EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22011A0514(04)

Protokol o kultúrnej spolupráci

OJ L 127, 14.5.2011, p. 1418–1426 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 014 P. 1418 - 1426

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_prot/2011/265(3)/oj

22011A0514(04)

Protokol o kultúrnej spolupráci

Úradný vestník L 127 , 14/05/2011 S. 1418 - 1426


Protokol

o kultúrnej spolupráci

Strany,

PO RATIFIKÁCII Dohovoru UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, ktorý bol prijatý v Paríži 20. októbra 2005 (ďalej len "dohovor UNESCO") a nadobudol platnosť 18. marca 2007, podľa postupu stanoveného v článku 15.10 ods. 3 (Nadobudnutie platnosti), zamýšľajúc účinne vykonávať dohovor UNESCO a spolupracovať v rámci jeho vykonávania, stavajúc na zásadách dohovoru a rozvíjajúc činnosť v súlade s jeho ustanoveniami,

UZNÁVAJÚC význam kultúrneho priemyslu a mnohotvárny charakter kultúrnych tovarov a služieb ako aktivít, ktoré majú kultúrnu, hospodársku a spoločenskú hodnotu,

UZNÁVAJÚC, že proces, ktorý sa touto dohodou podporuje, je prínosom ku globálnej stratégii zameranej na podporu spravodlivého rastu a posilnenie hospodárskej, obchodnej a kultúrnej spolupráce medzi stranami,

PRIPOMÍNAJÚC, že ciele tohto protokolu sú doplnené a podporované existujúcimi a budúcimi nástrojmi politiky spravovanými v iných rámcoch s cieľom:

a) posilniť kapacity a nezávislosť kultúrneho priemyslu strán;

b) podporovať miestny/regionálny kultúrny obsah;

c) uznať, chrániť a podporovať kultúrnu rozmanitosť ako podmienku úspešného dialógu medzi kultúrami a

d) uznať, chrániť a podporovať kultúrne dedičstvo, ako aj podporovať jeho uznanie miestnym obyvateľstvom, a uznať hodnotu kultúrneho dedičstva ako prostriedku na vyjadrenie kultúrnych identít,

ZDÔRAZŇUJÚC význam uľahčovania kultúrnej spolupráce medzi stranami a na tento účel vziať do úvahy, z prípadu na prípad, okrem iného stupeň rozvoja ich kultúrneho priemyslu, úroveň a štrukturálnu nerovnováhu kultúrnych výmen a existenciu systémov na podporu miestneho/regionálneho kultúrneho obsahu,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti, ciele a vymedzenie pojmov

1. Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto dohody tento protokol stanovuje rámec, v ktorom strany spolupracujú na uľahčení výmen kultúrnych aktivít, tovarov a služieb okrem iného aj v audiovizuálnom odvetví.

2. Vylúčením audiovizuálnych služieb z rozsahu pôsobnosti siedmej kapitoly (Obchod so službami, usadzovanie a elektronický obchod) nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z tohto protokolu. V prípade akéhokoľvek problému týkajúceho sa vykonávania tohto protokolu strany využijú postupy stanovené v článkoch 3 a 3a.

3. Strany zachovávajú a ďalej rozvíjajú svoju schopnosť vypracúvať a vykonávať svoje kultúrne politiky s cieľom ochraňovať a podporovať kultúrnu rozmanitosť a snažia sa spolupracovať v záujme zlepšenia podmienok pre svoje výmeny kultúrnych aktivít, tovarov a služieb a napravenia štrukturálnej nerovnováhy a asymetrie, ktoré môžu pri výmenách existovať.

4. Na účely tohto protokolu:

kultúrna rozmanitosť, kultúrny obsah, kultúrne prejavy, kultúrne aktivity, tovary a služby a kultúrny priemysel znamenajú to isté, ako je vymedzené a použité v dohovore UNESCO a

umelci a iní profesionáli a aktéri v oblasti kultúry sú fyzické osoby, ktoré vykonávajú kultúrne aktivity, produkujú kultúrne tovary alebo sa zúčastňujú na priamom poskytovaní kultúrnych služieb.

