EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22012A0719(02)

Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi Európskou úniou a Stredoafrickou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s drevom a produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (FLEGT)

OJ L 191, 19.7.2012, p. 103–256 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 101 P. 148 - 301

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

Related Council decision

22012A0719(02)

Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi Európskou úniou a Stredoafrickou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s drevom a produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (FLEGT)

Úradný vestník L 191 , 19/07/2012 S. 0103 - 0256


Dobrovoľná dohoda

o partnerstve medzi Európskou úniou a Stredoafrickou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s drevom a produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (FLEGT)

EURÓPSKA ÚNIA, ďalej len "Únia",

na jednej strane,

a

STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA, ďalej len "SAR",

na druhej strane,

ďalej spolu len "zmluvné strany",

SO ZRETEĽOM na úzke vzťahy spolupráce medzi Úniou a SAR, najmä v rámci Dohody o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane, podpísanej v Cotonou 23. júna 2000 [1] a revidovanej v Luxemburgu 25. júna 2005, ďalej len "dohoda z Cotonou",

SO ZRETEĽOM na nariadenie Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva [2],

KEĎŽE oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o akčnom pláne Európskej únie pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve (FLEGT) [3] je prvým krokom v naliehavom boji proti nelegálnej ťažbe dreva a ňou spojenému obchodu,

ODVOLÁVAJÚC SA na vyhlásenie ministrov z Yaoundé zo 16. októbra 2003 o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve,

ODVOLÁVAJÚC SA na právne nezáväzné autoritatívne vyhlásenie k zásadám globálnej dohody o využívaní, ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji všetkých typov lesov z roku 1992 a na nedávne prijatie Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov právne nezáväzného nástroja pre všetky typy lesov [4],

MAJÚC NA PAMÄTI dôležitosť zásad trvalo udržateľného lesného hospodárstva uvedených v Deklarácii z Ria de Janeiro o životnom prostredí a rozvoji z roku 1992 v kontexte ochrany a trvalo udržateľného lesného hospodárstva, a najmä zásady 10 týkajúcej sa dôležitosti zvyšovania verejnej informovanosti a účasti na diskusiách o životnom prostredí a zásady 22 týkajúcej sa dôležitej úlohy domorodého obyvateľstva a iných miestnych spoločenstiev v správe životného prostredia a v rozvoji,

ODVOLÁVAJÚC SA na Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), a najmä na požiadavku, aby sa povolenia na vývoz CITES vydávané zmluvnými stranami pre exempláre druhov v prílohách I, II alebo III vydávali len za určitých podmienok, predovšetkým aby tieto exempláre neboli nadobudnuté v rozpore so zákonmi na ochranu živočíchov a rastlín,

ROZHODNUTÉ usilovať o minimalizovanie negatívneho vplyvu na miestne a domorodé spoločenstvá a na chudobné obyvateľstvo, ktorý môže vzniknúť ako priamy dôsledok vykonávania tejto dohody,

ZNOVA POTVRDZUJÚC význam, ktorý zmluvné strany prikladajú rozvojovým cieľom dohodnutým na medzinárodnej úrovni a rozvojovým cieľom tisícročia Spojených národov,

ZNOVA POTVRDZUJÚC význam, ktorý zmluvné strany prikladajú zásadám a pravidlám, ktoré upravujú mnohostranné obchodné systémy, najmä právam a povinnostiam ustanoveným vo Všeobecnej dohode o clách a obchode (GATT) z roku 1994 a v iných mnohostranných dohodách z prílohy IA Marakéšskej dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie (WTO) z 15. apríla 1994, ako aj potrebe uplatňovať ich transparentným a nediskriminačným spôsobom,

KEĎŽE vôľa SAR konať v záujme trvalo udržateľného využívania lesných zdrojov v súlade s cieľmi partnerstva v oblasti lesov povodia rieky Kongo, ktorého je členom a ktoré vzniklo v januári 2003 v nadväznosti na svetový samit o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorý sa konal v roku 2002 v Johannesburgu, na fóra o vodnom, lesnom, poľovnom a rybnom hospodárstve v septembri 2003, na medzinárodné dohody a zmluvy, najmä na Dohodu o ochrane lesných ekosystémov a trvalo udržateľnom hospodárení v nich z 5. februára 2005, ktorou sa zriadila Stredoafrická komisia pre lesné hospodárstvo, a na zákon 08.22 zo 17. októbra 2008 lesného zákonníka SAR,

KEĎŽE stredoafrický systém overovania zákonnosti pôvodu produktov z dreva sa vzťahuje na všetok vývoz, a nielen na vývoz do Únie,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Predmet úpravy

Predmetom úpravy tejto dohody v súlade so spoločným záväzkom zmluvných strán zabezpečiť trvalo udržateľné obhospodarovanie všetkých typov lesov je poskytnúť právny rámec, ktorý má zaistiť, aby všetky produkty z dreva dovezené do Únie zo SAR, na ktoré sa vzťahuje táto zmluva, boli získané legálne, a tým podporovať obchod s týmito produktmi z dreva.

Táto dohoda zároveň poskytuje základ pre dialóg a spoluprácu medzi zmluvnými stranami s cieľom uľahčovať a podporovať jej úplné vykonávanie a posilňovať vynútiteľnosť práva a správu v lesnom hospodárstve.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a) "dovoz do Únie" znamená prepustenie do voľného obehu produktov z dreva v Únii v zmysle článku 79 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva [5], a ktoré sa nemôžu hodnotiť ako "tovar neobchodného charakteru" podľa vymedzenia uvedeného v článku 1 bode 6 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva [6];

b) "vývoz" znamená výstup alebo fyzický odsun z územia SAR produktov z dreva vyprodukovaných alebo získaných v SAR s výnimkou produktov z dreva, ktoré sú v režime tranzitu cez stredoafrické územie pod kontrolou colných orgánov SAR;

c) "produkty z dreva" znamenajú produkty uvedené v prílohe I;

d) "kód HS" znamená štvormiestny alebo šesťmiestny číselný kód uvedený v nomenklatúre harmonizovaného systému na opis a číselné označovanie tovaru Svetovej colnej organizácie v súlade s kombinovanou nomenklatúrou Európskej únie a Hospodárskeho a menového spoločenstva Strednej Afriky (CEMAC);

e) "licencia FLEGT" znamená licenciu, ktorá sa vzťahuje na zásielku legálne získaných produktov z dreva;

f) "licenčný orgán" znamená orgán určený SAR na vydávanie a potvrdzovanie licencií FLEGT;

g) "príslušné orgány" znamenajú orgány určené členskými štátmi Únie na prijímanie, uznávanie a overovanie licencií FLEGT;

h) "zásielka" znamená množstvo produktov z dreva, na ktoré sa vzťahuje licencia FLEGT, ktoré odosielateľ zašle a ktoré sa predloží na prepustenie do voľného obehu colnému úradu v Únii;

i) "legálne vyprodukované alebo získané drevo" znamená drevo a produkty z dreva vyťažené alebo dovezené a vyprodukované v súlade s právnymi predpismi uvedenými v prílohe II.

Článok 3

Licenčný systém FLEGT

1. Licenčný systém vzťahujúci sa na vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve (ďalej len "licenčný systém FLEGT") sa medzi zmluvnými stranami ustanovuje prostredníctvom tejto dohody. Týmto systémom sa zavádza súbor postupov a požiadaviek, ktorého cieľom je prostredníctvom licencií FLEGT kontrolovať a potvrdzovať, že produkty z dreva zaslané do Únie sú vyprodukované alebo získané zákonným spôsobom. V súlade s nariadením (ES) č. 2173/2005 Únia prijíma len tie zásielky zo SAR na dovoz do Únie, na ktoré sa vzťahuje licencia FLEGT.

2. Licenčný systém FLEGT sa uplatňuje na produkty z dreva uvedené v prílohe I.

3. Zmluvné strany súhlasia s tým, že vykonajú všetky potrebné opatrenia na uplatňovanie licenčného systému FLEGT v súlade s článkom 12 tejto dohody.

Článok 4

Licenčný orgán

1. SAR určí licenčný orgán a jeho údaje oznámi Európskej komisii. Obidve zmluvné strany sprístupnia tieto informácie verejnosti.

2. Licenčný orgán preverí, či boli produkty z dreva legálne vyprodukované alebo získané v súlade s právnymi predpismi uvedenými v prílohe II. Vydá licenciu FLEGT vzťahujúcu sa na odoslanie produktov z dreva, ktoré sú legálne vyprodukované alebo získané v SAR a určené na vývoz do Únie a v náležitých prípadoch potrebnú dokumentáciu týkajúcu sa produktov z dreva v režime tranzitu cez stredoafrické územie pod kontrolou colných orgánov SAR.

3. Licenčný orgán nevydáva licencie FLEGT na žiadne produkty z dreva, ktoré sa skladajú z produktov z dreva dovezených do SAR z tretej krajiny vo forme, v ktorej zákony danej tretej krajiny zakazujú vývoz, alebo pri ktorých existuje dôkaz, že tieto produkty z dreva boli vyprodukované alebo získané v rozpore so zákonmi krajiny, kde sa stromy vyťažili, alebo budú takéto produkty z dreva obsahovať.

4. Licenčný orgán dodržiava svoje postupy vydávania licencií FLEGT a sprístupní ich verejnosti. Uchováva aj záznamy o všetkých zásielkach, na ktoré sa vzťahujú licencie FLEGT, a pri dodržiavaní vnútroštátnych právnych predpisov o ochrane údajov poskytuje tieto záznamy na účely nezávislého auditu, pričom zachováva dôvernosť informácií o priemyselnom vlastníctve vývozcov.

Článok 5

Príslušné orgány Únie

1. Európska komisia oznámi SAR údaje o príslušných orgánoch jednotlivých členských štátov Únie a ich príslušnú územnú pôsobnosť.

2. Príslušné orgány overia, či pred prepustením do voľného obehu v Únii získala každá zásielka platnú licenciu FLEGT. V prípade pochybnosti o platnosti licencie FLEGT sa môže toto prepustenie do voľného obehu pozastaviť a zásielka zadržať. Postupy, ktorými sa riadi prepustenie zásielok, na ktoré sa vzťahuje licencia FLEGT, do voľného obehu v Únii, sú opísané v prílohe III.

3. Príslušné orgány budú aktualizovať a každoročne zverejňovať záznamy o prijatých licenciách FLEGT.

4. V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane údajov príslušné orgány poskytujú osobám a inštitúciám, ktoré SAR určila ako nezávislého audítora, prístup k náležitým dokumentom a údajom.

5. Príslušné orgány Únie sa zdržia vykonania činnosti opísanej v článku 5 ods. 2, pokiaľ ide o produkty z dreva pochádzajúce z druhov vymenovaných v dodatkoch k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ak sa na tieto produkty vzťahujú ustanovenia v oblasti kontroly predpísané nariadením Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi [7]. Licenčný systém FLEGT však poskytuje istotu legálnej ťažby týchto produktov.

Článok 6

Licencie FLEGT

1. Licencie FLEGT vydáva licenčný orgán ako prostriedok, ktorým sa potvrdzuje, že produkty z dreva sú vyprodukované alebo získané zákonným spôsobom.

2. Licencie FLEGT sa vyhotovujú na formulári vo francúzštine.

3. Zmluvné strany môžu po spoločnej dohode zriadiť elektronický systém na vydávanie, zasielanie a prijímanie licencií FLEGT.

4. Postup vydávania licencií FLEGT, ako aj technické špecifikácie, sú opísané v prílohe IV.

Článok 7

Vymedzenie legálne vyprodukovaného dreva

Na účely tejto dohody je pojem "legálne vyprodukované alebo získané drevo" vymedzený v prílohe II. V tejto prílohe sú uvedené aj vnútroštátne právne predpisy SAR, ktoré musia byť dodržané, aby sa na produkty z dreva mohla vydať licencia FLEGT. Príloha obsahuje aj dokumentáciu s kritériami, ukazovateľmi a verifikátormi, ktoré slúžia na preukázanie súladu s právnymi predpismi, nazývanú "tabuľka zákonnosti".

Článok 8

Overovanie legálne vyprodukovaného alebo získaného dreva

1. SAR zavedie systém alebo systémy na overovanie, či produkty z dreva určené na odoslanie boli vyprodukované alebo získané legálne a či sa do Únie vyvážajú len takto overené zásielky. Tento systém alebo systémy overovania zahŕňajú kontrolu súladu, aby sa poskytla záruka, že produkty z dreva určené na vývoz do Únie boli legálne vyprodukované alebo získané a že licencie FLEGT neboli vydané na zásielky produktov z dreva, ktoré nebolo legálne vyprodukované alebo získané alebo ktorého pôvod je neznámy. Systém alebo systémy zahŕňajú aj postupy, ktorých účelom je zaistiť, aby sa drevo nezákonného alebo neznámeho pôvodu nedostalo do dodávateľského reťazca.

2. Systém alebo systémy slúžiace na overovanie toho, či sú zásielky produktov z dreva legálne vyprodukované alebo získané, sú opísané v prílohe V.

Článok 9

Konzultácie o platnosti licencií FLEGT

1. V prípade pochybnosti o platnosti licencie FLEGT môže dotknutý príslušný orgán požiadať licenčný orgán o doplnkové informácie.

2. Ak licenčný orgán neodpovie v lehote 21 kalendárnych dní od dátumu doručenia žiadosti, príslušný orgán bude konať v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a licenciu neuzná. Ak z doplnkových informácií vyplynie, že údaje uvedené na licencii nezodpovedajú zásielke, príslušný orgán bude konať v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a licenciu neuzná.

3. V prípade pretrvávajúcich nezhôd alebo ťažkostí pri konzultáciách týkajúcich sa licencií FLEGT je možné vec predložiť spoločnému výboru pre vykonávanie dohody.

Článok 10

Nezávislý audítor

1. SAR si na základe konzultácie s Úniou najme služby nezávislého audítora na účely vykonania úloh vymenovaných v prílohe VI.

2. Nezávislý audítor je subjekt, ktorý nemá žiadny konflikt záujmov vyplývajúci z akéhokoľvek organizačného alebo obchodného vzťahu s Úniou alebo regulačnými orgánmi sektora lesného hospodárstva SAR, jej licenčným orgánom, žiadnymi orgánmi, ktoré licenčný orgán poveril overovaním zákonnosti produkcie dreva, ani žiadnymi subjektmi vykonávajúcimi obchodnú činnosť v jej sektore lesného hospodárstva.

3. Nezávislý audítor postupuje v súlade so zdokumentovanou štruktúrou riadenia a so zverejnenými politikami, metódami a postupmi, ktoré zodpovedajú najosvedčenejším postupom uznaným na medzinárodnej úrovni.

4. Nezávislý audítor predkladá sťažnosti, ktoré vyplynú z jeho práce, spoločnému výboru pre vykonávanie dohody.

5. Nezávislý audítor pravidelne vypracúva kompletné a súhrnné správy podľa prílohy VI.

6. Zmluvné strany uľahčia prácu nezávislému audítorovi najmä zabezpečením prístupu k informáciám potrebným na plnenie jeho úloh na území obidvoch zmluvných strán. Zmluvné strany sa však môžu v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane údajov zdržať zverejnenia všetkých informácií, ktoré nie sú oprávnení poskytnúť.

Článok 11

Nezrovnalosti

Zmluvné strany sa navzájom informujú, ak majú podozrenie alebo objavia dôkaz o obchádzaní zákona alebo nezrovnalosti v licenčnom systéme FLEGT, najmä pokiaľ ide:

a) o obchádzanie obchodu hlavne presmerovaním obchodných tokov zo SAR do Únie cez tretiu krajinu, pričom zámerom operácie je pravdepodobne predísť predloženiu žiadosti o licenciu;

b) o vydávanie licencií FLEGT na produkty z dreva dovezené aj z podozrivých zdrojov z tretích krajín alebo

c) o podvod pri získavaní alebo využívaní licencií FLEGT.

Článok 12

Dátum začatia uplatňovania licenčného systému FLEGT

1. Zmluvné strany sa prostredníctvom spoločného výboru pre vykonávanie dohody vzájomne informujú, hneď ako usúdia, že vykonali prípravné práce potrebné na úplné uplatňovanie licenčného systému FLEGT.

2. Zmluvné strany si prostredníctvom spoločného výboru pre vykonávanie dohody objednajú nezávislé hodnotenie licenčného systému FLEGT založené na kritériách vymedzených v prílohe VII. V hodnotení sa určí, či systém overovania zákonnosti pôvodu, na ktorom je založený licenčný systém FLEGT, ako je uvedený v prílohe V, primerane plní svoje funkcie a či sú v Únii zavedené systémy umožňujúce prijímať, overovať a uznávať licencie FLEGT, ako sú opísané v článku 5 a v prílohe III.

3. Na základe odporúčaní spoločného výboru pre vykonávanie dohody sa obidve zmluvné strany dohodnú na termíne, od ktorého by sa mal licenčný systém FLEGT plne uplatňovať.

4. Obidve zmluvné strany odporúčanie preskúmajú a navzájom sa písomne informujú o svojom súhlase s odporúčaním.

Článok 13

Uplatňovanie systému overovania zákonného pôvodu produktov z dreva nevyvážaných do Únie

SAR používa systém alebo systémy na overovanie zákonného pôvodu dreva opísané v prílohe V pri produktoch z dreva vyvážaných na trhy mimo Únie.

Článok 14

Harmonogram vykonávania tejto dohody

1. Zmluvné strany schvaľujú harmonogram vykonávania dohody, ktorý sa nachádza v prílohe VIII.

2. Zmluvné strany prostredníctvom spoločného výboru pre vykonávanie dohody vyhodnotia dosiahnutý pokrok vo vykonávaní dohody so zreteľom na harmonogram stanovený v prílohe VIII.

Článok 15

Sprievodné opatrenia

1. Zmluvné strany označili oblasti uvedené v prílohe IX ako oblasti, v ktorých si vykonávanie tejto dohody vyžaduje dodatočné technické a finančné zdroje.

2. Poskytnutie týchto dodatočných zdrojov podlieha bežným postupom plánovania pomoci Únie a jej členských štátov SAR, ako aj rozpočtovým postupom samotnej SAR.

3. Zmluvné strany zvažujú potrebu spoločnej dohody, prostredníctvom ktorej sa bude koordinovať financovanie a technické prínosy Európskej komisie a členských štátov Únie na podporu týchto opatrení.

4. SAR dohliada na to, aby posilnenie kapacít pre vykonávanie tejto dohody bolo prevzaté do vnútroštátnych nástrojov plánovania, akými sú stratégie znižovania chudoby.

5. Zmluvné strany zabezpečia, aby sa činnosti spojené s vykonávaním tejto dohody koordinovali s príslušnými existujúcimi alebo budúcimi rozvojovými programami a iniciatívami.

6. Poskytnutie týchto zdrojov podlieha postupom, ktorými sa riadi pomoc Únie, ako sú ustanovené v dohode z Cotonou, a postupom, ktorými sa riadi dvojstranná pomoc členských štátov Únie SAR.

Článok 16

Zapojenie zainteresovaných strán do vykonávania tejto dohody

1. SAR zapája zainteresované strany do vykonávania tejto dohody v súlade so smernicami Stredoafrickej komisie pre lesné hospodárstvo o zapojení mimovládnych organizácií, miestneho obyvateľstva a domorodých národov.

2. Únia pravidelne konzultuje so zainteresovanými stranami v oblasti vykonávania tejto dohody, pričom berie do úvahy svoje záväzky plynúce z Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia z roku 1998.

Článok 17

Sociálne záruky

1. V záujme minimalizovania prípadného negatívneho vplyvu sa zmluvné strany dohodli, že sa budú viac zaujímať o spôsob života potenciálne zasiahnutých domorodých a miestnych spoločenstiev vrátane spoločenstiev zapojených do nelegálnej ťažby.

2. Zmluvné strany dozerajú na vplyv tejto dohody na tieto spoločenstvá, pričom prijímajú primerané opatrenia na zmiernenie negatívneho vplyvu. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na dodatočných opatreniach na zmiernenie tohto negatívneho vplyvu.

Článok 18

Opatrenia na stimuláciu trhov

So zreteľom na svoje medzinárodné záväzky sa Únia usiluje podporovať výhodný prístup produktov z dreva spadajúcich do pôsobnosti tejto dohody na svoj trh. Takéto úsilie zahŕňa:

a) podporu politík verejného a súkromného nákupu, ktoré uznávajú úsilie o zabezpečenie zásobovania produktmi lesného hospodárstva zákonného pôvodu, a

b) podporu produktov, na ktoré sa vzťahuje licencia FLEGT na trhu Únie.

Článok 19

Spoločný výbor pre vykonávanie dohody

1. Zmluvné strany zriaďujú spoločný výbor pre vykonávanie dohody, aby uľahčili monitorovanie a hodnotenie tejto dohody.

2. Každá zmluvná strana menuje svojich zástupcov v spoločnom výbore pre vykonávanie dohody. Výbor prijíma svoje rozhodnutia na základe konsenzu.

3. Spoločný výbor pre vykonávanie dohody uľahčuje dialóg a výmenu efektívnych a pravidelných informácií medzi zmluvnými stranami s cieľom zabezpečiť optimálne fungovanie tejto dohody a môže preskúmať akúkoľvek záležitosť súvisiacu s účinným fungovaním tejto dohody. Podrobné úlohy spoločného výboru pre vykonávanie dohody sú opísané v prílohe X.

4. Spoločný výbor pre vykonávanie dohody:

a) sa schádza najmenej raz za do roka v deň, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú;

b) spoločne vypracúva program činností a referenčný rámec pre spoločné opatrenia;

c) vypracúva vlastný rokovací poriadok;

d) predsedá schôdzam buď striedavo prostredníctvom zástupcov každej strany, alebo formou spolupredsedníctva;

e) dohliada na to, aby jeho práca bola čo možno najtransparentnejšia a aby informácie týkajúce sa jeho práce a rozhodnutí boli prístupné verejnosti;

f) môže vytvoriť pracovné skupiny alebo iné pomocné útvary pre pracovné oblasti, ktoré si vyžadujú osobitné odborné znalosti.

5. Spoločný výbor pre vykonávanie dohody uverejňuje výročnú správu. Podrobnosti týkajúce sa obsahu tejto správy sú opísané v prílohe XI k tejto dohode.

6. V období medzi parafovaním tejto dohody a nadobudnutím jej platnosti sa zavedie spoločný konzultačný a monitorovací mechanizmus na uľahčenie vykonávania tejto dohody.

Článok 20

Komunikácia týkajúca sa vykonávania tejto dohody

1. Zástupcami strán zodpovednými za oficiálnu komunikáciu týkajúcu sa vykonávania tejto dohody sú:

a) za SAR: minister vodného, lesného, poľovného a rybného hospodárstva;

b) za Úniu: vedúci delegácie Európskej únie v SAR.

2. Zmluvné strany si vzájomne poskytujú informácie potrebné pre vykonávanie tejto dohody.

Článok 21

Podávanie správ a zverejňovanie informácií

1. Zverejňovanie informácií je jedným z kľúčových prvkov tejto dohody na podporu správy. Zverejňovanie informácií uľahčuje uplatňovanie a monitorovanie systému tým, že ho robí transparentnejším. Zverejňovanie informácií zároveň umožňuje lepšie skladanie účtov a väčšiu zodpovednosť zo strany jednotlivých zainteresovaných strán. Informácie, ktoré sa budú poskytovať a sprístupňovať verejnosti, sú uvedené v prílohe XI.

2. Každá zmluvná strana zváži najvhodnejšie mechanizmy (médiá, dokumenty, internet, workshopy, výročné správy) na sprístupnenie informácií verejnosti. Zmluvné strany sa osobitne usilujú o to, aby poskytli jednotlivým zainteresovaným stranám zo sektora lesného hospodárstva spoľahlivé a relevantné informácie v reálnom čase. Tieto mechanizmy sú opísané v prílohe XI.

Článok 22

Dôverné informácie

1. Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že v rozsahu vymedzenom jej vlastnými zákonmi nebude sprístupňovať verejnosti dôverné informácie poskytnuté v rámci tejto dohody. Zmluvné strany sa zdržia zverejnenia a neumožnia svojim orgánom zverejnenie informácií poskytnutých v rámci tejto dohody, na ktoré sa vzťahuje obchodné tajomstvo, alebo dôverných obchodných informácií.

2. S výhradou odseku 1 sa nepovažujú za dôverné tieto informácie:

a) počet licencií FLEGT vydaných SAR a prijatých Úniou a objem produktov z dreva vyvezených zo SAR a dodaných Únii;

b) mená a adresy držiteľov licencie FLEGT a dovozcov.

Článok 23

Územná pôsobnosť

Táto dohoda sa na jednej strane vzťahuje na územia, na ktorých platí Zmluva o fungovaní Európskej únie, za podmienok v nej ustanovených, a na druhej strane na územie SAR.

Článok 24

Riešenie sporov

1. Zmluvné strany sa budú usilovať o vyriešenie akéhokoľvek sporu týkajúceho sa uplatňovania alebo výkladu tejto dohody prostredníctvom rýchlych konzultácií.

2. Ak by sa spor nedal vyriešiť prostredníctvom konzultácií do troch mesiacov od dátumu pôvodnej žiadosti o konzultácie, každá zmluvná strana môže spor predložiť spoločnému výboru pre vykonávanie dohody, ktorý sa bude usilovať vyriešiť ho. Výbor dostane všetky relevantné informácie na hĺbkovú analýzu situácie s cieľom nájsť prijateľné riešenie. Na tento účel musí preskúmať všetky možnosti na udržanie dobrého fungovania tejto dohody.

3. Ak by spoločný výbor pre vykonávanie dohody nemohol vyriešiť spor, zmluvné strany môžu:

a) spoločne požiadať tretiu stranu o sprostredkovanie alebo mediáciu;

b) využiť rozhodcovské konanie. Ak by nebolo možné vyriešiť spor v súlade s odsekom 3 písm. a), každá zmluvná strana môže oznámiť druhej zmluvnej strane vymenovanie rozhodcu; druhá zmluvná strana potom musí vymenovať druhého rozhodcu do tridsiatich kalendárnych dní od vymenovania prvého rozhodcu. Do dvoch mesiacov od vymenovania druhého rozhodcu strany spoločne vymenujú tretieho rozhodcu. Rozhodcovské rozhodnutia sa prijímajú väčšinou hlasov do šiestich mesiacov od vymenovania tretieho rozhodcu. Rozhodcovský výrok je pre zmluvné strany záväzný a nemožno sa proti nemu odvolať.

4. Spoločný výbor pre vykonávanie dohody ustanovuje pravidlá rozhodcovského konania.

Článok 25

Pozastavenie vykonávania

1. Každá zmluvná strana môže pozastaviť vykonávanie tejto dohody. Rozhodnutie o pozastavení a dôvody tohto rozhodnutia musí písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.

2. Podmienky tejto dohody sa prestanú uplatňovať do tridsiatich kalendárnych dní od tohto oznámenia.

3. Vykonávanie tejto dohody sa obnoví po uplynutí tridsiatich kalendárnych dňoch od informovania zmluvnou stranou, ktorá ho pozastavila, o tom, že dôvody pozastavenia už nie sú platné.

Článok 26

Zmeny a doplnenia

1. Každá zmluvná strana, ktorá chce zmeniť alebo doplniť túto dohodu, predloží návrh aspoň tri mesiace pred najbližším zasadnutím spoločného výboru pre vykonávanie dohody. Výbor preskúma návrh a v prípade konsenzu predloží odporúčanie. Každá zmluvná strana preskúma odporúčanie a ak ho schváli, prijme ho podľa svojich vlastných postupov.

2. Každá zmena a doplnenie, ktorú obidve zmluvné strany takto schvália, nadobudne účinnosť v prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po dátume, ku ktorému si zmluvné strany navzájom oznámili ukončenie postupov potrebných na tento účel.

3. Spoločný výbor pre vykonávanie dohody môže prijať zmeny alebo doplnenia príloh k tejto dohode.

4. Oznámenie o akejkoľvek zmene a doplnení sa pošle spoločným depozitárom tejto dohody.

Článok 27

Prílohy

Prílohy k tejto dohode sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Článok 28

Doba platnosti a predĺženie

Táto dohoda zostáva v platnosti šesť rokov, potom sa bude predlžovať o ďalšie šesťročné obdobia, pokiaľ niektorá zmluvná strana od nej neodstúpi písomným oznámením druhej zmluvnej strane najmenej jeden rok pred skončením platnosti tejto dohody.

Článok 29

Vypovedanie

Bez ohľadu na článok 28 každá zmluvná strana môže vypovedať túto dohodu písomným oznámením druhej zmluvnej strane. Platnosť tejto dohody sa skončí 12 mesiacov po dátume tohto oznámenia.

Článok 30

Nadobudnutie platnosti

1. Táto dohoda nadobúda platnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy si zmluvné strany oznámia ukončenie všetkých postupov potrebných na tento účel.

2. Oznámenie sa zasiela Generálnemu sekretariátu Rady Európskej únie a Úradu predsedu vlády SAR, ktorí budú spoločnými depozitármi tejto dohody.

Článok 31

Autentické znenia

Táto dohoda je vyhotovená v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické. V prípade rozdielu má pred ostatnými jazykovými verziami prednosť francúzske znenie.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми ноември две хиляди и единадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre de dos mil once.

V Bruselu dne dvacátého osmého listopadu dva tisíce jedenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende november to tusind og elleve.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten November zweitausendelf.

Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta novembrikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of November in the year two thousand and eleven.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre deux mille onze.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre duemilaundici.

Briselē, divi tūkstoši vienpadsmitā gada divdesmit astotajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų lapkričio dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év november havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit- tmienja u għoxrin jum ta' Novembru tas-sena elfejn u ħdax.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste november tweeduizend elf.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego listopada roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de novembro de dois mil e onze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt noiembrie două mii unsprezece.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho novembra dvetisícjedenásť.

V Bruslju, dne osemindvajsetega novembra leta dva tisoč enajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde november tjugohundraelva.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

За Централноафриканската република

Por la República Centroafricana

Za Středoafrickou republiku

For Den Centralafrikanske Republik

Für die Zentralafrikanische Republik

Kesk-Aafrika Vabariigi nimel

Για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

For the Central African Republic

Pour la République centrafricaine

Per la Repubblica centrafricana

Centrālāfrikas Republikas vārdā –

Centrinės Afrikos Respublikos vardu

A Közép-afrikai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Ċentru-Afrikana

Voor de Centraal-Afrikaanse Republiek

W imieniu Republiki Środkowoafrykańskiej

Pela República Centro - Africana

Pentru Republica Centrafricană

Za Stredoafrickú republiku

Za Srednjeafriško republiko

Keski-Afrikan tasavallan puolesta

För Centralafrikanska republiken

+++++ TIFF +++++

[1] Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s 3.

[2] Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2005, p. 1.

[3] KOM(2003) 251 v konečnom znení, 21.5.2003.

[4] A/RES 62/98 z 31. januára 2008.

[5] Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 38.

[6] Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ZOZNAM PRODUKTOV, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE DOBROVOĽNÁ DOHODA O PARTNERSTVE (DDP)

4401 : Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, viazaniciach alebo podobných formách; štiepky alebo triesky z dreva; piliny, drevný odpad a zvyšky, aj lisované do klátov, brikiet, peliet alebo do podobných foriem.

4403 : Surové drevo, tiež odkôrnené, zbavené drevenej beli, alebo opracované do štvorcových tvarov.

4404 : Drevo na obruče; štiepané tyče; drevené koly, kolíky a stĺpy, zašpicatené, nerozrezané po dĺžke; drevené tyče hrubo opracované, ale nesústružené, neohýbané ani inak neopracované, vhodné na výrobu palíc, dáždnikov, násad nástrojov alebo podobných výrobkov; drevené lubky, doštičky, pásky a podobné výrobky.

4406 : Železničné alebo električkové podvaly z dreva (priečne pražce).

4407 : Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo na koncoch spájané, v hrúbke presahujúcej 6 mm.

4408 : Listy dýhy (vrátane tých, ktoré boli získané lúpaním vrstiev dreva), na preglejky alebo na ostatné podobné vrstvené drevo a ostatné drevo, rozrezané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom, pozdĺžne spájané alebo spájané na koncoch, s hrúbkou nepresahujúcou 6 mm.

4409 : Drevo (vrátane nezostavených doštičiek a vlysov na parketové podlahy), profilované (drážkované, žliabkované, s perami, skosené, spojené do V, vrúbkované, zaoblené a pod.) na hranách, koncoch alebo plochách, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo na koncoch spájané.

4410 : Drevotrieskové dosky, dosky s orientovanými vláknami (OSB) a podobné dosky (napríklad trieskové dosky) z dreva alebo ostatných drevitých materiálov, tiež spájané živicami alebo inými organickými spojivami.

4411 : Drevovláknité dosky alebo podobné dosky z ostatných drevitých materiálov, tiež spájané živicami alebo inými organickými spojivami.

4412 : Preglejky, dyhované dosky a podobné laminované dosky.

441400 : Drevené rámy na obrazy, fotografie, zrkadlá alebo podobné predmety.

4415 : Debny, debničky, klietky, bubny a podobné obaly z dreva; káblové bubny z dreva; jednoduché palety, skriňové palety a ostatné nakladacie plošiny z dreva; nástavné rámy paliet z dreva.

441600 : Sudy, kade, škopky, korytá a ostatné debnárske výrobky a ich časti z dreva vrátane dúh (časti steny suda).

441700 : Drevené nástroje, telá nástrojov, násady a rukoväte k nástrojom, násady na zmetáky, na kefy a na štetce z dreva; drevené formy, kopytá a napínače obuvi.

4418 : Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva z dreva vrátane pórovitých (voštinových) dosiek, zostavených podlahových dosiek a šindľov.

441900 : Stolový a kuchynský tovar z dreva.

9403 30 : Kancelársky drevený nábytok.

9403 40 : Kuchynský drevený nábytok.

9403 50 : Spálňový drevený nábytok.

9403 60 : Ostatný drevený nábytok.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

VYMEDZENIE LEGÁLNE VYPRODUKOVANÉHO DREVA

Úvod

Toto vymedzenie má podobu tabuľky zákonnosti, ktorú tvoria ukazovatele zoskupené okolo desať tematických zásad:

1. podnik legálne existuje;

2. legálne práva prístupu k lesným zdrojom v oblasti vykonávania činnosti;

3. dodržiavanie právnych predpisov o životnom prostredí;

4. práva pracovníkov, miestnych a domorodých spoločenstiev;

5. právne predpisy o ťažbe dreva;

6. spracovanie produktov lesného hospodárstva;

7. všeobecné zdaňovanie a zdaňovanie v lesnom hospodárstve;

8. preprava a vysledovateľnosť produktov lesného hospodárstva sú v súlade s právnymi predpismi;

9. dodržiavanie zmluvných ustanovení;

10. vzťahy so subdodávateľmi v iných činnostiach, ako je výroba dreva.

Jednotlivé oprávnenia na ťažbu dreva v SAR, na ktoré sa vzťahuje toto vymedzenie:

- povolenia na ťažbu dreva a obhospodarovanie lesov (PŤDOL), ktoré sa udeľujú spoločnostiam s legálnym sídlom v SAR pre priemyselnú ťažbu v súlade s plánom obhospodarovania,

- povolenia na ťažbu dreva v oblastiach zalesňovania nazývaných aj "plantáže".

V zákonníku SAR sa ustanovujú ďalšie oprávnenia na ťažbu dreva:

- živnostenské povolenia pre plochu menšiu alebo rovnajúcu sa 10 ha, ktoré sa udeľujú fyzických osobám stredoafrického pôvodu alebo základným spoločenstvám,

- povolenia vzťahujúce sa na lesy spoločenstiev, ktorých maximálna jednotková plocha je stanovená na 5000 ha a ktoré musia byť predmetom zmluvy o správe medzi ministerstvom zodpovedným za lesné hospodárstvo a vidieckym spoločenstvom a/alebo organizovaným domorodým spoločenstvom.

PŤDOL, živnostenské povolenia a povolenia týkajúce sa lesov spoločenstiev sa udeľujú v prípade produkčného lesa, ktorý je súčasťou trvalého lesného majetku štátu a ktorý sa nachádza na juhozápade krajiny. Plantáže sa potenciálne nachádzajú v celej krajine.

Po vyhlásení nového obchodného zákonníka, teda zákona č. 08.022 zo 17. októbra 2008 lesného zákonníka SAR, drevo vyvážané SAR je poväčšine vyťažené na základe PŤDOL. K tomu treba prirátať drevo vyťažené na základe povolení na ťažbu dreva na starých tíkových plantážach.

Kvôli praktickým ťažkostiam s uvedením povolení týkajúcich sa lesov spoločenstiev a živnostenských povolení do používania a s ich monitorovaním nie je používanie týchto oprávnení v SAR zatiaľ funkčné. V roku 2010 ešte neexistuje licencia týkajúca sa lesov spoločenstiev a neexistujú ani živnostenské povolenia na ťažbu dreva.

Tabuľka zákonnosti používaná v rámci tejto dohody sa preto vzťahuje iba na oprávnenia, ktoré sa v súčasnosti používajú, t. j. na PŤDOL a na povolenia týkajúce sa plantáží. Vymedzenie pojmu zákonnosť sa doplní, aby v ňom boli zahrnuté povolenia týkajúce sa lesov spoločenstiev a živnostenské povolenia za podmienok uvedených v odsekoch 1.2 a 2.1 prílohy V.

Vôľa pripraviť rokovania o DDP podľa participatívnej stratégie sa prejavuje rešpektom voči všetkým účastníkom rokovaní. Boli ustanovené tri rady zainteresovaných strán, t. j. verejného sektora, súkromného sektora a občianskej spoločnosti.

S cieľom lepšie postupne porozumieť procesu FLEGT a lepšie sformulovať návrhy na účely rokovaní sa v dvoch rôznych termínoch uskutočnili konzultácie o tabuľke zákonnosti, t. j. konzultácie v rámci jednotlivých rád a konzultácie spolu so všetkými tromi radami. Konzultácie v rámci rád zainteresovaných strán sa uskutočnili interne medzi týmito stranami. Konzultácie spolu so všetkými tromi radami umožnili porovnať stanoviská jednotlivých rád s cieľom určiť národné stanovisko, ktoré poslúžilo ako základ pre rokovania s Úniou.

Keďže tabuľka zákonnosti by mala slúžiť ako funkčná podpora stratégie pri vydávaní licencií FLEGT, SAR a Európska únia sa dohodli na potrebe otestovať uplatniteľnosť a relevantnosť návrhu tabuľky zákonnosti v teréne skôr, ako sa bude uplatňovať v rámci DDP. Práve preto European Forest Institut (EFI) poveril v priebehu rokovaní medzinárodnú organizáciu The Forest Trust uskutočnením testu v teréne za účasti zástupcov Stredoafrickej republiky.

Keďže drevo pochádzajúce z tíkových plantáží sa v súčasnosti vyváža na trh Únie v podobe guľatiny, zohľadnenie tabuľky zákonnosti týchto produktov pochádzajúcich z plantáží sa javí ako nevyhnutné. Pravidlá pre plantáže sú menej rozpracované. Táto tabuľka bola zostavená na základe existujúcich právnych predpisov. Neskôr boli vypracované ďalšie predpisy s cieľom zlepšiť pravidlá týkajúce sa plantáží. Vymedzenie pojmu "zákonnosť" sa následkom toho bude aktualizovať.

Spresnenie týkajúce sa ukazovateľov v tabuľke

Pri niektorých ukazovateľoch nie je odkaz na právne predpisy. Tieto ukazovatele sú zaznamenané s výhradou uvedenia a obsahu potrebných odkazov. Z tohto dôvodu sa odkazy, ktoré sa majú vytvoriť, uvádzajú v prílohe IX. Je možné, že pravidlá, ktoré sa nakoniec prijmú, prinesú so sebou zmeny a doplnenia súčasného znenia týchto ukazovateľov.

Niektoré ukazovatele sa vzťahujú na všetky zmeny bez ohľadu na pôvod dreva. Ďalšie ukazovatele sa vzťahujú na zmeny na základe PŤDOL alebo na zmeny na základe povolenia na ťažbu dreva v oblasti zalesňovania, ktorá je majetkom štátu (štátne plantáže) alebo na zmeny na základe povolenia na ťažbu v oblasti, ktorá je súkromným majetkom (plantáže spoločenstiev alebo súkromných osôb). V poslednom stĺpci "príslušné oprávnenia" sa spresňuje, na ktoré oprávnenia súvisiace s pôvodom nákladov sa vzťahuje ukazovateľ v riadku: všetky, PŤDOL, povolenia týkajúce sa plantáží (zahŕňajúce povolenia pre oblasti zalesňovania, tzv. štátne plantáže, a povolenia vzťahujúce sa na oblasti zalesňovania v súkromnom majetku spoločenstiev alebo súkromných osôb, tzv. súkromné plantáže).

