Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013A1207(01)

Protokol medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom

OJ L 328, 7.12.2013, p. 2–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_prot/2013/720/oj

7.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/2


PROTOKOL

medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom


Článok 1

Všeobecné zásady

Protokol a jeho príloha s dodatkami tvoria neoddeliteľnú súčasť Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom podpísanej 28. februára 2007 (ďalej len „dohoda o rybolove“) na základe euro-stredozemskej dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom podpísanej 26. februára 1996 (ďalej len „dohoda o pridružení“). Protokol prispieva k plneniu všeobecných cieľov dohody o pridružení a jeho účelom je zaručiť životaschopnosť rybolovných zdrojov z ekologického, ekonomického i sociálneho hľadiska.

Tento protokol sa uplatňuje v súlade s článkom 1 dohody o pridružení, ktorý sa týka rozvoja dialógu a spolupráce, a v súlade s jej článkom 2, ktorý sa týka dodržiavania demokratických zásad a základných ľudských práv.

Článok 2

Obdobie uplatňovania, trvanie a rybolovné možnosti

Odo dňa začatia uplatňovania a na obdobie štyroch rokov sú rybolovné možnosti, ktoré boli udelené v zmysle článku 5 dohody o rybolove, stanovené v tabuľke pripojenej k tomuto protokolu.

Odsek 1 sa uplatňuje s výhradou ustanovení článkov 4 a 5 tohto protokolu.

Podľa článku 6 dohody o rybolove môžu plavidlá plaviace sa pod vlajkou členského štátu Európskej únie (EÚ) vykonávať rybolovné činnosti v marockej rybolovnej oblasti len vtedy, ak sú držiteľmi licencie na rybolov vydanej na základe tohto protokolu a za podmienok opísaných v prílohe k tomuto protokolu.

Článok 3

Finančný príspevok

1.   Celková ročná suma vyplatená na základe protokolu v období uvedenom v článku 2 dosahuje výšku 40 000 000 EUR. Z tejto sumy sa vyplatí:

a)

30 000 000 EUR ako finančný príspevok uvedený v článku 7 dohody o rybolove rozdelený na:

i)

16 000 000 EUR – finančná náhrada za prístup k zdrojom;

ii)

14 000 000 EUR – podpora sektorovej politiky rybolovu v Maroku;

b)

10 000 000 EUR ako suma povinných poplatkov k úhrade majiteľmi plavidiel za licencie na rybolov vydané podľa článku 6 dohody o rybolove a podľa podmienok stanovených v kapitole I častiach D a E prílohy k tomuto protokolu.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje s výhradou ustanovení článkov 4, 5, 6 a 8 tohto protokolu.

3.   S výhradou ustanovení článku 6 ods. 9, EÚ zaplatí finančný príspevok uvedený v ods. 1 písm. a) v prvom roku najneskôr do troch mesiacov odo dňa začatia uplatňovania tohto protokolu a v nasledujúcich rokoch najneskôr rok od vstupu protokolu do platnosti.

4.   Finančný príspevok uvedený v ods. 1 písm. a) sa zaplatí riaditeľovi štátnej pokladnice Marockého kráľovstva na účet otvorený v štátnej pokladnici Marockého kráľovstva; údaje o účte oznámia marocké orgány.

5.   S výhradou ustanovení článku 6 tohto protokolu je pridelenie tohto finančného príspevku vo výhradnej kompetencii orgánov Maroka.

Článok 4

Koordinácia vo vedeckej oblasti a v oblasti experimentálneho rybolovu

1.   V súlade s článkom 4 ods. 1 dohody o rybolove sa zmluvné strany zaväzujú pravidelne a v prípade potreby usporadúvať vedecké stretnutia s cieľom preskúmať vedecké otázky, ktoré položí spoločný výbor v súvislosti so správou a technickým monitorovaním tohto protokolu. Mandát, zloženie a fungovanie vedeckých stretnutí stanovuje spoločný výbor zriadený článkom 10 dohody o rybolove.

2.   Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že budú v marockej rybolovnej oblasti podporovať zodpovedný rybolov na základe zásady rovnoprávneho zaobchádzania s jednotlivými flotilami plaviacimi sa v týchto vodách.

3.   V súlade s článkom 4 ods. 2 dohody o rybolove sa obe zmluvné strany na základe záverov uvedených stretnutí vedeckého výboru navzájom konzultujú v rámci spoločného výboru ustanoveného v článku 10 dohody o rybolove, aby v prípade potreby a na základe vzájomnej dohody prijali opatrenia zamerané na udržateľné riadenie rybolovných zdrojov.

4.   Na účely výskumu a zvýšenia úrovne vedeckých poznatkov sa môže v marockej rybolovnej oblasti na žiadosť spoločného výboru vykonávať experimentálny rybolov. Podmienky vykonávania experimentálneho rybolovu sa dohodnú v súlade s príslušnými ustanoveniami kapitoly IV prílohy k tomuto protokolu.

Článok 5

Úprava rybolovných možností

1.   Spoločný výbor môže po vzájomnej dohode upraviť rybolovné možnosti uvedené v článku 2, pokiaľ sa pri tejto úprave zachová udržateľnosť marockých rybolovných zdrojov.

2.   V prípade zvýšenia rybolovných možností sa úmerne a pro rata temporis zvýši aj finančný príspevok uvedený v článku 3 ods. 1 písm. a) bode i). Toto zvýšenie sa však upraví tak, aby celková suma finančného príspevku vyplateného Európskou úniou nepresiahla dvojnásobok sumy stanovenej v článku 3 ods. 1 písm. a) bode i). Ak sa zmluvné strany dohodnú na znížení rybolovných možností stanovených v článku 2, finančný príspevok sa úmerne a pro rata temporis zníži.

3.   Rozdelenie rybolovných možností medzi jednotlivé kategórie plavidiel sa môže po vzájomnej dohode zmluvných strán takisto upraviť so zreteľom na udržateľnosť populácií, ktoré by týmto rozdelením mohli byť ovplyvnené. Zmluvné strany sa dohodnú na zodpovedajúcej úprave finančného príspevku, ak to prerozdelenie rybolovných možností opodstatňuje.

Článok 6

Podpora sektorovej politiky rybolovu v Maroku

1.   Finančný príspevok stanovený v článku 3 ods. 1 písm. a) bode ii) tohto protokolu prispieva k rozvoju a vykonávaniu sektorovej politiky rybolovu v Maroku v rámci stratégie rozvoja sektora rybolovu „Halieutis“.

2.   Maroko pri prideľovaní a spravovaní tohto príspevku vychádza z cieľov, ktoré obe zmluvné strany určili po vzájomnej dohode v rámci spoločného výboru, ako aj zo súvisiacich ročných a viacročných programov, a to v súlade so stratégiou „Halieutis“, ako aj z odhadov očakávaného dosahu projektov, ktoré sa majú realizovať.

3.   Pokiaľ ide o prvý rok platnosti protokolu, pridelenie príspevku uvedeného v ods. 1 musí Maroko oznámiť Európskej únii v čase schválenia usmernení, cieľov, kritérií a ukazovateľov hodnotenia spoločným výborom. Za každý nasledujúci rok Maroko oznámi Európskej únii pridelenie príspevku najneskôr do 30. septembra predchádzajúceho roka.

4.   Každú zmenu týchto usmernení, cieľov, kritérií a ukazovateľov hodnotenia musia zmluvné strany schváliť v rámci spoločného výboru.

5.   Maroko predloží správu o pokroku projektov realizovaných v rámci sektorovej podpory na základe tohto protokolu spoločnému výboru, ktorý ju preskúma.

6.   V závislosti od povahy projektov a trvania ich realizácie Maroko predloží spoločnému výboru správu o realizácii projektov ukončených v rámci sektorovej podpory na základe tohto protokolu vrátane očakávaných hospodárskych a sociálnych dosahov týchto projektov, najmä dosahov na zamestnanosť a investície, ako aj všetkých kvantifikovateľných dosahov realizovaných opatrení a ich zemepisné rozloženie. Tieto údaje budú vychádzať z ukazovateľov, ktoré podrobnejšie definuje spoločný výbor.

7.   Pred uplynutím platnosti tohto protokolu Maroko okrem toho predloží záverečnú správu o vykonávaní sektorovej podpory na základe tohto protokolu vrátane prvkov uvedených v predchádzajúcich odsekoch.

8.   Obe zmluvné strany budú naďalej monitorovať realizáciu sektorovej podpory, v prípade potreby aj po uplynutí platnosti tohto protokolu, ako aj v obdobiach prípadného pozastavenia uplatňovania tohto protokolu podľa podmienok v ňom stanovených.

9.   Finančný príspevok uvedený v článku 3 ods. 1 písm. a) bode ii) tohto protokolu sa vypláca po častiach na základe analýzy výsledkov realizácie sektorovej podpory a potrieb určených pri tvorbe programov.

10.   Prevádzkový rámec vykonávania sektorovej podpory definuje spoločný výbor.

Článok 7

Hospodárska integrácia subjektov EÚ do sektora rybolovu v Maroku

V súlade s platnými právnymi predpismi podporujú obe zmluvné strany nadväzovanie kontaktov a prispievajú k spolupráci medzi hospodárskymi subjektmi v týchto oblastiach:

rozvoj odvetví súvisiacich s rybolovom, konkrétne výroby a opravy lodí, výroby rybárskych materiálov a výstroja,

podpora výmeny odborných poznatkov a vzdelávania vedúcich pracovníkov v sektore morského rybolovu,

uvádzanie produktov rybolovu na trh,

marketing,

akvakultúra.

Článok 8

Pozastavenie uplatňovania protokolu z dôvodu sporu o výklad alebo uplatňovanie

1.   Každý spor medzi zmluvnými stranami súvisiaci s výkladom ustanovení tohto protokolu a s jeho uplatňovaním musí byť predmetom konzultácie medzi zmluvnými stranami v rámci spoločného výboru ustanoveného článkom 10 dohody o rybolove, ktorý v prípade potreby zvolá mimoriadne zasadnutie.

2.   Uplatňovanie tohto protokolu sa na návrh ktorejkoľvek zmluvnej strany môže pozastaviť, ak sa spor medzi oboma zmluvnými stranami považuje za vážny a ak sa konzultáciami vedenými v rámci spoločného výboru v súlade s odsekom 1 nepodarilo tento spor urovnať zmierom.

3.   Pozastavenie uplatňovania protokolu podlieha písomnému oznámeniu príslušnej zmluvnej strany o jej úmysle najneskôr tri mesiace pred dňom nadobudnutia účinnosti pozastavenia.

4.   V prípade pozastavenia uplatňovania protokolu budú zmluvné strany aj naďalej viesť konzultácie s cieľom dosiahnuť zmier v spore, ktorý ich rozdeľuje. Po vyriešení sporu sa uplatňovanie protokolu obnoví. Výška finančného príspevku sa zníži úmerne a pro rata temporis v závislosti od trvania pozastavenia protokolu.

Článok 9

Nedodržanie technických povinností vyplývajúcich z protokolu

V súlade s ustanoveniami tohto protokolu a platnými právnymi predpismi si Maroko vyhradzuje právo uplatniť v prípade nedodržania ustanovení a nesplnenia povinností vyplývajúcich z uplatňovania tohto protokolu sankcie stanovené v prílohách.

Článok 10

Elektronická výmena údajov

Maroko a EÚ sa zaväzujú čo možno najskôr zaviesť systémy potrebné na elektronickú výmenu všetkých informácií a dokumentov súvisiacich s technickou správou protokolu, akými sú údaje o úlovkoch, poloha plavidiel na základe VMS a oznámenia o vstupe do rybolovnej oblasti a výstupe z nej.

Článok 11

Uplatniteľné ustanovenia vnútroštátneho práva

Činnosti plavidiel podľa tohto protokolu a prílohy k nemu, najmä prekládka, využívanie prístavných služieb, nákup tovaru atď., sa riadia platnými marockými zákonmi.

Článok 12

Nadobudnutie platnosti

Tento protokol a jeho príloha nadobúdajú platnosť v deň, keď si zmluvné strany navzájom oznámia ukončenie príslušných postupov nevyhnutných na tento účel.