ODDIEL A

HORIZONTÁLNE USTANOVENIA

Článok 2

Kultúrne výmeny a dialóg

1. Cieľom strán je posilňovať svoje kapacity v záujme určovania a rozvíjania svojich kultúrnych politík, rozvíjať svoj kultúrny priemysel a posilňovať príležitosti na výmenu kultúrnych tovarov a služieb strán aj prostredníctvom možnosti využívať programy podpory miestneho/regionálneho kultúrneho obsahu.

2. Strany spolupracujú na rozvíjaní spoločného chápania a posilnenej výmeny informácií o kultúrnych a audiovizuálnych záležitostiach prostredníctvom dialógu, ako aj o osvedčených postupoch v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva. Tento dialóg sa uskutoční v rámci Výboru pre kultúrnu spoluprácu a podľa potreby aj na iných relevantných fórach.

Článok 3

Výbor pre kultúrnu spoluprácu

1. Najneskôr do šiestich mesiacov po začatí uplatňovania tohto protokolu bude zriadený Výbor pre kultúrnu spoluprácu. Výbor pre kultúrnu spoluprácu pozostáva z vyšších úradníkov verejnej správy každej strany, ktorí majú odborné vedomosti a skúsenosti týkajúce sa kultúrnych záležitostí a postupov.

2. Výbor pre kultúrnu spoluprácu zasadne počas prvého roku po začatí uplatňovania tohto protokolu a následne podľa potreby, minimálne však raz ročne s cieľom dohliadať na vykonávanie tohto protokolu.

3. Odchylne od inštitucionálnych ustanovení pätnástej kapitoly (Inštitucionálne, všeobecné a záverečné ustanovenia) Výbor pre obchod nemá žiadne právomoci vo veciach týkajúcich sa tohto protokolu a Výbor pre kultúrnu spoluprácu vykonáva všetky funkcie Výboru pre obchod, pokiaľ ide o tento protokol, ak sú tieto funkcie relevantné na účely vykonávania tohto protokolu.

4. Každá strana určí v rámci svojich správnych orgánov úrad, ktorý bude slúžiť ako domáce kontaktné miesto pre druhú stranu na účely vykonávania tohto protokolu.

5. Každá strana stanoví domácu poradnú skupinu, resp. skupiny pre kultúrnu spoluprácu, ktoré sa budú skladať z predstaviteľov kultúry a audiovizuálneho odvetvia činných v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje tento protokol, a ktorá bude konzultovaná v otázkach týkajúcich sa vykonávania tohto protokolu.

6. Strana môže požiadať o konzultácie s druhou stranou vo Výbore pre kultúrnu spoluprácu, pokiaľ ide o akékoľvek otázky spoločného záujmu vyplývajúce z tohto protokolu. Výbor pre kultúrnu spoluprácu následne urýchlene zasadne a vyvinie čo najväčšiu snahu, aby sa vo veci dosiahlo vzájomne uspokojivé riešenie. Výbor pre kultúrnu spoluprácu pritom môže požiadať o radu domácu poradnú skupinu, resp. skupiny jednej alebo obidvoch strán a každá strana môže požiadať o radu svoju domácu poradnú skupinu, resp. skupiny.

Článok 3a

Urovnávanie sporov

Pokiaľ sa strany nedohodnú inak a jedine v prípade, že vec uvedená v článku 3.6 tohto protokolu nebola uspokojivo vyriešená v rámci konzultačného postupu, ktorý je v ňom stanovený, štrnásta kapitola (Urovnávanie sporov) sa na tento protokol uplatňuje za týchto zmenených podmienok:

a) všetky odkazy v štrnástej kapitole (Urovnávanie sporov) na Výbor pre obchod sa rozumejú ako odkazy na Výbor pre kultúrnu spoluprácu;

b) na účely článku 14.5 (Zriadenie rozhodcovského tribunálu) sa strany usilujú, aby sa dohodli na rozhodcoch, ktorí majú potrebné vedomosti a skúsenosti v záležitostiach patriacich do vecnej pôsobnosti tohto protokolu. V prípade, že strany nie sú schopné dohodnúť sa na zložení rozhodcovského tribunálu, uskutoční sa žrebovanie stanovené v článku 14.5 ods. 3, zo zoznamu zostaveného podľa písmena c) a nie zo zoznamu zostaveného podľa článku 14.18 (Zoznam rozhodcov);

