Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D0529

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 208/2016 z 28. októbra 2016, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/529]

OJ L 89, 5.4.2018, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/529/oj

5.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 89/10


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 208/2016

z 28. októbra 2016,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/529]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/127 z 25. septembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie a informácie platné pre počiatočnú dojčenskú výživu a následnú dojčenskú výživu a pokiaľ ide o požiadavky na informácie týkajúce sa výživy dojčiat a malých detí, (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/479 z 1. apríla 2016, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie glykozidov steviolu (E 960) ako sladidla v niektorých nápojoch so zníženou energetickou hodnotou a nápojoch bez pridaných cukrov, (2) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Nariadením (EÚ) 2016/127 sa s účinnosťou od 22. februára 2020 zrušuje smernica Komisie 2006/141/ES (3), začlenené do Dohody o EHP, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP s účinnosťou od 22. februára 2020 vypustiť.

(4)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o potravinách. Právne predpisy o potravinách sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v úvode ku kapitole XII prílohy II k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(5)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola XII prílohy II k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

Za bod 77a [delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/128] sa vkladá tento bod:

„77b.

32016 R 0127: Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/127 z 25. septembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie a informácie platné pre počiatočnú dojčenskú výživu a následnú dojčenskú výživu a pokiaľ ide o požiadavky na informácie týkajúce sa výživy dojčiat a malých detí, sa má začleniť do Dohody o EHP (Ú. v. EÚ L 25, 2.2.2016, s. 1).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

a)

V prílohe VI, časti A sa dopĺňa tento text:

v islandskom jazyku: „Ungbarnablanda“ a „Stoðblanda“

v nórskom jazyku: „Morsmelkerstatning“ a „Tilskuddsblanding“

b)

V prílohe VI, časti B sa dopĺňa tento text:

v islandskom jazyku: „Ungbarnamjólk“ a „Mjólkurstoðblanda“

v nórskom jazyku: „Morsmelkerstatning basert på melk“ a „Tilskuddsblanding basert på melk“.“

2.

V bode 54zzzzr [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008] sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 0479: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/479 z 1. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 87, 2.4.2016, s. 1).“

3.

Text bodu 54zzzv (smernica Komisie 2006/141/ES) sa s účinnosťou od 22. februára 2020 vypúšťa.

Článok 2

Znenie delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/127 a nariadenia(EÚ) 2016/479 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejnia v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 29. októbra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 28. októbra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 25, 2.2.2016, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 87, 2.4.2016, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 401, 30.12.2006, s. 1.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


Top