EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22017A0112(01)

Dohoda medzi Európskou úniou a Lichtenštajnským kniežatstvom o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020

OJ L 7, 12.1.2017, p. 4–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2017/47/oj

12.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 7/4


DOHODA

medzi Európskou úniou a Lichtenštajnským kniežatstvom o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020

EURÓPSKA ÚNIA, ďalej len „Únia“,

a

LICHTENŠTAJNSKÉ KNIEŽATSTVO, ďalej len „Lichtenštajnsko“,

ďalej spolu len „zmluvné strany“,

SO ZRETEĽOM na Protokol medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (1) (ďalej len „protokol o pridružení uzavretý s Lichtenštajnskom“),

keďže:

(1)

Únia nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 515/2014 (2) zriadila nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť.

(2)

Nariadenie (EÚ) č. 515/2014 predstavuje vývoj schengenského acquis v zmysle protokolu o pridružení uzavretého s Lichtenštajnskom.

(3)

Keďže nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 (3) má priamy vplyv na uplatňovanie ustanovení nariadenia (EÚ) č. 515/2014, a teda sa dotýka jeho právneho rámca, a keďže postupy stanovené v protokole o pridružení uzavretom s Lichtenštajnskom sa uplatňujú na účel prijatia nariadenia (EÚ) č. 514/2014, ktoré bolo oznámené Lichtenštajnsku, zmluvné strany uznávajú, že nariadenie (EÚ) č. 514/2014 predstavuje vývoj schengenského acquis v zmysle protokolu o pridružení uzavretého s Lichtenštajnskom, pokiaľ je to potrebné na vykonávanie nariadenia (EÚ) č. 515/2014.

(4)

V článku 5 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 515/2014 sa stanovuje, že krajiny pridružené k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, medzi ktoré patrí Lichtenštajnsko, sa zúčastňujú na nástroji v súlade s jeho ustanoveniami, a že by sa mali dohodnúť mechanizmy, ktorými sa stanovia finančné príspevky týchto krajín, a dodatočné pravidlá potrebné na takúto účasť vrátane ustanovení zabezpečujúcich ochranu finančných záujmov Únie a právomoc Dvora audítorov vykonávať audit.

(5)

Nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ďalej len „nástroj Fondu pre vnútornú bezpečnosť pre hranice a víza“) predstavuje osobitný nástroj v kontexte schengenského acquis, ktorý je určený na umožnenie rozdelenia záťaže a poskytnutie finančnej podpory v oblasti politiky týkajúcej sa vonkajších hraníc a víz v členských štátoch a pridružených štátoch.

(6)

V článku 60 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (4) sú stanovené pravidlá týkajúce sa nepriameho hospodárenia, ktoré sa uplatňujú v prípade, ak sa tretie krajiny, vrátane pridružených štátov, poveria úlohami súvisiacimi s plnením rozpočtu.

(7)

V článku 17 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 514/2014 sa stanovuje oprávnenosť výdavkov vynaložených v roku 2014 zodpovedným orgánom, ktorý ešte nebol formálne určený, čím sa zaistí bezproblémový prechod medzi Fondom pre vonkajšie hranice a Fondom pre vnútornú bezpečnosť. Podobne je dôležité, aby sa v tejto dohode zohľadnil rovnaký zámer. Vzhľadom na to, že táto dohoda nenadobudla platnosť do konca roku 2014, je nevyhnutné zabezpečiť oprávnenosť výdavkov, ktoré vznikli pred formálnym určením zodpovedného orgánu, za predpokladu, že systémy riadenia a kontroly, ktoré sa používali pred určením, sú v zásade tie isté ako systémy platné po formálnom určení zodpovedného orgánu.

(8)

Na zjednodušenie výpočtu a použitia ročných príspevkov, ktoré má Lichtenštajnsko zaplatiť do nástroja Fondu pre vnútornú bezpečnosť pre hranice a víza, sa jeho príspevky na obdobie rokov 2014 – 2020 uhradia v piatich ročných splátkach v období od roku 2016 do roku 2020. Ročné príspevky sú v období od roku 2016 do roku 2018 stanovené v pevných sumách a o splatných príspevkoch na roky 2019 a 2020 sa rozhodne v roku 2019 na základe hrubého domáceho produktu všetkých štátov zúčastňujúcich sa na nástroji Fondu pre vnútornú bezpečnosť pre hranice a víza, pričom sa zohľadnia skutočne zrealizované platby,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

V tejto dohode sa stanovujú dodatočné pravidlá potrebné na účasť Lichtenštajnska na nástroji Fondu pre vnútornú bezpečnosť pre hranice a víza v súlade s nariadením (EÚ) č. 515/2014.