c) Výbor pre kultúrnu spoluprácu okamžite po svojom zriadení zostaví zoznam 15 osôb ochotných a schopných vykonávať funkciu rozhodcu. Každá strana navrhne päť osôb, ktoré budú vykonávať funkciu rozhodcov. Strany tiež vyberú päť osôb, ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi žiadnej z nich a ktoré budú plniť funkciu predsedu rozhodcovského tribunálu. Výbor pre kultúrnu spoluprácu zabezpečí, aby bol zoznam vždy udržiavaný na tejto úrovni. Rozhodcovia majú vedomosti a skúsenosti v záležitostiach patriacich do vecnej pôsobnosti tohto protokolu. Rozhodcovia sú nezávislí, vykonávajú túto funkciu osobne, neprijímajú pokyny od žiadnej organizácie alebo vlády, pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa sporu, a konajú v súlade s prílohou 14-C (Kódex správania pre členov rozhodcovských tribunálov a mediátorov);

d) pri výbere záväzkov, ktoré možno pozastaviť podľa článku 14.11 ods. 2 (Dočasné nápravné prostriedky v prípade nesplnenia rozhodnutia) v spore vyplývajúcom z tohto protokolu, žalujúca strana môže pozastaviť iba záväzky vyplývajúce z tohto protokolu a

e) bez ohľadu na článok 14.11 ods. 2 žalujúca strana nesmie pri výbere záväzkov, ktoré možno pozastaviť v iných sporoch ako sporoch vyplývajúcich z tohto protokolu, pozastaviť záväzky vyplývajúce z tohto protokolu.

Článok 4

Umelci a iní profesionáli a aktéri v oblasti kultúry

1. Strany sa v súlade so svojimi príslušnými právnymi predpismi usilujú uľahčiť vstup na svoje územie a dočasný pobyt na tomto území umelcov a iných profesionálov a aktérov v oblasti kultúry z druhej strany, ktorí nemôžu využívať záväzky prijaté na základe siedmej kapitoly (Obchod so službami, usadzovanie a elektronický obchod) a ktorí sú buď:

a) umelci, herci, technici a iní profesionáli a aktéri v oblasti kultúry z druhej strany, ktorí sa zúčastňujú natáčania kinematografických filmov alebo televíznych programov, alebo

b) umelci a iní profesionáli a aktéri v oblasti kultúry, ako sú umelci a učitelia vizuálneho, výtvarného a scénického umenia, hudobní skladatelia, autori, poskytovatelia zábavných služieb a iní podobní profesionáli a aktéri z druhej strany, ktorí sa podieľajú na kultúrnych aktivitách, ako je napríklad nahrávanie hudby alebo aktívne prispievanie ku kultúrnym podujatiam ako sú knižné veľtrhy, festivaly a iné aktivity,

za predpokladu, že sa nezaoberajú predajom svojich služieb širokej verejnosti alebo svoje služby sami neposkytujú, nedostávajú odmenu vo svojom mene zo zdroja nachádzajúceho sa v strane, v ktorej majú dočasný pobyt, ani neposkytujú určitú službu v rámci zmluvy uzavretej medzi právnickou osobou, ktorá nie je obchodne zastúpená v strane dočasného pobytu umelca alebo iného profesionála alebo aktéra v oblasti kultúry, a spotrebiteľom v uvedenej strane.

2. Tento vstup na územie strán a dočasný pobyt na tomto území podľa odseku 1, ak je povolený, nesmie v žiadnom dvanásťmesačnom období presahovať 90 dní.

3. Strany sa v súlade so svojimi príslušnými právnymi predpismi usilujú o uľahčenie odbornej prípravy umelcov a iných profesionálov a aktérov v oblasti kultúry a o zintenzívnenie kontaktov medzi nimi, najmä pokiaľ ide o:

a) divadelných producentov, spevácke skupiny, členov hudobných skupín a orchestrov;

b) autorov, skladateľov, sochárov, zabávačov a iných samostatných umelcov;

c) umelcov a iných profesionálov a aktérov v oblasti kultúry, ktorí sa podieľajú na priamom poskytovaní služieb v súvislosti s cirkusmi, zábavnými parkmi a podobnými atrakciami a

d) umelcov a iných profesionálov a aktérov v oblasti kultúry, ktorí sa zúčastňujú na priamom poskytovaní služieb v súvislosti s plesmi a diskotékami a učiteľov tanca.