ZÁSADA 1:PODNIK LEGÁLNE EXISTUJE

Kritérium 1.1:Podnik je po skončení platného postupu riadne zaregistrovaný na príslušných úradoch |

Ukazovateľ | Verifikátory | Zákon alebo iný právny predpis | Príslušné oprávnenia |

Ukazovateľ 1.1.1:Registrácia na hospodárskych úradoch: ministerstvo obchodu a priemyslu | Verifikátor 1.1.1.1:Rozhodnutie ministerstva, ktorým sa udeľuje súhlas na ťažbu dreva | Nariadenie č. 83.083 z 31. 12. 1983 (články 7 a 8) | Všetky (PŤDOL a povolenia pre plantáže) |

Verifikátor 1.1.1.2:Profesijný preukaz obchodníka | Výnos č. 83.550 z 31. 12. 1983 (články 1 až 7) |

Zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka (článok 176) |

Ukazovateľ 1.1.2:Registrácia na daňovom úrade (ministerstvo financií a rozpočtu, generálne riaditeľstvo pre dane) | Verifikátor 1.1.2.1:Platný preukaz daňovníka | Príručka o registrácii | Všetky |

Verifikátor 1.1.2.2:Potvrdenie o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) | Všeobecný daňový zákonník, vydanie z roku 2009 (článok 334) |

Vyhláška č. 004/MEFPCI/DFB/CAB/SGF/DGID, ktorou sa ustanovuje povinnosť používať DIČ (články 1 a 2) |

Ukazovateľ 1.1.3:Registrácia v Národnej sociálnej poisťovni (Caisse nationale de sécurité sociale – CNSS) | Verifikátor 1.1.3.1:Potvrdenie o registrácii v NSP | Zákon č. 06.035 z 28. 12. 2006 zákonníka sociálneho zabezpečenia (článok 31) | Všetky |

Výnos č. 09.116 z 27. 4. 2009 |

Ukazovateľ 1.1.4:Registrácia na úrade zodpovednom za lesné hospodárstvo po skončení platného postupu udelenia povolenia | Verifikátor 1.1.4.1:Správa komisie pre udeľovanie PŤDOL, za ktorú zodpovedá ministerstvo lesného hospodárstva | Zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka (článok 31) | PŤDOL |

Verifikátor 1.1.4.2:Správa nezávislého pozorovateľa, za ktorú zodpovedá ministerstvo lesného hospodárstva | Výnos 09.118 z 28. 4. 2009 (článok 17.6) |

Verifikátor 1.1.4.3:Výnos o udelení povolenia na ťažbu dreva a obhospodarovanie lesov |

Ukazovateľ 1.1.5:Registrácia na justičných úradoch (ministerstvo spravodlivosti, obchodný súd) | Verifikátor 1.1.5.1:Obchodný a úverový register (OÚR) (Registre du commerce et du crédit mobilier – RCCM) | Nariadenie č. 83.083 z 31. 12. 1983 (článok 12) | Všetky |

Verifikátor 1.1.5.2:Notárska zápisnica o založení podniku | Zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka (článok 93) |

Verifikátor 1.1.5.3:Oznámenie čísla zápisu registratúrou obchodného súdu |

Ukazovateľ 1.1.6:Registrácia na úradoch práce a zamestnanosti (ministerstvo práce, inšpektorát práce) | Verifikátor 1.1.6.1:Zamestnávateľský register označený poradovým číslom a parafovaný rezortným inšpektorom práce | Zákon č. 09.004 zákonníka práce (článok 331) | Všetky |

Ukazovateľ 1.1.7:Registrácia v obchodných komorách: obchodná a priemyselná komora | Verifikátor 1.1.7.1:Potvrdenie obchodnej komory | Odkaz na prílohu IX: právny predpis je potrebné vypracovať Odkaz na prílohu IX: právny predpis je potrebné vypracovať | Všetky |

Ukazovateľ 1.1.8:Registrácia v Stredoafrickej agentúre pre odbornú prípravu a zamestnanosť (SAOPZ) (Agence centrafricaine de la formation professionnelle et de l’emploi – ACFPE) | Verifikátor 1.1.8.1:Žiadosť zamestnávateľa o zápis do registra s poradovým číslom a úradne potvrdená | Zákon č. 99.008 z 19. 5. 1999 (články 1 až 7) | Všetky |

Kritérium 1.2:Podnik má uhradené príspevky |

Ukazovateľ 1.2.1:Platenie príspevkov NSP | Verifikátor 1.2.1.1:Potvrdenie NSP alebo záverečná potvrdenka | Kópia potvrdeniek o zaplatení príspevkov | Všetky |

Ukazovateľ 1.2.2:Platenie príspevkov SAOPZ | Verifikátor 1.2.2.1:Štvrťročné hlásenie o vyplatených mzdách | Výnos 00.068, ktorým sa ustanovuje systém zamestnávateľských príspevkov SAOPZ (články 2 a 4) | Všetky |

Verifikátor 1.2.1.2:Dôkazy o úhrade zamestnávateľského príspevku |

Kritérium 1.3:Na podnik sa nevzťahuje odsudzujúci rozsudok alebo správna sankcia, ktorá mala za následok dočasné pozastavenie alebo definitívne zastavenie jeho činnosti |

Ukazovateľ 1.3.1:Činnosť podniku nie je pozastavená alebo zastavená na základe súdneho rozhodnutia | Verifikátor 1.3.1.1:Rozsudky súdov | Zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka (článok 209 a článok 204 ods. 2) | Všetky |

Verifikátor 1.3.1.2:Register prípadov porušenia predpisov vedený ministerstvom lesného hospodárstva | Vyhláška 09.020 z 30. 4. 2009 (článok 92 ods. 2 a článok 93) |

Ukazovateľ 1.3.2:Činnosť podniku nie je pozastavená alebo zastavená z dôvodu správnej sankcie | Verifikátor 1.3.2.1:Register prípadov porušenia predpisov vedený ministerstvom lesného hospodárstva | Zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka (článok 204 ods. 2) | |

Verifikátor 1.3.2.2:Vyhláška ministra životného prostredia, ktorou sa pozastavuje alebo zastavuje činnosť podniku. | Vyhláška 09.020 z 30. 4. 2009 (článok 92 ods. 2 a článok 93) |

Zákon č. 07.018 z 28. 12. 2007 zákonníka životného prostredia (článok 114) |

Kritérium 1.4:Podnik rešpektuje súdne rozhodnutie alebo správne opatrenie |

Ukazovateľ 1.4.1:Podnik má uhradené pokuty a penále za zistené porušenie právnych predpisov | Verifikátor 1.4.1.1:Potvrdenka o zaplatení sumy transakcie alebo pokút a penále | Zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka (články 208 až 233) | Všetky |

Zákon č. 07.018 z 28. 12. 2007 zákonníka životného prostredia (články 114 až 143) |

ZÁSADA 2:ZÁKONNÉ PRÁVA PRÍSTUPU K LESNÝM ZDROJOM V OBLASTI VÝKONU ČINNOSTI

Kritérium 2.1:Podnik má potrebné oprávnenia na využívanie lesných zdrojov |

Ukazovateľ 2.1.1:Podnik riadne absolvoval všetky etapy (informovanie obyvateľstva, verejná súťaž, žiadosť o povolenie, komisia pre udeľovanie povolení vrátane nezávislého pozorovateľa) potrebné na udelenie oprávnení na lesnú ťažbu dreva, pričom dodržal lehoty ustanovené zákonmi a predpismi SAR pred vyhlásením zákona č. 08.022 lesného zákonníka a po jeho vyhlásení | Verifikátor 2.1.1.1:Správa komisie pre udeľovanie PŤDOL, za ktorú zodpovedá ministerstvo lesného hospodárstva | Zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka (články 31, 41 a 48) | PŤDOL |

Verifikátor 2.1.1.2:Správa nezávislého pozorovateľa, za ktorú zodpovedá ministerstvo lesného hospodárstva | Výnos 09.118 z 28. 4. 2009 (článok 17 ods. 6) |

Verifikátor 2.1.1.3:Výnos o udelení PŤDOL | Vyhláška č. 0.19 z 5. 7. 2006, ktorou sa schvaľujú vnútroštátne normy o vypracovaní plánov obhospodarovania lesov (diel 1) |

Verifikátor 2.1.1.4:Dočasná zmluva do troch mesiacov po podpise rozhodnutia | Vyhláška č. 09.026 z 28. 7. 2009, ktorou sa schvaľujú vnútroštátne normy o vypracovaní plánov obhospodarovania lesov (diel 2) |

Verifikátor 2.1.1.5:Konečná zmluva do troch rokov po podpise dočasnej zmluvy | Výnos č. 09.118 (články 13 až 17) |

Ukazovateľ 2.1.2:Podnik uhradil všetky náklady spojené s jednotlivými etapami procesu udelenia povolenia | Verifikátor 2.1.2.1:Doklady o úhrade nákladov na dokumentáciu | Výnos 09.118 z 28. 4. 2009 (články 22 a 44) | PŤDOL |

Verifikátor 2.1.2.2:Doklady o zaplatení poplatku za predbežné uznanie | Zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka (články 179 až 189) |

Verifikátor 2.1.2.3:Potvrdenka o úhrade nájomného za tri roky najneskôr 15 dní po oznámení o udelení povolenia (v prípade povolení udelených po roku 2003) |

Ukazovateľ 2.1.3:V prípade plantáží patriacich súkromnej osobe alebo spoločenstvu má toto spoločenstvo alebo súkromná osoba list vlastníctva | Verifikátor 2.1.3.1:List vlastníctva k pozemku na meno súkromnej osoby alebo spoločenstva | Zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka SAR (článok 131) | Súkromné plantáže |

Kritérium 2.2:Podnik má všetky predpísané periodické povolenia, na základe ktorých môže vykonávať svoju činnosť |

Ukazovateľ 2.2.1:Podnik predložil dôkaz o riadnom ročnom povolení na výrub, ktoré vydal lesný úrad | Verifikátor 2.2.1.1:Oznámenie o schválení lesného hospodárskeho plánu v prípade PŤDOL, na ktoré sa vzťahuje konečná zmluva | Zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka (články 107, 109 a 110, článok 114) | PŤDOL |

Verifikátor 2.2.1.2:Oznámenie o schválení ročného plánu činnosti v prípade PŤDOL, na ktoré sa vzťahuje konečná zmluva | Výnos 09.118 z 28. 4. 2009 (článok 17 ods. 4) |

Verifikátor 2.2.1.3:Dočasná zmluva o ťažbe dreva podpísaná príslušným orgánom |

Ukazovateľ 2.2.2:V prípade plantáží patriacich štátu sa podnik preukázal povolením ministerstva lesného hospodárstva na ťažbu dreva na plantážach. | Verifikátor 2.2.2.1:Súhlas ministerstva lesného hospodárstva | Zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka (články 62 a 64) | Plantáže |

Verifikátor 2.2.2.2:Povolenie na prieskum | Vyhláška č. 09.021 z 30. 4. 2009 (články 72 až 75) |

Verifikátor 2.2.2.3:Správa o prieskume | Odkaz na prílohu IX: je potrebné vypracovať špecifikácie |

Verifikátor 2.2.2.4:Jednoduchý hospodársky plán v prípade plantáží s plošnou výmerou väčšou alebo rovnajúcou sa 50 ha, ktorý je v súlade so špecifikáciami |

Ukazovateľ 2.2.3:V prípade plantáží patriacich súkromnej osobe alebo spoločenstvu má ťažobný podnik povolenia na ťažbu | Verifikátor 2.2.3.1:Povolenie ministerstva na výrub vydané ťažobnému podniku (majiteľ alebo ťažobný podnik, na ktorý sa vzťahuje zmluva) | Zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka SAR (článok 131) | Súkromné plantáže |

Verifikátor 2.2.3.2:Jednoduchý hospodársky plán v prípade plantáží s plošnou výmerou väčšou alebo rovnajúcou sa 50 ha, ktorý je v súlade so špecifikáciami. | Odkaz na prílohu IX: je potrebné vypracovať špecifikácie |

Verifikátor 2.2.3.3:V náležitých prípadoch zmluva uzatvorená medzi súkromnou osobou alebo spoločenstvom a ťažobným podnikom |

Kritérium 2.3:Po získaní oprávnenia na ťažbu podnik informoval o tejto skutočnosti všetky strany zainteresované na využívaní lesných zdrojov v dotknutej oblasti |

Ukazovateľ 2.3.1:Podnik informoval miestne a domorodé obyvateľstvo, miestne spoločenstvá a všetky zainteresované strany o uzatvorení dočasnej zmluvy a o predbežnom vyčlenení výmery porastov na výrub | Verifikátor 2.3.1.1:Zápisnice zo stretnutí zameraných na zvýšenie povedomia vypracované podnikom a spoločne potvrdené jednotlivými zainteresovanými stranami | Vyhláška č. 09.026 z 28. 7. 2009, ktorou sa schvaľujú vnútroštátne normy o vypracovaní plánov obhospodarovania lesov (diel 2) | PŤDOL |

ZÁSADA 3:DODRŽIAVANIE PRÁVNYCH PREDPISOV Z OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Kritérium 3.1:Podnik zabezpečil všetky posúdenia vplyvov podľa zákonných požiadaviek |

Ukazovateľ 3.1.1:Uskutočnili sa posúdenia vplyvov na životné prostredie | Verifikátor 3.1.1.1:Správa o posúdení vplyvov na životné prostredie schválená pre každé pracovisko výroby [PŤDOL + píla (vrátane vybavenia pracoviska výroby)] | Zákon č. 07.018 z 28. decembra 2007 zákonníka životného prostredia (článok 87 a článok 93 ods. 2) | PŤDOL |

Verifikátor 3.1.1.2:Osvedčenie o súlade s predpismi z oblasti životného prostredia vydané príslušným orgánom | Odkaz na prílohu IX: je potrebné vypracovať vykonávacie predpisy |

Kritérium 3.2:Podnik vykonáva opatrenia na zmiernenie vplyvov na životné prostredie ustanovené v posudkoch |

Ukazovateľ 3.2.1:Vykonávajú sa opatrenia na ochranu zdrojov biodiverzity obsiahnuté v schválených posudkoch vplyvov | Verifikátor 3.2.1.1:Správy úradu zodpovedného za životné prostredie o kontrolách | Zákon č. 07.018 z 28. decembra 2007 zákonníka životného prostredia (článok 87) | PŤDOL |

Odkaz na prílohu IX: je potrebné vypracovať vykonávacie predpisy |

Kritérium 3.3:Podnik prijíma opatrenia na zachovanie kvality životného prostredia na svojom pracovisku v súlade so zákonmi |

Ukazovateľ 3.3.1:S odpadmi (ako sú vymedzené v článku 3 zákonníka životného prostredia Stredoafrickej republiky a vo vykonávacích výnosoch) pochádzajúcimi z činnosti podniku sa nakladá podľa zákonných predpisov. | Verifikátor 3.3.1.1:Správy úradu zodpovedného za životné prostredie o kontrolách | Zákon č. 07.018 z 28. decembra 2007 zákonníka životného prostredia (články 3, 19 a 20, články 43 až 45) | PŤDOL |

Odkaz na prílohu IX: je potrebné vypracovať vykonávacie predpisy |

Ukazovateľ 3.3.2:Sú dodržané zákony týkajúce sa znečisťovania vôd a ovzdušia | Verifikátor 3.3.2.1:Správa úradu zodpovedného za životné prostredie o environmentálnom audite | Zákon č. 07.018 z 28. 12. 2007 zákonníka životného prostredia (články 15 a 102 a článok 106 ods. 2) | PŤDOL |

Odkaz na prílohu IX: je potrebné vypracovať vykonávacie predpisy |

ZÁSADA 4:PRÁVA PRACOVNÍKOV, MIESTNYCH A DOMORODÝCH SPOLOČENSTIEV

Kritérium 4.1:Podnik sa podieľa na informovaní, školení a riadení svojich pracovníkov a rešpektuje ich profesijné práva |

Ukazovateľ 4.1.1:V podniku je zaručená sloboda odborovej činnosti | Verifikátor 4.1.1.1:Informačná poznámka o zaručení odborovej slobody potvrdená a uverejnená na výveske príslušným orgánom | Zákon č. 09.004 z 29. 1. 2009 zákonníka práce (články 12, 17, 18, 30, 31, 33) | Všetky |

Verifikátor 4.1.1.2:Zápisnice z odborových schôdzí (ak sú zamestnanci členmi odborov) uverejnené na výveske |

Ukazovateľ 4.1.2:Zástupcovia zamestnancov zvolení v súlade s platnými právnymi predpismi majú potrebné znalosti na vykonávanie svojich úloh | Verifikátor 4.1.2.1:Zápisnica z valného zhromaždenia, na ktorom boli zvolení zástupcovia zamestnancov, potvrdená rezortným inšpektorom práce | Zákon č. 09.004 z 29. 1. 2009 zákonníka práce (články 58, 60, 67) | Všetky |

Verifikátor 4.1.2.2:Osvedčenia o vzdelaní potvrdené rezortným inšpektorom práce |

Ukazovateľ 4.1.3:Zamestnanci podniku sú oboznámení s dokumentmi, ktoré sa týkajú pracovných práv | Verifikátor 4.1.3.1:Informačné poznámky uverejnené na výveske | Zákon č. 09.004 z 29. 1. 2009 zákonníka práce (články 63 a 129) | Všetky |

Verifikátor 4.1.3.2:Zápisnica zo stretnutí medzi zástupcami zamestnancov a zamestnancami | Kolektívna zmluva podnikov lesného hospodárstva v Stredoafrickej republike (článok 10 ods. 4) |

Verifikátor 4.1.3.3:Vnútorný poriadok uverejnený na výveske |

Kritérium 4.2:Podnik rešpektuje práva pracovníkov, ako sú vymedzené platnými právnymi predpismi |

Ukazovateľ 4.2.1:Vzťahy medzi podnikom a jeho zamestnancami sú formalizované podľa zákonov | Verifikátor 4.2.1.1:Príklad kolektívnej zmluvy medzi podnikom lesného hospodárstva a zástupcami zamestnancov | Zákon č. 09.004 zákonníka práce (články 197 až 201 a článok 331) | Všetky |

Verifikátor 4.2.1.2:Zamestnávateľský register označený poradovým číslom a parafovaný rezortným inšpektorom práce |

Ukazovateľ 4.2.2:Pracovníci podniku sú odmeňovaní podľa platných právnych predpisov pre dané odvetvie činnosti a bez diskriminácie | Verifikátor 4.2.2.1:Výplatné listiny a mzdový výkaz | Zákon č. 09.004 zákonníka práce (články 221 až 230 a články 94 až 99) | Všetky |

Verifikátor 4.2.2.2:Pracovná zmluva podpísaná všetkými zmluvnými stranami | Kolektívna zmluva podnikov lesného hospodárstva |

Ukazovateľ 4.2.3:Podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia sú v súlade s platnými právnymi predpismi | Verifikátor 4.2.3.1:Zápisnice zo zasadnutí výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia | Zákon č. 09.004 zákonníka práce (články 82 až 87) | Všetky |

Verifikátor 4.2.3.2:Zoznam materiálu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia prideleného zamestnancom | Vyhláška 005/MFPESSFP/CAB/DGTEFP z 11. júla 2004 o zriadení a činnosti výborov pre bezpečnosť a ochranu zdravia v Stredoafrickej republike (články 1 až 3, články 9 až 17) |

Kolektívne zmluvy podnikov lesného hospodárstva |

Medzinárodný úrad práce, dohovor C155 o bezpečnosti a zdraví pracovníkov, 1981 [článok 12 písm. a) a b), článok 16] ratifikovaný SAR 5. 6. 2006 |

Ukazovateľ 4.2.4:Pracovný čas uplatňovaný v podniku je v súlade so zákonmi | Verifikátor 4.2.4.1:Systém kontroly dochádzky pracovníkov | Zákon č. 09.004 zákonníka práce (články 247 až 251) | Všetky |

Verifikátor 4.2.4.2:Identifikačné karty pracovníkov pre dochádzkové hodiny |

Verifikátor 4.2.4.3:Služobné prípisy podniku uverejnené na výveske |

Verifikátor 4.2.4.4:Výplatná listina |

Ukazovateľ 4.2.5:Prijímanie pracovníkov zohľadňuje vekové podmienky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi a Medzinárodnou organizáciou práce (MOP) | Verifikátor 4.2.5.1:Pracovné zmluvy podpísané všetkými dotknutými stranami | Zákon č. 09.004 zákonníka práce (články 247 až 249, článok 97) | Všetky |

Kolektívne zmluvy podnikov lesného hospodárstva |

Kritérium 4.3:Podnik rešpektuje práva miestneho a domorodého obyvateľstva |

Ukazovateľ 4.3.1:V súvislosti s lesnými koncesiami podnik uznáva a rešpektuje zvykové právo prístupu a užívania miestneho a domorodého obyvateľstva | Verifikátor 4.3.1.1:Plán obhospodarovania lesov schválený príslušným orgánom (predovšetkým sociálno-ekonomická správa) | Vyhláška č. 0.19 z 5. 7. 2006, ktorou sa schvaľujú vnútroštátne normy o vypracovaní plánov obhospodarovania lesov (diel 1) | PŤDOL |

Verifikátor 4.3.1.2:Dočasná zmluva podpísaná príslušným orgánom (PŤDOL v dočasnej zmluve) | Vyhláška č. 09.026 z 28. 7. 2009, ktorou sa schvaľujú vnútroštátne normy o vypracovaní plánov obhospodarovania lesov (diel 2) |

Verifikátor 4.3.1.3:Správa o úradnom zistení orgánu správy lesného hospodárstva potvrdená dotknutými stranami | Zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka (články 14 až 22, článok 107) |

Výnos 09.118 z 28. 4. 2009 (článok 17 ods. 4 a 5) |

Ukazovateľ 4.3.2:Ak podnik zničí majetok patriaci miestnemu a domorodému obyvateľstvu, náhrady škody sú v súlade s platnými pravidlami | Verifikátor 4.3.2.1:Protokol o úradnom zistení prečítaný a schválený dotknutými stranami | Vyhláška 005/ Ministerstva rozvoja vidieka z 9. júla 1973 | PŤDOL |

Verifikátor 4.3.2.2:Dôkazy o náhrade škody |

ZÁSADA 5:PRÁVNE PREDPISY O ŤAŽBE DREVA

Kritérium 5.1:Podnik informoval všetky strany zainteresované na využívaní lesných zdrojov, že mu bolo udelené oprávnenie na ťažbu dreva v dotknutej oblasti |

Ukazovateľ 5.1.1:Miestne obyvateľstvo, miestne samosprávy, mimovládne organizácie, decentralizované štruktúry štátu a ostatní partneri v oblasti rozvoja zainteresovaní na využívaní lesných zdrojov v danom územnom obvode boli informovaní o udelení PŤDOL | Verifikátor 5.1.1.1:Zápisnice zo stretnutí zameraných na zvýšenie povedomia vypracované podnikom a spoločne potvrdené zainteresovanými stranami | Zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka (článok 14) | PŤDOL |

Vyhláška č. 09.026 z 28. 7. 2009, ktorou sa schvaľujú vnútroštátne normy o vypracovaní plánov obhospodarovania lesov (diel 2) |

Kritérium 5.2:Dočasná zmluva je dodržaná. |

Ukazovateľ 5.2.1:Podnik dodržiava ustanovenia dočasnej zmluvy počas obdobia jej platnosti (tri roky) | Verifikátor 5.2.1.1:Správa správneho orgánu o kontrole | Zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka (články 102 a 107) | PŤDOL |

Dočasná zmluva o obhospodarovaní |

Vyhláška č. 0.19 z 5. 7. 2006, ktorou sa schvaľujú vnútroštátne normy o vypracovaní plánov obhospodarovania lesov (diel 1) |

Kritérium 5.3:Plán obhospodarovania lesov je zostavený a uplatňuje sa podľa právnych noriem |

Ukazovateľ 5.3.1:Posúdenia pred začatím obhospodarovania lesov sa uskutočnili podľa noriem predpísaných orgánom správy lesného hospodárstva | Verifikátor 5.3.1.1:Inventarizačná správa/ inventarizačné správy o obhospodarovaní lesov | Zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka (články 102 až 105 a článok 107) | PŤDOL |

Verifikátor 5.3.1.2:Správa o sociálno-ekonomickom prieskume | Dočasná zmluva o obhospodarovaní – ťažbe |

Ukazovateľ 5.3.2:Plán obhospodarovania lesov sa uskutočnil podľa noriem predpísaných orgánom správy lesného hospodárstva | Verifikátor 5.3.2.1:Konečná zmluva o obhospodarovaní lesov a ťažbe dreva | Zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka (článok 103) | PŤDOL |

Vyhláška č. 0.19 z 5. 7. 2006, ktorou sa schvaľujú vnútroštátne normy o vypracovaní plánov obhospodarovania lesov (diel 1) |

Vyhláška č. 09.026 z 28. 7. 2009, ktorou sa schvaľujú vnútroštátne normy o vypracovaní plánov obhospodarovania lesov (diel 2) |

Ukazovateľ 5.3.3:Lesný hospodársky plán je v súlade s normami | Verifikátor 5.3.3.1:List o úradnom schválení lesného hospodárskeho plánu | Zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka (články 94, 103 a 114) | PŤDOL |

Vyhláška č. 0.19 z 5. 7. 2006, ktorou sa schvaľujú vnútroštátne normy o vypracovaní plánov obhospodarovania lesov (diel 1) |

Vyhláška č. 09.026 z 28. 7. 2009, ktorou sa schvaľujú vnútroštátne normy o vypracovaní plánov obhospodarovania lesov (diel 2) |

Ukazovateľ 5.3.4:Ročný plán činnosti vrátane máp je v súlade s normami | Verifikátor 5.3.4.1:List, ktorým sa ukladá ročný plán činnosti (RPČ) v kabinete ministra lesného hospodárstva | Vyhláška č. 0.19 z 5. 7. 2006, ktorou sa schvaľujú vnútroštátne normy o vypracovaní plánov obhospodarovania lesov (diel 1) | PŤDOL |

Verifikátor 5.3.4.2:List o úradnom schválení RPČ | Vyhláška č. 09.026 z 28. 7. 2009, ktorou sa schvaľujú vnútroštátne normy o vypracovaní plánov obhospodarovania lesov (diel 2) |

Zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka (články 94, 103 a 114) |

Ukazovateľ 5.3.5:Pre plantáž alebo oblasť zalesnenia s plošnou výmerou väčšou alebo rovnajúcou sa 50 ha je vypracovaný jednoduchý hospodársky plán podľa platných právnych predpisov | Verifikátor 5.3.5.1:Jednoduchý hospodársky plán pre plantáže s plošnou výmerou väčšou alebo rovnajúcou sa 50 ha, ktorý spĺňa špecifikácie | Článok 64 zákona č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka SAR | plantáže |

Verifikátor 5.3.5.2:List o úradnom schválení jednoduchého hospodárskeho plánu | Články 72 až 75 vyhlášky č. 09.021 z 30. 4. 2009 |

Odkaz na prílohu IX: je potrebné vypracovať špecifikácie |

Kritérium 5.4:Podnik jasne vymedzil hranice jednotlivých dielcov lesa a dodržiava ich |

Ukazovateľ 5.4.1:Hranice ročnej výmery (HRV) alebo predbežných výmer porastov na výrub zanesené do máp sú vyznačené a dodržiavajú sa v súlade s právnymi predpismi | Verifikátor 5.4.1.1:Správy orgánu správy lesného hospodárstva o kontrole | Zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka (článok 105) | PŤDOL |

Vyhláška č. 09.026 z 28. 7. 2009, ktorou sa schvaľujú vnútroštátne normy o vypracovaní plánov obhospodarovania lesov (diel 2) |

Kritérium 5.5:Podnik vybudoval obslužné komunikácie podľa platných právnych predpisov |

Ukazovateľ 5.5.1:Sieť obslužných komunikácií je naplánovaná a buduje sa podľa platných právnych predpisov | Verifikátor 5.5.1.1:Ročný plán činnosti schválený orgánom správy lesného hospodárstva | Zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka (články 94, 103 a 114) | PŤDOL |

Verifikátor 5.5.1.2:Plán siete obslužných komunikácií vzťahujúci sa na predbežnú výmeru porastov na výrub | Dočasná zmluva o ťažbe |

Verifikátor 5.5.1.3:Administratívne povolenie na vybudovanie prístupových ciest (ak je potrebná prístupová cesta mimo RVPV) | Konečná zmluva |

Verifikátor 5.5.1.4:Správy orgánu správy lesného hospodárstva o kontrole |

Verifikátor 5.5.1.5:Povolenie na vybudovanie ciest pre RVPV |

Kritérium 5.6:Podnik vybral stromy na výrub podľa pravidiel stanovených v lesnom zákonníku, v pláne obhospodarovania lesov alebo podľa údajov ročného plánu činnosti (RPČ) |

Ukazovateľ 5.6.1:Pri operáciách ťažby dreva sú dodržané minimálne ťažobné hrúbky stanovené v pláne obhospodarovania (MŤHO) v prípade konečných zmlúv alebo minimálne ťažobné hrúbky stanovené administratívne (MŤHA) v prípade dočasných zmlúv | Verifikátor 5.6.1.1:Denníky miesta ťažby | Zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka (článok 105) | PŤDOL |

Verifikátor 5.6.1.2:Správy o splnení úlohy kontroly | Konečná zmluva o ťažbe |

Dočasná zmluva o ťažbe |

Ukazovateľ 5.6.2:Vyťažené dreviny sú povolené v pláne obhospodarovania, RPČ, vo vykonávacej vyhláške k lesnému zákonníku alebo v lesnom zákonníku | Verifikátor 5.6.2.1:Plán obhospodarovania | Vyhláška 09.021 z 30. 4. 2009 (článok 53) | PŤDOL |

Verifikátor 5.6.2.2:Denníky miesta ťažby | Konečná zmluva |

Verifikátor 5.6.2.3:Výkaz pohybu dreva | Zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka (články 186 a 190) |

Verifikátor 5.6.2.4:Osobitné povolenie pre nepovolené dreviny |

Kritérium 5.7:Podnik dodržiava všetky predpisy lesného zákonníka o zanechaní odpadu z lesnej ťažby dreva |

Ukazovateľ 5.7.1:Drevo je v lese zoťaté a opustené v súlade s platnými právnymi predpismi | Verifikátor 5.7.1.1:Denníky miesta ťažby | Konečná zmluva o ťažbe | PŤDOL |

Verifikátor 5.7.1.2:Protokol orgánu správy lesného hospodárstva o zistení zanechaného dreva | Dočasná zmluva o ťažbe |

Verifikátor 5.7.1.3:Správy orgánu správy lesného hospodárstva o kontrole | Zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka (články 201, 202 a 204) |

ZÁSADA 6:SPRACOVANIE PRODUKTOV LESNÉHO HOSPODÁRSTVA

Kritérium 6.1:Podnik zriadil najmenej jednu spracovateľskú jednotku v súlade s predpismi lesného zákonníka |

Ukazovateľ 6.1.1:Podnik má tri roky po udelení PŤDOL najmenej jednu spracovateľskú jednotku v súlade s právnymi predpismi | Verifikátor 6.1.1.1:Licencia spracovateľskej jednotky | Zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka (článok 39) | PŤDOL |

Dočasná zmluva o ťažbe |

Ukazovateľ 6.1.2:Podnik má dôkazy o dodržaní minimálnej ročnej spracovateľskej kvóty (70 %) stanovenej štátom | Verifikátor 6.1.2.1:Výkaz pohybu dreva alebo štatistický ročný výkaz | Zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka (článok 44) | |

Kritérium 6.2:Podnik zabezpečuje zákonnosť kúpených produktov z dreva vrátane dovezených |

Ukazovateľ 6.2.1:Guľatina a produkty z dreva dovezené na spracovanie sa evidujú podľa právnych predpisov | Verifikátor 6.2.1.1:Obchodné dovozné vyhlásenie | Dokument je potrebné vypracovať: odkaz na prílohu IX | PŤDOL |

Verifikátor 6.2.1.2:Výkaz pohybu dreva |

Ukazovateľ 6.2.2:Kúpená guľatina a produkty z dreva vrátane dovezených produktov na spracovanie sú známeho a zákonného pôvodu | Verifikátor 6.2.2.1:Licencia FLEGT krajiny pôvodu, ktorá je pripojená k dovezeným produktom | Dokument je potrebné vypracovať: odkaz na prílohu IX | PŤDOL |

Verifikátor 6.2.2.2:Osvedčenie o udržateľnej správe alebo osvedčenie o pôvode |

ZÁSADA 7:VŠEOBECNÉ ZDAŇOVANIE A ZDAŇOVANIE PRÍJMOV Z LESNÉHO HOSPODÁRSTVA

Kritérium 7.1:Podnik podal daňové priznania zodpovedajúce jeho skutočnej činnosti |

Ukazovateľ 7.1.1:Vyhlásenie o produkcii dreva je podané podľa právnych predpisov lesného zákonníka | Verifikátor 7.1.1.1:Výkaz pohybu dreva | Zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka (článok 190) | Všetky |

Ukazovateľ 7.1.2:Vyhlásenie o spracovaní dreva je v súlade s výkazom pohybu dreva | Verifikátor 7.1.2.1:Výkaz pohybu dreva | Zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka (článok 190) | Všetky |

Ukazovateľ 7.1.3:Vyhlásenia o uvedení dreva na trh a o vývoze produktov sú podané v súlade s právnymi predpismi | Verifikátor 7.1.3.1:Výkaz pohybu dreva | Zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka (článok 190) | Všetky |

Verifikátor 7.1.3.2:Colné vyhlásenia | Finančný zákon na jednotlivé rozpočtové roky |

Verifikátor 7.1.3.3:Obchodné vývozné vyhlásenie (OVV) | Výnos 86.328 z 20. novembra 1986 (článok 2) |

Ukazovateľ 7.1.4:Daňové a colné vyhlásenia sú podané v súlade s právnymi predpismi | Verifikátor 7.1.4.1:Potvrdenka o zaplatení živnostenskej dane | Finančný zákon na jednotlivé rozpočtové roky | Všetky |

Verifikátor 7.1.4.2:Potvrdenka o zaplatení MPD (minimálna paušálna daň) | Všeobecný daňový zákonník (články 120, 125, 140, 204, 247, 248 a 257) |

Verifikátor 7.1.4.3:Potvrdenka o zaplatení DPS/DP (daň platená spoločnosťami/daň z príjmu) |

Verifikátor 7.1.4.4:Potvrdenka o zaplatení dane z pridanej hodnoty (DPH) |

Kritérium 7.2:Podnik platí všetky dane a poplatky, ktorým podlieha, v predpísanej lehote |

Ukazovateľ 7.2.1:Všetky dane a poplatky súvisiace s lesným hospodárstvom sú uhradené v predpísanej lehote | Verifikátor 7.2.1.1:Potvrdenka o zaplatení dane z nájomného | Zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka (články 179 až 193) | PŤDOL |

Verifikátor 7.2.1.2:Potvrdenka o zaplatení dane za výrub | Finančný zákon na jednotlivé rozpočtové roky | Všetky |

Verifikátor 7.2.1.3:Potvrdenka o zaplatení dane za zalesnenie | Všetky |

Verifikátor 7.2.1.4:Oznámenie, ktorým sa predpisujú mimoriadne opatrenia týkajúce sa úhrady daní a poplatkov podnikom | Všetky |

Ukazovateľ 7.2.2:Všetky clá a poplatky súvisiace s vývozom dreva boli zaplatené včas | Verifikátor 7.2.2.1:Potvrdenka o zaplatení VC (vývozné clo) | Zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka (článok 198) | Všetky |

Verifikátor 7.2.2.2:Potvrdenka o zaplatení MPD (minimálna paušálna daň) | Finančný zákon na jednotlivé rozpočtové roky |

Verifikátor 7.2.2.3:Potvrdenka o zaplatení poplatku VNPSFÚ (poplatok za vybavenie nástrojmi na počítačové spracovanie finančných údajov) | Akt č. 1/92-UDEAC-CD-SE1 |

Články 12 a 22 colného zákonníka CEMAC |

Akt č. 1/93-UDEAC-573-CD-SE1 |

Akt č. 7/93-UDEAC-556-CD-SE1 |

Akt č. 16/96-UDEAC-556-CD-57 |

Akt č. 5/89-UDEAC-491 |

Ukazovateľ 7.2.3:Všetky clá a poplatky súvisiace s dovozom zariadení používaných podnikom sú uhradené | Verifikátor 7.2.3.1:Potvrdenka o zaplatení DC (dovozné clo) | Finančný zákon na jednotlivé rozpočtové roky | Všetky |

Verifikátor 7.2.3.2:Potvrdenka o zaplatení dane z pridanej hodnoty (DPH) | Akt č. 1/92-UDEAC-CD-SE1 |

Verifikátor 7.2.3.3:Potvrdenka o zaplatení IDS (integračná daň spoločenstva CEMAC) | Články 12 a 22 colného zákonníka CEMAC |

Verifikátor 7.2.3.4:Potvrdenky o zaplatení IPS (integračný príspevok spoločenstva CEMAC) | Akt č. 1/93-UDEAC-573-CD-SE1 |

Verifikátor 7.2.3.5:Potvrdenka o zaplatení poplatku VNPSFÚ (poplatok za vybavenie nástrojmi na počítačové spracovanie finančných údajov) | Akt č. 7/93-UDEAC-556-CD-SE1 |

Verifikátor 7.2.3.6:Potvrdenky o zaplatení poplatku OHADA (poplatok na účet OHADA) | Akt č. 16/96-UDEAC-556-CD-57 |

Verifikátor 7.2.3.7:Potvrdenky o zaplatení poplatku COMIFAC (poplatok na účet COMIFAC) | Akt č. 5/89-UDEAC-491 |

Ukazovateľ 7.2.4:Podnik repatrioval hodnoty "free on truck" (FOT) produktov deklarovaných pri vývoze mimo územia spoločenstva CEMAC späť do miestnej banky do 30 dní po dátume splatnosti stanovenom v zmluve | Verifikátor 7.2.4.1:Potvrdenie o bankovom účte | Zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka (článok 200) | Všetky |

Verifikátor 7.2.4.2:Doklad o prevode finančných prostriedkov |

ZÁSADA 8:PREPRAVA A VYSLEDOVATEĽNOSŤ PRODUKTOV LESNÉHO HOSPODÁRSTVA Z DREVA SÚ V SÚLADE S PRÁVNYMI PREDPISMI

Kritérium 8.1:Podnik môže mať svoje vlastné dopravné prostriedky |

Ukazovateľ 8.1.1:Kamióny a iné prostriedky na prepravu produktov lesného hospodárstva sú správne zaevidované a zapísané do registra | Verifikátor 8.1.1.1:Technický preukaz | Výnos č. 88.151 z 25. 4. 1988 (článok R138, článok R138 ods. 1 a článok R134 ods. 4)Zákon CIMA upravujúci poistenie (článok 200)Všeobecný daňový zákonník (vydanie z roku 2009) (článok 204) | Všetky |

Verifikátor 8.1.1.2:Informačný technický dokument |

Verifikátor 8.1.1.3:Poistenie |

Verifikátor 8.1.1.4:Dopravná licencia | V prípade prepravy produktov lesného hospodárstva na účely vývozu existuje dodatočný odkaz: výnos č. 90.043 z mája 1990 o organizácii cestnej dopravy v SAR |

Verifikátor 8.1.1.5:Povolenie dopravcu |

Ukazovateľ 8.1.2:Doklady na prepravu produktov z dreva na účely vývozu sú v súlade s platnými právnymi predpismi | Verifikátor 8.1.2.1:Prepravný list alebo nákladný list | Zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka (článok 93) | Všetky |

Verifikátor 8.1.2.2:Expedičný list s pripojenými špecifikáciami, formulárom D15, obchodným vývozným vyhlásením, faktúrou, osvedčením o pôvode | Colný zákonník CEMAC (články 133 a 134) |

Ukazovateľ 8.1.3:Podnik vykonáva opatrenia na uplatnenie zákazu prepravy osôb | Verifikátor 8.1.3.1:Vnútorný poriadok podniku | Výnos č. 90.043 z mája 1990 o organizácii cestnej dopravy v SAR | Všetky |

Verifikátor 8.1.3.2:Služobný prípis |

Kritérium 8.2:Podnik vykonáva označovanie zoťatých stromov na účely ich monitorovania a vysledovateľnosti spôsobmi uznanými právnymi predpismi v oblasti lesného hospodárstva |

Ukazovateľ 8.2.1:Guľatina a pne zoťatých stromov sú ociachované a označené podľa požiadaviek právnych predpisov | Verifikátor 8.2.1.1:Správa orgánu správy lesného hospodárstva o kontrole | –Zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka (články 93 a 96) | Všetky |

Ukazovateľ 8.2.2:Drevo v lesných skladoch je ociachované a označené podľa platných pravidiel | Verifikátor 8.2.2.1:Správa orgánu správy lesného hospodárstva o kontrole | Zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka (články 93 a 96) | Všetky |

Vyhláška ministerstiev č. 82 z 13. 2. 2004 |

Ukazovateľ 8.2.3:Doklady na prepravu guľatiny sú vyplnené pred výstupom z miesta ťažby | Verifikátor 8.2.3.1:Prepravný list (nazývaný aj dodací list alebo odosielací list) | Odkaz na prílohu IX: je potrebné vypracovať referenčný dokument pre vnútroštátny systém vysledovateľnosti | Všetky |

Ukazovateľ 8.2.4:Doklady na prepravu guľatiny a zásielok sú vyplnené pred výstupom zo skladu guľatiny a zo závodu | Verifikátor 8.2.4.1:Prepravný list (nazývaný aj dodací list alebo odosielací list) | Vyhláška ministerstiev č. 82 z 13. 2. 2004 | Všetky |

ZÁSADA 9:DODRŽIAVANIE ZMLUVNÝCH PODMIENOK

Kritérium 9.1:Podnik dodržiava formálne záväzky, ktoré prijal v hospodárskom pláne (HP), ročnom pláne činnosti (RPČ) a/alebo dočasnej zmluve s cieľom lepšie sa podieľať na miestnom rozvoji |

Ukazovateľ 9.1.1:Podnik riadne platí príspevky do rozpočtu obcí | Verifikátor 9.1.1.1:Potvrdenka o zaplatení inkasných príkazov | Zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka (články 177 až 192) | PŤDOL |

Verifikátor 9.1.1.2:Súhlas správneho orgánu na platenie príspevkov v splátkach |

Ukazovateľ 9.1.2:Uskutočňujú sa sociálne opatrenia naplánované podnikom, ktoré sú uvedené v RPČ a LHP alebo v dočasných zmluvách | Verifikátor 9.1.2.1:RPČ potvrdený orgánom správy lesného hospodárstva (každý RPČ obsahuje opis sociálnych opatrení uskutočnených v uplynulom roku) | Dokument je potrebné vypracovať: pripravovaná vyhláška potvrdzujúca normy lesného hospodárstva – odkaz na prílohu IX | PŤDOL |

Verifikátor 9.1.2.2:Dočasná zmluva podpísaná podnikom a ministerstvom lesného hospodárstva | Zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka (články 50 a 51) |

Kritérium 9.2:Podnik dodržiava dodatočné záväzky prijaté v rámci svojej koncesie v oblasti ochrany biodiverzity spolu s orgánom správy lesného hospodárstva |

Ukazovateľ 9.2.1:Podnik dodržiava záväzky, ktoré prijal v LHP, špecifikáciách, RPČ alebo v dočasnej zmluve s cieľom prispieť k boju proti pytliactvu a nelegálnej ťažbe dreva na území výkonu svojej činnosti | Verifikátor 9.2.1.1:Správy o kontrole miesta ťažby orgánom správy lesného hospodárstva | Dokument je potrebné vypracovať: pripravovaná vyhláška potvrdzujúca normy lesného hospodárstva – odkaz na prílohu IX | PŤDOL |

Verifikátor 9.2.1.2:Správy podniku o informačných a vzdelávacích kampaniach a o kampaniach na zvýšenie informovanosti | Zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka (článok 90) |

Verifikátor 9.2.1.3:RPČ potvrdený orgánom správy lesného hospodárstva | Zákon o ochrane živočíchov |

Verifikátor 9.2.1.4:Vnútorný poriadok | Vyhláška č. 84.045 z 27. júla 1984 (články 34, 111 a 112) |

ZÁSADA 10:VZŤAHY SO SUBDODÁVATEĽMI PRI INÝCH ČINNOSTIACH, AKO JE PRODUKCIA DREVA

Kritérium 10.1:Podnik (a v prípade súkromných plantáží súkromná osoba alebo spoločenstvo) si overuje, či všetci jeho subdodávatelia vykonávajú svoju činnosť legálne |

Ukazovateľ 10.1.1:Podnik (a v prípade súkromných plantáží súkromná osoba alebo spoločenstvo) overuje, či všetci jeho subdodávatelia a dodávatelia majú povolenie na vykonávanie svojej činnosti | Verifikátor 10.1.1.1:Platný súhlas na výkon činnosti | Zákon o registrácii kolkov a poručníctva (články 2 a 13) | Všetky |

Verifikátor 10.1.1.2:Zaevidované subdodávateľské zmluvy |

Kritérium 10.2:Podnik si plní svoje záväzky voči zmluvným stranám |

Ukazovateľ 10.2.1:Podnik (a v prípade súkromných plantáží súkromná osoba alebo spoločenstvo) platí za poskytované služby ustanovené v zmluve | Verifikátor 10.2.1.1:Faktúry | Občiansky zákonník (článok 1101 a nasledujúce) | Všetky |

Verifikátor 10.2.1.2:Doklad o prevode alebo šek alebo potvrdenka o príslušnej úhrade faktúr |

Zoznam zákonov, základných právnych predpisov, regionálnych a medzinárodných dohôd zohľadnených v právnych predpisoch o lesnom hospodárstve

Predpisy, ktoré boli zohľadnené v rámci tejto jednotnej tabuľky zákonnosti:

- nariadenia (83.083 z 31. 12. 1983, 84.045 z 27. 7. 1984),

- zákon č. 08.022 zo 17. 10. 2008 lesného zákonníka Stredoafrickej republiky a jeho vykonávacie predpisy: výnosy, vyhlášky, rozhodnutia a služobné prípisy,

- zákon č. 07.018 z 28. 12. 2007 zákonníka životného prostredia,

- zákon č. 09.004 zákonníka práce,

- zákon týkajúci sa občianskeho zákonníka SAR;

- zákon týkajúci sa všeobecného daňového zákonníka (obsahujúci zákon o registrácii kolkov a poručníctva),

- finančný zákon pre jednotlivé rozpočtové roky,

- zákon č. 06.035 z 28. 12. 2006 zákonníka o sociálnom zabezpečení,

- zákon č. 99.008 z 19. 5. 1999,

- zákon o poisťovníctve CIMA,

- colný zákonník CEMAC, akty colného zákonníka CEMAC:

- akt č. 1/92-UDEAC-CD-SE1,

- akt č. 1/93-UDEAC-573-CD-SE1,

- akt č. 7/93-UDEAC-556-CD-SE1,

- akt č. 16/96-UDEAC-556-CD-57,

- akt č. 5/89-UDEAC-491,

- zmluvy (kolektívna zmluva podnikov lesného hospodárstva v SAR, Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č. 155 z roku 1981, konečná zmluva o ťažbe dreva a obhospodarovaní lesov, dočasná zmluva o ťažbe dreva a obhospodarovaní lesov),

- zákon o ochrane živočíchov, nariadenie č. 84.045 z 27. júla 1984,

- zákon o registrácii kolkov a poručníctva,

- občiansky zákonník,

- výnosy:

- výnos č. 83.550 z 31. 12. 1983,

- výnos č. 09.116 z 27. 4. 2009,

- výnos č. 09.118 z 28. 4. 2009,

- výnos č. 00.068,

- výnos č. 88.151 z 25. 4. 1988,

- výnos č. 90.043 z mája 1990 o organizácii cestnej dopravy,

- výnos č. 86.328 z 20. 11. 1986,

- ministerské a medzirezortné vyhlášky:

- vyhláška č. 004/MEFPCI/DFB/CAB/SGS/DGID,

- vyhláška č. 09.020 z 30. 4. 2009,

- vyhláška č. 019 z 5. 7. 2006, ktorou sa schvaľujú vnútroštátne normy o vypracovaní plánov obhospodarovania lesov (diel 1),

- vyhláška č. 09.021 z 30. 4. 2009,

- vyhláška č. 005/MFPSSSFP/CAB/DGTEFP z 11. júla 2004,

- vyhláška ministerstiev č. 82 z 13. 2. 2004,

- vyhláška č. 005/ ministerstva rozvoja vidieka z 9. júla 1973,

- vyhláška č. 09.026 z 28. 7. 2009, ktorou sa schvaľujú vnútroštátne normy o vypracovaní plánov obhospodarovania lesov (diel 2),

- medzirezortná vyhláška č. 82 z 13. 2. 2004,

- príručka o registrácii.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

Podmienky prepustenia produktov z dreva, ktoré sa vyvážajú z partnerskej krajiny a na ktoré sa vzťahuje licencia FLEGT, do voľného obehu v Európskej únii

VŠEOBECNÝ RÁMEC

Podmienky vstupu na trh Únie produktov z dreva zo SAR, na ktoré sa vzťahuje licencia FLEGT, sú upravené nariadením (ES) č. 2173/2005 a nariadením Komisie (ES) č. 1024/2008 zo 17. októbra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidla vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 2173/2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva [1]. Postupy stanovené v týchto nariadeniach zahŕňajú možnosť prispôsobenia vnútroštátnym podmienkam jednotlivých členských štátov, a najmä možnosť, aby príslušnými orgánmi zodpovednými za uznanie licencií FLEGT pri vstupe na trh Únie mohli byť colné orgány, prípadne iný orgán. Z tohto dôvodu opis postupu obsahuje dve etapy overovania: 1. kontrolu dokumentov súvisiacich s licenciou a 2. kontrolu zhody skutočnej zásielky s príslušnou licenciou.

Cieľom tohto postupu uplatňovaného v Únii je posilniť kontroly zavedené SAR a overiť, či sú licencie FLEGT predložené pri vstupe do Únie skutočne riadne vystavené a zaevidované stredoafrickým licenčným orgánom a či sa vzťahujú na zásielky tak, ako to stanovili stredoafrické orgány. Príslušné orgány nemajú poverenie spochybňovať stredoafrický systém overovania zákonnosti a platnosť udelených licencií, pretože tieto otázky prípadne rieši spoločný výbor pre vykonávanie dohody.

Článok 1

Zaobchádzanie s licenciami

1. Licencia FLEGT (ďalej len "licencia") sa oznámi príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa na zásielku [2], ktorú sprevádza, vzťahuje vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu [3].

2. Po uznaní licencie príslušné orgány uvedené v odseku 1 informujú o tejto skutočnosti colné orgány v súlade s platnými vnútroštátnymi postupmi.

