Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019A0710(01)

Dohoda medzi Európskou úniou a Lichtenštajnským kniežatstvom o uplatňovaní určitých ustanovení rozhodnutia Rady 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, rozhodnutia Rady 2008/616/SVV o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, ako aj prílohy k uvedenému rozhodnutiu, a rámcového rozhodnutia Rady 2009/905/SVV o akreditácii poskytovateľov forenzných služieb vykonávajúcich laboratórne činnosti

ST/8750/2019/INIT

OJ L 184, 10.7.2019, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

10.7.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 184/3


DOHODA

medzi Európskou úniou a Lichtenštajnským kniežatstvom o uplatňovaní určitých ustanovení rozhodnutia Rady 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, rozhodnutia Rady 2008/616/SVV o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, ako aj prílohy k uvedenému rozhodnutiu, a rámcového rozhodnutia Rady 2009/905/SVV o akreditácii poskytovateľov forenzných služieb vykonávajúcich laboratórne činnosti

EURÓPSKA ÚNIA

na jednej strane a

LICHTENŠTAJNSKÉ KNIEŽATSTVO

na strane druhej,

ďalej spoločne len „zmluvné strany“,

ŽELAJÚC SI zlepšiť policajnú a justičnú spoluprácu medzi členskými štátmi Európskej únie a Lichtenštajnským kniežatstvom bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia na ochranu slobody jednotlivca,

BERÚC DO ÚVAHY, že súčasné vzťahy medzi zmluvnými stranami, najmä Protokol medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (1), sa vyznačujú úzkou spoluprácou v boji proti trestnej činnosti,

POUKAZUJÚC na spoločný záujem zmluvných strán zabezpečiť, aby sa policajná spolupráca medzi členskými štátmi Európskej únie a Lichtenštajnským kniežatstvom vykonávala rýchlym a účinným spôsobom zlučiteľným so základnými zásadami ich vnútroštátnych právnych systémov a v súlade s právami jednotlivca a zásadami Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, podpísaného v Ríme 4. novembra 1950,

UZNÁVAJÚC, že rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi na presadzovanie práva členských štátov Európskej únie (2) už stanovuje pravidlá, podľa ktorých si orgány presadzovania práva členských štátov Európskej únie a Lichtenštajnského kniežatstva môžu rýchlo a účinne vymieňať informácie a spravodajské informácie na účely vedenia vyšetrovania trestných činov alebo spravodajských operácií v trestných veciach,

UZNÁVAJÚC, že pre podnecovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti presadzovania práva má zásadný význam, aby sa presné informácie dali vymieňať rýchlo a účinne,

UZNÁVAJÚC, že cieľom je zaviesť postupy na presadenie rýchlych, účinných a nenákladných prostriedkov výmeny údajov a že v súvislosti so spoločným používaním údajov by sa na tieto postupy mala vzťahovať zodpovednosť zúčastnených a mali by zahŕňať vhodné záruky, pokiaľ ide o presnosť a bezpečnosť údajov počas prenosu a uchovávania, ako aj postupy na zaznamenávanie výmeny údajov a obmedzenia používania vymieňaných informácií,

POUKAZUJÚC NA TO, že táto dohoda obsahuje ustanovenia založené na hlavných ustanoveniach rozhodnutia Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (3), rozhodnutia Rady 2008/616/SVV z 23. júna 2008 o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (4) vrátane prílohy k uvedenému rozhodnutiu a rámcového rozhodnutia Rady 2009/905/SVV z 30. novembra 2009 o akreditácii poskytovateľov forenzných služieb vykonávajúcich laboratórne činnosti (5), pričom ich cieľom je zlepšiť výmenu informácií, ktoré členským štátom Európskej únie a Lichtenštajnskému kniežatstvu umožnia navzájom si udeliť prístupové práva k svojim automatizovaným súborom s analýzou DNA, automatizovaným systémom identifikácie odtlačkov prstov a údajom o evidencii vozidiel,

POUKAZUJÚC NA TO, že v prípade údajov z vnútroštátnych súborov s analýzou DNA a automatizovaných systémov identifikácie odtlačkov prstov by systém „pozitívnej lustrácie/negatívnej lustrácie“ mal umožniť vyhľadávajúcemu štátu následne požiadať štát, ktorý súbor spravuje, o konkrétne súvisiace osobné údaje a prípadne požiadať o ďalšie informácie prostredníctvom postupov vzájomnej pomoci vrátane postupov prijatých podľa rámcového rozhodnutia Rady 2006/960/SVV,