ODDIEL B

ODVETVOVÉ USTANOVENIA

PODODDIEL A

Ustanovenia týkajúce sa audiovizuálnych diel

Článok 5

Audiovizuálne koprodukcie

1. Na účely tohto protokolu koprodukcia znamená audiovizuálne dielo vyrobené producentmi z Kórey aj zo strany EÚ, do ktorého títo producenti investovali v súlade s podmienkami tohto protokolu [1].

2. Strany podporujú rokovania o nových koprodukčných dohodách a vykonávanie existujúcich koprodukčných dohôd medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi Európskej únie a Kóreou. Strany opätovne potvrdzujú, že členské štáty Európskej únie a Kórea môžu poskytnúť finančné príspevky na koprodukčné audiovizuálne diela vymedzené v príslušných existujúcich alebo budúcich dvojstranných koprodukčných dohodách, ktorých stranami je jeden alebo viacero členských štátov Európskej únie a Kórea.

3. Strany v súlade so svojimi príslušnými právnymi predpismi uľahčujú koprodukcie medzi producentmi zo strany EÚ a z Kórey aj tým, že umožnia koprodukciám využívať príslušné programy podpory miestneho/regionálneho kultúrneho obsahu.

4. Koprodukčné audiovizuálne diela majú nárok využívať program podpory miestneho/regionálneho kultúrneho obsahu strany EÚ uvedený v odseku 3, keďže sa považujú za európske diela v súlade s článkom 1 písm. n) bodom i) smernice 89/552/EHS, zmenenej a doplnenej smernicou 2007/65/ES, alebo s jej následnými zmenami a doplneniami na účely požiadaviek na podporu audiovizuálnych diel podľa článkov 4 ods. 1 a 3i ods. 1 smernice 89/552/EHS, zmenenej a doplnenej smernicou 2007/65/ES alebo jej následných zmien a doplnení [2].

5. Koprodukčné audiovizuálne diela majú nárok využívať kórejský program podpory miestneho/regionálneho kultúrneho obsahu uvedený v odseku 3, keďže sa považujú za kórejské diela na účely článku 40 Zákona o podpore filmov a videoproduktov (zákon č. 9676, 21. máj 2009) alebo jeho následných zmien a doplnení a článku 71 Zákona o vysielaní (zákon č. 9280, 31. december 2008) alebo jeho následných zmien a doplnení a Oznámenia o podiele programov (oznámenie kórejskej komisie pre komunikáciu č. 2008-135, 31. december 2008) alebo jeho následných zmien a doplnení [3].

6. Nárok koprodukcií využívať príslušné programy podpory miestneho/regionálneho kultúrneho obsahu uvedené v odsekoch 4 a 5 sa udelí za týchto podmienok:

a) koprodukčné audiovizuálne diela sa realizujú medzi podnikmi, ktoré vlastní a i naďalej bude vlastniť, či už priamo alebo prostredníctvom väčšinovej účasti, členský štát Európskej únie alebo Kórea a/alebo štátni príslušníci členského štátu Európskej únie alebo Kórey;

b) výkonný riaditeľ, resp. riaditelia alebo manažér, resp. manažéri koprodukčných podnikov sú štátnymi príslušníkmi členského štátu Európskej únie alebo Kórey a môžu preukázať, že majú v danej krajine bydlisko;

c) účasť producentov z dvoch členských štátov Európskej únie bude potrebná v prípade každého koprodukčného audiovizuálneho diela s výnimkou animovaných diel. V prípade animovaných diel je potrebná účasť producentov z troch členských štátov Európskej únie. Podiel finančného príspevku producenta alebo producentov z každého členského štátu Európskej únie nie je nižší ako 10 percent.

