, perličiek a v podobných formách

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem zemiakového škrobu položky 1108

1904

Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilia alebo obilných výrobkov (napr. pražené kukuričné vločky); obilie (iné ako kukurica) v zrnách alebo vo forme vločiek alebo inak spracované zrno (okrem múky, krúpov a krupice), predvarené alebo inak pripravené, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri ktorej:

hmotnosť použitých materiálov položky 1006 a položiek 1101 až 1108 nepresahuje 20 % hmotnosti konečného výrobku a

hmotnosť použitého cukru nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku

1905

Chlieb, sladké pečivo, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky druhu vhodného na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžový papier a podobné výrobky

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri ktorej hmotnosť použitých materiálov položky 1006 a položiek 1101 až 1108 nepresahuje 20 % hmotnosti konečného výrobku

ex 20. kapitola

Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo z ostatných častí rastlín; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

2002 a 2003

Rajčiaky, huby a hľuzovky, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri ktorej sú všetky použité materiály 7. kapitoly úplne získané

2006

Zelenina, ovocie, orechy, ovocné kôry a šupy a ostatné časti rastlín, konzervované cukrom (máčaním, glazovaním alebo kandizovaním)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri ktorej hmotnosť použitého cukru nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku

2007

Džemy, ovocné želé, lekváre, ovocné alebo orechové pyré a ovocné alebo orechové pasty, získané varením, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri ktorej hmotnosť použitého cukru nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku

ex 2008

Výrobky, iné než:

Orechy, neobsahujúce pridaný cukor alebo alkohol

Arašidové maslo; zmesi na báze obilnín; palmové jadrá; kukurica (v zrnách)

Ovocie a orechy varené inak ako v pare alebo vo vode, neobsahujúce pridaný cukor, mrazené

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri ktorej hmotnosť použitého cukru nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku

2009

Ovocné šťavy (vrátane hroznového muštu) a zeleninové šťavy, nekvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri ktorej hmotnosť použitého cukru nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku

ex 21. kapitola

Rôzne jedlé prípravky; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

2103

Omáčky a prípravky na omáčky; ochucujúce a koreniace zmesi

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku Môže sa však použiť horčičná múčka alebo krupica alebo pripravená horčica

Horčičná múčka a krupica a pripravená horčica

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

2105

Zmrzlina a ostatné jedlé mrazené výrobky, tiež obsahujúce kakao

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri ktorej:

individuálna hmotnosť použitého cukru a materiálov 4. kapitoly nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku

a

celková kombinovaná hmotnosť použitého cukru a materiálov 4. kapitoly nepresahuje 60 % hmotnosti konečného výrobku

2106

Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri ktorej hmotnosť použitého cukru nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku

ex 22. kapitola

Nealkoholické a alkoholické nápoje a ocot; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri ktorej sú všetky použité materiály podpoložiek 0806 10 , 2009 61 , 2009 69 úplne získané

2202

Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky, a ostatné nealkoholické nápoje, okrem ovocných alebo zeleninových štiav položky 2009

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

2207 a 2208

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom vyšším alebo nižším ako 80 % vol; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky 2207 alebo 2208 , pri ktorej sú všetky použité materiály podpoložiek 0806 10 , 2009 61 , 2009 69 úplne získané

ex 23. kapitola

Zvyšky a odpad potravinárskeho priemyslu; pripravené krmivá pre zvieratá; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

2309

Prípravky druhu používaného ako krmivo pre zvieratá

Výroba, pri ktorej:

sú všetky použité materiály 2. a 3. kapitoly úplne získané,

hmotnosť použitých materiálov 10. a 11. kapitoly a položiek 2302 a 2303 nepresahuje 20 % hmotnosti konečného výrobku,

individuálna hmotnosť použitého cukru a materiálov 4. kapitoly nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku a

celková kombinovaná hmotnosť použitého cukru a materiálov 4. kapitoly nepresahuje 50 % hmotnosti konečného výrobku

ex 24. kapitola

Tabak a vyrobené náhradky tabaku; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, pri ktorej hmotnosť materiálov položky 2401 nepresahuje 30 % celkovej hmotnosti použitých materiálov 24. kapitoly

2401

Nespracovaný tabak; tabakový zvyšok

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály položky 2401 úplne získané

ex 2402

Cigarety, z tabaku alebo z tabakových náhradiek

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku a tabaku na fajčenie podpoložky 2403 19 , pri ktorej je aspoň 10 hmotnostných % všetkých použitých materiálov položky 2401 úplne získaných

ex 2403

Výrobky určené na inhaláciu v zahriatom stave alebo inými prostriedkami, bez spaľovania

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri ktorej je aspoň 10 hmotnostných % všetkých použitých materiálov položky 2401 úplne získaných

ex 25. kapitola

Soľ; síra; zeminy a kamene; sadra, vápno a cement; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 2519

Drvený prírodný uhličitan horečnatý (magnezit), v hermeticky uzavretých kontajneroch, a oxid horečnatý, tiež čistý, iný ako tavená magnézia alebo spekaná (sintrovaná) magnézia

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku Avšak môže byť použitý prírodný uhličitan horečnatý (magnezit)

26. kapitola

Rudy, trosky a popoly

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

ex 27. kapitola

Nerastné palivá, minerálne oleje a výrobky z ich destilácie; bitúmenové látky; minerálne vosky; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex 2707

Oleje, v ktorých hmotnosť aromatických zložiek prevažuje nad hmotnosťou nearomatických zložiek, ktoré sú podobné minerálnym olejom získaným destiláciou vysokotepelných čiernouhoľných dechtov, z ktorých viac ako 65 % objemu destiluje pri teplote do 250 °C (vrátane zmesí benzínu a benzolu), na využitie pre energetiku alebo na vykurovanie

Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viac postupov špecifického spracovania (4)

alebo

Ostatné operácie, pri ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako výrobok. Materiály rovnakej položky ako výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

2710

Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté, obsahujúce 70 hmotnostných % alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto prípravkov; odpadové oleje

Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viac postupov špecifického spracovania (4)

alebo

Ostatné operácie, pri ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako výrobok. Materiály rovnakej položky ako výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

2711

Ropné plyny a ostatné plynné uhľovodíky

Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viac postupov špecifického spracovania (4)

alebo

Ostatné operácie, pri ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako výrobok. Materiály rovnakej položky ako výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

2712

Vazelína; parafínový vosk, mikrokryštalický ropný vosk, parafínový gáč, ozokerit, montánny vosk, rašelinový vosk, ostatné minerálne vosky a podobné výrobky získané syntézou alebo ostatnými procesmi, tiež farbené

Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viac postupov špecifického spracovania (4)

alebo

Ostatné operácie, pri ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako výrobok. Materiály rovnakej položky ako výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

2713

Ropný koks, ropný bitúmen a ostatné zvyšky z ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov

Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viac postupov špecifického spracovania (4)

alebo

Ostatné operácie, pri ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako výrobok. Materiály rovnakej položky ako výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

28. kapitola

Anorganické chemikálie; organické alebo anorganické zlúčeniny drahých kovov, kovov vzácnych zemín, rádioaktívnych prvkov alebo ich izotopov

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku Materiály rovnakej položky ako výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex 29. kapitola

Organické chemikálie; okrem:

Postup(-y) špecifického spracovania (7)

alebo

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku Materiály rovnakej položky ako výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex 2901

Acyklické uhľovodíky na použitie v energetike alebo na vykurovanie

Postup(-y) špecifického spracovania (7)

alebo

Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viac postupov špecifického spracovania (4)

alebo

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku Materiály rovnakej položky ako výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex 2902

Cykloalkány a cykloaklény (iné ako azulény), benzén, toluén, xylén, na použitie v energetike alebo na vykurovanie

Postup(-y) špecifického spracovania (7)

alebo

Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viac postupov špecifického spracovania (4)

alebo

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku Materiály rovnakej položky ako výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex 2905

Metalalkoholáty alkoholov tejto položky a etanolu

Postup(-y) špecifického spracovania (7)

alebo

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 2905 . Môžu sa však použiť metalalkoholáty tejto položky za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

30. kapitola

Farmaceutické výrobky

Postup(-y) špecifického spracovania (7)

alebo

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

31. kapitola

Hnojivá

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku Materiály rovnakej položky ako výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

32. kapitola

Trieslovinové alebo farbiarske výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty a ostatné farbiace látky; náterové farby a laky; tmely; atramenty

Postup(-y) špecifického spracovania (7)

alebo

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku Materiály rovnakej položky ako výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

33. kapitola

Silice a rezinoidy; voňavkárske, kozmetické alebo toaletné prípravky

Postup(-y) špecifického spracovania (7)

alebo

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku Materiály rovnakej položky ako výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

