Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1739

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 5/2017 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1739]

OJ L 297, 22.11.2018, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1739/oj

22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/6


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 5/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1739]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/27 z 13. januára 2016, ktorým sa menia prílohy III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o veterinárnych záležitostiach. Právne predpisy o veterinárnych záležitostiach sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v sektorových úpravách v prílohe I k dohode. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(3)

Príloha I k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole I časti 7.1 prílohy I k Dohode o EHP sa v bode 12 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001] dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 0027: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/27 z 13. januára 2016 (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2016, s. 4).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) 2016/27 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2016, s. 4.

(*1)  [Ústavné požiadavky neboli oznámené.] [Ústavné požiadavky boli oznámené.]


Top