EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22016D2189

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 154/2015 z 11. júna 2015, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2016/2189]

OJ L 341, 15.12.2016, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2189/oj

15.12.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 341/48


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 154/2015

z 11. júna 2015,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2016/2189]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/306 z 26. februára 2015, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky Isaria fumosorosea kmeň Apopka 97 a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/307 z 26. februára 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky triklopyr (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/308 z 26. februára 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-dokosatetraén-1-yl izobutyrát (3), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola XV prílohy II k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

V bode 13a [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011] sa dopĺňajú tieto zarážky:

„—

32015 R 0306: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/306 z 26. februára 2015 (Ú. v. EÚ L 56, 27.2.2015, s. 1),

32015 R 0307: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/307 z 26. februára 2015 (Ú. v. EÚ L 56, 27.2.2015, s. 6),

32015 R 0308: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/308 z 26. februára 2015 (Ú. v. EÚ L 56, 27.2.2015, s. 9).“

2.

Za bod 13zzzzl [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/51] sa vkladá tento bod:

„13zzzzp.

32015 R 0306: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/306 z 26. februára 2015, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky Isaria fumosorosea kmeň Apopka 97 a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 56, 27.2.2015, s. 1).“

Článok 2

Znenie vykonávacích nariadení (EÚ) 2015/306, (EÚ) 2015/307 a (EÚ) 2015/308 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 12. júna 2015 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 11. júna 2015

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 56, 27.2.2015, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 56, 27.2.2015, s. 6.

(3)  Ú. v. EÚ L 56, 27.2.2015, s. 9.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


Top