34. kapitola

Mydlo, organické povrchovo aktívne látky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, pripravené vosky, leštiace a čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelovacie pasty, ‚zubné vosky‘ a zubné prípravky na báze sadry

Postup(-y) špecifického spracovania (7)

alebo

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku Materiály rovnakej položky ako výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

35. kapitola

Bielkovinové látky; modifikované škroby; gleje; enzýmy

Postup(-y) špecifického spracovania (7)

alebo

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku Materiály rovnakej položky ako výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

36. kapitola

Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické zliatiny; niektoré horľavé prípravky

Postup(-y) špecifického spracovania (7)

alebo

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku Materiály rovnakej položky ako výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

37. kapitola

Fotografický alebo kinematografický tovar

Postup(-y) špecifického spracovania (7)

alebo

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku Materiály rovnakej položky ako výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex 38. kapitola

Rôzne chemické výrobky; okrem:

Postup(-y) špecifického spracovania (7)

alebo

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku Materiály rovnakej položky ako výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex 3811

Antidetonačné prípravky, oxidačné inhibítory, živičné inhibítory, zlepšovače viskozity, antikorózne prostriedky a ostatné pripravené aditíva pre minerálne oleje (vrátane benzínu) alebo ostatné kvapaliny používané na rovnaké účely ako minerálne oleje:

Postup(-y) špecifického spracovania (7)

alebo

 

Pripravené aditíva do mazacích olejov, obsahujúce ropné oleje alebo oleje získané z bitúmenových nerastov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 3811 nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex 3824 99 a ex 3826 00

Bionafta

Výroba, pri ktorej sa bionafta získava prostredníctvom transesterifikácie a/alebo esterifikácie alebo hydrogenizácie

39. kapitola

Plasty a výrobky z nich

Postup(-y) špecifického spracovania (7)

alebo

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku Materiály rovnakej podpoložky ako výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex 40. kapitola

Kaučuk a výrobky z neho; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex 4012

Protektorované pneumatiky; plné obruče alebo komorové obruče, z kaučuku

Protektorovanie použitých pneumatík

ex 41. kapitola

Surové kože a kožky (iné ako kožušiny) a usne; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

4104 až 4106

Činené alebo krustované kože a kožky, bez vlny alebo odchlpené, tiež štiepané, ale inak neupravené

Prečinenie činených usní

alebo

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

42. kapitola

Výrobky z usne; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; výrobky z čriev zvierat (iné ako mesinský vlas)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex 43. kapitola

Kožušiny a umelé kožušiny; výrobky z nich; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

ex 4302

Vyčinené alebo upravené kožušiny, spájané:

 

 

Pláty, kusy a podobné formy.

Bielenie alebo farbenie, navyše k rezaniu a spájaniu nespájaných vyčinených alebo upravených kožušín

 

Ostatné

Výroba z nespájaných vyčinených alebo upravených kožušín

4303

Odevy, odevné doplnky a ostatné výrobky z kožušín

Výroba z nespájaných vyčinených alebo upravených kožušín položky 4302

ex 44. kapitola

Drevo a výrobky z dreva; drevné uhlie; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex 4407

Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, v hrúbke presahujúcej 6 mm, hobľované, brúsené pieskom alebo na koncoch spájané

Hobľovanie, brúsenie pieskom alebo spájanie na koncoch

ex 4408

Listy dyhy (vrátane tých, ktoré boli získané lúpaním vrstiev dreva) a listy na preglejky, s hrúbkou nepresahujúcou 6 mm, pozdĺžne spájané, a ostatné drevo, pozdĺžne rezané, krájané alebo lúpané, s hrúbkou nepresahujúcou 6 mm, hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch

Zosadzovanie, hobľovanie, brúsenie pieskom alebo spájanie na koncoch

ex 4410 až ex 4413

Obruby a lišty vrátane profilovaných soklov a iných profilovaných líšt

Lemovanie alebo profilovanie

ex 4415

Debny, debničky, klietky, bubny a podobné obaly, z dreva

Výroba z dosiek nenarezaných na určité rozmery

ex 4418

Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva z dreva

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku Možno však použiť pórovité (voštinové) dosky a šindle

 

Obruby a lišty

Lemovanie alebo profilovanie

ex 4421

Drievka na zápalky; drevené kolíky alebo klinčeky do obuvi

Výroba z dreva ktorejkoľvek položky, okrem ťahaného dreva položky 4409

45. kapitola

Korok a výrobky z korku

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

46. kapitola

Výrobky zo slamy, esparta alebo ostatných pletacích materiálov; košikársky tovar a prútené výrobky

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

47. kapitola

Vláknina z dreva alebo ostatných vláknitých celulózových materiálov; zberový (odpad a výmet) papier alebo lepenka

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

48. kapitola

Papier a lepenka; predmety z papieroviny, papiera alebo lepenky

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

49. kapitola

Tlačené knihy, noviny, obrazy a ostatné výrobky polygrafického priemyslu; rukopisy, strojopisy a plány

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex 50. kapitola

Hodváb; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

ex 5003

Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie, priadzového odpadu a trhaného materiálu), mykaný alebo česaný

Mykanie alebo česanie hodvábneho odpadu

5004 až ex 5006

Hodvábna priadza a priadza spradená z hodvábneho odpadu

 (5)

Spriadanie prírodných vlákien

alebo

Extrúzia chemických nekonečných vlákien v kombinácii so spriadaním

alebo

Extrúzia chemických nekonečných vlákien v kombinácii so zakrucovaním

alebo

Zakrucovanie v kombinácii s akoukoľvek mechanickou operáciou

5007

Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu

 (5)

Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien v kombinácii s tkaním

alebo

Extrúzia priadze z chemických vlákien v kombinácii s tkaním

alebo

Zakrucovanie alebo akákoľvek mechanická operácia v kombinácii s tkaním

alebo

Tkanie v kombinácii s farbením

alebo

Farbenie priadze v kombinácii s tkaním

alebo

Tkanie v kombinácii s tlačou

alebo

Tlač (ako samostatná operácia)

ex 51. kapitola

Vlna, jemné alebo hrubé chlpy zvierat; priadza z vlásia a tkaniny z vlásia; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

5106 až 5110

Priadza z vlny, z jemných alebo hrubých chlpov zvierat alebo vlásia

 (5)

Spriadanie prírodných vlákien

alebo

Extrúzia chemických vlákien v kombinácii so spriadaním

alebo

Zakrucovanie v kombinácii s akoukoľvek mechanickou operáciou

5111 až 5113

Tkaniny z vlny, z jemných alebo hrubých chlpov zvierat alebo vlásia:

 (5)

Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien v kombinácii s tkaním

alebo

Extrúzia priadze z chemických vlákien v kombinácii s tkaním

alebo

Tkanie v kombinácii s farbením

alebo

Farbenie priadze v kombinácii s tkaním

alebo

Tkanie v kombinácii s tlačou

alebo

Tlač (ako samostatná operácia)

ex 52. kapitola

Bavlna; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

5204 až 5207

Bavlnená priadza a nite

 (5)

Spriadanie prírodných vlákien

alebo

Extrúzia chemických vlákien v kombinácii so spriadaním

alebo

Zakrucovanie v kombinácii s akoukoľvek mechanickou operáciou

5208 až 5212

Bavlnené tkaniny

 (5)

Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien v kombinácii s tkaním

alebo

Extrúzia priadze z chemických vlákien v kombinácii s tkaním

alebo

Zakrucovanie alebo akákoľvek mechanická operácia v kombinácii s tkaním

alebo

Tkanie v kombinácii s farbením alebo s poťahovaním alebo laminovaním

alebo

Farbenie priadze v kombinácii s tkaním

alebo

Tkanie v kombinácii s tlačou

alebo

Tlač (ako samostatná operácia)

ex 53. kapitola

Ostatné rastlinné textilné vlákna; papierová priadza a tkaniny z papierovej priadze; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

5306 až 5308

Priadza z ostatných rastlinných textilných vlákien;

papierová priadza

 (5)

Spriadanie prírodných vlákien

alebo

Extrúzia chemických vlákien v kombinácii so spriadaním

alebo

Zakrucovanie v kombinácii s akoukoľvek mechanickou operáciou

5309 až 5311

Tkaniny z ostatných rastlinných textilných vlákien; tkaniny z papierovej priadze:

 (5)

Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien v kombinácii s tkaním

alebo

Extrúzia priadze z chemických vlákien v kombinácii s tkaním

alebo

Tkanie v kombinácii s farbením alebo s poťahovaním alebo laminovaním

alebo

Farbenie priadze v kombinácii s tkaním

alebo

Tkanie v kombinácii s tlačou

alebo

Tlač (ako samostatná operácia)

5401 až 5406

Priadza, monofil a nite z chemických vláken

 (5)