Rybolovné možnosti

Maloobjemový rybolov

Rybolov pri dne

Priemyselný rybolov pelagických druhov

Priemyselný rybolov pelagických druhov uchovávaných na palube v čerstvom stave

Rybolov pelagických druhov na severe: záťahovými sieťami

Maloobjemový rybolov na juhu: šnúrami a udicami

Maloobjemový rybolov na severe: lovnými šnúrami na lov pri dne

Maloobjemový lov tuniakov: udicami

lovnými šnúrami na lov pri dne a vlečnými sieťami na lov pri dne

pelagickými alebo semipelagickými vlečnými sieťami

pelagickými alebo semipelagickými vlečnými sieťami

 

 

 

 

 

populácia C

kvóta:

80 000 ton

20 plavidiel

10 plavidiel

35 plavidiel

27 plavidiel

16 plavidiel

18 plavidiel

Съставено в Брюксел на осемнадесети ноември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de noviembre de dos mil trece.

V Bruselu dne osmnáctého listopadu dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den attende november to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten November zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta novembrikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the eighteenth day of November in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog studenoga dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto novembre duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada astoņpadsmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų lapkričio aštuonioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év november havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Novembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de achttiende november tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego listopada roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de novembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece noiembrie două mii treisprezece.

V Bruseli osemnásteho novembra dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne osemnajstega novembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den artonde november tjugohundratretton.

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για τo Βασιλείου του Μαρόκου

For the Kingdom of Marocco

Pour le Royaume du Maroc

Za Kraljevinu Maroko

Per il Regno de Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké král'ovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image

Image


PRÍLOHA

PODMIENKY VYKONÁVANIA RYBOLOVU V MAROCKEJ RYBOLOVNEJ OBLASTI PLAVIDLAMI EURÓPSKEJ ÚNIE

KAPITOLA I

FORMALITY, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA ŽIADANIE A VYDÁVANIE LICENCIÍ

A.   Žiadosť o licenciu

1.

Licenciu na rybolov v marockej rybolovnej oblasti môžu získať iba oprávnené plavidlá.

2.

Aby bolo plavidlo oprávnené, majiteľ plavidla, kapitán a ani samotné plavidlo nesmú mať zakázané vykonávanie rybolovných činností v Maroku a nesmú sa nachádzať na oficiálnom zozname plavidiel vykonávajúcich nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov.

3.

Musia spĺňať všetky formality požadované marockými správnymi orgánmi, t. j. musia mať splnené všetky predchádzajúce povinnosti vyplývajúce z ich rybolovných činností v Maroku v rámci dohôd o rybolove uzavretých s Európskou úniou.

4.

Príslušné orgány Európskej únie (ďalej len „Komisia“) predložia ministerstvu poľnohospodárstva a morského rybolovu – odboru morského rybolovu (ďalej len „ministerstvo“) zoznamy plavidiel, ktoré žiadajú o licenciu na vykonávanie rybolovných činností v rozsahu stanovenom v technických špecifikáciách pripojených k protokolu, najneskôr do 20 dní pred začiatkom platnosti požadovaných licencií. Tieto zoznamy sa musia zaslať elektronicky vo formáte, ktorý je kompatibilný so softvérmi používanými ministerstvom.

V zoznamoch musí byť pre každú kategóriu rybolovu a rybolovnú oblasť uvedený počet plavidiel a pre každé plavidlo základné charakteristiky, ako aj výška platieb rozpísaných na jednotlivé položky a druh výstroja použitého počas príslušného obdobia rybolovu.

Pri kategórii „priemyselný rybolov pelagických druhov“ musí zoznam pre každé plavidlo obsahovať aj požadovanú kvótu úlovkov v tonách v podobe mesačných plánov. Ak v ktoromkoľvek mesiaci objem úlovkov dosiahne naplánovanú mesačnú kvótu plavidla pred koncom daného mesiaca, majiteľ plavidla má možnosť predložiť ministerstvu prostredníctvom Komisie úpravu svojho naplánovaného mesačného úlovku a žiadosť o zvýšenie tejto naplánovanej mesačnej kvóty.

Ak v ktoromkoľvek mesiaci objem úlovkov nedosiahne úroveň naplánovanej mesačnej kvóty plavidla, zodpovedajúci objem kvóty alebo povinný poplatok sa prenesú do nasledujúceho mesiaca.

5.

Jednotlivé žiadosti o licenciu, zoskupené podľa kategórií rybolovu, sa predkladajú ministerstvu súčasne so zoznamami uvedenými v bodoch 4 a 5 s použitím formulára uvedeného v dodatku 1.

6.

Ku každej žiadosti o licenciu sa priložia tieto dokumenty:

kópia osvedčenia o nosnosti plavidla overená vlajkovým členským štátom,

aktuálna a úradne overená farebná fotografia plavidla z bočného pohľadu zachytávajúca jeho súčasný stav. Minimálne rozmery fotografie: 15 cm × 10 cm,

potvrdenie o zaplatení poplatkov za licenciu na rybolov, povinných poplatkov a nákladov na pozorovateľov. V prípade kategórie „priemyselný rybolov pelagických druhov“ musí byť potvrdenie o zaplatení povinných poplatkov zaslané najneskôr do prvého dňa mesiaca, v ktorom je naplánovaná rybolovná činnosť v povolenej rybolovnej oblasti, tak ako sa uvádza v príslušnej technickej špecifikácii,

všetky ďalšie dokumenty alebo potvrdenia požadované na základe osobitných ustanovení, ktoré sa uplatňujú podľa typu plavidla na základe tohto protokolu.

7.

Keď sa každoročne obnovuje licencia podľa tohto protokolu v prípade plavidla, ktorého technické vlastnosti sa nezmenili, žiadosť o obnovenie sa dopĺňa iba dokladom o zaplatení poplatkov za licenciu na rybolov, povinných poplatkov a nákladov na pozorovateľov.

8.

Formuláre žiadostí o licenciu, ako aj všetky dokumenty uvedené v ods. 6 obsahujúce informácie potrebné na vydanie licencie na rybolov môžu byť zaslané elektronicky vo formáte, ktorý je kompatibilný so softvérmi používanými ministerstvom.

B.   Vydávanie licencií

1.

Licencie na rybolov pre všetky plavidlá zasiela ministerstvo Komisii prostredníctvom Delegácie Európskej únie v Maroku (ďalej len „delegácia“) v lehote do 15 dní od doručenia kompletnej dokumentácie uvedenej v bode 6. Ministerstvo oznámi Komisii dôvody zamietnutia vydania licencie, ak takýto prípad nastane.

2.

Licencie na rybolov sa vystavujú podľa údajov uvedených v technických špecifikáciách pripojených k protokolu, v ktorých musí byť uvedená najmä rybolovná oblasť, vzdialenosť od pobrežia, údaje zo systému určovania priebežnej polohy prostredníctvom satelitného signálu (sériové číslo VMS transpondéru), povolený rybársky výstroj, hlavné druhy rýb, povolené druhy sietí, prípustné vedľajšie úlovky a v prípade plavidiel v kategórii „priemyselný rybolov pelagických druhov“ aj povolená kvóta naplánovaných mesačných úlovkov. Naplánovaná mesačná kvóta plavidla môže byť zvýšená až do výšky úlovkov naplánovaných v príslušnej technickej špecifikácii.

3.

Licencie na rybolov možno vystaviť iba plavidlám, ktoré splnili všetky predpísané administratívne formality.

4.

Obe zmluvné strany sa dohodli na tom, že budú podporovať zavedenie elektronického systému vydávania licencií.

C.   Platnosť a používanie licencií

1.

Obdobie platnosti licencií zodpovedá kalendárnemu roku s výnimkou prvého obdobia, ktoré sa začne dňom nadobudnutia platnosti protokolu a skončí 31. decembra, a posledného obdobia, ktoré sa začne 1. januára a skončí dňom uplynutia platnosti protokolu.

2.

Licencia na rybolov platí len v období, za ktoré bol zaplatený povinný poplatok, a len pre rybolovnú oblasť, druh rybárskeho výstroja a príslušnú kategóriu, ktoré sú uvedené v danej licencii.

3.

Každá licencia na rybolov sa vystavuje na meno plavidla a je neprenosná. V preukázanom prípade zásahu vyššej moci, ako napríklad strata alebo dlhodobejšia nehybnosť plavidla z dôvodu vážnej technickej poruchy riadne potvrdenej príslušnými orgánmi vlajkového štátu, a na žiadosť Európskej únie sa však licencia na rybolov pre dané plavidlo čo najskôr nahradí novou licenciou na rybolov vystavenou pre iné plavidlo, ktoré patrí do rovnakej kategórie rybárskych plavidiel a ktorého nosnosť neprekračuje nosnosť nahradzovaného plavidla.

4.

Majiteľ plavidla s technickou poruchou alebo jeho zástupca odovzdá zrušenú licenciu na rybolov ministerstvu.

5.

Licencia musí byť stále na palube plavidla, na meno ktorého bola vystavená, a pri každej kontrole sa musí predložiť príslušným kontrolným orgánom.

6.

Platnosť licencií na rybolov je jeden kalendárny rok, polrok alebo štvrťrok. Polrok pozostáva z jedného zo šesťmesačných období, ktoré sa začínajú 1. januára alebo 1. júla, s výnimkou prvého a posledného obdobia platnosti protokolu. Štvrťrok pozostáva z jedného z trojmesačných období, ktoré sa začínajú 1. januára, 1. apríla, 1. júla alebo 1. októbra, s výnimkou prvého a posledného obdobia platnosti protokolu.

D.   Poplatky za licencie na rybolov a povinné poplatky

1.

Ročné poplatky za licencie na rybolov sú stanovené na základe platných marockých právnych predpisov.

2.

Poplatky za licenciu sa vzťahujú na kalendárny rok, v ktorom bola licencia vydaná, a sú splatné dňom podania prvej žiadosti o licenciu v danom roku. Poplatky za licencie zahŕňajú všetky ďalšie súvisiace poplatky alebo dane okrem prístavných daní alebo poplatkov za poskytovanie služieb.

3.

Okrem poplatkov za licencie na rybolov sa pre každé plavidlo vymerajú povinné poplatky na základe sadzieb určených v technických špecifikáciách pripojených k protokolu.

4.

Povinné poplatky sa vymerajú tak, aby zodpovedali skutočnej dĺžke platnosti licencie na rybolov, pričom sa zohľadnia prípadné obdobia hájenia.

5.

Každá zmena právnych predpisov vzťahujúcich sa na licencie na rybolov sa musí oznámiť Komisii najneskôr dva mesiace predtým, ako nadobudne platnosť.

E.   Platobné podmienky

Poplatky za licenciu na rybolov, povinné poplatky a náklady na pozorovateľov sa uhrádzajú pred vydaním licencií na rybolov na meno riaditeľa ministerskej pokladnice ministerstva poľnohospodárstva a morského rybolovu na bankový účet číslo 0018100078000 20110750201 otvorený v Bank Al Maghrib v Maroku.

Úhrada povinného poplatku za kvóty pridelené plavidlám s vlečnými sieťami v kategórii „priemyselný rybolov pelagických druhov“ sa uskutočňuje týmto spôsobom:

povinný poplatok za naplánovanú mesačnú kvótu plavidla, ktorú požaduje majiteľ plavidla, sa musí uhradiť pred začiatkom rybolovných činností, a to k 1. dňu každého mesiaca,

v prípade zvýšenia naplánovanej mesačnej kvóty v zmysle kapitoly I časti A bodu 4 sa povinný poplatok za dané zvýšenie musí marockým orgánom uhradiť pred pokračovaním v rybolovných činnostiach,

v prípade prekročenia naplánovanej mesačnej kvóty a jej prípadného zvýšenia sa suma povinného poplatku za toto prekročenie vynásobí číslom 3. Mesačný zostatok vypočítaný na základe reálneho objemu úlovkov musí byť uhradený do dvoch mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom došlo k uloveniu daných úlovkov.

KAPITOLA II

USTANOVENIA VZŤAHUJÚCE SA NA PLAVIDLÁ NA LOV TUNIAKOV

1.

Povinné poplatky sú stanovené na 35 EUR za tonu vylovenú v marockej rybolovnej oblasti.

2.

Licencie sa vydávajú na kalendárny rok po uhradení paušálneho preddavku vo výške 7 000 EUR za každé plavidlo.

3.

Preddavok sa vypočíta tak, aby zodpovedal dĺžke platnosti licencie.

4.

