Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014A0430(01)

Dohoda medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom

OJ L 128, 30.4.2014, p. 17–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

30.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/17


DOHODA

medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom

VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,

EURÓPSKA ÚNIA, ďalej len „Únia“,

a

AZERBAJDŽANSKÁ REPUBLIKA, ďalej len „Azerbajdžan“,

ODHODLANÉ posilniť vzájomnú spoluprácu v záujme účinnejšieho boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu,

ŽELAJÚCE SI vytvoriť prostredníctvom tejto dohody a na základe reciprocity rýchle a účinné postupy na identifikáciu a bezpečný a usporiadaný návrat osôb, ktoré nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území Azerbajdžanu alebo jedného z členských štátov Európskej únie, a zjednodušiť tranzit takýchto osôb v duchu spolupráce,

ZDÔRAZŇUJÚC, že touto dohodou nie sú dotknuté práva, povinnosti a záväzky Únie, jej členských štátov a Azerbajdžanu vyplývajúce z medzinárodného práva a najmä z Dohovoru o právnom postavení utečencov z 28. júla 1951 a jeho protokolu z 31. januára 1967,

BERÚC DO ÚVAHY, že v súlade s Protokolom (č. 21) o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Írsko nezúčastňujú na tejto dohode, pokiaľ v tomto ohľade neoznámia svoje želanie v súlade s uvedeným protokolom,

BERÚC DO ÚVAHY, že ustanovenia tejto dohody, ktorá patrí do rozsahu hlavy V časti tri Zmluvy o fungovaní Európskej únie, sa v súlade s Protokolom (č. 22) o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, nevzťahujú na Dánske kráľovstvo,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody:

a)

„readmisia“ je prepravenie žiadajúcim štátom a prijatie požiadaným štátom osôb (vlastných štátnych príslušníkov požiadaného štátu, štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátnej príslušnosti), o ktorých sa zistilo, že nezákonne vstúpili na územie žiadajúceho štátu, zdržiavali sa alebo mali nezákonný pobyt v žiadajúcom štáte v súlade s ustanoveniami tejto dohody;

b)

„zmluvné strany“ sú Azerbajdžan a Únia;

c)

„členský štát“ je každý členský štát Únie, ktorý je viazaný touto dohodou;

d)

„štátny príslušník Azerbajdžanu“ je každá osoba, ktorá má štátnu príslušnosť Azerbajdžanskej republiky v súlade s jej právnymi predpismi;

e)

„štátny príslušník členského štátu“ je každá osoba, ktorá má štátnu príslušnosť niektorého členského štátu v tom zmysle, v akom je definovaná na účely Únie;

f)

„štátny príslušník tretej krajiny“ je každá osoba, ktorá má inú štátnu príslušnosť ako azerbajdžanskú alebo niektorého z členských štátov;

g)

„osoba bez štátnej príslušnosti“ je každá osoba, ktorá nemá žiadnu štátnu príslušnosť;

h)

„povolenie na pobyt“ je povolenie akéhokoľvek druhu vydané Azerbajdžanom alebo niektorým členským štátom, ktoré oprávňuje osobu na pobyt na jeho území. Nezahŕňa dočasné povolenia zdržiavať sa na jeho území v súvislosti s posúdením žiadosti o azyl alebo žiadosti o povolenie na pobyt;

i)

„vízum“ je povolenie vydané alebo rozhodnutie prijaté Azerbajdžanom alebo niektorým členským štátom, ktoré sa vyžaduje na účely vstupu na jeho územie, pobytu na ňom alebo tranzitu cezeň. Nezahŕňa letiskové tranzitné vízum;

j)

„žiadajúci štát“ je štát (Azerbajdžan alebo jeden z členských štátov), ktorý predkladá žiadosť o readmisiu podľa článku 8 alebo žiadosť o tranzit podľa článku 15 tejto dohody;

k)

„požiadaný štát“ je štát (Azerbajdžan alebo jeden z členských štátov), ktorému je určená žiadosť o readmisiu podľa článku 8 alebo žiadosť o tranzit podľa článku 15 tejto dohody;

l)

„príslušný orgán“ je ktorýkoľvek vnútroštátny orgán Azerbajdžanu alebo jedného z členských štátov, ktorý je poverený implementáciou tejto dohody v súlade s jej článkom 20 ods. 1 písm. a);

m)

„tranzit“ je prechod štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti cez územie požiadaného štátu pri ceste zo žiadajúceho štátu do krajiny určenia.

Článok 2

Základné zásady

Požiadaný a žiadajúci štát popri zintenzívňovaní spolupráce v oblasti predchádzania nelegálnej migrácii a boja proti nej zabezpečujú pri uplatňovaní tejto dohody na osoby, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti dohody, dodržiavanie ľudských práv a záväzkov aj povinností vyplývajúcich z príslušných medzinárodných nástrojov uplatniteľných v tejto oblasti, ktorými sú najmä:

Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948);

Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách (1950) a jeho protokoly;

Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (1966);

Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (1984);

Ženevský dohovor o právnom postavení utečencov (1951) a jeho protokol (1967).

Požiadaný štát v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z uvedených medzinárodných nástrojov predovšetkým zabezpečí ochranu práv osôb po readmisii na svojom území.

Žiadajúci štát by mal dávať prednosť dobrovoľnému návratu pred núteným návratom v prípade, že neexistujú dôvody domnievať sa, že takéto rozhodnutie by ohrozilo návrat danej osoby na územie požiadaného štátu.

ODDIEL I

READMISNÉ POVINNOSTI AZERBAJDŽANU

Článok 3

Readmisia vlastných štátnych príslušníkov

1.   Azerbajdžan na žiadosť členského štátu a bez ďalších formalít okrem tých, ktoré sa ustanovujú touto dohodou, readmituje všetky osoby, ktoré nespĺňajú alebo prestali spĺňať platné podmienky potrebné na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území žiadajúceho členského štátu, za predpokladu, že sa preukázalo alebo na základe dôkazu prima facie možno oprávnene predpokladať, že také osoby sú štátnymi príslušníkmi Azerbajdžanu.