Článok 2

Finančné hospodárenie a kontrola

1.   Lichtenštajnsko príjme potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s ustanoveniami vzťahujúcimi sa na finančné hospodárenie a kontrolu, ktoré sú stanovené v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) a v práve Únie, ktoré odvodzuje svoj právny základ zo ZFEÚ.

Ustanovenia ZFEÚ a sekundárnych právnych predpisov podľa prvého pododseku sú tieto:

a)

článok 287 ods. 1, 2 a 3 ZFEÚ;

b)

články 30, 32 a 57, článok 58 ods. 1 písm. c) bod i), článok 60 a články 79 ods. 2 a 108 ods. 2 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

c)

články 32, 38, 42, 84, 88, 142 a 144 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/2012 (5);

d)

nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (6);

e)

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (7).

Zmluvné strany môžu rozhodnúť o zmene tohto zoznamu na základe vzájomnej dohody.

2.   Lichtenštajnsko uplatňuje ustanovenia uvedené v odseku 1 na svojom území v súlade s touto dohodou.

Článok 3

Dodržiavanie zásady riadneho finančného hospodárenia

Finančné prostriedky, ktoré sa pridelia Lichtenštajnsku v rámci nástroja Fondu pre vnútornú bezpečnosť pre hranice a víza, sa použijú v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia.

Článok 4

Dodržiavanie zásady o konflikte záujmov

Všetkým účastníkom finančných operácií a akýmkoľvek iným osobám zapojeným do plnenia rozpočtu a hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami vrátane prípravných aktov k tejto činnosti, do auditu alebo kontroly, ktorí pôsobia na území Lichtenštajnska, sa zakazuje akékoľvek konanie, ktoré môže priviesť ich vlastné záujmy do konfliktu so záujmami Únie.

Článok 5

Vykonateľnosť

Rozhodnutia prijaté Komisiou, ktorými sa ukladá peňažný záväzok iným osobám než štátom, sú vykonateľné na území Lichtenštajnska.

Vykonateľnosť sa riadi predpismi občianskeho súdneho konania platnými v Lichtenštajnsku. Doložku vykonateľnosti rozhodnutia pripojí k predmetnému rozhodnutiu, a to len na základe jedinej formálnej náležitosti – overenia pravosti predmetného rozhodnutia, vnútroštátny orgán, ktorého tým poverí vláda Lichtenštajnska, ktorá o tom upovedomí Komisiu.

Ak sú na žiadosť Komisie splnené uvedené formálne náležitosti, Komisia môže o výkon rozhodnutia v súlade s vnútroštátnym právom požiadať priamo príslušný orgán.

Vykonateľnosť možno pozastaviť len na základe rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie. Právomoc rozhodovať o sťažnostiach týkajúcich sa protiprávneho spôsobu výkonu rozhodnutia však majú súdy Lichtenštajnska.

Článok 6

Ochrana finančných záujmov Únie proti podvodom

1.   Lichtenštajnsko

a)

zamedzí podvodom a iným protiprávnym konaniam poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom opatrení, ktoré majú pôsobiť odradzujúco, a tak, aby poskytovali účinnú ochranu v Lichtenštajnsku;

b)

prijme na zamedzenie podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie rovnaké opatrenia, aké prijíma na zamedzenie podvodom poškodzujúcim jeho vlastné finančné záujmy a

c)

koordinuje svoju činnosť zameranú na ochranu finančných záujmov Únie s členskými štátmi a Komisiou.

2.   Lichtenštajnsko prijme opatrenia rovnocenné opatreniam prijatým Úniou v súlade s článkom 325 ods. 4 ZFEÚ, ktoré sa uplatňujú v čase podpísania tejto dohody.