Spriadanie prírodných vlákien

alebo

Extrúzia chemických vlákien v kombinácii so spriadaním

alebo

Zakrucovanie v kombinácii s akoukoľvek mechanickou operáciou

5407 a 5408

Tkaniny z priadze z chemických vlákien

 (5)

Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien v kombinácii s tkaním

alebo

Extrúzia priadze z chemických vlákien v kombinácii s tkaním

alebo

Zakrucovanie alebo akákoľvek mechanická operácia v kombinácii s tkaním

alebo

Farbenie priadze v kombinácii s tkaním

alebo

Tkanie v kombinácii s farbením alebo s poťahovaním alebo laminovaním

alebo

Tkanie v kombinácii s tlačou

alebo

Tlač (ako samostatná operácia)

5501 až 5507

Chemické strižné vlákna

Extrúzia chemických vlákien

5508 až 5511

Priadza a šijacia niť z chemických strižných vlákien

 (5)

Spriadanie prírodných vlákien

alebo

Extrúzia chemických vlákien v kombinácii so spriadaním

alebo

Zakrucovanie v kombinácii s akoukoľvek mechanickou operáciou

5512 až 5516

Tkaniny z chemických strižných vlákien:

 (5)

Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien v kombinácii s tkaním

alebo

Extrúzia priadze z chemických vlákien v kombinácii s tkaním

alebo

Zakrucovanie alebo akákoľvek mechanická operácia v kombinácii s tkaním

alebo

Tkanie v kombinácii s farbením alebo s poťahovaním alebo laminovaním

alebo

Farbenie priadze v kombinácii s tkaním

alebo

Tkanie v kombinácii s tlačou

alebo

Tlač (ako samostatná operácia)

ex 56. kapitola

Vata, plsť a netkané textílie; špeciálne priadze; motúzy, šnúry, povrazy a laná a výrobky z nich; okrem:

 (5)

Spriadanie prírodných vlákien

alebo

Extrúzia chemických vlákien v kombinácii so spriadaním

5601

Vata z textilných materiálov a výrobky z nej; textilné vlákna, nepresahujúce dĺžku 5 mm (vločka), textilný prach a nopky

Spriadanie prírodných vlákien

alebo

Extrúzia chemických vlákien v kombinácii so spriadaním

alebo

Vločkovanie v kombinácii s farbením alebo tlačou

alebo

Poťahovanie, vločkovanie, laminovanie alebo pokovovanie v kombinácii s najmenej dvomi ďalšími hlavnými prípravnými alebo dokončovacími operáciami (ako je kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, ustaľovanie za tepla, stála apretúra) za predpokladu, že hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

5602

Plsť, tiež impregnovaná, pokrytá, potiahnutá alebo laminovaná:

 

 

Vpichovaná plsť

 (5)

Extrúzia chemických vlákien v kombinácii s tvarovaním textílie.

Možno však použiť:

polypropylénové vlákna položky 5402 ,

polypropylénové vlákna položky 5503 alebo 5506 , alebo

kábel z polypropylénových vlákien položky 5501 ,

ktorých jednotlivé vlákna majú vo všetkých prípadoch dĺžkovú hmotnosť nižšiu ako 9 decitexov, za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Len tvarovanie netkanej textílie v prípade plsti vyrobenej z prírodných vlákien

 

Ostatné

 (5)

Extrúzia chemických vlákien v kombinácii s tvarovaním textílie

alebo

Len tvarovanie netkanej textílie v prípade ostatnej plsti vyrobenej z prírodných vlákien

5603

Netkané textílie, tiež impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované

 

5603 11 až 5603 14

Netkané textílie, tiež impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované, z chemických vlákien

Výroba z

náhodne alebo smerovo orientovaných vlákien

alebo

látok alebo polymérov prírodného alebo chemického pôvodu,

pričom v oboch prípadoch nasleduje spojenie do netkanej textílie

5603 91 až 5603 94

Netkané textílie, tiež impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované, iné ako z chemických vlákien

Výroba z

náhodne alebo smerovo orientovaných strižných vlákien

a/alebo

rezaných priadzí prírodného alebo chemického pôvodu,

pričom v oboch prípadoch nasleduje spojenie do netkanej textílie

5604

Kaučukové nite a kordy, pokryté textíliou; textilná priadza a pásik a podobné tvary položky 5404 alebo 5405 , impregnované, potiahnuté, pokryté alebo oplášťované kaučukom alebo plastmi:

 

 

Kaučukové nite a kordy, pokryté textíliou

Výroba z kaučukových nití alebo kordov, nepokrytých textíliou

 

Ostatné

 (5)

Spriadanie prírodných vlákien

alebo

Extrúzia chemických vlákien v kombinácii so spriadaním

alebo

Zakrucovanie v kombinácii s akoukoľvek mechanickou operáciou

5605

Metalizovaná priadza, tiež opradená, s určením ako textilná priadza, alebo pásik alebo podobný tvar položky 5404 alebo 5405 , kombinovaná s kovom vo forme vlákna, pásika alebo prášku alebo pokrytá kovom

 (5)

Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien

alebo

Extrúzia chemických vlákien v kombinácii so spriadaním

alebo

Zakrucovanie v kombinácii s akoukoľvek mechanickou operáciou

5606

Opradená priadza, pásik a podobné tvary položky 5404 alebo 5405 , opradené (iné ako výrobky položky 5605 a iné ako opradená priadza z vlásia); ženilková priadza (vrátane povločkovanej ženilkovej priadze); slučková priadza-

 (5)

Extrúzia chemických vlákien v kombinácii so spriadaním

alebo

Zakrucovanie v kombinácii s opradením

alebo

Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien

alebo

Vločkovanie v kombinácii s farbením

57. kapitola

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny:

 (5)

Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien v kombinácii s tkaním alebo so všívaním

alebo

Extrúzia priadze z chemických vlákien v kombinácii s tkaním alebo so všívaním

alebo

Výroba z kokosovej priadze, sisalovej priadze alebo jutovej priadze alebo z klasickej viskózovej prstencovo spriadanej priadze

alebo

Všívanie v kombinácii s farbením alebo s tlačou

alebo

Vločkovanie v kombinácii s farbením alebo s tlačou

alebo

Extrúzia chemických vlákien v kombinácii s technikami výroby netkaných textílií vrátane vpichovania

Látka z juty sa môže použiť ako podklad.

ex 58. kapitola

Špeciálne tkaniny; všívané textílie; čipky; tapisérie; pramikárske výrobky; výšivky; okrem:

 (5)

Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien v kombinácii s tkaním alebo so všívaním

alebo

Extrúzia priadze z chemických vlákien v kombinácii s tkaním alebo so všívaním

alebo

Tkanie v kombinácii s farbením alebo s vločkovaním alebo s poťahovaním alebo s laminovaním alebo pokovovaním

alebo

Všívanie v kombinácii s farbením alebo s tlačou

alebo

Vločkovanie v kombinácii s farbením alebo s tlačou

alebo

Farbenie priadze v kombinácii s tkaním

alebo

Tkanie v kombinácii s tlačou

alebo

Tlač (ako samostatná operácia)

5805

Ručne tkané tapisérie typu gobelín, flanderský gobelín, Aubusson, Beauvais a podobné, a ihlou robené tapisérie (napr. stehom nazývaným ‚petit point‘ alebo krížovým stehom), tiež celkom dohotovené

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

5810

Výšivky v metráži, v pásoch alebo ako motívy

Vyšívanie, pri ktorom hodnota všetkých materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

5901

Textílie potiahnuté lepidlom alebo škrobovými látkami, druhu používaného na vonkajšie obaly kníh a na podobné účely; kopírovacie priesvitné plátno; pripravené maliarske plátno; stužené plátno a podobné stužené textílie druhov používaných ako klobučnícke podložky

Tkanie v kombinácii s farbením alebo s vločkovaním alebo s poťahovaním alebo s laminovaním alebo pokovovaním

alebo

Vločkovanie v kombinácii s farbením alebo s tlačou

5902

Pneumatikové kordové textílie z vysokopevnostnej priadze z nylonu alebo ostatných polyamidov, polyesterov alebo viskózového hodvábu:

 

 

Obsahujúce najviac 90 hmotnostných % textilných materiálov

Tkanie

 

Ostatné

Extrúzia chemických vlákien v kombinácii s tkaním

5903

Textílie impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované plastami, iné ako textílie položky 5902

Tkanie v kombinácii s impregnovaním alebo s poťahovaním alebo s pokrývaním alebo s laminovaním alebo s pokovovaním

alebo

Tkanie v kombinácii s tlačou

alebo

Tlač (ako samostatná operácia)

5904

Linoleum, tiež rezané do tvaru; podlahové krytiny zložené z náteru alebo povlaku aplikovaného na textilnom podklade, tiež prirezané do tvaru

 (5)

Tkanie v kombinácii s farbením alebo s poťahovaním alebo s laminovaním alebo s pokovovaním

Látka z juty sa môže použiť ako podklad.