2.   Azerbajdžan takisto readmituje:

a)

neplnoleté slobodné deti osôb uvedených v odseku 1, bez ohľadu na miesto ich narodenia alebo ich štátnu príslušnosť, pokiaľ nemajú nezávislé právo na pobyt v žiadajúcom členskom štáte alebo nie sú držiteľmi platného povolenia na pobyt vydaného iným členským štátom;

b)

manželských partnerov osôb uvedených v odseku 1, ktorí majú inú štátnu príslušnosť alebo sú bez štátnej príslušnosti, za predpokladu, že majú právo na vstup a pobyt alebo získajú právo na vstup a pobyt na území Azerbajdžanu, pokiaľ nemajú nezávislé právo na pobyt v žiadajúcom členskom štáte alebo nie sú držiteľmi platného povolenia na pobyt vydaného iným členským štátom.

3.   Azerbajdžan readmituje aj osoby nezákonne sa zdržiavajúce alebo osoby s nezákonným pobytom v žiadajúcom členskom štáte, ktoré sa vzdali štátnej príslušnosti k Azerbajdžanu v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi po vstupe na územie členského štátu, pokiaľ takýmto osobám nebolo zo strany akéhokoľvek členského štátu aspoň prisľúbené udelenie štátnej príslušnosti

4.   Po tom, ako Azerbajdžan poskytne kladnú odpoveď na žiadosť o readmisiu, príslušné diplomatické zastúpenie alebo príslušný konzulárny úrad Azerbajdžanu vydá, bez ohľadu na vôľu osoby, ktorá má byť readmitovaná, bezplatne a najneskôr do piatich pracovných dní cestovný doklad s obdobím platnosti 150 dní potrebný pre návrat osoby, ktorá má byť readmitovaná. Ak Azerbajdžan do piatich pracovných dní nevydá cestovný doklad, predpokladá sa, že akceptuje štandardný cestovný doklad EÚ na účely vyhostenia (príloha 7) (1).

5.   Ak dotknutá osoba nemôže byť z právnych alebo vecných dôvodov odovzdaná pred ukončením platnosti pôvodne vydaného cestovného dokladu, príslušné diplomatické zastúpenie alebo príslušný konzulárny úrad Azerbajdžanu do piatich pracovných dní a bezplatne vydá nový cestovný doklad s rovnakým obdobím platnosti. Ak Azerbajdžan do piatich pracovných dní nevydá nový cestovný doklad, predpokladá sa, že akceptuje štandardný cestovný doklad EÚ na účely vyhostenia (príloha 7) (2).

Článok 4

Readmisia štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti

1.   Azerbajdžan na žiadosť členského štátu a bez ďalších formalít okrem tých, ktoré sa ustanovujú touto dohodou, readmituje všetkých štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky potrebné na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území žiadajúceho členského štátu, za predpokladu, že sa preukázalo alebo na základe dôkazu prima facie možno oprávnene predpokladať, že také osoby:

a)

v čase podania žiadosti o readmisiu sú držiteľmi platného víza alebo povolenia na pobyt udeleného Azerbajdžanom alebo

b)

nezákonne vstúpili na územie členských štátov priamo po pobyte na území Azerbajdžanu alebo tranzite cez jeho územie.

2.   Readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 sa neuplatňuje, ak:

a)

štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti bola len v tranzitnom priestore medzinárodného letiska v Azerbajdžane;

b)

štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti mali bezvízový vstup na územie žiadajúceho členského štátu.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 ods. 2, po kladnej odpovedi Azerbajdžanu na žiadosť o readmisiu vydá žiadajúci členský štát osobe, ktorej readmisia bola akceptovaná, štandardný cestovný doklad EÚ na účely vyhostenia (príloha 7) (3).

ODDIEL II

READMISNÉ POVINNOSTI ÚNIE

Článok 5

Readmisia vlastných štátnych príslušníkov

1.   Členský štát na žiadosť Azerbajdžanu a bez ďalších formalít okrem tých, ktoré sa ustanovujú touto dohodou, readmituje všetky osoby, ktoré nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky potrebné na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území Azerbajdžanu, za predpokladu, že sa preukázalo alebo na základe dôkazu prima facie možno oprávnene predpokladať, že sú štátnymi príslušníkmi tohto členského štátu.

2.   Členský štát takisto readmituje:

a)

maloleté slobodné deti osôb uvedených v odseku 1, bez ohľadu na miesto ich narodenia alebo ich štátnu príslušnosť, pokiaľ nemajú nezávislé právo na pobyt v Azerbajdžane;

b)

manželských partnerov osôb uvedených v odseku 1, ktorí majú inú štátnu príslušnosť alebo sú bez štátnej príslušnosti, za predpokladu, že majú právo na vstup a pobyt alebo im je udelené právo na vstup a pobyt na území požiadaného členského štátu, pokiaľ nemajú nezávislé právo na pobyt v Azerbajdžane.

3.   Členský štát readmituje aj osoby nezákonne sa zdržiavajúce alebo osoby s nezákonným pobytom v Azerbajdžane, ktorým bola štátna príslušnosť k členskému štátu odňatá alebo ktoré sa jej vzdali v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi po vstupe na územie Azerbajdžanu, pokiaľ takýmto osobám nebolo zo strany Azerbajdžanu aspoň prisľúbené udelenie štátnej príslušnosti

4.   Po tom, ako požiadaný členský štát poskytne kladnú odpoveď na žiadosť o readmisiu, príslušné diplomatické zastúpenie alebo príslušný konzulárny úrad tohto členského štátu vydá, bez ohľadu na vôľu osoby, ktorá má byť readmitovaná, bezplatne a najneskôr do piatich pracovných dní cestovný doklad s obdobím platnosti 150 dní potrebný pre návrat osoby, ktorá má byť readmitovaná. Ak požiadaný členský štát nevydá cestovný doklad do piatich pracovných dní, predpokladá sa, že akceptuje použitie štandardného cestovného dokladu Azerbajdžanu určeného na účely vyhostenia (príloha 8).

