EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007A0517(03)

Dohoda medzi Ruskou federáciou a Európskym spoločenstvom o readmisii - Spoločné vyhlásenia

Ú. v. EÚ L 129, 17.5.2007, p. 40–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2007/341/oj

Related Council decision

17.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 129/40


DOHODA

medzi Ruskou federáciou a Európskym spoločenstvom o readmisii

ZMLUVNÉ STRANY,

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, ďalej len „Spoločenstvo“,

a

RUSKÁ FEDERÁCIA,

ODHODLANÉ posilniť svoju spoluprácu v záujme účinnejšieho boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu,

ODVOLÁVAJÚC SA na dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na druhej strane uzatvorenú v Korfu 24. júna 1994, a najmä na článok 84 a spoločné vyhlásenie vo vzťahu k článkom 26, 32 a 37 jej záverečného aktu,

SO ZRETEĽOM na spoločné vyhlásenie prijaté na samite v Petrohrade 31. mája 2003, v ktorom sa uvádza, že Európska únia a Ruská federácia súhlasia so skorým uzatvorením rokovaní o readmisnej dohode,

ŽELAJÚC SI vytvoriť prostredníctvom tejto dohody a na základe reciprocity rýchle a účinné postupy na identifikáciu a návrat osôb, ktoré nespĺňajú alebo už prestali spĺňať podmienky na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území Ruskej federácie alebo na území jedného z členských štátov Európskej únie, a uľahčiť tranzit takýchto osôb v duchu spolupráce,

ZDÔRAZŇUJÚC, že touto dohodou nie sú dotknuté práva, záväzky a povinnosti Spoločenstva, členských štátov Európskej únie a Ruskej federácie, ktoré vyplývajú z medzinárodného práva vrátane medzinárodných právnych noriem v oblasti ľudských práv, a to najmä Všeobecnej deklarácie ľudských práv z 10. decembra 1948, Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach zo 16. decembra 1966, Dohovoru o právnom postavení utečencov z 28. júla 1951 a Protokolu týkajúcom sa právneho postavenia utečencov z 31. januára 1967, Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd zo 4. novembra 1950 a jeho protokolu č. 4 zo 16. septembra 1963 a Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z 10. decembra 1984,

BERÚC DO ÚVAHY Protokol o postavení Dánska pripojený k Zmluve o Európskej únii zo 7. februára 1992 a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva z 25. marca 1957 a potvrdzujúc, že ustanovenia tejto dohody sa nevzťahujú na Dánske kráľovstvo,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody:

a)

„readmisia“ je prepravenie žiadajúcim štátom a prijatie požiadaným štátom osôb (vlastných štátnych príslušníkov požiadaného štátu, štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátnej príslušnosti), o ktorých sa zistilo, že nezákonne vstúpili na územie žiadajúceho štátu, zdržiavali sa alebo mali nezákonný pobyt v žiadajúcom štáte v súlade s ustanoveniami tejto dohody;

b)

„členský štát“ je ktorýkoľvek členský štát Európskej únie, s výnimkou Dánskeho kráľovstva;

c)

„štátny príslušník členského štátu“ je každá osoba, ktorá má štátnu príslušnosť členského štátu, ako je definovaná na účely Spoločenstva;

d)

„štátny príslušník Ruskej federácie“ alebo „ruský štátny príslušník“ je každá osoba, ktorá má štátnu príslušnosť Ruskej federácie v súlade s jej právnymi predpismi;

e)

„štátny príslušník tretej krajiny“ je každá osoba, ktorá má inú štátnu príslušnosť ako štátnu príslušnosť Ruskej federácie alebo jedného z členských štátov;

f)

„osoba bez štátnej príslušnosti“ je každá osoba, ktorá nemá štátnu príslušnosť Ruskej federácie alebo jedného z členských štátov, a ktorá nemôže preukázať, že má štátnu príslušnosť akéhokoľvek iného štátu;

g)