Kapitáni plavidiel, ktoré sú držiteľmi licencie na rybolov druhov rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti, musia viesť lodný denník podľa vzoru uvedeného v dodatku 6 tejto prílohy.

5.

Kapitáni týchto plavidiel sú zároveň povinní odovzdať kópiu lodného denníka príslušným orgánom svojho štátu najneskôr 15 dní od vylodenia úlovkov. Dané orgány bezodkladne zašlú túto kópiu Komisii, ktorá ju postúpi ministerstvu.

6.

Komisia odovzdá ministerstvu do 30. apríla zúčtovanie povinných poplatkov za predchádzajúci rybársky hospodársky rok na základe vyhlásení o úlovkoch, ktoré vypracujú jednotliví majitelia plavidiel a ktoré musia byť overené príslušnými vedeckými inštitúciami členských štátov a Maroka, akými sú IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografía), IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) a INRH (Institut National de Recherche Halieutique).

7.

Za posledný rok uplatňovania protokolu sa zúčtovanie povinných poplatkov za predchádzajúci rybársky hospodársky rok oznámi do štyroch mesiacov od dátumu uplynutia platnosti protokolu.

8.

Konečné zúčtovanie sa odovzdá príslušným majiteľom plavidiel, ktorí si svoje finančné záväzky musia splniť do 30 dní odo dňa oznámenia o schválení číselných údajov ministerstvom. Najneskôr jeden a pol mesiaca odo dňa uvedeného oznámenia odovzdá Komisia ministerstvu doklad o platbe, ktorú majiteľ plavidla uhradil v eurách na meno riaditeľa štátnej pokladnice Maroka na účet uvedený v prvej kapitole časti E.

9.

Ak je však konečné zúčtovanie nižšie ako výška preddavku uvedeného vyššie, výsledný zostatok sa nevracia.

10.

Majitelia plavidiel prijmú všetky potrebné opatrenia, aby kópie lodného denníka boli odovzdané a prípadné dodatočné platby uhradené v lehotách stanovených v bodoch 5 a 8.

11.

Nesplnenie povinností stanovených v bodoch 5 a 8 bude mať za následok automatické pozastavenie platnosti licencie na rybolov, až kým si majiteľ plavidla tieto povinnosti nesplní.

KAPITOLA III

RYBOLOVNÉ OBLASTI

Pred začatím uplatňovania protokolu Maroko oznámi Európskej únii geografické súradnice svojich základných línií a svojej rybolovnej oblasti, ako aj všetkých zón v rámci tejto rybolovnej oblasti, v ktorých je rybolov zakázaný, s výnimkou marockej zóny v Stredozemnom mori, ktorá sa nachádza na východ od 35°47′18″ s.z.š. – 5°55′33″ z.z.d. (Cap Spartel) a ktorá je z tohto protokolu vyňatá.

Rybolovné oblasti pre každú kategóriu v atlantickej zóne Maroka sú vymedzené v technických špecifikáciách (dodatok 2).

KAPITOLA IV

PODMIENKY VYKONÁVANIA EXPERIMENTÁLNEHO RYBOLOVU

Obe zmluvné strany sa spoločne dohodnú na tom, i) ktoré európske hospodárske subjekty budú vykonávať experimentálny rybolov, ii) aké je najvhodnejšie obdobie na tieto účely a iii) za akých podmienok sa má vykonávať. S cieľom uľahčiť výskumnú činnosť plavidiel ministerstvo poskytuje vedecké informácie a iné dostupné základné údaje. Obe zmluvné strany sa dohodnú na vedeckom protokole, ktorý sa bude uplatňovať na podporu tohto experimentálneho rybolovu a ktorý sa zašle príslušným hospodárskym subjektom.

Sektor rybolovu v Maroku sa do veľkej miery podieľa na koordinácii a dialógu o podmienkach vykonávania experimentálneho rybolovu.

Pokiaľ sa zmluvné strany vzájomne nedohodnú inak, kampane trvajú najmenej tri mesiace a najviac šesť mesiacov.

Komisia predloží marockým orgánom žiadosti o licencie na experimentálny rybolov. Predloží im technickú dokumentáciu, v ktorej budú spresnené:

technické vlastnosti plavidla,

úroveň znalostí dôstojníkov plavidla o lovisku rýb,

návrh technických parametrov kampane (dĺžka, výstroj, skúmané oblasti atď.),

spôsoby financovania.

V prípade potreby ministerstvo usporiada dialóg o technických a finančných aspektoch s Komisiou a prípadne aj s príslušnými majiteľmi plavidiel.

Pred začatím kampane experimentálneho rybolovu sa plavidlo Európskej únie musí dostaviť do jedného z marockých prístavov, aby bolo podrobené inšpekciám uvedeným v bodoch 1.1 a 1.2 kapitoly IX tejto prílohy.

Pred začiatkom kampane majitelia plavidiel ministerstvu a Komisii predložia:

vyhlásenie o úlovkoch, ktoré sa už nachádzajú na palube,

technické vlastnosti rybárskeho výstroja, ktorý sa bude počas kampane používať,

záruku, že spĺňajú požiadavky marockých právnych predpisov týkajúce sa rybolovu.

Počas kampane na mori príslušní majitelia plavidiel:

odovzdávajú ministerstvu a Komisii týždennú správu o každodenných výlovoch vykonaných v jednotlivých dňoch a počas každého záťahu, pričom uvádzajú presné technické parametre kampane (polohu, hĺbku, dátum a hodinu, úlovok a ďalšie pozorovania alebo pripomienky),

oznamujú polohu, rýchlosť a smer plavidla pomocou VMS,

zabezpečujú, aby bol na palube plavidla prítomný jeden marocký vedecký pozorovateľ alebo jeden pozorovateľ, ktorého určia marocké orgány. Úlohou pozorovateľa je zhromažďovať vedecké informácie o úlovkoch a odoberať vzorky z úlovkov. K pozorovateľovi sa na palube plavidla pristupuje ako k námornému dôstojníkovi a majiteľ plavidla hradí náklady na jeho stravovanie počas pobytu na palube. Rozhodnutie týkajúce sa času stráveného na palube pozorovateľom, dĺžky trvania jeho pobytu a prístavu nalodenia a vylodenia sa prijíma po dohode s marockými orgánmi. Žiadne plavidlo nie je povinné vracať sa do prístavu častejšie ako raz za dva mesiace, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak,

podrobia svoje plavidlo inšpekcii skôr, než opustí marockú rybolovnú oblasť, ak o to orgány Maroka požiadajú,

dodržiavajú marocké právne predpisy týkajúce sa rybolovu.

Úlovky vrátane vedľajších úlovkov vylovené počas vedeckej kampane zostávajú vo vlastníctve majiteľa plavidla pod podmienkou, že sa dodržia ustanovenia, ktoré v tejto súvislosti prijme spoločný výbor, a ustanovenia vedeckého protokolu.

Ministerstvo určí kontaktnú osobu poverenú riešením všetkých nepredvídateľných problémov, ktoré by mohli byť prekážkou rozvoja experimentálneho rybolovu.

KAPITOLA V

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA SATELITNÉHO MONITOROVANIA RYBÁRSKYCH PLAVIDIEL EÚ PLAVIACICH SA V MAROCKEJ RYBOLOVNEJ OBLASTI NA ZÁKLADE TEJTO DOHODY

Všeobecné ustanovenia

1.

Marocké právne predpisy, ktorými sa riadi fungovanie zariadení na určovanie polohy prostredníctvom satelitného signálu, sa uplatňujú na plavidlá Európskej únie, ktoré vykonávajú alebo majú v úmysle vykonávať činnosti v marockej rybolovnej oblasti na základe tohto protokolu. Vlajkový štát plavidiel plaviacich sa pod jeho vlajkou dohliada na to, aby tieto plavidlá dodržiavali ustanovenia daných právnych predpisov.

2.

Na účely satelitného monitorovania marocké orgány oznámia európskej zmluvnej strane súradnice (zemepisnú šírku a dĺžku) marockej rybolovnej oblasti, ako aj každej zóny, v ktorej je rybolov zakázaný.

i)

Ministerstvo zašle tieto informácie Komisii ešte pred začatím uplatňovania tohto protokolu.

ii)

Uvedené informácie sa musia zasielať v elektronickej podobe v desatinnom formáte N/S DD.ddd (súradnicového systému WGS84).

iii)

Každá zmena týchto údajov sa musí bezodkladne oznámiť.

3.

Vlajkový štát a Maroko určia za svoju stranu osobu zodpovednú za VMS, ktorá bude slúžiť ako kontaktná osoba.

i)

Strediská monitorovania rybolovu (ďalej len „strediská“) vlajkového štátu a Maroka si pred začatím uplatňovania protokolu oznámia údaje (meno, adresu, telefónne číslo, faxové číslo, e-mailovú adresu) tejto príslušnej kontaktnej osoby zodpovednej za VMS.

ii)

Každá zmena údajov tejto osoby zodpovednej za VMS sa musí bezodkladne oznámiť.

Údaje VMS

4.

Poloha plavidiel sa určuje s prípustnou odchýlkou menej ako 100 metrov a s intervalom spoľahlivosti 99 %.

5.

Hneď ako plavidlo, ktoré vykonáva rybolovné činnosti na základe dohody a ktoré podlieha monitorovaniu satelitom v rámci tohto protokolu, vstúpi do marockej rybolovnej oblasti, stredisko vlajkového štátu bezodkladne zašle správy o polohe tohto plavidla stredisku Maroka. Tieto správy sa zasielajú týmto spôsobom:

i)

elektronicky prostredníctvom zabezpečeného protokolu;

ii)

aspoň každé dve hodiny;

iii)

vo formáte uvedenom v dodatku 3;

iv)

ako správy o polohe.

6.

Poloha podľa VMS sa určuje takto:

i)

prvá zaznamenaná poloha po vstupe do marockej rybolovnej oblasti sa označí kódom „ENT“;

ii)

všetky ďalšie polohy sa označia kódom „POS“;

iii)

prvá zaznamenaná poloha po odchode z marockej rybolovnej oblasti sa označí kódom „EXI“;

iv)

polohy, ktoré boli zaslané manuálne, sa v súlade s bodom 3.3 označia kódom „MAN“.

7.

Zložky softvéru a hardvéru systému na satelitné monitorovanie musia byť:

i)

spoľahlivé, t. j. nesmie byť možné falšovať polohy ani ručne manipulovať systém;

ii)

plne automatizované, neustále funkčné a nezávislé od environmentálnych a klimatických podmienok.

8.

Je zakázané premiestniť, odpojiť, zničiť, poškodiť alebo znefunkčniť systém na určovanie polohy prostredníctvom satelitného prístroja na palube určený na zasielanie údajov, ako aj svojvoľne meniť, obchádzať alebo falšovať údaje vysielané alebo zaznamenávané týmto systémom.

9.

Kapitáni plavidiel neustále zabezpečujú, že:

i)

údaje neboli pozmenené;

ii)

antény spojené s monitorovacím zariadením nie sú blokované;

iii)

napájanie satelitného monitorovacieho zariadenia elektrickou energiou nie je prerušené;

iv)

satelitné monitorovacie zariadenie nie je odmontované.

10.

Zmluvné strany sa dohodli, že si na požiadanie budú vymieňať informácie o používanom satelitnom monitorovacom zariadení s cieľom overiť, či sú všetky zariadenia plne v súlade s požiadavkami druhej zmluvnej strany na účely týchto ustanovení a takisto s cieľom zaviesť prípadné protokoly výmen informácií v prípade začlenenia funkcií, ktoré umožňujú prenos údajov o úlovkoch.

Technická porucha alebo chyba, ktorá ovplyvňuje monitorovacie zariadenia na palube

11.

O každej technickej poruche alebo chybe, ktorá ovplyvňuje zariadenie trvalého monitorovania satelitom nainštalované na palube rybárskeho plavidla, musí vlajkový štát bezodkladne informovať ministerstvo a Komisiu.

12.

Poruchové zariadenie sa musí vymeniť do 10 pracovných dní od potvrdenia jeho poruchy. Po uplynutí tejto lehoty musí predmetné plavidlo opustiť marockú rybolovnú oblasť alebo sa vrátiť do niektorého z marockých prístavov na účely opravy.

13.