5.   Ak dotknutá osoba nemôže byť z právnych alebo vecných dôvodov odovzdaná pred ukončením platnosti pôvodne vydaného cestovného dokladu, príslušné diplomatické zastúpenie alebo príslušný konzulárny úrad tohto členského štátu do piatich pracovných dní a bezplatne vydá nový cestovný doklad s rovnakým obdobím platnosti. Ak uvedený členský štát do piatich pracovných dní nevydá cestovný doklad, predpokladá sa, že akceptuje štandardný cestovný doklad Azerbajdžanu na účely vyhostenia (príloha 8).

Článok 6

Readmisia štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti

1.   Členský štát na žiadosť Azerbajdžanu a bez ďalších formalít okrem tých, ktoré sa ustanovujú touto dohodou, readmituje každého štátneho príslušníka tretej krajiny alebo každú osobu bez štátnej príslušnosti, ktorá nespĺňa alebo prestala spĺňať podmienky potrebné na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území Azerbajdžanu, za predpokladu, že sa preukázalo alebo na základe dôkazu prima facie možno oprávnene predpokladať, že takéto osoby:

a)

sú v čase predloženia žiadosti o readmisiu držiteľmi platného víza alebo povolenia na pobyt udeleného požiadaným členským štátom alebo

b)

nezákonne vstúpili na územie Azerbajdžanu priamo po pobyte na území požiadaného členského štátu alebo po tranzite cez jeho územie.

2.   Readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 sa neuplatňuje, ak:

a)

štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti bola iba v tranzitnom priestore medzinárodného letiska požiadaného členského štátu alebo

b)

štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti mali bezvízový vstup na územie Azerbajdžanu.

3.   Readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 platí pre členský štát, ktorý udelil vízum alebo povolenie na pobyt. Ak vízum alebo povolenie na pobyt udelili dva alebo viaceré členské štáty, readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 platí pre ten členský štát, ktorý vydal doklad s dlhšou platnosťou, prípadne ak sa jednému alebo viacerým dokladom skončila platnosť, pre ten členský štát, ktorý vydal doklad, ktorý je stále platný. Ak sa už skončila platnosť všetkých dokladov, readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 sa vzťahuje na členský štát, ktorý vydal doklad s najneskorším dátumom skončenia platnosti. Ak nemožno predložiť žiaden z týchto dokladov, readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 platí pre členský štát, ktorý bol opustený ako posledný.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 ods. 2, po kladnej odpovedi príslušného členského štátu na žiadosť o readmisiu vydá Azerbajdžan osobe, ktorej readmisia bola akceptovaná, cestovný doklad potrebný na účely jej návratu (príloha 8).

ODDIEL III

READMISNÉ KONANIE

Článok 7

Zásady

1.   S výhradou odseku 2, pri každom odovzdávaní osoby, ktorá má byť readmitovaná na základe niektorej z povinností podľa článkov 3 až 6, je potrebné predložiť žiadosť o readmisiu príslušnému orgánu požiadaného štátu.

2.   Ak osoba, ktorá má byť readmitovaná, je držiteľom platného cestovného dokladu, respektíve v prípade štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti aj platného víza alebo povolenia na pobyt v požiadanom štáte, môže sa prevoz takejto osoby uskutočniť bez toho, aby žiadajúci členský štát podal žiadosť o readmisiu, alebo v prípade štátneho príslušníka požiadaného štátu, bez toho, aby predložil písomné oznámenie podľa článku 12 ods. 1 príslušnému orgánu požiadaného štátu.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, ak bola osoba zaistená na území námorných prístavov a medzinárodných letísk alebo v oblasti do 15 kilometrov od nich, vrátane colných zón, žiadajúceho štátu po nezákonnom prekročení hranice, pričom prichádzala priamo z územia požiadaného štátu, žiadajúci štát môže podať žiadosť o readmisiu do dvoch pracovných dní po zaistení uvedenej osoby (zrýchlené konanie).

Článok 8

Žiadosť o readmisiu

1.   Pokiaľ je to možné, žiadosť o readmisiu obsahuje tieto informácie:

a)

konkrétne údaje o osobe, ktorá má byť readmitovaná (napr. krstné mená, priezviská, dátum narodenia, a ak je to možné, aj miesto narodenia a posledné bydlisko), prípadne aj údaje o jej neplnoletých slobodných deťoch a/alebo manželských partneroch;

b)

v prípade vlastných štátnych príslušníkov údaje o tom, akým spôsobom sa preukáže alebo akým spôsobom sa poskytne dôkaz prima facie o štátnej príslušnosti, ako sa stanovuje v prílohách 1 a 2;

c)

v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti údaje o tom, akým spôsobom sa preukáže splnenie podmienok na readmisiu štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti, alebo akým spôsobom sa poskytne dôkaz prima facie o splnení týchto podmienok, ako sa stanovuje v prílohách 3 a 4;

d)

fotografia osoby, ktorá má byť readmitovaná.

2.   Pokiaľ je to možné, žiadosť o readmisiu by mala obsahovať aj tieto údaje:

a)

vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že osoba, ktorá sa má odovzdať, môže potrebovať pomoc alebo starostlivosť – za predpokladu, že dotknutá osoba s týmto vyhlásením výslovne súhlasí;

b)

informácie o akomkoľvek ochrannom alebo bezpečnostnom opatrení, alebo o zdravotnom stave, ktoré môžu byť pri odovzdávaní určitej osoby nevyhnutné.