„povolenie na pobyt“ je úradné povolenie akéhokoľvek druhu vydané Ruskou federáciou alebo jedným z členských štátov, ktoré oprávňuje osobu na pobyt na území Ruskej federácie alebo jedného z členských štátov. Nezahŕňa dočasné povolenia zdržiavať sa na území uvedených štátov v súvislosti s posúdením žiadosti o azyl alebo žiadosti o povolenie na pobyt;

h)

„vízum“ je povolenie vydané alebo rozhodnutie prijaté Ruskou federáciou alebo jedným z členských štátov, ktoré sa vyžaduje na účely vstupu na územie alebo tranzitu cez územie Ruskej federácie alebo jedného z členských štátov. Nezahŕňa osobitnú kategóriu letiskových tranzitných víz;

i)

„žiadajúci štát“ je štát (Ruská federácia alebo jeden z členských štátov), ktorý predkladá žiadosť o readmisiu podľa oddielu III alebo žiadosť o tranzit podľa oddielu IV tejto dohody;

j)

„požiadaný štát“ je štát (Ruská federácia alebo jeden z členských štátov), ktorému je určená žiadosť o readmisiu podľa oddielu III alebo žiadosť o tranzit podľa oddielu IV tejto dohody;

k)

„príslušný orgán“ je akýkoľvek vnútroštátny orgán Ruskej federácie alebo jedného z členských štátov poverený vykonávaním tejto dohody, ako je určený v bilaterálnom vykonávacom protokole uzatvorenom medzi Ruskou federáciou a každým členským štátom v súlade s článkom 20 ods. 1 písm. a) tejto dohody;

l)

„pohraničná oblasť“ je územie, ktoré sa rozprestiera do vzdialenosti 30 kilometrov od spoločnej pozemnej hranice medzi členským štátom a Ruskou federáciou, ako aj územie námorných prístavov, vrátane colných zón, a medzinárodných letísk členských štátov a Ruskej federácie;

m)

„hraničný priechod“ je každý priechod povolený členskými štátmi alebo Ruskou federáciou na účel prekročenia ich pozemných alebo morských hraníc vrátane priechodov na medzinárodných letiskách a v námorných prístavoch;

n)

„tranzit“ je prechod štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti cez územie požiadaného členského štátu pri ceste zo žiadajúceho štátu do krajiny pôvodu.

ODDIEL I

READMISNÉ POVINNOSTI RUSKEJ FEDERÁCIE

Článok 2

Readmisia ruských štátnych príslušníkov

1.   Ruská federácia prijme na žiadosť členského štátu a v súlade s postupom ustanoveným v tejto dohode každú osobu, ktorá nespĺňa alebo už prestala spĺňať platné podmienky na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území žiadajúceho členského štátu za predpokladu, že je v súlade s článkom 9 tejto dohody preukázané, že táto osoba má štátnu príslušnosť Ruskej federácie.

Rovnaká povinnosť platí aj v prípade osôb nezákonne sa zdržiavajúcich alebo osôb s nezákonným pobytom, ktoré mali štátnu príslušnosť Ruskej federácie v čase vstupu na územie členského štátu, ale ktoré sa následne štátnej príslušnosti Ruskej federácie vzdali v súlade s jej vnútroštátnymi právnymi predpismi bez toho, aby získali štátnu príslušnosť tohto členského štátu alebo akéhokoľvek iného štátu alebo povolenie na pobyt v tomto členskom štáte alebo akomkoľvek inom štáte.

2.   Po akceptovaní žiadosti o readmisiu Ruskou federáciou príslušná diplomatická misia alebo konzulárny úrad Ruskej federácie bez ohľadu na vôľu osoby, ktorá má byť readmitovaná, vydá podľa potreby a bezodkladne cestovný doklad s dobou platnosti v trvaní 30 kalendárnych dní. Ak z akéhokoľvek dôvodu nie je počas obdobia platnosti tohto cestovného dokladu možné prepraviť dotknutú osobu, príslušná diplomatická misia alebo konzulárny úrad Ruskej federácie vydajú bezodkladne nový cestovný doklad s rovnakou dobou platnosti.