Dokiaľ nebude zariadenie vymenené, musí kapitán plavidla každé štyri hodiny elektronicky, prostredníctvom rádia alebo faxu manuálne zasielať celkové správy o polohe, ako aj správy o polohe, ktoré zaznamenal kapitán plavidla za podmienok uvedených v bode 5.

14.

Tieto manuálne správy sa zasielajú stredisku vlajkového štátu, ktoré ich bezodkladne zašle stredisku Maroka.

Nezaslanie údajov VMS stredisku monitorovania rybolovu Maroka

15.

Ak stredisko Maroka zistí, že vlajkový štát nezasiela informácie uvedené v bode 5, ihneď o tejto skutočnosti upovedomí Komisiu a príslušný vlajkový štát.

16.

Stredisko vlajkového štátu, ktorý nezasiela informácie, a/alebo stredisko Maroka musia ihneď oznámiť každú funkčnú anomáliu pri zasielaní alebo prijímaní správ o polohe medzi oboma strediskami s cieľom čo najskôr nájsť technické riešenie. Riešenie, ku ktorému obe strediská dospejú, sa musí oznámiť Komisii.

17.

Všetky správy, ktoré neboli počas anomálie zaslané, sa musia opätovne zaslať hneď po obnovení komunikácie medzi strediskom vlajkového štátu a strediskom Maroka.

18.

Stredisko vlajkového štátu a stredisko Maroka sa pred nadobudnutím platnosti tohto protokolu navzájom dohodnú na alternatívnych spôsoboch elektronickej komunikácie, ktoré sa majú používať na zasielanie údajov VMS v prípade poruchy stredísk monitorovania rybolovu a o každej zmene sa bezodkladne informujú.

19.

Poruchy komunikácie medzi strediskami Maroka a strediskami vlajkových štátov EÚ nesmú ovplyvniť riadne vykonávanie rybolovných činností plavidiel. Napriek tomu sa musí ihneď použiť typ prenosu dohodnutý na základe bodu 18.

20.

Maroko informuje svoje príslušné kontrolné orgány, aby nedošlo k tomu, že sa plavidlá EÚ v prípade nezaslania údajov VMS z dôvodu poruchy strediska monitorovania rybolovu budú považovať za plavidlá porušujúce predpisy. Informuje ich aj o nástroji na zasielanie údajov dohodnutom na základe bodu 18.

Ochrana údajov VMS

21.

Všetky údaje o monitorovaní, ktoré jedna zmluvná strana poskytne druhej zmluvnej strane v súlade s týmito ustanoveniami, slúžia výlučne na sledovanie, kontrolu a monitorovanie európskej flotily, ktorá vykonáva rybolovné činnosti na základe tejto dohody, marockými orgánmi, ako aj na výskumné štúdie marockej strany v rámci správy a riadenia rybolovu.

22.

Tieto údaje sa v žiadnom prípade a zo žiadneho dôvodu nesmú poskytnúť tretím stranám.

23.

Každý spor týkajúci sa výkladu alebo uplatňovania týchto ustanovení podlieha konzultácii medzi zmluvnými stranami v rámci spoločného výboru ustanoveného v článku 10 dohody, ktorý je oprávnený v tomto spore rozhodnúť.

24.

V prípade potreby sa zmluvné strany dohodnú na revízii týchto ustanovení v rámci spoločného výboru zriadeného článkom 10 dohody.

KAPITOLA VI

VYHLÁSENIA O ÚLOVKOCH

1.   Lodný denník

1.

Kapitáni plavidiel sú povinní viesť lodný denník osobitne sa týkajúci vykonávania rybolovu v marockej rybolovnej oblasti, ktorého vzor je uvedený v dodatku 7, a tento denník aktualizovať v súlade s ustanoveniami uvedenými vo vysvetľujúcej poznámke predmetného lodného denníka.

2.

Majitelia plavidiel sú povinní odovzdať kópiu uvedeného lodného denníka príslušným orgánom svojho štátu do 15 dní od vylodenia úlovkov. Dané orgány bezodkladne zašlú túto kópiu Komisii, ktorá ju postúpi ministerstvu.

3.

Nesplnenie povinností stanovených v odsekoch 1 a 2 majiteľmi plavidiel má za následok automatické pozastavenie platnosti licencie na rybolov, až kým si majiteľ plavidla tieto povinnosti nesplní. O takomto rozhodnutí musí byť ihneď informovaná Komisia.

2.   Štvrťročné vyhlásenia o úlovkoch

1.

Komisia oznámi ministerstvu do konca tretieho mesiaca každého štvrťroka množstvá vylovené v predchádzajúcom štvrťroku všetkými plavidlami EÚ, a to s použitím vzorov uvedených v dodatkoch 8 a 9 tejto prílohy.

2.

Oznamované údaje sú údajmi za mesiac a sú rozpísané podľa kategórie, jednotlivých plavidiel a druhov morských živočíchov špecifikovaných v lodnom denníku.

3.

Tieto údaje sa zároveň zašlú ministerstvu elektronicky ako dátový súbor, ktorého formát je kompatibilný so softvérmi používanými na ministerstve.

3.   Spoľahlivosť údajov

Informácie v dokumentoch uvedených v bodoch 1) a 2) musia zachytávať skutočný stav rybolovu, aby sa dali použiť ako základ na monitorovanie vývoja populácií rýb.

4.   Prechod na elektronický systém

Obe zmluvné strany vypracovali protokol na elektronickú výmenu všetkých údajov týkajúcich sa úlovkov a vyhlásení („Electronic Reporting System“), ďalej len „údaje ERS“, ktorý je uvedený v dodatku 11. Obe zmluvné strany plánujú uplatňovať tento protokol a nahradiť papierovú verziu vyhlásenia o úlovkoch údajmi ERS hneď po tom, ako Maroko zavedie požadované technické a programové vybavenie.

5.   Vylodenia mimo Maroka

Majitelia plavidiel sú povinní zasielať príslušným orgánom vyhlásenia o vylodení úlovkov ulovených na základe tohto protokolu, a to najneskôr 15 dní od vylodenia. Dané orgány bezodkladne zašlú kópiu uvedených vyhlásení Komisii, ktorá ju postúpi ďalej.

KAPITOLA VII

NALODENIE MAROCKÝCH NÁMORNÍKOV

1.

Majitelia plavidiel, ktorí majú licenciu na rybolov na základe tejto dohody, musia počas celej svojej prítomnosti v marockej rybolovnej oblasti nalodiť marockých námorníkov podľa ustanovení uvedených v technických špecifikáciách, ktoré sa nachádzajú v dodatku 2.

2.

Majitelia plavidiel si vyberú námorníkov, ktorých chcú nalodiť na svoje plavidlá, z oficiálneho zoznamu absolventov škôl pre námorníkov, ktorý ministerstvo predloží Komisii, ktorá tento zoznam následne postúpi príslušným vlajkovým štátom. Zoznam sa aktualizuje každý rok k 1. februáru. Z absolventov si majitelia plavidiel slobodne vyberajú kandidátov s najlepšími schopnosťami a najvhodnejšími skúsenosťami.

3.

Pracovné zmluvy marockých námorníkov, ktorých kópia sa odovzdáva signatárom, sa dojednajú medzi zástupcom/zástupcami majiteľov plavidiel a námorníkmi a/alebo ich odborovými organizáciami alebo ich zástupcami v spojení s príslušným orgánom Maroka. V týchto zmluvách sa námorníkom zaručuje účasť v systéme sociálneho zabezpečenia, ktorý sa na nich vzťahuje a ktorý zahŕňa poistenie pre prípad úmrtia, choroby a úrazu.

4.

Majiteľ plavidla alebo jeho zástupca musí ministerstvu prostredníctvom delegácie predložiť kópiu zmluvy, a to hneď po tom, ako príslušné orgány dotknutého členského štátu majú záujem takúto zmluvu uzavrieť.

5.

Majiteľ plavidla alebo jeho zástupca oznámi ministerstvu prostredníctvom delegácie mená marockých námorníkov nalodených na palubu každého jeho plavidla s poznámkou o ich zápise do zoznamu posádky.

6.

Delegácia oznámi ministerstvu k 1. februáru a k 1. augustu polročný súhrn marockých námorníkov nalodených na plavidlách EÚ podľa jednotlivých plavidiel spolu s ich registračným číslom.

7.

Deklarácia Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o základných zásadách a právach pri práci sa v plnom rozsahu vzťahuje na námorníkov nalodených na rybárske plavidlá EÚ. Konkrétne ide o slobodu združovania, o účinné uznanie práva na kolektívne vyjednávanie pracovníkov a o odstránenie diskriminácie v súvislosti so zamestnaním a pracovným zaradením.

8.

Mzdu marockým námorníkom vyplácajú majitelia plavidiel. Mzda sa stanoví pred udelením licencie na základe vzájomnej dohody medzi majiteľmi plavidiel alebo ich zástupcami a príslušnými marockými námorníkmi alebo ich zástupcami. Podmienky odmeňovania marockých námorníkov však nesmú byť horšie ako podmienky, ktoré sa vzťahujú na marocké posádky, a musia byť v súlade s normami MOP a v žiadnom prípade nesmú byť horšie ako normy MOP.

9.

V prípade, že sa niektorý námorník alebo niektorí námorníci zamestnaní na palube nedostavia v určenú hodinu odchodu plavidla, plavidlo je oprávnené vyplávať v plánovanom čase po informovaní príslušných orgánov v prístave nalodenia o nedostatočnom požadovanom počte námorníkov a po aktualizácii zoznamu posádky. Uvedené orgány o tom informujú ministerstvo.

10.

Majiteľ plavidla je povinný prijať potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby bol na jeho plavidle nalodený počet námorníkov požadovaný touto dohodou najneskôr pri ďalšom vyplávaní.

11.

V prípade nenalodenia marockých námorníkov z iných dôvodov, ako je dôvod uvedený v predchádzajúcom bode, majitelia príslušných plavidiel Európskej únie sú povinní zaplatiť za každý deň plavby v marockej rybolovnej oblasti paušálnu sumu 20 EUR za každého nenalodeného námorníka, a to najneskôr do troch mesiacov.

12.

Táto suma sa použije na školenia marockých námorníkov/rybárov a zaplatí sa na bankový účet číslo 0018100078000 20110750201 vedený v banke Bank Al Maghrib v Maroku.

13.

Okrem prípadu uvedeného v bode 9 opakované neplnenie povinnosti majiteľov plavidiel nalodiť stanovený počet marockých námorníkov bude mať za následok automatické pozastavenie platnosti licencie na rybolov pre dané plavidlo, až kým si jeho majiteľ uvedenú povinnosť nesplní. O takomto rozhodnutí musí byť ihneď informovaná delegácia.

KAPITOLA VIII

MONITOROVANIE A POZOROVANIE RYBOLOVU

A.   Pozorovanie rybolovu

1.

Plavidlá, ktoré majú oprávnenie loviť v marockej rybolovnej oblasti na základe tohto protokolu, nalodia pozorovateľov, ktorých určí Maroko za podmienok uvedených nižšie.

1.1.

Oprávnené plavidlá, ktorých nosnosť presahuje 100 GT, vezmú na palubu pozorovateľov v rozsahu 25 % za štvrťrok.

1.2.

Plavidlá na priemyselný rybolov pelagických druhov majú na palube jedného vedeckého pozorovateľa počas celého obdobia svojej činnosti v marockej rybolovnej oblasti.

1.3.

Ostatné rybárske plavidlá Európskej únie s nosnosťou nižšou alebo rovnajúcou sa 100 GT budú pozorované počas maximálne 10 plavieb za rok a podľa jednotlivých kategórií rybolovu.

1.4.

Ministerstvo vypracuje zoznam plavidiel, ktoré majú nalodiť pozorovateľa, ako aj zoznam pozorovateľov, ktorý sa majú nalodiť. Oba zoznamy pošle delegácii hneď po ich vypracovaní.

1.5.

Ministerstvo oznámi príslušným majiteľom plavidiel prostredníctvom delegácie meno pozorovateľa určeného pre ich plavidlo v čase vydania licencie alebo najneskôr pätnásť dní pred plánovaným dátumom nalodenia pozorovateľa.

2.

V prípade plavidiel s vlečnými sieťami na lov pelagických druhov sa prítomnosť pozorovateľa vyžaduje pri každej plavbe. V prípade iných kategórií rybolovu sa prítomnosť pozorovateľa vyžaduje iba počas jednej plavby.