Zmluvné strany sa môžu vzájomnou dohodou rozhodnúť prijať ďalšie opatrenia rovnocenné opatreniam prijatým následne Úniou v súlade s týmto článkom.

Článok 7

Kontroly a inšpekcie Komisie (OLAF) na mieste

Bez toho, aby boli dotknuté práva Komisie podľa článku 5 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 514/2014, je Komisia (Európsky úrad pre boj proti podvodom – OLAF) oprávnená vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste na území Lichtenštajnska, pokiaľ ide o nástroj Fondu pre vnútornú bezpečnosť pre hranice a víza, v súlade s podmienkami stanovenými v nariadení (Euratom, ES) č. 2185/96.

Orgány Lichtenštajnska uľahčujú kontroly a inšpekcie na mieste, ktoré sa môžu vykonávať spoločne s týmito orgánmi, ak si to tieto orgány želajú.

Článok 8

Dvor audítorov

V súlade s článkom 287 ods. 3 ZFEÚ a prvou časťou, hlavou X, kapitolou 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 má Dvor audítorov v súvislosti s nástrojom Fondu pre vnútornú bezpečnosť pre hranice a víza možnosť vykonávať audity v priestoroch akéhokoľvek orgánu, ktorý spravuje príjmy alebo výdavky v mene Únie na území Lichtenštajnska, ako aj v priestoroch akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá prijíma platby z rozpočtu.

Audity v Lichtenštajnsku vykonáva Dvor audítorov v súčinnosti s vnútroštátnymi audítorskými orgánmi alebo, ak tieto orgány nemajú potrebné právomoci, v súčinnosti s príslušnými vnútroštátnymi úradmi. Dvor audítorov a vnútroštátne audítorské orgány Lichtenštajnska spolupracujú v duchu dôvery, pričom si zachovávajú svoju nezávislosť. Uvedené orgány alebo úrady upovedomia Dvor audítorov o tom, či majú v úmysle zúčastniť sa auditu.

Dvor audítorov má prinajmenšom rovnaké práva, aké má Komisia podľa článku 5 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 514/2014 a článku 7 tejto dohody.

Článok 9

Verejné obstarávanie

Lichtenštajnsko uplatňuje ustanovenia svojich právnych predpisov o verejnom obstarávaní v súlade s prílohou XVI k Dohode o Európskom hospodárskom priestore (8).

Článok 10

Finančné príspevky

1.   Lichtenštajnsko prispeje do rozpočtu nástroja Fondu pre vnútornú bezpečnosť pre hranice a víza na roky 2016 až 2018 ročnými platbami v súlade s touto tabuľkou:

(všetky sumy v EUR)

 

2016

2017

2018

Lichtenštajnsko

218 815

218 815

218 815

2.   Príspevky Lichtenštajnska na roky 2019 a 2020 sa vypočítajú podľa jeho príslušného hrubého domáceho produktu (HDP) ako percentuálny podiel HDP všetkých štátov zúčastňujúcich sa na nástroji Fondu pre vnútornú bezpečnosť pre hranice a víza podľa vzorca uvedeného v prílohe.

3.   Finančné príspevky Lichtenštajnska uvedené v tomto článku sú splatné bez ohľadu na dátum prijatia jeho národného programu uvedeného v článku 14 nariadenia (EÚ) č. 514/2014.

Článok 11

Použitie finančných príspevkov

1.   Celková výška ročných platieb na roky 2016 a 2017 sa pridelí takto:

a)

75 % na preskúmanie v polovici trvania uvedené v článku 8 nariadenia (EÚ) č. 515/2014;

b)

15 % na vývoj systémov IT uvedený v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 515/2014, pokiaľ sa príslušné legislatívne akty Únie prijmú do 30. júna 2017;

c)

10 % na opatrenia Únie uvedené v článku 13 nariadenia (EÚ) č. 515/2014 a na núdzovú pomoc uvedenú v článku 14 nariadenia (EÚ) č. 515/2014.

Ak sa suma uvedená v písmene b) nevyčlení alebo nevyčerpá, Komisia ju podľa postupu stanoveného v článku 5 ods. 5 písm. b) druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 515/2014 prerozdelí na osobitné opatrenia uvedené v článku 7 nariadenia (EÚ) č. 515/2014.