Článok 3

Readmisia štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti

1.   Ruská federácia prijme na žiadosť členského štátu a v súlade s postupom ustanoveným v tejto dohode každého štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osobu bez štátnej príslušnosti, ktorí nespĺňajú alebo už prestali spĺňať platné podmienky na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území žiadajúceho členského štátu za predpokladu, že je možné v súlade s článkom 10 tejto dohody poskytnúť dôkaz, že táto osoba:

a)

je v čase podania žiadosti o readmisiu držiteľom platného víza vydaného Ruskou federáciou a na územie členského štátu vstúpila priamo z jej územia alebo

b)

je v čase podania žiadosti o readmisiu držiteľom platného povolenia na pobyt vydaného Ruskou federáciou, alebo

c)

na územie členského štátu nezákonne vstúpila priamo z územia Ruskej federácie.

2.   Povinnosť readmisie ustanovená v odseku 1 tohto článku neplatí, ak:

a)

štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti boli len v tranzite cez medzinárodné letisko Ruskej federácie alebo

b)

žiadajúci členský štát alebo iný členský štát vydal štátnemu príslušníkovi tretej krajiny alebo osobe bez štátnej príslušnosti vízum alebo povolenie na pobyt, pokiaľ táto osoba nie je držiteľom víza alebo povolenia na pobyt vydaného Ruskou federáciou s dlhšou dobou platnosti;

c)

štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti mali bezvízový vstup na územie žiadajúceho členského štátu.

3.   Po akceptovaní žiadosti o readmisiu Ruskou federáciou žiadajúci členský štát vydá dotknutej osobe cestovný doklad uznaný Ruskou federáciou (štandardný cestovný doklad EÚ na účely vyhostenia v súlade s formulárom ustanoveným v odporúčaní Rady EÚ z 30. novembra 1994).

ODDIEL II

READMISNÉ POVINNOSTI SPOLOČENSTVA

Článok 4

Readmisia štátnych príslušníkov členských štátov

1.   Členský štát prijme na žiadosť Ruskej federácie a v súlade s postupom ustanoveným v tejto dohode každú osobu, ktorá nespĺňa alebo už prestala spĺňať platné podmienky na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území Ruskej federácie za predpokladu, že je preukázané v súlade s článkom 9 tejto dohody, že táto osoba má štátnu príslušnosť tohto členského štátu.

Rovnaká povinnosť platí aj v prípade osôb nezákonne sa zdržiavajúcich alebo osôb s nezákonným pobytom, ktoré mali štátnu príslušnosť členského štátu v čase vstupu na územie Ruskej federácie, ale ktoré sa následne štátnej príslušnosti členského štátu vzdali v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi bez toho, aby získali štátnu príslušnosť Ruskej federácie alebo akéhokoľvek iného štátu, alebo povolenie na pobyt v Ruskej federácii alebo akomkoľvek inom štáte.

2.   Po akceptovaní žiadosti o readmisiu členským štátom príslušná diplomatická misia alebo konzulárny úrad dotknutého členského štátu bez ohľadu na vôľu osoby, ktorá má byť readmitovaná, vydá podľa potreby a bezodkladne cestovný doklad s dobou platnosti v trvaní 30 kalendárnych dní. Ak z akéhokoľvek dôvodu nie je počas obdobia platnosti tohto cestovného dokladu možné prepraviť dotknutú osobu, dotknutý členský štát vydá bezodkladne nový cestovný doklad s rovnakou dobou platnosti.

Článok 5

Readmisia štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti

1.   Členský štát prijme na žiadosť Ruskej federácie a v súlade s postupom ustanoveným v tejto dohode každého štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osobu bez štátnej príslušnosti, ktorí nespĺňajú alebo už prestali spĺňať platné podmienky na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území Ruskej federácie za predpokladu, že je možné v súlade s článkom 10 tejto dohody poskytnúť dôkaz, že táto osoba:

a)

je v čase podania žiadosti o readmisiu držiteľom platného víza vydaného požiadaným členským štátom a na územie Ruskej federácie vstúpila priamo z jeho územia alebo

b)

je v čase podania žiadosti o readmisiu držiteľom platného povolenia na pobyt vydaného požiadaným členským štátom, alebo

c)

na územie Ruskej federácie nezákonne vstúpila priamo z územia požiadaného členského štátu.