3.

Podmienky nalodenia pozorovateľa sú určené na základe vzájomnej dohody medzi majiteľom plavidla alebo jeho zástupcom a marockými orgánmi.

4.

K nalodeniu pozorovateľa dôjde v prístave, ktorý určí majiteľ plavidla, a uskutoční sa na začiatku prvej plavby v marockej rybolovnej oblasti po oznámení zoznamu vybraných plavidiel.

5.

Príslušní majitelia plavidiel oznámia najneskôr dva týždne pred plánovaným nalodením pozorovateľov dátumy a marocké prístavy, v ktorých k nalodeniu dôjde.

6.

V prípade, že sa pozorovateľ nalodí v inom štáte, náklady na cestu pozorovateľa uhradí majiteľ plavidla. Ak plavidlo, ktoré má na palube marockého pozorovateľa, opustí marockú rybolovnú oblasť, musia sa prijať všetky opatrenia na zabezpečenie čo najrýchlejšieho návratu pozorovateľa na územie Maroka na náklady majiteľa plavidla.

7.

V prípade, že z dôvodu nesplnenia záväzkov majiteľom plavidla pozorovateľ vycestoval zbytočne, je majiteľ plavidla povinný uhradiť mu cestovné náklady a diéty vo výške rovnajúcej sa výške diét, ktoré poberajú marockí štátni úradníci rovnakej hodnosti, za každý deň nečinnosti pozorovateľa. V prípade omeškania pri nalodení, ktoré zavinil majiteľ plavidla, je majiteľ plavidla povinný uhradiť pozorovateľovi uvedené diéty.

Každá zmena právnych predpisov týkajúcich sa diét sa najneskôr dva mesiace pred začatím platnosti oznámi delegácii.

8.

V prípade neprítomnosti pozorovateľa na dohodnutom mieste a čase do dvanástich nasledujúcich hodín bude majiteľ plavidla automaticky zbavený povinnosti nalodiť tohto pozorovateľa.

9.

K pozorovateľovi sa na palube plavidla pristupuje ako k námornému dôstojníkovi. Plní tieto úlohy:

9.1.

pozoruje rybolovné činnosti plavidiel;

9.2.

preveruje polohu plavidiel zapojených do rybolovných činností;

9.3.

odoberá biologické vzorky v rámci vedeckých programov;

9.4.

vypracúva súpis použitého rybárskeho výstroja;

9.5.

preveruje údaje o úlovkoch vykonaných v marockej rybolovnej oblasti a zapísaných v lodnom denníku;

9.6.

preveruje percentuálny podiel vedľajších úlovkov a vypracúva odhad objemu odhodených druhov rýb, kôrovcov a hlavonožcov, s ktorými sa dá obchodovať;

9.7.

faxom alebo vysielačkou oznamuje údaje o rybolove vrátane objemu hlavných a vedľajších úlovkov na palube.

10.

Kapitán prijíma všetky opatrenia, ktoré vyplývajú z jeho zodpovednosti, aby zaručil fyzickú a psychickú bezpečnosť pozorovateľa pri plnení jeho úloh.

11.

Pozorovateľovi sa poskytne prístup ku všetkým zariadeniam potrebným na plnenie jeho úloh. Kapitán mu umožní prístup ku komunikačným prostriedkom potrebným na vykonávanie jeho úloh, k dokumentom, ktoré sa priamo vzťahujú na rybolovné činnosti plavidla, vrátane lodného denníka a navigačnej knihy, ako aj k častiam plavidla potrebným na uľahčenie vykonávania jeho úloh.

12.

Počas svojho pobytu na palube pozorovateľ:

1.

prijíma všetky opatrenia potrebné na to, aby podmienky jeho nalodenia, ako aj jeho prítomnosť na palube plavidla nenarušili rybolovné činnosti, ani týmto činnostiam nebránili;

2.

stará sa o majetok a vybavenie, ktoré sa nachádza na palube, a zachováva dôvernosť všetkých dokumentov, ktoré patria k tomuto plavidlu.

13.

Po skončení obdobia pozorovania a pred opustením plavidla pozorovateľ vypracuje správu o činnosti, ktorá sa zašle príslušným marockým orgánom spolu s kópiou pre delegáciu. Podpíše ju v prítomnosti kapitána, ktorý do nej môže doplniť alebo dať doplniť akékoľvek pripomienky, ktoré bude považovať za užitočné a ktoré potvrdí svojím podpisom. Kópia tejto správy sa odovzdá kapitánovi plavidla pri vylodení pozorovateľa.

14.

Majiteľ plavidla zabezpečí na svoje náklady ubytovanie a stravu pre pozorovateľov za podmienok, ktoré sa uplatňujú pri dôstojníkoch, s prihliadnutím na možnosti plavidla.

15.

Mzdu a príspevky sociálneho zabezpečenia pozorovateľa vyplácajú príslušné marocké orgány.

16.

S cieľom nahradiť Maroku náklady vyplývajúce z prítomnosti pozorovateľov na palube plavidiel sa okrem povinného poplatku majiteľov plavidiel stanovujú poplatky, tzv. „náklady na pozorovateľov“, ktorých vymeriavacím základom je 5,5 EUR/GT/štvrťrok za každé plavidlo, ktoré vykonáva rybolovné činnosti v marockej rybolovnej oblasti.

Tieto poplatky sa uhrádzajú podľa platobných podmienok stanovených v kapitole I časti E tejto prílohy.

17.

Nesplnenie povinností stanovených v bode 4 bude mať za následok automatické pozastavenie platnosti licencie na rybolov, až kým si majiteľ plavidla tieto povinnosti nesplní. O takomto rozhodnutí musí byť ihneď informovaná delegácia.

B.   Systém spoločného monitorovania rybolovu

1.

Zmluvné strany zavádzajú systém spoločného monitorovania a sledovania kontroly vylodení na pevninu, ktorého účelom je zlepšiť efektívnosť tejto kontroly s cieľom zabezpečiť dodržiavanie ustanovení tohto protokolu.

2.

Zmluvné strany vypracujú ročný plán spoločného monitorovania rybolovu, ktorý bude zahŕňať všetky kategórie rybolovu uvedené v tomto protokole.

3.

Príslušné orgány každej zmluvnej strany určia na tieto účely svojho zástupcu, ktorého meno oznámia druhej zmluvnej strane a ktorého úlohou bude zúčastňovať sa na kontrole vylodení a sledovať ich priebeh.

4.

Na inšpekciách vyloďovania plavidiel vykonávajúcich rybolov v marockej rybolovnej oblasti, ktoré vykonávajú štátne kontrolné orgány členských štátov, sa ako pozorovateľ zúčastňuje zástupca marockého orgánu.

5.

Sprevádza štátnych kontrolných úradníkov pri prehliadkach v prístavoch, na palube plavidiel, na výkladisku, na veľkoobchodných trhoch, v skladoch s čerstvými morskými živočíchmi, v chladiarenských skladiskách a v ostatných priestoroch súvisiacich s vylodením a skladovaním rýb pred prvým predajom a má prístup k dokumentom, ktoré sú predmetom týchto inšpekcií.

6.

Zástupca marockého orgánu vypracuje a predloží správu o kontrole alebo kontrolách, na ktorých sa zúčastnil. Kópia tejto správy sa zašle delegácii.

7.

Ministerstvo zašle delegácii pozvánku na naplánované inšpekčné misie v prístavoch vylodenia jeden mesiac vopred.

8.

Na žiadosť Komisie sa inšpektori Európskej únie pre rybolov môžu ako pozorovatelia zúčastniť na inšpekciách vykonávaných marockými orgánmi, ktoré sú zamerané na operácie vylodenia plavidiel Európskej únie v marockých prístavoch.

9.

Praktické postupy pri týchto operáciách budú stanovené na základe vzájomnej dohody medzi príslušnými orgánmi oboch zmluvných strán.

KAPITOLA IX

KONTROLA

1.   Technické prehliadky

1.1.

Raz do roka, ako aj v prípade zmien technických charakteristík plavidla alebo zmien kategórie rybolovu, ktoré prinášajú používanie rôznych typov rybárskeho výstroja, plavidlá Európskej únie, ktoré majú licenciu v súlade s ustanoveniami tohto protokolu, sa musia dostaviť do marockého prístavu, aby sa tam podrobili inšpekciám stanoveným platnými predpismi. Tieto inšpekcie sa musia povinne vykonať v lehote 48 hodín po vstupe plavidla do prístavu.

1.2.

Po skončení prehliadky v súlade s predpismi sa kapitánovi plavidla vydá potvrdenie, ktorého platnosť sa rovná platnosti licencie a de facto predĺženej licencie v prípade plavidiel, ktoré si v danom roku obnovujú licenciu. Maximálna lehota platnosti však nesmie presiahnuť jeden rok. Uvedené potvrdenie musí byť neustále na palube.

1.3.

Účelom technickej prehliadky je skontrolovať súlad technických vlastností a výstroja na palube s predpismi, preveriť fungovanie zariadenia na určovanie polohy prostredníctvom satelitného prístroja a preveriť, či boli splnené ustanovenia týkajúce sa marockých námorníkov.

1.4.

Náklady spojené s prehliadkami hradia majitelia plavidiel a sú stanovené na základe stupnice uvedenej v marockých právnych predpisoch. Nemôžu byť vyššie ako sumy, ktoré obvykle platia iné plavidlá za rovnaké služby.

1.5.

Nedodržanie ustanovení uvedených v bodoch 1.1 a 1.2 bude mať za následok automatické pozastavenie platnosti licencie na rybolov, až kým si majiteľ plavidla tieto povinnosti nesplní. O takomto rozhodnutí musí byť ihneď informovaná delegácia.

2.   Vstup do oblasti a výstup z oblasti

2.1.

Plavidlá Európskej únie, ktoré majú licenciu v súlade s ustanoveniami tohto protokolu, oznámia ministerstvu minimálne šesť hodín vopred svoj zámer vstúpiť do marockej rybolovnej oblasti alebo z nej vystúpiť, ako aj tieto informácie:

2.1.1.

dátum a hodinu zasielania správy;

2.1.2.

polohu plavidla v súlade s bodom 5 kapitoly V;

2.1.3.

hmotnosť v kg a úlovky podľa druhov rýb na palube označené trojmiestnym alfabetickým kódom;

2.1.4.

druh správy, ako napr. „úlovky pri vstupe“ (COE) a „úlovky pri výstupe“ (COX).

2.2.

Tieto údaje sa prioritne zašlú faxom a v prípade plavidiel, ktoré nie sú vybavené faxom, sa oznámia vysielačkou (v tejto súvislosti pozri odkazy uvedené v dodatku 10).

2.3.

V prípade plavidiel kategórie „priemyselný rybolov pelagických druhov“ podlieha konečný výstup z marockej rybolovnej oblasti predchádzajúcemu povoleniu, ktoré udeľuje ministerstvo. Toto povolenie sa udelí do 24 hodín od žiadosti, ktorú podáva kapitán alebo zástupca majiteľa plavidla, s výnimkou žiadosti podanej v predvečer víkendu, kedy sa povolenie vydá nasledujúci pondelok. Každé zamietnutie oprávnenia ministerstvo bezodkladne oznámi majiteľovi plavidla a Európskej komisii spolu s jeho dôvodmi.

2.4.

Plavidlo, ktoré vykonáva rybolovné činnosti bez toho, aby o nich upovedomilo ministerstvo, sa bude považovať za plavidlo bez licencie.

2.5.

Faxové a telefónne čísla plavidla, ako aj elektronickú adresu kapitána uvedie majiteľ plavidla v žiadosti o licenciu na rybolov.

3.   Postupy kontroly

3.1.

Kapitáni plavidiel Európskej únie, ktoré majú licenciu na základe tohto protokolu, umožnia a uľahčia každému marockému úradníkovi zodpovednému za inšpekciu a kontrolu rybolovných činností vstup na palubu a plnenie úloh.

3.2.

Prítomnosť týchto úradníkov na palube neprekročí čas potrebný na splnenie ich úloh.

3.3.

Po každej inšpekcii a kontrole sa kapitánovi plavidla odovzdá potvrdenie.

4.   Prehliadka plavidla

4.1.

Ministerstvo informuje delegáciu čo možno najskôr a najneskôr do 48 hodín o každej prehliadke plavidla, ku ktorej došlo v marockej rybolovnej oblasti, a o každej sankcii voči plavidlu Európskej únie.