BERÚC DO ÚVAHY, že tieto ustanovenia by značne urýchlili existujúce postupy, ktoré by členským štátom Európskej únie a Lichtenštajnskému kniežatstvu umožnili zistiť, či má iný štát požadované informácie, ktoré potrebujú, a ak áno, tak ktorý,

BERÚC DO ÚVAHY, že cezhraničné porovnávanie údajov otvorí nový rozmer boju proti trestnej činnosti a že informácie získané porovnávaním údajov otvoria štátom nové prístupy k vyšetrovaniu, a tým zohrajú kľúčovú úlohu v pomoci orgánom presadzovania práva a justičným orgánom štátov,

BERÚC DO ÚVAHY, že pravidlá sa zakladajú na prepojení národných databáz štátov,

BERÚC DO ÚVAHY, že za určitých podmienok by štáty mali môcť poskytovať osobné a iné ako osobné údaje na zlepšenie výmeny informácií s cieľom predchádzať trestným činom a udržiavať verejný poriadok a bezpečnosť v súvislosti s významnými udalosťami s cezhraničným rozmerom,

UZNÁVAJÚC, že okrem zlepšenia výmeny informácií treba upraviť iné formy užšej spolupráce medzi policajnými orgánmi, najmä spoločnými bezpečnostnými operáciami (napríklad spoločnými hliadkami),

BERÚC DO ÚVAHY, že systém „pozitívnej lustrácie/negatívnej lustrácie“ zabezpečuje štruktúru porovnávania anonymných profilov, v rámci ktorého sa dodatočné osobné údaje vymieňajú len po pozitívnej lustrácii a ktorých odovzdávanie a prijímanie sa riadi vnútroštátnym právom vrátane predpisov o právnej pomoci, a že tento mechanizmus zaručuje primeraný systém ochrany údajov, pričom sa má za to, že poskytovanie osobných údajov inému štátu si vyžaduje primeranú úroveň ochrany údajov zo strany prijímajúceho štátu,

BERÚC DO ÚVAHY, že Lichtenštajnské kniežatstvo by mala znášať náklady, ktoré vzniknú jej vlastným orgánom v súvislosti s uplatňovaním tejto dohody,

UZNÁVAJÚC, že akreditácia poskytovateľov forenzných služieb vykonávajúcich laboratórne činnosti je dôležitým krokom k bezpečnejšej a účinnejšej výmene forenzných informácií, Lichtenštajnské kniežatstvo by malo dodržiavať určité ustanovenia rámcového rozhodnutia Rady 2009/905/SVV,

BERÚC DO ÚVAHY, že spracúvanie osobných údajov podľa tejto dohody zo strany orgánov Lichtenštajnského kniežatstva na účely predchádzania terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, ich odhaľovania alebo vyšetrovania by malo podliehať normám ochrany osobných údajov podľa vnútroštátneho práva Lichtenštajnského kniežatstva, ktoré sú v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (6),

OPIERAJÚC SA o vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi Európskej únie a Lichtenštajnským kniežatstvom v štruktúru a fungovanie ich právnych systémov,

BERÚC DO ÚVAHY, že podľa Dohody medzi Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom odkazom na spoluprácu v rámci švajčiarskych informačných systémov týkajúcich sa údajov o odtlačkoch prstov a profilov DNA (7) obe krajiny používajú tú istú databázu a systémy výmeny informácií týkajúce sa údajov o DNA a odtlačkoch prstov,

UZNÁVAJÚC, že ustanovenia dvojstranných a mnohostranných dohôd zostávajú uplatniteľné na všetky záležitosti, na ktoré sa nevzťahuje táto dohoda,

ROZHODLI SA UZATVORIŤ TÚTO DOHODU:

Článok 1

Predmet úpravy a cieľ

1.   S výhradou tejto dohody sa články 1 až 24, článok 25 ods. 1 a články 26 až 32 a 34 rozhodnutia Rady 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, uplatňujú na dvojstranné vzťahy medzi Lichtenštajnským kniežatstvom a jednotlivými členskými štátmi.

2.   S výhradou tejto dohody sa články 1 až 19 a 21 rozhodnutia Rady 2008/616/SVV o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, vrátane prílohy k uvedenému rozhodnutiu s výnimkou jej kapitoly 4 bodu 1 uplatňujú na dvojstranné vzťahy medzi Lichtenštajnským kniežatstvom a jednotlivými členskými štátmi.

3.   Vyhlásenia členských štátov vykonané v súlade s rozhodnutiami Rady 2008/615/SVV a 2008/616/SVV sa vzťahujú aj na ich dvojstranné vzťahy s Lichtenštajnským kniežatstvom.