2.   Povinnosť readmisie ustanovená v odseku 1 tohto článku neplatí, ak:

a)

štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti boli len v tranzite cez medzinárodné letisko požiadaného členského štátu;

b)

Ruská federácia vydala štátnemu príslušníkovi tretej krajiny alebo osobe bez štátnej príslušnosti vízum alebo povolenie na pobyt, pokiaľ táto osoba nie je držiteľom víza alebo povolenia na pobyt vydaného požiadaným členským štátom s dlhšou dobou platnosti;

c)

štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti mali bezvízový vstup na územie Ruskej federácie.

3.   Readmisnú povinnosť uvedenú v odseku 1 tohto článku má členský štát, ktorý vydal vízum alebo povolenie na pobyt. Ak vízum alebo povolenie na pobyt vydali dva alebo viaceré členské štáty, readmisná povinnosť podľa odseku 1 tohto článku sa vzťahuje na členský štát, ktorý vydal doklad s dlhšou dobou platnosti, alebo ak platnosť jedného alebo niekoľkých z nich už skončila, doklad, ktorý je stále platný. Ak skončila platnosť všetkých dokladov, readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje na členský štát, ktorý vydal doklad, ktorého platnosť skončila najneskôr.

4.   Po akceptovaní žiadosti o readmisiu požiadaným členským štátom Ruská federácia vydá osobe, ktorá má byť readmitovaná, cestovný doklad uznaný dotknutým členským štátom.

ODDIEL III

POSTUP PRI READMISII

Článok 6

Žiadosť o readmisiu

1.   Pokiaľ v odseku 2 nie je ustanovené inak, akákoľvek preprava osoby, ktorá má byť readmitovaná na základe jednej z povinností uvedených v článkoch 2 až 5 tejto dohody, vyžaduje podanie žiadosti o readmisiu príslušnému orgánu požiadaného štátu.

2.   Odchylne od článkov 2 až 5 tejto dohody sa žiadosť o readmisiu nepožaduje, ak je osoba, ktorá má byť readmitovaná, držiteľom platného štátneho pasu a v prípade, ak je takáto osoba štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti, je takisto držiteľom platného víza alebo povolenia na pobyt štátu, ktorý je povinný túto osobu prijať.

3.   Ak je osoba zaistená v pohraničnej oblasti žiadajúceho štátu po nezákonnom prekročení hranice, pričom prichádza priamo z územia požiadaného štátu, žiadajúci štát môže podať žiadosť o readmisiu v lehote dvoch pracovných dní od zaistenia tejto osoby (zrýchlené konanie).

Článok 7

Obsah žiadostí o readmisiu

1.   Každá žiadosť o readmisiu má obsahovať tieto informácie:

a)

osobné údaje dotknutej osoby (napr. krstné mená, priezviská, dátum narodenia, a ak je to možné, miesto narodenia a posledné miesto pobytu);

b)

uvedenie dôkazu o štátnej príslušnosti, nezákonnom vstupe a pobyte a dôvodov readmisie štátnych príslušníkov tretej krajiny a osôb bez štátnej príslušnosti, ako sú uvedené v článku 3 ods. 1 a článku 5 ods. 1 tejto dohody.

2.   Žiadosť o readmisiu by mala v maximálnej možnej miere obsahovať aj tieto informácie:

a)

vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že osoba, ktorá má byť prepravená, môže potrebovať pomoc alebo starostlivosť, za predpokladu, že dotknutá osoba s týmto vyhlásením výslovne súhlasila;

b)

akékoľvek iné ochranné alebo bezpečnostné opatrenie, ktoré môžu byť v konkrétnom prípade prepravy nevyhnutné.

3.   Spoločný formulár, ktorý sa má použiť na žiadosti o readmisiu, je pripojený ako príloha I k tejto dohode.

Článok 8

Odpoveď na žiadosť o readmisiu

Odpoveď na žiadosť o readmisiu sa poskytne písomne.