Ak táto dohoda nenadobudne platnosť alebo sa nebude predbežne vykonávať do 1. júna 2017, celý príspevok Lichtenštajnska sa použije v súlade s odsekom 2 tohto článku.

2.   Celková výška ročných platieb na roky 2018, 2019 a 2020 sa pridelí takto:

a)

40 % na osobitné opatrenia uvedené v článku 7 nariadenia (EÚ) č. 515/2014;

b)

50 % na vývoj systémov IT uvedený v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 515/2014, pokiaľ sa príslušné legislatívne akty Únie prijmú do 31. decembra 2018;

c)

10 % na opatrenia Únie uvedené v článku 13 nariadenia (EÚ) č. 515/2014 a na núdzovú pomoc uvedenú v článku 14 nariadenia (EÚ) č. 515/2014.

Ak sa suma uvedená v písm. b) nevyčlení alebo nevyčerpá, Komisia ju podľa postupu stanoveného v článku 5 ods. 5 písm. b) druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 515/2014 prerozdelí na osobitné opatrenia uvedené v článku 7 nariadenia (EÚ) č. 515/2014.

3.   Dodatočné sumy pridelené na preskúmanie v polovici trvania, opatrenia Únie, osobitné opatrenia alebo program zameraný na vývoj systémov IT sa použijú v súlade s príslušným postupom stanoveným v jednom z týchto ustanovení:

a)

článok 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 514/2014;

b)

článok 8 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 515/2014;

c)

článok 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 515/2014;

d)

článok 15 druhý odsek nariadenia (EÚ) č. 515/2014.

4.   Komisia môže každý rok použiť sumu do výšky 1 581 EUR z platieb zaplatených Lichtenštajnskom na financovanie administratívnych výdavkov na pracovníkov alebo externých pracovníkov, ktorých činnosť je nevyhnutná na podporu vykonávania nariadenia (EÚ) č. 515/2014 a tejto dohody Lichtenštajnskom.

Článok 12

Dôvernosť informácií

Informácie oznámené alebo získané v akejkoľvek forme podľa tejto dohody sú predmetom služobného tajomstva a sú chránené rovnakým spôsobom, akým sa podobné informácie chránia ustanoveniami vzťahujúcimi sa na inštitúcie Únie a právnymi predpismi Lichtenštajnska. Takéto informácie sa môžu oznámiť len osobám v rámci inštitúcií Únie alebo členských štátov či Lichtenštajnska, ktorých funkcie si vyžadujú, aby s nimi boli oboznámené, a môžu byť použité len na zabezpečenie účinnej ochrany finančných záujmov zmluvných strán.

Článok 13

Určenie zodpovedného orgánu

1.   Lichtenštajnsko čo najskôr po schválení národného programu oznámi Komisii formálne určenie zodpovedného orgánu na ministerskej úrovni, ktorý zodpovedá za riadenie a kontrolu výdavkov v rámci nástroja Fondu pre vnútornú bezpečnosť pre hranice a víza.

2.   Určenie podľa odseku 1 sa uskutoční za predpokladu, že subjekt spĺňa kritériá určenia súvisiace s vnútorným prostredím, kontrolnými činnosťami, informáciami, komunikáciou a monitorovaním stanovené v nariadení (EÚ) č. 514/2014 alebo na jeho základe.

3.   Určenie zodpovedného orgánu je založené na stanovisku subjektu vykonávajúceho audit, ktorým môže byť orgán auditu a ktorý posudzuje, či zodpovedný orgán spĺňa kritériá určenia. Uvedený subjekt môže byť samostatnou verejnoprávnou inštitúciou zodpovednou za monitorovanie, hodnotenie a audit správy. Subjekt vykonávajúci audit musí pôsobiť nezávisle od zodpovedného orgánu a svoju činnosť vykonávať v súlade s medzinárodne prijatými štandardmi auditu. Lichtenštajnsko môže pri svojom rozhodnutí o určení vychádzať z toho, či sú systémy riadenia a kontroly v zásade rovnaké ako tie, ktoré už boli zavedené v predchádzajúcom období, a či fungujú účinne. Ak sa existujúcimi výsledkami auditu a kontroly preukáže, že určený subjekt už viac nespĺňa kritériá určenia, Lichtenštajnsko prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa nedostatky vo vykonávaní úloh tohto subjektu odstránili, a to vrátane zrušenia jeho určenia.