3.   Pri príprave žiadosti o readmisiu sa použije spoločný formulár, ktorý je pripojený k tejto dohode ako príloha 5.

4.   Žiadosť o readmisiu možno podať akýmikoľvek komunikačnými prostriedkami vrátane elektronických, napríklad faxom, e-mailom atď.

Článok 9

Dôkazné prostriedky týkajúce sa štátnej príslušnosti

1.   Štátnu príslušnosť podľa článku 3 ods. 1 a článku 5 ods. 1 možno preukázať najmä prostredníctvom dokladov uvedených v prílohe 1, a to aj v prípade, keď sa platnosť týchto dokladov skončila najviac pred 6 mesiacmi. Po predložení týchto dokladov členské štáty a Azerbajdžan vzájomne uznajú štátnu príslušnosť bez toho, aby sa vyžadovalo ďalšie vyšetrovanie. Štátnu príslušnosť nemožno preukázať falošnými dokladmi.

2.   Dôkaz prima facie o štátnej príslušnosti podľa článku 3 ods. 1 a článku 5 ods. 1 možno podať najmä prostredníctvom dokladov uvedených v prílohe 2 k tejto dohode, a to aj vtedy, ak sa ich platnosť skončila. Po predložení takých dokladov členské štáty a Azerbajdžan pokladajú štátnu príslušnosť za určenú, pokiaľ nemôžu dokázať opak. Dôkaz prima facie o štátnej príslušnosti nemožno podať prostredníctvom falošných dokladov.

3.   Ak nemožno predložiť žiaden z dokladov uvedených v prílohách 1 alebo 2, alebo ak príslušné doklady nepostačujú na riadne zdôvodnenie štátnej príslušnosti, príslušné diplomatické alebo konzulárne zastúpenie dotknutého požiadaného štátu na žiadosť žiadajúceho štátu, ktorá je zahrnutá do žiadosti o readmisiu, zariadia, aby osoba, ktorá má byť readmitovaná, bola bezodkladne a najneskôr do piatich pracovných dní od podania žiadosti o readmisiu vypočutá s cieľom určiť jej štátnu príslušnosť.

4.   Postup pri týchto vypočúvaniach môže byť stanovený vo vykonávacích protokoloch ustanovených v článku 20.

Článok 10

Dôkazné prostriedky v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti

1.   Splnenie podmienok readmisie štátnych príslušníkov tretej krajiny a osôb bez štátnej príslušnosti stanovených v článku 4 ods. 1 a článku 6 ods. 1 sa má preukázať najmä dôkaznými prostriedkami uvedenými v prílohe 3; nemožno ho preukázať falošnými dokladmi. Členské štáty a Azerbajdžan bez ďalšieho vyšetrovania vzájomne uznajú každý takýto dôkaz.

2.   Dôkaz prima facie o splnení podmienok readmisie štátnych príslušníkov tretej krajiny a osôb bez štátnej príslušnosti stanovených v článku 4 ods. 1 a článku 6 ods. 1 sa preukazuje najmä dôkaznými prostriedkami uvedenými v prílohe 4; nemožno ho preukázať falošnými dokladmi. Po predložení takého dôkazu prima facie členské štáty a Azerbajdžan považujú podmienky za splnené, ak nemôžu preukázať opak.

3.   Neoprávnenosť vstupu, zdržiavania sa alebo pobytu sa preukáže tým, že v cestovných dokladoch dotknutej osoby chýba potrebné vízum alebo iné povolenie na pobyt na území žiadajúceho štátu. Vyhlásenie žiadajúceho štátu, že o dotknutej osobe sa zistilo, že nemá potrebné cestovné doklady, vízum ani povolenie na pobyt, takisto predstavuje priamy dôkaz o nezákonnom vstupe na územie, zdržiavaní sa na území alebo pobyte na ňom.

Článok 11

Lehoty

1.   Žiadosť o readmisiu sa musí predložiť príslušnému orgánu požiadaného štátu do maximálne 6 mesiacov po tom, čo príslušný orgán žiadajúceho štátu zistil, že štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti nespĺňa alebo prestala spĺňať platné podmienky potrebné na vstup na jeho územie, zdržiavanie sa na jeho území alebo na pobyt na ňom. Ak existujú právne alebo vecné prekážky podania žiadosti v rámci stanovenej lehoty, lehota sa na žiadosť žiadajúceho štátu predĺži, ale len dovtedy, kým prekážky nebudú odstránené.

2.   Na žiadosť o readmisiu sa musí odpovedať písomne do:

a)

dvoch pracovných dní, ak bola žiadosť predložená v zrýchlenom konaní (článok 7 ods. 3);

b)

pätnástich kalendárnych dní vo všetkých ostatných prípadoch.

Táto lehota začne plynúť odo dňa potvrdeného prijatia žiadosti o readmisiu. Ak sa odpoveď neposkytla v tejto lehote, odovzdanie sa považuje za schválené.

Odpoveď na žiadosť o readmisiu možno poskytnúť prostredníctvom akýchkoľvek komunikačných prostriedkov vrátane elektronických prostriedkov, napríklad faxu, e-mailu atď.

3.   Odmietnutie žiadosti o readmisiu je potrebné písomne zdôvodniť.

4.   Po schválení readmisie alebo v prípadoch uplynutia lehoty uvedenej v odseku 2 sa odovzdanie dotknutej osoby uskutoční do troch mesiacov. Na žiadosť žiadajúceho štátu možno túto lehotu predĺžiť o čas potrebný na riešenie právnych alebo vecných prekážok.

Článok 12

Postup pri odovzdávaní osôb a spôsoby prepravy

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 ods. 2, príslušné orgány žiadajúceho štátu pred vrátením danej osoby s predstihom minimálne troch pracovných dní písomne oznámia príslušným orgánom požiadaného štátu dátum jej odovzdania, miesto vstupu, možný sprievod a ostatné informácie dôležité pre odovzdanie.

