EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22020D0644

Rozhodnutie Výboru pre obchod medzi EÚ a Singapurom č. 2/2020 z 27. apríla 2020 o výklade podľa článku 16.1 ods. 4 písm. d), článku 10.17 a článku 10.22 Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou, pokiaľ ide o zmeny v ochrane zemepisných označení vín, liehovín, poľnohospodárskych výrobkov a potravín zaregistrovaných v Singapure [2020/644]

PUB/2020/351

OJ L 150, 13.5.2020, p. 140–141 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/644/oj

13.5.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 150/140


ROZHODNUTIE VÝBORU PRE OBCHOD MEDZI EÚ A SINGAPUROM č. 2/2020

z 27. apríla 2020

o výklade podľa článku 16.1 ods. 4 písm. d), článku 10.17 a článku 10.22 Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou, pokiaľ ide o zmeny v ochrane zemepisných označení vín, liehovín, poľnohospodárskych výrobkov a potravín zaregistrovaných v Singapure [2020/644]

VÝBOR PRE OBCHOD,

so zreteľom na Dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou, a najmä na jej článok 10.17, článok 10.22 a článok 16.1 ods. 4 písm. d),

keďže:

(1)

Dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou (ďalej len „dohoda“) nadobudla platnosť 21. novembra 2019.

(2)

Článkom 16.1 dohody sa zriaďuje Výbor pre obchod, ktorý okrem iného vykonáva dohľad a uľahčuje vykonávanie a uplatňovanie dohody a môže prijať výklad ustanovení dohody.

(3)

V článku 10.17 ods. 3 dohody sa stanovuje, že zemepisné označenia s pôvodom na území jednej zmluvnej strany zaregistrované v druhej zmluvnej strane podľa jej vnútroštátnych právnych predpisov sa majú uviesť v prílohe 10-B k dohode.

(4)

V článku 10.18 dohody sa stanovuje možnosť zmeniť zoznam zemepisných označení vín, liehovín, poľnohospodárskych výrobkov a potravín uvedených v prílohe 10-B k dohode, ktoré má každá zmluvná strana chrániť podľa pododdielu C (Zemepisné označenia).

(5)

V článku 10.17 ods. 2 dohody sa okrem iného stanovuje námietkové konanie a právne prostriedky, ktoré umožňujú opravu a zrušenie zápisov do vnútroštátneho registra s cieľom zohľadniť oprávnené záujmy tretích strán.

(6)

V článku 10.22 dohody sa stanovujú všeobecné pravidlá týkajúce sa ochrany zemepisných označení vrátane označení uvedených v prílohe 10-B k dohode.

(7)

Je vhodné objasniť spôsob, akým sa spoločne uplatňujú ustanovenia článku 10.17 a 10.22. Konkrétne treba prijatím rozhodnutia týkajúceho sa tohto záväzného výkladu objasniť vzťah medzi úrovňou ochrany stanovenou podľa článku 10.22 dohody a systémom registrácie a ochrany zemepisných označení stanoveným každou zmluvnou stranou podľa článku 10.17 dohody pri nadobudnutí platnosti dohody.

(8)

V tejto súvislosti sa Singapur a Únia zhodujú na výklade, že žiadosti podané prostredníctvom systému kvalifikácie práv (Qualification of Rights) na účely zmeny v ochrane zemepisných označení registrovaných v Singapure, ktoré sú podané 21. novembra 2019 alebo po tomto dátume z dôvodov uvedených v článku 10.22 ods. 5 dohody alebo z iných dôvodov ako tých, ktoré sú uvedené v článku 10.22 dohody, by nemali mať vplyv na ochranu poskytovanú zemepisným označeniam uvedeným v prílohe 10-B k dohode pred tým, ako Výbor pre obchod dostane príležitosť prediskutovať vhodnosť zmien týkajúcich sa zaradenia zemepisných označení do zoznamu v prílohe 10-B, ku ktorým by došlo po prijatí takýchto žiadostí.

(9)

Zmluvné strany sú si vedomé, že tento záväzný výklad predstavuje výklad uplatniteľný od nadobudnutia platnosti dohody,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Akékoľvek zmeny v ochrane zemepisných označení vín, liehovín, poľnohospodárskych výrobkov a potravín registrovaných v Singapure a uvedených v zozname v prílohe 10-B k dohode, ktoré vyplývajú zo žiadosti v rámci systému kvalifikácie práv z dôvodov uvedených v článku 10.22 ods. 5 dohody a o ktoré sa požiadalo 21. novembra 2019 alebo po tomto dátume, sa nesmú uskutočniť v prípade, že Výbor pre obchod neprijme kladné rozhodnutie týkajúce sa zodpovedajúcej zmeny prílohy 10-B k dohode.

Článok 2

Výklad stanovený v článku 1 sa uplatňuje aj na zmeny v ochrane zemepisných označení vín, liehovín, poľnohospodárskych výrobkov a potravín registrovaných v Singapure a uvedených v zozname v prílohe 10-B k dohode, ktoré vyplývajú zo žiadosti v rámci systému kvalifikácie práv a o ktoré sa požiadalo 21. novembra 2019 alebo po tomto dátume z dôvodov iných ako tých, ktoré sú uvedené v článku 10.22 dohody.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.


Top