Článok 2

Kontrola dokumentov súvisiacich s licenciou

1. Licencie v papierovej forme zodpovedajú vzoru licencie opísanému v prílohe IV.

2. Licencia oznámená po dátume uplynutia jej platnosti sa pokladá za neplatnú.

3. Licencia nesmie obsahovať škrty ani prepísané slová, pokiaľ prepísané slová neboli potvrdené licenčným orgánom.

4. Neuznáva sa žiadne predĺženie platnosti licencie, pokiaľ toto predĺženie nebolo potvrdené licenčným orgánom.

5. Nemožno uznať žiadny odpis licencie alebo náhradný doklad, ak nebol vydaný a potvrdený licenčným orgánom.

Článok 3

Žiadosť o dodatočné informácie

1. V prípade pochybnosti o platnosti licencie, odpisu alebo náhradného dokladu môžu príslušné orgány požiadať licenčný orgán o dodatočné informácie.

2. K žiadosti možno priložiť kópiu licencie, odpisu alebo náhradného dokladu.

Článok 4

Fyzické overovanie

1. V náležitých prípadoch vykonávajú overovanie súladu skutočnej zásielky so zodpovedajúcou licenciou príslušné orgány.

2. Ak príslušné orgány považujú za potrebné vykonať dodatočné overenie zásielky, kontroly sa môžu uskutočniť s cieľom určiť, či je daná zásielka v súlade s informáciami poskytnutými v licencii a v archíve, v ktorom licenčný orgán príslušnú licenciu uchováva.

3. Ak sa objem alebo hmotnosť produktov z dreva v zásielke predloženej na účely prepustenia do voľného obehu nelíši o viac ako 10 % v porovnaní s objemom alebo hmotnosťou uvedenými v príslušnej licencii, zásielka sa pokladá za zhodnú s informáciami poskytnutými v licencii, pokiaľ ide o objem alebo hmotnosť.

4. Náklady vyplývajúce z overovania hradí dovozca, pokiaľ sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch príslušných členských štátov neustanovuje inak.

Článok 5

Predbežné overovanie

Licenciu oznámenú pred príchodom zásielky, na ktorú sa vzťahuje, možno uznať, ak spĺňa všetky požiadavky uvedené v prílohe IV k tejto dohode a ak sa nepokladá za potrebné vykonať dodatočné overenie v súlade s článkami 3 a 4 tejto prílohy.

Článok 6

Prepustenie do voľného obehu

1. V kolónke 44 jednotného colného dokladu, v ktorom sa uvádza colné vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu, je odkaz na číslo licencie, ktorá sprevádza produkty z dreva, na ktoré sa toto vyhlásenie vzťahuje.

Ak sa colné vyhlásenie predkladá elektronicky, odkaz je uvedený v kolónke určenej na tento účel.

2. Produkty z dreva môžu byť prepustené do voľného obehu len po skončení postupu opísaného v tejto prílohe.

[1] Ú. v. EÚ L 277, 18.10.2008, s. 23.

[2] Zásielkou sa rozumie dané množstvo produktov z dreva uvedených v prílohách II a III k nariadeniu (ES) č. 2173/2005, ku ktorému je priložená licencia FLEGT a ktoré bolo zaslané z partnerskej krajiny odosielateľom alebo dopravcom a predložené colnému úradu s cieľom prepustiť ho do voľného obehu v Únii.

[3] Prepustenie do voľného obehu je colný režim Únie. Prepustenie do voľného obehu zahŕňa: 1. výber dovozného cla, ktoré sa má zaplatiť; 2. prípadný výber iných platieb podľa príslušných platných predpisov o výbere takýchto platieb; 3. uplatnenie opatrení obchodnej politiky, ako aj opatrení zákazu alebo obmedzenia, pokiaľ neboli uplatnené v predchádzajúcom štádiu (v tomto prípade sa práve pri týchto opatreniach overí existencia licencie FLEGT); 4. splnenie ďalších formalít ustanovených v súvislosti s dovozom tovaru. Prepustením do voľného obehu získava tovar, ktorý nie je tovarom Únie, colný status tovaru Únie.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

POSTUP VYDÁVANIA A TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE LICENCIÍ FLEGT

KAPITOLA 1

FORMALITY SPOJENÉ SO ŽIADOSŤAMI O LICENCIU FLEGT

Článok 1

Každý podnik stredoafrického drevárskeho priemyslu, ktorý má záujem vyvážať produkty pochádzajúce z vlastnej ťažby, spracovania alebo obchodnej činnosti do Európskej únie, je povinný mať licenciu FLEGT pre každý náklad produktov z dreva a pre každé miesto určenia v Únii. Licencia FLEGT je prostriedok, ktorým sa potvrdzuje, že produkty z dreva boli legálne vyprodukované.

Článok 2

Licencia sa vydáva na základe písomnej žiadosti v papierovej forme zaslanej licenčnému orgánu. Žiadosť o vydanie licencie musí umožniť vyplniť v licencii všetky informácie zapísané v dodatku I tejto prílohy. Žiadosť o licenciu musí byť podaná s použitím jednotného vzorového formátu, ktorý uvedie do obehu úrad zodpovedný za lesné hospodárstvo.

Článok 3

Licenčný orgán je orgán určený ministerstvom lesného hospodárstva, ktorému podlieha. Orgán je pričlenený ku kabinetu ministra, ale nemá delegovanú funkciu. Je to plnoprávna štruktúra.

Zloženie a právomoci tohto licenčného orgánu sa vymedzia vyhláškou ministra lesného hospodárstva, ktorá sa vydá počas fázy vykonávania tejto dohody.

Článok 4

V predmete žiadosti sa uvedie "žiadosť o licenciu FLEGT".

Žiadosť obsahuje názov oprávnenia, číslo oprávnenia zapísané v hlavnom lesnom registri, dátum žiadosti a podpis žiadateľa. Ak chce žiadateľ získať licenciu FLEGT v Douale, výslovne to uvedie.

V prípade guľatiny žiadateľ okrem toho uvedie lesnú hospodársku jednotku.

V žiadosti sa jasne vymedzí druh, pôvod, objem a miesto určenia produktu, na ktorý sa žiadosť vzťahuje.

K tejto žiadosti sa pripoja nasledujúce colné dokumenty:

- dokument, ktorým sa špecifikuje štruktúra pre zaisťovanie príjmov z vývozu (BIVAC),

- obchodné vývozné vyhlásenie (OVV),

- formulár EUR.1,

- potvrdenia o colnom konaní (vývozné clo, minimálna paušálna daň, poplatok za vybavenie nástrojmi na počítačové spracovanie finančných údajov).

Formulár žiadosti o licenciu FLEGT sa vypracuje počas fázy rozvoja systému overovania zákonnosti (SOZ), potom ho licenčný orgán zašle dotknutým osobám, najmä vývozcom, a zverejní ho.

Článok 5

Referenčné údaje o žiadosti sú zaregistrované v archíve žiadajúcej spoločnosti a musia byť rovnaké ako referenčné údaje predložené kancelárii licenčného orgánu.

Článok 6

Žiadosti predložené spoločnosťami zaregistruje licenčný orgán, ktorý im spätne zašle potvrdenie o prevzatí.

Článok 7

Dokumenty predložené žiadajúcou spoločnosťou (správne vyplnený formulár žiadosti a colné dokumenty uvedené v článku 4 tejto prílohy) sa zašlú Ústrednému inšpektorátu vodného a lesného hospodárstva (ÚIVLH), ktorý overí zákonnosť nákladu, v súvislosti s ktorým bola podaná žiadosť o licenciu a vydá stanovisko týkajúce sa súladu s predpismi. Použité postupy overovania sú opísané v prílohe V. Overenie inšpektorátom ÚIVLH je povinné.

Článok 8

Licenčný orgán vydá s odvolaním sa na stanovisko ÚIVLH:

- ak sa licencia udeľuje v Douale, dokument potvrdzujúci predbežné kladné stanovisko v skrátenej maximálnej lehote približne dvoch pracovných dní po prevzatí žiadosti, ak je v súlade s postupom opísaným v prílohe V overená zákonnosť nákladu, na ktorý sa vzťahuje licencia,

- ak sa licencia udeľuje v Bangui, licenciu v skrátenej maximálnej lehote približne dvoch pracovných dní po prevzatí žiadosti, ak je v súlade s postupom opísaným v prílohe V overená zákonnosť nákladu, na ktorý sa vzťahuje licencia.

Postup použitý v prípade nedodržania súladu je opísaný v prílohe V.

Výsledok overovania sa oznámi spoločnosti a archivuje ho Stredisko pre údaje o lesnom hospodárstve (SÚLH) rovnako ako kópie vydaných licencií. Licenčný orgán vedie na tento účel register.

Formality pre žiadosti o vydanie licencie budú vypracované vo fáze rozvoja SOZ, licenčný orgán ich potom oznámi dotknutým osobám, najmä potenciálnym vývozcom, a zverejní ich.

KAPITOLA 2

POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA LICENCIÍ FLEGT

Článok 9

Licencia FLEGT sa vydáva v papierovej alebo elektronickej forme.

Licencia obsahuje informácie uvedené v dodatku 1 v súlade s vysvetľujúcimi poznámkami v dodatku 2.

Článok 10

Licencia FLEGT platí odo dňa jej vydania.

Doba platnosti licencie FLEGT je šesť mesiacov. Dátum skončenia platnosti je uvedený v licencii.

Po skončení platnosti sa licencia pokladá za neplatnú. V prípade riadne preukázaných okolností vyššej moci sa licenčnému orgánu FLEGT môže predložiť nová žiadosť o licenciu.

V prípade zničenia dotknutých produktov z dreva sa licencia FLEGT stane neplatnou a zašle sa späť licenčnému orgánu.

Článok 11

Licencia v papierovej forme zodpovedá formátu uvedenému v dodatku 1.

Článok 12

Používa sa papier s hmotnosťou 120 gramov/m2.

Jeho formát je 21/29 cm (A4). Farby papierového formulára sú nasledujúce:

- biela v prípade formulára č. 1 "Originál",

- žltá v prípade formulára č. 2 "Kópia pre colné úrady Únie",

- zelená v prípade formulára č. 3 "Kópia pre stredoafrické colné orgány",

- modrá v prípade formulára č. 4 "Kópia pre licenčný orgán".

Článok 13

Licencie sa vypĺňajú na písacom stroji alebo na počítači. Podpíšu sa rukou.

Odtlačky pečiatky licenčného orgánu sa dávajú kovovou pečiatkou, najlepšie oceľovou. Pečiatku licenčného orgánu však môže nahradiť reliéfna pečiatka v kombinácii s perforovanými písmenami a číslicami. Na vyznačenie povolených množstiev použije licenčný orgán akýkoľvek nesfalšovateľný prostriedok, ktorý znemožňuje vloženie čísiel alebo dodatočných poznámok.

Formulár nesmie obsahovať ani škrty, ani opravy, pokiaľ nie je overená ich hodnovernosť pečiatkou a podpisom licenčného orgánu.

Licencie sú vytlačené a vypĺňané vo francúzštine.

Článok 14

Licencia sa vystavuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve sa odovzdajú žiadateľovi.

Po vyplnení, potvrdení, podpísaní a vyznačení dátumu licenčným orgánom:

- prvé vyhotovenie s označením "Originál" sa odovzdá žiadateľovi na účely predloženia príslušným orgánom členského štátu Únie, v ktorom je zásielka, na ktorú sa vzťahuje licencia, predmetom vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu,

- druhé vyhotovenie s označením "Kópia pre colné úrady Únie" sa odovzdá žiadateľovi na účely predloženia príslušným colným orgánom členského štátu Únie, v ktorom je zásielka, na ktorú sa vzťahuje licencia, predmetom vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu,

- tretie vyhotovenie s označením "Kópia pre stredoafrické colné úrady" sa odovzdá colnému úradu SAR,

- štvrté vyhotovenie s označením "Kópia pre licenčný orgán" bude archivovať licenčný orgán v SÚLH.

KAPITOLA 3

STRATENÁ, ODCUDZENÁ ALEBO ZNIČENÁ LICENCIA FLEGT

Článok 15

V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia originálu a/alebo kópie pre colné úrady Únie môže držiteľ licencie alebo jeho oprávnený zástupca požiadať licenčný orgán o vydanie náhradného(-ých) dokladu(-ov) na základe dokladu alebo dokladov, ktorý(-é) má v držbe alebo ktorý(-é) bol(-i) predložený(-é) pri podávaní žiadosti o licenciu FLEGT.

V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia kópie pre stredoafrické colné úrady môže držiteľ licencie požiadať licenčný orgán o vydanie náhradného dokladu.

Licenčný orgán vydá náhradný(-é) doklad(-y) do 24 hodín po prijatí žiadosti držiteľa licencie.

Náhradné doklady obsahujú všetky informácie a poznámky uvedené v licencii, ktorú nahrádzajú, vrátane jej čísla.

Náhradný(-é) doklad(-y) obsahuje(-ú) poznámku "Duplikát".

V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia náhradného dokladu nemožno vydať žiadny iný náhradný doklad.

Ak sa stratená alebo odcudzená licencia nájde, stane sa neplatnou a musí sa vrátiť licenčnému orgánu.

KAPITOLA 4

POCHYBNOSTI O PLATNOSTI LICENCIE FLEGT

Článok 16

V prípade pochybnosti o platnosti licencie alebo náhradného dokladu môžu príslušné orgány požiadať licenčný orgán o dodatočné overenie.

Ak to licenčný orgán považuje za potrebné, môže požiadať príslušné orgány, aby mu zaslali kópiu spochybnenej licencie alebo spochybneného náhradného dokladu.

Ak to licenčný orgán považuje za potrebné, odoberie licenciu a vydá opravené vyhotovenie s poznámkou, ktorej pravosť sa potvrdí pečiatkou "Duplikát", ktoré odovzdá príslušným orgánom.

Ak sa potvrdí platnosť licencie, licenčný orgán to oznámi príslušným orgánom, najlepšie elektronicky, a zašle naspäť kópie licencie. Kópie takto spätne zaslané obsahujú poznámku potvrdené/overené uvedenú prostredníctvom odtlačku pečiatky "Potvrdené dňa …".

Ak spochybnená licencia nie je platná, licenčný orgán to oznámi príslušným orgánom, najlepšie elektronicky.

--------------------------------------------------

Dodatky

1. Formulár licencie

2. Vysvetlivky

--------------------------------------------------

Dodatok 1

Formát licencie FLEGT

1

ORIGINÁL

1

1. Vydávajúci orgán

Názov

Adresa

2. Krajina pôvodu: STREDOAFRICKÁ REPULIKA

Druh oprávnenia: …

Ťažobný subjekt: …

Číslo oprávnenia(-í): …

LHJ: …

Zmluva č.: …

E101 č.: …

3. Číslo licencie FLEGT

4. Dátum skončenia platnosti

5. Krajina vývozu

7. Spôsob dopravy

6. Kód ISO

8. Držiteľ licencie (meno a adresa)

9. Obchodný názov dreva alebo produktov z dreva

10. Položky HS

11. Bežný(-é) alebo vedecký(-é) názov (názvy)

12. Krajina ťažby

13. Kódy ISO

14. Objem(-y) (m3)

15. Čistá hmotnosť (kg)

16. Počet jednotiek

17. Rozlišovacie znaky

18. Podpis a pečiatka vydávajúceho orgánu

Miesto a dátum

+++++ TIFF +++++

2

KÓPIA PRE COLNÉ ÚRADY ÚNIE

2

1. Vydávajúci orgán

Názov

Adresa

2. Krajina pôvodu: STREDOAFRICKÁ REPULIKA

Druh oprávnenia: …

Ťažobný subjekt: …

Číslo oprávnenia(-í): …

LHJ: …

Zmluva č.: …

E101 č.: …

3. Číslo licencie FLEGT

4. Dátum skončenia platnosti

5. Krajina vývozu

7. Spôsob dopravy

6. Kód ISO

8. Držiteľ licencie (meno a adresa)

9. Obchodný názov dreva alebo produktov z dreva

10. Položky HS

11. Bežný(-é) alebo vedecký(-é) názov (názvy)

12. Krajina ťažby

13. Kódy ISO

14. Objem(-y) (m3)

15. Čistá hmotnosť (kg)

16. Počet jednotiek

17. Rozlišovacie znaky

18. Podpis a pečiatka vydávajúceho orgánu

Miesto a dátum

+++++ TIFF +++++

3

KÓPIA PRE STREDOAAFRICKÉ ÚRADY

3

1. Vydávajúci orgán

Názov

Adresa

2. Krajina pôvodu: STREDOAFRICKÁ REPULIKA

Druh oprávnenia: …

Ťažobný subjekt: …

Číslo oprávnenia(-í): …

LHJ: …

Číslo zmluvy: …

E101 č.: …

3. Číslo licencie FLEGT

4. Dátum skončenia platnosti

5. Krajina vývozu

7. Spôsob dopravy

6. Kód ISO

8. Držiteľ licencie (meno a adresa)

9. Obchodný názov dreva alebo produktov z dreva

10. Položky HS

11. Bežný(-é) alebo vedecký(-é) názov (názvy)

12. Krajina ťažby

13. Kódy ISO

14. Objem(-y) (m3)

15. Čistá hmotnosť (kg)

16. Počet jednotiek

17. Rozlišovacie znaky

18. Podpis a pečiatka vydávajúceho orgánu

Miesto a dátum

+++++ TIFF +++++

4

KÓPIA PRE LICENČNÝ ORGÁN

4

1. Vydávajúci orgán

Názov

Adresa

2. Krajina pôvodu: STREDOAFRICKÁ REPULIKA

Druh oprávnenia: …

Ťažobný subjekt: …

Číslo oprávnenia(-í): …

LHJ: …

Číslo zmluvy: …

E101 č.: …

3. Číslo licencie FLEGT

4. Dátum skončenia platnosti

5. Krajina vývozu

7. Spôsob dopravy

6. Kód ISO

8. Držiteľ licencie (meno a adresa)

9. Obchodný názov dreva alebo produktov z dreva

10. Položky HS

11. Bežný(-é) alebo vedecký(-é) názov (názvy)

12. Krajina ťažby

13. Kódy ISO

14. Objem(-y) (m3)

15. Čistá hmotnosť (kg)

16. Počet jednotiek

17. Rozlišovacie znaky

18. Podpis a pečiatka vydávajúceho orgánu

Miesto a dátum

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Dodatok 2

Vysvetľujúce poznámky

Všeobecné informácie

- Formuláre vyplňte veľkými písmenami.

- Kódy ISO, ak sú uvedené, sa vzťahujú na medzinárodné štandardné kódy jednotlivých krajín pozostávajúce z dvoch písmen.

Kolónka 1 | Licenčný orgán | Uveďte názov a adresu licenčného orgánu. |

Kolónka 2 | Krajina pôvodu: Stredoafrická republika | [Druh licencie, ťažobný subjekt, č. licencie(-í), lesná hospodárska jednotka, zmluva č., E101 č.] |

Kolónka 3 | Číslo licencie FLEGT | Uveďte číslo licencie. |

Kolónka 4 | Dátum skončenia platnosti | Obdobie platnosti licencie. |

Kolónka 5 | Krajina vývozu | Ide o partnerskú krajinu, z ktorej sa produkty z dreva vyviezli do EÚ. |

Kolónka 6 | Kód ISO | Uveďte dvojpísmenový kód partnerskej krajiny uvedenej v kolónke 5. |

Kolónka 7 | Spôsob dopravy | Uveďte spôsob dopravy z miesta vývozu. |

Kolónka 8 | Držiteľ licencie | Uveďte názov a adresu vývozcu. |

Kolónka 9 | Obchodné označenie dreva a produktov z dreva | Uveďte obchodný názov produktu(-ov) z dreva. |

Kolónka 10 | Položka v HS | Uveďte štvormiestny alebo šesťmiestny číselný kód tovaru ustanovený podľa harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovaru. |

Kolónka 11 | Všeobecné alebo vedecké názvy | Uveďte všeobecné alebo vedecké názvy kategórií dreva použitého v produkte. Ak sa produkt skladá z viacerých kategórií, použite osobitný riadok pre každú kategóriu. Táto položka je dobrovoľná v prípade kompozitných produktov alebo produktov z komponentov, ktoré obsahujú viaceré neidentifikovateľné kategórie. |

Kolónka 12 | Krajina ťažby | Uveďte krajiny, kde boli vyťažené kategórie dreva uvedené v kolónke 10. Ak sa produkt skladá z viacerých kategórií, uveďte všetky použité zdroje dreva. Táto položka je dobrovoľná v prípade kompozitných produktov alebo produktov z komponentov, ktoré obsahujú viaceré neidentifikovateľné kategórie. |

Kolónka 13 | Kódy ISO | Uveďte kód ISO krajín uvedených v kolónke 12. Táto položka je dobrovoľná v prípade kompozitných produktov alebo produktov, ktoré obsahujú viaceré neidentifikovateľné kategórie (napríklad drevotrieskové dosky). |

Kolónka 14 | Objem (m3) | Uveďte celkový objem v m3. Táto položka je dobrovoľná okrem prípadu, keď boli vynechané informácie v kolónke 15. |

Kolónka 15 | Čistá hmotnosť | Uveďte celkovú hmotnosť v kg, teda čistú hmotnosť produktov z dreva bez kontajnerov alebo obalov iných ako priečniky, rozpery, etikety atď. Táto položka je dobrovoľná okrem prípadu, keď boli vynechané informácie v kolónke 14. |

Kolónka 16 | Počet jednotiek | Uveďte počet jednotlivých kusov, ak ide o najlepší prostriedok na určenie množstva priemyselných produktov. Nepovinný údaj. |

Kolónka 17 | Rozlišovacie znaky | V náležitých prípadoch uveďte akýkoľvek rozlišovací znak, napr. číslo výrobnej série alebo číslo konosamentu. Nepovinný údaj. |

Kolónka 18 | Podpis a odtlačok pečiatky vydávajúceho orgánu | V kolónke musí byť podpis splnomocneného úradníka a odtlačok úradnej pečiatky licenčného orgánu s uvedením miesta a dátumu. |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

SYSTÉM OVEROVANIA ZÁKONNOSTI (SOZ)

I. ÚVOD

1.1. Kontext

a) Prezentácia sektora

Územie SAR s celkovou rozlohou 623000 km2 pokrývajú diverzifikované ekosystémy vrátane 54000 km2 hustých lesov rozdelených na dva bloky: juhozápadný lesný masív, ktorý pokrýva 3800000 ha, a juhovýchodný masív, ktorý pokrýva 1600000 ha. V súčasnosti je predmetom priemyselnej ťažby dreva len juhozápadný lesný masív.

K dnešnému dňu je v prevádzke jedenásť lesných spoločností s priemernou ročnou produkciou približne 600000 m3 guľatiny a 200000 m3 reziva (zdroje: štatistické ročenky MVLPRH).

Hlavnými miestami určenia stredoafrického dreva sú: Európa, Ázia, Amerika a Afrika.

b) Štruktúry, ktoré sú v súčasnosti zodpovedné za kontrolu

Kontrolné štruktúry, ktoré efektívne vykonávajú funkciu kontroly v jednotlivých ministerských rezortoch tak na centrálnej úrovni, ako aj na úrovni decentralizovaných úradov, sú vymenované ďalej v texte.

- Ministerstvo vodného, lesného, poľovného a rybného hospodárstva (MVLPRH)

Na centrálnej úrovni: každodenne sa vykonávajú kontroly dokumentov, zatiaľ čo kontroly v teréne sa vykonávajú s rôznou frekvenciou (štvrťročnou alebo polročnou):

- Generálne riaditeľstvo pre vodné, lesné, poľovné a rybné hospodárstvo (GRVLPRH) prostredníctvom dvoch riaditeľstiev – riaditeľstva pre ťažbu dreva a lesný priemysel (RŤDLP) a riaditeľstva pre inventarizáciu a obhospodarovanie lesov (RIOL),

- Ústredný inšpektorát vodného a lesného hospodárstva (ÚIVLH),

- Stredisko pre údaje o lesnom hospodárstve (SÚLH),

- Mobilná zásahová a kontrolná skupina (MZKS) zložená zo zástupcov týchto ministerstiev:

- Ministerstvo vodného, lesného, poľovného a rybného hospodárstva,

- Ministerstvo financií a rozpočtu,

- Ministerstvo národnej obrany (polícia),

- Riaditeľstvo pre právne a sporové veci (RPSV).

Na úrovni decentralizovaných úradov: frekvencia kontrol na decentralizovanej úrovni nie je osobitne vymedzená. Tieto kontroly môžu byť štvrťročné alebo polročné. Kontroly na hraničných miestach sa však vykonávajú každodenne pri každom prechode nákladného vozidla s nákladom:

- Generálne riaditeľstvo pre regionálne služby prostredníctvom regionálnych riaditeľstiev pre vodné a lesné hospodárstvo, prefektúrnych inšpektorátov a hraničných inšpektorátov.

- Ministerstvo životného prostredia a ekológie:

- generálne riaditeľstvo pre životné prostredie,

- ústredný inšpektorát pre oblasť životného prostredia a ekológie.

- Ministerstvo financií a rozpočtu:

- generálny finančný inšpektorát,

- generálne colné riaditeľstvo,

- generálne daňové riaditeľstvo.

- Ministerstvo obchodu a priemyslu:

- ústredný inšpektorát pre oblasť obchodu,

- generálne riaditeľstvo pre obchod a hospodársku súťaž,

- decentralizovaný úrad ministerstva obchodu pri jednotnom kontaktnom mieste.

- Ministerstvo štátnej služby, sociálneho zabezpečenia a pracovného začlenenia mladých ľudí:

- ústredný inšpektorát práce,

- rezortný inšpektorát práce,

- riaditeľstvo pre vymáhanie a sporové veci Národnej sociálnej poisťovne,

- generálne riaditeľstvo SAOVZ.

- Ministerstvo rozvoja vidieka a poľnohospodárstva.

- Ministerstvo spravodlivosti:

- súdny inšpektorát,

- predseda obchodného súdu,

- registratúrne oddelenie obchodného súdu.

- Ministerstvo verejnej bezpečnosti a správy územia:

- dopravná polícia.

c) Určenie oblastí, ktoré si vyžadujú zlepšenia

Uplatňovanie SOZ si vyžaduje zlepšenia v týchto oblastiach.

- Právny rámec: niektoré právne predpisy, najmä zákony rôznych zákonníkov (zákonník životného prostredia v decembri 2007, lesný zákonník v roku 2008), existujú v SAR na účely zlepšenia správy v jej lesnom hospodárstve. Práce na analýze a príprave dohody však ukázali, že stredoafrické právne predpisy týkajúce sa sektora lesného hospodárstva potrebujú byť doplnené.

- Inštitucionálny rámec:

Ministerstvo vodného a lesného hospodárstva, ktoré ako prvé zodpovedá za riadenie tohto sektora, má určité problémy, pokiaľ ide o dotiahnutie svojej politiky do úspešného konca. Nezrovnalosti zistené pri kontrolách sa dajú vysvetliť týmito ťažkosťami:

- súčasný nedostatok ľudských zdrojov a ich nízka kvalifikácia,

- materiálne zdroje: ťažkosti sa týkajú sa nedostatočného dostatočného technického vybavenia na overovanie, logistických potrieb v oblasti zberu, spracovania a riadenia údajov a pracovného rámca,

- finančné zdroje: SAR má vzhľadom na svoje obrovské potreby finančné ťažkosti. CAS-DF (osobitný účelový fond na rozvoj lesného hospodárstva), ktorý je jedným z finančných nástrojov na podporu sektora, je užitočný, ale nestačí na krytie potrieb a plnenie výziev v oblasti správy v lesnom hospodárstve. Okrem toho je niekedy nútený napĺňať neplánované potreby mimo sektora lesného hospodárstva.

Nezávislé monitorovanie

Občianska spoločnosť sa štruktúrovala v podobe platformy, ale právomoci a prostriedky sú v súčasnosti obmedzené a neumožňujú jej uskutočňovať nezávislé monitorovanie.

Nezávislý audit

SAR nemá v súčasnosti systém vonkajšieho auditu alebo nezávislého "pozorovania" svojho systému lesného hospodárstva.

V prílohe IX sú navrhnuté dodatočné opatrenia na odstránenie niektorých z týchto zistených nedostatkov.

1.2. Rozsah pôsobnosti SOZ

Produkty, na ktoré sa vzťahuje SOZ, sú vymedzené v prílohe I.

SOZ sa vzťahuje na všetky súčasné zdroje produktov z dreva určených na vývoz. V roku 2010 sa to týka zdrojov v rámci:

- povolení na ťažbu dreva a obhospodarovanie lesov (PŤDOL),

- plantáží (nazývaných aj "oblasti zalesňovania").

SOZ sa vzťahuje na drevo v režime tranzitu a na dovezené drevo. Používa sa aj v prípade dreva a produktov vyvezených na trhy mimo územia Únie.

SOZ sa naopak nevzťahuje na drevo vyťažené v rámci:

- lesov spoločenstiev a

- živnostenských povolení na ťažbu dreva.

Napriek tomu, že tieto ustanovenia stanovuje lesný zákonník, v SAR v skutočnosti doteraz neexistuje les spoločenstva, ani živnostenské povolenie na ťažbu dreva. Na tieto zdroje sa preto v SOZ neprihliada. Produkty z dreva pochádzajúce z lesov spoločenstiev alebo vyťažené na základe živnostenského povolenia na ťažbu by sa však mohli stať realitou a v budúcnosti by sa mali vyvážať do Únie. V SOZ sa teda na ne bude prihliadať.

Na vnútroštátny trh spotreby dreva sa SOZ opísaný v tejto dohode nevzťahuje. Miestne činnosti, ktoré pokrývajú vnútroštátnu spotrebu produktov z dreva, sa pravidelne kontrolujú podľa ustanovení stanovených mimo rámca tejto dohody. SOZ opísaný v dohode zaručuje, že vyvezené produkty nezahŕňajú produkty pochádzajúce z vnútroštátneho trhu.

2. VYMEDZENIE ZÁKONNOSTI A OVEROVANIE ZÁKONNOSTI DREVA

2.1. Tabuľky zákonnosti

SAR má právne predpisy (lesný zákonník, zákonník životného prostredia, colný zákonník CEMAC, všeobecný daňový zákonník, zákonník práce a sociálnych zákonov atď.), ako aj rôzne vykonávacie predpisy, ktorých príslušné ustanovenia týkajúce sa lesohospodárskej činnosti boli premietnuté do zásad, kritérií a ukazovateľov v dvoch tabuľkách zákonnosti (PŤDOL a plantáže) uvedené v prílohe II.

Pri niektorých ukazovateľoch nie je v týchto tabuľkách uvedený ku dňu parafovania tejto dohody odkaz na právny predpis. Upravené odkazy na zákony a iné právne predpisy (najmä odkazy uvedené v prílohe IX) sa vytvoria počas fázy vykonávania tejto dohody a pred vydaním prvej licencie FLEGT Stredoafrickou republikou. Tabuľky zákonnosti a všeobecnejšie SOZ sa budú aktualizovať podľa vývoja obsahu právnej úpravy. Prílohy k tejto dohode sa teda zmenia a doplnia na základe rozhodnutia spoločného výboru pre vykonávanie dohody podľa článku 26 tejto dohody.

V SAR nebol pridelený žiadny les spoločenstva alebo živnostenské povolenie. Tabuľky zákonnosti týkajúce sa lesov spoločenstiev a živnostenských povolení sa vypracujú počas vykonávania tejto dohody pred udelením prvých takýchto povolení.

2.2. Overovanie tabuliek zákonnosti

Na overovaní zákonnosti sa zúčastňuje niekoľko centralizovaných a decentralizovaných orgánov ministerstiev, ktorých plnenie úloh bude môcť doplniť nezávislé pozorovanie občianskej spoločnosti. Týmito orgánmi ministerstiev sú:

- Generálne riaditeľstvo pre vodné, lesné, poľovné a rybné hospodárstvo (GR VLPRH) prostredníctvom dvoch riaditeľstiev – Riaditeľstva pre ťažbu dreva a lesný priemysel (RŤDLP) a Riaditeľstva pre inventarizáciu a obhospodarovanie lesov (RIOL), ktoré zabezpečujú jednotlivé overenia na centrálnej úrovni,

- Generálne riaditeľstvo pre regionálne služby (GRRS) prostredníctvom regionálnych riaditeľstiev (RR), prefektúrnych inšpektorátov a hraničných inšpektorátov zabezpečuje jednotlivé overenia na regionálnej úrovni,

- SÚLH zbiera, centralizuje a spracúva údaje v rámci riadiaceho databázového systému (RDS),

- ústredný inšpektorát vodného a lesného hospodárstva (ÚIVLH), ktorý dohliada na riadne fungovanie overovania zákonnosti a zaručuje ho,

- mobilná zásahová a kontrolná skupina (MZKS), ktorá zabezpečuje bezprostredné úlohy overovania,

- riaditeľstvo pre právne a sporové veci pri ministerstve vodného a lesného hospodárstva overuje register prípadov porušenia právnych predpisov a prípadov vymáhania pohľadávok vo veci transakcie,

- regionálne riaditeľstvá pre prácu, ktoré overujú súlad s predpismi v oblasti zamestnanosti a sociálneho zaobchádzania s pracovníkmi,

- generálne riaditeľstvo pre dane, ktoré overuje registráciu na daňovom úrade (NIF = DIČ) a riadne platenie daní,

- generálne riaditeľstvo pre urbanizmus a bývanie zasahuje do procesu vydávania listu vlastníctva (týka sa to plantáží),

- predseda Obchodného súdu overuje, či sa na podnik nevzťahuje žiadny odsudzujúci rozsudok,

- registratúry obchodného súdu overujú, či je podnik riadne zaregistrovaný,

- riaditeľstvo pre vymáhanie pohľadávok, kontrolu a sporové veci (Národnej sociálnej poisťovne – NSP) overuje vymáhanie sociálnych príspevkov,

- riaditeľstvo pre štúdie, plánovanie a zamestnanosť overuje aktualizáciu dokumentácií zamestnávateľov.

Nezávislé pozorovanie občianskej spoločnosti: tvorí ho niekoľko stredoafrických mimovládnych organizácií, ktoré predstavujú platformu občianskej spoločnosti pre oblasť správy v lesnom hospodárstve. Plní úlohu podpory ministerských rezortov zapojených do overovania.

V uvedenej tabuľke sú opísané pravidlá overovania zákonnosti zásielok produktov z dreva.

Vysvetľujúce informácie k tabuľke:

Prvá kolónka (1) : ukazovatele tabuľky zákonnosti, ktoré musia byť vyplnené, aby bol náklad považovaný za zákonný a aby mohlo byť vydané povolenie.

Druhá kolónka (2) : verifikátory, ktoré umožňujú potvrdiť, že ukazovateľ je naozaj splnený.

Tretia kolónka (3) a štvrtá kolónka (4) : rezorty a štruktúry zodpovedné za overovanie ukazovateľa.

Piata kolónka (5) : metodika overovania, ktorá sa potvrdí počas fázy vykonávania tejto dohody.

Šiesta kolónka (6) : orgány zodpovedné za kontrolu overovania a metodiku kontroly.

IND | Ukazovatele (1) | Verifikátory (2) | Rezorty (3) | Overovacie štruktúry (4) | Metodika overovania (5) | Orgány zodpovedné za kontrolu overovania a metodiku kontroly (6) |

1.1.1. | Registrácia na hospodárskych úradoch: ministerstvo obchodu a priemyslu | 1.1.1.1:Rozhodnutie ministerstva, ktorým sa udeľuje súhlas na ťažbu dreva | Ministerstvo obchodu a priemyslu | Generálne riaditeľstvo pre obchod, hospodársku súťaž a spotrebu/riaditeľstvo pre hospodársku súťaž/oddelenie pre hospodársku súťaž a potláčanie podvodov | Metodika: | Zodpovedný orgán: |

| | | | | 1.Kontrola obchodného súhlasu | Ústredný inšpektorát ministerstva obchodu |

| | | | Decentralizovaný útvar ministerstva obchodu pri jednotnom kontaktnom mieste | Obchodný súhlas sa vydá jednorazovo a obvykle sa overí pri overovaní profesijného preukazu obchodníka | Ústredný inšpektorát ministerstva lesného hospodárstva (ÚIVLH) |

| | | | Riaditeľstvo pre vnútorný obchod | | Metodika: |

| | | | | 2.Kontrola predĺženia profesijného preukazu obchodníka | ÚI ministerstva obchodu |

| | | | | 1.Profesijný preukaz obchodníka sa musí predĺžiť každý rok v priebehu prvého polroka (od 1. januára do 30. júna) | 1.Prijatie súhrnnej správy riaditeľstva pre obchod a dokladovú kontrolu |

| | | | | 2.Overovanie predĺženia sa preto systematicky vykonáva každý rok od 1. júla prostredníctvom obhliadok vo všetkých obchodných podnikoch | 2.Kontrola overovania na základe náhodného výberu a spísania protokolu |

| | | | | | 3.Zaslanie informácií o skontrolovaných vzorkách SÚLH v rámci ÚIVLH |

| | 1.1.1.2:Profesijný preukaz obchodníka | | | 3.Ak si obchodník preukaz nepredĺžil, GROHSS mu zašle predvolanie | ÚIVLH |

| | | | | 4.Po vypočutí obchodníka spíše protokol a | |

| | | | | 5.oznámi obchodníkovi pokutu (list podpísaný ministrom obchodu) | 1.Kontrola vloženia strediskom SÚLH informácií do RDS |

| | | | | Frekvencia: | Frekvencia: |

| | | | | 1.1.1.1:jednorazová | 1.1.1.1:jednorazová |

| | | | | 1.1.1.2:ročná | 1.1.1.2:ročná |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | 1.1.1.1: | ÚI ministerstva obchodu |

| | | | | 1.Zápis do databázy decentralizovaného orgánu ministerstva obchodu pri jednotnom kontaktnom mieste | 1.Spísanie protokolu |

| | | | | 2.Vloženie informácií strediskom SÚLH do RDS | ÚIVLH: |

| | | | | 1.1.1.2: | 1.Vloženie výsledku kontroly do RDS |

| | | | | 1.Spísanie protokolu (papierový formát) a jeho archivovanie na generálnom riaditeľstve pre obchod | |

| | | | | 2.Vloženie informácií strediskom SÚLH do RDS | |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | Tok 1:Registrácia (obchodný súhlas) | 1.Od Ústredného obchodného inšpektorátu do SÚLH v rámci Ústredného inšpektorátu ministerstva vodného a lesného hospodárstva |

| | | | | 1.Zaslanie raz za štvrťrok riaditeľstvom pre vnútorný obchod (útvar pre vybavovanie formalít pri jednotnom kontaktnom mieste) zoznamu (v digitálnej a papierovej verzii) nových zaregistrovaných spoločností alebo činností, ktoré sa dotýkajú lesnícko-drevárskeho sektora, stredisku SÚLH | 2.Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT (treba vytvoriť formulár na prenos výsledku overovania) |

| | | | | 2.Vloženie strediskom SÚLH informácií do RDS | |

| | | | | 3.Zaslanie papierovej verzie zoznamu ÚIVLH | |

| | | | | Tok 2:Predĺženie registrácie | |

| | | | | GROHSS: | |

| | | | | Zaslanie raz do roka správy o celkovom stave podnikov v lesnícko-drevárskom sektore Ústrednému obchodnému inšpektorátu a kópie správy SÚLH v rámci ÚIVLH (treba vytvoriť formulár na výmenu informácií) | |

| | | | | SÚLH: | |

| | | | | 1.Prijatie súhrnnej správy | |

| | | | | 2.Vloženie informácií do RDS | |

1.1.2. | Registrácia na daňovom úrade (ministerstvo financií a rozpočtu, generálne riaditeľstvo pre dane) | 1.1.2.1:Platný preukaz daňovníka | Ministerstvo vodného, lesného, poľovného a rybného hospodárstva | Stredisko pre údaje o lesnom hospodárstve (SÚLH) | Metodika: | Zodpovedný orgán: Ústredný inšpektorát vodného a lesného hospodárstva |

| | | Ministerstvo financií a rozpočtu | Orgán daňovej registrácie (riaditeľstvo pre štúdie, daňové právne predpisy, registráciu a sporové veci) | 1.Zaslanie raz za štvrťrok orgánom daňovej registrácie (riaditeľstvo pre štúdie, daňové právne predpisy, registráciu a sporové veci) zoznamu (v digitálnej a papierovej verzii) nových zaregistrovaných spoločností alebo činností, ktoré sa dotýkajú lesnícko-drevárskeho sektora, s nasledujúcimi informáciami stredisku SÚLH v rámci ÚIVLH: názvom podniku alebo fyzickej osoby, DIČ a dátumom registrácie (treba vytvoriť formulár na výmenu informácií) | Metodika: |

| | 1.1.2.2:Potvrdenie o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) | | | 2.Prijatie zoznamu strediskom SÚLH | 1.Prijatie zoznamu zaslaného strediskom SÚLH |

| | | | | 3.Vloženie informácií do RDS | 2.Overenie súladu podnikov |

| | | | | | 3.Vloženie výsledkov overovania týkajúcich sa jednotlivých podnikov do RDS |

| | | | | Frekvencia: v prípade daného podniku jednorazová | Frekvencia: v prípade daného podniku jednorazová |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | 1.Vloženie strediskom SÚLH informácií do RDS | 1.Vloženie výsledkov kontroly overovania do RDS |

| | | | | 2.Archivovanie zoznamu (v papierovom formáte) | |

| | | | | Tok: Zaslanie papierovej verzie zoznamu ÚIVLH | Tok: Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

1.1.3. | Registrácia v Národnej sociálnej poisťovni | 1.1.3.1:Potvrdenie o registrácii v NSP | Ministerstvo práce | Riaditeľstvo pre vymáhanie pohľadávok, kontrolu a sporové veci/oddelenie vymáhania pohľadávok | Metodika: | Zodpovedný orgán: ÚIVLH |

| | | | | 1.Žiadosť o registráciu podaná v jednotnom kontaktnom mieste (riaditeľstvo pre vymáhanie pohľadávok, kontrolu a sporové veci/oddelenie registrácie) | Metodika: |

| | | | | | 1.Prijatie zoznamu zaslaného strediskom SÚLH |

| | | | | 2.Dokumentácia zaslaná do sídla Národnej sociálnej poisťovne na účely overenia predošlých registrácií a pridelenia identifikačného čísla | 2.Overenie súladu podnikov3.Vloženie výsledkov overovania týkajúcich sa jednotlivých podnikov do RDS |

| | | | | 3.Obhliadka v priestoroch podniku zameraná na overenie pravdivosti vyhlásenia: skutočný dátum začatia činnosti, počet zamestnancov a mzdový fond | |

| | | | | 4.V prípade nepravdivého vyhlásenia vystavenie opravného protokolu | |

| | | | | Pozn.: V súčasnosti 48 h po registrácii na daňovom úrade NSP automaticky vytvorí dokumentáciu zamestnávateľa na základe informácií získaných priamo od daňových úradov | |

| | | | | Frekvencia: pri každej registrácii | Frekvencia: v prípade daného podniku jednorazová |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Ministerstvo práce | |

| | | | | 1.Zaevidovanie do databázy jednotného kontaktného miesta (digitálny formát) | |

| | | | | 2.Vytvorenie dokumentácie zamestnávateľa (papierový formát) | |

| | | | | 3.Zápis zamestnávateľa do registra (papierový formát) | |

| | | | | 4.Archivovanie na mechano-grafickej karte v NSP (digitálny formát) | Vloženie informácií do RDS |

| | | | | V prípade nepravdivého vyhlásenia: | |

| | | | | 1.Opravný protokol (papierový formát) | |

| | | | | 2.Správa oddelenia vymáhania pohľadávok o kontrole | |

| | | | | Ministerstvo lesného hospodárstva/SÚLH | |

| | | | | 1.Archivovanie v papierovom formáte zoznamu podnikov a ich situácie | |

| | | | | 2.Vloženie informácií od RDS | |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | 1.Zaslanie raz za štvrťrok zoznamu (v digitálnom a papierovom formáte) zaregistrovaných zamestnávateľov spolu s ich identifikačnými číslami stredisku SÚLH v rámci ÚIVLH na účely jeho vloženia do RDS (treba vytvoriť postupy výmeny informácií) | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

| | | | | 2.Zaslanie ÚIVLH kópie zoznamu a záznamu o situácii každého jedného podniku strediskom SÚLH | |

1.1.4. | Registrácia na úrade zodpovednom za lesné hospodárstvo po skončení platného postupu udelenia povolenia | 1.1.4.1:Správa komisie pre udeľovanie PŤDOL, za ktorú zodpovedá ministerstvo lesného hospodárstva | Ministerstvo lesného hospodárstva | Generálne riaditeľstvo pre vodné, lesné, poľovné a rybné hospodárstvo (GRVLPRH) | Metodika: | Zodpovedný orgán: Ústredný inšpektorát vodného, lesného, poľovného a rybolovného hospodárstva |

| | | | | | Metodika: |

| | | | | V prípade podnikov existujúcich v roku 2010 | |

| | | | | 1.Overenie každého PŤDOL v hlavnom lesnom registri | 1.Prijatie správy zaslanej GRVLH |

| | | | | 2.Vypracovanie správy obsahujúcej základné informácie (č. PŤDOL, dátum jeho udelenia, orgán, ktorý ho udelil) | 2.Kontrola platnosti informácií o všetkých PŤDOL |

| | 1.1.4.2:Správa nezávislého pozorovateľa, za ktorú zodpovedá ministerstvo lesného hospodárstva | | | 3.Zaslanie SÚLH v rámci ÚIVLH správy spolu s papierovými kópiami rozhodnutí o udelení povolenia (treba vytvoriť formulár) | 3.Vloženie výsledkov kontroly overenia do RDS |

| | | | | V prípade nových podnikov | |

| | 1.1.4.3:Výnos o udelení povolenia na ťažbu dreva a obhospodarovanie lesov | | | 1.Postupné zaslanie základných údajov a papierovej kópie rozhodnutia ÚIVLH a SÚLH v rámci ÚIVLH | |

| | | | | Frekvencia: v prípade daného podniku jednorazová | Frekvencia: v prípade daného podniku jednorazová |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | 1.Vloženie základných údajov do RDS | Vloženie informácií do RDS |

| | | | | 2.Digitalizácia a vloženie rozhodnutia do RDS | |

| | | | | 3.Archivovanie v papierovom formáte | |

| | | | | 4.Aktualizácia informácií | |

| | | | | Tok: Od GRVLH k SÚLH a ÚIVLH | Tok: Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