Článok 14

Vymedzenie rozpočtového roka

Na účely tejto dohody zahŕňa rozpočtový rok, ako sa uvádza v článku 60 ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, uhradené výdavky a získané príjmy, ktoré boli zahrnuté do účtovníctva zodpovedného orgánu v období od 16. októbra roku „N – 1“ do 15. októbra roku „N“.

Článok 15

Oprávnenosť výdavkov

Odchylne od článku 17 ods. 3 písm. b) a ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 514/2014 sú oprávnené aj výdavky, ak ich vyplatil zodpovedný orgán pred tým, ako bol formálne určený v súlade s článkom 13 tejto dohody, za predpokladu, že systémy riadenia a kontroly používané pred formálnym určením sú v podstate rovnaké, ako tie, ktoré platia po formálnom určení zodpovedného orgánu.

Článok 16

Žiadosť o platbu ročného zostatku

1.   Do 15. februára roku nasledujúceho po príslušnom rozpočtovom roku Lichtenštajnsko predloží Komisii dokumenty a informácie požadované podľa článku 60 ods. 5 prvého pododseku písm. b) a písm. c) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

Odchylne od článku 44 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 514/2014 a v súlade článkom 60 ods. 5 tretím pododsekom nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 Lichtenštajnsko predloží Komisii do 15. marca roku nasledujúceho po príslušnom rozpočtovom roku stanovisko uvedené v článku 60 ods. 5 druhom pododseku nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

Predložené dokumenty uvedené v tomto odseku slúžia ako žiadosť o platbu ročného zostatku.

2.   Dokumenty uvedené v odseku 1 sa vyhotovujú podľa vzorov prijatých Komisiou na základe článku 44 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 514/2014.

Článok 17

Správa o vykonávaní

Odchylne od článku 54 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 514/2014 a v súlade článkom 60 ods. 5 tretím pododsekom nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 Lichtenštajnsko predloží Komisii do 15. februára každého roku až do roku 2022 a vrátane tohto roku výročnú správu o vykonávaní národného programu v predchádzajúcom rozpočtovom roku a tieto informácie môže na príslušnej úrovni uverejniť.

Prvá výročná správa o vykonávaní národného programu sa predloží 15. februára nasledujúceho po roku, v ktorom táto dohoda nadobudla platnosť alebo sa začala predbežne vykonávať.

Prvá správa sa má vzťahovať na rozpočtové roky od roku 2014 až do rozpočtového roku pred termínom predloženia prvej výročnej správy v súlade s druhým odsekom. Záverečnú správu o vykonávaní národného programu predloží Lichtenštajnsko do 31. decembra 2023.

Článok 18

Systém elektronickej výmeny údajov

Každá oficiálna výmena informácií medzi Lichtenštajnskom a Komisiou sa v súlade s článkom 24 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 514/2014 uskutoční pomocou systému elektronickej výmeny údajov, ktorý na tento účel poskytne Komisia.

Článok 19

Nadobudnutie platnosti

1.   Depozitárom tejto dohody je Generálny tajomník Rady Európskej únie.

2.   Zmluvné strany schvália túto dohodu v súlade so svojimi vlastnými postupmi. Zmluvné strany si navzájom oznámia ukončenie týchto postupov.

3.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom prvého mesiaca nasledujúceho po dni posledného oznámenia uvedeného v odseku 2.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté ústavné požiadavky, zmluvné strany predbežne vykonávajú túto dohodu s výnimkou článku 5 odo dňa nasledujúceho po jej podpise.

Článok 20

Platnosť a vypovedanie

1.   Únia aj Lichtenštajnsko môže túto dohodu vypovedať oznámením svojho rozhodnutia druhej zmluvnej strane. Táto dohoda sa prestane uplatňovať po troch mesiacoch odo dňa takéhoto oznámenia. Realizácia projektov a činností prebiehajúcich v čase vypovedania dohody pokračuje za podmienok stanovených v tejto dohode. Akékoľvek ďalšie dôsledky vypovedania dohody vyriešia zmluvné strany vzájomnou dohodou.