5905

Textilné tapety:

Impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované gumou, plastami alebo inými materiálmi

Tkanie, pletenie alebo tvarovanie netkanej textílie v kombinácii s impregnovaním alebo s poťahovaním alebo s pokrývaním alebo s laminovaním alebo s pokovovaním

 

Ostatné

 (5)

Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien v kombinácii s tkaním

alebo

Extrúzia priadze z chemických vlákien v kombinácii s tkaním

alebo

Tkanie, pletenie alebo tvarovanie netkanej textílie v kombinácii s farbením alebo s poťahovaním alebo s laminovaním

alebo

Tkanie v kombinácii s tlačou

alebo

Tlač (ako samostatná operácia)

5906

Pogumované textílie, iné ako textílie položky 5902 :

Pletené alebo háčkované textílie

 (5)

Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien v kombinácii s pletením/háčkovaním

alebo

Extrúzia priadze z chemických vlákien v kombinácii s pletením/háčkovaním

alebo

Pletenie alebo háčkovanie v kombinácii s pogumovaním

alebo

Pogumovanie v kombinácii s najmenej dvomi ďalšími hlavnými prípravnými alebo dokončovacími operáciami (ako je kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, ustaľovanie za tepla, stála apretúra) za predpokladu, že hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

Ostatné textílie z priadze zo syntetického vlákna, obsahujúce viac ako 90 hmotnostných % textilných materiálov

Extrúzia chemických vlákien v kombinácii s tkaním

 

Ostatné

Tkanie, pletenie alebo spracovanie okrem tkania v kombinácii s farbením alebo s poťahovaním/pogumovaním

alebo

Farbenie priadze v kombinácii s tkaním, pletením alebo so spracovaním okrem tkania

alebo

Pogumovanie v kombinácii s najmenej dvomi ďalšími hlavnými prípravnými alebo dokončovacími operáciami (ako je kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, ustaľovanie za tepla, stála apretúra) za predpokladu, že hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

5907

Textílie inak impregnované, potiahnuté alebo pokryté; maľované plátno na divadelnú scénu, textílie na vytvorenie pozadia v štúdiách alebo podobné textílie

Tkanie alebo pletenie alebo tvarovanie netkanej textílie v kombinácii s farbením alebo s tlačou alebo s poťahovaním alebo s impregnovaním alebo s pokrývaním

alebo

Vločkovanie v kombinácii s farbením alebo s tlačou

alebo

Tlač (ako samostatná operácia)

5908

Textilné knôty, tkané, splietané alebo pletené, do lámp, varičov, zapaľovačov, sviečok alebo podobných výrobkov; žiarové plynové pančušky a duté pleteniny na výrobu žiarových plynových pančušiek, tiež impregnované:

 

Žiarové plynové pančušky, impregnované

Výroba z dutej pleteniny/háčkovanej textílie na výrobu žiarových plynových pančušiek

Ostatné

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

5909 až 5911

Textilné výrobky druhov vhodných na priemyselné použitie:

 (5)

Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien v kombinácii s tkaním

alebo

Extrúzia chemických vlákien v kombinácii s tkaním

alebo

Tkanie v kombinácii s farbením alebo s poťahovaním alebo laminovaním

alebo

Poťahovanie, vločkovanie, laminovanie alebo pokovovanie v kombinácii s najmenej dvomi ďalšími hlavnými prípravnými alebo dokončovacími operáciami (ako je kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, ustaľovanie za tepla, stála apretúra) za predpokladu, že hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

60. kapitola

Pletené alebo háčkované textílie

 (5)

Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien v kombinácii s pletením/háčkovaním

alebo

Extrúzia priadze z chemických vlákien v kombinácii s pletením/háčkovaním

alebo

Pletenie/háčkovanie v kombinácii s farbením alebo s vločkovaním alebo s poťahovaním alebo s laminovaním alebo s tlačou

alebo

Vločkovanie v kombinácii s farbením alebo s tlačou

alebo

Farbenie priadze v kombinácii s pletením/háčkovaním

alebo

Zakrucovanie alebo tvarovanie v kombinácii s pletením/háčkovaním, za predpokladu, že hodnota použitých nezakrútených/netvarovaných priadzí nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

61. kapitola

Odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované:

 

Získané zošívaním alebo iným spojením dvoch alebo viacerých kusov pletenej alebo háčkovanej tkaniny, ktorá bola alebo nastrihaná do tvaru alebo priamo získaná v tvare

 (5)  (6)

Pletenie alebo háčkovanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

Ostatné

 (5)

Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien v kombinácii s pletením alebo háčkovaním

alebo

Extrúzia priadze z chemických vlákien v kombinácii s pletením alebo háčkovaním

alebo

Pletenie s dohotovením v jednej operácii

ex 62. kapitola

Odevy a odevné doplnky, nepletené alebo neháčkované; okrem:

 (5)  (6)

Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

alebo

Dohotovenie vrátane nastrihania textílie, ktorému predchádza tlač (ako samostatná operácia)

ex 6202 , ex 6204 , ex 6206 , ex 6209 a ex 6211

Dámske, dievčenské a dojčenské odevy a odevné doplnky, vyšívané

 (6)

Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

alebo

Výroba z nevyšívanej textílie za predpokladu, že hodnota použitej nevyšívanej tkaniny nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex 6210 a ex 6216

Ohňovzdorná výbava z textílie pokrytej fóliou z hliníkovaného polyesteru

 (5)  (6)

Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

alebo

Poťahovanie alebo laminovanie za predpokladu, že hodnota nepotiahnutej alebo nelaminovanej textílie nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu, v kombinácii s dohotovením textílie vrátane nastrihania

ex 6212

Podprsenky, podväzkové pásy, korzety, plecnice, podväzky a podobné výrobky a ich časti, pletené alebo háčkované, získané zošívaním alebo iným spojením dvoch alebo viacerých kusov pletenej alebo háčkovanej textílie, ktorá bola buď vystrihnutá do tvaru, alebo priamo získaná v tvare

 (5)  (6)

Pletenie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

alebo

Dohotovenie vrátane nastrihania textílie, ktorému predchádza tlač (ako samostatná operácia)

6213 a 6214

Vreckovky, plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky:

 

 

Vyšívané

 (5)  (6)

Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

alebo

Výroba z nevyšívanej textílie za predpokladu, že hodnota použitej nevyšívanej tkaniny nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Dohotovenie vrátane nastrihania textílie,

ktorému predchádzala tlač (ako samostatná operácia)

 

Ostatné

 (5)  (6)

Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

alebo

Dohotovenie, ktorému predchádzala tlač (ako samostatná operácia)

6217

Ostatné celkom dohotovené odevné doplnky; časti odevov alebo odevných doplnkov, iné ako výrobky položky 6212 :

 

 

Vyšívané

 (6)

Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

alebo

Výroba z nevyšívanej textílie za predpokladu, že hodnota použitej nevyšívanej tkaniny nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Dohotovenie, ktorému predchádzala tlač (ako samostatná operácia)

 

Ohňovzdorná výbava z textílie pokrytej fóliou z hliníkovaného polyesteru

 (6)

Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

alebo

Poťahovanie alebo laminovanie za predpokladu, že hodnota nepotiahnutej alebo nelaminovanej textílie nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu, v kombinácii s dohotovením textílie vrátane nastrihania

 

Medzipodšívky do golierov a manžiet, nastrihané

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

Ostatné

 (6)

Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

ex 63. kapitola

Ostatné celkom dohotovené textilné výrobky; súpravy; obnosené odevy a opotrebované textilné výrobky; handry; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

6301 až 6304

Prikrývky, cestovné koberčeky, posteľná bielizeň atď.; záclony atď.; ostatné bytové textílie:

 

 

Z plsti, netkaných textílií

 (5)

Tvarovanie netkanej textílie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

 

Ostatné:

 

 

- -

Vyšívané

 (5)  (6)

Tkanie alebo pletenie/háčkovanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

alebo

Výroba z nevyšívanej tkaniny (inej ako pletenej alebo háčkovanej) za predpokladu, že hodnota použitej nevyšívanej tkaniny nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

- -

Ostatné

 (5)  (6)

Tkanie alebo pletenie/háčkovanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

6305

Vrecia a vrecká, druhu používaného na balenie tovaru

 (5)

Extrúzia chemických vlákien alebo spriadanie prírodných vlákien a/alebo chemických strižných vlákien, v kombinácii s tkaním alebo pletením a dohotovením vrátane nastrihania textílií

6306

Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty; stany; plachty na lode a člny, plachty na dosky na plachtenie na vode alebo na súši; kempingový tovar:

 

 

Z netkaných textílií

 (5)  (6)

Tvarovanie netkanej textílie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

 

Ostatné

 (5)  (6)

Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

6307

Ostatné celkom dohotovené výrobky, vrátane strihových šablón

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

6308

Súpravy zložené z tkanín a z priadze, tiež s doplnkami, na výrobu koberčekov, tapisérií, vyšívaných stolových obrusov alebo obrúskov, alebo podobné textilné výrobky, v balení na predaj v malom

Každá položka v súprave musí spĺňať pravidlo, ktoré by sa na ňu vzťahovalo, ak by nebola súčasťou súpravy. Môžu sa však zahrnúť aj nepôvodné výrobky za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu

ex 64. kapitola

Obuv, gamaše a podobné výrobky; časti týchto výrobkov; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem zvrškových kompletov pripevnených k vnútorným podrážkam alebo k iným častiam podrážok položky 6406

6406

Časti obuvi (vrátane zvrškov, tiež spojených s podrážkami, inými ako vonkajšími podrážkami); vymeniteľné vložky do topánok, pružné podpätníky a podobné výrobky; gamaše, kožené ochranné návleky na nohy a podobné výrobky, a ich časti

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

65. kapitola

Pokrývky hlavy a ich časti

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

66. kapitola

Dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a ich časti:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

67. kapitola

Upravené perie a páperie a výrobky z peria alebo páperia; umelé kvetiny; výrobky z ľudských vlasov

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

68. kapitola

Predmety z kameňa, sadry, cementu, azbestu, zo sľudy alebo z podobných materiálov

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

69. kapitola

Keramické výrobky

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

ex 70. kapitola

Sklo a sklenený tovar

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

7010

Demižóny, fľaše, banky, poháre, tégliky, fioly, ampuly a ostatné nádoby, zo skla, druhu používaného na prepravu alebo balenie tovaru; sklenené poháre na zaváranie; zátky, viečka a ostatné uzávery, zo skla

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Brúsenie skleneného tovaru za predpokladu, že celková hodnota nebrúseného skleneného tovaru nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

7013

Sklenený tovar druhu používaného ako stolové sklo, kuchynské sklo, toaletné sklo, kancelárske sklo, sklo na výzdobu miestností alebo na podobné účely (iný ako položky 7010 alebo 7018 )

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

ex 71. kapitola

Prírodné alebo umelo pestované perly, drahokamy alebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi, a výrobky z nich; bižutéria; mince; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 7102 , ex 7103 a ex 7104

Opracované drahokamy alebo polodrahokamy (prírodné, umelé alebo rekonštituované)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek podpoložky, okrem podpoložky daného výrobku

7106 , 7108 a 7110

Drahé kovy:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položiek 7106 , 7108 a 7110 , alebo

elektrolytická, termálna alebo chemická separácia drahých kovov položky 7106 , 7108 alebo 7110 , alebo

tavenie a/alebo legovanie drahých kovov položky 7106 , 7108 alebo 7110 navzájom alebo so základnými kovmi alebo purifikácia

Netepané

Polotovary alebo vo forme prachu

Výroba z neopracovaných drahých kovov

ex 7107 , ex 7109 a ex 7111

Kovy plátované drahými kovmi, polotovary

Výroba z kovov plátovaných drahými kovmi, neopracovaných

ex 72. kapitola

Železo a oceľ; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

7207

Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele

Výroba z materiálov položky 7201 , 7202 , 7203 , 7204 alebo 7205

7208 až 7212

Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele

Výroba z polotovarov položky 7207

7213 až 7216

Tyče a profilované tyče a prúty, uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele

Výroba z ingotov alebo z ostatných základných tvarov položky 7206

7217

Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele

Výroba z polotovarov položky 7207

7218 91 a 7218 99

Polotovary

Výroba z materiálov položky 7201 , 7202 , 7203 , 7204 alebo 7205

7219 až 7222

Ploché valcované výrobky, tyče a prúty, uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele

Výroba z ingotov alebo z ostatných základných tvarov položky 7218

7223

Drôty z nehrdzavejúcej ocele

Výroba z polotovarov položky 7218

7224 90

Polotovary

Výroba z materiálov položky 7201 , 7202 , 7203 , 7204 alebo 7205

7225 až 7228

Ploché valcované výrobky, tyče a prúty, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch; uholníky, tvarovky a profily z ostatnej legovanej ocele; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele

Výroba z ingotov alebo z ostatných základných tvarov položky 7206 , 7218 alebo 7224

7229

Drôty z ostatnej legovanej ocele

Výroba z polotovarov položky 7224

ex 73. kapitola

Výrobky zo železa alebo z ocele; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

ex 7301

Štetovnice

Výroba z materiálov položky 7207

7302

Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladné dosky (podkladnice), prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc

Výroba z materiálov položky 7206

7304 , 7305 a 7306

Rúry, rúrky a duté profily, zo železa alebo z ocele

Výroba z materiálov položiek 7206 až 7212 a položky 7218 alebo 7224

ex 7307

Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele (ISO X5CrNiMo 1712 ), pozostávajúce z niekoľkých častí

Sústruženie, vŕtanie, vystružovanie, rezanie závitov, začisťovanie a pieskovanie hrubých výkovkov za predpokladu, že celková hodnota použitých hrubých výkovkov nepresahuje 35 % ceny výrobku zo závodu

7308

Konštrukcie (okrem montovaných stavieb položky 9406 ) a časti konštrukcií (napríklad mosty a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare, stĺpy, piliere, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne a prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky) zo železa alebo z ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo z ocele

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku Zvárané uholníky, tvarovky a profily položky 7301 však nemožno použiť

ex 7315

Protišmykové reťaze

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 7315 nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex 74. kapitola

Meď a predmety z nej; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

7403

Rafinovaná meď a zliatiny medi, neopracované (surové)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

7408

Medené drôty

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

75. kapitola

Nikel a výrobky z neho

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

ex 76. kapitola

Hliník a predmety z neho; okrem:

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

7601

Neopracovaný (surový) hliník

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba tepelnou alebo elektrolytickou úpravou z nelegovaného hliníka alebo z hliníkového odpadu a hliníkového šrotu

7602

Hliníkový odpad alebo hliníkový šrot

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

ex 7616

Výrobky z hliníka iné ako gáza, tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina, pletivo, výstužné tkaniny a podobné materiály (vrátane nekonečných pásov) z hliníkového drôtu, a hliníková plechová mriežkovina

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Gáza, tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina, pletivo, výstužné tkaniny a podobné materiály (vrátane nekonečných pásov) z hliníkového drôtu alebo hliníková mriežkovina sa však môžu použiť, a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

78. kapitola

Olovo a výrobky z neho

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

79. kapitola

Zinok a výrobky z neho

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

80. kapitola

Cín a výrobky z neho

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

81. kapitola

Ostatné základné kovy; cermety; výrobky z nich

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

ex 82. kapitola

Nástroje, náradie, nožiarsky tovar, lyžice a vidličky, zo základného kovu; ich časti a súčasti zo základného kovu; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8206

Dva alebo niekoľko nástrojov položiek 8202 až 8205 , v súpravách na predaj v malom

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem materiálov položiek 8202 až 8205 . Do súpravy však môžu byť začlenené nástroje položiek 8202 až 8205 za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu

83. kapitola

Rôzne výrobky zo základného kovu

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex 84. kapitola

Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické zariadenia; ich časti a súčasti; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8407

Vratné alebo rotačné zážihové piestové spaľovacie motory

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8408

Vznetové piestové spaľovacie motory (dieselové motory alebo motory so žiarovou hlavou)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8425 až 8430

Kladkostroje a zdvíhacie zariadenia iné ako skipové výťahy; navijaky a vratidlá; zdviháky:

Lodné otočné stĺpové žeriavy; žeriavy vrátane lanových žeriavov; mobilné zdvíhacie rámy, zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a žeriavové vozíky

Vidlicové stohovacie vozíky; ostatné vozíky vybavené zdvíhacím alebo manipulačným zariadením

Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie stroje a zariadenia (napríklad výťahy, eskalátory, dopravníky, lanovky)

Buldozéry, angledozéry, zrovnávače, stroje na planírovanie terénu, škrabače, mechanické lopaty, rýpadlá a lopatové nakladače, ubíjadlá a cestné valce s vlastným pohonom

Ostatné stroje a zariadenia planírovacie, škrabacie, hĺbiace, utĺkacie, zhutňovacie stroje a zariadenia na ťažbu alebo vŕtanie zeme, nerastov alebo rúd; baranidlá a vyťahovače pilót; snehové pluhy a snehové frézy

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku a položky 8431

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8444 až 8447

Stroje na vytláčanie, preťahovanie, tvarovanie alebo strihanie chemických textilných materiálov:

Stroje na prípravu textilných vlákien; spriadacie a dopriadacie, zdvojovacie alebo zakrucovacie stroje a ostatné stroje a zariadenia na výrobu textilných priadzí; stroje na navíjanie alebo súkanie (vrátane útkových súkacích strojov) a stroje na prípravu textilných vlákien na spracovanie na strojoch položky 8446 alebo 8447