1.1.5. | Registrácia na justičných úradoch (ministerstvo spravodlivosti, obchodný súd) | 1.1.5.1:Obchodný a úverový register (OÚR) | Ministerstvo spravodlivosti | Registratúra obchodného súdu a predseda obchodného súdu | | Zodpovedný orgán: Registratúra obchodného súdu a predseda obchodného súdu/ÚIVLH |

| | | | | Metodika: | Metodika: |

| | 1.1.5.2:Notárska zápisnica o založení podniku | | | 1.Pravidelná kontrola registra a dokladov o zápise na základe predvolania dotknutej osoby na obchodný súd v prípade pozastavenia činnosti | 1.Pravidelná kontrola registra a dokladov o zápise na základe predvolania dotknutej osoby na obchodný súd v prípade pozastavenia činnosti |

| | | | | 2.Overenie dokladu | 2.Overenie dokladu |

| | 1.1.5.3:Oznámenie čísla zápisu registratúrou obchodného súdu | | | Frekvencia: V prípade potreby zmena kapitálu, rozdelenie spoločnosti, zmena konateľa, pridanie činností atď. | Frekvencia: V prípade potreby zmena kapitálu, rozdelenie spoločnosti, zmena konateľa, pridanie činností atď. |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Zápis do "štátneho registra" | Zápis do "štátneho registra" |

| | | | | Vloženie informácií do RDS | Vloženie výsledkov kontroly overovania do RDS |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | 1.Zaslanie raz za štvrťrok zoznamu zaregistrovaných podnikov a výsledkov overenia uskutočneného v priebehu roka (treba vytvoriť postup výmeny informácií) | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

| | | | | 2.Vloženie strediskom SÚLH informácií do RDS | |

1.1.6. | Registrácia na úradoch práce a zamestnanosti | 1.1.6.1:Zamestnávateľský register označený poradovým číslom a parafovaný rezortným inšpektorom práce | Ministerstvo práce | Rezortný inšpektorát práce | Metodika: | Zodpovedný orgán: Riaditeľstvo pre prácu a sociálne zabezpečenie/ministerstvo lesného hospodárstva |

| (ministerstvo práce a zamestnanosti, inšpektorát práce) | | | Generálne riaditeľstvo práce a sociálneho zabezpečenia | Každoročné parafovanie zamestnávateľského registra | Metodika: |

| | | | | | Ministerstvo práce |

| | | | | | 1.Preskúmanie správ o činnosti regionálneho inšpektora práce a sociálneho zabezpečenia |

| | | | | | 2.Súhrnná správa o celkovej situácii jednotlivých podnikov za uplynulý rok a jej zaslanie stredisku SÚLH v rámci ÚIVLH v súlade s postupom, ktorý treba vytvoriť |

| | | | | | Ministerstvo lesného hospodárstva |

| | | | | | 1.Prijatie dokumentov strediskom SÚLH |

| | | | | | 2.Vloženie informácií do RDS |

| | | | | | 3.Zaslanie papierovej kópie ÚIVLH |

| | | | | | 4.Overenie vloženia informácií inšpektorátom ÚIVLH |

| | | | | Frekvencia: v prípade daného podniku jednorazová, ale s každoročnou aktualizáciou | Frekvencia: v prípade daného podniku jednorazová, ale s každoročnou aktualizáciou |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | | Ministerstvo práce |

| | | | | Výročná správa zaslaná Riaditeľstvu pre prácu a sociálne zabezpečenie (RPSZ) | Výročná správa zaslaná Generálnemu riaditeľstvu pre prácu a sociálne zabezpečenie (GRPSZ) |

| | | | | | Ministerstvo lesného hospodárstva |

| | | | | | 1.Vloženie SÚLH informácií do RDS |

| | | | | | 2.Archivovanie informácií v papierovej forme strediskom SÚLH |

| | | | | | 3.Vloženie inšpektorátom ÚIVLH do RDS výsledkov kontroly vloženia strediskom SÚLH informácií do RDS |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | Od inšpektorátu k RPSZ | Od RPSZ ku GRPSZ a k SÚLH/ÚIVLH |

| | | | | | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

1.1.7. | Registrácia v obchodných komorách: obchodná a priemyselná komora | 1.1.7.1:Potvrdenie obchodnej komory | Ministerstvo lesného hospodárstva | Stredisko údajov o lesnom hospodárstve (SÚLH) | | Zodpovedný orgán: Ústredný inšpektorát vodného a lesného hospodárstva |

| | | | | Metodika: | Metodika: |

| | | Ministerstvo obchodu | Orgán pre registráciu podnikov (obchodná komora) pri jednotnom kontaktnom mieste | 1.Zaslanie raz za štvrťrok stredisku SÚLH v rámci ÚIVLH kópií potvrdení obchodnej komory (POK) a zoznamu podnikov zaregistrovaných úradom pre registráciu podnikov (obchodná komora) pri jednotnom kontaktnom mieste | Vloženie výsledkov kontroly overovania do RDS |

| | | | | 2.Prijatie strediskom SÚLH | |

| | | | | 3.Vloženie informácií do RDS | |

| | | | | 4.Overenie súladu podnikov | |

| | | | | 5.Vloženie informácií o výsledkoch týkajúcich sa jednotlivých podnikov do RDS | |

| | | | | 6.Štvrťročná aktualizácia RDS | |

| | | | | Frekvencia: v prípade daného podniku jednorazová | Frekvencia: v prípade daného podniku jednorazová |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Vloženie strediskom SÚLH informácií do RDS | Vloženie informácií do RDS |

| | | | | Archivovanie (papierový formát) | |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | Zaslanie kópie POK inšpektorátu ÚIVLH | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

1.1.8. | Registrácia v Stredoafrickej agentúre pre odbornú prípravu a zamestnanosť – SAOPZ | 1.1.8.1:Žiadosť zamestnávateľa o zápis do registra doložená poradovým číslom a úradne potvrdená | Ministerstvo práce | Generálne riaditeľstvo SAOPZ: riaditeľstvo pre finančné veci (orgán kontroly sporových vecí) | Metodika: | Zodpovedný orgán: |

| | | | Regionálny inšpektorát práce | | |

| | | | | Pravidelné overovanie zo strany SAOPZ prebieha v rovnakom čase ako kontroly zo strany rezortného inšpektorátu práce a v súlade s rovnakými postupmi | Riaditeľstvo pre prácu a sociálne zabezpečenie/Generálne riaditeľstvo SAOPZ |

| | | | | Navrhuje sa tento postup: | Metodika |

| | | | | 1.Zaslanie raz za štvrťrok zoznamu (v digitálnej a papierovej verzii) nových zaregistrovaných spoločností alebo činností, ktoré sa dotýkajú lesnícko-drevárskeho sektora, stredisku SÚLH | Ministerstvo práce |

| | | | | 2.Prijatie zoznamu strediskom SÚLH | 1.Preskúmanie správ o činnosti regionálneho inšpektora práce a sociálneho zabezpečenia |

| | | | | 3.Vloženie informácií do RDS | 2.Súhrnná správa o celkovej situácii jednotlivých podnikov za uplynulý rok a jej zaslanie stredisku SÚLH v rámci ÚIVLH v súlade s postupom, ktorý treba vytvoriť |

| | | | | | Ministerstvo lesného hospodárstva |

| | | | | | 1.Prijatie dokumentov strediskom SÚLH |

| | | | | | 2.Vloženie informácií do RDS |

| | | | | | 3.Zaslanie papierovej kópie inšpektorátu ÚIVLH |

| | | | | | 4.Overenie vloženia informácií inšpektorátom ÚIVLH |

| | | | | Frekvencia: v prípade daného podniku jednorazová | Frekvencia: v prípade daného podniku jednorazová |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Vloženie strediskom SÚLH informácií do RDS | Vloženie výsledkov kontroly overovania do RDS |

| | | | | Archivovanie (papierový formát) | |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | Zaslanie papierovej kópie zoznamu inšpektorátu ÚIVLH | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

1.2.1. | Platenie príspevkov NSP | 1.2.1.1:Potvrdenie NSP alebo záverečná potvrdenka | Ministerstvo práce | Oddelenie vymáhania pohľadávok riaditeľstva pre vymáhanie pohľadávok, kontrolu a sporové veci (RVPKSV) | Metodika: | Zodpovedný orgán: Riaditeľstvo pre vymáhanie pohľadávok, kontrolu a sporové veci/Ústredný inšpektorát vodného a lesného hospodárstva |

| | | | | 1.Aktualizácia dokumentácie zamestnávateľa k dátumu skončenia jej platnosti | |

| | | | | Termíny: | |

| | | | | Veľkí zamestnávatelia (20 alebo viac zamestnancov) platia príspevky mesačne a majú jeden mesiac na podanie hlásenia za predchádzajúci mesiac | Metodika: |

| | | | | Malí zamestnávatelia (menej ako 20 zamestnancov) platia príspevky štvrťročne a na ich zaplatenie majú 15 dní | Riaditeľstvo pre vymáhanie pohľadávok, kontrolu a sporové veci |

| | | | | 2.Zaslanie upomienky neplatičom s presným vyčíslením pokuty, ktorú majú zaplatiť (10 % celkovej sumy) | Pravidelné overovanie v prípade podozrenia alebo ohlásenia prípadu Spísanie protokolu o kontrole |

| | | | | 3.V prípade nezaplatenia začatie súdneho konania 10 dní po zaslaní upomienky | ÚIVLH 1.Prijatie zoznamu zaslaného strediskom SÚLH |

| | | | | 4.Vypracovanie štvrťročnej správy | 2.Overenie súladu medzi informáciami zadanými strediskom SÚLH a informáciami o statuse jednotlivých zamestnávateľov |

| | | | | | 3.Vloženie výsledkov do RDS |

| | | | | Frekvencia: štvrťročná | Frekvencia: štvrťročná |

| | | | | | RVPKSV: v prípade potreby |

| | | | | | ÚIVLH: mesačná |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Protokol o upomienke (papierový formát) | RVPKSV: správa o kontrole |

| | | | | Archivovanie strediskom SÚLH | ÚIVLH: vloženie informácií do RDS |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | Zaslanie raz za štvrťrok stredisku SÚLH v rámci ÚIVLH zoznamu podnikov s opisom ich situácie (v papierovom formáte na formulári, ktorý treba vytvoriť) na účely jeho vloženia do RDS; SÚLH vloží informácie do RDS, papierovú kópiu zašle inšpektorátu ÚIVLH a dokument bude archivovať (v papierovom formáte) | RVPKSV zašle správy o kontrole inšpektorátu ÚIVLH, ktorý ich zašle stredisku SÚLH na účely vloženia do databázového systému ÚIVLH poskytne informácie o situácii jednotlivých podnikov licenčnému orgánu |

1.2.2. | Platenie príspevkov alebo odvodov agentúre SAOPZ | 1.2.2.1:Štvrťročné hlásenie o vyplatených mzdách | Ministerstvo práce | Riaditeľstvo pre štúdie, plánovanie a zamestnanosť (RŠPZ) | Metodika: | Zodpovedný orgán: |

| | | | SAOPZ | 1.Kontrola pracovných zmlúv a úradných potvrdení SAOPZ na účely overenia súladu so zaručenou minimálnou mzdou podľa jednotlivých sociálno-profesijných kategórií | Riaditeľstvo pre prácu a sociálne zabezpečenie |

| | | | Administratívne a finančné riaditeľstvo (AFR) | 2.Overovanie zamestnaneckých kariet | ÚIVLH |

| | | | | 3.Štvrťročné overovanie potvrdeniek o zaplatení | Metodika: |

| | | | Rezortný regionálny inšpektorát | 4.Vypracovanie správy o splnení úlohy | Ministerstvo práce |

| | | | | 5.Vypracovanie štvrťročnej správy o situácii jednotlivých podnikov v súlade s postupom, ktorý treba vytvoriť | 1.Prijatie informácií AFR o hláseniach počtu zamestnancov2.Overenie úradného potvrdenia |

| | | | | 6.Zaslanie štvrťročnej správy stredisku SÚLH v rámci ÚIVLH | 3.Žiadosť na AFR prostredníctvom oddelenia vymáhania pohľadávok zo strany zamestnávateľov |

| | | | | | 4.Ročná správa s kópiou SÚLH v rámci ÚIVLH |

| | 1.2.1.2:Dôkazy o úhrade zamestnávateľského príspevku | | | Frekvencia: | Frekvencia: —ročná za posledné 4 štvrťroky (ministerstvo práce) |

| | | | | štvrťročná | —štvrťročná – ministerstvo lesného hospodárstva (ÚIVLH) |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | správy o splnení úlohy kontroly | ročné správy |

| | | | | štvrťročné správy | vloženie informácií do RDS |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | Od RŠPZ/AFR k SÚLH v rámci ÚIVLH | Od GRPSZ k ÚIVLH |

| | | | | | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu |

1.3.1. | Činnosť podniku nie je pozastavená alebo zastavená na základe súdneho rozhodnutia | 1.3.1.1:Rozsudky súdov | Ministerstvo spravodlivosti | Registratúry | Metodika: | Zodpovedný orgán: |

| | | | | Registratúry: | Ministerstvo spravodlivosti: súd prvého stupňa (SPS) |

| | | Ministerstvo lesného hospodárstva | Riaditeľstvo pre právne a sporové veci ministerstva lesného hospodárstva (MPSV) | 1.Zápis do registra jednotlivých súdov, v ktorých obvode došlo k porušeniu predpisov | MVLPRH: Generálne riaditeľstvo pre podporné služby (GRPS) |

| | | | | 2.Vypracovanie správy (papierový formát podľa osnovy, ktorú treba vytvoriť) o každom prípade porušenia predpisov a výročnej správy | Metodika: |

| | | | Regionálne riaditeľstvo pre vodné a lesné hospodárstvo (RR) | 3.Zaslanie správy/správ a kópie rozsudku regionálnemu riaditeľstvu pre vodné a lesné hospodárstvo (RR) v obvode prefektúrnych súdov v súlade s postupom, ktorý treba vytvoriť | SPS: 1.Kontrola riadneho vedenia registra rozsudkov2.Vypracovanie ročnej správy, ktorej kópia sa posiela stredisku SÚLH v rámci ÚIVLH |

| | | | | 4.Zaslanie správy a kópie rozsudku DAFC s kópiou SÚLH v rámci ÚIVLH buď riaditeľstvom RRVLH alebo registratúrami z Bangui | |

| | | | | RPSV: | GRPS: |

| | | | | 1.Zápis do registra prípadov porušenia predpisov (dokument, ktorý treba vytvoriť, pretože v súčasnosti neexistuje) | Kontrola riadneho vedenia registra porušení predpisov |

| | | | | SÚLH: | ÚIVLH: |

| | | | | 1.Vloženie informácií do databázy | Kontrola zadania informácií do RDS strediskom SÚLH |

| | | | | Archivovanie správy | |

| | | | | Frekvencia: | Frekvencia: |

| | | | | pri každom pozastavení alebo zastavení činnosti | ročná |

| | 1.3.1.2:Register prípadov porušenia predpisov vedený ministerstvom lesného hospodárstva | Ministerstvo lesného hospodárstva | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Registratúry: | ÚIVLH: |

| | | | | Zápis do registra rozsudkov okresného súdu | Vloženie informácií o výsledku kontroly do RDS |

| | | | | Vypracovanie správy, ktorá sa archivuje v papierovom formáte | |

| | | | | RPSV: | |

| | | | | Vedenie registra prípadov porušenia predpisov | |

| | | | | SÚLH: | |

| | | | | Vloženie informácií do RDS | |

| | | | | Archivovanie správy a rozsudku v papierovom formáte | |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | Prefektúrne súdy: | |

| | | | | 1.Správy registratúr na riaditeľstvo RRVLH | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu |

| | | | | 2.Zaslanie správy RPSV s kópiou stredisku SÚLH v rámci ÚIVLH | |

| | | | | Súdy v Bangui: | |

| | | | | 1.Správy registratúr na riaditeľstvo RPSV s kópiou stredisku SÚLH v rámci ÚIVLH | |

1.3.2. | Činnosť podniku nie je pozastavená alebo zastavená z dôvodu správnej sankcie | 1.3.2.1:Register prípadov porušenia predpisov vedený ministerstvom lesného hospodárstva | Ministerstvo lesného hospodárstva | Riaditeľstvo pre právne a sporové veci ministerstva lesného hospodárstva (RPSV) | Metodika: 1.3.2.1:to isté ako v bode 1.3.1 | Zodpovedný orgán: ÚIVLH |

| | | | | | Metodika: |

| | | | | 1.3.2.2: | |

| | 1.3.2.2:Rozhodnutie o pozastavení ministerstva životného prostredia | | | 1.Zápis do registra prípadov porušenia predpisov riaditeľstvom RPSV2.Vypracovanie správy | GRPS: Kontrola riadneho vedenia registra prípadov porušenia predpisov |

| | | | | 3.Zaslanie správy a rozhodnutia stredisku SÚLH v rámci ÚIVLH | |

| | | | | | ÚIVLH: Kontrola informácií vložených strediskom SÚLH do RDS |

| | | | | Frekvencia: pri každom pozastavení alebo zastavení činnosti | Frekvencia: ročná |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | RPSV: | ÚIVLH: |

| | | | | Vedenie registra prípadov porušenia predpisov | Vloženie informácií o výsledku kontroly do RDS |

| | | | | SÚLH: | |

| | | | | Vloženie informácií do RDS | |

| | | | | Archivovanie správy a rozhodnutia o pozastavení alebo zastavení činnosti v papierovom formáte | |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | Od RPSV k SÚLH v rámci ÚIVLH | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

1.4.1. | Podnik má uhradené pokuty a penále za zistené porušenie právnych predpisov | 1.4.1.1:Potvrdenka o zaplatení sumy transakcie alebo pokút a penále | Ministerstvo lesného hospodárstva | GRVLH, mobilná zásahová a kontrolná skupina (MZKS) | Metodika: 1.Predbežná kontrola registra prípadov porušenia predpisov pred každým splnením úlohy zo strany MZKS a generálneho riaditeľstva pre vodné a lesné hospodárstvo | Zodpovedný orgán: Ústredný inšpektorát vodného, lesného, poľovného a rybného hospodárstva |

| | | | | 2.Prehliadka v účtovných oddeleniach | |

| | | | | 3.Vypracovanie správy | Metodika: |

| | | | | 4.Zaslanie inšpektorátu ÚIVLH správy v 2 vyhotoveniach, z ktorých jedno sa zašle priamo stredisku SÚLH | Overenie vloženia informácií do RDS strediskom SÚLH a vloženie informácií o výsledku kontroly do RDS |

| | | | | Frekvencia: štvrťročná | Frekvencia: polročná |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Správa o splnení úlohy v papierovom a digitálnom formáte archivovaná v SÚLH a na GRVLH | Vloženie informácií do RDS |

| | | | | Vloženie informácií do RDS | |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | Od GRVLH k SÚLH v rámci ÚIVLH a ÚIVLH | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

2.1.1. | Podnik riadne absolvoval všetky etapy (informovanie obyvateľstva, verejná súťaž, žiadosť o povolenie, komisia pre udeľovanie povolení vrátane nezávislého pozorovateľa) potrebné na udelenie oprávnení na lesnú ťažbu dreva, pričom dodržal lehoty ustanovené zákonmi a predpismi SAR pred vyhlásením zákona č. 08.022 lesného zákonníka a po jeho vyhlásení | 2.1.1.1:Správa komisie pre udeľovanie PŤDOL, za ktorú zodpovedá ministerstvo lesného hospodárstva2.1.1.2:Správa nezávislého pozorovateľa, za ktorú zodpovedá ministerstvo lesného hospodárstva | Ministerstvo lesného hospodárstva | Generálne riaditeľstvo pre vodné, lesné, poľovné a rybné hospodárstvo (GRVLPRH) | Metodika: 1.Overenie existencie výnosov o udelení povolenia v archíve MVLPRH so zameraním na všetky povolenia, ktoré už boli udelené, a dátumov udelenia2.Overenie existencie zmluvného dokumentu (konečná a/alebo dočasná zmluva podľa dátumu udelenia)3.Vypracovanie správy obsahujúcej základné informácie: č. PŤDOL, dátum udelenia, udeľujúci orgán, druh zmluvného dokumentu a dátum podpisu | Zodpovedný orgán: Ústredný inšpektorát vodného, lesného, poľovného a vodného hospodárstva |

| | 2.1.1.3:Výnos o udelení PŤDOL | | | 4.Zaslanie správy ÚIVLH a SÚLH v rámci ÚIVLH spolu s papierovými kópiami výnosu o udelení povolenia a zmluvného(-ých) dokumentu(-ov) | Metodika: |

| | | | | | 1.Prijatie správy zaslanej riaditeľstvom GRVLH |

| | 2.1.1.4:Dočasná zmluva do troch mesiacov po podpise rozhodnutia | | | | 2.Kontrola platnosti informácií o všetkých PŤDOL3.Vloženie výsledkov kontroly overovania do RDS |

| | 2.1.1.5:Konečná zmluva do troch rokov po podpise dočasnej zmluvy | | | | |

| | | | | Frekvencia: jediný krát v prípade daného PŤDOL | Frekvencia: jednorazová v prípade daného PŤDOL |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Vloženie základných údajov do RDS | Vloženie informácií do RDS |

| | | | | Digitalizácia a vloženie rozhodnutia do RDS | |

| | | | | Archivovanie v papierovom formáte | |

| | | | | Aktualizácia informácií pri každom novom udelení povolenia alebo v prípade opätovného prechodu pod správu štátu | |

| | | | | Tok: Od GRVLH k ÚIVLH | Tok: Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

2.1.2. | Podnik uhradil všetky náklady spojené s jednotlivými etapami procesu udelenia povolenia | 2.1.2.1:Doklady o úhrade nákladov na dokumentáciu | Ministerstvo lesného hospodárstva | Generálne riaditeľstvo pre vodné, lesné, poľovné a rybné hospodárstvo (GRVLPRH) | Metodika: | Zodpovedný orgán: Ústredný inšpektorát vodného, lesného, poľovného a rybného hospodárstva |

| | 2.1.2.2:Doklady o zaplatení poplatku za predbežné uznanie | | | 1.Overenie existencie potvrdeniek o úhrade nákladov na dokumentáciu, poplatku za predbežné uznanie a nájomného za 3 roky (podnik zriadený po roku 2003) v archíve MVLPRH | Metodika: |

| | | | | 2.Vypracovanie správy obsahujúcej základné informácie: číslo PŤDOL, dátum udelenia, subjekt, ktorému bolo udelené, číslo potvrdeniek a zaplatené sumy | 1.Prijatie správy zaslanej GRVLH |

| | 2.1.2.3:Potvrdenka o úhrade nájomného za 3 roky najneskôr 15 dní po oznámení o udelení povolenia (v prípade povolení udelených po roku 2003) | | | 3.Zaslanie správy SÚLH v rámci ÚIVLH a inšpektorátu ÚIVLH spolu s kópiami potvrdeniek v papierovom formáte | 2.Kontrola platnosti informácií o všetkých PŤDOL |

| | | | | | 3.Vloženie informácií o kontrole overovania do RDS |

| | | | | Frekvencia: v prípade daného povolenia jednorazová | Frekvencia: v prípade daného povolenia jednorazová |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Vloženie informácií do RDS | Vloženie informácií do RDS |

| | | | | Digitalizácia a vloženie rozhodnutia do RDS | |

| | | | | Archivovanie v papierovom formáte | |

| | | | | Aktualizácia informácií pri každom novom udelení povolenia alebo v prípade opätovného prechodu pod správu štátu | |

| | | | | Tok: Od GRVLH k ÚIVLH | Tok: Od ÚIVLH k licenčnému orgánu |

2.1.3. | V prípade plantáží patriacich súkromnej osobe alebo spoločenstvu má toto spoločenstvo alebo súkromná osoba list vlastníctva | 2.1.3.1:List vlastníctva k pozemku na meno súkromnej osoby alebo spoločenstva | Ministerstvo urbanizmu (kataster) Ministerstvo financií a rozpočtu | Generálne riaditeľstvo pre urbanizmus Generálne riaditeľstvo pre dane a štátne majetky (GRDŠM) | Metodika: Overenie existencie listu vlastníctva k pozemku v pozemkovej knihe Frekvencia: v prípade daného povolenia jednorazová Archivovanie výsledku: Vloženie informácií do RDS | Zodpovedný orgán: Ústredný inšpektorát urbanizmu Vloženie informácií do RDS |

| | | | | Tok: Od generálneho riaditeľstva pre urbanizmus ku generálnemu riaditeľstvu pre dane a štátne majetky | Tok: Od ústredného inšpektorátu urbanizmu k ÚIVLH a od ÚIVLH k licenčnému orgánu |

| | | | | Od generálneho riaditeľstva pre dane ku GRVLH | |

| | | | | Od RVLH k ÚIVLH | |

2.2.1. | Podnik predložil dôkaz o riadnom ročnom povolení na výrub, ktoré vydal lesný úrad | 2.2.1.1:Oznámenie o schválení lesného hospodárskeho plánu v prípade PŤDOL, na ktoré sa vzťahuje konečná zmluva | Ministerstvo lesného hospodárstva | Generálne riaditeľstvo pre vodné, lesné, poľovné a rybné hospodárstvo (GRVLPRH) | Metodika: | Zodpovedný orgán: ÚIVLH |

| | 2.2.1.2:Oznámenie o schválení ročného plánu činnosti v prípade PŤDOL, na ktoré sa vzťahuje konečná zmluva | | | PŤDOL, na ktoré sa vzťahuje konečná zmluva 1.Preskúmanie dokumentov výborom zriadeným na tento účel, preskúmanie LHP a RPČ predloženého spoločnosťou v rámci hodnotiaceho systému MVLPRH | Metodika: |

| | 2.2.1.3:Dočasná zmluva o ťažbe podpísaná príslušným orgánom | | | 2.List, ktorým sa schvaľuje RPČ, ak je predložená ponuka vyhovujúcaPŤDOL, na ktoré sa vzťahuje dočasná zmluva | Overenie existencie listu, ktorým sa schvaľuje LHP a RPČ, a zápisnice zo zasadnutia |

| | | | | Overenie sa uskutočnilo už v bode 2.1.1 | |

| | | | | Frekvencia: | Frekvencia: |

| | | | | ročná v prípade RPČ a päťročná v prípade LHP | ročná v prípade RPČ a päťročná v prípade PH |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Archivovanie riaditeľstvom GRVLH listu, ktorým sa schvaľuje RPČ, v RDS a v papierovom formáte v archíve | Vloženie informácie, že bod bol overený, do RDS |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | 1.Zaslanie schvaľovacieho listu GRVLH spoločnosti, ÚIVLH, PARPAF (podporný projekt na realizáciu plánov obhospodarovania lesov), GRRS a zaslanie zápisnice zo zasadnutia spolu s hodnotením SÚLH v rámci ÚIVLH a inšpektorátu ÚIVLH | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

2.2.2. | V prípade plantáží patriacich štátu sa podnik preukázal povolením ministerstva lesného hospodárstva na ťažbu dreva na plantážach | 2.2.2.1:Súhlas ministerstva lesného hospodárstva2.2.2.2:Povolenie na prieskum2.2.2.3:Správa o prieskume2.2.2.4:Jednoduchý hospodársky plán v prípade plantáží s plošnou výmerou väčšou alebo rovnajúcou sa 50 ha, ktorý je v súlade so špecifikáciami | Ministerstvo lesného hospodárstva | Generálne riaditeľstvo pre vodné, lesné, poľovné a rybné hospodárstvo (GRVLPRH) | Metodika 2.2.2.1 až 2.2.2.3: Žiadosť zaslaná ministrovi lesného hospodárstva Povolenie na prieskum vydané GRVLH Uskutočnenie prieskumu podnikom alebo súkromnou osobou a predloženie správy GRVLH Overenie dokumentov a overenie v teréne riaditeľstvom GRVLH a udelenie súhlasu ministerstva | Zodpovedný orgán: ÚIVLH Metodika: Overenie existencie správy o prieskume a súhlasu ministerstva |

| | | | | Frekvencia: pri každej žiadosti | Frekvencia: štvrťročná |

| | | | | Archivovanie: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Archivovanie žiadosti, povolenia na prieskum a súhlasu ministerstva v papierovom formáte (GRVLH a SÚLH) a v digitálnom formáte (SÚLH) | Vloženie informácie do RDS, že bod bol overený |

| | | | | Tok: Od žiadateľa ku GRVLH | Tok: Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

| | | | | Od GRVLH k žiadateľovi a ÚIVLH (SÚLH) | |

2.2.3. | V prípade plantáží patriacich súkromnej osobe alebo spoločenstvu má ťažobný subjekt povolenia na ťažbu | 2.2.3.1:Povolenie ministerstva na výrub vydané ťažobnému subjektu (majiteľ alebo ťažobný subjekt, na ktorý sa vzťahuje zmluva)2.2.3.2:Jednoduchý hospodársky plán v prípade plantáží s plošnou výmerou väčšou alebo rovnajúcou sa 50 ha, ktorý je v súlade so špecifikáciami2.2.3.3:V náležitých prípadoch zmluva medzi súkromnou osobou alebo spoločenstvom a ťažobným podnikom | Ministerstvo lesného hospodárstva | Generálne riaditeľstvo pre vodné, lesné, poľovné a rybné hospodárstvo (GRVLPRH) | Metodika 2.2.3.1: Žiadosť zaslaná ministrovi lesného hospodárstva Povolenie na prieskum vydané GRVLH Uskutočnenie prieskumu podnikom alebo súkromnou osobou a predloženie správy GRVLH Overenie dokumentov a overenie v teréne riaditeľstvom GRVLH a udelenie povolenia na výrub | Zodpovedný orgán: ÚIVLH Metodika: Overenie existencie správy o prieskume a povolenia na výrub |

| | | | | Frekvencia: pri každej žiadosti | Frekvencia: štvrťročná |

| | | | | Archivovanie: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Archivovanie žiadosti, povolenia na prieskum a povolenia na výrub v papierovom formáte (GRVLH a SÚLH) a v digitálnom formáte (SÚLH) | Vloženie informácie, že bod bol overený, do RDS |

| | | | | Tok: Od žiadateľa ku GRVLH | Tok: |

| | | | | Od GRVLH k žiadateľovi a ÚIVLH (SÚLH) | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

2.3.1. | Podnik informoval miestne a domorodé obyvateľstvo, miestne spoločenstvá a všetky zainteresované strany o uzatvorení dočasnej zmluvy a predbežnom vyčlenení porastu na výrub | 2.3.1.1:Zápisnice zo stretnutí zameraných na zvýšenie povedomia vypracované podnikom a spoločne potvrdené jednotlivými zainteresovanými stranami | Ministerstvo lesného hospodárstva | Generálne riaditeľstvo pre regionálne služby (GRRS)/regionálny riaditeľ (RR) | Metodika: Pravidelné overovanie existencie zápisníc regionálnymi riaditeľstvami príslušného rezortu | Zodpovedný orgán: Generálny riaditeľ regionálnych orgánov (GRRS) |

| | | | | | Metodika: |

| | | | | | Overovanie existencie správy |

| | | | | Frekvencia: ročná | Frekvencia: ročná |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Vypracovanie správy o splnení úlohy | Vloženie informácií do RDS |

| | | | | Zaslanie správy riaditeľstvu GRRS | |

| | | | | Zaslanie správy riaditeľstvom GRRS riaditeľstvu GRVLH a SÚLH | |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | Od regionálnych riaditeľstiev ku GRRS | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu |

| | | | | Od riaditeľa GRRS ku GRVLH a SÚLH (ÚIVLH) | |

3.1.1 | Uskutočnili sa posúdenia vplyvov na životné prostredie | 3.1.1.1:Správa o posúdení vplyvov na životné prostredie schválená pre každé pracovisko výroby (PŤDOL + píla vrátane vybavenia pracoviska)3.1.1.2:Osvedčenie o súlade s predpismi z oblasti životného prostredia vydané príslušným orgánom | Ministerstvo životného prostredia a ekológie Ministerstvo lesného hospodárstva | Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie (GRŽP) | Metodika: 1.Preskúmanie dokumentov tvoriacich správu o posúdení vplyvov na životné prostredie (PVŽP) predloženú spoločnosťou2.Overenie na mieste3.Schvaľovací list týkajúci sa PVŽP v prípade uspokojivého výsledku overenia | Zodpovedný orgán: Riaditeľstvo pre environmentálny dohľad (RED)/ÚIVLH Metodika: RED: 1.Na základe podozrenia overenie niektorých bodov v súvislosti s preskúmaním dokumentov a overovaním na mieste |

| | | | | | 2.Vypracovanie a zaslanie správy spolu s kópiou ÚIVLH |

| | | | | | ÚIVLH: |

| | | | | | Kontrola existencie schvaľovacieho listu PVŽP |

| | | | | Frekvencia: päťročná | Frekvencia: päťročná |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Archivovanie riaditeľstvom GRŽP schvaľovacieho listu PVŽP v RDS a v papierovom formáte v jeho archíve | RED: archivovanie správy o kontrole ÚIVLH: vloženie informácií o výsledku kontroly overovania do databázy |

| | | | | Tok: Zaslanie schvaľovacieho listu spoločnosti a jeho kópie SÚLH a ÚIVLH | Tok: od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

3.2.1. | Vykonávajú sa opatrenia na ochranu zdrojov biodiverzity obsiahnuté v schválených posudkoch vplyvov | 3.2.1.1:Správy úradu zodpovedného za životné prostredie o kontrolách | Ministerstvo životného prostredia a ekológie | Riaditeľstvo pre environmentálny dohľad (RED) | Metodika: 1.Vyhodnotenie na mieste vykonávania opatrení zahrnutých v PVŽP | Zodpovedný orgán ÚIVLH |

| | | | | 2.Hodnotiaca správa a potvrdenie súladu v prípade uspokojivého výsledku hodnotenia | Metodika: |

| | | | | 3.Vloženie informácií o výsledku overovania do RDS | Kontrola existencie správy a potvrdenia |

| | | | | Frekvencia: nepretržite (podľa opatrení prijatých v rámci PVŽP) | Frekvencia: nepretržite (podľa opatrení prijatých v rámci PVŽP) |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Archivovanie hodnotiacej správy a potvrdenia v archíve RED | Vloženie výsledku kontroly overovania do databázy |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | Zaslanie schvaľovacieho listu spoločnosti a jeho kópie ÚIVLH a SÚLH | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

3.3.1. | S odpadmi (ako sú vymedzené v článku 3 zákonníka životného prostredia Stredoafrickej republiky a vo vykonávacích výnosoch) pochádzajúcimi z činnosti podniku sa nakladá podľa zákonných predpisov | 3.3.1.1:Správy úradu zodpovedného za životné prostredie o kontrolách | Ministerstvo životného prostredia a ekológie (GRŽP) | Riaditeľstvo pre environmentálny dohľad | Metodika: 1.Vyhodnotenie na mieste existencie systému nakladania s odpadmi2.Hodnotiaca správa a potvrdenie súladu v prípade uspokojivého výsledku hodnotenia3.Vloženie informácií o výsledku overovania do RDS | Zodpovedný orgán: GRŽP Metodika: Kontrola existencie správy a potvrdenia |

| | | | | Frekvencia: polročná | Frekvencia: polročná |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Archivovanie správy a potvrdenia v archíve RED | Vloženie výsledku kontroly overovania do databázy |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | Zaslanie schvaľovacieho listu spoločnosti a kópie listu ÚIVLH a SÚLH | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

3.3.2. | Sú dodržané zákony týkajúce sa znečisťovania vôd a ovzdušia | 3.3.2.1:Správa úradu zodpovedného za životné prostredie o audite. | Ministerstvo životného prostredia a ekológie | Riaditeľstvo pre environmentálny dohľad (RED) | Metodika: | Zodpovedný orgán: GRŽP |

| | | | | 1.Vyhodnotenie na mieste existencie systému zohľadňovania znečisťovania vôd a ovzdušia | Metodika: |

| | | | | 2.Hodnotiaca správa a potvrdenie súladu v prípade uspokojivého výsledku hodnotenia | Kontrola existencie správy a potvrdenia |

| | | | | 3.Vloženie informácií o výsledku overovania do RDS | |

| | | | | Frekvencia: ročná | Frekvencia: ročná |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Archivovanie správy a potvrdenia v archíve RED | Vloženie informácií o výsledku kontroly overovania do databázy |

| | | | | Tok | Tok: |

| | | | | 1.Zaslanie schvaľovacieho listu spoločnosti a jeho kópie ÚIVLH a SÚLH | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

4.1.1. | V podniku je zaručená sloboda odborovej činnosti. | 4.1.1.1:Informačná poznámka o zaručení odborovej slobody potvrdená a uverejnená na výveske príslušným orgánom | Ministerstvo práce | Inšpektorát práce príslušného rezortu | Metodika: | Zodpovedný orgán: Riaditeľstvo pre prácu a zamestnanosť (RPZ) |

| | | Ministerstvo lesného hospodárstva | MZKS | 1.Pravidelné overovanie na mieste najmenej raz do roka v prípade podozrenia alebo ohlásenia prípadu | Ústredný inšpektorát vodného a lesného hospodárstva |

| | | | | 2.Kontrola registra pracovníka | Metodika: |

| | | | | 3.Pohovor so zamestnancami a zamestnávateľom | RPZ: |

| | 4.1.1.2:Zápisnice z odborových schôdzí (ak sú zamestnanci členmi odborov) uverejnené na výveske | | | 4.Potvrdenie a/alebo záznam v registri | Prijíma výročné správy jednotlivých regionálnych inšpektorátov |

| | | | | 5.Vypracovanie správy | Skúma správy a zasiela súhrnnú správu generálnemu riaditeľstvu pre prácu a zamestnanosť |

| | | | | | Zasiela súhrnnú správu za podniky v lesnícko-drevárskom sektore SÚLH v rámci ÚIVLH (treba ju vypracovať) |

| | | | | Poznámka: Mobilná skupina (MZKS) môže vykonávať rovnaké overovanie a výsledok zaslať priamo ÚIVLH (platí to v prípade bodov 4.1 a 4.2) | Môže vykonať náhodnú kontrolu overovania vykonávaného inšpektorátmi a vypracovať správu, ktorej kópiu zašle SÚLH v rámci ÚIVLH |

| | | | | | ÚIVLH |

| | | | | | Kontroluje, či SÚLH každoročne vkladá informácie do RDS |

| | | | | Frekvencia: ročná | Kontroluje súlad podnikov s predpismi |

| | | | | | Frekvencia: ročná |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Správa o splnení úlohy kontroly archivovaná na inšpektoráte príslušného rezortu | SÚLH vloží výsledok overovania do RDS |

| | | | | Výročná správa archivovaná na inšpektoráte príslušného rezortu | ÚIVLH vloží informácie o kontrole overovania do RDS |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | Zaslanie správy o splnení úlohy kontroly podniku | Od RPZ k SÚLH |

| | | | | Zaslanie výročných správ riaditeľstvu pre prácu | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

4.1.2. | Zástupcovia zamestnancov zvolení v súlade s platnými právnymi predpismi majú potrebné znalosti na vykonávanie svojich úloh | 4.1.2.1:Zápisnica z valného zhromaždenia, na ktorom boli zvolení zástupcovia zamestnancov, potvrdená inšpektorom práce | Ministerstvo práce | Inšpektorát práce príslušného rezortu | Metodika: | Zodpovedný orgán: Riaditeľstvo pre prácu a zamestnanosť ÚIVLH |

| | 4.1.2.2:Osvedčenia o vzdelaní potvrdené rezortným inšpektorom práce | | | 1.Pravidelné overovanie na mieste najmenej raz ročne alebo v prípade podozrenia alebo ohlásenia prípadu | Metodika: RPZ |

| | | | | 2.Pohovor so zástupcami zamestnancov | Prijíma výročné správy od jednotlivých regionálnych inšpektorátov |

| | | | | 3.Vypracovanie správy | Skúma správy a zasiela súhrnnú správu generálnemu riaditeľstvu pre prácu a zamestnanosť |

| | | | | | Zasiela súhrnnú správu za podniky v lesnícko-drevárskom sektore SÚLH v rámci ÚIVLH |

| | | | | | Môže vykonať náhodnú kontrolu overovania uskutočňovaného inšpektorátmi a vypracovať správu, ktorej kópiu zašle SÚLH v rámci ÚIVLH |

| | | | | | ÚIVLH |

| | | | | | Kontroluje, či SÚLH každoročne zadáva informácie do RDS |

| | | | | | Kontroluje súlad podnikov s predpismi |

| | | | | Frekvencia: ročná | Frekvencia: ročná |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Správa o splnení úlohy archivovaná na inšpektoráte príslušného rezortu | SÚLH zadá informácie o výsledku overovaní do RDS |

| | | | | Výročná správa archivovaná na inšpektoráte príslušného rezortu | ÚIVLH zadá informácie o kontrole overovania do RDS |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | Zaslanie správy o splnení úlohy podniku | Od RPZ k SÚLH |

| | | | | Zaslanie výročných správ riaditeľstvu pre prácu | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

4.1.3. | Zamestnanci podniku sú oboznámení s dokumentmi, ktoré sa týkajú pracovných práv | 4.1.3.1:Informačné poznámky uverejnené na výveske | Ministerstvo práce | Inšpektorát práce príslušného rezortu | Metodika: | Zodpovedný orgán: Riaditeľstvo práce a pre zamestnanosť (RPZ) |

| | | | | 1.Pravidelné overovanie na mieste najmenej raz ročne | ÚIVLH |

| | 4.1.3.2:Zápisnica zo stretnutí medzi zástupcami zamestnancov a zamestnancami | | | 2.Overovanie zverejnenia formou vývesky informácií, ktorých zverejnenie predpisuje zákon | Metodika: RPZ: |

| | | | | 3.Vypracovanie správy | Prijíma výročné správy jednotlivých regionálnych inšpektorátov |

| | 4.1.3.3:Vnútorný poriadok uverejnený na výveske | | | | Skúma správy a zasiela súhrnnú správu generálnemu riaditeľstvu pre prácu a zamestnanosť |

| | | | | | Zasiela súhrnnú správu za podniky v lesnícko-drevárskom sektore SÚLH v rámci ÚIVLH |

| | | | | | Môže vykonať náhodnú kontrolu overovania vykonávaného inšpektorátmi a vypracovať správu, ktorej kópiu zašle SÚLH v rámci ÚIVLH |

| | | | | | ÚIVLH |

| | | | | | Kontroluje, či SÚLH každoročne vkladá informácie do RDS |

| | | | | | Kontroluje súlad podnikov s predpismi |

| | | | | Frekvencia: ročná | Frekvencia: ročná |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku |

| | | | | Správa o splnení úlohy kontroly archivovaná na inšpektoráte príslušného rezortu | SÚLH vloží informácie o výsledku overovania do RDS |

| | | | | Výročná správa archivovaná na inšpektoráte príslušného rezortu | ÚIVLH vloží informácie o kontrole overovania do RDS |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | Zaslanie správy o splnení úlohy kontroly podniku | Od RPZ k SÚLH |

| | | | | Zaslanie výročných správ riaditeľstvu pre prácu | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

4.2.1. | Vzťahy medzi podnikom a jeho zamestnancami sú formalizované podľa zákonov | 4.2.1.1:Príklad kolektívnej zmluvy medzi podnikom lesného hospodárstva a zástupcami zamestnancov | Ministerstvo práce | Inšpektorát práce príslušného rezortu | Metodika: | Zodpovedný orgán: Riaditeľstvo pre prácu a zamestnanosť ÚIVLH |

| | | | | 1.Pravidelné overovanie na mieste najmenej raz do roka | Metodika: |

| | | | | 2.Overovanie zamestnávateľského registra a dokumentácií každého zamestnanca | RPZ |

| | | | | 3.Vypracovanie správy | Prijíma výročné správy jednotlivých regionálnych inšpektorátov |

| | | | | | Skúma správy a zasiela súhrnnú správu generálnemu riaditeľstvu pre prácu a zamestnanosť |

| | | | | | Zasiela súhrnnú správu za podniky v lesnícko-drevárskom sektore SÚLH v rámci ÚIVLH |

| | 4.2.1.2:Register zamestnávateľa označený a parafovaný inšpektorom práce | | | | Môže vykonať náhodnú kontrolu overovania vykonávaného inšpektorátmi a vypracovať správu, ktorej kópiu zašle SÚLH v rámci ÚIVLH |

| | | | | | ÚIVLH |

| | | | | | Kontroluje, či SÚLH každoročne vkladá informácie do RDS |

| | | | | | Kontroluje súlad podnikov s predpismi |

| | | | | Frekvencia: ročná | Frekvencia: ročná |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Správa o splnení úlohy kontroly archivovaná na inšpektoráte príslušného rezortu | SÚLH vloží informácie o výsledku overovania do RDS |

| | | | | Výročná správa archivovaná na inšpektoráte príslušného rezortu | ÚIVLH vloží informácie o kontrole overovania do RDS |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | Zasiela správy o splnení úlohy kontroly podniku | Od RPZ k SÚLH |

| | | | | Zasiela výročné správy riaditeľstvu pre prácu | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