Článok 9

Dôkazy o štátnej príslušnosti

1.   Štátnu príslušnosť podľa článku 2 ods. 1 a článku 4 ods. 1 tejto dohody je možné preukázať prostredníctvom aspoň jedného z dokladov uvedených v prílohe II k tejto dohode, a to aj v prípade, ak jeho platnosť skončila. Ak sú predložené takéto doklady, členské štáty a Ruská federácia vzájomne uznajú štátnu príslušnosť bez toho, aby sa vyžadovalo ďalšie overovanie.

2.   Ak nie je možné predložiť žiaden z dokladov uvedených v prílohe II k tejto dohode, štátnu príslušnosť podľa článku 2 ods. 1 a článku 4 ods. 1 tejto dohody je možné preukázať prostredníctvom aspoň jedného z dokladov uvedených v prílohe III k tejto dohode, a to aj v prípade, ak jeho platnosť skončila.

Ak sú predložené doklady uvedené v prílohe III A k tejto dohode, členské štáty a Ruská federácia vzájomne považujú štátnu príslušnosť za preukázanú, ak nemôžu dokázať opak.

Ak sú predložené doklady uvedené v prílohe III B k tejto dohode, členské štáty a Ruská federácia to vzájomne považujú za dôvod na začatie náležitého overovania.

3.   Štátnu príslušnosť nie je možné preukázať prostredníctvom falošných dokladov.

4.   Ak nie je možné predložiť žiaden z dokladov uvedených v prílohách II alebo III k tejto dohode, príslušné diplomatické zastúpenie alebo konzulárny úrad Ruskej federácie alebo dotknutého členského štátu na základe žiadosti a bez zbytočného odkladu prijmú v spolupráci s príslušným orgánom žiadajúceho štátu opatrenia na vypočutie osoby, ktorá má byť readmitovaná, s cieľom preukázať jej štátnu príslušnosť. Postup pri týchto vypočúvaniach sa stanoví vo vykonávacích protokoloch ustanovených v článku 20 tejto dohody.

Článok 10

Dôkazy týkajúce sa štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti

1.   Dôkaz o existencii dôvodov na readmisiu štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátnej príslušnosti ustanovených v článku 3 ods. 1 a článku 5 ods. 1 tejto dohody je možné poskytnúť prostredníctvom aspoň jedného z dokladov uvedených v prílohe IV k tejto dohode. Členské štáty a Ruská federácia vzájomne uznajú každý takýto dôkaz bez toho, aby sa požadovalo ďalšie overovanie.

2.   Nepriamy dôkaz o existencii dôvodov na readmisiu štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátnej príslušnosti podľa článku 3 ods. 1 a článku 5 ods. 1 tejto dohody je možné poskytnúť prostredníctvom aspoň jedného z dokladov uvedených v prílohe V k tejto dohode.

Ak sú predložené dôkazné prostriedky uvedené v prílohe V A k tejto dohode, členské štáty a Ruská federácia vzájomne považujú skutočnosti za preukázané, ak nemôžu dokázať opak.

Ak sú predložené dôkazné prostriedky uvedené v prílohe V B k tejto dohode, členské štáty a Ruská federácia to považujú za dôvod na začatie náležitého overovania.

3.   Dôkaz o existencii dôvodov na readmisiu štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátnej príslušnosti nie je možné poskytnúť prostredníctvom falošných dokladov.

4.   Nezákonnosť vstupu, zdržiavania sa alebo pobytu sa preukáže prostredníctvom cestovných dokladov dotknutej osoby, v ktorých chýba potrebné vízum alebo povolenie na pobyt na území žiadajúceho štátu. Riadne odôvodnené vyhlásenie žiadajúceho štátu, že o dotknutej osobe sa zistilo, že nemá potrebné cestovné doklady, vízum alebo povolenie na pobyt, poskytuje rovnako prima facie dôkaz o nezákonnom vstupe, zdržiavaní sa alebo pobyte.

Článok 11

Lehoty

1.   Žiadosť o readmisiu sa musí podať príslušnému orgánu požiadaného štátu najneskôr do 180 kalendárnych dní odo dňa, keď príslušný orgán žiadajúceho štátu získal vedomosť o tom, že štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti nespĺňa alebo už prestala spĺňať platné podmienky na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt.

