EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015D2435

Rozhodnutie Asociačnej rady EÚ – Egypt č. 1/2015 z 21. septembra 2015, ktorým sa nahrádza protokol 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej týkajúci sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce [2015/2435]

OJ L 334, 22.12.2015, p. 62–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2435/oj

22.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 334/62


ROZHODNUTIE ASOCIAČNEJ RADY EÚ – EGYPT č. 1/2015

z 21. septembra 2015,

ktorým sa nahrádza protokol 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej týkajúci sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce [2015/2435]

ASOCIAČNÁ RADA EÚ – EGYPT,

so zreteľom na Euro-stredomorskú dohodu o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej (1), a najmä na jej článok 27,

so zreteľom na protokol 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej týkajúci sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce,

keďže:

(1)

V článku 27 Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej (ďalej len „dohoda“) sa odkazuje na protokol 4 k dohode (ďalej len „protokol 4“), ktorým stanovujú pravidlá pôvodu a stanovuje sa kumulácia pôvodu medzi Európskou úniou, Egyptom a ostatnými zmluvnými stranami Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (2) (ďalej len „dohovor“).

(2)

Článkom 39 protokolu 4 sa stanovuje, že Asociačná rada stanovená v článku 74 dohody môže rozhodnúť o zmene ustanovení uvedeného protokolu.

(3)

Účelom dohovoru je nahradiť protokoly o pravidlách pôvodu, ktoré sú v súčasnosti platné medzi krajinami paneuro-stredomorskej oblasti, jediným právnym aktom.

(4)

Únia podpísala dohovor 15. júna 2011 a Egypt dohovor podpísal 9. októbra 2013.

(5)

Listinu o prijatí uložila Únia u depozitára dohovoru 26. marca 2012 a Egypt uložil listinu o prijatí 23. apríla 2014. V dôsledku toho v súlade s článkom 10 ods. 3 dohovoru nadobudol dohovor platnosť 1. mája 2012 pre Úniu a 1. júna 2014 pre Egypt.

(6)

Protokol 4 by sa preto mal nahradiť novým protokolom odkazujúcim na dohovor,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Protokol 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej týkajúci sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 1. februára 2016.

V Bruseli 21. septembra 2015

Za Asociačnú radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Ú. v. EÚ L 304, 30.9.2004, s. 39.

(2)  Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2013, s. 4.


PRÍLOHA

„PROTOKOL 4

týkajúci sa vymedzenia pojmu ‚pôvodné výrobky‘ a metód administratívnej spolupráce

Článok 1

Uplatniteľné pravidlá pôvodu

1.   Na účely vykonávania tejto dohody sa uplatňuje dodatok I a príslušné ustanovenia dodatku II k Regionálnemu dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (1) (ďalej len ‚dohovor‘).

2.   Všetky odkazy na ‚príslušnú dohodu‘ v dodatku I a v príslušných ustanoveniach dodatku II k Regionálnemu dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu sa považujú za odkazy na túto dohodu.

Článok 2

Riešenie sporov

1.   V prípade sporov, ktoré vzniknú v súvislosti s postupmi overovania stanovenými v článku 32 dodatku I k dohovoru a ktoré nie je možné vyriešiť medzi colnými orgánmi žiadajúcimi o overenie a colnými orgánmi zodpovednými za vykonanie tohto overenia, sa také spory predkladajú Asociačnej rade.

2.   Riešenie všetkých sporov medzi dovozcom a colnými orgánmi dovážajúcej krajiny sa riadi právnymi predpismi uvedenej krajiny.

Článok 3

Zmeny protokolu

Asociačná rada môže rozhodnúť o zmene ustanovení tohto protokolu.

Článok 4

Odstúpenie od dohovoru

1.   Ak Európska únia alebo Egypt písomne oznámi depozitárovi dohovoru svoj zámer odstúpiť od dohovoru podľa článku 9 dohovoru, Únia a Egypt bezodkladne začnú rokovania o pravidlách pôvodu na účely vykonávania tejto dohody.

2.   Až do nadobudnutia platnosti novo dohodnutých pravidiel pôvodu sa na túto dohodu naďalej uplatňujú pravidlá pôvodu obsiahnuté v dodatku I k dohovoru a v prípade potreby aj príslušné ustanovenia dodatku II k dohovoru uplatniteľné v okamihu odstúpenia od dohovoru. Od okamihu odstúpenia od dohovoru sa však pravidlá pôvodu obsiahnuté v dodatku I a v prípade potreby aj príslušné ustanovenia dodatku II k dohovoru vykladajú tak, aby umožňovali dvojstrannú kumuláciu len medzi Európskou úniou a Egyptom.“


(1)  Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2013, s. 4.


Top