d) minimálny príslušný finančný príspevok producentov zo strany EÚ (spolu) a producentov z Kórey (spolu) na koprodukčné audiovizuálne dielo s výnimkou animovaných diel nesmie byť nižší ako 30 percent celkových výrobných nákladov na audiovizuálne dielo. Pokiaľ ide o animované diela, tento príspevok nesmie byť nižší ako 35 percent celkových výrobných nákladov;

e) príspevok producentov každej zo strán (spolu) zahŕňa skutočnú technickú a umeleckú účasť, pričom je zabezpečená rovnováha medzi príspevkami oboch strán. Najmä v prípade koprodukčných audiovizuálnych diel s výnimkou animovaných diel sa technický a umelecký príspevok producentov každej strany (spolu) nesmie líšiť o viac ako 20 percentuálnych bodov v porovnaní s ich finančným príspevkom a nesmie v žiadnom prípade predstavovať viac ako 70 percent celkového príspevku. Pokiaľ ide o animované diela, technický a umelecký príspevok producentov každej strany (spolu) sa nesmie líšiť o viac ako 10 percentuálnych bodov v porovnaní s ich finančným príspevkom a nesmie v žiadnom prípade predstavovať viac ako 65 percent celkového príspevku;

f) účasť producentov z tretích krajín, ktoré ratifikovali dohovor UNESCO, sa v prípade koprodukčného audiovizuálneho diela pripúšťa do maximálnej výšky 20 percent, ak je to možné, celkových výrobných nákladov a/alebo technického alebo umeleckého príspevku na audiovizuálne dielo.

7. Strany opätovne potvrdzujú, že nárok koprodukcií využívať ich príslušné programy podpory miestneho/regionálneho kultúrneho obsahu uvedené v odsekoch 4 a 5 zabezpečuje recipročné výhody a že koprodukcie spĺňajúce kritériá odseku 6 získajú status európskeho/kórejského diela uvedený v odsekoch 4, resp. 5 bez toho, aby museli vyhovieť ďalším podmienkam okrem tých, ktoré sú uvedené v odseku 6.

8. a) Nárok koprodukcií využívať príslušné programy podpory miestneho/regionálneho kultúrneho obsahu uvedené v odsekoch 4 a 5 je stanovený na obdobie troch rokov od začatia uplatňovania tohto protokolu. Na radu domácich poradných skupín Výbor pre kultúrnu spoluprácu posúdi šesť mesiacov pred uplynutím uvedeného obdobia výsledky vykonávania nároku, pokiaľ ide o posilnenie kultúrnej rozmanitosti a vzájomne prospešnú spoluprácu pri tvorbe koprodukčných diel.

b) Nárok sa obnoví na obdobie troch rokov a následne bude automaticky obnovovaný na ďalšie rovnako dlhé obdobia, pokiaľ strana neukončí nárok písomným oznámením najmenej tri mesiace pred uplynutím prvého alebo akéhokoľvek nasledovného obdobia. Šesť mesiacov pred uplynutím každého obnoveného obdobia Výbor pre kultúrnu spoluprácu uskutoční posúdenie za rovnakých podmienok, ako sú opísané v písmene a).

c) Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, ukončenie takéhoto nároku nebráni tomu, aby koprodukcie využívali príslušné programy podpory miestneho/regionálneho kultúrneho obsahu uvedené v odsekoch 4 a 5 za podmienok odseku 6, ak dátum prvého vysielania alebo premietania takýchto koprodukcií na príslušných územiach predchádza uplynutiu príslušného obdobia.

9. Počas trvania nároku koprodukcií využívať príslušné programy podpory miestneho/regionálneho obsahu uvedené v odsekoch 4 a 5 budú strany, najmä prostredníctvom domácich poradných skupín, pravidelne monitorovať vykonávanie odseku 6 a podávať Výboru pre kultúrnu spoluprácu správy o všetkých problémoch, ktoré môžu v tejto súvislosti nastať. Výbor pre kultúrnu spoluprácu môže na žiadosť ktorejkoľvek strany preskúmať nárok koprodukcií využívať príslušné programy podpory miestneho/regionálneho obsahu uvedené v odsekoch 4 a 5 a/alebo kritériá uvedené v odseku 6.

10. S dvojmesačným upozornením vopred môže strana pozastaviť nárok využívať svoj program, resp. programy podpory miestneho/regionálneho kultúrneho obsahu uvedené v odsekoch 4 a 5, ak sú práva vyhradené pre koprodukčné diela podľa týchto odsekov nepriaznivo dotknuté v dôsledku toho, že druhá strana zmenila a doplnila príslušné právne predpisy uvedené v týchto odsekoch. Predtým, ako sa pristúpi k pozastaveniu, oznamujúca strana prediskutuje a preskúma s druhou stranou v rámci Výboru pre kultúrnu spoluprácu povahu a vplyv zmien a doplnení právnych predpisov.