2.   Prepravu možno uskutočniť akýmkoľvek spôsobom vrátane leteckej alebo námornej prepravy. Vrátenie osoby leteckou dopravou sa neobmedzuje na použitie vnútroštátnych prepravcov Azerbajdžanu alebo členských štátov a môže sa uskutočniť pravidelnými linkami alebo charterovými letmi. V prípade, že je pri vrátení potrebný sprievod, taký sprievod sa neobmedzuje len na oprávnené osoby žiadajúceho štátu, pod podmienkou, že ide o osoby splnomocnené Azerbajdžanom alebo ktorýmkoľvek členským štátom.

3.   Ak sa prevoz uskutočňuje letecky, prípadný sprievod je oslobodený od povinnosti zaobstarať si potrebné víza.

Článok 13

Readmisia omylom

Žiadajúci štát prevezme späť akúkoľvek osobu readmitovanú požiadaným štátom, ak sa v lehote šiestich mesiacov a v prípade štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátnej príslušnosti 12 mesiacov po odovzdaní dotknutej osoby preukáže, že nie sú splnené požiadavky uvedené v článkoch 3 až 6.

V takýchto prípadoch sa primerane uplatnia procesné ustanovenia tejto dohody a poskytnú všetky dostupné údaje o skutočnej totožnosti a štátnej príslušnosti osoby, ktorá sa má prevziať späť.

ODDIEL IV

TRANZIT

Článok 14

Zásady

1.   Členské štáty a Azerbajdžan by mali obmedziť tranzit štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti na prípady, keď takéto osoby nemožno vrátiť do štátu určenia priamo.

2.   Azerbajdžan povolí tranzit štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti, ak o to členský štát požiada, a členský štát povolí tranzit štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti, ak o to Azerbajdžan požiada, a to pod podmienkou, že je zaručená následná preprava týchto osôb v prípadných ďalších tranzitných štátoch, ako aj ich readmisia štátom určenia.

3.   Azerbajdžan alebo členský štát môžu tranzit zamietnuť:

a)

ak existuje riziko, že by štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti mohli byť v štáte určenia alebo v inom tranzitnom štáte vystavení mučeniu, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu, trestaniu alebo trestu smrti alebo prenasledovaniu z dôvodu rasy, náboženstva, štátnej príslušnosti, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo z dôvodu politického presvedčenia, alebo

b)

ak štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti bude čeliť v požiadanom štáte alebo v inom tranzitnom štáte trestnému stíhaniu, alebo

c)

z dôvodov verejného zdravia, národnej bezpečnosti, verejného poriadku alebo na základe iných štátnych záujmov požiadaného štátu.

4.   Azerbajdžan alebo členský štát môžu zrušiť akékoľvek vydané povolenie, ak sa po jeho vydaní vyskytnú alebo zistia okolnosti uvedené v odseku 3, ktoré bránia tranzitu, alebo ak ďalšia cesta cez prípadné ďalšie tranzitné štáty alebo readmisia štátom určenia už nie je zaručená. V tomto prípade žiadajúci štát prijme štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osobu bez štátnej príslušnosti podľa potreby a bezodkladne späť.

Článok 15

Tranzitné konanie

1.   Príslušnému orgánu požiadaného štátu musí byť predložená písomná žiadosť o tranzit, ktorá má obsahovať tieto údaje:

a)

druh tranzitu (letecky, po mori alebo po súši), prípadné ďalšie potencionálne tranzitné štáty a plánované miesto konečného určenia;

b)

osobné údaje dotknutej osoby (napr. krstné meno, priezvisko, rodné priezvisko, iné používané, respektíve známe mená alebo prezývky, dátum narodenia, pohlavie a – podľa možnosti – miesto narodenia, štátnu príslušnosť, jazyk, druh a číslo cestovného dokladu);

c)

predpokladané miesto vstupu na územie, čas odovzdania a prípadné použitie sprievodu;

d)

vyhlásenie, že z pohľadu žiadajúceho štátu sú podmienky stanovené v článku 14 ods. 2 splnené a že nie sú známe žiadne dôvody na odmietnutie žiadosti podľa článku 14 ods. 3.

Na žiadosti o tranzit sa použije spoločný formulár, ktorý je v prílohe 6.

Žiadosť o tranzit možno podať akýmikoľvek komunikačnými prostriedkami vrátane elektronických, napríklad faxom, e-mailom atď.

2.   Požiadaný štát do piatich pracovných dní od prijatia žiadosti oznámi žiadajúcemu štátu písomnou formou, že prevezme predmetnú osobu, potvrdiac miesto a predpokladaný čas vstupu na územie, alebo že prevzatie odmieta, a uvedie dôvody svojho odmietnutia. Ak sa odpoveď neposkytla do piatich pracovných dní, tranzit sa považuje za schválený.

Odpoveď na žiadosť o tranzit možno poskytnúť prostredníctvom akýchkoľvek komunikačných prostriedkov vrátane elektronických prostriedkov, napríklad faxu, e-mailu atď.

3.   Ak sa tranzit uskutočňuje letecky, osoba, ktorá má byť readmitovaná, a jej prípadný sprievod, sú oslobodení od povinnosti zaobstarať si letiskové tranzitné vízum.

4.   Príslušné orgány požiadaného štátu po vzájomnej dohode pomáhajú pri uskutočnení tranzitu, najmä zabezpečením dohľadu nad dotknutými osobami a poskytnutím potrebného vybavenia na tento účel.

5.   Pokiaľ sa strany dohody nedohodli inak, tranzit dotknutých osôb sa uskutoční do 30 dní od obdržania súhlasu so žiadosťou.

ODDIEL V

NÁKLADY

Článok 16

Náklady na prepravu a tranzit

Bez toho, aby bolo dotknuté právo príslušných orgánov vymáhať náklady spojené s readmisiou od osoby, ktorá má byť readmitovaná, ktoré majú byť readmitované, alebo od tretích strán, všetky náklady v súvislosti s readmisiou a tranzitom podľa tejto dohody až po hranicu štátu konečného určenia znáša žiadajúci štát.