4.   S výhradou tejto dohody sa články 1 až 5 a článok 6 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2009/905/SVV o akreditácii poskytovateľov forenzných služieb vykonávajúcich laboratórne činnosti uplatňujú na dvojstranné vzťahy medzi Lichtenštajnským kniežatstvom a jednotlivými členskými štátmi.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„zmluvné strany“ sú Európska únia a Lichtenštajnské kniežatstvo;

2.

„členský štát“ je členský štát Európskej únie;

3.

„štát“ je členský štát alebo Lichtenštajnské kniežatstvo.

Článok 3

Jednotné uplatňovanie a výklad

1.   S cieľom zabezpečiť, aby sa ustanovenia uvedené v článku 1 uplatňovali a vykladali čo najjednotnejšie, zmluvné strany neustále skúmajú vývoj judikatúry Súdneho dvora Európskej únie a príslušných súdov Lichtenštajnského kniežatstva, ktorý súvisí s uvedenými ustanoveniami. Na tento účel sa zriadi mechanizmus, ktorý zaručí pravidelnú a vzájomnú výmenu takejto judikatúry.

2.   Lichtenštajnské kniežatstvo je oprávnené predkladať vyjadrenia alebo písomné pripomienky Súdnemu dvoru Európskej únie v prípadoch, keď súdny orgán členského štátu postúpi Súdnemu dvoru otázku na vydanie prejudiciálneho rozhodnutia, ktorá sa týka výkladu akýchkoľvek ustanovení uvedených v článku 1.

Článok 4

Urovnávanie sporov

Každý spor medzi Lichtenštajnským kniežatstvom a členským štátom týkajúci sa výkladu alebo uplatňovania tejto dohody, alebo niektorého z ustanovení uvedených v článku 1 a ich zmien môže účastník tohto sporu predložiť na zasadnutí zástupcov vlád členských štátov a Lichtenštajnského kniežatstva, aby sa rýchlo vyriešil.

Článok 5

Zmeny

1.   Ak je potrebné zmeniť ustanovenia uvedené v článku 1, Európska únia o tom informuje Lichtenštajnské kniežatstvo čo najskôr a zhromaždí všetky prípadné pripomienky.

2.   Európska únia oznámi Lichtenštajnskému kniežatstvu akúkoľvek zmenu ustanovení uvedených v článku 1 hneď po prijatí zmeny.

Lichtenštajnské kniežatstvo sa nezávisle rozhodne, či prijme obsah zmeny a či ho implementuje do svojho vnútorného právneho poriadku. Uvedené rozhodnutie oznámi Európskej únii do troch mesiacov od dátumu oznámenia zmeny podľa prvého pododseku.

3.   Ak obsah zmeny môže zaväzovať Lichtenštajnské kniežatstvo až po splnení ústavných požiadaviek, Lichtenštajnské kniežatstvo o tom informuje Európsku úniu pri svojom oznámení. Lichtenštajnské kniežatstvo ihneď písomne informuje Európsku úniu o splnení všetkých ústavných požiadaviek. Ak sa referendum nevyžaduje, oznámenie sa vykoná hneď po uplynutí lehoty na referendum. Ak sa vyžaduje referendum, Lichtenštajnské kniežatstvo má na vykonanie svojho oznámenia najviac 18 mesiacov od dátumu oznámenia Európskej únie. Od dátumu stanoveného pre nadobudnutie účinnosti zmeny v Lichtenštajnskom kniežatstve a až dovtedy, kým neoznámi, že ústavné požiadavky boli splnené, Lichtenštajnské kniežatstvo predbežne vykonáva, ak je to možné, obsah zmeny.

4.   Ak Lichtenštajnské kniežatstvo neprijme obsah zmeny, uplatňovanie tejto dohody sa pozastaví. Na preskúmanie všetkých možností pokračovať v správnom fungovaní tejto dohody sa zvolá zasadnutie zmluvných strán, pričom sa preskúma aj možnosť uznania rovnocennosti právnych predpisov. Pozastavenie sa ukončí hneď, ako Lichtenštajnské kniežatstvo oznámi, že obsah zmeny prijíma, alebo ak sa zmluvné strany dohodnú znovu uplatňovať túto dohodu.

5.   Ak sa zmluvné strany po šiestich mesiacoch od pozastavenia nedohodli túto dohodu znovu uplatňovať, prestane sa uplatňovať.