Článok 6

Iná audiovizuálna spolupráca

1. Strany sa snažia podporovať audiovizuálne diela druhej strany organizovaním festivalov, seminárov a podobných iniciatív.

2. Strany okrem dialógu uvedeného v článku 2.2 tohto protokolu uľahčujú spoluprácu v oblasti vysielania s cieľom podporovať kultúrnu výmenu prostredníctvom týchto činností:

a) podpora výmeny informácií a názorov, pokiaľ ide o politiku vysielania a regulačný rámec medzi príslušnými orgánmi;

b) podpora spolupráce a výmeny medzi odvetviami vysielacieho priemyslu;

c) podpora výmeny audiovizuálnych diel a

d) podpora návštev a účasti na medzinárodných podujatiach súvisiacich s vysielaním, ktoré sa konajú na území druhej strany.

3. Strany sa snažia o uľahčenie medzinárodných a regionálnych noriem s cieľom zabezpečiť kompatibilitu a interoperabilitu audiovizuálnych technológií, čím prispejú k posilneniu kultúrnych výmen. Na dosiahnutie tohto cieľa strany spolupracujú.

4. Strany sa snažia o uľahčenie prenájmu a lízingu technického materiálu a vybavenia, ako je rozhlasové a televízne vybavenie, hudobné nástroje a vybavenie pre nahrávanie v štúdiu, potrebného na vytváranie a nahrávanie audiovizuálnych diel.

5. Strany sa snažia o uľahčenie digitalizácie audiovizuálnych archívov.

Článok 7

Dočasný dovoz materiálu a vybavenia na účely natáčania audiovizuálnych diel

1. Každá strana náležite podporuje propagáciu svojho územia ako miesta na účely natáčania kinematografických filmov a televíznych programov.

2. Bez ohľadu na ustanovenia o obchode s tovarom uvedené v tejto dohode strany v súlade so svojimi príslušnými právnymi predpismi zvážia a umožnia dočasný dovoz technického materiálu a vybavenia potrebného na natáčanie kinematografických filmov a televíznych programov profesionálmi a aktérmi v oblasti kultúry z územia jednej strany na územie druhej strany.

PODODDIEL B

Podpora iných než audiovizuálnych kultúrnych odvetví

Článok 8

Scénické umenie

1. Strany v súlade so svojimi príslušnými právnymi predpismi uľahčia prostredníctvom vhodných programov intenzívnejšie kontakty medzi aktérmi scénického umenia v oblastiach, ako sú profesionálne výmeny a odborná príprava okrem iného vrátane účasti na konkurzoch, vytvárania sietí a podpory budovania sietí.

2. Strany podporujú spoločné produkcie v oblastiach scénického umenia medzi producentmi jedného alebo viacerých členských štátov Európskej únie a Kórey.

3. Strany podporujú rozvoj medzinárodných noriem v oblasti divadelnej technológie a používanie značenia divadelnej scény aj prostredníctvom príslušných normalizačných orgánov. Uľahčujú spoluprácu na dosiahnutie tohto cieľa.

Článok 9

Publikácie

Strany v súlade so svojimi príslušnými právnymi predpismi uľahčujú výmenu a šírenie publikácií druhej strany prostredníctvom príslušných programov v oblastiach ako:

a) organizovanie veľtrhov, seminárov, literárnych podujatí a iných podobných podujatí týkajúcich sa publikácií vrátane mobilných štruktúr na verejné čítanie;

b) uľahčovanie spoločného vydávania a prekladov a

c) uľahčovanie profesionálnych výmen a odbornej prípravy knihovníkov, spisovateľov, prekladateľov, predajcov kníh a vydavateľov.