4.2.2. | Pracovníci podniku sú odmeňovaní podľa platných právnych predpisov pre dané odvetvie činnosti a bez diskriminácie | 4.2.2.1:Výplatné listiny a mzdový výkaz | Ministerstvo práce | Inšpektorát práce príslušného rezortu | Metodika: | Zodpovedný orgán: Riaditeľstvo pre prácu a zamestnanosť (RPZ) |

| | | | | 1.Pravidelné overovanie na mieste najmenej raz do roka | ÚIVLH |

| | 4.2.2.2:Pracovná zmluva podpísaná všetkými stranami | | | 2.Porovnanie pracovných zmlúv a výplatných listín s kolektívnou zmluvou ťažobných subjektov lesného hospodárstva | Metodika: RPZ: |

| | | | | 3.Vypracovanie správy | Prijíma výročné správy jednotlivých regionálnych inšpektorátov |

| | | | | | Skúma správy a zasiela súhrnnú správu generálnemu riaditeľstvu pre prácu a zamestnanosť |

| | | | | | Zasiela súhrnnú správu za podniky v lesnícko-drevárskom sektore SÚLH v rámci ÚIVLH |

| | | | | | Môže vykonať náhodnú kontrolu overovania vykonávaného inšpektorátmi a vypracovať správu, ktorej kópiu zašle SÚLH v rámci ÚIVLH |

| | | | | | ÚIVLH: |

| | | | | | Kontroluje, či SÚLH každoročne vkladá informácie do RDS |

| | | | | | Kontroluje súlad podnikov s predpismi |

| | | | | Frekvencia: ročná | Frekvencia: ročná |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Správa o splnení úlohy kontroly archivovaná na inšpektoráte príslušného rezortu | SÚLH vloží informácie o výsledku overovaní do RDS |

| | | | | Výročná správa archivovaná na inšpektoráte príslušného rezortu | ÚIVLH vloží informácie o kontrole overovania do RDS |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | Zasiela správy o splnení úlohy kontroly podniku | Od RPZ k SÚLH |

| | | | | Zasiela výročné správy riaditeľstvu pre prácu | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

4.2.3. | Podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia sú v súlade s platnými právnymi predpismi | 4.2.3.1:Zápisnice zo zasadnutí výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia | Ministerstvo práce | Inšpektorát práce príslušného rezortu | Metodika: | Zodpovedný orgán: Riaditeľstvo pre prácu a zamestnanosť/ÚIVLH |

| | | | | | Metodika: |

| | | | | | RPZ |

| | | | | 1.Pravidelné overovanie na mieste najmenej raz do roka | Prijíma výročné správy jednotlivých regionálnych inšpektorátov |

| | | | | 2.Overovanie na mieste zariadení a opatrení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách a v lese | Skúma správy a zasiela súhrnnú správu generálnemu riaditeľstvu pre prácu a zamestnanosť |

| | | | | 3.Vypracovanie správy | Zasiela súhrnnú správu za podniky v lesnícko-drevárskom sektore SÚLH v rámci ÚIVLH |

| | 4.2.3.2:Zoznam materiálu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia prideleného zamestnancom | | | | Môže vykonať náhodnú kontrolu overovania vykonávaného inšpektorátmi a vypracovať správu, ktorej kópiu zašle SÚLH v rámci ÚIVLH |

| | | | | | ÚIVLH |

| | | | | | Kontroluje, či SÚLH každoročne vkladá informácie do RDS |

| | | | | | Kontroluje súlad podnikov s predpismi |

| | | | | Frekvencia: ročná | Frekvencia: ročná |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Správa o splnení úlohy kontroly archivovaná na inšpektoráte príslušného rezortu | SÚLH vloží informácie o výsledku overovania do RDS |

| | | | | Výročná správa archivovaná na inšpektoráte príslušného rezortu | ÚIVLH vloží informácie o kontrole overovania do RDS |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | Zaslanie správy o splnení úlohy kontroly podniku | Od RPZ k SÚLH |

| | | | | Zaslanie mesačných správ riaditeľstvu pre prácu | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

4.2.4. | Pracovný čas uplatňovaný podnikom je v súlade so zákonmi | 4.2.4.1:Systém kontroly dochádzky pracovníkov | Ministerstvo práce | Inšpektorát práce príslušného rezortu | Metodika: | Zodpovedný orgán: Riaditeľstvo pre prácu a zamestnanosť ÚIVLH |

| | | | | | Metodika: RPZ |

| | 4.2.4.2:Identifikačné karty pracovníkov pre dochádzkové hodiny | | | 1.Pravidelné overovanie na mieste najmenej raz do roka | Prijíma výročné správy jednotlivých regionálnych inšpektorátov |

| | 4.2.4.3:Služobné prípisy podniku uverejnené na výveske | | | 2.Overovanie obsahu vyveseného vnútorného poriadku podniku a jeho systému | Skúma správy a zasiela súhrnnú správu generálnemu riaditeľstvu pre prácu a zamestnanosť |

| | | | | 3.Vypracovanie správy | Zasiela súhrnnú správu za podniky v lesnícko-drevárskom sektore SÚLH v rámci ÚIVLH |

| | 4.2.4.4:Výplatná listina | | | | Môže vykonať náhodnú kontrolu overovania vykonávaného inšpektorátmi a vypracovať správu, ktorej kópiu zašle SÚLH v rámci ÚIVLH |

| | | | | | ÚIVLH: Kontroluje, či SÚLH každoročne vkladá informácie do RDS |

| | | | | | Kontroluje súlad podnikov s predpismi |

| | | | | Frekvencia: ročná | Frekvencia: ročná |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Správa o splnení úlohy kontroly archivovaná na inšpektoráte príslušného rezortu | SÚLH vloží informácie o výsledku overovaní do RDS |

| | | | | Výročná správa archivovaná na inšpektoráte príslušného rezortu | ÚIVLH vloží informácie o kontrole overovania do RDS |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | Zaslanie správy o splnení úlohy kontroly podniku | Od RPZ k SÚLH |

| | | | | Zaslanie výročných správ riaditeľstvu pre prácu | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

4.2.5. | Prijímanie pracovníkov zohľadňuje vekové podmienky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi a Medzinárodnou organizáciou práce (MOP) | 4.2.5.1:Pracovné zmluvy podpísané všetkými stranami | Ministerstvo práce | Inšpektorát práce príslušného rezortu | Metodika: | Zodpovedný orgán: Riaditeľstvo pre prácu a zamestnanosť ÚIVLH |

| | | | | | Metodika: |

| | | | | 1.Pravidelné overovanie na mieste najmenej raz do roka | RPZ: |

| | | | | 2.Overovanie dokumentácií týkajúcich sa zamestnancov | Prijíma výročné správy jednotlivých regionálnych inšpektorátov |

| | | | | 3.Vypracovanie správy | Skúma správy a zasiela súhrnnú správu generálnemu riaditeľstvu pre prácu a zamestnanosť |

| | | | | | Zasiela súhrnnú správu za podniky v lesnícko-drevárskom sektore SÚLH v rámci ÚIVLH |

| | | | | | Môže vykonať náhodnú kontrolu overovania vykonávaného inšpektorátmi a vypracovať správu, ktorej kópia sa zašle SÚLH v rámci ÚIVLH |

| | | | | | ÚIVLH |

| | | | | | Kontroluje, či SÚLH každoročne vkladá informácie do RDS |

| | | | | | Kontroluje súlad podnikov s predpismi |

| | | | | Frekvencia: ročná | Frekvencia: ročná |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Správa o splnení úlohy kontroly archivovaná na inšpektoráte príslušného rezortu | SÚLH vloží informácie o výsledku overovania do RDS |

| | | | | Výročná správa archivovaná na inšpektoráte príslušného rezortu | ÚIVLH vloží informácie o kontrole overovania do RDS |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | Zaslanie správy o splnení úlohy kontroly podniku | Od RPZ k SÚLH |

| | | | | Zaslanie výročných správ riaditeľstvu pre prácu | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

4.3.1. | V súvislosti s lesnými koncesiami podnik uznáva a rešpektuje zvykové právo prístupu a užívania miestneho a domorodého obyvateľstva | 4.3.1.1:Plán obhospodarovania lesov schválený príslušným orgánom (predovšetkým sociálno-ekonomický vzťah) | Ministerstvo lesného hospodárstva | Generálne riaditeľstvo pre regionálne služby Regionálne riaditeľstvá | Metodika: | Zodpovedný orgán: Generálne riaditeľstvo pre regionálne služby ÚIVLH a GRRS |

| | | | | | Metodika: GRRS |

| | 4.3.1.2:Dočasná zmluva podpísaná príslušným orgánom (PŤDOL v dočasnej zmluve) | | | 1.Pravidelné overovanie generálnym riaditeľstvom pre lesné hospodárstvo príslušného rezortu v kanceláriách podniku | Prijíma výročné správy jednotlivých regionálnych riaditeľstiev |

| | | | | | Skúma správy a zasiela súhrnnú správu SÚLH v rámci ÚIVLH |

| | 4.3.1.3:Správa o úradnom zistení orgánu správy lesného hospodárstva potvrdená stranami | | | 2.Vypracovanie štvrťročnej správy o overovaní, ktorá sa zašle generálnemu riaditeľstvu pre regionálne služby v Bangui | Môže vykonať náhodnú kontrolu overovania uskutočňovaného regionálnymi riaditeľstvami a vypracovať správu, ktorej kópia sa zašle SÚLH v rámci ÚIVLH |

| | | | | | ÚIVLH Kontroluje, či SÚLH každoročne vkladá informácie do RDS |

| | | | | | Kontroluje súlad podnikov s predpismi |

| | | | | Frekvencia: najmenej raz do roka | Frekvencia: ročná |

| | | | | | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Archivovanie výsledku: | SÚLH vloží informácie o výsledku overovania do RDS |

| | | | | Správy o splnení úlohy kontroly archivované na regionálnom riaditeľstve príslušného rezortu | ÚIVLH vloží informácie o kontrole overovania do RDS |

| | | | | Tok: | Tok |

| | | | | Zaslanie správy o splnení úlohy kontroly podniku | Od GRRS k SÚLH |

| | | | | Zaslanie výročných správ generálnemu riaditeľstvu pre regionálne služby | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

4.3.2. | Ak podnik zničí majetok patriaci miestnemu a domorodému obyvateľstvu, náhrady škody sú v súlade s platnými pravidlami | 4.3.2.1:Protokol o úradnom zistení (PÚZ) prečítaný a schválený dotknutými stranami | Ministerstvo lesného hospodárstva | Generálne riaditeľstvo | Metodika: | Zodpovedný orgán: Generálne riaditeľstvo pre regionálne služby (GRRS) ÚIVLH Metodika: |

| | | | | | GRRS |

| | 4.3.2.2:Dôkazy o náhrade škody | | | 1.Pravidelné overovanie generálnym riaditeľstvom pre lesné hospodárstvo príslušného rezortu v kanceláriách podniku | Prijíma výročné správy jednotlivých regionálnych riaditeľstiev Skúma správy a zasiela súhrnnú správu SÚLH v rámci ÚIVLH |

| | | | | 2.Vypracovanie štvrťročnej správy o overovaní, ktorá sa zašle generálnemu riaditeľstvu pre regionálne služby v Bangui | Môže vykonať náhodnú kontrolu overovania uskutočňovaného regionálnymi riaditeľstvami a vypracovať správu, ktorej kópia sa zašle SÚLH v rámci ÚIVLH |

| | | | | | ÚIVLH |

| | | | | | Kontroluje, či SÚLH každoročne vkladá informácie do RDS |

| | | | | | Kontroluje súlad podnikov s predpismi |

| | | | | Frekvencia: najmenej raz do roka | Frekvencia: ročná |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Správy o splnení úlohy kontroly archivované na regionálnom riaditeľstve príslušného rezortu | SÚLH vloží informácie o výsledku overovania do RDS ÚIVLH vloží informácie o kontrole overovania do RDS |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | Zaslanie správy o splnení úlohy kontroly podniku | Od GRRS k SÚLH |

| | | | | Zaslanie výročných správ generálnemu riaditeľstvu pre regionálne služby | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

5.1.1. | Miestne obyvateľstvo, miestne samosprávy, mimovládne organizácie, decentralizované štruktúry štátu a ostatní partneri v oblasti rozvoja zainteresovaní na využívaní lesných zdrojov v danom územnom obvode boli informovaní o udelení PŤDOL | 5.1.1.1:Zápisnice zo stretnutí zameraných na zvýšenie povedomia vypracované podnikom a spoločne potvrdené zainteresovanými stranami | Ministerstvo lesného hospodárstva | GRVLH | Metodika: Zaslanie informačnej správy podpísanej zainteresovanými stranami vrátane zástupcu podniku stredisku SÚLH Vloženie údajov do databázy (digitalizovaná kópia) | Zodpovedný orgán: ÚIVLH Metodika: Overovanie informácií zadaných do RDS |

| | | | | Frekvencia: jednorazová v prípade daného PŤDOL | Frekvencia: jednorazová v prípade daného PŤDOL |

| | | | | Archivovanie výsledku: Vloženie informácií do databázy Archivovanie v papierovom formáte | Archivovanie výsledku: Vloženie do RDS výsledku kontroly zadania informácií o tomto dokumente do RDS |

| | | | | Tok: Zaslanie kópie ÚIVLH a SÚLH | Tok: Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

5.2.1. | Podnik dodržiava ustanovenia dočasnej zmluvy počas obdobia jej platnosti (3 roky) | 5.2.1.1:Správa správneho orgánu o kontrole | Ministerstvo lesného hospodárstva | Regionálne riaditeľstvo príslušného rezortu, GRVLH, spoločná zásahová a kontrolná skupina (MZKS) | Metodika 1.Pravidelné overovanie zo strany regionálneho riaditeľstva príslušného rezortu, MZKS a generálneho riaditeľstva pre vodné a lesné hospodárstvo | Zodpovedný orgán: ÚIVLH |

| | | | | 2.Obhliadka v kancelárii podniku lesného hospodárstva a v mieste ťažby | Metodika: |

| | | | | 3.Overovanie súladu činností | Kontrola vloženia informácií strediskom SÚLH do RDS a vloženie výsledku kontroly do RDS |

| | | | | 4.Vypracovanie správy | Kontrola overovania jednotlivých subjektov na základe náhodného výberu |

| | | | | Frekvencia: štvrťročná | Frekvencia: polročná |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | RR: správa o kontrole zaslaná GRRS a kópia správy zaslaná ÚIVLH | Vloženie informácií do RDS |

| | | | | MZKS: správa o kontrole zaslaná kabinetu ministerstva a kópia správy zaslaná ÚIVLH | Protokol o kontrole |

| | | | | GRVLH: správa o kontrole zaslaná GR a kópia správy zaslaná ÚIVLH | |

5.3.1. | Posúdenia pred začatím obhospodarovania lesov sa uskutočnili podľa noriem predpísaných orgánom správy lesného hospodárstva | 5.3.1.1:Správa(-y) o inventarizácii obhospodarovania lesov | Ministerstvo lesného hospodárstva | GRVLH | Metodika: Overovanie a potvrdenie riaditeľstvom GRVLH na základe hodnotiacej tabuľky, ktorú treba vytvoriť | Zodpovedný orgán: ÚIVLH |

| | 5.3.1.2:Správa(-y) o sociálno-ekonomickom prieskume | | | Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia | Metodika: Kontrola existencie zápisnice |

| | | | | Frekvencia: v každom období obhospodarovania alebo pri každej revízii | Frekvencia: v každom období obhospodarovania alebo pri každej revízii |

| | | | | Archivovanie: V databáze RDS | Archivovanie: Vloženie informácií do RDS |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | Od hodnotiacej komisie ku GRVLH | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

| | | | | Od GRVLH k ÚIVLH a SÚLH | |

5.3.2. | Plán obhospodarovania lesov sa uskutočnil podľa noriem predpísaných orgánom správy lesného hospodárstva | 5.3.2.1:Konečná zmluva o obhospodarovaní lesov a ťažbe dreva | Ministerstvo lesného hospodárstva | Riaditeľstvo pre inventarizáciu a obhospodarovanie lesov (RIOL) a MZKS, RR | Metodika: Overovanie a potvrdenie riaditeľstvom GRVLH na základe hodnotiacej tabuľky, ktorú treba vytvoriť | Zodpovedný orgán: Generálne riaditeľstvo pre vodné, lesné, poľovné a rybné hospodárstvo |

| | | | | Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia | Metodika: Overenie existencie zápisnice |

| | | | | Frekvencia: v každom období obhospodarovania alebo pri každej revízii | Frekvencia: v každom období obhospodarovania alebo pri každej revízii |

| | | | | Archivovanie výsledku: Archivácia v databáze RDS | Archivovanie výsledku: Vloženie informácií do RDS |

| | | | | Tok: Od hodnotiacej komisie ku GRVLH | Tok: Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

| | | | | Od GRVLH k ÚIVLH a SÚLH | |

5.3.3. | Lesný hospodársky plán (LHP) je v súlade s normami | 5.3.3.1:Úradný list, ktorým sa schvaľuje LHP | Ministerstvo lesného hospodárstva | GRVLH | Metodika: | Zodpovedný orgán: ÚIVLH |

| | | | | 1.Preskúmanie dokumentov, ktoré tvoria LHP predložený spoločnosťou v rámci hodnotiaceho systému MVLPRH (pozri dokument v prílohe), výborom zriadeným na tento účel | Metodika: Overenie existencie listu, ktorým sa schvaľuje LHP a zápisnice zo zasadnutia |

| | | | | 2.List, ktorým sa schvaľuje LHP, ak je ponuka vyhovujúca | |

| | | | | Frekvencia: päťročná | Frekvencia: päťročná |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Archivovanie riaditeľstvom GRVLH listu, ktorým sa schvaľuje LHP, v RDS a v papierovom formáte v archíve | Vloženie informácií o tom, že bod bol overený, do RDS |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | 1.Zaslanie schvaľovacieho listu GRVLH spoločnosti, ÚIVLH/SÚLH, PARPAF, GRRS a zaslanie zápisnice zo zasadnutia s hodnotením ÚIVLH | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEG |

5.3.4. | Ročný plán činnosti vrátane máp je v súlade s normami | 5.3.4.1:List, ktorým sa predkladá ročný plán činnosti (RPČ) kabinetu ministra lesného hospodárstva | Ministerstvo lesného hospodárstva | GRVLH | Metodika: | Zodpovedný orgán: ÚIVLH |

| | 5.3.4.2:Úradný list, ktorým sa schvaľuje RPČ | | | 1.Preskúmanie dokumentov, ktoré tvoria RPČ predložený spoločnosťou v rámci hodnotiaceho systému MVLPRH, výborom zriadeným na tento účel | Metodika: Overenie existencie listu, ktorým sa schvaľuje RPČ, a zápisnice zo zasadnutia |

| | | | | 2.List, ktorým sa schvaľuje RPČ, ak je ponuka vyhovujúca | |

| | | | | Frekvencia: ročná | Frekvencia: ročná |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Archivovanie riaditeľstvom GRVLH listu, ktorým sa schvaľuje RPČ, v RDS a v papierovom formáte v archíve | Vloženie informácií o tom, že bod bol overený, do RDS |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | 1.Zaslanie schvaľovacieho listu GRVLH spoločnosti, ÚIVLH/SÚLH, PARPAF, GRRS a zaslanie zápisnice zo zasadnutia s hodnotením ústrednému inšpektorátu | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEG |

5.3.5. | Pre plantáž alebo oblasť zalesnenia s plošnou výmerou väčšou alebo rovnajúcou sa 50 ha je vypracovaný jednoduchý hospodársky plán podľa platných právnych predpisov | 5.3.5.1:Jednoduchý hospodársky plán pre plantáže s plošnou výmerou väčšou alebo rovnajúcou sa 50 ha, ktorý spĺňa špecifikácie5.3.5.2:List, ktorým sa schvaľuje jednoduchý hospodársky plán | Ministerstvo lesného hospodárstva | Generálne riaditeľstvo pre vodné, lesné, poľné a rybné hospodárstvo (GRVLHCP) | Metodika: V súčasnosti neexistujú plantáže s plošnou výmerou väčšou alebo rovnajúcou sa 50 ha, na ktorých by sa dalo ťažiť drevo, a preto sa metodika overovania vyvinie počas fázy vykonávania tejto dohody | |

5.4.1. | Hranice ročnej výmery alebo predbežných výmer porastov na výrub zanesené do máp sú vyznačené a dodržané v súlade s právnymi predpismi | 5.4.1.1:Správy orgánu správy lesného hospodárstva o splnení úlohy kontroly | Ministerstvo lesného hospodárstva | Regionálne riaditeľstvo, GRVLPRH, MZKS | Metodika: 1.V čase inventarizácie ťažby overenie regionálnym riaditeľstvom príslušného rezortu súladu vyznačených hraníc s normami spresnenými v diele 3 noriem týkajúcich sa obhospodarovania | Zodpovedný orgán: ÚIVLH |

| | | | | 2.Overenie súladu hraníc so schválenými mapami RPČ | Metodika: Overenie vloženia informácií strediskom SÚLH do RDS a vloženie výsledku kontroly do RDS |

| | | | | 3.V čase ťažby overenie zo strany RR, GRVLH, MZKS, či sú dodržané hranice vyznačené pri inventarizácii ťažby | Kontrola overovania jednotlivých subjektov na základe náhodného výberu |

| | | | | 4.Vypracovanie správ o overení | |

| | | | | Frekvencia: ročná | Frekvencia: ročná |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Vypracované správy o overení | Vloženie informácií do RDS |

| | | | | | Archivovanie v papierovej podobe strediskom SÚLH |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | Zaslanie kópie správy ÚIVLH a SÚLH | Od ÚIVLH k SÚLH a od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

5.5.1. | Sieť obslužných komunikácií je naplánovaná a buduje sa podľa platných právnych predpisov | 5.5.1.1:Ročný plán činnosti schválený orgánom správy lesného hospodárstva | Ministerstvo lesného hospodárstva | GRVLH | Metodika: | Zodpovedný orgán: ÚIVLH |

| | 5.5.1.2:Plán siete obslužných komunikácií vzťahujúci sa na predbežnú výmeru porastov na výrub | | | 1.Kontrola dokumentov – mapy komunikačnej siete a administratívneho povolenia na vybudovanie ciest na základe RPČ predloženého spoločnosťou v rámci hodnotiaceho systému MVLPRH | Metodika: Overenie existencie listu, ktorým sa schvaľuje RPČ, a zápisnice zo zasadnutia |

| | 5.5.1.3:Administratívne povolenie na vybudovanie prístupových ciest (ak je potrebná prístupová cesta mimo ročnej výmery porastov na výrub) | | | 2.List, ktorým sa schvaľuje RPČ, ak je ponuka vyhovujúca | |

| | | | | Frekvencia: | Frekvencia: |

| | | | | ročná pri každom RPČ | ročná pri každom RPČ |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | 5.5.1.4:Správy orgánu správy lesného hospodárstva o splnení úlohy kontroly | | | Archivovanie riaditeľstvom GRVLH listu, ktorým sa schvaľuje RPČ, v RDS a v papierovom formáte v archíve | Vloženie informácií o tom, že bod bol overený, do RDS |

| | 5.5.1.5:Povolenie na vybudovanie ciest pre RVPV | | | Tok: 1.Zaslanie schvaľovacieho listu GRVLH spoločnosti, ÚIVLH/SÚLH, GRRS a zaslanie zápisnice zo zasadnutia s hodnotením ústrednému inšpektorátu | Tok: Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

5.6.1. | Pri operáciách ťažby dreva sú dodržané minimálne ťažobné hrúbky stanovené v pláne obhospodarovania (MŤHO) v prípade konečných zmlúv alebo minimálne ťažobné hrúbky stanovené administratívne (MŤHA) v prípade dočasných zmlúv | 5.6.1.1:Denníky miesta ťažby5.6.1.2:Správy o splnení úlohy kontroly | Ministerstvo lesného hospodárstva | Regionálne riaditeľstvo, GRVLPRH, MZKS | Metodika: Kontrola denníka miesta ťažby a obhliadka v teréne | Zodpovedný orgán: ÚIVLH DSGR Metodika: |

| | | | | | Overenie vloženia informácií strediskom SÚLH do RDS a vloženie informácií o výsledku overenia do RDS |

| | | | | | Kontrola overovania jednotlivých subjektov na základe náhodného výberu |

| | | | | Frekvencia: štvrťročná v prípade RR a polročná v prípade MZKS | Frekvencia: polročná |

| | | | | Archivovanie výsledku: Správy o pravidelnej kontrole | Archivovanie výsledku: Vloženie informácií do RDS Protokol o kontrole |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | RR: správa o kontrole zaslaná GRRS a kópia správy zaslaná ÚIVLH | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

| | | | | MZKS: správa o kontrole zaslaná kabinetu a kópia správy zaslaná ÚIVLH | Zaslanie zápisnice SÚLH |

| | | | | GRVLH: správa o kontrole zaslaná GR a kópia správy zaslaná ÚIVLH | |

5.6.2. | Vyťažené dreviny sú povolené v pláne obhospodarovania, RPČ a vo vykonávacej vyhláške k lesnému zákonníku | 5.6.2.1:Plán obhospodarovania5.6.2.2:Denníky miesta ťažby | Ministerstvo lesného hospodárstva | Regionálne riaditeľstvo, GRVLPRH, MZKS | Metodika: 1.Pravidelné overovanie regionálnym riaditeľstvom príslušného rezortu, MZKS a GRVLPRH | Zodpovedný orgán: ÚIVLH |

| | 5.6.2.3:Výkaz pohybu dreva | | | 2.Obhliadka v kancelárii podniku lesného hospodárstva a obhliadka miesta ťažby | Metodika: |

| | 5.6.2.4:Osobitné povolenie pre nepovolené dreviny | | | 3.Porovnanie zoznamu vyťažených drevín so zoznamom drevín povolených v rámci plánu obhospodarovania, RPČ a so zoznamom drevín chránených vykonávacou vyhláškou k lesnému zákonníku | Overenie vloženia informácií strediskom SÚLH do RDS a vloženie informácií o výsledku overenia do RDS Kontrola overovania jednotlivých subjektov na základe náhodného výberu |

| | | | | 4.Vypracovanie správy | |

| | | | | Frekvencia: štvrťročná | Frekvencia: polročná |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | RR: správa o kontrole zaslaná GRRS a kópia správy zaslaná ÚIVLH | Vloženie informácií do RDS |

| | | | | MZKS: správa o kontrole zaslaná kabinetu a jej kópia zaslaná ÚIVLH | Protokol o kontrole |

| | | | | GRVLH: správa o kontrole zaslaná GR a kópia správy zaslaná ÚIVLH | |

| | | | | ÚIVLH: kópia každej správy a zaslanie originálu SÚLH na účely zadania informácií do RDS a archivovanie | |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | Prijatie správ o overení od troch predchádzajúcich subjektov | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

| | | | | Zaslanie správ ÚIVLH/SÚLH na účely vloženia informácií do RDS | Zaslanie zápisnice SÚLH |

5.7.1. | Drevo je v lese zoťaté a zanechané v súlade s platnými právnymi predpismi | 5.7.1.1:Denníky miesta ťažby5.7.1.2:Protokol orgánu správy lesného hospodárstva o zistení opusteného dreva | Ministerstvo lesného hospodárstva | Regionálne riaditeľstvo príslušného rezortu, GRVLH, MZKS | Metodika: 1.Pravidelné overovanie regionálnym riaditeľstvom príslušného rezortu, MZKS a GRVLH | Zodpovedný orgán: ÚIVLH |

| | | | | 2.Obhliadka v kancelárii podniku lesného hospodárstva a obhliadka miesta ťažby | Metodika: |

| | 5.7.1.3:Správy orgánu správy lesného hospodárstva o kontrole | | | 3.Overenie v denníku miesta ťažby odvozu zoťatých stromov v predpísaných lehotách (6 mesiacov) | Overenie vloženia informácií strediskom SÚLH do RDS a vloženie výsledku overenia do RDS |

| | | | | 4.V prípade pochybností alebo podozrenia obhliadka v lesných skladoch | Kontrola overovania jednotlivých subjektov na základe náhodného výberu |

| | | | | 5.Vypracovanie správy | |

| | | | | Frekvencia: štvrťročná | Frekvencia: štvrťročná |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | RR: správa o kontrole zaslaná GRRS a kópia správy zaslaná ÚIVLH | Vloženie informácií do RDS |

| | | | | MZKS: správa o kontrole zaslaná kabinetu a jej kópia zaslaná ÚIVLH | Protokol o kontrole |

| | | | | GRVLH: správa o kontrole zaslaná GR a kópia správy zaslaná ÚIVLH | |

| | | | | ÚIVLH: kópia každej správy a zaslanie originálu SÚLH na účely vloženia do RDS a archivovania | |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | Prijatie správ o overení od troch predchádzajúcich subjektov | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

| | | | | Zaslanie správ ÚIVLH/SÚLH na účely vloženia informácií do RDS | Zaslanie zápisnice SÚLH |

6.1.1. | Podnik má tri roky po udelení PŤDOL najmenej jednu spracovateľskú jednotku v súlade s právnymi predpismi | 6.1.1.1:Licencia spracovateľskej jednotky | Ministerstvo lesného hospodárstva | GRVLPRH | Metodika: 1.Kontrola existencie v spracovateľskej jednotke najmenej troch výkazov pohybu dreva na konci štvrtého mesiaca v stanovenom termíne (najneskôr tri roky po udelení PŤDOL) | Zodpovedný orgán: ÚIVLH Metodika: |

| | | | | 2.Vypracovanie správy pre ÚIVLH a SÚLH | Zisťovanie na mieste Vypracovanie správy o kontrole s kópiou pre SÚLH na účely archivovania Vloženie informácií do RDS |

| | | | | Frekvencia: v prípade daného PŤDOL jednorazová | Frekvencia: v prípade daného PŤDOL jednorazová |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | 1.Vypracovanie správy, ktorá sa zasiela ÚIVLH, s kópiou pre SÚLH | Správa o kontrole |

| | | | | 2.Vloženie strediskom SÚLH informácií do RDS | Vloženie informácií do RDS |

| | | | | 3.Archivovanie správy | |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | Od GRVLH k ÚIVLH a SÚLH | Od ÚIVLH k SÚLH a k licenčnému orgánu FLEGT |

6.1.2. | Podnik má dôkazy o dodržaní minimálnej ročnej spracovateľskej kvóty (70 %) stanovenej štátom | 6.1.2.1:Výkaz pohybu dreva alebo štatistický ročný výkaz | Ministerstvo lesného hospodárstva | Stredisko pre údaje o lesnom hospodárstve (SÚLH) | Metodika: 1.Priebežné poskytovanie strediskom SÚLH informácií o vyťažených a spracovaných objemoch dreva | Zodpovedný orgán: Generálne riaditeľstvo pre vodné, lesné, poľovné a rybné hospodárstvo |

| | | | | 2.Overovanie tohto verifikátora sa môže uskutočňovať každoročne a automaticky cez RDS tak, že sa určí pomer objemu skutočne spracovaných drevín k objemu zoťatých drevín rovnakého druhu | Metodika: |

| | | | | 3.Časom by sa mohol postupne vytvoriť zoznam drevín, ktorý by sa mohol aktualizovať približne každých 5 rokov (lehota stanovená ministerstvom lesného hospodárstva) | Každoročná kontrola za predchádzajúci rok súladu podnikov v RDS po preskúmaní správy SÚLH |

| | | | | 4.Každoročné overenie súladu podnikov a vypracovanie správy, najneskôr 30. januára, ktorá sa zasiela ÚIVLH/SÚLH a archivuje sa aj v papierovom formáte | |

| | | | | Frekvencia: ročná | Frekvencia: ročná |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | 1.Vloženie informácií do RDS | Vloženie informácií o tom, že bod bol overený, do RDS |

| | | | | 2.Výročná správa vypracovaná SÚLH, ktorá obsahuje opis stavu PŤDOL jednotlivých podnikov | |

| | | | | Tok: | Tok |

| | | | | 1.Prenos údajov o ťažbe spoločností lesného hospodárstva do systému SÚLH v digitálnom formáte | Od ÚIVLH k SÚLH a k licenčnému orgánu FLEGT |

| | | | | 2.Odovzdanie výročných správ ÚIVLH | |

6.2.1. | Guľatina a produkty z dreva dovezené na spracovanie sa evidujú podľa právnych predpisov | 6.2.1.1:Obchodné dovozné vyhlásenie | Hlavný úrad pre clá a BARC (stredoafrický úrad pre prenájom kamiónov so šoférmi) (Bureau d’affrètement routier centrafricain) | Ministerstvo financií | Metodika: 1.Overovanie produktov z dreva v mieste vstupu stredoafrickými colnými úradmi a orgánmi zodpovednými za vodné a lesné hospodárstvo | Zodpovedný orgán: Generálne riaditeľstvo pre clá a nepriame poplatky (GRCNP) Generálne riaditeľstvo pre vodné, lesné, poľovné a rybné hospodárstvo |

| | 6.2.1.2:Výkaz pohybu dreva | Riaditeľstvo pre ťažbu dreva a lesný priemysel (RŤDLP), spoločná zásahová a kontrolná skupina (MZKS) | Ministerstvo lesného hospodárstva | 2.Pridelenie kódu a vloženie do systému SYDONIA pre colné úrady a do RDS pre orgány zodpovedné za vodné a lesné hospodárstvo | Metodika: Mesačné overovanie dovezených objemov a ich porovnanie s údajmi o vlastnej produkcii vývozného podniku |

| | | | | | Vypracovanie správy o kontrole, ktorá sa archivuje v SÚLH |

| | | | | | Zaslanie podniku žiadosti o vysvetlenie |

| | | | | Frekvencia: pri každom dovoze | Frekvencia: mesačná |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Vloženie informácií do RDS | Vloženie informácií do RDS |

| | | | | Tok: Od hraničného miesta k SÚLH v rámci ÚIVLH | Tok: Od ÚIVLH k podniku (žiadosť o vysvetlenie) |

| | | | | | Od ÚIVLH k SÚLH (správa o kontrole) |

| | | | | | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

6.2.2. | Kúpená guľatina a produkty z dreva vrátane dovezených produktov na spracovanie sú známeho a zákonného pôvodu | 6.2.2.1:Licencia FLEGT krajiny pôvodu, ktorá je pripojená k dovezeným produktom | Ministerstvo financií a rozpočtu | Generálne riaditeľstvo pre clá a nepriame poplatky (GRCNP) | Metodika: 1.Overovanie produktov z dreva v mieste vstupu stredoafrickými colnými úradmi a orgánmi zodpovednými za vodné a lesné hospodárstvo | Zodpovedný orgán: Generálne riaditeľstvo pre clá a nepriame poplatky (GRCNP)Generálne riaditeľstvo pre vodné, lesné, poľovné a rybné hospodárstvo |

| | 6.2.2.2:Osvedčenie o trvalo udržateľnej správe alebo osvedčenie o pôvode | | | 2.Pridelenie kódu a vloženie do systému SYDONIA pre colné úrady a do systémov RDS pre orgány zodpovedné za vodné a lesné hospodárstvo | Metodika: Mesačné overovanie dovezených objemov a ich porovnanie s údajmi o vlastnej produkcii vývozného podniku |

| | | | | | Vypracovanie správy o kontrole na účely archivovania v SÚLH |

| | | | | | Zaslanie podniku žiadosti o vysvetlenie |

| | | | | Frekvencia: pri každom dovoze | Frekvencia: mesačná |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Vloženie informácií do RDS | Vloženie informácií do RDS |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | Od hraničného miesta k SÚLH v rámci ÚIVLH | Od ÚIVLH k podniku (žiadosť o vysvetlenie) |

| | | | | | Od ÚIVLH k SÚLH (správa o kontrole) |

| | | | | | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

7.1.1. | Vyhlásenie o produkcii dreva je podané podľa právnych predpisov lesného zákonníka | 7.1.1.1:Výkaz pohybu dreva | Ministerstvo lesného hospodárstva | Stredisko pre údaje o lesnom hospodárstve (SÚLH) | Metodika: 1.Prijatie mesačných výkazov pohybu dreva zaslaných jednotlivými podnikmi | Zodpovedný orgán: Generálne riaditeľstvo pre vodné, lesné, poľovné a rybné hospodárstvo |

| | | | | 2.Kontrola po formálnej a obsahovej stránke | Metodika: |

| | | | | 3.Vloženie informácií do RDS a automatické porovnanie s údajmi RDS, ktoré bude podnik zasielať v časových intervaloch, ktoré treba stanoviť | 1.Overenie vloženia mesačných údajov a súladu údajov s údajmi RDS |

| | | | | 4.Výmena informácií s cieľom objasniť prípady nesúladu | 2.Vloženie výsledku kontroly overenia tohto bodu do RDS |

| | | | | Frekvencia: mesačná | Frekvencia: mesačná |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Archivovanie výkazov pohybu dreva SÚLH | Vloženie informácií do RDS |

| | | | | Vloženie informácií do RDS | |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | Od podniku k SÚLH | Od ÚIVLH ku kontrolnému orgánu |

| | | | | Od SÚLH k podniku | |

7.1.2. | Vyhlásenie o spracovaní dreva je v súlade s výkazom pohybu dreva | 7.1.2.1:Výkaz pohybu dreva | Ministerstvo lesného hospodárstva | GRVLPRH | Metodika: Overenie údajov súvisiacich s produkciou s údajmi v oznámených výkazoch pohybu dreva | Zodpovedný orgán: ÚIVLH Metodika: |

| | | | | | Kontrola dokladov zameraná na správy GRVLH |

| | | | | Frekvencia: raz do roka za danú spracovateľskú jednotku | Vypracovanie správy o kontrole s kópiou SÚLH na účely archivovania |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Vloženie informácií do RDS |

| | | | | 1.Vypracovanie správy, ktorá sa zašle ÚIVLH s kópiou pre SÚLH | Frekvencia: raz do roka za danú spracovateľskú jednotku |

| | | | | 2.Vloženie strediskom SÚLH informácií do RDS | Archivovanie výsledku: |

| | | | | 3.Archivovanie správy | Správa o kontrole |

| | | | | Tok: | Vloženie informácií do RDS |

| | | | | Od GRVLH k ÚIVLH a SÚLH | Tok: |

| | | | | | Od ÚIVLH k SÚLH a k licenčnému orgánu FLEGT |

7.1.3. | Vyhlásenia o uvedení dreva na trh a o vývoze produktov z dreva sú podané podľa právnych predpisov | 7.1.3.1:Výkaz pohybu dreva7.1.3.2:Colné vyhlásenie | Ministerstvo financií a rozpočtu | Regionálne riaditeľstvo pre clá | Metodika: 7.1.3.2: 1.Colné konanie na základe colných dokumentov (colné vyhlásenie); špeditérske potvrdenie | Zodpovedný orgán: Generálne riaditeľstvo pre clá a nepriame poplatky (GRCNP)/Riaditeľstvo pre vyšetrovanie, stíhanie a boj proti podvodom/Útvar spätnej kontroly) |

| | 7.1.3.3:Obchodné vývozné vyhlásenie (OVV) | Ministerstvo obchodu | Generálne riaditeľstvo pre clá | 2.Preskúmanie formulára na účely posúdenia prijateľnosti | Metodika: |

| | | | Generálne riaditeľstvo pre obchod | 3.Ak je formulár prijateľný, jeho vloženie do databázy | Spätná dokladová kontrola zameraná na druh dokladov a ich obsah |

| | | | Riaditeľstvo pre colné právne predpisy/ útvar pre oslobodenie a úplné oslobodenie od cla, daní a iných platieb | 4.Overenie dokladov po obsahovej a formálnej stránke (základné, dôkladné, úplné zahŕňajúce aj vozidlo) | |

| | | | | 5.Vydanie potvrdenia na odvoz na účely vývozu alebo tranzitu | |

| | | | | 7.1.3.3: 1.Porovnanie predbežnej faktúry OVV s konečnou faktúrou vyhlásenia E101 | |

| | | | | 2.V prípade pochybností overenie na generálnom obchodnom riaditeľstve | |

| | | | | Frekvencia: pri každom vyhlásení | Frekvencia: v prípade podozrenia |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Databáza miestnych colných úradov (v digitálnom a papierovom formáte)/SYDONIA (centrálna úroveň), ručné archivovanie | Colné úrady: vypracovanie protokolu (na mieste, úradné zistenie prípadov porušenia právnych predpisov, zabavenie) Zápis do registra prípadov porušenia právnych predpisov |

| | | | | Vloženie informácií do RDS | Vloženie informácií do RDS |

| | | | | Priebežný tok: | Tok: |

| | | | | 1.Od podniku k colným úradom2.Od colných úradov k podniku | 1.Od colných úradov k ministerstvu lesného hospodárstva (od SÚLH v rámci ÚIVLH) v súlade s postupom, ktorý treba vytvoriť |

| | | | | 3.Od colných úradov k ministerstvu lesného hospodárstva v súlade s postupom, ktorý treba vypracovať | 2.Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

| | | | | Zasielanie číselných údajov riaditeľstvu pre štatistiky | |

7.1.4. | Daňové a colné vyhlásenia sú podané v súlade s právnymi predpismi | 7.1.4.1:Potvrdenka o zaplatení živnostenskej dane | Ministerstvo financií | Riaditeľstvo pre ceniny a kolky | Metodika: 7.1.4.1: | Zodpovedný orgán: GRVLPRH a GRDŠM (generálne riaditeľstvo pre dane a štátne majetky) |

| | | | | | Metodika: |

| | 7.1.4.2:Potvrdenka o zaplatení MPD (minimálna paušálna daň) | | | 1.Dodržanie postupu v colnom konaní a postupu zápisu do registra DIČ | Dodržanie postupu v colnom konaní a postupu zápisu do registra DIČ |

| | | | | 2.Obhliadka na mieste | |

| | 7.1.4.3:Potvrdenka o zaplatení DPS/DP (daň platená spoločnosťami/daň z príjmu) | | | 3.Vyhlásenie (ústne alebo písomné) o obrate spoločnosti podané učtárňou spoločnosti na finančné riaditeľstvo v Bangui | |

| | 7.1.4.4:Potvrdenka o zaplatení dane z pridanej hodnoty (DPH) | | | 4.Kontrola obratu spoločnosti na finančnom riaditeľstve v Bangui | |

| | | | | 5.Pridelenie kvóty v pomere zodpovedajúcom alebo nezodpovedajúcom obratu | |

| | | | | Frekvencia: | Frekvencia: |

| | | | | 7.1.4.1:každý účtovný rok | Rovnaká |

| | | | | 7.1.4.2:ročná | |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | 1.Zápis do systému daňovej identifikácie (SYSTEMIF) | 1.Zápis do systému daňovej identifikácie (SYSTEMIF) |

| | | | | 2.Ručné archivovanie dokumentov na colných úradoch | 2.Ručné archivovanie daňových záznamov |

| | | | | 3.Zápis do RDS | 3.Zápis do RDS |

| | | | | Priebežný tok: | Tok: |

| | | | | 1.Od podniku k daňovému úradu: vyhlásenie | 1.Od daňového úradu k SÚLH v rámci ÚIVLH |

| | | | | 2.Od daňového úradu k SÚLH v rámci ÚIVLH | 2.Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

7.2.1. | Všetky dane a povinné poplatky súvisiace s lesným hospodárstvom sú uhradené v predpísanej lehote | 7.2.1.1:Potvrdenka o zaplatení dane z nájomného | Ministerstvo financií | GRVLPRH GRDŠM (generálne riaditeľstvo pre dane a štátne majetky) | Metodika: 1.Overovanie dokumentov (dane za výrub, nájomné a zalesnenie) ministerstvom zodpovedným za lesné hospodárstvo a fyzická kontrola (daň za zalesnenie) štruktúrou poverenou úradom (BIVAC) v prípade produktov určených na vývoz | Zodpovedný orgán: Ústredný inšpektorát vodného, lesného, poľovného a rybného hospodárstva |

| | 7.2.1.2:Potvrdenka o zaplatení dane za výrub | Ministerstvo lesného hospodárstva | | 2.Vystavenie inkasných príkazov orgánom správy pre jednotlivých príjemcov (štát, obce, lesný fond CAS-DF) a jednotlivé príslušne dane (nájomné, výrub, zalesnenie) po podaní hlásenia podnikom, s výnimkou nájomného | Ústredný finančný inšpektorát |

| | 7.2.1.3:Potvrdenia o zaplatení dane za zalesnenie | | | Lehoty na podanie hlásenia: Daň za výrub a zalesnenie: V súčasnosti: vypracovanie a zasielanie raz do mesiaca (v lehote 21 dní za predchádzajúci mesiac) výkazov pohybu dreva (od okamihu ťažby) | Metodika: Ústredný finančný inšpektorát 1.Spätná kontrola dokumentov zameraná na druh dokumentov a ich obsah |

| | 7.2.1.4:Oznámenie, ktorým sa predpisujú mimoriadne opatrenia týkajúce sa úhrady daní a poplatkov podnikom | | | V rámci vnútroštátneho systému vysledovateľnosti (VSV): stála výmena údajov o ťažbe medzi podnikmi a orgánom správy lesného hospodárstva podľa postupu, ktorý treba stanoviť, na základe čoho sa táto lehota skráti | ÚIVLH 1.Pravidelné overovanie (polročných) hlásení a vypracovanie správy podľa postupu, ktorý treba vytvoriť |

| | | | | Nájomné: zaplatenie každý rok v priebehu mesiaca január na základe využiteľnej plochy; výška dane podľa počtu hektárov je stanovená rozpočtovým zákonom pre daný rok | 2.Overovanie vloženia mesačných údajov a súladu údajov s údajmi v RDS |

| | | | | | 3.Vloženie výsledku kontroly overovania tohto bodu do RDS |

| | | | | 3.Úhrada zo strany podniku v predpísaných lehotách buď Štátnej pokladnici (štát), alebo Banke stredoafrických štátov (Banque des Etats d'Afrique centrale – BEAC) (obce), alebo na účet pre osobitné poplatky týkajúce sa rozvoja lesného hospodárstva (CAS-DF) | |

| | | | | Frekvencia: | Frekvencia: |

| | | | | Nájomné: ročná | Ústredný finančný inšpektorát |

| | | | | Zalesnenie a výrub: štvrťročná | Nepretržite v prípade podozrenia |

| | | | | | ÚIVLH |

| | | | | | Nájomné: ročná |

| | | | | | Zalesnenie a výrub: štvrťročná |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | 1.Inkasný príkaz archivovaný na GRVLPRH | Zápis do systému daňovej identifikácie (SYSTEMIF) |

| | | | | 2.Zápis do systému daňovej identifikácie (SYSTEMIF) | Vloženie informácií do RDS Mesačné archivovanie |

| | | | | 3.Zápis do RDS | |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | 1.Od podniku ku GRVLPRH: pohyb dreva v elektronickom a v papierovom formáte | Od Ústredného finančného inšpektorátu k SÚLH v rámci ÚIVLH |

| | | | | 2.Od GRVLPRH ku GRDŠM, k obciam, fondu CAS-DF: inkasný príkaz v papierovom formáte | Od ÚIVLH ku kontrolnému orgánu |

| | | | | 3.Od štátnej pokladnice, od BEAC a od fondu CAS-DF k SÚLH v rámci ÚIVLH podľa postupu, ktorý treba stanoviť | |