2.   Táto dohoda stráca platnosť okamihom, keď stráca platnosť protokol o pridružení uzavretý s Lichtenštajnskom podľa článku 5 ods. 4, článku 11 ods. 1 alebo článku 11 ods. 3 protokolu o pridružení uzavretého s Lichtenštajnskom.

Článok 21

Jazyky

Táto dohoda je vyhotovená v jedinom pôvodnom vyhotovení v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

Съставено в Брюксел на пети декември през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el cinco de diciembre de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne pátého prosince dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femte december to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am fünften Dezember zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta detsembrikuu viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις πέντε Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the fifth day of December in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le cinq décembre deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu petog prosinca godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì cinque dicembre duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada piektajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gruodžio penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év december havának ötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħames jum ta' Diċembru fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, vijf december tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia piątego grudnia roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em cinco de dezembro de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la cinci decembrie două mii șaisprezece.

V Bruseli piateho decembra dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne petega decembra leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä viidentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den femte december år tjugohundrasexton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Za Kneževinu Lihtenštajn

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā –

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat tal-Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Lichtensteinu

Pelo Principado do Listenstaine

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 21.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 515/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 574/2007/ES (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 143).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 112).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1), naposledy zmenené nariadením (EÚ, Euratom) č. 547/2014 z 15. mája 2014 (Ú. v. EÚ L 163, 29.5.2014, s. 18).

(5)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).

(6)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

(8)  Ú. v. ES L 1, 3.1.1994, s. 461.


PRÍLOHA

VZOREC NA VÝPOČET FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV NA ROKY 2019 A 2020 A PLATOBNÉ ÚDAJE

Finančný príspevok Lichtenštajnska do nástroja Fondu pre vnútornú bezpečnosť pre hranice a víza uvedený v článku 5 ods. 7 druhom a treťom pododseku nariadenia č. 515/2014 sa na roky 2019 a 2020 vypočítava takto:

Pre každý jeden rok od roku 2013 do roku 2017 sa konečné údaje o hrubom domácom produkte (HDP) Lichtenštajnska dostupné k 31. marcu 2019 vydelia súčtom HDP všetkých štátov zúčastňujúcich sa na nástroji Fondu pre vnútornú bezpečnosť pre hranice a víza za príslušný rok. Priemer získaných piatich percentuálnych podielov za roky 2013 až 2017 sa uplatní na sumu skutočných ročných rozpočtových prostriedkov pre nástroj Fondu pre vnútornú bezpečnosť pre hranice a víza na roky 2014 až 2019 a ročné viazané rozpočtové prostriedky pre nástroj Fondu pre vnútornú bezpečnosť pre hranice a víza na rok 2020, ako je uvedené v návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020 prijatom Komisiou s cieľom získať celkovú sumu, ktorú má Lichtenštajnsko zaplatiť za celé obdobie vykonávania nástroja Fondu pre vnútornú bezpečnosť pre hranice a víza. Z tejto sumy sa ročné platby, ktoré Lichtenštajnsko skutočne zaplatilo v súlade s článkom 10 ods. 1 tejto dohody, odrátajú na účel získania celkovej sumy príspevkov na roky 2019 a 2020. Polovica tejto sumy sa zaplatí v roku 2019 a druhá polovica v roku 2020.

Finančný príspevok sa uhrádza v eurách.

Lichtenštajnsko uhradí svoj príslušný finančný príspevok najneskôr 45 dní po doručení oznámenia o dlhu. V prípade akéhokoľvek omeškania úhrady príspevku je Lichtenštajnsko povinné zaplatiť úrok z omeškania z neuhradenej sumy od dátumu splatnosti. Úrokovou sadzbou je sadzba, ktorú Európska centrálna banka uplatňuje na svoje hlavné refinančné operácie, uverejnená v sérii C Úradného vestníka Európskej únie a platná v prvý kalendárny deň mesiaca splatnosti pohľadávky, zvýšená o 3,5 percentuálneho bodu.


Top