Článok 10

Ochrana miest kultúrneho dedičstva a historických pamiatok

Strany v súlade so svojimi príslušnými právnymi predpismi a bez toho, aby boli dotknuté výhrady uvedené v ich záväzkoch v iných ustanoveniach tejto dohody, podporujú v rámci vhodných programov výmeny odborných vedomostí a najlepšej praxe v súvislosti s ochranou miest kultúrneho dedičstva a historických pamiatok, pričom majú na pamäti poslanie svetového dedičstva UNESCO aj prostredníctvom uľahčovania výmeny odborníkov, spolupráce v oblasti odbornej prípravy, zvyšovania povedomia miestnej verejnosti a poradenstva v oblasti ochrany historických pamiatok a pamiatkových zón, ako aj v oblasti právnych predpisov a vykonávania opatrení týkajúcich sa ochrany dedičstva, najmä jeho integrácie do miestneho života.

[1] V prípade Kórey existuje pre koprodukciu postup uznávania, ktorý vykonáva v prípade vysielaných programov Kórejská komisia pre komunikáciu a v prípade filmov Kórejská filmová rada. Tento postup uznávania sa obmedzuje na technickú kontrolu, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby koprodukcia spĺňala kritériá stanovené v odseku 6. Každá koprodukcia, ktorá spĺňa kritériá, bude uznaná.

[2] Zmenami a doplneniami právnych predpisov nie je dotknuté uplatňovanie odseku 10.

[3] Tamtiež.

--------------------------------------------------

DOJEDNANIE O CEZHRANIČNOM POSKYTOVANÍ POISŤOVACÍCH SLUŽIEB, AKO JE UVEDENÉ V ZOZNAME ZÁVÄZKOV V PRÍLOHE 7-A (ZOZNAM ZÁVÄZKOV)

Pokiaľ ide o cezhraničné poskytovanie poisťovacích služieb, ako je uvedené v zozname záväzkov v prílohe 7-A (Zoznam záväzkov), najmä poistenie rizík týkajúcich sa:

a) námornej dopravy, komerčného letectva, kozmických letov a kozmickej dopravy (vrátane satelitov), pričom takéto poistenie kryje jednotlivé alebo všetky tieto riziká: prepravovaný tovar, vozidlá prepravujúce tovar a akékoľvek záväzky z toho vyplývajúce a

b) tovaru v medzinárodnom tranzite,

strany potvrdzujú, že ak členský štát Európskej únie požaduje, aby takéto poskytnutie služieb zabezpečovali poskytovatelia usadení v Európskej únii, kórejský poskytovateľ finančných služieb môže tieto služby poskytovať prostredníctvom svojho podniku akémukoľvek inému členskému štátu Európskej únie bez toho, aby bol usadený v členskom štáte Európskej únie, v ktorom službu poskytuje. Pre spresnenie je potrebné uviesť, že takéto poskytnutie služieb zahŕňa výrobu, distribúciu, marketing, predaj a dodávku finančných služieb.

Konzultácie pokračujú medzi Európskou komisiou a tými členskými štátmi Európskej únie, ktoré zachovávajú túto požiadavku týkajúcu sa usadzovania v Európskej únii, aby sa prijali ďalšie kroky na uľahčenie poskytovania týchto služieb na ich území. Strana EÚ víta návrh Kórey pokračovať v budúcnosti v konzultáciách v záujme dosiahnutia dohody v tejto veci.

Toto dojednanie tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

--------------------------------------------------

DOJEDNANIE O KÓREJSKOM PLÁNE POŠTOVEJ REFORMY [1]

Počas rokovaní o tejto dohode kórejská delegácia vysvetlila delegácii Európskej únie zámer kórejskej vlády týkajúci sa plánu poštovej reformy.

V tejto súvislosti Kórea upozornila delegáciu Európskej únie na tieto aspekty svojho plánu poštovej reformy:

Kórea má v úmysle postupne rozšíriť výnimky týkajúce sa monopolu kórejského poštového úradu s cieľom rozšíriť rozsah povolených súkromných doručovacích služieb. Uskutoční sa to prostredníctvom zmien a doplnení Zákona o poštových službách, súvisiacich zákonov alebo im podriadených iných právnych predpisov.

a) Po uzákonení týchto zmien a doplnení sa rozsah doručovania listov kórejským poštovým úradom spresní prostredníctvom opätovného vymedzenia pojmu a výnimky týkajúce sa monopolu doručovania listov sa rozšíria na základe objektívnych noriem ako sú hmotnosť, cena alebo ich kombinácia.

b) Pri stanovení povahy a rozsahu takýchto zmien a doplnení Kórea zváži rôzne faktory vrátane situácie na domácom trhu, skúsenosti iných krajín s liberalizáciou pôšt a potreby zabezpečiť univerzálnu službu. Kórea má v úmysle tieto zmeny a doplnenia vykonať do troch rokov od podpísania tejto dohody.

