Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D0836

Rozhodnutie č. 1/2018 Podvýboru pre clá EÚ a Gruzínska, z 20. marca 2018, ktorým sa nahrádza protokol I k Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej týkajúci sa vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce [2018/836]

OJ L 140, 6.6.2018, p. 107–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/836/oj

6.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 140/107


ROZHODNUTIE č. 1/2018 PODVÝBORU PRE CLÁ EÚ A GRUZÍNSKA,

z 20. marca 2018,

ktorým sa nahrádza protokol I k Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej týkajúci sa vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce [2018/836]

PODVÝBOR PRE CLÁ EÚ A GRUZÍNSKA,

so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (1), a najmä na jej článok 23 ods. 2,

so zreteľom na protokol I k Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej týkajúci sa vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce,

keďže:

(1)

V článku 23 ods. 2 Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (ďalej len „dohoda“) sa v súvislosti s pravidlami pôvodu odkazuje na protokol I k dohode (ďalej len „protokol I“).

(2)

Dohoda nadobudla platnosť 1. júla 2016.

(3)

V článku 38 protokolu I sa stanovuje, že Podvýbor pre clá ustanovený v článku 74 ods. 1 dohody môže rozhodnúť o zmenách ustanovení protokolu I.

(4)

Účelom Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (2) (ďalej len „dohovor“) je nahradiť protokoly o pravidlách pôvodu v súčasnosti platné medzi krajinami paneuro-stredomorskej oblasti jediným právnym aktom.

(5)

Únia dohovor podpísala 15. júna 2011. Spoločný výbor zriadený na základe článku 3 ods. 1 dohovoru vo svojom rozhodnutí č. 1/2016 (3) rozhodol, že Gruzínsko by malo byť prizvané, aby pristúpilo k dohovoru.

(6)

Listinu o prijatí uložila Únia u depozitára dohovoru 26. marca 2012 a Gruzínsko uložilo listinu o prijatí 17. mája 2017. V dôsledku toho a na základe uplatnenia článku 10 ods. 3 dohovoru nadobudol dohovor platnosť vo vzťahu k Únii 1. mája 2012 a vo vzťahu ku Gruzínsku 1. júla 2017.

(7)

Protokol I by sa preto mal nahradiť novým protokolom odkazujúcim na dohovor,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Protokol I k Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej týkajúci sa vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 1. júna 2018.

V Bruseli 20. marca 2018

Za Podvýbor pre clá

predseda

S. URIDIA

tajomníci

D. WENCEL

M. KHVEDELIDZE


(1)  Ú. v. EÚ L 261, 30.8.2014, s. 4.

(2)  Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2013, s. 4.

(3)  Rozhodnutie Spoločného výboru Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu č. 1/2016 z 28. septembra 2016, pokiaľ ide o žiadosť Gruzínska stať sa zmluvnou stranou Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (Ú. v. EÚ L 329, 3.12.2016, s. 118).


PRÍLOHA

PROTOKOL I

týkajúci sa vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce

Článok 1

Uplatniteľné pravidlá pôvodu

1.   Na účely vykonávania tejto dohody sa uplatňuje dodatok I a príslušné ustanovenia dodatku II k Regionálnemu dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (1) (ďalej len „dohovor“).

2.   Všetky odkazy na „príslušnú dohodu“ v dodatku I a v príslušných ustanoveniach dodatku II k dohovoru sa považujú za odkazy na túto dohodu.

Článok 2

Urovnávanie sporov

1.   Spory, ktoré vzniknú v súvislosti s postupmi overovania podľa článku 32 dodatku I k dohovoru a ktoré nie je možné vyriešiť medzi colnými orgánmi žiadajúcimi o overenie a colnými orgánmi zodpovednými za vykonanie tohto overenia, sa postúpia Podvýboru pre clá. Ustanovenia o mechanizme na urovnávanie sporov v kapitole 14 (Urovnávanie sporov) hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody sa neuplatňujú.

2.   Urovnávanie sporov medzi dovozcom a colnými orgánmi dovážajúcej krajiny sa vo všetkých prípadoch riadi právnymi predpismi uvedenej krajiny.

Článok 3

Zmeny protokolu

Podvýbor pre clá môže rozhodnúť o zmenách ustanovení tohto protokolu.

Článok 4

Odstúpenie od dohovoru

1.   Ak Únia alebo Gruzínsko písomne oznámi depozitárovi dohovoru svoj zámer odstúpiť od dohovoru podľa článku 9 dohovoru, Únia a Gruzínsko bezodkladne začnú rokovania o pravidlách pôvodu na účely vykonávania tejto dohody.

2.   Do nadobudnutia platnosti takýchto novo dohodnutých pravidiel pôvodu sa na túto dohodu naďalej uplatňujú pravidlá pôvodu obsiahnuté v dodatku I a v prípade potreby aj príslušné ustanovenia dodatku II k dohovoru uplatniteľné v okamihu odstúpenia od dohovoru. Od okamihu odstúpenia od dohovoru sa však pravidlá pôvodu obsiahnuté v dodatku I a v prípade potreby aj príslušné ustanovenia dodatku II k dohovoru vykladajú tak, aby umožňovali dvojstrannú kumuláciu len medzi Úniou a Gruzínskom.

Článok 5

Prechodné ustanovenia – kumulácia

Bez ohľadu na článok 16 ods. 5 a článok 21 ods. 3 dodatku I k dohovoru, keď sa kumulácia týka len štátov EZVO, Faerských ostrovov, Únie, Turecka, účastníkov procesu stabilizácie a pridruženia, Moldavskej republiky a Gruzínska, za dôkaz o pôvode možno považovať sprievodné osvedčenie EUR. 1 alebo vyhlásenie o pôvode.


(1)  Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2013, s. 4.


Top