Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019D0182

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 70/2017 z 5. mája 2017, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2019/182]

OJ L 36, 7.2.2019, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/182/oj

7.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 36/5


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 70/2017

z 5. mája 2017,

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2019/182]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1840 zo 14. októbra 2016, ktorým sa mení príloha IV k smernici Rady 2009/156/ES, pokiaľ ide o metódy diagnostiky afrického moru koní (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/9 zo 4. januára 2017, ktorým sa schvaľujú niektoré laboratóriá v Maroku a na Taiwane na vykonávanie sérologických skúšok na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote v prípade psov, mačiek a fretiek (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o živých zvieratách okrem rýb a živočíchov akvakultúry. Právne predpisy o týchto záležitostiach sa neuplatňujú na Island, ako sa uvádza v odseku 2 úvodnej časti kapitoly I prílohy I k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Island.

(4)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o veterinárnych záležitostiach. Právne predpisy o veterinárnych záležitostiach sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v sektorových úpravách v prílohe I k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(5)

Príloha I k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola I prílohy I k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

V bode 3 (smernica Rady 2009/156/ES) v časti 4.1 sa dopĺňa tento text:

„, zmenená týmto právnym predpisom:

32016 D 1840: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1840 zo 14. októbra 2016 (Ú. v. EÚ L 280, 18.10.2016, s. 33).“

2.

V časti 8.1 bode 2 (rozhodnutie Komisie 2009/156/ES) sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 D 1840: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1840 zo 14. októbra 2016 (Ú. v. EÚ L 280, 18.10.2016, s. 33).“

3.

V časti 4.2 sa za bod 102 [vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1235] vkladá tento bod:

„103.

32017 D 0009: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/9 zo 4. januára 2017, ktorým sa schvaľujú niektoré laboratóriá v Maroku a na Taiwane na vykonávanie sérologických skúšok na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote v prípade psov, mačiek a fretiek (Ú. v. EÚ L 3, 6.1.2017, s. 32).

Tento právny akt sa neuplatňuje na Island.“

Článok 2

Znenie vykonávacích rozhodnutí (EÚ) 2016/1840 a (EÚ) 2017/9 v nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 6. mája 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 5. mája 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 280, 18.10.2016, s. 33.

(2)  Ú. v. EÚ L 3, 6.1.2017, s. 32.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


Top