7.2.2. | Všetky clá a poplatky súvisiace s vývozom dreva boli zaplatené včas | 7.2.2.1:Potvrdenka o zaplatení VC (vývozné clo) | Ministerstvo financií | Regionálne riaditeľstvo pre clá Štruktúra zodpovedná za zabezpečenie príjmov z vývozu | Metodika: | Zodpovedný orgán: Generálne riaditeľstvo pre clá a nepriame dane (GRCND) |

| | 7.2.2.2:Potvrdenka o zaplatení MPD (minimálna paušálna daň) | Ministerstvo lesného hospodárstva | Generálne riaditeľstvo pre dane a štátne majetky (GRDŠM) | Overenie hlavným colným úradom – poštou v Bangui alebo regionálnymi colnými riaditeľstvami v provincii: | Ústredný inšpektorát vodného, lesného, poľovného a rybného hospodárstva (ÚIVLH) |

| | | | | 1.Fyzická kontrola na mieste colnými úradmi (poverená štruktúra: BIVAC) po každom prijatí špecifikácií podniku | |

| | 7.2.2.3:Potvrdenka o zaplatení poplatku VNPSFÚ (poplatok za vybavenie nástrojmi na počítačové spracovanie finančných údajov) | | | 2.Vypracovanie špecifikácií (poverená štruktúra: BIVAC), vydanie ďalších potrebných dokladov: potvrdenie o overení, OVV atď. | |

| | | | | 3.Colné vyhlásenie | Metodika: |

| | | | | 4.Preskúmanie a potvrdenie expedičného listu (EL) | GRCND: systematická spätná kontrola vyhlásenia |

| | | | | 5.Výmena informácií s ÚIVLH/SÚLH v súlade s postupom, ktorý treba stanoviť | ÚIVLH: kontrola vloženia strediskom SÚLH informácií do RDS |

| | | | | 6.Zaznamenanie strediskom SÚLH do RDS | |

| | | | | Frekvencia: pri každom vývoze | Frekvencia: priebežne |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Zápis do SYDONIA | Zápis do SYDONIA |

| | | | | Archivovanie dokumentov tvoriacich vyhlásenia v papierovom formáte | Vypracovanie správy o činnosti a protokolu |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | Od hlavného colného úradu a od regionálnych riaditeľstiev k ÚIVLH/SÚLH | Od GRCND k ÚIVLH/SÚLH podľa postupu, ktorý treba stanoviť |

| | | | | | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

7.2.3. | Všetky clá a poplatky súvisiace s dovozom zariadení používaných podnikom (iné produkty) boli uhradené pred odoslaním expedičného listu (EL) | 7.2.3.1:Potvrdenka o zaplatení DC (dovozné clo) | Ministerstvo financií | Hlavný colný úrad - pošta a regionálne riaditeľstvo Generálne riaditeľstvo pre dane a štátne majetky (GRDŠM) | Metodika: 1.Colné vyhlásenie2.Preskúmanie dokumentácie | Zodpovedný orgán: GRCND Ústredný inšpektorát vodného, lesného, poľovného a rybného hospodárstva |

| | 7.2.3.2:Potvrdenka o zaplatení dane z pridanej hodnoty (DPH) | Ministerstvo lesného hospodárstva | GRVLPRH | 3.V náležitých prípadoch fyzická kontrola podľa typu okruhu | Metodika: |

| | 7.2.3.3:Potvrdenka o zaplatení IDS (integračná daň spoločenstva CEMAC) | | | 4.Potvrdenie expedičného listu (EL) | Systematická spätná kontrola vyhlásení |

| | 7.2.3.4:Potvrdenka o zaplatení IPS (integračný príspevok spoločenstva CEMAC) | | | 5.Výmena informácií s ÚIVLH/SÚLH podľa postupu, ktorý treba stanoviť | |

| | 7.2.3.5:Potvrdenka o zaplatení poplatku VNPSFÚ (poplatok za vybavenie nástrojmi na počítačové spracovanie finančných údajov) | | | 6.Zápis strediskom SÚLH do RDS | |

| | | | | Frekvencia: pri každom vyhlásení | Frekvencia: priebežne |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Zápis do SYDONIA | Zápis do SYDONIA |

| | | | | Archivovanie dokumentov vyhlásenia v papierovom formáte | Vypracovanie správy o činnosti a protokolu |

| | 7.2.3.6:Potvrdenka o zaplatení poplatku OHADA (poplatok na účet OHADA) | | | | |

| | 7.2.3.7:Potvrdenka o zaplatení poplatku COMIFAC (poplatok na účet COMIFAC) | | | Tok: Od hlavného colného úradu a RR k ÚIVLH/SÚLH | Tok: Od GRCND k ÚIVLH/SÚLH podľa postupu, ktorý treba určiť Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

7.2.4. | Podnik repatrioval hodnoty "free on truck" (FOT) produktov deklarovaných pri vývoze mimo územia spoločenstva CEMAC do miestnej banky do 30 dní po dátume splatnosti stanovenom v zmluve | 7.2.4.1:Potvrdenie o bankovom domicile | Ministerstvo financií | Útvar zodpovedný za kontrolu repatriácie príjmov z vývozu (ÚZKRPV) | Metodika: 1.Zaslanie dokumentov o vývoze (hodnoty FOT) a dôkazov o repatriovaní ÚZKRPV (útvar zodpovedný za kontrolu repatriácie príjmov z vývozu) | Zodpovedný orgán: ÚIVLH |

| | 7.2.4.2:Doklad o prevode finančných prostriedkov | Ministerstvo lesného hospodárstva | ÚIVLH/SÚLH | 2.Zaznamenanie informácií o vyhláseniach podaných na colných a daňových úradoch | Metodika: |

| | | | | 3.Overenie kapitálu repatriovaného do bánk a porovnanie s colnými a daňovými údajmi (repatriácia sa musí uskutočniť najneskôr do 30 dní po uplynutí platobnej lehoty) | Kontrola vloženia strediskom SÚLH informácií do RDS |

| | | | | 4.Vypracovanie ročného výkazu každého podniku a jeho zaslanie SÚLH v rámci ÚIVLH v súlade s postupom, ktorý treba vytvoriť | |

| | | | | Frekvencia: ročná | Frekvencia: ročná |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | 1.Správy alebo protokoly o kontrolách týkajúce sa jednotlivých úloh archivované v spoločnom daňovom a colnom útvare | Vloženie výsledkov kontroly do RDS |

| | | | | 2.Výročná správa zaslaná SÚLH v rámci ÚIVLH | |

| | | | | 3.Vloženie strediskom SÚLH informácií do RDS | |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | Podnik zašle vyhlásenie o zdanení (VZ) daňovému a colnému útvaru | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

| | | | | Daňový a colný útvar zašle výročnú správu SÚLH v rámci ÚIVLH | |

8.1.1. | Kamióny a iné prostriedky na prepravu produktov lesného hospodárstva sú správne zaevidované a zapísané do registra | 8.1.1.1:Technický preukaz8.1.1.2:Informačný technický dokument | Ministerstvo obrany Ministerstvo zodpovedné za územie | Polícia/pohraničná polícia/colné úrady | Metodika: Predloženie dokumentov pri vybavovaní formalít spojených s cestnou prepravou | Zodpovedný orgán: Polícia/pohraničná polícia/colné úrady Kontrolu overenia vykonajú rovnaké subjekty v rôznych zemepisných miestach (rôzne miesta kontroly) |

| | 8.1.1.3:Poistenie8.1.1.4:Dopravná licencia | Ministerstvo financií a rozpočtu | | | Metodika: To isté |

| | 8.1.1.5:V prípade prepravy produktov lesného hospodárstva na vývoz: súhlas dopravcu | | | Frekvencia: v prípade daného nákladu (kamióna) v každom mieste kontroly | Frekvencia: v prípade daného nákladu (kamióna) v každom mieste kontroly |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | V prípade porušenia predpisov protokol v papierovom formáte | V prípade porušenia predpisov protokol v papierovom formáte |

| | | | | Správy podľa postupu, ktorý treba vypracovať | Správy podľa postupu, ktorý treba vytvoriť |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | Postup výmeny informácií, ktorý treba vytvoriť po konzultácii medzi dotknutými rezortmi | Postup výmeny informácií, ktorý treba vytvoriť po konzultácii medzi dotknutými rezortmi |

8.1.2. | Doklady na prepravu produktov z dreva na účely vývozu sú v súlade s platnými právnymi predpismi | 8.1.2.1:Prepravný list alebo nákladný list | Ministerstvo dopravy | Polícia/hraničná polícia/colné úrady/BARC/úrad zodpovedný za vodné a lesné hospodárstvo | Metodika: | Zodpovedný orgán: Polícia/hraničná polícia/colné úrady/BARC (stredoafrický úrad pre prenájom kamiónov so šoférmi)/úrad zodpovedný za vodné a lesné hospodárstvo |

| | 8.1.2.2:Expedičný list s pripojenými špecifikáciami, formulárom D15, obchodným vývozným vyhlásením, faktúrou, osvedčením o pôvode | Ministerstvo lesného hospodárstva Ministerstvo obchodu | | Predloženie dokladov pri vybavovaní lesných a colných formalít pred odvozom, formalít spojených s cestnou prepravou a formalít na hraniciach | Metodika: Predloženie dokladov pri vybavovaní lesných a colných formalít pred odvozom, formalít spojených s cestnou prepravou a formalít na hraniciach |

| | | Ministerstvo financií | | Frekvencia: V prípade daného nákladu (kamióna) pri odjazde a v každom mieste kontroly | Frekvencia: v prípade daného nákladu (kamióna) pri odjazde a v každom mieste kontroly |

| | | | | Archivovanie výsledku: V prípade porušenia predpisov protokol v papierovom formáte | Archivovanie výsledku: V prípade porušenia predpisov protokol v papierovom formáte |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | Overenie zamestnancami príslušného rezortu lesného hospodárstva: zasielanie každý mesiac správy ÚIVLH | Overenie zamestnancami lesného hospodárstva: zasielanie každý mesiac správy ÚIVLH |

| | | | | Zamestnanci ostatných rezortov: postupy výmeny informácií, ktoré treba vytvoriť po konzultácii medzi dotknutými rezortmi | Zamestnanci ostatných rezortov: postupy výmeny informácií, ktoré treba vytvoriť po konzultácii medzi dotknutými rezortmi |

8.1.3. | Podnik vykonáva opatrenia na uplatnenie zákazu prepravy osôb | 8.1.3.1:Vnútorný poriadok podniku | Ministerstvo lesného hospodárstva | Regionálne riaditeľstvo príslušného rezortu, GRVLH, MZKS | Metodika: 1.Overenie existencie poznámky o zákaze prepravy osôb vo vnútornom poriadku | Zodpovedný orgán: ÚIVLH |

| | 8.1.3.2:Služobný prípis | | | 2.Overenie, či bol služobný prípis, ktorým sa spresňuje tento zákaz, uverejnený na výveske a či je upozornenie na tento zákaz vyznačené na kamiónoch prepravujúcich drevo | Metodika: Uskutočnila sa kontrola overenia |

| | | | | 3.Vypracovanie správy | Vloženie informácií do RDS |

| | | | | 4.Zaslanie kópie správy SÚLH na účely vloženia do RDS a archivovania | |

| | | | | Frekvencia: ročná | Frekvencia: ročná |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Archivovaná správa o overení a vloženie informácií do RDS | Vloženie informácií do RDS |

| | | | | Tok: Správy k ÚIVLH/SÚLH | Tok: Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

8.2.1. | Guľatina a pne zoťatých stromov sú ociachované a označené podľa požiadaviek právnych predpisov | 8.2.1.1:Správa orgánu správy lesného hospodárstva o splnení úlohy kontroly | Ministerstvo lesného hospodárstva | Regionálne riaditeľstvo (RR), GRVLPRH, MZKS | Metodika: 1.Pravidelné overovanie regionálnym riaditeľstvom príslušného rezortu, MZKS a GRVLPRH | Zodpovedný orgán: ÚIVLH |

| | | | | 2.Obhliadka v kancelárii na pracovisku a v skladoch | Metodika: |

| | | | | 3.Overenie označenia a ociachovania výrezov a pňov | Overenie vloženia strediskom SÚLH informácií do RDS a vloženie do RDS výsledku overenia |

| | | | | 4.Vypracovanie správy | Kontrola overovania jednotlivých subjektov na základe náhodného výberu |

| | | | | Frekvencia: štvrťročná | Frekvencia: štvrťročná |

| | | | | Archivovanie výsledku: RRspráva o kontrole zaslaná GRRS a kópia správy zaslaná ÚIVLHMZKSspráva o kontrole zaslaná kabinetu a kópia správy zaslaná ÚIVLHGRVLHspráva o kontrole zaslaná GR a kópia správy zaslaná ÚIVLH/SÚLH | Archivovanie výsledku: |

8.2.2. | Drevo v lesných skladoch je ociachované a označené podľa platných pravidiel | 8.2.2.1:Správa orgánu správy lesného hospodárstva o splnení úlohy kontroly | Ministerstvo lesného hospodárstva | Regionálne riaditeľstvo príslušného rezortu | Metodika: | Zodpovedný orgán: |

| | | | GRVLPRH | Overovanie súladu s vnútroštátnym systémom vysledovateľnosti (VSV) | |

| | | | MZKS | 1.Pravidelné overovanie regionálnym riaditeľstvom príslušného rezortu, MZKS a GRVLPRH | |

| | | | | 2.Obhliadka v kancelárii a v skladoch | Metodika: |

| | | | | 3.Overenie ociachovania guľatiny | Vloženie informácií do RDS |

| | | | | 4.Vypracovanie správy | Protokol o kontrole |

| | | | | ÚIVLH/SÚLH: preskúmanie dokumentov, vloženie informácií do RDS a archivovanie | |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | Prevzatie správ o overení od troch predchádzajúcich subjektov | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT Zaslanie protokolu ÚIVLH/SÚLH |

| | | | | Zaslanie správ ÚIVLH/SÚLH na účely ich vloženia do RDS | |

8.2.3. | Doklady na prepravu guľatiny sú vyplnené pred výstupom z miesta ťažby | 8.2.3.1:Prepravný list (nazývaný aj dodací list alebo odosielací list) | Ministerstvo lesného hospodárstva | Regionálne riaditeľstvo | Metodika: | Zodpovedný orgán: Ústredný inšpektorát vodného, lesného, poľovného a rybného hospodárstva |

| | | | | Pozn.: V roku 2010 nie je táto kontrola systematická a takmer neexistuje; GRVLH musí vytvoriť postup na tento účel | Metodika |

| | | | | Frekvencia: | |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Tok: | Tok: |

8.2.4. | Doklady na prepravu guľatiny a zásielok sú vyplnené pred výstupom zo skladu guľatiny a zo závodu | 8.2.4.1:Prepravný list (nazývaný aj dodací list alebo odosielací list) | Ministerstvo lesného hospodárstva/ministerstvo financií | | Metodika: 1.Fyzická kontrola na mieste colnými úradmi (BIVAC) po každom prevzatí špecifikácií podniku | Zodpovedný orgán: Generálne riaditeľstvo pre clá a nepriame dane (GRCND) ÚIVLH |

| | | | | 2.Vypracovanie špecifikácií poverenou štruktúrou (BIVAC), vydanie ďalších potrebných dokladov: potvrdenie o overení, OVV atď. | Metodika: GRCND: kontrola overovania colnými úradmi po podaní colného vyhlásenia |

| | | | | | ÚIVLH |

| | | | | Frekvencia: vždy pri podaní vyhlásenia | Frekvencia: vždy po podaní vyhlásenia |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | 1.Špecifikácie v databáze prostredníctvom poverenej štruktúry (BIVAC) | 1.Zaznamenanie do SYDONIA2.Ručné archivovanie |

| | | | | 2.Ručné archivovanie | 3.Vloženie informácií do RDS |

| | | | | 3.Vloženie informácií do RDS | |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | 1.Od podniku k poverenej štruktúre (BIVAC) | 1.Od GRCND k SÚLH v rámci ÚIVLH podľa postupu, ktorý treba vytvoriť |

| | | | | 2.Od poverenej štruktúry (BIVAC) k SÚLH v rámci ÚIVLH podľa postupu, ktorý treba vytvoriť | 2.Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

9.1.1. | Podnik riadne platí príspevky do rozpočtu obcí | 9.1.1.1:Potvrdenka o zaplatení inkasných príkazov | Ministerstvo lesného hospodárstva | Ústredný inšpektor /správny a finančný útvar (MVLPRH) | Metodika: | Zodpovedný orgán: ÚIVLH |

| | | | | Zasielanie inkasných príkazov riaditeľstvom GRVLH stredisku SÚLH | Metodika: |

| | 9.1.1.2:Súhlas správneho orgánu na platenie príspevkov v splátkach | | | Systematické zasielanie kópií potvrdeniek o zaplatení SÚLH v rámci ÚIVLH na účely archivovania a vloženia do RDS | Overovanie vloženia strediskom SÚLH údajov do databázy Overovanie súladu potvrdeniek s príslušnými inkasnými príkazmi |

| | | | | | Vloženie do databázy výsledku kontroly |

| | | | | Frekvencia: mesačná | Frekvencia: mesačná |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Archivovanie inkasných príkazov a kópií potvrdeniek strediskom SÚLH po tom, ako boli vložené do databázy RDS | Vloženie informácií do RDS |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | Od GRVLH k SÚLH Od podniku k ÚIVLH/SÚLH | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

9.1.2. | Uskutočňujú sa sociálne opatrenia naplánované podnikom, ktoré sú uvedené v RPČ a LHP alebo v dočasných zmluvách | 9.1.2.1:RPČ potvrdený orgánom správy lesného hospodárstva (každý RPČ obsahuje opis sociálnych opatrení uskutočnených v uplynulom roku) | Ministerstvo lesného hospodárstva | Generálne riaditeľstvo pre vodné, lesné, poľovné a rybné hospodárstvo (GRVLPRH) | Metodika: 1.Dokladová kontrola LHP a RPČ, ktorej spoločnosť podlieha v rámci hodnotiaceho systému MVLPRH, vykonávaná výborom zriadeným na tento účel | Zodpovedný orgán: Ústredný inšpektorát vodného, lesného, poľovného a rybného hospodárstva (ÚIVLH) |

| | | | | 2.Vyhodnotenie výsledkov podniku v sociálnej oblasti | |

| | 9.1.2.2:Dočasná zmluva podpísaná podnikom a ministrom lesného hospodárstva | | | 3.Schvaľovací list, ak je ponuka vyhovujúca | Metodika: Overenie existencie listu, ktorým sa schvaľuje LHP a RPČ, a zápisnice zo zasadnutia: |

| | | | | Frekvencia: ročná | Frekvencia: ročná |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Archivovanie listu riaditeľstvom GRVLH, ktorým sa schvaľuje RPČ, v systéme RDS a v papierovom formáte v archíve | Vloženie informácie, že bod bol overený, do RDS |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | 1.Zaslanie schvaľovacieho listu riaditeľstvom GRVLH spoločnosti, ÚIVLH/SÚLH, GRRS a zaslanie zápisnice zo schôdze spolu s hodnotením ÚIVLH | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

9.2.1. | Podnik dodržiava záväzky, ktoré prijal v LHP, špecifikáciách, RPČ alebo v dočasnej zmluve s cieľom prispieť k boju proti pytliactvu a nelegálnej ťažbe dreva na území výkonu svojej činnosti | 9.2.1.1:Správy o kontrole miesta ťažby orgánom správy lesného hospodárstva | Ministerstvo lesného hospodárstva | Generálne riaditeľstvo pre vodné, lesné, poľovné a rybné hospodárstvo (GRVLPRH) Regionálne riaditeľstvo | Metodika: V roku 2010 sa overenie tohto bodu nevykonáva, je dôležité, aby sa začlenilo do príručky postupov overovaniam, ktorú by malo vypracovať GRVLH | Zodpovedný orgán: Ústredný inšpektorát vodného, lesného, poľovného a rybného hospodárstva (ÚIVLH) |

| | 9.2.1.2:Správy podniku o informačných a vzdelávacích kampaniach a o kampaniach na zvýšenie povedomia | | | | Metodika: |

| | 9.2.1.3:RPČ potvrdený orgánom správy lesného hospodárstva | | | Frekvencia: | Frekvencia: |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | 9.2.1.4:Vnútorný poriadok | | | Tok: | Tok: |

10.1.1. | Podnik (a v prípade súkromných plantáží súkromná osoba alebo spoločenstvo) si overuje, či všetci jeho subdodávatelia a dodávatelia majú povolenie na vykonávanie svojej činnosti | 10.1.1.1:Platný súhlas na výkon činnosti | Ministerstvo obchodu | Útvar pre vybavovanie formalít (jednotné kontaktné miesto) | Metodika: 1.Zaslanie každým podnikom stredisku SÚLH zoznamu jeho subdodávateľov2.Overenie na ministerstve obchodu (jednotné kontaktné miesto) súhlasov, ktoré im boli udelené | Zodpovedný orgán: ÚIVLH |

| | 10.1.1.2:Zaevidované subdodávateľské zmluvy | Ministerstvo lesného hospodárstva | Stredisko pre údaje o lesnom hospodárstve (SÚLH) | Vloženie informácií do RDS | Metodika: Overenie vloženia údajov |

| | | | | | Vloženie výsledkov kontroly týkajúcej sa tohto bodu do RDS |

| | | | | Frekvencia: priebežne podľa vývoja zoznamu každého dodávateľa | Frekvencia: po každej aktualizácii strediskom SÚLH |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Vloženie informácií do RDS | Vloženie informácií do RDS |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | Od podniku k SÚLH | |

| | | | | Od SÚLH k ministerstvu obchodu (jednotné kontaktné miesto) | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

| | | | | Od ministerstva obchodu k SÚLH | |

10.2.1. | Podnik (a v prípade súkromných plantáží súkromná osoba alebo spoločenstvo) platí za poskytované služby ustanovené v zmluve | 10.2.1.1:Faktúry | Ministerstvo lesného hospodárstva | Riaditeľstvo pre právne a sporové veci ministerstva lesného hospodárstva (RPSV) | Metodika: 1.Overenie neexistencie prebiehajúcich sporových konaní vo veci úhrady poskytnutých služieb | Zodpovedný orgán: ÚIVLH |

| | 10.2.1.2:Doklad o prevode alebo šek alebo potvrdenka o príslušnej úhrade faktúr | | | 2.Vypracovanie správy a v náležitých prípadoch zápis do registra prípadov porušenia právnych predpisov3.Zaslanie správy ÚIVLH/SÚLH | Metodika: Kontrola riadneho vedenia registra prípadov porušenia právnych predpisov Kontrola vloženia informácií do RDS |

| | | | | Frekvencia: ročná | Frekvencia: ročná |

| | | | | Archivovanie výsledku: | Archivovanie výsledku: |

| | | | | Výročná správa | Vloženie výsledkov kontroly týkajúcej sa tohto bodu do RDS |

| | | | | Zápis do registra prípadov porušenia právnych predpisov vedeného ministerstvom lesného hospodárstva | |

| | | | | Vloženie informácií do RDS | |

| | | | | Tok: | Tok: |

| | | | | Od registratúr k RPSV Od RPSV k ÚIVLH/SÚLH | Od ÚIVLH k licenčnému orgánu FLEGT |

2.3. Uznávanie systému osvedčovania v lesnom hospodárstve

V súčasnosti neexistuje v SAR žiadny podnik, na ktorý by sa vzťahovalo súkromné osvedčenie v oblasti lesného hospodárstva.

SOZ by mal v budúcnosti zohľadniť prepojenie medzi systémami súkromného osvedčovania a SOZ a podporiť ich účinnosť, najmä s cieľom vyhnúť sa nadbytočným kontrolám. V tejto súvislosti bude uznávanie súkromných osvedčení o zákonnosti a trvalo udržateľnom obhospodarovaní zabezpečovať ministerstvo lesného hospodárstva za predpokladu kontroly výsledkov auditu súkromného osvedčovania inšpektorátom ÚIVLH. Výsledky auditu súkromného osvedčovania bude potrebné zasielať inšpektorátu ÚIVLH. Ministerstvo lesného hospodárstva vydá právny predpis na objasnenie tokov informácií týkajúcich sa osvedčovania.

2.4. Prípad nesúladu so zákonnými požiadavkami

V rámci SOZ sa prípady nesúladu riešia v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi platnými v SAR.

V rámci vydávania licencií FLEGT sa počas fázy vykonávania tejto dohody ešte pred vydaním prvej licencie FLEGT Stredoafrickou republikou vypracuje príručka o postupoch v oblasti riadenia v prípade nesúladu a sankcií na účely posilnenia kontrolného systému.

3. SYSTÉM VYSLEDOVATEĽNOSTI DREVA A KONTROLA DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA

3.1. Operatívne požiadavky na vysledovateľnosť dreva

V súčasnosti neexistuje vnútroštátny systém vysledovateľnosti dreva. Existujú však interné systémy, ktoré vyvinuli jednotlivé podniky lesného hospodárstva. Prepravné dokumenty na účely vývozu sú ustanovené zákonom, ale v roku 2010 neexistuje platný právny predpis uplatniteľný na vnútroštátnej úrovni a v miestach ťažby. V období vykonávania dohody ešte pred vydaním prvej licencie sa právnym predpisom spresnia opatrenia týkajúce sa vnútroštátneho systému vysledovateľnosti dreva a prepravy produktov z dreva.

Riadenie reťazca vysledovateľnosti sa bude vykonávať prostredníctvom vytvorenia vnútroštátneho systému vysledovateľnosti (VSV), v rámci ktorého sa budú centrálne zhromažďovať údaje v riadiacom databázovom systéme (RDS) riadeného Strediskom pre údaje o lesnom hospodárstve (ktoré inštitucionálne podlieha ÚIVLH), do ktorého budú vkladať údaje podniky lesného hospodárstva a štruktúra zodpovedná za zabezpečenie colných príjmov (v súčasnosti BIVAC). Na účely číselného označenia jednotlivých produktov sa prijme vnútroštátny systém číslovania.

Na systéme vysledovateľnosti dreva sa budú podieľať viaceré orgány. Týmito orgánmi sú:

- podniky, ktoré zodpovedajú za všetky činnosti od inventarizácie ťažby až po vývoz nespracovaného a spracovaného dreva,

- ministerstvo vodného a lesného hospodárstva, ktoré zabezpečuje overovanie a kontrolu ťažbových a spracovateľských prác v celom dodávateľskom reťazci prostredníctvom svojich centralizovaných orgánov (GRVLH, GRRS, ÚIVLH a SÚLH a MZKS),

- štruktúra zodpovedná za zabezpečenie colných príjmov (v súčasnosti BIVAC), ktorá zabezpečuje overovanie špecifikácií, identifikáciu drevín, určenie objemov a tiež vydávanie obchodných dovozných vyhlásení pre drevo dovezené na spracovanie,

- ministerstvo obchodu, ktoré zodpovedá za spolupodpísanie obchodného dovozného vyhlásenia (ODV) v prípade dreva dovezeného na spracovanie a obchodného vývozného vyhlásenia (OVV),

- ministerstvo financií prostredníctvom centralizovaných a decentralizovaných colných orgánov, ktoré zabezpečujú overovanie colných konaní, vydávanie potvrdení o vybraných clách a poplatkoch a v prípade dreva v režime tranzitu potvrdenie o registrácii,

- hraniční inšpektori ministerstva vodného a lesného hospodárstva, ktorí kontrolujú prepravné dokumenty.

3.1.1. Prípad produktov z dreva pochádzajúcich z PŤDOL a plantáží

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené zásady a požiadavky na reťazec vysledovateľnosti produktov z dreva získaného na základe PŤDOL. Spresnené sú aj osobitné požiadavky na lesné plantáže.

V nasledujúcej tabuľke sú znázornené požiadavky na reťazec vysledovateľnosti:

prvá kolónka : opisuje etapy reťazca vysledovateľnosti,

druhá kolónka : opisuje zodpovednosť a činnosti jednotlivých zainteresovaných strán,

tretia kolónka : opisuje užitočné údaje a spôsoby ich zberu,

štvrtá kolónka : spresňuje overovacie štruktúry a metodiku, ktorú používajú jednotlivé štruktúry na potvrdenie alebo porovnanie údajov.

Tieto zásady a požiadavky sa počas vykonávania tejto dohody prípadne upravia bez toho, aby sa tým zhoršila kvalita reťazca vysledovateľnosti.

INVENTARIZÁCIA

Etapa alebo dodávateľský reťazec | Zodpovednosť a činnosti | Užitočné údaje a spôsob ich zberu | Overovanie |

Potvrdenie | Porovnanie |

INVENTARIZÁCIA ŤAŽBY | Zodpovedný subjekt: PODNIK Činnosti:Vyznačovanie porastu na výrubVyznačovanie lesnými priesekmi oblastí prieskumuMeranie stromovIdentifikácia polohy a zmapovanie stromovOčíslovanie a označenie stromovPoznámka: V prípade plantáží:a)v prípade plantáží s plošnou výmerou viac ako 50 ha je potrebné vypracovať jednoduchý hospodársky plán;b)v prípade plantáží s plošnou výmerou menej ako 50 ha je potrebné predložiť RIOL správu o prieskume so zjednodušenou mapou (lokalizácia na topografickej mape);c)v prípade plantáží s plošnou výmerou viac ako 50 ha je potrebné poskytnúť tieto informácie: i) vek lesného porastu; ii) priemerná výška porastu; iii) GPS lokalizácia; iv) plocha; v) zjednodušená mapa s vyznačenými parcelami na území; vi) počet kusov stromov; vii) trieda obvodu alebo priemeru;d)systematické označovanie nie je povinné;e)RIOL vydá povolenie na ťažbu. | Deklaratórny doklad:Ročný plán činnosti (RPČ)Údaje:Číslo povoleniaČíslo lesnej hospodárskej jednotky (LHJ), na ktorú sa vzťahuje PŤDOL alebo povolenie pre plantážČíslo ročnej výmery porastu na výrub (RVPV)Inventárne čísloNázov drevinyMŤHO (minimálna ťažobná hrúbka stanovená v pláne obhospodarovania)Identifikácia polohy UTM (Universal Transverse Mercator)Tok:Vloženie informácií do RDS (elektronický formát, ktorý treba začleniť do dielu 3 noriem týkajúcich sa obhospodarovania) | Metodika:ÚIVLH zabezpečuje koordináciu týchto šiestich subjektov:1.Riaditeľstvo pre inventarizáciu a obhospodarovanie lesov (RIOL):Súlad inventárnych údajov s predchádzajúcim RPČOverenie mapy s vyznačenými RVPV.2.Regionálne riaditeľstvo:Overovanie sietí obslužných komunikácií a zmapovania zdrojaZasielanie správ GRRS.3.Generálne riaditeľstvo pre regionálne služby (GRRS):Overovanie činností regionálnych riaditeľstievZasielanie informácií o ťažbe GRVLH.4.Riaditeľstvo pre ťažbu a lesný priemysel (RŤLP):Kontrola overovania sietí obslužných komunikácií a zmapovania zdrojaZasielanie údajov SÚLH.5.Generálne riaditeľstvo pre vodné a lesné hospodárstvo (GRVLH):Overovanie a potvrdzovanie správ GRRS, RIOL a RŤDLPZasielanie údajov SÚLHZasielanie správ ÚIVLH.6.Stredisko pre údaje o lesnom hospodárstve (SÚLH):Zhrnutie údajov na úrovni MVLPRH. | |

ŤAŽBA DREVA

Etapa alebo dodávateľský reťazec | Zodpovednosť a činnosti | Užitočné údaje a spôsob ich zberu | Overovanie |

Porovnanie | Porovnanie |

VÝRUB | Zodpovedný subjekt: PODNIK Činnosti:Výber a výrub stromovVyznačenie čísla výrubu ciachovacím kladivom na pni a na koreňovom nábehuPrenesenie inventarizačných čísiel na pneOznačovanie pňovEvidencia a zhromažďovanie údajovPoznámka: V prípade plantáží s rozlohou viac ako 50 ha:Výruby sa uskutočňujú podľa jednotlivých výmer porastov na výrub.Všetka guľatina je označená.Používanie denníka miesta ťažby. | Deklaratórny doklad:Denník miesta ťažby (v papierovej a/alebo elektronickej forme)Pohyb drevaÚdaje:Číslo povoleniaČíslo LHJ (PŤDOL alebo povolenie pre plantáž)Číslo RVDVInventárne čísloČíslo výrubuDrevinaRozmery a objem zoťatého stromuV prílohe aktualizácia máp oblasti ťažbyMŤHOIdentifikácia polohy UTMTok:Predkladanie spoločnosťou denníkov miesta ťažby a výkazov pohybu dreva riaditeľstvu GRVLPRHZasielanie spoločnosťou údajov o ťažbe SÚLH na účely ich vloženia do RDS. | Metodika:Generálne riaditeľstvo pre vodné a lesné hospodárstvo:Overovanie:Denník miesta ťažbyOdosielacie listyOverovanie v teréne:Polohy zoťatých stromov, hranice RVDVMŤHOZaslanie správ o overení GRRS.Spoločná kontrolná skupina (MZKS):Kontrola overovania:Denník miesta ťažbyOdosielacie listyDodržanie hraníc RVDVDodržanie MŤHOVyznačenie hraníc LHJ, plantáží a RVDVVýpisy z registra prípadov porušenia predpisovZasielanie protokolov riaditeľstvu pre sporové veciZasielanie správ o kontrole ÚIVLH.Poznámka: Na účely overovania na plantážach:Porovnanie riaditeľstvom GRVLH objemov zoťatých stromov s objemami stromov uvedenými ťažobným subjektom v inventári v spojitosti s tou istou parcelou. Neexistuje individuálna vysledovateľnosť až po peň. | SÚLH:Stredisko je zodpovedné za dohľad nad porovnaním v RDS i) dostupných informácií z inventarizácie ťažby s ii) dostupnými informáciami o výrube (ťažbe).V tomto štádiu by informácie určené na porovnanie mali zahŕňať prinajmenšom:1V spojitosti s každým zoťatým stromom:a)inventárne číslo uvedené v pláne obhospodarovania, ktoré sa porovná s inventárnym číslom uvedeným v denníku miesta ťažby;b)identifikáciu polohy stromu uvedeného v pláne obhospodarovania, ktorá sa porovná s polohou stromu uvedenou v denníku miesta ťažby;c)drevinu, o akú ide v prípade stromu uvedeného v pláne obhospodarovania a jej porovnanie s drevinou zoťatého stromu.2.V spojitosti s hospodárskou jednotkou: i) RVDV na základe PŤDOL a ii) lesné plantáže:a)počet stromov, ktoré možno vyťažiť podľa drevín, uvedený v inventári ťažby a jeho porovnanie s počtom stromov podľa zoťatých drevín;b)objem podľa drevín uvedený v inventári ťažby a jeho porovnanie s objemom podľa zoťatých drevín;c)inventárne čísla zoťatých stromov uvedených v denníkoch miesta ťažby a ich porovnanie so všetkými číslami stromov, ktoré možno vyťažiť a ktoré sú uvedené v inventári ťažby |

ZVÁŽANIE DREVA A PRÍPRAVA V LESNOM SKLADE | Zodpovedný subjekt: PODNIK Činnosti:Prvé triedeniePrvý výpočet kubického objemu guľatinyOznačenie o očíslovanie výrezovRezanie guľatiny na účely prepravyPrenesenie inventárnych čísiel na inventárne karty | Deklaratórny dokument:Denná správa o zvezení drevaKarty zvezeného drevaDenník lesného skladu (denník miesta ťažby)Medzilesný prepravný list:Údaje:Číslo povoleniaČíslo LHJ (PŤDOL alebo plantáž)Číslo RVDVDrevinaPočet kusovČíslo výrubuČíslo výrezovOpis ciachy na vyťaženom dreveRozmery a objem výrezovTok:Predloženie spoločnosťou denníkov miesta ťažby a výkazov pohybu dreva riaditeľstvu GRVLPRHZaslanie spoločnosťou údajov o ťažbe SÚLH na účely ich vloženia do databázy. | Metodika:RŤDLP a regionálne riaditeľstvo pre vodné a lesné hospodárstvo:Overenie:Denník miesta ťažbyOdosielacie listyMŤHOZaslanie správ o overení GRVLPRH. | SÚLH:Stredisko je zodpovedné za dohľad nad porovnávaním v RDS i) dostupných informácií o produkcii s ii) informáciami zozbieranými na začiatku reťazca.Informácie, ktoré sa v tomto štádiu majú porovnať, musia obsahovať aspoň:1.V prípade každého zoťatého stromu:a)čísla brvien (z dcérskej guľatiny), ktoré sa porovná s číslom materského výrezu uvedeného v denníku miesta ťažby;b)drevina brvien sa porovná s drevinou materského výrezu uvedeného v denníku miesta ťažby;c)kumulovaná dĺžka brvien sa porovná s celkovou dĺžkou materského výrezu;d)hrúbky jednotlivých brvien sa porovnajú s hrúbkami materského výrezu;e)dátum ťažby uvedený v denníku miesta ťažby sa porovná s dátumami platnosti RVDV. |

PRÍPRAVA NA VÝVOZ GUĽATINY | Zodpovedný subjekt: PODNIK Činnosti:Triedenie výrezovUskladnenie podľa drevín, zmlúv alebo drevín bez zmlúvRezanieVýpočet kubického objemu výrezov (priemer, dĺžka, objem)Označenie a očíslovanie výrezovZodpovedný subjekt: úrad poverený orgánom správy. Činnosti:Umiestnenie štítkov/čiarových kódov. | Deklaratórny dokument:Register skladu:Register vstupovDenník prípravyŠpecifikácieÚdajeČíslo PŤDOL alebo plantážeČíslo výrubuRozmery guľatinyDrevinaČíslo výrezovČíslo zmluvyMeno odberateľaŠtítokTok:Zaslanie spoločnosťou výkazov pohybu dreva stredisku SÚLHVydanie inkasných príkazov riaditeľstvom GRVLPRH a zaslanie správ SÚLHZaslanie skupinou MZKS správy ÚIVLH | Metodika:RŤDLP a regionálne riaditeľstvo pre vodné a lesné hospodárstvo:Overenie:MŤHOZoznam povolených drevínV prípade potreby výpisy z registra prípadov porušenia predpisovZaslanie správy o overení riaditeľstvu GRVLPRH.Spoločná kontrolná skupina (MZKS):Kontrola štítkovV prípade potreby výpisy z registra prípadov porušenia predpisovZaslanie správ o kontrole ÚIVLHGRVLPRHOverenie údajov súvisiacich s produkciou. | SÚLH:Stredisko je zodpovedné za dohľad nad porovnávaním v RDS i) dostupných informácií o pohybe dreva s ii) dostupnými informáciami na začiatku reťazca.Informácie, ktoré sa v tomto štádiu majú porovnať, musia obsahovať aspoň:1.V prípade každej guľatiny:a)číslo guľatiny označené v denníku miesta ťažby, ktoré sa porovná s číslom guľatiny označeným v registri vstupov do skladu guľatiny;b)drevina guľatiny označená v denníku miesta ťažby sa porovná s drevinou označenou v registri vstupov do skladu guľatiny;c)rozmery guľatiny označené v denníku miesta ťažby sa porovnajú s rozmermi guľatiny označenej v denníku vstupov do skladu guľatiny.2.V prípade každého nákladu kamióna:a)čísla guľatiny vyznačené na medzilesnom prepravnom liste sa porovnajú s číslami vyznačenými v denníkoch miesta ťažby;b)dreviny guľatiny vyznačené na medzilesnom prepravnom liste sa porovnajú s drevinami guľatiny vyznačenými v denníkoch miesta ťažby;c)rozmery guľatiny vyznačené na medzilesnom prepravnom liste sa porovnajú s rozmermi vyznačenými v denníkoch miesta ťažby;d)dátumy medzilesných prepravných listov sa porovnajú s dátumami uvedenými v registri vstupov miesta ťažby.3.V prípade mesačného výkazu pohybu dreva:a)objemy jednotlivých drevín vyznačených na karte sa porovnajú s objemami vyznačenými v denníkoch miesta ťažby za rovnaké obdobie.4.V prípade každého inkasného príkazu GRVLPRH:a)sumy, ktoré sa majú zaplatiť za jednotlivé dreviny, vypočítané systémom RDS, sa porovnajú so sumami uvedenými v inkasných príkazoch GRVLPRH. |

PRÍPRAVA NA SPRACOVANIE GUĽATINY (VÝREZY) | Zodpovedný subjekt: PODNIK Činnosti:RezanieMeranie, výpočet kubického objemu brvienOznačovanie a číslovanie brvienZaznamenávanie údajov o drevine brvien | Deklaratórny dokument:Skladový list skladu "píla/závod"Údaje:DrevinaČísla brvienRozmery a objemy brvienTok:Správa o príprave zaslaná SÚLH. | Metodika:Regionálne riaditeľstvo pre vodné a lesné hospodárstvo:Overovanie skladových listov | SÚLH:Stredisko je zodpovedné za dohľad nad porovnávaním v RDS i) dostupných informácií o spracovaní s ii) informáciami zozbieranými na začiatku reťazca.Informácie, ktoré sa v tomto štádiu majú porovnať, musia obsahovať aspoň:1.V prípade každej guľatiny:a)charakteristiky (číslo, drevina, rozmery) uvedené v skladovom liste guľatiny sa porovnajú s tými istými charakteristikami v registri vstupov do skladu;b)drevina brvien sa porovná s drevinou materského výrezu vyznačeného v skladovom liste;c)kumulovaná dĺžka brvien sa porovná s celkovou dĺžkou materského výrezu.2.Mesačne:a)objemy podľa drevín vstupujúcich do skladu sa porovnajú s objemami podľa drevín vstupujúcich do výroby. |

SPRACOVANIE

Etapa alebo dodávateľský reťazec | Zodpovednosť a činnosti | Užitočné údaje a spôsob ich zberu | Overenie |

Potvrdenie | Porovnanie |

SPRACOVANIE VÝREZOV NA VÝVOZ | Zodpovedný subjekt: PODNIK Činnosti:Na vstupe na spracovateľskú linku:Zaznamenávanie čísiel výrezov/brvienZaznamenávanie objemov výrezov/brvien na vstupe do závodu podľa čísiel a drevín.Na výstupe zo spracovateľskej linky:Meranie a výpočet kubického objemu zásielok hraneného reziva (alebo iných spracovaných produktov)Očíslovanie zásielok podľa zmlúvVýpočet výnosu z pílenia.Zodpovedný subjekt: Úrad poverený orgánom správy. Činnosti:Označovanie spracovaných produktov (etikety). | Deklaratórny dokument:Správa o produkcii:List vstupu do závodu (spracovateľské linky)List spotreby guľatiny na pílenie alebo iné spracovanieSkladový list narezanej guľatinyÚdaje:Čísla brvienDrevinaObjem guľatiny narezanej pílením = objemy brvienVýnos píleniaČísla zásielokPočet zásielokRozmery kusov a objemy zásielokNázov spoločnostiMiesto uloženia skladových zásob spracovaných produktovTok:Zaslanie spoločnosťou výkazov pohybu dreva narezaného pílením riaditeľstvu GRVLPRHZaslanie správ MZKS, RR a RŤDLP a ÚIVLH. | Metodika:Riaditeľstvo pre ťažbu dreva a lesný priemysel (RŤDLP)/Regionálne riaditeľstvo pre vodné a lesné hospodárstvo: overenie:Skladový list pozdĺžne narezaného drevaŠpecifikácie pre potreby vývozuŠtítkyMiera spracovaniaMZKS: kontrola overovania:Skladový list pozdĺžne narezaného dreva v skladeŠpecifikácieŠtítky: úradom oprávneným na tento účel orgánom správy ():Miera spracovaniaVýpisy z registra prípadov porušenia predpisovÚIVLH:Overovanie RDS | SÚLH:Stredisko je zodpovedné za dohľad nad porovnávaním v RDS i) dostupných informácií o pohybe dreva s ii) informáciami z predchádzajúcich etáp na začiatku reťazca.Informácie, ktoré sa v tomto štádiu majú porovnať, musia obsahovať aspoň:1.V prípade každej spracovanej klady:a)charakteristiky (číslo, drevina, rozmery) spracovaných klád (list vstupu do závodu) sa porovnajú s informáciami rovnakého druhu o skladovom liste skladu.2.V prípade každého druhu spracovaného produktu, podľa drevín, mesačne:a)objemy klád vstupujúcich do výroby sa porovnajú so spracovanými produktmi (výnosy surovín);b)objemy spracovaných produktov podľa drevín označených vo výkazoch pohybu dreva narezaného pílením sa porovnajú s objemami v skladových listoch. |

SPRACOVANIE PRE MIESTNY TRH | Zodpovedný subjekt: PODNIK Činnosti:Na vstupe na výrobnú linku:Zaznamenávanie čísiel brvienZaznamenávanie objemov brvien podľa drevínNa výstupe zo spracovateľskej linky:Meranie a výpočet kubického objemu zásielok hraneného rezivaOčíslovanie zásielokMiesto skladovania na pracovisku:Poznámka o uskladnení v Bangui alebo v inom mesteVýpočet výnosu z pílenia | Deklaratórny dokument:Správa o výrobe pre miestny trhPrepravný list na prepravu dreva určeného pre miestny trh.Údaje:Čísla brvien, drevina a objem na vstupe na výrobnú linkuČísla zásielok, objemy na výstupe z výrobnej linkyTok:Zaslanie spoločnosťou:Správa o produkcii týkajúca sa miestneho trhu riaditeľstvu GRVLHListy týkajúce sa zberu a evidencie údajov | Metodika:Riaditeľstvo pre ťažbu dreva a lesný priemysel (RŤDLP) a Regionálne riaditeľstvo pre vodné a lesné hospodárstvo:Overovanie uzávierkových listovMZKS:Kontrola overenia uzávierkových listovKontrola faktúr o predajiÚIVLH:Overovanie RDS. | SÚLH:Stredisko je zodpovedné za dohľad nad porovnávaním v RDS dostupných informácií týkajúcich sa vyhlásení o odbyte na miestnom trhu s informáciami týkajúcimi sa etáp na začiatku reťazca.Informácie, ktoré sa v tomto štádiu majú porovnať, musia obsahovať aspoň:1.V prípade každého druhu spracovaného produktu určeného pre miestnu spotrebu, mesačne:a)objemy brvien vstupujúcich do miestnej výroby sa porovnajú s objemami výrobkov spracovaných pre miestny trh (výnosy suroviny);b)objemy vyznačené v správach o produkcii pre miestny trh sa porovnajú s prepravnými listami na prepravu dreva určeného pre miestny trh. |