4.2.

Komisia zároveň dostane stručnú správu o okolnostiach a dôvodoch, ktoré viedli k tejto prehliadke.

5.   Zápisnica o prehliadke plavidla

5.1.

Kapitán plavidla je povinný podpísať úradné zistenie orgánov oprávnených vykonávať kontroly v Maroku, ktoré má formu zápisnice.

5.2.

Týmto podpisom nie sú dotknuté práva na obhajobu a prostriedky obhajoby, ktoré môže kapitán uplatniť vo veci priestupku, ktorého sa údajne dopustil.

5.3.

Kapitán musí priviesť svoje plavidlo do prístavu určeného marockými kontrolnými orgánmi. Plavidlo, ktoré porušilo marocké právne predpisy platné v oblasti morského rybolovu, bude zadržané v prístave, až kým si nesplní obvyklé administratívne formality súvisiace s prehliadkou plavidla.

6.   Vyriešenie priestupku

6.1.

Pred každým súdnym konaním sa vyvinie úsilie o vyriešenie údajného priestupku prostredníctvom zmierovacieho konania. Tento postup sa ukončí najneskôr tri pracovné dni po prehliadke.

6.2.

V prípade zmierovacieho konania sa uplatnená výška pokuty stanoví v súlade s marockými právnymi predpismi platnými v oblasti rybolovu.

6.3.

Ak prípad nebude možné vyriešiť v zmierovacom konaní a bude predložený príslušnému súdnemu orgánu, majiteľ plavidla zloží v banke určenej príslušným marockým orgánom bankovú záruku, v ktorej sa zohľadnia náklady na prehliadku, ako aj výška pokút a náhrad škôd, ktoré musia uhradiť osoby zodpovedné za priestupok.

6.4.

Bankovú záruku možno vrátiť až po skončení súdneho konania. Uvoľní sa, len čo sa prípad uzavrie zbavením obvinenia. V prípade rozsudku, ktorým sa uloží pokuta nižšia, ako je zložená záruka, príslušný marocký orgán zostávajúcu sumu uvoľní.

6.5.

Plavidlo je oprávnené vyplávať z prístavu:

buď po splnení povinností, ktoré vyplývajú zo zmierovacieho konania,

alebo po zložení bankovej záruky uvedenej v bode 6.3. a po jej prijatí príslušným marockým orgánom v rámci čakania na ukončenie súdneho konania.

7.   Prekládky

7.1.

Akákoľvek operácia prekládky úlovkov na mori v marockej rybolovnej oblasti je zakázaná. Všetky plavidlá Európskej únie s vlečnými sieťami na rybolov pelagických druhov, ktoré majú licenciu v súlade s ustanoveniami tohto protokolu a ktoré chcú v marockej rybolovnej oblasti preložiť úlovok z jedného plavidla na druhé, musia túto operáciu vykonať v marockom prístave alebo na inom mieste určenom príslušnými marockými orgánmi, a to na základe povolenia vydaného ministerstvom. Táto prekládka sa uskutoční pod dohľadom pozorovateľa alebo zástupcu delegácie pre morský rybolov a kontrolných orgánov. Každej osobe, ktorá tento predpis poruší, hrozia sankcie stanovené platnými marockými právnymi predpismi.

7.2.

Pred každou operáciou prekládky sú majitelia plavidiel povinní oznámiť ministerstvu najmenej 24 hodín vopred tieto informácie:

názvy rybárskych plavidiel, z ktorých a na ktoré sa bude úlovok prekladať,

názov prepravcu nákladu, jeho vlajku, registračné číslo a volací znak,

tonáž podľa druhov rýb, ktoré sa majú prekladať,

určenie úlovkov,

dátum a deň prekládky.

7.3.

Marocká strana si vyhradzuje právo odmietnuť prekládku, ak prepravné plavidlo vykonávalo nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov tak v rámci marockej rybolovnej oblasti, ako aj mimo nej.

7.4.

Prekládka z jedného plavidla na druhé sa považuje za výstup z marockej rybolovnej oblasti. Plavidlá teda musia odovzdať ministerstvu vyhlásenia o úlovkoch a oznámiť svoj zámer buď pokračovať v rybolove, alebo opustiť marockú rybolovnú oblasť.

7.5.

Kapitáni plavidiel Európskej únie s vlečnými sieťami na rybolov pelagických druhov, ktoré majú licenciu v súlade s ustanoveniami tohto protokolu a ktoré sú zapojené do operácií vylodenia alebo prekládky úlovku v marockom prístave, musia marockým inšpektorom umožniť a uľahčiť kontrolu týchto operácií. Po každej inšpekcii a kontrole v prístave sa kapitánovi plavidla odovzdá potvrdenie.

KAPITOLA X

VYLODENIE ÚLOVKOV

Zmluvné strany, vedomé si významu lepšej integrácie pre vzájomný rozvoj svojich odvetví rybárstva, sa dohodli na nasledujúcich ustanoveniach týkajúcich sa vylodenia úlovkov ulovených v marockej rybolovnej oblasti plavidlami Európskej únie, ktoré majú licenciu v súlade s ustanoveniami tohto protokolu, v marockých prístavoch.

Povinné vylodenie sa uskutoční podľa ustanovení uvedených v technických špecifikáciách, ktoré sa nachádzajú v prílohe k tomuto protokolu.

Finančné stimuly

1.

Vylodenia

Plavidlá Európskej únie na lov tuniakov a plavidlá typu RSW (ktoré lovia malé pelagické ryby populácie C), ktoré majú licenciu v súlade s ustanoveniami tohto protokolu a ktoré v marockom prístave vykonávajú viac ako 25 % povinných vylodení stanovených v technických špecifikáciách č. 5 a 6, majú nárok na zníženie povinného poplatku o 5 % za každú tonu vylodenú nad rámec povinného vylodenia.

2.

Pravidlá uplatňovania

Počas operácií vylodenia vystaví rybný trh list o vážení, ktorý je základom vysledovateľnosti produktov.

V prípade predaja produktov na rybnom trhu sa vystaví osvedčenie o „zúčtovaní predaja a zrážok“ (DVR).

Kópie listov o vážení a DVR sa zašlú delegácii pre morský rybolov v prístave vylodenia. Po ich schválení ministerstvom budú príslušní majitelia plavidiel informovaní o sumách, ktoré im budú vrátené. Tieto sumy sa odpočítajú od povinných poplatkov pri ďalších žiadostiach o licenciu.

3.

Hodnotenie

Výška finančných stimulov sa upraví v rámci spoločného výboru podľa celkového sociálno-hospodárskeho vplyvu uskutočnených vylodení.

4.

Pokuty v prípade nedodržania povinností pri vylodení

V prípade plavidiel kategórií, ktoré podliehajú povinnému vylodeniu a ktoré si túto povinnosť stanovenú v príslušných technických špecifikáciách nesplnia, sa budúci povinný poplatok zvýši o 5 %. V prípade opakovaného nedodržiavania povinností budú uvedené pokuty predmetom prehodnotenia v spoločnom výbore.

Dodatky

1.

Vzor žiadosti o licenciu

2.

Technické špecifikácie

3.

Podávanie správ VMS Maroku, správa o polohe

4.

Súradnice rybolovných oblastí

5.

Údaje o marockom stredisku monitorovania rybolovu

6.

Lodný denník ICCAT pre lov tuniaka

7.

Lodný denník (lov ostatných druhov rýb)

8.

Vzor vyhlásenia o úlovkoch (priemyselný rybolov pelagických druhov)

9.

Vzor vyhlásenia o úlovkoch (lov iných ako pelagických druhov rýb a tuniaka)

10.

Charakteristika rádiovej stanice ministerstva pre morský rybolov v Maroku

11.

Protokol ERS

Dodatok 1

DOHODA O RYBOLOVE MEDZI MAROKOM A EURÓPSKOU ÚNIOU

ŽIADOSŤ O LICENCIU NA RYBOLOV

ČÍSLO KATEGÓRIE RYBOLOVU

Image

Dodatok 2

Podmienky vykonávania rybolovu sa pre každú kategóriu každoročne určia na základe vzájomnej dohody pred vydaním licencií.

Technická špecifikácia rybolovu č. 1

Maloobjemový rybolov na severe: Pelagické druhy

Povolený počet plavidiel

20

Povolený rybársky výstroj

Záťahová sieť

Maximálne povolené rozmery zodpovedajúce podmienkam v danej rybolovnej oblasti: 500 m × 90 m.

Zákaz rybolovu pomocou lámp na vábenie.

Typ plavidla

< 100 GT

Povinný poplatok

75 EUR/GT/štvrťrok

Zemepisné ohraničenie povolenej oblasti

Na sever od 34°18′00″.

Rozšírenie až k rovnobežke 33°25′00″ sa povoľuje pre päť plavidiel naraz, ktoré sa striedajú a podliehajú vedeckému pozorovaniu.

Viac ako dve námorné míle.

Cieľové druhy

Sardinky, sardely a ďalšie druhy malých pelagických rýb

Povinné vylodenie v Maroku

30 % deklarovaných úlovkov

Obdobie hájenia

Dva mesiace: február a marec

Povinné nalodenie

3 marockí námorníci na každé plavidlo

Pripomienky

Rozšírenie činností piatich plavidiel so záťahovými sieťami smerom na juh od rovnobežky 34°18′00 sz.š. bude predmetom prehodnotenia po roku uplatňovania protokolu s cieľom zistiť výsledok prípadných interakcií s národnou flotilou a dosah na rybolovné zdroje.

Technická špecifikácia rybolovu č. 2

Maloobjemový rybolov na severe

Povolený počet plavidiel

35

Povolený rybársky výstroj

Lovné šnúry na lov pri dne

Kat. a) < 40 GT – Maximálny počet háčikov na lovnej šnúre: 10 000 háčikov, vystrojených, namontovaných a pripravených na použitie, maximálne s piatimi lovnými šnúrami na lov pri dne.

Kat. b) ≥ 40 GT a < 150 GT – 15 000 háčikov, vystrojených, namontovaných a pripravených na použitie, maximálne s ôsmimi lovnými šnúrami na lov pri dne.

Typ plavidla

a)

< 40 GT: 32 licencií

b)

≥ 40 GT a < 150 GT: 3 licencie

Povinný poplatok

67 EUR/GT/štvrťrok

Zemepisné ohraničenie povolenej oblasti

Na sever od 34°18′00″ s.z.š.

Rozšírenie až k rovnobežke 33°25′00″ sa povoľuje pre štyri plavidlá naraz (1), ktoré sa striedajú a podliehajú vedeckému pozorovaniu.

Viac ako šesť námorných míľ.

Cieľové druhy

Trichiurus lepturus, sparus a iné druhy žijúce pri morskom dne

Povinné vylodenie v Maroku

Dobrovoľné vylodenie

Obdobie hájenia

Od 15. marca do 15. mája

Vedľajšie úlovky

0 % mečiarov a žralokov žijúcich v malých hĺbkach

Povinné nalodenie

< 100 GT: dobrovoľné

≥ 100 GT: 1 marocký námorník

Pripomienky

Rozšírenie činností štyroch plavidiel s lovnými šnúrami smerom na juh od rovnobežky 34°18′00 sz.š. bude predmetom prehodnotenia po roku uplatňovania protokolu s cieľom zistiť výsledok prípadných interakcií s národnou flotilou a dosah na rybolovné zdroje.

Technická špecifikácia rybolovu č. 3

Maloobjemový rybolov na juhu

Povolený počet plavidiel

10

Povolený rybársky výstroj

Udice

Typ plavidla

< 80 GT

Povinný poplatok

67 EUR/GT/štvrťrok

Zemepisné ohraničenie povolenej oblasti

Na sever od 30°40′00″ s.z.š.

Viac ako tri námorné míle.

Cieľové druhy

Smuha kráľovská, Sparidae

Povinné vylodenie v Maroku

Dobrovoľné vylodenie

Obdobie hájenia

Záťahová sieť povolená na lov živej návnady

Veľkosť oka siete 8 mm na lov živej návnady

Záťahová sieť sa môže používať od troch námorných míľ.