2.   Odpoveď na žiadosť o readmisiu musí byť poskytnutá v maximálnej lehote 25 kalendárnych dní odo dňa potvrdeného prijatia žiadosti o readmisiu. Bez toho, aby boli dotknuté osobitné dojednania, ktoré majú byť dohodnuté v rámci vykonávacích protokolov uzatvorených v súlade s článkom 20, ak poskytnutiu odpovede na žiadosť v stanovenej lehote bránia právne alebo vecné prekážky, lehota sa na základe riadne odôvodnenej žiadosti predĺži až na 60 kalendárnych dní.

3.   V prípade žiadosti o readmisiu podanej v rámci zrýchleného konania v súlade s článkom 6 ods. 3 tejto dohody musí byť odpoveď poskytnutá v lehote 2 pracovných dní (vymedzených v súlade s právnymi predpismi žiadajúceho štátu) odo dňa potvrdeného prijatia žiadosti o readmisiu.

4.   Po uplynutí lehôt uvedených v odsekoch 2 a 3 tohto článku sa readmisia považuje za schválenú.

5.   Dotknutá osoba bude prepravená v lehote 90 kalendárnych dní. V prípade prepravy v rámci zrýchleného konania v súlade s článkom 6 ods. 3 tejto dohody bude dotknutá osoba prepravená v lehote dvoch pracovných dní. Na základe riadne odôvodnenej žiadosti sa táto lehota môže predĺžiť o čas potrebný na odstránenie právnych alebo praktických prekážok. Lehoty ustanovené v tomto odseku začínajú plynúť dňom prijatia kladnej odpovede na žiadosť o readmisiu.

Článok 12

Zamietnutie žiadosti o readmisiu

V prípade zamietnutia žiadosti o readmisiu sa uvedú dôvody.

Článok 13

Postup pri preprave a spôsoby dopravy

1.   Pred prepravou osoby príslušné orgány Ruskej federácie a dotknutého členského štátu vopred písomne dohodnú dátum prepravy, hraničný priechod a prípadné eskorty.

2.   Na účel prepravy môžu byť použité všetky dopravné prostriedky, či už letecké, pozemné alebo námorné. Letecký návrat sa neobmedzuje na použitie národného dopravcu alebo pracovníkov žiadajúceho štátu a môže sa uskutočniť prostredníctvom pravidelných letov, ako aj nepravidelných letov.

ODDIEL IV

TRANZIT

Článok 14

Všeobecné zásady

1.   Členské štáty a Ruská federácia obmedzia tranzit štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti na prípady, keď nemožno takéto osoby vrátiť do štátu určenia priamo.

2.   Ruská federácia umožní tranzit štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti, ak o to členský štát požiada, a členský štát povolí tranzit príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti, ak o to Ruská federácia požiada, ak sú prechod cez ostatné štáty tranzitu a prijatie štátom určenia zaistené.

3.   Ruská federácia alebo členský štát môžu tranzit zamietnuť:

a)

ak existuje riziko, že štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti budú vystavené mučeniu alebo neľudskému, alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu, alebo trestu smrti, alebo prenasledovaniu z dôvodu rasy, náboženstva, štátnej príslušnosti, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo politického presvedčenia v štáte určenia alebo v inom štáte tranzitu, alebo

b)

ak štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti čelia trestnému stíhaniu alebo postihom v požiadanom štáte alebo inom štáte tranzitu, alebo

c)

z dôvodov verejného zdravia, vnútornej bezpečnosti, verejného poriadku alebo iných štátnych záujmov požiadaného štátu.

4.   Ruská federácia alebo členský štát môžu zrušiť akékoľvek vydané povolenie, ak sa následne vyskytnú alebo zistia okolnosti uvedené v odseku 3 tohto článku, ktoré bránia tranzitu, alebo ak prechod cez možné štáty tranzitu alebo readmisia štátom určenia už nie sú zaistené. V takomto prípade žiadajúci štát podľa potreby a bezodkladne prevezme späť štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osobu bez štátnej príslušnosti.