ODDIEL VI

OCHRANA ÚDAJOV A VZŤAH K ĎALŠÍM MEDZINÁRODNÝM ZÁVÄZKOM

Článok 17

Ochrana údajov

Oznamovanie osobných údajov sa uskutoční iba v prípade, ak je to nevyhnutné na vykonávanie tejto dohody príslušnými orgánmi Azerbajdžanu alebo členského štátu podľa konkrétnych okolností. Spracovanie osobných údajov a zaobchádzanie s nimi v konkrétnom prípade podlieha vnútroštátnym právnym predpisom Azerbajdžanu, a ak je prevádzkovateľom príslušný orgán členského štátu, ustanoveniam smernice 95/46/ES a vnútroštátnym právnym predpisom tohto členského štátu prijatým v súlade s touto smernicou. Okrem toho platia tieto zásady:

a)

osobné údaje sa musia spracúvať spravodlivým a zákonným spôsobom;

b)

osobné údaje musia byť zhromažďované iba na konkrétny, výslovne uvedený a zákonný účel plnenia tejto dohody a odovzdávajúci ani prijímajúci orgán ich nesmie ďalej spracúvať spôsobom nezlučiteľným s týmto účelom;

c)

osobné údaje musia byť vo vzťahu k účelu, na ktorý sa zhromažďujú a/alebo ďalej spracúvajú, primerané a náležité, a nesmú tento účel presahovať; poskytované osobné údaje sa môžu konkrétne týkať iba:

osobných údajov osoby, ktorá má byť odovzdaná (napr. mená, priezviská, akékoľvek predchádzajúce mená, iné mená, ktoré používa/pod ktorými je známa, alebo prezývky, pohlavie, rodinný stav, dátum a miesto narodenia, súčasná štátna príslušnosť a všetky predchádzajúce štátne príslušnosti),

pasu, preukazov totožnosti alebo vodičského preukazu (číslo, platnosť, dátum vydania, vydávajúci orgán, miesto vydania),

zastávok a cestovnej trasy,

ďalších informácií potrebných na určenie totožnosti odovzdávanej osoby alebo na preskúmanie splnenia podmienok na readmisiu v zmysle tejto dohody;

d)

osobné údaje musia byť presné a v prípade potreby aktualizované;

e)

osobné údaje sa musia uchovávať vo formáte, ktorý umožňuje určenie totožnosti subjektu údajov (čiže dotknutej osoby) len dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa údaje zhromažďovali alebo na ktorý sa ďalej spracúvali;

f)

odovzdávajúci orgán aj prijímajúci orgán prijmú všetky primerané opatrenia, aby sa zabezpečila príslušná oprava osobných údajov, ich vymazanie alebo zablokovanie v prípade, ak spracovanie týchto osobných údajov nie je v súlade s ustanoveniami tohto článku, a to najmä preto, lebo údaje sú vo vzťahu k účelu spracovania neprimerané, nenáležité alebo tento účel presahujú. Medzi tieto opatrenia patrí aj oznamovanie každej opravy, vymazania alebo zablokovania údajov druhej strane;

g)

prijímajúci orgán na požiadanie informuje odovzdávajúci orgán o použití oznámených údajov a o výsledkoch, ktoré z nich získal;

h)

osobné údaje možno oznamovať len príslušným orgánom. Na oznámenie ďalším orgánom je potrebný predchádzajúci súhlas odovzdávajúceho orgánu;

i)

odovzdávajúce aj prijímajúce orgány sú povinné viesť si písomný záznam o oznamovaní a preberaní osobných údajov.

Článok 18

Vzťah k ďalším medzinárodným záväzkom

1.   Touto dohodou nie sú dotknuté práva, záväzky a povinnosti Únie, členských štátov a Azerbajdžanu vyplývajúce z medzinárodného práva, vrátane medzinárodných dohovorov, ktorých sú zmluvnými stranami, najmä z medzinárodných nástrojov uvedených v článku 2, a ďalej z:

medzinárodných dohovorov určujúcich štát zodpovedný za preskúmanie predložených žiadostí o azyl,

medzinárodných dohovorov o vydávaní osôb a ich tranzite,

multilaterálnych medzinárodných dohovorov a dohôd o readmisii cudzích štátnych príslušníkov, ako napr. Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve.

2.   Nič v tejto dohode nebráni vráteniu osoby na základe iných oficiálnych alebo neoficiálnych dojednaní.

ODDIEL VII

VYKONÁVANIE A UPLATŇOVANIE

Článok 19

Spoločný readmisný výbor

1.   Zmluvné strany si poskytujú vzájomnú pomoc pri uplatňovaní a výklade tejto dohody. Na tento účel zriadia spoločný readmisný výbor (ďalej len „výbor“), ktorého úlohami bude najmä:

a)

monitorovať uplatňovanie tejto dohody;

b)

riešiť otázky vyplývajúce z výkladu alebo uplatňovania tejto dohody;

c)

rozhodovať o vykonávacích opatreniach potrebných na jednotné uplatňovanie tejto dohody.

d)

dbať na pravidelnú výmenu informácií o vykonávacích protokoloch vypracovaných jednotlivými členskými štátmi a Azerbajdžanom podľa článku 20;

e)

odporúčať zmeny a doplnenia tejto dohody a jej príloh.