Tkáčske krosná:

Pletacie stroje, stroje na spevnenie prešitím a stroje na výrobu opradenej priadze, tylu, čipiek, výšiviek, lemoviek, prámikov alebo sieťoviny a stroje na všívanie

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku a položky 8448

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8456 až 8465

Obrábacie stroje na opracovanie akýchkoľvek materiálov ich úberom

Obrábacie centrá, stavebnicové obrábacie stroje (jednopolohové) a viacpolohové, na obrábanie kovov

Sústruhy na úber kovov

Obrábacie stroje

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku a položky 8466

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8470 až 8472

Počítacie stroje a vreckové prístroje na záznam, vyvolanie a zobrazenie údajov s výpočtovými funkciami; účtovacie stroje, frankovacie stroje, stroje na vydávanie lístkov a podobné stroje, vybavené počítacím zariadením; registračné pokladnice

Stroje na automatické spracovanie údajov a ich jednotky; magnetické alebo optické snímače, stroje na prepis údajov v kódovanej forme na pamäťové médiá a stroje spracovávajúce tieto údaje

Ostatné kancelárske stroje a prístroje

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku a položky 8473

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex 85. kapitola

Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo týchto prístrojov; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8501 až 8502

Elektrické motory a generátory

Elektrické generátorové agregáty a rotačné meniče (konvertory)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku a položky 8503

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8519 , 8521

Prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku

Videofonické prístroje na záznam alebo reprodukciu, tiež so zabudovaným videotunerom

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku a položky 8522

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8525 až 8528

Vysielacie prístroje na rozhlasové alebo televízne vysielanie, televízne kamery, digitálne fotoaparáty a kamkordéry

Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje, pomocné rádionavigačné prístroje a rádiové prístroje na diaľkové riadenie

Prijímacie prístroje na rozhlasové vysielanie

Monitory a projektory, bez zabudovaných televíznych prijímačov; televízne prijímače, alebo prístroje na záznam či reprodukciu obrazu

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku a položky 8529

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8535 až 8537

Elektrické zariadenia na vypínanie, spínanie alebo na ochranu elektrických obvodov, alebo na ich spájanie, pripájanie k alebo do elektrického obvodu; prípojky na optické vlákna, zväzky alebo káble z optických vlákien; rozvádzače, rozvodné panely, ovládacie (dispečerské) stoly, pulty, skrine a ostatné základne, na elektrické riadenie alebo na rozvod elektriny:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku a položky 8538

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8542 31 až 8542 39

Monolitické integrované obvody

Difúzia, pri ktorej sa na polovodičovom substráte vytvárajú integrované obvody selektívnym zavedením vhodného dopantu, tiež montované alebo odskúšané v krajine, ktorá je treťou stranou

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8544 až 8548

Izolované drôty, káble a ostatné izolované elektrické vodiče, káble z optických vlákien

Uhlíkové elektródy, uhlíkové kefky, osvetľovacie uhlíky, uhlíky na elektrické batérie a ostatné výrobky zhotovené z grafitu alebo z ostatného uhlíka, druhu používaného na elektrické účely

Elektrické izolátory z ľubovoľného materiálu

Izolačné časti a súčasti na elektrické stroje, prístroje alebo zariadenia, elektrické rozvodné rúrky a ich spojky zo základného kovu, s vnútorným izolačným materiálom

Odpad a zvyšky galvanických článkov, batérií a elektrických akumulátorov; nepoužiteľné galvanické články, nepoužiteľné batérie a nepoužiteľné elektrické akumulátory; elektrické časti a súčasti strojov alebo prístrojov, v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

86. kapitola

Železničné alebo električkové lokomotívy, koľajové vozidlá a ich časti a súčasti; zvrškový upevňovací materiál železničných alebo električkových tratí a jeho časti a súčasti; mechanické (vrátane elektromechanických) dopravné signalizačné zariadenia všetkých druhov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex 87. kapitola

Vozidlá, iné ako železničné alebo električkové koľajové vozidlá, ich časti a súčasti a príslušenstvo; okrem:

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 45 % ceny výrobku zo závodu

8708

Časti, súčasti a príslušenstvo vozidiel položiek 8701 až 8705

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8711

Motocykle (vrátane mopedov) a bicykle s pomocným motorom, tiež s prívesným vozíkom; prívesné vozíky

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

88. kapitola

Lietadlá, kozmické lode a ich časti a súčasti

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

89. kapitola

Lode, člny a plávajúce konštrukcie

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku; trupy položky 8906 však nemožno použiť

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex 90. kapitola

Nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, lekárske alebo chirurgické; ich časti, súčasti a príslušenstvo; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

9001 50

Okuliarové šošovky z materiálov iných ako sklo

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej sa vykonáva jedna z týchto operácií:

povrchová úprava polodokončených šošoviek na dokončené oftalmologické šošovky s optickou korekčnou silou, ktoré sa majú pripevniť na okuliare

poťahovanie šošovky pomocou vhodných úprav na zlepšenie videnia a zabezpečenie ochrany nositeľa

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

91. kapitola

Hodiny a hodinky a ich časti a súčasti

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

92. kapitola

Hudobné nástroje; časti, súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

93. kapitola

Zbrane a strelivo; ich časti, súčasti a príslušenstvo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

94. kapitola

Nábytok; posteľoviny, matrace, matracové podložky, vankúše a podobné vypchaté potreby; svietidlá a príslušenstvo svietidiel inde nešpecifikované ani nezahrnuté; svetelné reklamy, svetelné znaky a značky, svetelné oznamovacie tabule a podobné výrobky; montované stavby

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

95. kapitola

Hračky, hry a športové potreby; ich časti, súčasti a príslušenstvo

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

96. kapitola

Rôzne výrobky

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

97. kapitola

Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

„PRÍLOHA III

ZNENIE VYHLÁSENIA O PÔVODE

Vyhlásenie o pôvode, ktorého znenie je uvedené ďalej, musí byť vyhotovené v súlade s poznámkami pod čiarou. Poznámky pod čiarou však nie je potrebné znovu uvádzať.

Albánske znenie

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. …(1)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale …(2) n në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës.

Arabské znenie

Image 1

Bosniacke znenie

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. …(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.

Bulharské znenie

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение №…(1)), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …(2) преференциален произход съгласно преходните правила за произход.

Chorvátske znenie

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. …(1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnog podrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.

České znenie

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v …(2).

Dánske znenie

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. …(1)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i …(2) i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.

Holandské znenie

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. …(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële …(2) oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.

Anglické znenie

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No…(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …(2) preferential origin according to the transitional rules of origin.

Estónske znenie

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. …(1)) deklareerib, et need tooted on päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt …(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Faerské znenie

Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. …(1)) váttar, át um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur …(2) sambært skiftisreglunum um uppruna.

Fínske znenie

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o …(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja…(2) alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.

Francúzske znenie

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no …(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle …(2) selon les règles d'origine transitoires.

Nemecké znenie

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. …(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte …(2) Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.

Gruzínske znenie

Image 2

Grécke znenie

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. …(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής …(2) σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.

Hebrejské znenie

Image 3

Maďarské znenie

A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális …(2) származásúak.

Islandské znenie

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. …(1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af …(2) uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.

Talianske znenie

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. …(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …(2) conformemente alle norme di origine transitorie.

Lotyšské znenie

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. …(1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir…(2) preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.

Litovské znenie

Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr. …(1)) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi …(2) lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisykles.

Macedónske znenie

Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. …(1)) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи се со …(2) преференцијално потекло, во согласност со преодните правила за потекло.

Maltské znenie

L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru…(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat mod ieħor b’mod ċar, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2) skont ir-regoli ta’ oriġini tranżitorji.

Čiernohorské znenie

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. …(1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи …(2) преференцијалног поријекла, у складу са транзиционим правилима поријекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. …(1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnog porijekla u skladu sa tranzicionim pravilima porijekla.

Nórske znenie

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr…(1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for opprinnelse(2).

Poľské znenie

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr…(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regułami pochodzenia.

Portugalské znenie

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o(1)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial …(2) de acordo com as regras de origem transitórias.

Rumunské znenie

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. …(1)) declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială …(2) în conformitate cu regulile de origine tranzitorii.

Srbské znenie

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. …(1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи …(2) преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br…(1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito nаvedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.

Slovenské znenie

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v …(2).

Slovinské znenie

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.

Španielske znenie

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.o(1)) declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial…(2) con arreglo a las normas de origen transitorias.

Švédske znenie

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. …(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande …(2) ursprung i enlighet med övergångsreglerna om ursprung.

Turecké znenie

Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki No: …(1)), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiș menșe kurallarına göre …(2) tercihli menșeli olduğunu beyan eder.