Pri uplatnení týchto nových kritérií Kórea poskytne nediskriminačné príležitosti všetkým poskytovateľom poštových služieb a služieb expresného doručovania v Kórei.

Kórea takisto zmení a doplní článok 3 vykonávacej vyhlášky Zákona o poštových službách, čím rozšíri výnimky týkajúce sa monopolu kórejského poštového úradu tak, aby zahrnovali všetky medzinárodné služby expresného doručovania dokumentov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody. Pre spresnenie je potrebné uviesť, že medzinárodné a domáce expresné doručovacie služby všetkých dokumentov nepodliehajú monopolom poštových služieb v členských štátoch Európskej únie.

[1] Toto dojednanie je nezáväzné a nevzťahuje sa naň štrnásta kapitola (Urovnávanie sporov).

--------------------------------------------------

DOJEDNANIE O ŠPECIFICKÝCH ZÁVÄZKOCH TÝKAJÚCICH SA TELEKOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB

Medzi delegáciami Kórey a Európskej únie bolo počas rokovaní o špecifických záväzkoch týkajúcich sa telekomunikačných služieb v tejto dohode dosiahnuté toto dojednanie:

Ak strana podmieňuje udelenie licencie na poskytovanie verejných telekomunikačných služieb osobe zo strany, v ktorej má osoba druhej strany majetkovú účasť, zistením, že poskytovanie takýchto služieb poslúži verejnému záujmu, strana zabezpečí, aby: i) akékoľvek takéto zistenia a postupy vedúce k týmto zisteniam vychádzali z objektívnych a transparentných kritérií; ii) sa vychádzalo z predpokladu, že zistenia preukážu, že udelenie licencie osobe zo strany, v ktorej má osoba druhej strany majetkovú účasť, poslúži verejnému záujmu a iii) tieto postupy prebiehali v súlade s článkom 7.22 (Transparentnosť a dôverné informácie), článkom 7.23 (Vnútroštátne právne predpisy) a článkom 7.36 (Riešenie sporov v oblastí telekomunikácií).

Toto dojednanie tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

--------------------------------------------------

DOJEDNANIE O PREDPISOCH TÝKAJÚCICH SA ZÓNOVANIA, MESTSKÉHO PLÁNOVANIA A OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Počas rokovaní o siedmej kapitole (Obchod so službami, usadzovanie a elektronický obchod) tejto dohody strany diskutovali o predpisoch týkajúcich sa zónovania, mestského plánovania a ochrany životného prostredia, ktoré sa uplatňujú v Kórei a v Európskej únii v čase podpisu tejto dohody.

Strany sa zhodujú v názore, že pokiaľ predpisy vrátane predpisov týkajúcich sa zónovania, mestského plánovania a ochrany životného prostredia predstavujú nediskriminačné a nekvantitatívne opatrenia ovplyvňujúce usadzovanie, nevzťahuje sa na ne zápis do zoznamu záväzkov.

Na základe uvedeného spoločného stanoviska strany potvrdzujú, že zápis do zoznamu záväzkov sa nevzťahuje na osobitné opatrenia, ktoré zachovala Kórea v týchto právnych predpisoch:

- Zákon o plánovaní úpravy metropolitnej oblasti Soulu (Seoul Metropolitan Area Readjustment Planning Act),

- Zákon o rozvoji priemyselných clusterov a zakladaní závodov (Industrial Cluster Development and Factory Establishment Act),

- Osobitný zákon o zlepšení ovzdušia v metropolitnej oblasti Soulu (Special Act on the Improvement of Air Environment in the Seoul Metropolitan Area),

Strany potvrdzujú svoje právo zaviesť nové predpisy týkajúce sa zónovania, mestského plánovania a ochrany životného prostredia.

Toto dojednanie tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

--------------------------------------------------

Top