2.   Rozhodnutia výboru sú pre zmluvné strany záväzné.

3.   Výbor je zložený zo zástupcov Únie a Azerbajdžanu.

4.   Výbor zasadá v prípade potreby kedykoľvek na žiadosť jednej zo zmluvných strán.

5.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 20

Vykonávacie protokoly

1.   Bez toho, aby tým bola dotknutá priama uplatniteľnosť tejto dohody, na žiadosť členského štátu alebo Azerbajdžanu vypracuje Azerbajdžan a členský štát vykonávací protokol, ktorý bude okrem iného obsahovať tieto pravidlá:

a)

určene príslušných orgánov, hraničných priechodov a výmene kontaktných miest;

b)

podmienky readmisie so sprievodom, vrátane tranzitu štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti so sprievodom;

c)

prostriedky a doklady okrem tých, ktoré sú uvedené v prílohách 1 až 4 k tejto dohode;

d)

spôsoby readmisie v zrýchlenom konaní;

e)

postup pri pohovoroch.

2.   Vykonávacie protokoly uvedené v odseku 1 nadobúdajú platnosť až potom, čo sa oznámia readmisnému výboru uvedenému v článku 19.

3.   Azerbajdžan súhlasí s uplatňovaním ktoréhokoľvek ustanovenia vykonávacieho protokolu vypracovaného s jedným členským štátom aj vo vzťahu s akýmkoľvek iným členským štátom na základe jeho žiadosti. Členské štáty súhlasia s uplatňovaním ktoréhokoľvek ustanovenia vykonávacieho protokolu vypracovaného jedným z nich aj vo svojich vzťahoch s Azerbajdžanskou republikou na základe jej žiadosti a s prihliadnutím na praktickú uplatniteľnosť takéhoto ustanovenia v inom členskom štáte.

Článok 21

Vzťah k dvojstranným dohodám o readmisii alebo dojednaniam členských štátov

Ustanovenia tejto dohody majú prednosť pred ustanoveniami akejkoľvek bilaterálnej dohody alebo dojednania o readmisii osôb bez povolenia na pobyt, ktoré boli alebo podľa článku 20 môžu byť uzavreté medzi jednotlivými členskými štátmi a Azerbajdžanom, ak ustanovenia bilaterálnej dohody alebo dojednania nie sú zlučiteľné s ustanoveniami tejto dohody.

ODDIEL VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 22

Územná pôsobnosť

1.   S výhradou odseku 2 sa táto dohoda uplatňuje na územiach, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie, a na území Azerbajdžanu.

2.   Táto dohoda sa uplatňuje na území Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a na území Írska iba na základe oznámenia zo strany Európskej únie adresovaného na tento účel Azerbajdžanu.

3.   Táto dohoda sa neuplatňuje na území Dánskeho kráľovstva.

Článok 23

Nadobudnutie platnosti dohody, jej trvanie a skončenie platnosti

1.   Zmluvné strany túto dohodu ratifikujú alebo schvália v súlade so svojimi príslušnými postupmi.

2.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po dni, keď posledná zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane ukončenie postupov uvedených v prvom odseku.

3.   Táto dohoda sa uplatňuje na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a na Írsko od prvého dňa druhého mesiaca nasledujúceho po dátume oznámenia uvedeného v článku 22 ods. 2

4.   Táto dohoda sa uzatvára na neobmedzené obdobie.

5.   Každá zo zmluvných strán môže uplatňovanie tejto dohody úplne alebo sčasti dočasne pozastaviť tým, že túto skutočnosť po predchádzajúcej porade s výborom uvedeným v článku 19 oficiálne oznámi druhej zmluvnej strane. Pozastavenie nadobudne platnosť druhým dňom nasledujúcim po dni takého oznámenia.

6.   Každá zmluvná strana môže vypovedať túto dohodu tým, že túto skutočnosť oficiálne oznámi druhej zmluvnej strane. Platnosť tejto dohody sa skončí šesť mesiacov po dni takéhoto oznámenia.

Článok 24

Zmeny dohody

Túto dohodu možno zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zmeny a doplnenia sa vypracujú vo forme samostatných protokolov, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto dohody a nadobudnú platnosť v súlade s postupom uvedeným v článku 23.

Článok 25

Prílohy

Prílohy 1 až 8 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícštrnásť v dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a azerbajdžanskom, jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

Image

За Азербайджанската република

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία χου Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžanas Republikas vārdā –

Azerbaidžano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Azerbajģan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanu

Pela República do Azerbaijāo

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

Image

Image


(1)  V súlade s formou predpísanou v odporúčaní Rady z 30. novembra 1994 (Ú. v. ES C 274, 19.9.1996, s. 18).

(2)  Tamže.

(3)  Tamže.


PRÍLOHA 1

Spoločný zoznam dokladov, ktorých predloženie sa považuje za dôkaz o štátnej príslušnosti (článok 3 ods. 1, článok 5 ods. 1 a článok 9 ods. 1)

cestovné pasy akéhokoľvek druhu (štátne pasy, bežné pasy, diplomatické pasy, služobné pasy, hromadné pasy a náhradné pasy vrátane detských pasov),

priepustky vydané požiadaným štátom,

preukazy totožnosti akéhokoľvek druhu (vrátane dočasných a náhradných), s výnimkou námorníckeho preukazu totožnosti.


PRÍLOHA 2

Spoločný zoznam dokladov, ktorých predloženie sa považuje za dôkaz prima facie o štátnej príslušnosti (článok 3 ods. 1, článok 5 ods. 1 a článok 9 ods. 2)

doklady uvedené v prílohe 1, ktorých platnosť sa skončila pred viac ako 6 mesiacmi,

fotokópie ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v prílohe 1,

osvedčenia o občianstve a iné úradné doklady, v ktorých sa uvádza občianstvo alebo ktoré jednoznačne svedčia o občianstve.

vodičské preukazy alebo ich fotokópie,

rodné listy alebo ich fotokópie,

zamestnanecké preukazy alebo ich fotokópie,

vojenské knižky a vojenské preukazy totožnosti,

námornícke knižky, služobné preukazy kapitánov námorných lodí a námornícky preukaz totožnosti,

svedecké výpovede,

vyhlásenia príslušnej osoby a jazyk, ktorým hovorí, vrátane výsledku úradnej skúšky,

akýkoľvek iný doklad, pomocou ktorého sa dá určiť štátna príslušnosť dotknutej osoby,

odtlačky prstov,

potvrdenie totožnosti na základe výsledkov vyhľadávania vo vízovom informačnom systéme,

v prípade, že členské štáty nevyužívajú vízový informačný systém, pozitívne identifikácie vyplývajúce zo záznamov týchto členských štátov o žiadosti o udelenie víza.

potvrdenie totožnosti na základe výsledkov vyhľadávania v systéme IAMAS (automatický informačný vyhľadávací systém Azerbajdžanskej republiky pre registráciu vstupov a výstupov).