Ukrajinské znenie

Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл №… (8)) заявляє, що, за винятком випадкiв, де це явно зазначено, ця продукцiя має… (9) преференцiйне походження згiдно з перехiдними правилами походження.

(miesto a dátum) (10)

(podpis vývozcu, ako aj čitateľné meno osoby, ktorá vyhlásenie podpisuje) (11)

„PRÍLOHA IV

VZORY SPRIEVODNÉHO OSVEDČENIA EUR.1 A ŽIADOSTI O SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE EUR.1

POKYNY PRE TLAČ

1.

Každé tlačivo musí mať rozmery 210 × 297 mm; pripúšťa sa odchýlka až do mínus 5 mm alebo plus 8 mm v dĺžke. Použitý papier musí byť biely, formátovaný na písanie, bez mechanickej buničiny a s hmotnosťou najmenej 25 g/m2. Na pozadí musí mať vytlačený zelený gilošovaný vzor, aby sa dalo voľným okom rozpoznať akékoľvek mechanické alebo chemické sfalšovanie.

2.

Príslušné orgány strán si môžu vyhradiť právo samy si tlačiť tlačivá alebo si ich môžu nechať vytlačiť schválenými tlačiarňami. V tom druhom prípade musí každé osvedčenie obsahovať odkaz na takéto schválenie. Na každom osvedčení sa musí uvádzať názov a adresa tlačiarne alebo označenie, podľa ktorého je možné tlačiareň identifikovať. Musí tiež obsahovať vytlačené alebo nevytlačené poradové číslo, podľa ktorého je možné ho identifikovať.

SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE

Image 4

Image 5

ŽIADOSŤ O SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE

Image 6

VYHLÁSENIE VÝVOZCU

Ja, podpísaný, vývozca tovaru opísaného na druhej strane,

VYHLASUJEM, že tento tovar spĺňa podmienky požadované na vydanie pripojeného osvedčenia;

UVÁDZAM tieto okolnosti, na základe ktorých tento tovar spĺňa uvedené podmienky:

PREDKLADÁM tieto podporné doklady (12):

ZAVÄZUJEM SA predložiť na požiadanie príslušných orgánov akékoľvek podporné dôkazy, ktoré tieto orgány môžu vyžadovať na účely vydania pripojeného osvedčenia, a zaväzujem sa, že v prípade potreby budem súhlasiť s požadovanou kontrolou svojich účtovných dokladov a kontrolou výrobných postupov uvedeného tovaru, ktorú vykonajú uvedené orgány;

ŽIADAM o vydanie pripojeného osvedčenia na uvedený tovar.

(miesto a dátum)

(podpis)

„PRÍLOHA V

OSOBITNÉ PODMIENKY TÝKAJÚCE SA VÝROBKOV S PÔVODOM V CEUTE A MELILLE

Jediný článok

1.   Pod podmienkou, že spĺňajú pravidlo o nepozmeňovaní stanovené v článku 14 tohto dodatku, sa nasledujúce výrobky považujú za:

1.

výrobky s pôvodom v Ceute a Melille:

a)

výrobky úplne získané v Ceute a Melille;

b)

výrobky získané v Ceute a Melille, pri výrobe ktorých sa používajú iné výrobky ako výrobky úplne získané v Ceute a Melille, ak:

i)

uvedené výrobky boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu v zmysle článku 4 tohto dodatku alebo

ii)

uvedené výrobky majú pôvod v Jordánsku alebo v Európskej únii za predpokladu, že sa na nich vykonalo opracovanie alebo spracovanie, ktoré presahuje rámec operácií uvedených v článku 6 tohto dodatku;

2.

výrobky s pôvodom v Jordánsku:

a)

výrobky úplne získané v Jordánsku;

b)

výrobky získané v Jordánsku, pri výrobe ktorých sa používajú iné výrobky ako výrobky úplne získané v Jordánsku, ak:

i)

uvedené výrobky boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu v zmysle článku 4 tohto dodatku alebo

ii)

uvedené výrobky majú pôvod v Ceute a Melille alebo v Európskej únii a vykonalo sa na nich opracovanie alebo spracovanie, ktoré presahuje rámec operácií uvedených v článku 6 tohto dodatku.

2.   Ceuta a Melilla sa považujú za jedno územie.

3.   Vývozca alebo ním splnomocnený zástupca uvedie v kolónke 2 sprievodných osvedčení EUR.1 alebo vo vyhláseniach o pôvode názov vyvážajúcej zmluvnej strany a ‚Ceuta a Melilla‘. Okrem toho sa v prípade výrobkov s pôvodom v Ceute a Melille táto informácia uvedie aj v kolónke 4 sprievodných osvedčení EUR.1 alebo vo vyhláseniach o pôvode.

4.   Za uplatňovanie týchto pravidiel v Ceute a Melille sú zodpovedné španielske colné orgány.

„PRÍLOHA VI

VYHLÁSENIE DODÁVATEĽA

Vyhlásenie dodávateľa, ktorého znenie je uvedené ďalej, musí byť vyhotovené v súlade s poznámkami pod čiarou. Poznámky pod čiarou však nie je potrebné znovu uvádzať.

VYHLÁSENIE DODÁVATEĽA

o tovare, na ktorom sa vykonalo opracovanie alebo spracovanie v uplatňujúcich zmluvných stranách bez toho, aby získal status preferenčného pôvodu

Ja, podpísaný dodávateľ tovaru, na ktorý sa vzťahuje pripojený doklad, vyhlasujem, že:

1.

Tieto materiály, ktoré nemajú pôvod v [uveďte názov príslušnej(-ých) uplatňujúcej(-ich) zmluvnej(-ých) strany(-án)], boli použité v [uveďte názov príslušnej(-ých) uplatňujúcej(-ich) zmluvnej(-ých) strany(-án)] na výrobu tohto tovaru:

Opis dodávaného tovaru (13)

Opis použitých nepôvodných materiálov

Položka použitých nepôvodných materiálov (14)

Hodnota použitých nepôvodných materiálov (14)  (15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková hodnota

 

2.

Všetky ostatné materiály použité v [uveďte názov príslušnej(-ých) uplatňujúcej(-ich) zmluvnej(-ých) strany(-án)] na výrobu uvedeného tovaru majú pôvod v [uveďte názov príslušnej(-ých) uplatňujúcej(-ich) zmluvnej(-ých) strany(-án)];

3.

Na tomto tovare sa vykonalo opracovanie alebo spracovanie mimo územia [uveďte názov príslušnej(-ých) uplatňujúcej(-ich) zmluvnej(-ých) strany(-án)] v súlade s článkom 13 tohto dodatku, pričom tam získal túto celkovú pridanú hodnotu:

Opis dodávaného tovaru

Celková pridaná hodnota získaná mimo [uveďte názov príslušnej(-ých) uplatňujúcej(-ich) zmluvnej(-ých) strany(-án)] (16)

 

 

 

 

 

 

 

(miesto a dátum)

 

 

 

(Adresa a podpis dodávateľa, ako aj čitateľné meno osoby, ktorá vyhlásenie podpisuje)

„PRÍLOHA VII

DLHODOBÉ VYHLÁSENIE DODÁVATEĽA

Dlhodobé vyhlásenie dodávateľa, ktorého znenie je uvedené ďalej, musí byť vyhotovené v súlade s poznámkami pod čiarou. Poznámky pod čiarou však nie je potrebné znovu uvádzať.

DLHODOBÉ VYHLÁSENIE DODÁVATEĽA

o tovare, na ktorom sa vykonalo opracovanie alebo spracovanie v uplatňujúcej zmluvnej strane bez toho, aby získal status preferenčného pôvodu

Ja, podpísaný dodávateľ tovaru, na ktorý sa vzťahuje pripojený doklad a ktorý sa pravidelne dodáva do (17) …, vyhlasujem, že:

1.

Tieto materiály, ktoré nemajú pôvod v [uveďte názov príslušnej(-ých) uplatňujúcej(-ich) zmluvnej(-ých) strany(-án)], boli použité v [uveďte názov príslušnej(-ých) uplatňujúcej(-ich) zmluvnej(-ých) strany(-án)] na výrobu tohto tovaru:

Opis dodávaného tovaru (18)

Opis použitých nepôvodných materiálov

Položka použitých nepôvodných materiálov (19)

Hodnota použitých nepôvodných materiálov (19)  (20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková hodnota

 

2.

Všetky ostatné materiály použité v [uveďte názov príslušnej(-ých) uplatňujúcej(-ich) zmluvnej(-ých) strany(-án)] na výrobu uvedeného tovaru majú pôvod v [uveďte názov príslušnej(-ých) uplatňujúcej(-ich) zmluvnej(-ých) strany(-án)];

3.