VÝVOZ

Etapa alebo dodávateľský reťazec | Zodpovednosť a činnosti | Užitočné údaje a spôsob ich zberu | Overenie |

Potvrdenie | Porovnanie |

VÝVOZ GUĽATINY, REZIVA A INÝCH PRODUKTOV | Zodpovedný subjekt: PODNIK Činnosti:Príprava špecifikácie produktovObchodné vývozné vyhlásenieVyplnenie nákladného listu (s číslom štítku orgánu povereného správnym orgánom)Vyplnenie osvedčenia o pôvode a rastlinolekárskeho osvedčeniaŽiadosť o licenciu FLEGTZodpovedný subjekt: Orgán poverený správnym orgánom Činnosti:Umiestnnie štítkov/čiarových kódov | Deklaratórny dokument:ŠpecifikácieFaktúra o predajiOVVEUR 1Expedičný listPrepravný listPredbežný súhlasLicencia FLEGTÚdaje:DrevinaČíslo výrezov alebo zásielokObjem podľa drevín v prípade guľatinyObjem produktov v prípade reziva a iných produktovČísla štítkovNázov vývoznej spoločnostiMeno odberateľaČíslo zmluvy odberateľaMiesto nakládkyMiesto určeniaZdanené hodnotyTok:Zaslanie spoločnosťou výkazov pohybu dreva riaditeľstvu GRVLHVydanie inkasných príkazov GRVLPRH a zaslanie správ SÚLH.OVVSpracovanie žiadosti o licenciu FLEGT a odpovede | Metodika:Riaditeľstvo pre ťažbu dreva a lesný priemysel (RŤDLP): overenie:Výkazy pohybu dreva, ktoré už boli predloženéOdosielacie listy týkajúce sa dreva na vývozSúlad medzi odosielacími listami a denníkmi miesta ťažbyRegionálne riaditeľstvo pre vodné a lesné hospodárstvo a hraniční inšpektori:Overenie na hraniciachOverenie osvedčenia o pôvodeFyzická kontrola a kontrola dokumentovEvidenciaSpoločná kontrolná skupina:Kontrola colných dokladov:Súlad údajov o ťažbe a údajov o vývoze s denníkom miesta ťažbyDenník miesta ťažby a vyhlásenia o pohybe dreva.Kontrola hodnôt nahlásených objemov.ÚIVLH:Porovnanie s údajmi iných úradovOverovanie RDSPotvrdenie súladu licenčného orgánu FLEGTÚIVLH:Overenie špecifikáciíÚhrada daní súvisiacich s vývozom drevaÚrad poverený orgánom správy:Overenie špecifikácieInšpekcia: identifikácia dreviny, meranie, určenie objemu podľa noriem ATIBTUmiestnenie dvoch plastových štítkov (modrého a červeného) s osobitnými kódmi jednotlivých spoločností na jednotlivé výrezyKontrola nákladu na mieste orgánom povereným správnym orgánom:Vydanie listu o kontrole nákladuOdovzdanie dokumentácie vodičovi spolu s OVV, dvoma listami o kontrole orgánom povereným správnym orgánom, špecifikáciou, colnými dokladmi.Kontrola na hraniciach orgánom povereným fyzickou a dokladovou kontrolou:Overenie listu o kontrole súkromného hospodárskeho subjektu a špecifikácieKontrola dokladov OVV, colných dokladovOdstrihnutie jedného z ústrižkov štítkov na guľatine alebo zásielkeOdovzdanie štruktúre na zabezpečenie príjmov (BIVAC) v Berberati kontrolného listu a ústrižkov na účely kontrolyZaznamenanie informácií zo štítka do registraKontrola súkromného hospodárskeho subjektu v prístave v Douale:Odstrihnutie ústrižku druhého štítkuOdovzdanie štruktúre na zabezpečovanie príjmov (BIVAC) v Berberati správy o príjazde do DoualyPotvrdenie o overení vývozu (POV).Licenčný orgán FLEGT:Vydanie licencií FLEGT | Ústredný inšpektorát vodného a lesného hospodárstva – SÚLH:Stredisko je zodpovedné za dohľad nad porovnávaním v RDS dostupných informácií o pohybe dreva a o vývoze s dostupnými informáciami z predchádzajúcich etapách reťazca.Informácie, ktoré sa v tomto štádiu majú porovnať, musia obsahovať aspoň:1.V prípade každej guľatiny:a)charakteristiky (číslo, drevina, rozmery) uvedené v špecifikácií, ktoré sa porovnajú s tými istými charakteristikami v i) registri vstupov do skladu, ii) denníkoch miest ťažby za príslušné obdobie a iii) v medzilesných prepravných listoch.2.V prípade každého nákladu:a)informácie o náklade dostupné na ministerstve financií, ktoré sa porovnajú s informáciami o tom istom náklade, ktoré sú dostupné aj na ministerstve lesného hospodárstva.Licenčný orgán FLEGT:Orgán je zodpovedný za porovnanie údajov uvedených i) v žiadosti o licenciu FLEGT; ii) v predbežnom súhlase a iii) údajov zistených pri fyzických kontrolách vykonávaných na hraniciach iv) a pri fyzických kontrolách vykonávaných v Douale. |

VÝVOZ

Etapa alebo dodávateľský reťazec | Zodpovednosť a činnosti | Užitočné údaje a spôsob ich zberu | Overenie |

Potvrdenie | Porovnanie |

DOVOZ DREVA NA SPRACOVANIE | Zodpovedný subjekt: PODNIK Činnosti:Žiadosť o dovoz drevaObjednávkaFaktúraDruh produktuColné konanie | Deklaratórny doklad:Obchodné dovozné vyhlásenie (ODV)Povolenie potvrdzujúce súlad so zákonmi krajiny pôvoduPovolenie MVLPRH na vývoz dreva na spracovanieÚdaje:Názov spoločnostiPočet výrezovDrevinyObjemyŠtítky/čiarové kódyIdentifikačné číslo guľatinyTok:ODV zaslané spoločnosťou ministerstvu obchoduZaslanie obchodným oddelením kópie ODV colným úradom a MVLPRHPovolenie vydané MVLPRH spoločnostiZaslanie SÚLHZaslanie spoločnosťou správy o produkcii riaditeľstvu GRVLPRH | Metodika:Obchodné oddelenie:Vydanie ODVOrgán poverený správnym orgánom:Inšpekcia produktov na vývoz v krajine pôvoduOverenie nahlásených hodnôtVydanie potvrdení o overení pri dovozeColné úrady:Overenie colných konaníVydanie potvrdeniek o vybraných clách a poplatkochZaslanie údajov ministerstvu vodného a lesného hospodárstvaLicenčný orgán FLEGT:Overenie zákonnosti dovezeného produktuMVLPRH:Vydanie licencie na dovoz dreva na spracovanie | ÚIVLH/SÚLH:Stredisko je zodpovedné za dohľad nad porovnávaním v RDS dostupných informácií o pohybe dreva s informáciami zozbieranými colnými úradmi.Informácie, ktoré sa v tomto štádiu majú porovnať, musia obsahovať aspoň:1.V prípade každého nákladu:a)informácie poskytnuté colným úradom na hraniciach sa porovnajú s informáciami obsiahnutými v registri vstupov do skladu. |

TRANZIT DREVA NA STREDOAFRICKOM ÚZEMÍ | Zodpovedný subjekt: COLNÉ ÚRADY Činnosti:Zaevidovanie colným úradom (D15) pri vstupeVloženie do databázy SYDONIAZaevidovanie pri výstupe | Deklaratórny doklad:D15Údaje:PočtyDrevinyČísla guľatiny alebo zásielokHrubá a celková hmotnosťObchodný názovCenaObjemTok:Zaslanie správy o produktoch v režime tranzitu SÚLH | Metodika:Colné úrady:RegistráciaHraničný inšpektorát:Registrácia | COLNÉ ÚRADY:SÚLH:Stredisko je zodpovedné za dohľad nad porovnávaním v RDS dostupných informácií o vstupe produktov s informáciami o ich výstupe zo stredoafrického územia. Informácie, ktoré sa v tomto štádiu majú porovnať, musia obsahovať aspoň:1.V prípade každého nákladu:Informácie zozbierané pri vstupe na územie (evidenčné číslo kamióna, pôvod dreva, drevina, evidenčné čísla guľatiny, dátum, hodina, miesto) sa porovnajú s informáciami rovnakého druhu zozbieranými na výstupe z územia. |

3.1.2. Systém fyzickej vysledovateľnosti a spôsob kontroly zhody objemov

Počas fázy vykonávania tejto dohody sa ešte skôr, ako SAR vydá prvú licenciu FLEGT, zavedie vnútroštátny systém alfanumerickej identifikácie hneď od inventarizácie ťažby, jednotný pre všetky lesné spoločnosti.

VSV umožňuje porovnať:

- jednotky (kusy stromov, guľatina, brvná, zásielky spracovaných produktov) v jednotlivých etapách kontrolného reťazca,

- objemy vyprodukované podľa skupín jednotiek v jednotlivých etapách reťazca (v rámci PŤDOL, LHJ, RVDV atď.).

Pre spracované produkty sa počas fázy vykonávania tejto dohody ešte skôr, ako SAR vydá prvú licenciu FLEGT, zavedie systém porovnávania údajov o vstupe a výstupe z výrobných liniek na spracovateľských pracoviskách. Tento systém bude brať do úvahy objemy na vstupe a výstupe z/zo závodu (vrátane skladu guľatiny závodu). V tabuľke uvedenej v bode 3.1.1 sú znázornené miesta, kde sa bude uskutočňovať porovnávanie objemov.

3.1.3. Spôsob identifikácie produktov

Súčasný spôsob identifikácie je založený na dvojfarebných štítkoch (modrá a červená). V rámci vykonávania tejto dohody sa ešte skôr, ako SAR vydá prvú licenciu FLEGT, vypracuje spôsob identifikácie pomocou čiarových kódov.

3.1.4. Kontrola a schvaľovanie úloh prenesených na hospodárske subjekty

Úlohou inšpekcie všetkého dreva na vývoz je poverený súkromný hospodársky subjekt, ktorým je v súčasnosti BIVAC Export. Činnosti tohto subjektu kontroluje správny orgán. So zreteľom na vykonávanie tejto dohody treba uvažovať o aktualizácii zmluvného vzťahu so súkromným hospodárskym subjektom zodpovedným za inšpekciu dreva na vývoz.

V rámci SOZ spoločnosť zodpovedná za inšpekciu dreva na vývoz zašle výsledok svojich kontrol inšpektorátu ÚIVLH, ktorý o ňom bude informovať licenčný orgán. Pravidlá odovzdávania informácií sa stanovia počas fázy vykonávania tejto dohody ešte skôr, ako SAR vydá prvú licenciu FLEGT.

3.1.5. Nedodržanie kritérií zákonnosti v dodávateľskom reťazci

Spory v prípade nedodržania kritérií sa budú riešiť v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi platnými v SAR.

V prípade nedodržania kritérií, ktorý vedie k daňovým úpravám, vykoná tieto úpravy finančná správa na základe správy o inšpekcii spoločnosti zodpovednej za inšpekciu dreva na vývoz alebo správy hraničných inšpektorov a decentralizovaných útvarov orgánu správy lesného hospodárstva.

V rámci vydávania licencií FLEGT sa počas fázy vykonávania tejto dohody ešte skôr, ako SAR vydá prvú licenciu FLEGT, vypracuje príručka postupov riadenia prípadov nesúladu, aby sa posilnil systém kontroly.

3.2. Overovanie splnenia požiadaviek týkajúcich sa dodávateľského reťazca

a) Inšpekcie

Jednotlivé úrovne zodpovednosti, frekvencia a metódy použité na kontrolu dodávateľského reťazca sú vymedzené vo vnútroštátnom systéme vysledovateľnosti načrtnutom v tabuľke v bode 3.1.1.

Výmena údajov medzi hospodárskymi subjektmi a riadiacim databázovým systémom (prevádzkovaným a spravovaným Strediskom pre údaje o lesnom hospodárstve) by sa mala uskutočňovať v časových intervaloch, ktoré je potrebné stanoviť.

Overovanie splnenia požiadaviek týkajúcich sa dodávateľského reťazca sa vykonáva pri každej žiadosti o licenciu FLEGT na základe správ a zápisníc zainteresovaných útvarov.

b) Riadenie a analýza údajov pochádzajúcich z overovania

Riadenie a analýza údajov v dodávateľskom reťazci sa uskutočňuje pomocou riadiaceho databázového systému (RDS) centralizovanej na úrovni strediska pre údaje o lesnom hospodárstve (SÚLH). Toto riadenie zahŕňa:

- vyvinutie softvéru riadenia informácií zodpovedajúcich požiadavkám vysledovateľnosti,

- internetové pripojenie poskytujúce všetkým zainteresovaným účastníkom prístup k sieti za podmienok zaručenej bezpečnosti.

Riadenie dát sa vymedzí počas fázy vykonávania tejto dohody ešte skôr, ako SAR vydá prvú licenciu FLEGT.

4. VYDÁVANIE LICENCIÍ FLEGT

Licenčný orgán FLEGT je orgán určený ministrom vodného a lesného hospodárstva, ktorý je pričlenený k jeho kabinetu. Je to teda plnoprávna štruktúra, ktorá funguje samostatne, ale vykazuje svoju činnosť ministrovi vodného a lesného hospodárstva.

Licencia FLEGT sa vydáva hospodárskemu subjektu, ktorý chce vyvážať svoje produkty, na základe písomnej žiadosti v papierovom formáte zaslanej licenčnému orgánu. Táto žiadosť musí obsahovať všetky informácie a údaje uvedené v dodatku I prílohy IV. Licencia sa vydáva s použitím jednotného vzorového formátu, ktorý vypracuje a uvedie do obehu orgán správy lesného hospodárstva počas fázy vykonávania tejto dohody ešte skôr, ako SAR vydá prvú licenciu FLEGT.

Hneď, ako licenčný orgán dostane žiadosť, obráti sa na ústredný Inšpektorát vodného a lesného hospodárstva a na Stredisko pre údaje o lesnom hospodárstve, aby overil aspekty súvisiace so zákonnosťou podniku a jeho produktov určených na vývoz pomocou riadiaceho databázového systému. Do tohto systému vkladajú údaje všetky zainteresované rezorty zodpovedné za overovanie a kontrolu overovania aspektov súvisiacich so zákonnosťou podnikov a ich činnosti. Pri plnení svojej úlohy sa tieto rezorty budú opierať o organizácie občianskej spoločnosti, ktoré budú zabezpečovať nezávislé pozorovanie systému, zatiaľ čo jeho riadne fungovanie bude pravidelne vyhodnocovať externý audítor, ktorého úlohy sú opísané v oddiele 5 tejto prílohy.

Ústredný inšpektorát so zreteľom na informácie poskytnuté strediskom SÚLH odpovie licenčnému orgánu kladne, ak sú podnik a jeho produkty v súlade s požiadavkami SOZ.

Možné sú dva prípady: vydanie licencie v Bangui alebo vydanie licencie v Douale. V skutočnosti sú niektoré náklady, najmä náklady guľatiny, známe až v mieste naloženia, t. j. v Douale. V tomto prípade teda hospodársky subjekt nepozná náklad odchádzajúci zo SAR. Produkty opustia SAR na niekoľkých kamiónoch, ktoré budú v Douale predstavovať iba jeden náklad. Stredoafrická zmluvná strana navrhla pre tento prípad osobitný mechanizmus. Hospodársky subjekt uvedie vo svojej žiadosti, či má byť licencia vydaná v Bangui alebo v Douale.

Vydanie licencie v Douale

V tomto prípade licenčný orgán vydá podniku doklad potvrdzujúci predbežný súhlas. Tento doklad sa vystaví pre každý kamión prepravujúci celý náklad alebo jeho časť, čím sa umožní kontrola na hraniciach každého z dotknutých kamiónov. Doklad odovzdá v SAR (Bangui alebo inde, napr. Berberati) licenčný orgán. Kópia dokladu o súhlase sa zašle vysunutému útvaru licenčného orgánu, ktorý je pracoviskom v Douale.

Po vydaní stanoviska licenčný orgán uchováva všetky dokumenty potvrdzujúce rozhodnutie vydať alebo nevydať licenciu FLEGT. Tieto dokumenty sa archivujú počas obdobia minimálne päť rokov.

Hospodársky subjekt, ktorý má doklad potvrdzujúci súhlas vydaný licenčným orgánom, môže zaslať príslušné produkty do prístavu v Douale na účely ich vývozu. Produkty budú v prístave v Douale opätovne skontrolované útvarom licenčného orgánu FLEGT, ktorý zaistí súlad medzi dokumentmi potvrdzujúcimi súhlas prevzatými licenčným orgánom a produktmi, ktoré prišli do Doualy. Tento útvar elektronicky zašle výsledok svojho overovania licenčnému orgánu, ktorý mu rovnakým spôsobom obratom zašle svoj konečný súhlas. Po doručení tohto súhlasu licenčný orgán vydá podpísanú licenciu po tom, čo porovná objem pred naložením. Schéma uvedená ďalej v texte opisuje postup predkladania žiadostí a vydávania licencií FLEGT.

Vydanie licencie v Bangui

Ak produkty odchádzajú z iného prístavu nalodenia ako z Doualy, overenia zákonnosti sa uskutočňujú (pozri etapy 1 až 7 schémy uvedenej ďalej v texte) a licencia je vydaná v Bangui (namiesto etapy 8 v schéme uvedenej ďalej v texte). Na rôznych miestach krajiny sa zriadia kontrolné útvary v pôsobnosti ústredného inšpektorátu vodného a lesného hospodárstva, ktorých úlohou bude kontrolovať súlad nákladov s licenciami FLEGT a o ich súlade informovať licenčný orgán.

V prípade zamietavého rozhodnutia kvôli nedodržaniu kritérií SOZ sa toto rozhodnutie zašle podniku v primeranej lehote.

Pravidelne sa budú zverejňovať informácie týkajúce sa počtov licencií vydaných podľa druhu a miesta určenia produktov. Tieto informácie sú verejného charakteru v súlade s prílohou X. Postupy vydávania a technické špecifikácie licencií FLEGT sú podrobne opísané v prílohe IV.

Obrázok 1

Opisná schéma postupu vydávania licencií FLEGT a tokov údajov medzi kontrolnými a overovacími útvarmi

Organizácia občianskej spoločnosti = nezávislé pozorovanie

1

Špecifikácia

Spoločnosť lesného hospodárstva

2

Potvrdené OVV

Štruktúra zodpovedná za zabezpečenie príjmov z daní (BIVAC)

e

Kladné stanovisko Licenčný orgán

5

3

4

Potvrdenky DS+IMF+R EIF

GR pre vodné a lesné hospodárstvo

Regionálne riaditeľstvá

8

Formulár žiadosti o licenciu FLEGT

Potvrdené OVV + vyhlásenie + D15

Colné úrady

Colné úrady (BIVAC)

Spoločná skupina

a

Licenčný orgán FLEGT

7

14

6

Inšpektorát ÚIVLH

(zákonnosť)

c

Stredisko SÚLH (vysledo vateľnosť)

d

RDS

SAR

<<<

11

9

10

Súhlas

13

Životné prostredie

Registratúra

NSP

Obchod

SAOVZ

Dane

Licenčný orgán FLEGT Útvar – Douala

12

Vydanie licencie FLEGT spoločnosti

DOUALA- KAMERUN

+++++ TIFF +++++

Opis schémy postupu vydávania licencií FLEGT v Douale

Číslo šípky | Opisy | Miesta |

a), b) a e) | Výmena informácií a údajov medzi ÚIVLH (SÚLH/RDS) a zainteresovanými orgánmi a lesnými spoločnosťami v rámci overovania zákonnosti a vysledovateľnosti | Bangui a provincie |

c) a d) | Výmena informácií medzi ÚIVLH a SÚLH: ÚIVLH zasiela údaje, ktoré má k dispozícii a SÚLH ukladá údaje do systému RDS, riadi ho a jeho obsah zasiela ÚIVLH pri každom podaní žiadosti o licenciu FLEGT | Bangui |

1 | Pomocou špecifikácie spoločnosť zašle žiadosť o obchodné vývozné vyhlásenie štruktúre zodpovednej za zabezpečenie daňových príjmov (BIVAC) | Bangui |

2 | Vydanie OVV spoločnosti lesného hospodárstva, OVV potvrdené ministerstvom obchodu | Bangui |

3 | Colné vyhlásenie podané spoločnosťou | Bangui |

4 | Vydanie colným úradom potvrdení o colnom konaní (vývozné clo + minimálna paušálna daň + poplatok za vybavenie nástrojmi na počítačové spracovanie finančných údajov) | Bangui |

5 | Žiadosť o licenciu FLEGT podaná lesnou spoločnosťou prostredníctvom formulára | Bangui |

6 | Licenčný orgán FLEGT sa obráti na ÚIVLH, aby si overil súlad nákladu | Bangui |

7 | Stanovisko ÚIVLH licenčnému orgánu FLEGT | Bangui |

8 | Oznámenie kladného stanoviska spoločnosti | Bangui alebo iné miesta (Berberati, na hranici) |

9 | Zaslanie súhlasu kladného stanoviska licenčnému útvaru v Douale – vysunutému pracovisku licenčného orgánu | z Bangui do Doualy |

10 | Zaslanie licenčným úradom v Douale výsledku fyzickej a dokladovej kontroly licenčnému orgánu | z Doualy do Bangui |

11 | Príkaz na vydanie licencií FLEGT vydaný licenčnému útvaru v Douale | z Bangui do Doualy |

12 | Vydanie licencie FLEGT licenčným útvarom (vysunuté pracovisko v Douale) | Douala |

13 | Zaslanie licenčným útvarom kópie licencie licenčnému orgánu | z Doualy do Bangui |

14 | Zaslanie licenčným orgánom kópie licencie inšpektorátu ÚIVLH na účely archivovania | Bangui |

5. NEZÁVISLÝ AUDIT SOZ

Účelom nezávislého auditu systému (NAS) je poskytnúť všetkým zainteresovaným stranám záruku spoľahlivosti a dôveryhodnosti licencií FLEGT vydaných v SAR.

Úlohy NAS:

1. pravidelné vyhodnocovanie riadneho fungovania všetkých aspektov SOZ, najmä:

- dodržiavanie zásad a kritérií z tabuľky zákonnosti,

- účinnosť overovania dodávateľského reťazca,

- účinnosť overovania a kontrol overovania,

- spoľahlivosť licenčného systému FLEGT,

- mechanizmus riadenia sťažností [vedenie evidencie sťažností zainteresovaných strán týkajúcich sa: i) uplatňovania SOZ a ii) činností NAS],

- súčinnosť medzi všetkými prvkami SOZ,

- súčinnosť medzi všetkými zainteresovanými stranami zapojenými do procesu (komunikačné toky, archivovanie, postupy atď.);

2. vyhodnocovanie primeranosti systémov riadenia údajov, o ktoré sa opiera SOZ;

3. zisťovanie slabých miest a nedostatkov systému (navrhovanie nápravných opatrení je v pôsobnosti spoločného výboru);

4. prípadné overovanie vykonávania nápravných opatrení v spojitosti so zistenými slabými miestami a nedostatkami, o ktorých rozhodol spoločný výbor, a vyhodnotenie ich účinnosti;

5. overovanie používania licencií FLEGT pri prepúšťaní produktov z dreva pochádzajúcich z SAR do voľného obehu v priestore Únie;

6. vypracovanie a predloženie spoločnému výboru správy po skončení každého auditu.

Mandát NAS je opísaný v prílohe VI.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

MANDÁT NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA SYSTÉMU (NAS)

I. KONTEXT A ODÔVODNENIE

Účelom nezávislého auditu systému overovania zákonnosti (SOZ) je poskytnúť všetkým zainteresovaným stranám záruku spoľahlivosti a dôveryhodnosti licencií FLEGT vydaných v SAR.

II. ÚLOHY

NAS plní tieto všeobecné úlohy:

1. pravidelné vyhodnocovanie riadneho fungovania všetkých aspektov SOZ, najmä:

- dodržiavanie zásad a kritérií zákonnosti,

- účinnosť overovania dodávateľského reťazca,

- účinnosť overovania a kontrol overovania,

- spoľahlivosť licenčného systému FLEGT,

- mechanizmus riadenia sťažností (vedenie evidencie sťažností zainteresovaných strán týkajúcich sa i) uplatňovania SOZ a ii) činností NAS,

- súčinnosť medzi všetkými prvkami SOZ,

- súčinnosť medzi všetkými zainteresovanými stranami zapojenými do procesu (komunikačné toky, archivovanie, postupy atď.);

2. vyhodnocovanie primeranosti systémov riadenia údajov, o ktoré sa opiera SOZ;

3. zisťovanie slabých miest a nedostatkov systému (navrhovanie nápravných opatrení je v pôsobnosti spoločného výboru);

4. prípadné overovanie vykonávania nápravných opatrení v spojitosti so zistenými slabými miestami a nedostatkami, o ktorých rozhodol spoločný výbor, a vyhodnotenie ich účinnosti;

5. overovanie používania licencií FLEGT pri prepúšťaní produktov z dreva pochádzajúcich z SAR do voľného obehu v priestore Únie;

6. vypracovanie a predloženie spoločnému výboru správy po skončení každého auditu.

III. POŽADOVANÁ KVALIFIKÁCIA

NAS je funkcia nezávislá od stredoafrického správneho orgánu, stredoafrického súkromného sektora, miestnych mimovládnych organizácií a Únie.

NAS môže byť poradenská kancelária, skupina poradenských kancelárií, spoločnosť, kancelária alebo organizácia, ktorá je vzhľadom na svoje skúsenosti a dôveryhodnosť v oblasti plnenia audítorských úloh medzinárodne uznávaná.

Príslušná štruktúra musí mať viacodborový tím zložený z odborníkov na audit a mala by dobre poznať fungovanie lesnej ťažby dreva, podnikov lesného hospodárstva, postupov vývozu dreva z krajín stredoafrického subregiónu. Musí mať tiež účinný systém vnútornej kontroly.

Poskytovatelia obchodných služieb, ktorí uzatvorili zmluvu so stredoafrickou vládou o poskytovaní iných služieb v oblasti riadenia, kontroly lesných zdrojov alebo o výkone akejkoľvek činnosti, ktorá poskytovateľov stavia alebo môže postaviť do situácie konfliktu záujmov, nie sú prijateľní pre audítorské činnosti.

Kritériá prijímania NAS:

- preukázané odborné znalosti v sektore lesného hospodárstva v stredoafrickom subregióne,

- dobrá znalosť predpisov krajín stredoafrického subregiónu z oblasti lesného hospodárstva a z daňovej, environmentálnej, sociálnej a obchodnej oblasti. Znalosť právnych predpisov SAR z oblasti lesného hospodárstva je výhodou,

- najmenej desať rokov praxe v oblasti hodnotenia lesného hospodárstva a overovania kontrolného reťazca v krajinách stredoafrického subregiónu,

- schopnosť vypracovávať audítorské správy zodpovedajúce medzinárodným štandardom,

- nezávislosť a medzinárodná dôveryhodnosť NAS.

IV. METODIKA

Nezávislý audítorský systém sa musí vzťahovať na celý proces, ktorý smeruje k vydaniu licencií FLEGT, podľa príručky o postupoch, ktorú musí vypracovať a predložiť spoločnému výboru na schválenie do troch mesiacov po svojom prijatí.

Metodika NAS musí pokryť všetky body uvedené v oddiele II, ktorý sa týka úloh.

NAS pracuje v súlade so zdokumentovaným postupom založeným na existencii dôkazov. Na základe toho sa všetky doklady potrebné na vydanie licencie FLEGT musia overiť prostredníctvom krížovej kontroly, keď je to možné na základe náhodného výberu a činností overovania v teréne, s cieľom doplniť a porovnať informácie pochádzajúce z overenia dokladov. NAS môže na základe sťažností alebo pripomienok, ktoré dostal spoločný výbor pre vykonávanie dohody, uskutočniť vyšetrovanie.

Na začiatku vykonávania tejto dohody je frekvencia zásahov NAS v prvom roku trikrát ročne, v druhom a treťom roku dvakrát ročne a potom, od štvrtého roka, raz do roka. Na žiadosť spoločného výboru bude NAS oprávnený uskutočňovať dodatočné audity.

Na začiatku obdobia svojho poverenia NAS predloží podrobný harmonogram obsahujúci termíny auditov a lehoty pre odovzdanie príslušných správ, ktorý schváli spoločný výbor.

V. ZDROJ INFORMÁCIÍ

NAS bude mať voľný prístup k všetkým informáciám a informačným zdrojom, ktoré bude považovať za relevantné. Zmluvné strany uľahčia prístup k informáciám.

Hlavnými zdrojmi informácií NAS u zainteresovaných strán zapojených do procesu vydávania licencií FLEGT sú:

- licenčný orgán (ministerstvo vodného a lesného hospodárstva),

- ústredný inšpektorát lesného a vodného hospodárstva, na ktorom sa uskutočňujú posledné overenia pred vydaním licencie FLEGT,

- stredisko pre údaje o lesnom hospodárstve, kde sa archivujú licencie FLEGT a údaje o vývoze každej lesnej spoločnosti,

- spoločnosť zodpovedná za zabezpečenie príjmov z vývozu (ktorou je v súčasnosti BIVAC),

- štruktúry správy zapojené do overovania dodržiavania ukazovateľov zákonnosti:

- ministerstvo vodného a lesného hospodárstva,

- ministerstvo obchodu,

- ministerstvo financií,

- ministerstvo štátnej služby, sociálneho zabezpečenia a práce,

- ministerstvo spravodlivosti,

- ministerstvo životného prostredia a ekológie,

- ministerstvo zdravotníctva,

- ministerstvo poľnohospodárstva,

- ministerstvo dopravy,

- podniky lesného hospodárstva, držitelia živnostenských povolení, lesy spoločenstiev, v ktorých sa uskutočňuje ťažba a ťažobné subjekty alebo majitelia lesných plantáží,

- všetky orgány zapojené do rôznych kontrol: generálne riaditeľstvo pre vodné a lesné hospodárstvo, riaditeľstvo pre ťažbu dreva a lesný priemysel, riaditeľstvo pre inventarizáciu a obhospodarovanie lesov, regionálne riaditeľstvo pre vodné a lesné hospodárstvo, spoločná mobilná zásahová a kontrolná skupina, stredoafrické colné orgány, daňové orgány, riaditeľstvo pre životné prostredie, životné podmienky a environmentálne plánovanie pri ministerstve životného prostredia, inšpektorát práce, rastlinolekárske orgány, stredoafrický úrad pre prenájom kamiónov so šoférmi (BARC), orgány ministerstva obchodu, orgány ministerstva spravodlivosti,

- príslušné orgány Únie,

- spoločnosť prevádzkujúca sklady dreva v Kamerune (v Douale),

- členovia občianskej spoločnosti (mimovládne organizácie),

- obyvatelia susediaci s oblasťami, na ktoré sa vzťahujú PŤDOL a iné povolenia týkajúce sa lesného hospodárstva,

- zamestnanci pracujúci na rozvojových alebo podporných projektoch súvisiacich s rozvojom lesného hospodárstva,

- všetky ostatné zdroje považované za relevantné.

Sťažnosti strán zainteresovaných na systéme udeľovania licencií FLEGT sa môžu zasielať spoločnému výboru. Výbor ich môže odovzdať NAS. Tieto sťažnosti môžu byť aj zdrojom informácií pre NAS.

Prístup k informáciám predstavujú pre NAS správy o kontrolách, protokoly o kontrolách a správy o overovaní dodržiavania ukazovateľov zákonnosti.

NAS sa podľa svojho uváženia premiestňuje v teréne s cieľom získať informácie, ktoré považuje za relevantné.

NAS musí zároveň nahliadať do hlavných databáz, ako sú databázy SÚLH a stredoafrických colných úradov.

VI. SPRÁVY

Správy o NAS obsahujú všetky relevantné informácie, ktoré upútali pozornosť audítorov.

Osnovu audítorskej správy poskytne NAS v rámci zdokumentovaných postupov schválených spoločným výborom.

Po každom audite NAS predloží v lehote troch týždňov predbežnú správu vo francúzštine v ôsmich vyhotoveniach: štyri vyhotovenia sa zašlú ministrovi zodpovednému za lesné hospodárstvo a ďalšie štyri vyhotovenia sa zašlú Únii, pričom obom zmluvným stranám sa zašle elektronická kópia správy.

Správa by mala obsahovať analýzy všetkých prvkov SOZ, že všetky požiadavky súvisiace so systémom overovania zákonnosti sú dodržané všetkými zložkami systému.

Pripomienky oboch strán k predbežnej správe vrátane sťažností na spôsob, akým audítor vykonáva svoju úlohu, sa analyzujú na úrovni spoločného výboru, ktorý ich odovzdá NAS na účely vypracovania záverečnej správy. Záverečná správa bude obsahovať odpoveď NAS na pripomienky spoločného výboru.

NAS bude systematicky vypracúvať súhrnné správy, ktoré sa budú zverejňovať. Súhrnná správa bude obsahovať zhrnutie záverečnej správy a hlavné výsledky, zistené slabé stránky a nedostatky a obavy zainteresovaných strán.

Pri zistení závažných porušení predpisov alebo závažných nedostatkov v SOZ bude NAS na žiadosť spoločného výboru predkladať v jednotlivých prípadoch aj doplňujúce osobitné správy.

VII. PRAVIDLÁ PRIJÍMANIA A INŠTITUCIONÁLNA ŠTRUKTÚRA

Nezávislý audítor systému sa prijíma prostredníctvom postupu súťaže medzi národnými alebo medzinárodnými záujemcami na základe vyhlásenia verejnej súťaže ministrom zodpovedným za lesné hospodárstvo na dobu troch rokov, ktorú je možné predĺžiť iba raz za predpokladu formálneho schválenia spoločným výborom.

Verejná súťaž NAS musí byť uverejnená v národných a medzinárodných tlačených publikáciách a na webových stránkach.

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená medzi NAS a ministrom zodpovedným za lesné hospodárstvo stanovuje:

Pre vládu:

- nezasahovanie do výkonu činností NAS,

- prístup k verejným a súkromným informáciám súvisiacich s SOZ pri dodržaní vnútroštátnych právnych predpisov,

- prístup k štátnemu lesnému majetku a zariadeniam na prepravu, skladovanie, spracovanie a vývoz dreva, ktorý si vyžaduje SOZ,

- uhrádzanie faktúr za poskytnuté služby NAS sa bude uskutočňovať bez ohľadu na závery auditu.

Stredoafrická vláda uľahčí po administratívnej stránke premiestňovanie NAS na stredoafrickom území a pri premiestňovaní na vnútroštátnom území zaistí jeho bezpečnosť.

Pre poskytovateľa služieb:

- kvalitné služby v súlade s mandátom,

- záruky týkajúce sa ochrany a použitia dôverných informácií obchodného charakteru.

V tejto zmluve sa zároveň spresnia činnosti, ktoré má NAS vykonávať, platobné podmienky a príslušná zodpovednosť signatárov zmluvy.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VII

HODNOTIACE KRITÉRIÁ OPERAČNÉHO SYSTÉMU OVEROVANIA ZÁKONNOSTI V SAR

V dobrovoľnej dohode o partnerstve (DDP – FLEGT) medzi Úniou a SAR sa ustanovuje vypracovanie a uplatňovanie systému overovania zákonnosti (SOZ) s cieľom zabezpečiť, aby všetky produkty z dreva špecifikované v dohode a vyvezené zo SAR do Únie mali zákonný pôvod. SOZ by mal zahŕňať tieto prvky: vymedzenie dreva zákonného pôvodu s uvedením zákonov a predpisov, ktoré treba dodržať na vydanie licencie; kontrolu dodávateľského reťazca na monitorovanie pohybu dreva z lesa až po miesto vývozu; overovanie súladu so všetkými prvkami z vymedzenia zákonnosti a kontroly dodávateľského reťazca; postupy vydávania povolení a licencií FLEGT a napokon nezávislý audit s cieľom zaručiť, aby systém fungoval tak, ako sa ustanovilo.

Výsledky, ktoré Únia očakáva od SOZ, sú v hlavných bodoch uvedené v celom rade informačných oznámení vypracúvaných expertnou skupinou Európskej komisie [1].

HODNOTIACE KRITÉRIÁ

SOZ bude predmetom nezávislého technického hodnotenia skôr, než sa licenčný systém stane plne funkčným. Zainteresované strany a spoločný výbor pre vykonávanie dohody spoločne schvália mandát. Tieto hodnotiace kritériá určujú výsledok, ktorý by mal SOZ dosiahnuť, a poslúžia ako základ mandátu hodnotenia. Cieľom hodnotenia bude:

i) preskúmať opis systému s osobitným dôrazom na jeho prípadné úpravy po uzatvorení DDP – FLEGT a

ii) preskúmať fungovanie systému v praxi.

ODDIEL 1: VYMEDZENIE ZÁKONNOSTI

Drevo zákonného pôvodu treba vymedziť na základe zákonov a nariadení platných v SAR. Použité vymedzenie musí byť jednoznačné, objektívne overiteľné a uplatniteľné v prevádzkovej rovine.

Okrem toho musí minimálne zohľadňovať zákony upravujúce nasledujúce tematické oblasti.

Ťažobné práva: priznanie zákonných nárokov na ťažbu dreva v oblastiach zákonným spôsobom učených na tento účel.

Lesohospodárske činnosti: splnenie zákonných požiadaviek v oblasti správy lesného hospodárstva, najmä súlad s príslušnými právnymi predpismi z oblasti životného prostredia a s pracovným právom.

Dane a poplatky: splnenie zákonných požiadaviek týkajúcich sa daní, poplatkov a cla, ktoré priamo súvisia s ťažbou dreva a právami na ťažbu.

Iní užívatelia: rešpektovanie prípadných pozemkových alebo užívacích práv ďalších strán na pozemky a zdroje, ktoré môžu byť zaťažené poplatkami za ťažbu dreva.

Obchod a clá: splnenie zákonných požiadaviek v oblasti obchodných a colných postupov.

a) Sú jasne určené odkazy na zákony alebo iné právne predpisy, ktoré predpokladajú prítomnosť každého prvku vymedzenia?

b) Sú spresnené kritériá a ukazovatele, ktoré umožňujú posúdiť súlad s každým prvkom alebo zásadou vymedzenia?

c) Sú kritériá/ukazovatele jasné, objektívne a uplatniteľné v prevádzkovej rovine?

d) Umožňujú ukazovatele a kritériá jasne určiť úlohy a zodpovednosť jednotlivých subjektov a hodnotí sa činnosť všetkých dotknutých subjektov?

e) Zahŕňa vymedzenie zákonnosti hlavné tematické oblasti jestvujúcich právnych predpisov, ktoré sú uvedené vyššie v texte? Ak nie, prečo sú niektoré oblasti právnych predpisov ponechané bokom?

f) Zohľadnili zainteresované strany pri vypracúvaní vymedzenia všetky hlavné oblasti právnych predpisov uplatniteľných v krajine (vrátane alebo nie vrátane tematických oblastí uvedených vyššie v texte)?

g) Obsahuje SOZ hlavné právne ustanovenia určené pri diskusiách medzi jednotlivými zainteresovanými stranami, najmä ustanovenia uvedené v prílohe IX?

h) Boli vymedzenie zákonnosti a matrica alebo tabuľka na kontrolu zákonnosti zmenené a doplnené po uzavretí DDP – FLEGT? Určili sa ukazovatele a kritériá na overenie týchto zmien a doplnení?

ODDIEL 2: KONTROLA DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA

Systémy zamerané na kontrolu dodávateľského reťazca musia zaručiť dôveryhodnosť spätnej vysledovateľnosti produktov z dreva v celom dodávateľskom reťazci od ťažby alebo miesta dovozu až po miesto vývozu. Nie vždy však bude potrebné zachovať fyzickú vysledovateľnosť guľatiny, nákladu guľatiny alebo produktu z dreva od miesta vývozu až po les pôvodu, ale vždy bude potrebné zaistiť vysledovateľnosť medzi lesom a prvým miestom, kde dochádza k miešaniu (napr. prekladisko dreva alebo spracovateľská jednotka).

2.1. Práva na ťažbu: Oblasti, kde boli udelené práva na zdroje lesného hospodárstva, a držitelia týchto práv sú jasne vymedzení.

a) Zaručuje systém kontroly, že sa do dodávateľského reťazca dostane len drevo pochádzajúce z lesnej oblasti, na ktorú sa vzťahujú platné a uznateľné práva na ťažbu?

b) Zaručuje systém kontroly, že podniky vykonávajúce operácie ťažby riadne získali príslušné práva na ťažbu v daných lesných oblastiach?

c) Boli zverejnené postupy udeľovania práv na ťažbu a informácie o udelených právach na ťažbu a ich držiteľoch?

2.2. Systémy kontroly dodávateľského reťazca: Existujú účinné mechanizmy spätnej vysledovateľnosti dreva v celom dodávateľskom reťazci, od miesta ťažby až po miesto vývozu.

Prístup používaný na identifikáciu dreva sa môže líšiť, od použitia etikiet v prípade jednotlivého tovaru až po nahliadnutie do dokumentácie priloženej k nákladu alebo zásielke. Zvolený spôsob musí zohľadniť druh a hodnotu dreva, ako aj riziko kontaminácie drevom nezákonného pôvodu alebo neovereným drevom.

a) Sú v systéme kontroly určené a opísané všetky možné dodávateľské reťazce?

b) Sú v systéme kontroly určené a opísané všetky etapy dodávateľského reťazca?

c) Sú vymedzené a zdokumentované spôsoby identifikácie pôvodu produktu na jednej strane a zamedzenia zmiešaniu s drevom z neznámych zdrojov v ďalších etapách dodávateľského reťazca na druhej strane:

- drevo v lese,

- doprava,

- dočasné uskladnenie,

- príchod do jednotky prvotného spracovania,

- spracovateľské jednotky,

- dočasné uskladnenie,

- preprava,

- príchod na miesto vývozu.

d) Ktoré organizácie sú zodpovedné za kontrolu pohybu dreva? Majú primerané ľudské a iné zdroje na úspešné vykonávanie činnosti kontroly?

2.3. Množstvá: Existujú odolné a účinné mechanizmy zisťovania a evidencie množstiev produktov z dreva v každej etape dodávateľského reťazca, najmä spoľahlivé a presné odhady pred začatím ťažby objemu dreva na koreni v prípade každej výmery porastov na výrub.

Poskytuje systém kontroly kvantitatívne údaje o vstupoch a výstupoch v týchto etapách dodávateľského reťazca:

- drevo na koreni,

- guľatina v lese,

- prepravené a uskladnené drevo,

- príchod do závodu,

- vstup do výroby/spracovateľských jednotiek,

- výstup z výroby/spracovateľských jednotiek,

- výstup zo závodu,

- príchod na miesto vývozu.

a) Ktoré organizácie sú poverené vkladaním údajov o množstvách do systému kontroly a sú zdokumentované príslušné postupy? Aká je relevantnosť kontrolovaných údajov?

b) Umožňuje systém kontroly ihneď evidovať a porovnať údaje o množstvách s predchádzajúcimi a neskoršími článkami reťazca?

c) Sú zamestnanci zodpovední za riadenie systému kontroly primerane vyškolení?

d) Aké informácie o kontrole dodávateľského reťazca sa zverejňujú? Ako môžu zainteresované strany získať prístup k týmto informáciám?

2.4. Miešanie overeného dreva zákonného pôvodu s drevom schváleným iným spôsobom: Ak je miešanie guľatiny alebo dreva pochádzajúceho z overených zákonných zdrojov s guľatinou alebo drevom pochádzajúcim z iných zdrojov povolené, vykonáva sa dostatočný počet kontrol na vylúčenie dreva z neznámeho zdroja alebo vyťaženého bez zákonných práv na ťažbu.

a) Povoľuje systém kontroly miešať overené drevo s iným schváleným drevom (napr. s drevom dovezeným z inej krajiny alebo s drevom pochádzajúcim z lesnej oblasti krajiny, kde boli poskytnuté zákonné práva na ťažbu, ale sa na oblasť nevzťahuje SOZ opísaný v tejto dohode)?

b) Aké kontrolné opatrenia platia pre tieto prípady? Zaručujú kontroly napríklad, že overené nahlásené objemy na výstupoch neprekračujú súhrn objemov overených v každej etape?

c) Umožňuje systém kontroly úplné oddelenie overeného dreva od iného dreva nezákonného pôvodu alebo od dreva vyťaženého bez zákonných práv na ťažbu?

2.5. Dovezené produkty z dreva: dostatočne sa kontroluje, či dovezené produkty z dreva boli dovezené legálne.

a) Ako sa preukazuje legálny dovoz dreva a produktov z dreva? (Kontroluje systém, či bolo drevo dovezené legálne?)

b) Je zaistená vysledovateľnosť dovezených produktov z dreva? Sú tieto produkty z dreva identifikované v celom dodávateľskom reťazci?

c) Aké prvky umožňujú preukázať, že dovezené produkty pochádzajú zo stromov legálne vyťažených v tretej krajine?

d) Keď sa používa dovezené drevo, je možné na základe licencie FLEGT identifikovať krajinu pôvodu, ako aj krajinu pôvodu produktov, z ktorého sa skladá alebo ktoré obsahuje?