PRÍLOHA 3

Spoločný zoznam dokladov, ktoré sa považujú za dôkaz o splnení podmienok readmisie štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (článok 4 ods. 1, článok 6 ods. 1 a článok 10 ods. 1)

vízum a/alebo povolenie na pobyt vydané požiadaným štátom,

vvstupné/výstupné pečiatky alebo podobné potvrdenia v cestovnom doklade dotknutej osoby, alebo iný dôkaz vstupu/výstupu (napr. fotografický),

preukazy totožnosti vydané osobám bez štátnej príslušnosti s trvalým pobytom v požiadanom štáte,

priepustky vydané osobám bez štátnej príslušnosti s trvalým pobytom v požiadanom štáte.


PRÍLOHA 4

Spoločný zoznam dokladov, ktoré sa považujú za dôkaz prima facie o splnení podmienok readmisie štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (článok 4 ods. 1, článok 6 ods. 1 a článok 10 ods. 2)

opis miesta a okolností, za ktorých bola príslušná osoba zadržaná po vstupe na územie žiadajúceho štátu, vypracovaný príslušnými orgánmi tohto štátu,

informácie súvisiace s totožnosťou a/alebo pobytom osoby, ktoré poskytla medzinárodná organizácia (napr. UNHCR),

správy/potvrdenie informácií od rodinných príslušníkov, spolucestujúcich atď.,

doklady, potvrdenia a účty akéhokoľvek druhu (napr. hotelové účty, karty dosvedčujúce návštevu u lekára, respektíve zubára, vstupné preukazy do verejných alebo súkromných inštitúcií, zmluvy na prenájom auta, potvrdenky transakcie uskutočnenej kreditnou kartou atď.), ktorými možno jasne preukázať, že dotknutá osoba sa zdržiavala na území požiadaného štátu,

letenky alebo lístky na lietadlo, vlak, autobus alebo loď, na ktorých je meno cestujúceho a/alebo zoznamy cestujúcich, ktorými možno dosvedčiť zdržiavanie sa a trasu cesty dotknutej osoby na území požiadaného štátu,

informácie svedčiace o tom, že dotknutá osoba použila služby sprievodcu alebo služby cestovnej kancelárie,

úradné vyhlásenia, najmä vyhlásenia príslušníkov hraničného orgánu a iných svedkov, ktorí môžu dosvedčiť, že dotknutá osoba prekročila hranicu,

úradná výpoveď dotknutej osoby v rámci súdneho alebo správneho konania,

výpoveď dotknutej osoby,

odtlačky prstov.


PRÍLOHA 5

Image

Image

Image


PRÍLOHA 6

Image

Image

Image


PRÍLOHA 7

Štandardný cestovný doklad EÚ na účely vyhostenia

(v súlade s formou predpísanou v odporúčaní Rady EÚ z 30. novembra 1994) (1)


(1)  Ú. v. ES C 247, 19.9.1996, s. 18.


PRÍLOHA 8

Image

Image


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

K článku 3 ods. 3

Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa právnych predpisoch Azerbajdžanskej republiky o štátnej príslušnosti nie je možné občanovi Azerbajdžanskej republiky odňať štátnu príslušnosť.

Zmluvné strany súhlasia, že ak by sa mal tento právny stav zmeniť, včas uskutočnia vzájomné konzultácie.


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

K článkom 4 a 6

Zmluvné strany sa vynasnažia vrátiť do krajiny pôvodu každého štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nespĺňa alebo prestal spĺňať platné zákonné podmienky na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na ich územiach.


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Týkajúce sa Dánskeho kráľovstva

Zmluvné strany berú na vedomie, že táto dohoda sa nevzťahuje na územie Dánskeho kráľovstva ani na štátnych príslušníkov Dánskeho kráľovstva. Za týchto okolností je vhodné, aby Azerbajdžan uzavrel dohodu o readmisii s Dánskom za rovnakých podmienok, aké boli dohodnuté v tejto dohode.


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Týkajúce sa Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva

Zmluvné strany berú na vedomie úzky vzťah medzi Európskou úniou a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom najmä v zmysle Dohody z 18. mája 1999 o pridružení týchto krajín pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis. Za týchto okolností je vhodné, aby Azerbajdžan uzavrel dohodu o readmisii s Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom za rovnakých podmienok, aké boli dohodnuté v tejto dohode.


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Týkajúce sa Švajčiarskej konfederácie

Zmluvné strany berú na vedomie úzky vzťah medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou najmä v zmysle Dohody o pridružení Švajčiarskej konfederácie pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis, ktorá nadobudla platnosť 1. marca 2008. Za týchto okolností je vhodné, aby Azerbajdžan uzavrel dohodu o readmisii so Švajčiarskou konfederáciou za rovnakých podmienok, aké boli dohodnuté v tejto dohode.


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Týkajúce sa Lichtenštajnského kniežatstva

Zmluvné strany berú na vedomie úzky vzťah medzi Európskou úniou a Lichtenštajnským kniežatstvom najmä v zmysle dohody o pridružení Lichtenštajnského kniežatstva pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis, ktorá nadobudla platnosť 19. decembra 2011. Za týchto okolností je vhodné, aby Azerbajdžan uzavrel dohodu o readmisii s Lichtenštajnským kniežatstvom za rovnakých podmienok, aké boli dohodnuté v tejto dohode.


Top