Na tomto tovare sa vykonalo opracovanie alebo spracovanie mimo územia [uveďte názov príslušnej(-ých) uplatňujúcej(-ich) zmluvnej(-ých) strany(-án)] v súlade s článkom 13 tohto dodatku, pričom tam získal túto celkovú pridanú hodnotu:

Opis dodávaného tovaru

Celková pridaná hodnota získaná mimo [uveďte názov príslušnej(-ých) uplatňujúcej(-ich) zmluvnej(-ých) strany(-án)] (21)

 

 

 

 

 

 

Toto vyhlásenie je platné pre všetky následné zásielky tohto tovaru odoslané od…

pre… (22)

Zaväzujem sa neodkladne informovať… (17), v prípade, že toto vyhlásenie stratí platnosť.

 

(miesto a dátum)

 

 

 

(Adresa a podpis dodávateľa, ako aj čitateľné meno osoby, ktorá vyhlásenie podpisuje)


(1)  Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2013, s. 4.

(2)  Zmluvné strany súhlasia s upustením od povinnosti zahrnúť do dôkazu o pôvode vyhlásenie uvedené v článku 8 ods. 3.

(3)  Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23.

(4)  Osobitné podmienky týkajúce sa ‚postupov špecifického spracovania‘ sa uvádzajú v úvodných poznámkach 8.1 až 8.3.

(5)  Osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov zo zmesi textilných materiálov sa uvádzajú v úvodnej poznámke 6.

(6)  Pozri úvodnú poznámku 7.

(7)  Pozri úvodnú poznámku 9.

(8)  Ak vyhlásenie o pôvode vyhotovil schválený vývozca, musí sa tu uviesť číslo povolenia schváleného vývozcu. Ak vyhlásenie o pôvode nevyhotovil schválený vývozca, slová zo zátvorky sa vynechajú alebo sa tento priestor ponechá voľný.

(9)  Uvedie sa pôvod tovaru. Ak sa vyhlásenie o pôvode vzťahuje úplne alebo čiastočne na výrobky s pôvodom v Ceute a Melille, vývozca ich musí v doklade, na ktorom sa vyhlásenie vyhotovilo, jasne označiť symbolom ‚CM‘.

(10)  Tieto údaje sa môžu vynechať, ak túto informáciu obsahuje samotný doklad.

(11)  Ak sa nevyžaduje podpis vývozcu, platí táto výnimka aj pre uvedenie mena podpisovateľa.

(12)  Napríklad: dovozné doklady, sprievodné osvedčenia, faktúry, vyhlásenia výrobcu atď., ktoré sa týkajú výrobkov použitých pri výrobe alebo spätne vyvezeného tovaru v nezmenenom stave.

(13)  Ak sa faktúra, dodací list alebo iný obchodný doklad, ku ktorému je vyhlásenie pripojené, týkajú rôznych druhov tovaru alebo tovaru, v ktorom nie sú nepôvodné materiály použité v rovnakej miere, dodávateľ ich musí jasne rozlíšiť.

Príklad:

Doklad sa vzťahuje na rôzne modely elektromotora položky 8501, ktorý sa má použiť pri výrobe práčok položky 8450. Druh a hodnota nepôvodných materiálov použitých pri výrobe týchto motorov sa líši od jedného modelu k druhému. Modely musia byť preto rozlíšené v prvom stĺpci a údaje v ostatných stĺpcoch musia byť uvedené samostatne pre každý model tak, aby výrobca práčok mohol vykonať správne posúdenie statusu pôvodu svojich výrobkov v závislosti od toho, ktorý model elektromotora používa.

(14)  Údaje požadované v uvedených stĺpcoch sa uvádzajú iba v prípade potreby. Príklady:

Príklady:

Pravidlo pre odevy ex 62. kapitoly uvádza, že sa môže použiť Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie. Ak výrobca takýchto odevov v uplatňujúcej zmluvnej strane použije tkaninu dovezenú z Európskej únie tam získanú tkaním nepôvodnej priadze, stačí, aby dodávateľ z Európskej únie opísal vo svojom vyhlásení použitý nepôvodný materiál ako priadzu bez toho, aby bolo potrebné uviesť položku a hodnotu takejto priadze.

Výrobca železa položky 7217, ktorý ho vyrobil z nepôvodných železných tyčí, musí uviesť v druhom stĺpci ‚tyče zo železa‘. Ak sa takýto drôt má použiť pri výrobe stroja, pre ktorý dané pravidlo obsahuje obmedzenie všetkých použitých nepôvodných materiálov na určitú percentuálnu hodnotu, je potrebné uviesť v treťom stĺpci hodnotu nepôvodných tyčí.

(15)  ‚Hodnota materiálov‘ je colná hodnota použitých nepôvodných materiálov v čase dovozu alebo, ak táto hodnota nie je známa a nemožno ju zistiť, prvá zistiteľná cena zaplatená za tieto materiály v [uveďte názov príslušnej(-ých) uplatňujúcej(-ich) zmluvnej(-ých) strany(-án)]

Presná hodnota každého použitého nepôvodného materiálu sa musí uviesť na jednotku tovaru uvedeného v prvom stĺpci.

(16)  ‚Celková pridaná hodnota‘ sú všetky náklady akumulované mimo [uveďte názov príslušnej(-ých) uplatňujúcej(-ich) zmluvnej(-ých) strany(-án)] vrátane hodnoty všetkých tam pridaných materiálov. Presná celková pridaná hodnota získaná mimo [uveďte názov príslušnej(-ých) uplatňujúcej(-ich) zmluvnej(-ých) strany(-án)] sa musí uviesť na jednotku tovaru uvedeného v prvom stĺpci.

(17)  Meno a adresa zákazníka.

(18)  Ak sa faktúra, dodací list alebo iný obchodný doklad, ku ktorému je vyhlásenie pripojené, týkajú rôznych druhov tovaru alebo tovaru, v ktorom nie sú nepôvodné materiály použité v rovnakej miere, dodávateľ ich musí jasne rozlíšiť.

Príklad:

Doklad sa vzťahuje na rôzne modely elektromotora položky 8501, ktorý sa má použiť pri výrobe práčok položky 8450. Druh a hodnota nepôvodných materiálov použitých pri výrobe týchto motorov sa líši od jedného modelu k druhému. Modely musia byť preto rozlíšené v prvom stĺpci a údaje v ostatných stĺpcoch musia byť uvedené samostatne pre každý model tak, aby výrobca práčok mohol vykonať správne posúdenie statusu pôvodu svojich výrobkov v závislosti od toho, ktorý model elektromotora používa.

(19)  Údaje požadované v týchto stĺpcoch sa uvádzajú iba v prípade potreby.

Príklady:

Pravidlo pre odevy ex 62. kapitoly uvádza, že sa môže použiť Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie. Ak výrobca takýchto odevov v uplatňujúcej zmluvnej strane použije tkaninu dovezenú z Európskej únie tam získanú tkaním nepôvodnej priadze, stačí, aby dodávateľ z Európskej únie opísal vo svojom vyhlásení použitý nepôvodný materiál ako priadzu bez toho, aby bolo potrebné uviesť položku a hodnotu takejto priadze.

Výrobca železa položky 7217, ktorý ho vyrobil z nepôvodných železných tyčí, musí uviesť v druhom stĺpci ‚tyče zo železa‘. Ak sa takýto drôt má použiť pri výrobe stroja, pre ktorý dané pravidlo obsahuje obmedzenie všetkých použitých nepôvodných materiálov na určitú percentuálnu hodnotu, je potrebné uviesť v treťom stĺpci hodnotu nepôvodných tyčí.

(20)  ‚Hodnota materiálov‘ je colná hodnota použitých nepôvodných materiálov v čase dovozu alebo, ak táto hodnota nie je známa a nemožno ju zistiť, prvá zistiteľná cena zaplatená za tieto materiály v [uveďte názov príslušnej(-ých) uplatňujúcej(-ich) zmluvnej(-ých) strany(-án)].

Presná hodnota každého použitého nepôvodného materiálu sa musí uviesť na jednotku tovaru uvedeného v prvom stĺpci.

(21)  ‚Celková pridaná hodnota‘ sú všetky náklady akumulované mimo [uveďte názov príslušnej(-ých) uplatňujúcej(-ich) zmluvnej(-ých) strany(-án)] vrátane hodnoty všetkých tam pridaných materiálov. Presná celková pridaná hodnota získaná mimo [uveďte názov príslušnej(-ých) uplatňujúcej(-ich) zmluvnej(-ých) strany(-án)] sa musí uviesť na jednotku tovaru uvedeného v prvom stĺpci.

(22)  Uveďte dátumy. Platnosť dlhodobého vyhlásenia dodávateľa spravidla nesmie presiahnuť 24 mesiacov s výhradou podmienok ustanovených colnými orgánmi uplatňujúcej zmluvnej strany, v ktorej sa dlhodobé vyhlásenie dodávateľa vyhotovuje.


Top