ODDIEL 3: OVEROVANIE

Overovanie spočíva v zabezpečovaní kontrol na zaistenie zákonnosti dreva. Overovanie musí byť dostatočne prísne a účinné, aby bolo možné odhaliť akékoľvek nesplnenie požiadaviek, v lese alebo v rámci dodávateľského reťazca, a včas vykonať opatrenia na nápravu.

3.1. Organizácia

Overovanie vykonáva vláda, tretia organizácia alebo ich spoločné združenie disponujúce primeranými zdrojmi, systémom riadenia a kvalifikovaným a vyškoleným personálom, ako aj spoľahlivými a účinnými mechanizmami kontroly konfliktu záujmov.

a) Určila vláda jeden alebo viaceré orgány na zabezpečovanie úloh overovania? Je poverenie (a súvisiaca zodpovednosť) jasné a zverejnené?

b) Má overovací orgán primerané zdroje na to, aby úspešne vykonal overenie podľa vymedzenia zákonnosti, a systémy na kontrolu dodávateľského reťazca dreva?

c) Má overovací orgán dobre zdokumentovaný systém riadenia, ktorý:

- má dostatočné zdroje na zabezpečenie overovania v teréne, ktorého frekvencia zabezpečuje dôveryhodnosť systému,

- zaručuje, že jeho zamestnanci majú zručnosti a potrebné skúsenosti na účinné overovanie,

- využíva internú kontrolu/interný dohľad,

- zahŕňa mechanizmy na kontrolu konfliktu záujmov,

- zaručuje transparentnosť systému,

- vymedzuje a používa metodiku overovania?

3.2. Overovanie z hľadiska vymedzenia zákonnosti

Je jasne vymedzené, čo sa má overovať. Metodika overovania je zdokumentovaná a jej cieľom je zabezpečiť, aby bol proces systematický, transparentný, založený na dôkazoch, vykonávaný v pravidelných intervaloch a aby pokrýval všetko, čo je zahrnuté vo vymedzení.

a) Vzťahuje sa metodika overovania na všetky prvky vymedzenia zákonnosti a obsahuje kontrolu súladu so všetkými špecifikovanými ukazovateľmi?

b) Vyžaduje overovanie:

- kontroly dokumentov, záznamov o ťažbe a činností v teréne (dokonca náhodné),

- zber informácií od externých zainteresovaných strán,

- evidenciu činností overovania, ktorá umožňuje interným audítorom a nezávislým audítorom vykonávať kontroly?

c) Sú jasne vymedzené a uplatňujú sa inštitucionálne úlohy a zodpovednosť?

d) Sú výsledky overovania podľa vymedzenia zákonnosti zverejňované? Ako môžu zainteresované strany získať prístup k týmto informáciám?

3.3. Overovanie systémov kontroly dodávateľského reťazca

Existuje jasný rozsah pôsobnosti, ktorý spresňuje, čo sa má overovať, a ktorý sa týka celého dodávateľského reťazca, od ťažby až po vývoz. Metodika overovania je zdokumentovaná; zameriava sa na zabezpečenie toho, aby bol proces systematický, transparentný, založený na dôkazoch, vykonávaný v pravidelných intervaloch a aby sa vzťahoval na všetko, čo spadá do rozsahu pôsobnosti, a ustanovuje pravidelné a bezodkladné porovnanie údajov v každej etape reťazca.

a) Sú úlohy a zodpovednosť inštitúcií jasne vymedzené a uplatňujú sa?

b) Vzťahuje sa metodológia overovania kompletne na kontroly dodávateľského reťazca? Je to jasne uvedené v metodológii overovania?

c) Existuje jasné rozlíšenie v SOZ medzi produktmi pochádzajúcimi zo zdrojov (oprávnenia na ťažbu dreva) zahrnutými vo vymedzení zákonnosti a produktmi pochádzajúcimi zo zdrojov nezahrnutými vo vymedzení zákonnosti?

d) Ako sa preukazuje, že overovanie kontrol dodávateľského reťazca bolo riadne vykonané?

e) Overovanie pravdivosti údajov:

Ktorá organizácia je zodpovedná za overovanie pravdivosti údajov? Má primerané ľudské a iné zdroje na úspešné vykonávanie činnosti riadenia údajov?

Existujú metódy na hodnotenie súladu medzi drevom na koreni a drevom pri vstupe do závodu a potom v mieste vývozu?

Sú vyvinuté metódy na hodnotenie súladu medzi vstupmi surovín a výstupmi spracovaných produktov v pílach a iných závodoch?

Je možné uskutočniť spoľahlivé overenie pravdivosti u jednotlivého tovaru alebo zásielky produktov z dreva v celom dodávateľskom reťazci?

Aké informačné systémy a techniky sa používajú na uloženie a overenie pravdivosti údajov a na ich evidenciu? Sú zavedené účinné systémy na zabezpečenie týchto údajov?

Sú výsledky overovania kontroly dodávateľského reťazca zverejňované? Ako môžu zainteresované strany získať prístup k týmto informáciám?

3.4. Nesúlad s právnymi predpismi

Existuje funkčný a účinný mechanizmus na uplatnenie a vykonávanie primeraných nápravných opatrení, ak sa zistia porušenia právnych predpisov.

a) Vymedzuje systém overovania vyššie uvedené požiadavky?

b) Existuje dokumentácia spresňujúca pravidlá riadenia prípadov nesúladu s predpismi?

c) Boli vyvinuté mechanizmy na nápravu v prípade nesúladu s predpismi? Uplatňujú sa v praxi?

d) Sú porušenia a prijaté nápravné opatrenia primerane zaevidované? Hodnotí sa účinnosť nápravných opatrení? Je zabezpečené monitorovanie nápravných opatrení?

e) Aké informácie o zistenom nedodržiavaní predpisov sa zverejňujú?

ODDIEL 4: LICENCIA

Ku každej zásielke je pripojená licencia FLEGT. Za vydávanie licencií je zodpovedná SAR.

4.1. Organizácia vydávania licencií

a) Ktorý orgán je zodpovedný za vydávanie licencií FLEGT?

b) Je jasne vymedzená a uverejnená úloha licenčného orgánu a jeho zamestnancov, pokiaľ ide o udeľovanie licencií FLEGT?

c) Sú vymedzené požiadavky na zručnosti a boli zavedené interné kontroly pre zamestnancov licenčného orgánu?

d) Má licenčný orgán primerané zdroje na to, aby si mohol plniť svoju úlohu?

4.2. Vydávanie licencií

a) Dodržiava licenčný orgán zdokumentované postupy pre vystavovanie licencií? Sú tieto postupy vrátane prípadných poplatkov zverejnené?

b) Čo dokazuje, že sa tieto postupy správne uplatňujú?

c) Sú záznamy o vydaných a zamietnutých licenciách archivované primeraným spôsobom? Sú v záznamoch jasne preukázané dôkazy, na základe ktorých sa licencie vydávajú?

4.3. Vydané licencie

a) Vydáva sa licencia na jedinú dodávku (zásielku)?

b) Je zákonnosť vývoznej zásielky preukázaná prostredníctvom vládnych systémov overovania a vysledovateľnosti?

c) Sú podmienky, ktorými sa riadi vydávanie licencií, jasne vymedzené a oznámené vývozcovi a ostatným zainteresovaným stranám?

d) Aké informácie o udelených licenciách sa zverejňujú?

ODDIEL 5: NEZÁVISLÝ AUDIT SYSTÉMU

Nezávislý audit systému (NAS) je nezávislou funkciou regulačných orgánov sektora lesného hospodárstva v SAR. Jeho cieľom je udržať dôveryhodnosť licenčného systému FLEGT a dbať o to, aby všetky aspekty SOZ fungovali tak, ako sa ustanovilo.

5.1. Inštitucionálne ustanovenia

5.1.1. Ustanovenie orgánu

SAR úradne povolila funkciu NAS a umožňuje mu fungovať účinne a transparentne.

5.1.2. Nezávislosť vo vzťahu k ostatným prvkom SOZ

Organizácie a osoby, ktoré sa zúčastňujú na správe alebo na regulácii zdrojov lesného hospodárstva, sú jasne odlíšené od organizácií a osôb, ktoré pôsobia v oblasti nezávislého auditu.

a) Má vláda zdokumentované požiadavky v oblasti nezávislosti nezávislého audítora?

b) Je ustanovené, že organizácie alebo osoby, ktoré majú obchodný záujem alebo inštitucionálnu úlohu v stredoafrickom sektore lesného hospodárstva, nemôžu byť prijaté na výkon funkcie nezávislého audítora?

5.1.3. Vymenovanie nezávislého audítora

Nezávislý audítor bol vymenovaný transparentným mechanizmom a jeho činnosti sa riadia jasnými a verejne známymi pravidlami.

a) Uverejnila vláda mandát nezávislého audítora?

b) Zdokumentovala vláda postupy vymenovania nezávislého audítora a uverejnila ich?

5.1.4. Zavedenie mechanizmu riadenia sťažností

Existuje mechanizmus riadenia sťažností a sporov, ktoré vyplynú z nezávislého auditu. Tento mechanizmus umožňuje riešiť každú sťažnosť týkajúcu sa fungovania licenčného režimu.

a) Existuje zdokumentovaný mechanizmus vybavovania sťažností, ktorý je k dispozícii všetkým zainteresovaným stranám?

b) Je známy spôsob, ako sa sťažnosti prijímajú, dokumentujú, (prípadne) postupujú vyššiemu stupňu a ako sa vybavujú?

5.2. Nezávislý audítor

5.2.1. Organizačné a technické požiadavky

Nezávislý audítor vykonáva funkciu nezávislú od ostatných prvkov SOZ a pôsobí v súlade so zdokumentovanou štruktúrou riadenia, opatreniami a postupmi, ktoré zodpovedajú osvedčeným postupom schváleným na medzinárodnej úrovni.

Pôsobí nezávislý audítor v súlade so zdokumentovaným systémom riadenia, ktorý spĺňa požiadavky príručiek ISO 62 a 65 alebo podobných noriem?

5.2.2. Metodika auditu

Metodika nezávislého auditu je založená na poskytovaní dôkazov a audit sa vykonáva v presne stanovených a častých intervaloch.

a) Spresňuje metodika nezávislého auditu, že sa všetky výsledky opierajú o objektívne dôkazy, pokiaľ ide o fungovanie SOZ?

b) Spresňuje metodika maximálne časové intervaly, v ktorých sa bude overovať každý prvok SOZ?

5.2.3. Rozsah pôsobnosti auditu

Nezávislý audítor pracuje v súlade s mandátom, ktorý jasne určuje, čo má byť predmetom auditu a pokrýva všetky dohodnuté požiadavky na vydávanie licencií FLEGT.

Pokrýva metodika nezávislého auditu všetky prvky SOZ a uvádza hlavné testy účinnosti?

5.2.4. Požiadavky na podávanie správ

Nezávislý audítor zašle spoločnému výboru pre vykonávanie dohody pravidelné správy o celistvosti SOZ vrátane prípadov porušenia predpisov a hodnotenia prijatých nápravných opatrení.

Spresňuje mandát nezávislého audítora požiadavky na správy a frekvenciu ich podávania?

[1] http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_en.cfm.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VIII

PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM VYKONÁVANIA TEJTO DOHODY

| | 2011 | 2012 | 2013 | | 2014 – 2017 |

| | 1. štvrťrok | 2. štvrťrok | 3. štvrťrok | 4. štvrťrok | | | | |

ČINNOSTI | VEDĽAJŠIE ČINNOSTI | PRÍPRAVNÁ FÁZA | | | | OPERATÍVNA FÁZA |

I.ZVYŠOVANIE POVEDOMIA A ZABEZPEČOVANIE VŠEOBECNEJ INFORMOVANOSTI | 1.Vypracovanie a hodnotenie plánu komunikácie | | | | | | | | |

2.Vykonávanie plánu komunikácie | | | | | | | | |

3.Vytvorenie a aktualizácia internetovej stránky | | | | | | | | |

II.INŠTITUCIONÁLNE RÁMCE | 1.Transpozícia/úradné schválenie právomocí (ako sú opísané v tejto dohode) jednotlivých štruktúr pre overovanie a kontrolu overovania a aktualizácia základného textu MVLPRH | | | | | | | | |

2.Vytvorenie a fungovanie spoločného konzultačného mechanizmu | | | | | | | | |

3.Zriadenie spoločného výboru pre vykonávanie a monitorovanie dohody | | | | | | | | |

4.Zriadenie a činnosť vnútroštátneho výboru pre vykonávanie a monitorovanie dohody | | | | | | | | |

5.Zriadenie stáleho technického sekretariátu (STS) | | | | | | | | |

III.POSILNENIE KAPACÍT | 1.Vzdelávanie subjektov v oblasti prvkov dobrovoľnej dohody o partnerstve (DDP) | | | | | | | | |

2.Vypracovanie plánu vzdelávania a posilnenia kapacít jednotlivých štruktúr pre overovanie a kontrolu overovania, ako aj občianskej spoločnosti a súkromného sektora | | | | | | | | |

3.Vykonávanie plánu vzdelávania | | | | | | | | |

4.Určenie potrieb, pokiaľ ide o vybavenie a logistické prostriedky | | | | | | | | |

5.Obstaranie vybavenia a logistických prostriedkov | | | | | | | | |

6.Poskytnutie úradovní (STS, ÚIVLH, MZKS, SÚLH, licenčný orgán) | | | | | | | | |

7.Zriadenie colnej zmierovacej a expertíznej komisie (CZEK) a vyškolenie zamestnancov | | | | | | | | |

IV.REFORMA PRÁVNEHO RÁMCA | 1.Vypracovanie právnych predpisov podľa vymedzenia zákonnosti v prílohe II | | | | | | | | |

2.Zlepšenie právneho rámca týkajúceho miestneho trhu s drevom | | | | | | | | |

3.Zlepšenie právneho rámca týkajúceho sa lesov (lesy spoločenstiev, obcí a súkromných osôb) a plantáží | | | | | | | | |

4.Postup ratifikácie DDP | | | | | | | | |

5.Vypracovanie príručky riadenia prípadov nesúladu s právnymi predpismi | | | | | | | | |

6.Vypracovanie právnych opatrení na účely zlepšenia správy (základný text, pozorovanie, vnútroštátny systém vysledovateľnosti) | | | | | | | | |

V.VYTVORENIE VNÚTROŠTÁTNEHO SYSTÉMU VYSLEDOVATEĽNOSTI | 1.Dokončenie postupov týkajúcich sa VSV (metódy, kontroly, overovanie atď.) vrátane poslania TEREA | | | | | | | | |

2.Presadenie návrhu vnútroštátneho systému vysledovateľnosti (VSV) | | | | | | | | |

3.Vytvorenie vzájomného prepojenia medzi databázami hlavných zainteresovaných štruktúr | | | | | | | | |

4.Projekt a následné vytvorenie vzájomného prepojenia medzi databázami s krajinami CEMAC | | | | | | | | |

5.Obstaranie zariadení a vybavenia (identifikátory, čítacie zariadenia pre identifikátory, počítače) | | | | | | | | |

6.Rozšírenie systému na celoštátnu úroveň: zriadenie a vybavenie kontrolných staníc pozdĺž dodávateľských reťazcov vrátane hraničných staníc (infraštruktúry, počítače, internetové pripojenia atď.) | | | | | | | | |

7.Posilnenie kapacít subjektov (MVLPRH a ďalšie zainteresované správne orgány, súkromný sektor a občianska spoločnosť) | | | | | | | | |

8.Vyškolenie príslušných zamestnancov (ÚIVLH, SÚLH, MZKS a ďalšie úrady), súkromný sektor a občianska spoločnosť | | | | | | | | |

VI.VYTVORENIE SYSTÉMU OVEROVANIA ZÁKONNOSTI (SOZ) | 1.Prípadne vypracovanie vrátane testovania v teréne tabuliek zákonnosti týkajúcich sa živnostenských povolení a lesov spoločenstiev | | | | | | | | |

2.Rozvoj/posilnenie každým subjektom zodpovedným za overovanie (správne orgány) svojich overovacích postupov v spolupráci s ÚIVLH | | | | | | | | |

3.Rozvoj protokolov výmeny informácií o overovaní zákonnosti medzi správnymi orgánmi a ÚIVLH | | | | | | | | |

4.Vyvinutie operačných postupov pre prevádzku RDS | | | | | | | | |

5.Pilotné testovanie systému vydávania licencií FLEGT a zavedenie požadovaných opatrení | | | | | | | | |

6.Testovanie prípravy podnikov na postupy overovania a vydávania licencií FLEGT | | | | | | | | |

7.Vzdelávanie najmä členov MZKS a popularizácia postupov overovania zákonnosti subjektu lesného hospodárstva | | | | | | | | |

8.Operatívne vyhodnotenie SOZ v súlade s článkom 12 tejto dohody | | | | | | | | |

9.SOZ je funkčný a v prevádzke | | | | | | | | |

VII.SYSTÉM VYDÁVANIA LICENCIÍ | 1.Zriadenie licenčného orgánu | | | | | | | | |

2.Popularizácia podrobných postupov vydávania licencií FLEGT v súkromnom sektore | | | | | | | | |

3.Nadviazanie kontaktov s príslušnými orgánmi Únie | | | | | | | | |

4.Vydávanie licencií FLEGT | | | | | | | | |

VIII.NEZÁVISLÉ AUDITY SYSTÉMU | 1.Prijatie nezávislého audítora, vyvinutie a schválenie podrobnej metodiky (od marca 2013) | | | | | | | | |

2.Prvý audit, potom ďalšie audity | | | | | | | | |

IX.STRATÉGIA PODPORY PREDAJA PRODUKTOV | 1.Vypracovanie plánu podpory predaja vrátane prieskumu súčasných trhov | | | | | | | | |

2.Umiestnenie a podpora predaja produktov FLEGT pochádzajúcich zo SAR na cieľových trhoch | | | | | | | | |

X.MONITOROVANIE VPLYVOV DDP | 1.Vymedzenie a monitorovanie sociálnych ukazovateľov | | | | | | | | |

2.Vytvorenie systému monitorovania objemov zabaveného dreva | | | | | | | | |

3.Vytvorenie systému monitorovania sociálno-ekonomického a environmentálneho vplyvu | | | | | | | | |

4.Hodnotenie sociálno-ekonomického vplyvu vykonávania DDP v polovici obdobia | | | | | | | | |

5.Monitorovanie a vyhodnotenie príjmov sektora lesného hospodárstva | | | | | | | | |

XI.HĽADANIE DODATOČNÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV | 1.Vyvinutie stratégie získavania finančných prostriedkov | | | | | | | | |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IX

SPRIEVODNÉ OPATRENIA K VYKONÁVANIU TEJTO DOHODY

I. ZÁKONY A INÉ PRÁVNE PREDPISY

I.1. Predpisy týkajúce sa vymedzenia legálne vyprodukovaného dreva

So zreteľom na vymedzenie legálne vyprodukovaného dreva, ktoré je uvedené v prílohe II, sa niektoré odkazy na právne predpisy doplnia/zrevidujú do dátumu, kedy sa licenčný systém začne v plnom rozsahu uplatňovať. Z týchto predpisov možno uviesť:

a) MVLPRH:

- diel 3 noriem o obhospodarovaní lesov/lesnom hospodárstve,

- revíziu predpisu o komisii pre udeľovanie PŤDOL založenú na zapojení občianskej spoločnosti,

- predpisy, ktorými sa upravujú lesné plantáže (špecifikácie týkajúce sa plantáží s plošnou výmerou presahujúcou 50 hektárov; vymedzenie zmluvných vzťahov medzi súkromnou osobou/spoločenstvom a ťažobným podnikom, ostatné relevantné oblasti),

- predpis upravujúci poskytovanie informácií licenčnému orgánu o určitých aspektoch v oblasti lesného hospodárstva a životného prostredia,

- príručka o riadení prípadov nesúladu s predpismi,

- predpis, ktorým sa upravuje použitie dreva, ktoré nie je v súlade s predpismi;

b) ministerstvo životného prostredia a ekológie:

- vykonávacie predpisy k zákonníku o životnom prostredí,

- predpisy o opatreniach týkajúcich sa posudzovania vplyvov na životné prostredie;

c) ministerstvo poľnohospodárstva:

- aktualizovaný predpis o odškodnení za zničenie kultúr,

- poľnohospodársky zákonník (zvykové právo, pozemkové právo);

d) ministerstvo dopravy:

- predpis, ktorým sa upravuje preprava dreva;

e) ministerstvo obchodu a priemyslu:

- predpis týkajúci sa zápisu podnikov do registra obchodných komôr;

f) ministerstvo financií a rozpočtu:

- predpis týkajúci sa dovážaného dreva a dreva v režime tranzitu;

g) ministerstvo zodpovedné za vnútrozemie:

- predpis o decentralizácii,

- predpis o samosprávnych jednotkách.

I.2. Predpisy týkajúce sa systému overovania zákonnosti (SOZ)

Predpisy, ktorými sa zavádza vnútroštátny systém vysledovateľnosti:

- základný predpis ministerstva lesného hospodárstva prispôsobený opatreniam prijatým v rámci FLEGT (objasnenie úloh ÚIVLH, SÚLH, MZKS a RR/PI pri overovaní a kontrole overovania zákonnosti, ako aj úlohy STS a spoločného výboru),

- vyhláška o vymenovaní licenčného orgánu FLEGT,

- predpisy, ktorými sa upravuje miestny trh s drevom,

- predpis, v ktorom sú podrobne opísané postupy overovania ustanovené v SOZ v súvislosti s podnikmi, ktoré majú zavedený súkromný systém osvedčovania.

I.3. Predpisy týkajúce sa monitorovania tejto dohody

- základný predpis ministerstva zodpovedného za lesné hospodárstvo prispôsobený opatreniam prijatým v rámci FLEGT,

- predpis týkajúci sa spoločného výboru,

- vyhláška, ktorou sa vymenúva stály technický sekretariát: pôjde o stredoafrickú inštitúciu, ktorú budú tvoriť zástupcovia správnych orgánov, súkromného sektora a občianskej spoločnosti,

- predpis o účasti zainteresovaných strán a o ich úlohe pri vykonávaní dohody,

- predpis o zohľadnení v SOZ nezávislého pozorovania uskutočneného občianskou spoločnosťou.

II. POSILNENIE KAPACÍT ĽUDSKÝCH ZDROJOV V JEDNOTLIVÝCH INŠTITÚCIÁCH

a) ÚIVLH, licenčný orgán a iné štruktúry

Dohoda FLEGT je nový proces, ktorý bude predstavovať veľa požiadaviek z hľadiska jeho vykonávania. Bude preto potrebné posilniť kapacity administratívy.

Stredoafrická zmluvná strana sa rozhodla dať si preveriť celý SOZ ústredným inšpektorátom vodného a lesného hospodárstva (ÚIVLH). Celá databáza súvisiaca s ťažbou by sa mala centralizovať v riadiacom databázovom systéme (RDS), ktorú bude centralizovať stredisko pre údaje o lesnom hospodárstve (SÚLH). Okrem toho sa vláda ešte pred podpísaním dobrovoľnej dohody o partnerstve (DDP) rozhodla vytvoriť spoločnú mobilnú zásahovú a kontrolnú skupinu (MZKS).

Základný predpis ministerstva vodného, lesného, poľovného a rybného hospodárstva (MVLPRH), ktorým sa ustanovili právomoci ústredných a decentralizovaných orgánov, niekedy umožňuje v súčasnom systéme kontroly najprv vzájomné prekrývanie sa právomocí ústredných a decentralizovaných orgánov MVLPRH, a potom narušenie funkčnosti jednotlivých decentralizovaných orgánov.

So zreteľom na SOZ opísaný v tejto dohode bude v základnom predpise MVLPRH potrebné spresniť, doplniť a upraviť úlohy jednotlivých subjektov a znova vymedziť spolupôsobenie jednotlivých decentralizovaných orgánov, informačný tok medzi týmito jednotlivými orgánmi a systémom RDS, ktorý sa bude centralizovať na ministerstve lesného hospodárstva.

ÚIVLH, ktorý je zodpovedný za centralizáciu týchto údajov, by preto mal posilniť svoje kapacity prostredníctvom osobitného vzdelávania v oblasti riadenia informácií. Toto vzdelávanie by sa malo rozšíriť aj na ostatné centralizované a decentralizované orgány zapojené do lesného hospodárstva. Osobitne sa to týka SÚLH, licenčného orgánu FLEGT a regionálnych riaditeľstiev, prefektúrnych inšpektorov a hraničných inšpektorov.

Tieto orgány by sa mali vyškoliť v oblasti softvéru na zber údajov a postupov výmeny a odovzdávania informácií na centrálnej úrovni.

b) Mimovládne organizácie a občianska spoločnosť

Mimovládne organizácie a občianska spoločnosť sú strany zainteresované na procese. Nezávislé pozorovanie občianskej spoločnosti je mechanizmus, ktorý im umožní účinne sa podieľať na vykonávaní tejto dohody. Nezávislé pozorovanie občianskej spoločnosti má za cieľ zlepšiť systémy uplatňovania lesného zákona štátom v záujme dobrej správy. Malo by viesť k zdokumentovaniu a poskytnutiu zozbieraných informácií licenčnému orgánu FLEGT a spoločnému výboru pre vykonávanie dohody.

Na tento účel a v záujme zabezpečenia riadneho zapojenia týchto mimovládnych organizácií do vykonávania tejto dohody bude potrebné posilniť ich kapacitu. Tieto organizácie by mali absolvovať školenia v oblasti nezávislého pozorovania občianskej spoločnosti, najmä zberu informácií a vypracúvania správ.

c) Vzdelávanie v súkromných spoločnostiach (napr. na účely čo najlepšieho porozumenia a uplatňovania SOZ)

d) Colná zmierovacia a expertízna komisia (CZEK)

e) Vzdelávanie subjektov zapojených do VSV

S cieľom zaistiť riadne zapojenie všetkých zainteresovaných strán do využívania vnútroštátneho systému vysledovateľnosti sa bude priebežne zabezpečovať vzdelávanie v tejto oblasti.

III. POSILNENIE MATERIÁLNYCH KAPACÍT

Roztrieštenie jednotlivých štruktúr, ktoré zasahujú v rámci kontroly overovania zákonnosti, sťažuje prácu overovania a z dlhodobého hľadiska môže spôsobiť meškanie s vydávaním licencií.

Štruktúry, ktoré by mali zasahovať v rámci vykonávania tejto dohody, sú také dôležité, že ich fungovanie môže byť problematické, ak nebudú k dispozícii priestory na ich umiestnenie. Preto je nevyhnutné poskytnúť im dodatočné úradovne (STS, ÚIVLH, GRVLH, RIOL, RŤDPL, RR/PI, SÚLH, MZKS, licenčný orgán FLEGT) s cieľom zoskupiť všetky útvary a zlepšiť ich koordináciu. Preskúma sa viacero prípadných možností (výstavba, rekonštrukcia, prenájom).

Okrem toho ÚIVLH, GRVLH, RIOL, RŤDPL, SÚLH a decentralizované orgány by mali byť vybavené primeranými logistickými prostriedkami (vozové parky, počítače, internetové komunikačné zariadenia, kancelárske zariadenia atď.), aby mohli plniť túto úlohu. Prieskum umožní určiť skutočné potreby.

Súčasný systém vysledovateľnosti neumožňuje získať všetky informácie spojené s dodávateľským reťazcom dreva. Jednou z možností odsúhlasených stredoafrickou zmluvnou stranou je rozvoj projektu VSV v súlade s prílohou V. Tento projekt, pri ktorom bude potrebné určiť náklady, bude musieť dostatočne naplánovať logistické prostriedky (vozové parky, počítače, internetové komunikačné prostriedky, kancelárske zariadenia atď.), aby SÚLH mohlo získavať a centralizovať všetky informácie o dreve.

IV. KOMUNIKÁCIA

Komunikácia je hlavný nástroj na vykonávanie tejto dohody. Preto bude potrebné komunikovať v dostatočnej miere, aby mohli byť informované najmä spoločenstvá, ako aj subjekty zapojené do SOZ. Na to bude potrebné:

- vypracovať plán komunikácie medzi jednotlivými subjektmi DDP – FLEGT,

- vyvinúť postupy komunikácie/účasti podnikov smerom k miestnemu a domorodému obyvateľstvu,

- vytvoriť a aktualizovať webovú stránku ministerstva lesného hospodárstva,

- informovať členov parlamentu: parlament je rozhodovacia inštitúcia, ktorá zasahuje do prijímania zákonov týkajúcich sa lesného hospodárstva. So zreteľom na svoje postavenie vo svojom volebnom okrese a na úlohu, ktorú majú plniť vo vzťahu k svojim voličom, by členovia parlamentu mali byť informovaní o dôležitosti tejto dohody,

- poskytovať informácie podnikom lesného hospodárstva: podniky budú pravidelne informované o rozvoji vykonávania dohody a o postupoch a metódach, ktoré budú nútené uplatňovať.

V. ŠTATISTICKÉ MONITOROVANIE MIESTNEHO TRHU S DREVOM

Stredoafrický miestny trh s drevom by mal byť v súlade s požiadavkami FLEGT. S cieľom získavať informácie súvisiace s miestnym trhom s drevom a s lesným hospodárstvom vo všeobecnosti možno uvažovať o vytvorení medziministerského výboru, ktorý by bol zodpovedný za monitorovanie a aktualizáciu štatistiky súvisiacej s miestnym trhom s drevom.

VI. OPATRENIA TÝKAJÚCE SA PODPORY PREDAJA, SPRIEMYSELNENIA A UVÁDZANIA NA TRH PRODUKTOV Z DREVA

Produkty z dreva, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, môžu byť tvorené aj tzv. sekundárnymi druhmi dreva, ktoré nemajú vždy potenciálne odbytiská. Stredoafrická zmluvná strana je prostredníctvom tejto dohody vyzvaná, aby podnecovala súkromný sektor k prepracovanejšiemu a diverzifikovanejšiemu spracovaniu zdrojov ku prospechu trhu Únie.

Na tento účel stredoafrická zmluvná strana prijme reštriktívne opatrenie týkajúce sa vývozu guľatiny, pričom uplatní článok 44 lesného zákonníka Stredoafrickej republiky.

Na druhej strane si táto podpora predaja vyžaduje úplné otvorenie sa hospodárskych subjektov Únie a ich záujem o všetky druhy stredoafrického dreva a produktov z tohto dreva.

Zo plánovaných opatrení by bolo možné uvažovať o viacerých činnostiach.

1. vypracovanie správy o stave drevárskeho odvetvia v SAR;

2. analýza dynamík a potrieb;

3. vypracovanie plánu zhodnocovania, priemyselného rozvoja a prepracovanejšieho spracovania zdroja dreva;

4. vypracovanie spracovateľských noriem;

5. vypracovanie opatrení na podporu využívania dreva (normy kvality, podpora predaja nových produktov);

6. charakterizovanie a podpora predaja málo známych drevín;

7. podnecovanie na prenos technológií na účely spriemyselnenia.

VII. HORIZONTÁLNE OPATRENIA

Vykonávanie činností v rámci dobrovoľnej dohody o partnerstve (DDP) FLEGT/SAR je založené najmä na dvoch horizontálnych opatreniach:

1. V oblasti organizácie pôjde o vypracovanie podrobného a aktualizovaného plánovania úloh spojených s vykonávaním tejto dohody, aby sa mohlo uskutočňovať jedenásť činností naplánovaných v harmonograme vykonávania dohody.

2. V oblasti financovania pôjde o uvoľnenie zodpovedajúcich finančných zdrojov najmä na základe plánovania úloh. Na financovanie činností sa budú môcť použiť osobitné poplatky týkajúce sa rozvoja lesného hospodárstva (CAS-DF), ktoré môžu pochádzať z finančných prostriedkov plynúcich z procesu znižovania emisií z ničenia lesov a odlesňovania (REDD).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA X

FUNKCIE SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE VYKONÁVANIE DOHODY

Spoločný výbor pre vykonávanie dohody je zodpovedný za vykonávanie dobrovoľnej dohody o partnerstve (DDP) a za zabezpečenie monitorovania a vyhodnotenia jej vykonávania. Plní najmä úlohy uvedené ďalej v texte.

Úlohy týkajúce sa vykonávania dohody

- Zadávať nezávislé hodnotenie licenčného systému FLEGT v súlade s článkom 12 tejto dohody a odporučiť termín, od ktorého by sa mal licenčný systém FLEGT uplatňovať v plnom rozsahu.

- Uľahčiť dialóg a výmenu informácií medzi oboma zmluvnými stranami v súlade s článkom 19 tejto dohody a preskúmať každú záležitosť predloženú niektorou zo zmluvných strán a určiť riešenie tejto záležitosti.

- Plniť úlohu mediátora a nájsť riešenie v prípade konfliktov alebo sporov podľa článku 24 tejto dohody.

- Prijať zmeny a doplnenia príloh k tejto dohode podľa jej článku 26.

- Monitorovať sociálne, ekonomické a environmentálne vplyvy vykonávania tejto dohody na potenciálne dotknutých obyvateľov.

Úlohy týkajúce sa monitorovania a hodnotenia vykonávania dohody

- Zabezpečiť monitorovanie celkového pokroku vo vykonávaní tejto dohody a vyhodnotiť pokrok dosiahnutý vo vykonávaní dohody vzhľadom na časový harmonogram stanovený v prílohe k dohode, a to v súlade s článkom 14 tejto dohody.

- Určiť a analyzovať prípadné ťažkosti, ktoré sa vyskytli pri vykonávaní tejto dohody.

- Zverejniť výročnú správu o vykonávaní dohody v súlade s článkom 19 tejto dohody.

- Prijať a preskúmať sťažnosti týkajúce sa vykonávania tejto dohody a licenčného systému FLEGT.

- Identifikovať, preskúmať a navrhnúť v náležitých prípadoch prijatie opatrení na zlepšenie vykonávania tejto dohody, najmä na základe zistení nezávislého audítora.

- Preskúmať a monitorovať sťažnosti zaslané nezávislému audítorovi systému (NAS).

Úlohy týkajúce sa nezávislého auditu systému a úlohy podľa prílohy VI

- Schváliť príručku o postupoch vypracovanú a predloženú NAS a schváliť osnovu audítorskej správy navrhnutú NAS v rámci zdokumentovaných postupov.

- Dohodnúť sa na harmonograme práce NAS a prípadne odporučiť dodatočné audity.

- Zaslať audítorovi prípadné prijaté sťažnosti týkajúce sa licenčného systému FLEGT.

- Preskúmať všetky správy vypracované NAS.

- V náležitých prípadoch preskúmať predbežné správy NAS a jeho pripomienky.

- V prípade potreby požiadať audítora o vypracovanie doplňujúcej osobitnej správy.

- Preskúmať sťažnosti na práci NAS podľa článku 10 tejto dohody.

- V prípade potreby schváliť predĺženie zmluvy o NAS.

Úlohy týkajúce sa subjektov zainteresovaných na vykonávaní tejto dohody

- Zabezpečiť monitorovanie v oblasti zvyšovania povedomia a vzdelávania subjektov zo štruktúr zapojených do systému overovania zákonnosti (SOZ) opísaného v prílohe V.

- Pri nesúlade so SOZ zabezpečiť monitorovanie postupov pre subjekty zo štruktúr zapojených do SOZ.

- Monitorovať a stanoviť vhodné opatrenia na zabezpečenie zapojenia všetkých zainteresovaných strán do vykonávania tejto dohody.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA XI

ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ

Zverejňovanie informácií napomáha transparentnosti a zaručuje, že všetky subjekty skutočne porozumejú licenčnému systému FLEGT a budú sa môcť uistiť o dobrej správe v lesnom hospodárstve.

Jednotlivým subjektom umožňuje porozumieť priebehu celého procesu až do vydania licencie FLEGT. Keď budú mať všetky subjekty informácie o hlavných dôvodoch systému FLEGT, o jeho vykonávaní, monitorovaní a overovaní, všetky zainteresované strany budú môcť uľahčiť vykonávanie tejto dohody vďaka lepšiemu všeobecnému porozumeniu a osvojeniu si procesu a dostatočnému stotožneniu sa s ním. Informácie sa budú poskytovať prostredníctvom aktívneho zverejnenia alebo zabezpečenia prístupu k informáciám. Informácie sa zverejnia čo najskôr, aby sa zachovala úplná relevantnosť ich šírenia.

1. OBSAH SPRÁVY SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE VYKONÁVANIE DOHODY

Výročná správa spoločného výboru pre vykonávanie dohody bude obsahovať najmä informácie o:

- množstvách produktov z dreva vyvezených do Únie v rámci licenčného systému FLEGT podľa príslušných colných kódov a podľa prijímajúceho členského štátu Únie,

- počte licencií FLEGT vydaných SAR,

- pokroku v dosahovaní cieľov a uskutočňovaní opatrení v lehote stanovenej v tejto dohode, a vo všeobecnosti o rôznych otázkach týkajúcich sa vykonávania tejto dohody,

- opatreniach na zabránenie akejkoľvek možnosti vývozu produktov z dreva nezákonného pôvodu na trhy mimo Únie alebo ich uvedenia na vnútroštátny trh,

- množstvách produktov z dreva dovezených do SAR alebo tranzitne prepravovaných cez SAR,

- opatreniach prijatých na zamedzenie dovozu produktov z dreva nezákonného pôvodu s cieľom udržať celistvosť licenčného systému FLEGT,

- prípadoch nesúladu s licenčným systémom FLEGT v SAR a o opatreniach prijatých na vyriešenie týchto prípadov,

- množstvách produktov z dreva dovezených do Únie v rámci licenčného systému FLEGT podľa príslušných colných kódov a podľa členského štátu Únie, do ktorého sa dovoz uskutočnil,

- počte stredoafrických licencií FLEGT uznaných Úniou,

- počte prípadov, kedy bolo stredoafrické drevo privezené na európske colnice bez licencie – a o množstvách produktov z dreva, ktorých sa to týkalo,

- štruktúre a činnosti spoločného výboru.

2. INFORMÁCIE O PROSTRIEDKOCH A KANÁLOCH NA ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ

Informácie bude zverejňovať spoločný výbor pre vykonávanie dohody a zmluvná strana, ktorej sa informácie týkajú. Informácie o ťažbe a pohybe dreva budú dostupné v Stredisku údajov o lesnom hospodárstve (SÚLH) ministerstva vodného, lesného, poľovného a rybného hospodárstva (MVLPRH); mechanizmus vzájomného prepojenia umožní prepojiť rezorty v súvislosti s ťažbou dreva (MVLPRH, ministerstvo financií, ministerstvo práce, ministerstvo poľnohospodárstva, ministerstvo obchodu a ministerstvo spravodlivosti) s databázou SÚLH, zatiaľ čo generálne riaditeľstvo pre úradný vestník elektronicky uverejní všetky zákony a iné právne predpisy.

Informácie sa budú zverejňovať prostredníctvom nasledujúcich moderných prostriedkov a kanálov podľa cieľovej skupiny a podľa toho, či sa táto skupina nachádza v mestskom alebo vidieckom prostredí a či v nej prevládajú gramotní alebo negramotní obyvatelia:

- Aktívny kanál:

- národná a medzinárodná verejná tlač,

- miestne rozhlasové stanice a rozhlasové stanice spoločenstiev,

- konferencie a besedy,

- sympóziá, semináre a popularizačné workshopy,

- vysielanie dokumentárnych filmov,

- produkcia a vysielanie rozhlasových a televíznych relácií,

- produkcia divadelných predstavení atď.,

- okrem toho sa budú v rámci plánu komunikácie uskutočňovať verejné informačné zasadnutia, ktoré budú príležitosťou na poskytnutie informácií zainteresovaným stranám, najmä osobám v teréne a spoločenstvám, ktoré nemajú prístup k internetu alebo k písanej tlači.

- Pasívny kanál:

- webové stránky ministerstva vodného, lesného, poľovného a rybného hospodárstva,

- úradný vestník,

- knižnica ministerstva vodného, lesného, poľovného a rybného hospodárstva (MVLPRH),

- štatistická ročenka sektora lesného a poľovného hospodárstva MVLPRH,

- výročné správy lesného úradu, do ktorých možno nahliadnuť na ústredných riaditeľstvách alebo na decentralizovaných riaditeľstvách na úrovni provincií.

Na základe aktívnych a pasívnych informácií sa pri zverejňovaní informácií zohľadnia údaje súvisiace s oblasťami uvedenými ďalej v texte.

3. INFORMÁCIE O PRÁVNYCH PREDPISOCH

- Medzinárodné dohovory a dohody podpísané a ratifikované SAR v oblasti ochrany chránených druhov živočíchov a rastlín (CITES atď.), ochrany ľudských práv a národov (deklarácia OSN 61/295 o právach domorodého obyvateľstva, Africká charta ľudských práv a národov atď.), práce a zamestnanosti atď.,

- dobrovoľná dohoda o partnerstve FLEGT (hlavná časť dohody a prílohy k dohode),

- výnos o udelení povolení,

- výnos o zrušení povolení,

- lesný zákonník a súbor súvisiacich právnych predpisov,

- zákonník životného prostredia a súbor súvisiacich právnych predpisov,

- zákonník vodného hospodárstva a súbor súvisiacich právnych predpisov,

- zákonník práce a vykonávacie predpisy vzťahujúce sa na sektor lesného hospodárstva,

- finančné zákony pre jednotlivé roky,

- všeobecný daňový zákonník,

- charty o investíciách,

- národný konvergenčný plán COMIFAC,

- strategický dokument o znižovaní chudoby,

- výnos o zriadení komisie na schvaľovanie dokumentov o riadení obhospodarovania lesov (PH a RPČ).

Uverejnia sa aj právne predpisy, ktoré sa prijmú počas fázy vykonávania dohody.

4. INFORMÁCIE O POSTUPOCH UDEĽOVANIA POVOLENÍ

- Povolenie na ťažbu dreva a obhospodarovanie lesov (PŤDOL):

- príručka o postupoch verejného obstarávania pri ponukovom konaní na udelenie PŤDOL,

- oznámenia o verejnej súťaži na udelenie povolenia,

- oznámenia o verejnej súťaži na prijatie nezávislého pozorovateľa na účely procesu udeľovania PŤDOL,

- zápisnica spoločnej komisie pre udeľovanie PŤDOL,

- výnos o zriadení spoločnej komisie pre udeľovanie PŤDOL,

- zoznam uchádzačov o PŤDOL,

- správa nezávislého pozorovateľa o postupe udeľovania PŤDOL,

- zoznam platných povolení s menami osôb alebo spoločností, na ktoré sa vzťahujú,

- protokoly zo zasadnutí týkajúce sa dodržiavania zvykového práva v oblasti prístupu miestneho a domorodého obyvateľstva k lesným koncesiám a ich využívania.

- Lesy a plantáže:

- oznámenia o verejnej súťaži na ťažbu dreva na štátnych plantážach,

- zoznam uchádzačov o ťažbu dreva na plantážach,

- povolenia na ťažbu dreva na plantážach,

- osvedčenie o súlade s predpismi v oblasti životného prostredia,

- zoznam štátnych plantáží.

5. INFORMÁCIE O OBHOSPODAROVANÍ LESOV

- Plán obhospodarovania lesov:

- správy o environmentálnom posúdení (EIES, environmentálne audity),

- dokumentácia plánu obhospodarovania,

- zoznam celkových obhospodarovaných plôch, na ktoré sa vzťahujú koncesie,

- zoznam celkových plôch, na ktoré sa vzťahujú koncesie a ktorých obhospodarovanie sa plánuje,

- vnútroštátne normy pre vypracovanie plánov obhospodarovania (diely 1, 2, 3).

- Plantáž:

- oznámenia o verejnej súťaži na štúdiu vplyvu na životné prostredie,

- správa o environmentálnom posúdení,

- jednoduchý hospodársky plán.

6. INFORMÁCIE O PRODUKCII

- Celková produkcia produktov z dreva na základe PŤDOL, ktoré sa využívajú,

- celková ročná produkcia produktov z dreva na základe povolení pre všetky plantáže, ktoré sa využívajú,

- ročný objem produktov z dreva na spracovanie na vnútroštátnej úrovni podľa drevín, povolení a spoločností,

- zoznam prijímajúcich krajín a vyvezených objemov podľa drevín, povolení a spoločností,

- ročné objemy zabaveného dreva,

- ročné objemy dreva, ktoré bolo tranzitne prepravené cez Stredoafrickú republiku a dreva, ktoré pochádza zo Stredoafrickej republiky,

- objemy dreva na stredoafrickom trhu.

7. INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ

- Zoznam schválených spracovateľských prevádzkových spoločností,

- lokalizácia spracovateľských jednotiek.

8. INFORMÁCIE O SYSTÉME OVEROVANIA ZÁKONNOSTI

- Systém licenčného orgánu FLEGT,

- správa o nezávislom pozorovaní občianskej spoločnosti,

- informácie týkajúce sa lesohospodárskej činnosti a sociálnych doložiek v hospodárskych plánoch (informácie a mapy),

- informácie a mapy týkajúce sa lesohospodárskej činnosti a sociálnych doložiek v ročných plánoch činnosti,

- protokol o úradnom zistení (PÚZ) v prípade zničenia podnikom majetku patriaceho miestnemu a domorodému obyvateľstvu,

- dôkazy o odškodnení inkriminovaným podnikom,

- správa o úlohe kontroly orgánu správy lesného hospodárstva,

- prípad nesúladu s licenčným systémom FLEGT v SAR a opatrenia prijaté na vyriešenie týchto prípadov.

9. INFORMÁCIE O NEZÁVISLOM AUDITE

- Pravidelné súhrnné správy o audite,

- postup podania námietok proti auditu.

10. INFORMÁCIE O PLATBE DANÍ A LESNÝCH POPLATKOV

- Ročné nájomné,

- dane za výrub,

- dane za zalesnenie,

- poplatky za výstupy.

11. INFORMÁCIE O INŠTITUCIONÁLNOM MECHANIZME

- Štruktúra a činnosť spoločného výboru pre vykonávanie dohody,

- štruktúra a činnosť vnútroštátneho výboru na monitorovanie a vykonávanie dohody,

- stály technický sekretariát.

--------------------------------------------------

Top