6.   Odseky 4 a 5 tohto článku sa nevzťahujú na zmeny týkajúce sa kapitol 3, 4 a 5 rozhodnutia Rady 2008/615/SVV alebo článku 17 rozhodnutia Rady 2008/616/SVV, v súvislosti s ktorými Lichtenštajnské kniežatstvo oznámilo Európskej únii, že ich neprijíma, pričom uviedlo dôvody svojho odmietnutia. V takých prípadoch a bez toho, aby bol dotknutý článok 10 tejto dohody, sa v dvojstranných vzťahoch medzi Lichtenštajnským kniežatstvom a jednotlivými členskými štátmi budú naďalej uplatňovať príslušné ustanovenia v znení platnom pred zmenou.

Článok 6

Preskúmanie

Zmluvné strany sa dohodli, že spoločne preskúmajú túto dohodu najneskôr do piatich rokov od nadobudnutia jej platnosti. V rámci tohto preskúmania sa bude hodnotiť najmä praktická implementácia, výklad a vývoj dohody, pričom preskúmanie bude takisto zahŕňať otázky, ako sú napríklad dôsledky vývoja Európskej únie súvisiace s predmetom tejto dohody.

Článok 7

Vzťah k iným právnym nástrojom

1.   Lichtenštajnské kniežatstvo môže naďalej uplatňovať dvojstranné alebo mnohostranné dohody alebo dojednania o cezhraničnej spolupráci s členskými štátmi, ktoré sú v platnosti v deň uzavretia tejto dohody, pokiaľ takéto dohody alebo dojednania nie sú nezlučiteľné s cieľmi tejto dohody. Lichtenštajnské kniežatstvo oznámi Európskej únii dohody alebo dojednania, ktoré sa budú naďalej uplatňovať.

2.   Po nadobudnutí platnosti tejto dohody môže Lichtenštajnské kniežatstvo uzavierať alebo uvádzať do platnosti ďalšie dvojstranné alebo mnohostranné dohody alebo dojednania o cezhraničnej spolupráci s členskými štátmi, pokiaľ sa takýmito dohodami alebo dojednaniami stanovuje rozšírenie alebo prehĺbenie cieľov tejto dohody. Lichtenštajnské kniežatstvo oznámi akékoľvek nové dohody alebo dojednania Európskej únii do troch mesiacov od ich podpisu alebo v prípade dohôd alebo dojednaní podpísaných pred nadobudnutím platnosti tejto dohody do troch mesiacov od ich nadobudnutia platnosti.

3.   Dohody a dojednania uvedené v odsekoch 1 a 2 nesmú ovplyvňovať vzťahy s členskými štátmi, ktoré nie sú ich zmluvnými stranami.

4.   Touto dohodou nie sú dotknuté existujúce dohody o právnej pomoci alebo vzájomnom uznávaní súdnych rozhodnutí.

Článok 8

Oznámenia, vyhlásenia a nadobudnutie platnosti

1.   Zmluvné strany si navzájom oznámia ukončenie postupov potrebných na to, aby mohli vyjadriť súhlas s prijatím záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody.

2.   Európska únia môže vyjadriť svoj súhlas s tým, že bude touto dohodou viazaná, aj vtedy, ak rozhodnutia týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré sa majú poskytnúť alebo boli poskytnuté v súlade s rozhodnutím Rady 2008/615/SVV, ešte neboli prijaté vo vzťahu ku všetkým členským štátom.

3.   Článok 5 ods. 1 a 2 sa predbežne vykonáva odo dňa podpisu tejto dohody.

4.   Lehota troch mesiacov stanovená v článku 5 ods. 2 druhom pododseku týkajúca sa zmien ustanovení uvedených v článku 1, prijatých po podpise dohody, ale pred jej nadobudnutím platnosti, začína plynúť dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

5.   Lichtenštajnské kniežatstvo súčasne so svojim oznámením podľa odseku 1 alebo, ak je to stanovené, kedykoľvek potom, vydá vyhlásenia uvedené v článku 1 ods. 3.

6.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom tretieho mesiaca nasledujúceho po dni posledného oznámenia podľa odseku 1.

7.   Poskytovanie osobných údajov členskými štátmi a Lichtenštajnským kniežatstvom podľa tejto dohody sa nesmie uskutočniť predtým, ako sa ustanovenia kapitoly 6 rozhodnutia Rady 2008/615/SVV implementujú do vnútroštátneho práva štátov, ktoré sa na takomto poskytovaní zúčastňujú.

S cieľom overiť, či je to tak v prípade Lichtenštajnského kniežatstva, sa uskutoční hodnotiaca návšteva a skúšobná prevádzka v súvislosti a za podmienok a opatrení prijateľných pre Lichtenštajnské kniežatstvo, ktoré sú podobné ako tie, ktoré sa uskutočňujú v súvislosti s členskými štátmi podľa kapitoly 4 prílohy k rozhodnutiu Rady 2008/616/SVV.