Vedľajšie úlovky

0 % hlavonožcov a kôrovcov

5 % ostatných druhov žijúcich pri morskom dne

Povinné nalodenie

2 marockí námorníci na každé plavidlo

Technická špecifikácia rybolovu č. 4

Rybolov pri dne

Povolený počet plavidiel

16 plavidiel: 5 plavidiel s vlečnými sieťami a 11 plavidiel s lovnými šnúrami

Povolený rybársky výstroj

pre plavidlá s vlečnými sieťami:

vlečná sieť:

veľkosť vaku siete 70 mm,

zdvojenie vaku siete je zakázané,

zdvojenie sietí, ktoré tvoria vak vlečnej siete, je zakázané.

pre plavidlá s lovnými šnúrami:

dlhé lovné šnúry na lov pri dne:

maximálne 20 000 háčikov na každé plavidlo.

Typ plavidla

 

Plavidlá s vlečnými sieťami:

maximálna nosnosť 600 GT na každé plavidlo.

 

Plavidlá s lovnými šnúrami:

maximálna nosnosť 150 GT na každé plavidlo.

Povinný poplatok

60 EUR/GT/štvrťrok

Zemepisné ohraničenie povolenej oblasti

Na juh od 29° s.z.š.

Viac ako 200 metrov izobaty pre plavidlá s vlečnými sieťami;

Viac ako 12 námorných míľ pre plavidlá s lovnými šnúrami.

Cieľové druhy

Treska čierna, trichiurus lepturus, liche/palomète

Povinné vylodenie v Maroku

30 % úlovkov z každej plavby

Obdobie hájenia

Vedľajšie úlovky

0 % hlavonožcov, kôrovcov a 5 % žralokov žijúcich vo veľkých hĺbkach.

Povinné nalodenie

4 marockí námorníci pre plavidlá s lovnými šnúrami

7 marockí námorníci pre plavidlá s vlečnými sieťami

Technická špecifikácia rybolovu č. 5

Lov tuniakov

Povolený počet plavidiel

27

Povolený rybársky výstroj

Záťahová udica

Zemepisné ohraničenie povolenej oblasti

Viac ako tri míle.

Celá atlantická zóna Maroka, s výnimkou ochrannej zóny, ktorá sa nachádza na východ od línie spájajúcej body 33°30′s.z.š./7°35′z.z.d. a 35°48′s.z.š./6°20′z.z.d.

Cieľové druhy

Tuniakovité

Povinné vylodenie v Maroku

25 % deklarovaných úlovkov pozostávajúcich z tuniaka pruhovaného (Katsuwonus pelamis), pelamídy atlantickej (Sarda sarda) a tuniaka fregatového (Auxis thazard) z každej plavby.

Obdobie hájenia

Záťahová sieť povolená na lov živej návnady

Veľkosť oka siete 8 mm na lov živej návnady, záťahová sieť sa môže používať od troch námorných míľ.

Povinné poplatky

35 EUR na vylovenú tonu

Preddavok

Paušálny preddavok vo výške 7 000 EUR sa musí uhradiť každý rok pri predložení žiadosti o licenciu na rybolov.

Povinné nalodenie

3 marockí námorníci na každé plavidlo

Technická špecifikácia rybolovu č. 6

Priemyselný rybolov pelagických druhov

Povolený počet plavidiel

18

Povolený rybársky výstroj

Vlečná sieť na lov pelagických a semipelagických druhov rýb

Pridelená kvóta

80 000 ton na rok,

maximálne 10 000 ton/mesiac pre celú flotilu;

s výnimkou mesiacov august, september a október, kedy je mesačná kvóta úlovkov stanovená na 15 000 ton.

Typ plavidla

Priemyselné plavidlá s vlečnými sieťami

Počet povolených plavidiel

Rozdelenie plavidiel oprávnených vykonávať rybolov:

10 plavidiel s nosnosťou vyššou ako 3 000 GT

3 plavidlá s nosnosťou medzi 150 a 3 000VGT

5 plavidiel s nosnosťou nižšou ako 150 GT

Maximálna povolená nosnosť na každé plavidlo

7 765 GT, pričom sa zohľadňuje štruktúra rybárskej flotily Európskej únie.

Zemepisné ohraničenie povolenej oblasti

Na juh od 29° s.z.š.

Viac ako 15 námorných míľ pre mraziarenske plavidlá s vlečnými sieťami;

Viac ako 8 námorných míľ pre plavidlá typu RSW s vlečnými sieťami.

Cieľové druhy

Sardinky, sardinely, makrely, stavridy a sardely

Zloženie úlovkov (podľa skupiny druhov)

stavridy/makrely/sardely: 65 %;

sardinky/sardinely: 33 %;

vedľajšie úlovky: 2 %.

Toto zloženie úlovkov môže spoločný výbor zmeniť.

Povinné vylodenie v Maroku

25 % úlovkov z každej plavby

Obdobie hájenia

Oprávnené rybárske plavidlá musia dodržiavať každé obdobie hájenia, ktoré ministerstvo vyhlási v povolenej rybolovnej oblasti, a ukončiť všetky rybolovné činnosti. (2)

Povolená sieť

Minimálny rozmer natiahnutých ôk pelagickej alebo semipelagickej vlečnej siete je 40 mm.

Vak pelagickej alebo semipelagickej vlečnej siete sa môže spevniť sieťou s rozmerom oka po natiahnutí minimálne 400 mm a slučkami umiestnenými vo vzdialenosti najmenej jeden a pol metra (1,5 m) od seba, okrem slučky v zadnej časti vlečnej siete, ktorá musí byť umiestnená najmenej 2 metre od otvoru vytvoreného vaku.

Zosilnenie alebo zdvojenie vaku akýmkoľvek iným prostriedkom je zakázané a do vlečnej siete sa v žiadnom prípade nesmú chytať iné druhy, ako sú povolené cieľové malé druhy pelagických rýb.

Vedľajšie úlovky

Maximálne 2 % ostatných druhov.

Zoznam povolených druhov vo vedľajších úlovkoch upravujú marocké právne predpisy platné v oblasti „rybolovu malých pelagických druhov rýb v južnom Atlantickom oceáne“.

Priemyselné spracovanie

Priemyselné spracovanie úlovkov na rybiu múčku a/alebo rybí olej je prísne zakázané.

Pokazené alebo poškodené ryby, ako aj odpad vzniknutý pri manipulácii s úlovkami sa môžu spracovať na rybiu múčku alebo olej, pričom nepresiahnu maximálne množstvo 5 % celkových povolených úlovkov.

Povinné poplatky

Priemyselné mraziarenske plavidlá s vlečnými sieťami na rybolov pelagických druhov

100 EUR/t splatných vopred každý mesiac.

Priemyselné plavidlá s vlečnými sieťami na rybolov pelagických druhov v čerstvom stave:

35 EUR/t splatných vopred každý mesiac.

Zvýšenie poplatku v prípade prekročenia povoleného objemu úlovkov – vynásobenie číslom 3.

Povinné nalodenie

Nosnosť plavidla < 150 GT:

2 marockí námorníci

150 GT ≤ nosnosť plavidla < 1 500 GT:

4 marockí námorníci

1 500 GT ≤ nosnosť plavidla < 5 000 GT:

8 marockí námorníci

5 000 GT ≤ nosnosť plavidla < 7 765 GT:

16 marockí námorníci


(1)  Po uplynutí jedného roku sa v prípade priaznivej situácie a na základe stanoviska spoločného výboru môže počet plavidiel pôsobiacich v danej rybolovnej oblasti upraviť.

(2)  Ministerstvo oznámi toto rozhodnutie Komisii vopred, pričom uvedie obdobia zákazu rybolovu, ako aj príslušné rybolovné oblasti.

Dodatok 3

PODÁVANIE SPRÁV VMS MAROKU

SPRÁVA O POLOHE

Údaj

Kód

Povinné (P)/Nepovinné (N)

Obsah

Začiatok záznamu

SR

P

Systémový údaj označujúci začiatok záznamu

Príjemca

AD

P

Detail správy – príjemca, trojmiestny alfabetický kód krajiny (ISO-3166)

Odosielateľ

FR

P

Detail správy – odosielateľ, trojmiestny alfabetický kód krajiny (ISO-3166)

Vlajkový štát

FS

P

Detail správy – trojmiestny alfabetický kód vlajkového štátu (ISO-3166)

Typ správy

TM

P

Detail správy – typ správy (ENT, POS, EXI)

Rádiový volací znak (IRCS)

RC

P

Údaj o plavidle – medzinárodný rádiový volací znak plavidla (IRCS)

Interné referenčné číslo zmluvnej strany

IR

V

Údaj o plavidle – jedinečné číslo zmluvnej strany – trojmiestny alfabetický kód (ISO-3166), za ktorým nasleduje číslo

Externé registračné číslo

XR

P

Údaj o plavidle – číslo uvedené na boku plavidla (ISO 8859.1)

Zemepisná šírka

LT

P

Údaj o polohe plavidla – poloha v stupňoch a desatinných stupňoch S/J DD.ddd (WGS84)

Zemepisná dĺžka

LG

P

Údaj o polohe plavidla – poloha v stupňoch a desatinných stupňoch V/Z DD.ddd (WGS84)

Kurz

CO

P

Kurz plavidla na stupnici 360°

Rýchlosť

SP

P

Rýchlosť plavidla v desiatkach uzlov

Dátum

DA

P

Údaj o polohe plavidla – dátum zaznamenania polohy UTC (RRRRMMDD)

Hodina

TI

P

Údaj o polohe plavidla – hodina zaznamenania polohy UTC (HHMM)

Koniec záznamu

ER

P

Systémový údaj označujúci koniec záznamu

Počas prenosu údajov je potrebné zasielať tieto informácie, ktoré stredisku monitorovania rybolovu Maroka umožnia identifikovať vysielač strediska monitorovania rybolovu:

IP adresa servera strediska a/alebo odkazy na DNS,

certifikát SSL (celý reťazec certifikačných orgánov).

Prenos údajov je štruktúrovaný takto:

1.

použité znaky musia zodpovedať norme ISO 8859.1,

2.

dvojitá lomka (//) a kód „SR“ označujú začiatok správy,

3.

každý údaj určuje jeho kód a od ostatných údajov ho oddeľuje dvojitá lomka (//),

4.

jedna lomka (/) oddeľuje kód od údaja,

5.

kód „ER“, po ktorom nasleduje dvojitá lomka (//) označuje koniec správy,

6.

nepovinné údaje sa musia vložiť medzi začiatok a koniec správy.

Dodatok 4

SÚRADNICE RYBOLOVNÝCH OBLASTÍ

Technická špecifikácia

Kategória

Rybolovná oblasť (zemepisná šírka)

Vzdialenosť od pobrežia

1

Maloobjemový rybolov na severe: pelagické druhy

34°18′00″ s.z.š. — 35°48′00″ s.z.š. (rozšírenie až na 33°25′00″ s.z.š. v súlade s podmienkami uvedenými v technickej špecifikácii č. 1)

Viac ako dve míle

2

Maloobjemový rybolov na severe: lovné šnúry

34°18′00″ s.z.š. — 35°48′00″ s.z.š. (rozšírenie až na 33°25′00″ s.z.š. v súlade s podmienkami uvedenými v technickej špecifikácii č. 2)

Viac ako šesť míľ

3

Maloobjemový rybolov na juhu

na juh od 30°40′00″

Viac ako tri míle

4

Rybolov pri dne

na juh od 29°00′00″

Plavidlá s lovnými šnúrami: viac ako 12 míľ

Plavidlá s vlečnými sieťami: viac ako 200 metrov izobaty

5

Lov tuniakov

celý Atlantický oceán s výnimkou pásma vymedzeného takto: 35°48′ s.z.š., 6°20′ z.z.d./33°30′ s.z.š., 7°35′ z.z.d.

Viac ako tri míle a tri míle pri love návnad

6

Priemyselný rybolov pelagických druhov

na juh od 29°00′00″ s. z. š.

Viac ako 15 míľ (mraziarenske plavidlá)

Viac ako osem míľ (plavidlá typu RSW)

Pred nadobudnutím platnosti ministerstvo oznámi Komisii geografické súradnice základnej línie Maroka, marockej rybolovnej oblasti a oblastí, v ktorých platí zákaz plavby a rybolovu. Ministerstvo takisto oznámi všetky zmeny uvedených súradníc, a to najneskôr mesiac vopred.

