Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019A0121(05)

Dohoda medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch

ST/12398/2017/INIT

OJ L 18, 21.1.2019, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

21.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 18/32


DOHODA

medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch

EURÓPSKA ÚNIA

na jednej strane a

SEYCHELSKÁ REPUBLIKA (ďalej len „Seychely“)

na strane druhej,

ďalej spoločne len „zmluvné strany“,

SO ZRETEĽOM na Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch (1) (ďalej len „dohoda“), ktorá nadobudla platnosť 1. januára 2010,

OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC význam uľahčovania medziľudských kontaktov,

BERÚC NA VEDOMIE, že dohoda funguje k spokojnosti občanov zmluvných strán,

ZOHĽADŇUJÚC, že vymedzenie krátkodobého pobytu stanovené v dohode (tri mesiace počas šiestich mesiacov odo dňa prvého vstupu) nie je dostatočne presné, a konkrétne, že pojem „deň prvého vstupu“ môže viesť k nejasnostiam a otázkam,

MAJÚC NA PAMÄTI, že nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 610/2013 (2) sa zaviedli horizontálne zmeny v acquis Európskej únie v oblasti víz a hraníc a krátkodobý pobyt sa v ňom vymedzil ako „90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia“,

ZOHĽADŇUJÚC, že systém vstup/výstup, ktorý Európska únia zavedie, si vyžaduje jednotné a jednoznačné vymedzenie krátkodobého pobytu uplatniteľné na všetkých štátnych príslušníkov tretích krajín,

ŽELAJÚC SI, aby sa zabezpečilo plynulé vybavovanie cestujúcich na hraničných priechodoch zmluvných strán,

OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC, že dohoda sa vzťahuje na občanov všetkých členských štátov Európskej únie s výnimkou Spojeného kráľovstva a Írska,

ZOHĽADŇUJÚC Protokol o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a Protokol o schengenskom acquis začlenenom do rámca Európskej únie, ktoré sú pripojené k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, a potvrdzujúc, že ustanovenia tejto pozmeňujúcej dohody sa nevzťahujú na Spojené kráľovstvo a Írsko,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Dohoda sa mení takto:

1.

V názve a v článku 3 ods. 5, článku 4 ods. 3, článku 6 ods. 1 a článku 8 ods. 7 sa slovo „Spoločenstvo“ nahrádza slovom „Únia“ v príslušnom gramatickom tvare.

2.

V článku 1 sa slová „troch mesiacov počas šiestich mesiacov“ nahrádzajú slovami „90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia“.

3.

Článok 4 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Občania Európskej únie sa môžu zdržiavať na území Seychel maximálne 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia.“;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Občania Seychel sa môžu zdržiavať na území členských štátov plne uplatňujúcich schengenské acquis maximálne 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia. Toto obdobie sa vypočíta bez ohľadu na akýkoľvek pobyt v členskom štáte, ktorý ešte v plnom rozsahu neuplatňuje schengenské acquis.

Občania Seychel sa môžu zdržiavať na území každého členského štátu, ktorý ešte v plnom rozsahu neuplatňuje schengenské acquis, maximálne 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia bez ohľadu na obdobie pobytu vypočítané pre územie členských štátov plne uplatňujúcich schengenské acquis.“;

c)

v odseku 3 sa slová „tri mesiace“ nahrádzajú slovami „90 dní“.

4.

V článku 8 ods. 4 sa posledná veta nahrádza takto:

„Zmluvná strana, ktorá pozastavila vykonávanie tejto dohody, okamžite informuje druhú zmluvnú stranu akonáhle dôvody pozastavenia pominú a pozastavenie zruší.“

Článok 2

Zmluvné strany ratifikujú alebo schvália túto pozmeňujúcu dohodu v súlade so svojimi príslušnými postupmi a dohoda nadobudne platnosť prvým dňom šiesteho mesiaca nasledujúceho po dni, keď posledná zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane, že ukončila uvedené postupy.

V dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Сейшели

Por la República de Seychelles

Za Seychelskou republiku

For Republikken Seychellerne

Für die Republik Seychellen

Seišelli Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία των Σεϋχελλών

For the Republic of Seychelles

Pour la République des Seychelles

Za Republiku Sejšele

Per la Repubblica delle Seychelles

Seišelu Republikas vārdā –

Seišelių Respublikos vardu

A Seychelle Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Seychelles

Voor de Republiek der Seychellen

W imieniu Republiki Seszeli

Pela República das Seicheles

Pentru Republica Seychelles

Za Seychelskú republiku

Za Republiko Sejšeli

Seychellien tasavallan puolesta

För Republiken Seychellerna

Image


(1)  Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2009, s. 31.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 610/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, nariadenia Rady (ES) č. 1683/95 a (ES) č. 539/2001 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 a (ES) č. 810/2009 (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 1).


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA ISLANDU, NÓRSKA, ŠVAJČIARSKA A LICHTENŠTAJNSKA

Je žiaduce, aby orgány Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska na jednej strane a Seychel na strane druhej bezodkladne zmenili existujúce bilaterálne dohody o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch v súlade s podmienkami tejto pozmeňujúcej dohody.


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE O VÝKLADE 90 DNÍ V RÁMCI AKÉHOKOĽVEK 180-DŇOVÉHO OBDOBIA

Zmluvné strany sa dohodli, že obdobie maximálne 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia, stanovené v článku 4 tejto dohody, znamená buď nepretržitý pobyt, alebo niekoľko za sebou nasledujúcich pobytov, ktoré v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia netrvajú spolu dlhšie ako 90 dní.

Pojem „akékoľvek“ znamená, že sa uplatňuje pohyblivé 180-dňové referenčné obdobie, v rámci ktorého sa spätne započítava každý deň pobytu počas obdobia posledných 180 dní s cieľom overiť, či je požiadavka týkajúca sa 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia naďalej splnená. Okrem iného to znamená, že neprítomnosťou počas neprerušeného obdobia 90 dní vzniká nárok na nový pobyt v dĺžke maximálne 90 dní.


Top