EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015D0821

Rozhodnutie Rady pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Albánsko č. 1 z 11. mája 2015, ktorým sa nahrádza protokol 4 k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej týkajúci sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce [2015/821]

OJ L 129, 27.5.2015, p. 50–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/821/oj

27.5.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 129/50


ROZHODNUTIE RADY PRE STABILIZÁCIU A PRIDRUŽENIE EÚ – ALBÁNSKO č. 1

z 11. mája 2015,

ktorým sa nahrádza protokol 4 k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej týkajúci sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce [2015/821]

RADA PRE STABILIZÁCIU A PRIDRUŽENIE EÚ – ALBÁNSKO,

so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej (1), podpísanú 12. júna 2006 v Luxemburgu, a najmä na jej článok 41,

so zreteľom na protokol 4 k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej týkajúci sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce,

keďže:

(1)

Článok 41 Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej (ďalej len „dohoda“) odkazuje na protokol 4 k dohode (ďalej len „protokol 4“), ktorý stanovuje pravidlá pôvodu a kumuláciu pôvodu medzi Európskou úniou, Albánskom, Tureckom a ktoroukoľvek krajinou alebo ktorýmkoľvek územím zúčastneným na stabilizačnom a asociačnom procese Únie.

(2)

Článok 38 protokolu 4 stanovuje, že Rada pre stabilizáciu a pridruženie ustanovená podľa článku 116 dohody môže rozhodnúť o zmene ustanovení protokolu 4.

(3)

Účelom Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (2) (ďalej len „dohovor“) je nahradiť protokoly o pravidlách pôvodu platné medzi krajinami paneuro-stredomorskej oblasti jediným právnym aktom. Albánsko a ostatní účastníci procesu stabilizácie a pridruženia zo západného Balkánu boli vyzvaní, aby sa pripojili k celoeurópskemu systému diagonálnej kumulácie pôvodu uvedenému v solúnskej agende, ktorý Európska rada schválila v júni 2003. Uvedení účastníci procesu boli na pristúpenie k dohovoru vyzvaní rozhodnutím prijatým na Euro-stredomorskej ministerskej konferencii v októbri 2007.

(4)

Únia podpísala dohovor 15. júna 2011 a Albánsko ho podpísalo 27. júna 2011.

(5)

Listinu o prijatí uložila Únia u depozitára dohovoru 26. marca 2012 a Albánsko uložilo listinu o prijatí 5. marca 2012. Dohovor v dôsledku toho a na základe uplatnenia článku 10 ods. 3 dohovoru nadobudol platnosť 1. mája 2012 vo vzťahu k Únii aj Albánsku.

(6)

Protokol 4 by preto mal byť nahradený novým protokolom odkazujúcim na dohovor,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Protokol 4 k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej týkajúci sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce sa nahrádza znením uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 1. mája 2015.

V Bruseli 11. mája 2015

Za Radu pre stabilizáciu a pridruženie

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Ú. v. EÚ L 107, 28.4.2009, s. 166.

(2)  Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2013, s. 4.


PRÍLOHA

Protokol 4

týkajúci sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

Článok 1

Uplatniteľné pravidlá pôvodu

1.   Na účely vykonávania tejto dohody sa uplatňuje dodatok I a príslušné ustanovenia dodatku II k Regionálnemu dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (1) (ďalej len „dohovor“).

2.   Všetky odkazy na „príslušnú dohodu“ v dodatku I a v príslušných ustanoveniach dodatku II k Regionálnemu dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu sa považujú za odkazy na túto dohodu.

Článok 2

Urovnávanie sporov

1.   Keď v súvislosti s postupmi overovania podľa článku 32 dodatku I k dohovoru vzniknú spory, ktoré nie je možné urovnať medzi colnými orgánmi, ktoré žiadajú o overenie, a colnými orgánmi, ktoré sú zodpovedné za výkon uvedeného overenia, predkladajú sa Rade pre stabilizáciu a pridruženie.

2.   Urovnávanie všetkých sporov medzi dovozcom a colnými orgánmi dovážajúcej krajiny sa riadi právnymi predpismi uvedenej krajiny.

Článok 3

Zmeny protokolu

Rada pre stabilizáciu a pridruženie môže rozhodnúť o zmenách ustanovení tohto protokolu.

Článok 4

Odstúpenie od dohovoru

1.   Ak Európska únia alebo Albánsko písomne oznámi depozitárovi dohovoru svoj zámer odstúpiť od dohovoru podľa článku 9 dohovoru, Európska únia a Albánsko bezodkladne začnú rokovania o pravidlách pôvodu na účely vykonávania tejto dohody.

2.   Až do nadobudnutia platnosti novodohodnutých pravidiel pôvodu sa na túto dohodu naďalej uplatňujú pravidlá pôvodu obsiahnuté v dodatku I a v prípade potreby aj príslušné ustanovenia dodatku II k dohovoru uplatniteľné v momente odstúpenia od dohovoru. Od okamihu odstúpenia od dohovoru sa pravidlá pôvodu obsiahnuté v dodatku I a v prípade potreby aj príslušné ustanovenia dodatku II k dohovoru vykladajú tak, aby umožňovali dvojstrannú kumuláciu len medzi Európskou úniou a Albánskom.

Článok 5

Prechodné ustanovenia – kumulácia

Bez ohľadu na článok 16 ods. 5 a článok 21 ods. 3 dodatku I k dohovoru, keď sa kumulácia týka len štátov EZVO, Faerských ostrovov, Európskej únie, Turecka a účastníkov procesu stabilizácie a pridruženia, za dôkaz o pôvode možno považovať sprievodné osvedčenie EUR. 1 alebo vyhlásenie o pôvode.


(1)  Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2013, s. 4.


Top