Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015A0307(01)

Protokol, ktorým sa mení Euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

OJ L 64, 7.3.2015, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_prot/2015/372/oj

7.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 64/3


PROTOKOL,

ktorým sa mení Euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

CHORVÁTSKA REPUBLIKA,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKO,

MALTSKÁ REPUBLIKA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

ako zmluvné strany Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie a ako členské štáty Európskej únie (ďalej len „členské štáty“), a

EURÓPSKA ÚNIA

na jednej strane a

VLÁDA IZRAELSKÉHO ŠTÁTU

na strane druhej,

SO ZRETEĽOM NA pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii 1. júla 2013,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Chorvátska republika je zmluvnou stranou Euro-stredozemskej dohody o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej (1) podpísanej 10. júna 2013 (ďalej len „dohoda“).

Článok 2

Znenie dohody v chorvátskom jazyku (2) je autentickým znením za rovnakých podmienok ako ostatné jazykové verzie.

Článok 3

1.   Tento protokol podlieha schváleniu zmluvných strán v súlade s ich internými postupmi a právnymi predpismi. Platnosť nadobúda v deň nadobudnutia platnosti dohody. Ak by však zmluvné strany schválili tento protokol po dni nadobudnutia platnosti dohody, protokol nadobudne platnosť v súlade s článkom 30 ods. 2 dohody.

2.   Tento protokol je neoddeliteľnou súčasťou dohody a predbežne sa vykonáva odo dňa jeho podpisu zmluvnými stranami.

V Bruseli v dvoch vyhotoveniach devätnásteho februára dvetisícpätnásť, čomu zodpovedá tridsiaty deň mesiaca Švat roku päťtisíc sedemsto sedemdesiatpäť hebrejského kalendára, v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a hebrejskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За правителството на Държавата Израел

Por el Gobierno del Estado de Israel

Za vládu Státu Izrael

For Staten Israels regering

Für die Regierung des Staates Israel

Iisraeli Riigi valitsuse nimel

Για την Κυβερνηση του Κρατουσ του Ισραηλ

For the Government of the State of Israel

Pour le Gouvernement de l' État d'Israël

Za vladu Države Izraela

Per il Governo dello Stato di Israele

Izraēlas Valsts valdības vārdā —

Izraelio Valstybės Vyriausybės vardu

Izrael Állam Kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Istat tal-Israel

Voor de regering van de Staat Israël

W imieniu rządu Państwa Izrael

Pelo Governo do Estado de Israel

Pentru guvernul Statului Israel

Za vládu Izraelského štátu

Za vlado Države Izrael

Israelin valtion hallituksen puolesta

För staten Israels regering

Image

Image


(1)  Text dohody je uverejnený v Ú. v. EÚ L 208, 2.8.2013, s. 3.

(2)  Chorvátske znenie dohody je uverejnené v mimoriadnom vydaní úradného vestníka, zväzok 07-027, 11.11.2014, s. 31.


Top