Na základe celkovej hodnotiacej správy a po vykonaní rovnakých krokov ako pri začatí automatizovanej výmeny údajov v členských štátoch Rada určí dátum alebo dátumy, od ktorých môžu členské štáty poskytovať Lichtenštajnskému kniežatstvu osobné údaje podľa tejto dohody.

8.   Lichtenštajnské kniežatstvo implementuje a uplatňuje ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680. Lichtenštajnské kniežatstvo oznámi Komisii znenie hlavných ustanovení prijatých v oblasti pôsobnosti uvedenej smernice.

9.   Lichtenštajnské kniežatstvo implementuje a uplatňuje články 1 až 24, článok 25 ods. 1 a články 26 až 32 a 34 rámcového rozhodnutia Rady 2009/905/SVV. Lichtenštajnské kniežatstvo oznámi Európskej komisii znenie hlavných ustanovení prijatých v oblasti pôsobnosti uvedeného rámcového rozhodnutia Rady.

10.   Príslušné orgány Lichtenštajnského kniežatstva nesmú uplatňovať ustanovenia kapitoly 2 rozhodnutia Rady 2008/615/SVV dovtedy, kým Lichtenštajnské kniežatstvo neimplementuje a neuplatňuje opatrenia uvedené v odsekoch 8 a 9 tohto článku.

Článok 9

Pristúpenie nových členských štátov k Európskej únii

Pristúpenie nových členských štátov k Európskej únii zakladá práva a povinnosti podľa tejto dohody medzi týmito novými členskými štátmi a Lichtenštajnským kniežatstvom.

Článok 10

Vypovedanie dohody

1.   Túto dohodu môže kedykoľvek vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana uložením oznámenia o vypovedaní u druhej zmluvnej strany.

2.   Vypovedanie tejto dohody v súlade s odsekom 1 nadobudne účinnosť šesť mesiacov od uloženia oznámenia o jej vypovedaní.

Táto dohoda je vyhotovená v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of June in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig juni tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii nouăsprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Za Kneževinu Lihtenštajn

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā –

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat tal-Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Listenstaine

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein


(1)  Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 89.

(3)  Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 12.

(5)  Ú. v. EÚ L 322, 9.12.2009, s. 14.

(6)  Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89.

(7)  Lichtenštajnská úradná zbierka zákonov LGBl. 2006 č. 75; Lichtenštajnská systematická zbierka zákonov LR 0.369.101.2.


Vyhlásenie zmluvných strán pri príležitosti podpisu dohody

Európska únia a Lichtenštajnské kniežatstvo, zmluvné strany Dohody o uplatňovaní určitých ustanovení rozhodnutia Rady 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, rozhodnutia Rady 2008/616/SVV o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, vrátane prílohy k uvedenému rozhodnutiu, a rámcového rozhodnutia Rady 2009/905/SVV o akreditácii poskytovateľov forenzných služieb vykonávajúcich laboratórne činnosti (ďalej len „dohoda“), vyhlasujú:

 

Vykonávanie výmeny údajov o DNA, odtlačkoch prstov a evidencii vozidiel podľa tejto dohody si bude vyžadovať, aby Lichtenštajnské kniežatstvo zriadilo pre každú z týchto kategórií údajov dvojstranné spojenia s každým členským štátom.

 

Na umožnenie a uľahčenie tejto práce sa Lichtenštajnskému kniežatstvu poskytne všetka dostupná dokumentácia, softvérové produkty a zoznamy kontaktov.

 

Lichtenštajnské kniežatstvo bude mať možnosť nadviazať neformálne partnerstvo s členskými štátmi, ktoré už takúto výmenu údajov vykonávajú, na účely výmeny skúseností a získania praktickej a technickej podpory. Podrobnosti o takýchto partnerstvách sa musia dohodnúť priamo s príslušnými členskými štátmi.

 

Lichtenštajnskí odborníci sa môžu kedykoľvek obrátiť na predsedníctvo Rady, Európsku komisiu alebo na vedúcich odborníkov v týchto záležitostiach, aby získali informácie, vysvetlenie alebo akúkoľvek inú podporu. Podobne Komisia využije možnosť obrátiť sa aj na zástupcov Lichtenštajnského kniežatstva vždy, keď pri príprave návrhov alebo oznámení nadväzuje kontakt so zástupcami členských štátov.

 

Lichtenštajnských odborníkov možno pozvať na zasadnutia, na ktorých odborníci z členských štátov v rámci Rady diskutujú o technických aspektoch, ktoré sa priamo týkajú riadneho uplatňovania a rozvoja obsahu uvedených rozhodnutí Rady.


Top