EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22010D0575

2010/575/EÚ: Rozhodnutie Asociačnej rady EÚ – Jordánsko č. 1/2010 zo 16. septembra 2010 , ktorým sa mení a dopĺňa článok 15 ods. 7 protokolu 3 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej, týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

OJ L 253, 28.9.2010, p. 60–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/575/oj

28.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 253/60


ROZHODNUTIE ASOCIAČNEJ RADY EÚ – JORDÁNSKO č. 1/2010

zo 16. septembra 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa článok 15 ods. 7 protokolu 3 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej, týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

(2010/575/EÚ)

ASOCIAČNÁ RADA,

so zreteľom na Euro-stredomorskú dohodu o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej, a najmä na článok 39 protokolu 3 k tejto dohode,

keďže:

(1)

Článkom 15 ods. 7 protokolu 3 (1) k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej (2) (ďalej len „dohoda“) umožňuje sa za určitých podmienok vrátenie cla alebo oslobodenie od cla alebo platieb s rovnocenným účinkom do 31. decembra 2009.

(2)

S cieľom zaistiť prehľadnosť, dlhodobú hospodársku predvídateľnosť a právnu istotu pre hospodárske subjekty sa strany dohody dohodli predĺžiť uplatňovanie článku 15 ods. 7 protokolu 3 k dohode o tri roky s účinnosťou od 1. januára 2010.

(3)

Okrem toho by sa colné sadzby, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú v Jordánsku, mali prispôsobiť tak, aby sa zjednotili s colnými sadzbami uplatňovanými v Európskej únii.

(4)

Protokol 3 k dohode by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Keďže sa článok 15 ods. 7 protokolu 3 k dohode od 31. decembra 2009 viac neuplatňuje, toto rozhodnutie by sa malo uplatňovať od 1. januára 2010,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 15 ods. 7 protokolu 3 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej, týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce sa nahrádza takto:

„7.   Bez ohľadu na odsek 1, môže Jordánsko, s výnimkou výrobkov, ktoré patria do kapitoly 1 až 24 harmonizovaného systému, uplatňovať opatrenia týkajúce sa vrátenia cla alebo oslobodenia od cla alebo platieb s rovnocenným účinkom, uplatňované na nepôvodné materiály použité na výrobu pôvodných výrobkov, podľa týchto ustanovení:

a)

pri výrobkoch zatriedených do kapitoly 25 až 49 a 64 až 97 harmonizovaného systému sa ponechá colná sadzba 4 % alebo nižšia colná sadzba, ktorá je platná v Jordánsku;

b)

pri výrobkoch zatriedených do kapitoly 50 až 63 harmonizovaného systému sa ponechá colná sadzba 8 % alebo nižšia colná sadzba, ktorá je platná v Jordánsku.

Tento odsek sa uplatňuje do 31. decembra 2012 a môže byť preskúmaný po vzájomnej dohode.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 1. januára 2010.

V Bruseli 16. septembra 2010

Za Asociačnú radu EÚ – Jordánsko

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 209, 31.7.2006, s. 31.

(2)  Ú. v. EÚ L 283, 26.10.2005, s. 10.


Top