Dodatok 5

ÚDAJE O STREDISKU MONITOROVANIA RYBOLOVU MAROKA

Názov Strediska Monitorovania Rybolovu Maroka: CNSNP (Centre National de Surveillance des Navires de Pêche)

Tel. č. CNSNP: +212 5 37 68 81 45/46

Fax č. CNSNP: +212 5 37 68 83 29/82

E-mailová adresa CNSNP:

 

cnsnp@mpm.gov.ma

 

cnsnp.radio@mpm.gov.ma

Údaje rádiovej stanice:

Volací znak: CNM

Pásma

Vysielacia frekvencia plavidla

Prijímacia frekvencia plavidla

8

8 285 khz

8 809 khz

12

12 245 khz

13 092 khz

16

16 393 khz

17 275 khz

E-mailová adresa osoby zodpovednej za protokol zasielania údajov VMS:

 

boukhanfra@mpm.gov.ma

 

belhad@mpm.gov.ma

 

abida@mpm.gov.ma

Dodatok 6

LODNÝ DENNÍK ICCAT NA LOV TUNIAKOV

Image

Dodatok 7

RYBÁRSKY DENNÍK (LOV INÝCH AKO TUNIAKOVITÝCH DRUHOV)

Formát rybárskeho denníka pre činnosti lovu iných ako tuniakovitých druhov sa určí po vzájomnej dohode pred nadobudnutím platnosti tohto protokolu.

Image

Dodatok 8

Image

Dodatok 9

Image

Dodatok 10

CHARAKTERISTIKA RÁDIOVEJ STANICE MINISTERSTVA PRE MORSKÝ RYBOLOV V MAROKU

MMSI:

242 069 000

Volací znak:

CNM

Poloha:

Rabat

Frekvenčné pásmo:

1,6 až 30 mHz

Vysielacia trieda:

SSB-AIA-J2B

Vysielací výkon:

800 W


Pracovné frekvencie

Pásma

Kanály

Vysielanie

Príjem

Pásmo 8

831

8 285 kHz

8 809 kHz

Pásmo 12

1206

12 245 kHz

13 092 kHz

Pásmo 16

1612

16 393 kHz

17 275 kHz


Prevádzka stanice

Obdobie

Otváracie hodiny

Pracovné dni

od 8.30 hod. do 16.30 hod.

Soboty, nedele a sviatky

od 9.30 hod. do 14.00 hod.


VHF:

Kanál 16

Kanál 70 ASN

Rádio telex:

 

 

 

Typ:

DP-5

 

Vysielacia trieda:

ARQ-FEC

 

Číslo:

31356

Telefax:

 

 

 

Čísla

212 5 37 68 8329

Dodatok 11

PROTOKOL, KTORÝM SA STANOVUJE RÁMEC A ZAVEDENIE ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU NA ZASIELANIE ÚDAJOV TÝKAJÚCICH SA RYBOLOVNÝCH ČINNOSTÍ (SYSTÉM ERS)

Všeobecné ustanovenia

1.

Každé rybárske plavidlo EÚ musí byť vybavené elektronickým systémom, ďalej len „systém ERS“, ktorý je schopný zaznamenávať a zasielať údaje týkajúce sa rybolovných činností plavidla, ďalej len „údaje ERS“, pokiaľ toto plavidlo pôsobí v marockej rybolovnej oblasti.

2.

Plavidlo EÚ, ktoré nie je vybavené systémom ERS, alebo ktorého systém ERS nie je funkčný, nie je oprávnené vstúpiť do marockej rybolovnej oblasti s cieľom vykonávať tam rybolovné činnosti.

3.

Údaje ERS sa zasielajú v súlade s postupmi vlajkového štátu plavidla stredisku monitorovania rybolovu (ďalej len „stredisko“) vlajkového štátu.

4.

Stredisko vlajkového štátu automaticky a bezodkladne zasiela okamžité správy (COE, COX, PNO) plavidla stredisku Maroka. Záznamy o denných úlovkoch (FAR) sa automaticky a bezodkladne zasielajú stredisku Maroka.

5.

Vlajkový štát a Maroko sa ubezpečia, že ich strediská sú vybavené informačným materiálom a softvérmi potrebnými na automatické zasielanie údajov ERS vo formáte XML dostupnými na webovej stránke Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre námorné záležitosti a rybárstvo a že majú k dispozícii postup na zálohovanie údajov, ktorý je schopný zaznamenávať a uchovávať údaje ERS vo formáte, ktorý je spracovateľný pre počítač, počas obdobia aspoň troch rokov.

6.

Akákoľvek zmena alebo aktualizácia tohto formátu sa bude identifikovať a datovať a bude musieť byť funkčná šesť mesiacov po jej zavedení.

7.

Na zasielanie údajov ERS sa musia použiť prostriedky elektronickej komunikácie spravované Európskou komisiou v mene EÚ a identifikované ako DEH (Data Exchange Highway).

8.

Vlajkový štát a Maroko určia za svoju stranu osobu zodpovednú za ERS, ktorá bude slúžiť ako kontaktná osoba.

9.

Osoby zodpovedné za ERS sú menované na obdobie minimálne šesť mesiacov.

10.

Strediská vlajkového štátu a Maroka si pred dňom uvedenia systému ERS do prevádzky oznámia údaje (meno, adresu, telefónne číslo, faxové číslo, e-mailovú adresu) o tejto osobe zodpovednej za ERS. Každá zmena údajov tejto osoby zodpovednej za ERS sa musí bezodkladne oznámiť.

Vypracovanie a oznamovanie údajov ERS

11.

Rybárske plavidlo EÚ musí:

a)

každý deň vypracúvať údaje ERS za každý deň strávený v marockej rybolovnej oblasti;

b)

zaznamenať v prípade každého vytiahnutia záťahovej alebo vlečnej siete alebo lovnej šnúry množstvá každého uloveného druhu uchovávaného na palube ako cieľový druh alebo ako vedľajší úlovok, alebo odhodeného;

c)

v prípade každého druhu uvedeného v oprávnení na rybolov vydanom Marokom vykázať aj nulové úlovky;

d)

označiť každý druh jeho trojmiestnym alfabetickým kódom organizácie FAO;

e)

uviesť množstvá vyjadrené v kilogramoch živej hmotnosti a, ak sa to vyžaduje, aj počtom kusov;

f)

zaznamenať do údajov ERS pre každý druh preložené a/alebo vylodené množstvá;

g)

zaznamenať do údajov ERS pri každom vstupe do marockej rybolovnej oblasti (správa COE) a výstupe z nej (správa COX) špecifickú správu obsahujúcu v prípade každého druhu uvedeného v oprávnení na rybolov vydanom Marokom množstvá, ktoré sa uchovávali na palube pri tomto prechode;

h)

každodenne zasielať údaje ERS stredisku vlajkového štátu elektronicky a vo formáte XML uvedenom v bode 5 najneskôr do 23:59 UTC.

12.

Kapitán zodpovedá za presnosť zaznamenaných a zaslaných údajov ERS.

13.

Stredisko vlajkového štátu automaticky a v čo najkratšom čase zasiela údaje ERS stredisku Maroka vo formáte XML uvedenom v bode 5.

14.

Stredisko Maroka musí potvrdiť príjem všetkých prijatých správ ERS prostredníctvom spätnej správy (RET).

15.

Stredisko Maroka spracúva všetky údaje ERS spôsobom, pri ktorom sa zachováva ich dôvernosť.

Porucha systému ERS na palube plavidla a/alebo zasielania údajov ERS medzi plavidlom a strediskom vlajkového štátu

16.

Vlajkový štát bezodkladne informuje kapitána a/alebo majiteľa plavidla plaviaceho sa pod jeho vlajkou alebo jeho zástupcu o každej technickej poruche systému ERS nainštalovaného na palube plavidla alebo o nefungovaní zasielania údajov ERS medzi plavidlom a strediskom vlajkového štátu.

17.

Vlajkový štát informuje Maroko o zistenej poruche a prijatých opravných opatreniach.

18.

V prípade poruchy systému ERS na palube plavidla kapitán a/alebo majiteľ plavidla zabezpečí opravu alebo výmenu systému ERS v lehote 10 pracovných dní. Pokiaľ plavidlo uskutoční zastávku v prístave počas tejto lehoty 10 pracovných dní, plavidlo bude môcť opäť vykonávať rybolovné činnosti v marockej rybolovnej oblasti, až keď bude jeho systém ERS bezchybne fungovať okrem prípadov, keď na to Maroko vydá povolenie.

19.

Rybárske plavidlo nemôže opustiť prístav po zistenej technickej poruche svojho systému ERS skôr ako

a)

bude tento systém opäť funkčný podľa požiadaviek vlajkového štátu, alebo

b)

skôr než na to dostane povolenie od vlajkového štátu. V tomto prípade vlajkový štát informuje Maroko o svojom rozhodnutí predtým, ako plavidlo opustí prístav.

20.

Každé plavidlo EÚ, ktoré pôsobí v marockej rybolovnej oblasti s nefunkčným systémom ERS, musí každodenne a najneskôr do 23:59 UTC zaslať údaje ERS stredisku vlajkového štátu akýmkoľvek iným dostupným elektronickým spôsobom.

21.

Údaje ERS uvedené v bode 11, ktoré nemohli byť stredisku Maroka zaslané z dôvodu poruchy systému ERS, zašle stredisko vlajkového štátu stredisku Maroka v inej alternatívnej elektronickej podobe, na ktorej sa spoločne dohodnú. Takéto alternatívne zaslanie sa bude považovať za prioritné, pričom sa zohľadní, že lehoty na zaslanie, ktoré sa uplatňujú za bežných okolností, sa nemôžu dodržať.

22.

Ak stredisko Maroka nedostane údaje ERS plavidla v priebehu troch po sebe nasledujúcich dní, môže Maroko prikázať plavidlu, aby sa okamžite dostavilo do prístavu určeného Marokom na účel vyšetrovania.

Porucha stredísk – neprijatie údajov ERS strediskom Maroka

23.

V prípade, že jedno zo stredísk neprijíma údaje ERS, kontaktná osoba zodpovedná za ERS bezodkladne informuje kontaktnú osobu zodpovednú za ERS druhého strediska a v prípade potreby spolupracuje pri riešení problému počas obdobia nevyhnutného na jeho vyriešenie.

24.

Stredisko vlajkového štátu a stredisko Maroka sa navzájom dohodnú na alternatívnych spôsoboch elektronickej komunikácie, ktoré sa budú musieť používať na zaslanie údajov ERS v prípade poruchy stredísk, a bezodkladne sa informujú o každej zmene.

25.

Pokiaľ stredisko Maroka oznámi, že nedostalo údaje ERS, stredisko vlajkového štátu identifikuje príčiny problému a prijme vhodné opatrenia na jeho vyriešenie. Stredisko vlajkového štátu informuje stredisko Maroka a EÚ o výsledkoch svojej analýzy a prijatých opatreniach do 24 hodín.

26.

Pokiaľ je na vyriešenie problému potrebných viac ako 24 hodín, stredisko vlajkového štátu bezodkladne zašle stredisku Maroka chýbajúce údaje ERS prostredníctvom jedného z alternatívnych elektronických spôsobov uvedených v bode 24.

27.

Maroko informuje svoje príslušné kontrolné útvary, aby nedošlo k tomu, že sa plavidlá EÚ v prípade nezaslania údajov ERS z dôvodu údržby strediska budú považovať za plavidlá porušujúce predpisy

Údržba strediska

28.

Plánované údržby strediska (program údržby), ktoré by mohli ovplyvniť výmenu údajov ERS, sa musia oznámiť druhému stredisku najmenej 72 hodín vopred a, ak je to možné, treba uviesť dátum a dĺžku trvania údržby. V prípade neplánovanej údržby sa tieto informácie oznámia druhému stredisku hneď, ako to bude možné.

29.

Počas údržby sa môže zasielanie údajov ERS odložiť, kým systém nebude opäť funkčný. Príslušné údaje ERS sa sprístupnia hneď po skončení údržby.

30.

Ak údržba trvá viac ako 24 hodín, údaje ERS sa zašlú druhému stredisku prostredníctvom alternatívnych elektronických spôsobov uvedených v bode 24.

31.

Maroko informuje svoje príslušné kontrolné útvary, aby nedošlo k tomu, že sa plavidlá EÚ v prípade nezaslania údajov ERS z dôvodu údržby strediska budú považovať za plavidlá porušujúce predpisy.


Top