Článok 15

Postup pri tranzite

1.   Žiadosť o tranzit musí byť podaná príslušným orgánom písomne a musí obsahovať tieto informácie:

a)

druh tranzitu (letecký, pozemný alebo námorný), prípadné iné štáty tranzitu a zamýšľané konečné miesto určenia;

b)

osobné údaje dotknutej osoby (napr. krstné meno, priezvisko, dátum narodenia a, ak je to možné, štátna príslušnosť, druh a číslo cestovného dokladu);

c)

predpokladaný hraničný priechod, čas prepravy a prípadné použitie eskort;

d)

vyhlásenie, že podľa názoru žiadajúceho členského štátu sú podmienky podľa článku 14 ods. 2 tejto dohody splnené a že nie sú známe žiadne dôvody na odmietnutie podľa článku 14 ods. 3 tejto dohody.

Spoločný formulár, ktorý sa má použiť na podanie žiadosti o tranzit, je pripojený ako príloha VI k tejto dohode.

2.   Požiadaný štát písomne informuje príslušné orgány žiadajúceho štátu o súhlase s prijatím, pričom potvrdí hraničný priechod a plánovaný čas prijatia, alebo informuje o zamietnutí prijatia a o dôvodoch tohto zamietnutia.

3.   Ak sa tranzit uskutočňuje letecky, osoba, ktorá má byť readmitovaná, a prípadné eskorty sú oslobodení od povinnosti získať letiskové tranzitné víza.

4.   Príslušné orgány požiadaného štátu, s prihliadnutím na vzájomné konzultácie, pomáhajú pri tranzite, najmä prostredníctvom zabezpečenia dohľadu nad dotknutými osobami a poskytnutím vhodného vybavenia na tento účel.

ODDIEL V

NÁKLADY

Článok 16

Náklady na dopravu a tranzit

Bez toho, aby bolo dotknuté právo príslušných orgánov vymáhať náklady spojené s readmisiou od osoby, ktorá má byť readmitovaná, alebo od tretích strán, všetky náklady na dopravu vynaložené v súvislosti s readmisiou a tranzitom až po hranicu požiadaného štátu znáša žiadajúci štát.

ODDIEL VI

OCHRANA ÚDAJOV

Článok 17

Ochrana údajov

Poskytovanie osobných údajov sa uskutoční, iba ak je to potrebné na vykonávanie tejto dohody príslušnými orgánmi Ruskej federácie respektíve členského štátu. Pri poskytovaní a spracúvaní osobných údajov alebo pri narábaní s nimi v konkrétnom prípade sa príslušné orgány Ruskej federácie riadia príslušnými právnymi predpismi Ruskej federácie a príslušné orgány členského štátu ustanoveniami smernice 95/46/ES a vnútroštátnymi právnymi predpismi tohto členského štátu prijatými podľa tejto smernice. Okrem toho sa uplatňujú tieto zásady:

a)

osobné údaje sa musia spracúvať spravodlivo a zákonne;

b)

osobné údaje sa musia zhromažďovať na špecifický, explicitný a zákonný účel vykonávania tejto dohody a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom nezlučiteľným s týmto účelom;

c)

osobné údaje musia byť adekvátne, relevantné a nie neprimerané vo vzťahu k účelu, na ktorý sú zhromažďované a/alebo ďalej spracované; poskytované osobné údaje sa môžu konkrétne týkať len:

osobných údajov osoby, ktorá má byť readmitovaná (napr. priezvisko, krstné meno, akékoľvek predchádzajúce mená, prezývky alebo pseudonymy, dátum a miesto narodenia, pohlavie, súčasná a akákoľvek predchádzajúca štátna príslušnosť),

preukazu totožnosti alebo pasu (druh, číslo, doba platnosti, dátum vydania, orgán, ktorý ho vydal, miesto vydania),

miest pobytu a trasy,

iných informácií potrebných na identifikáciu osoby, ktorá má byť readmitovaná, alebo na preskúmanie podmienok readmisie podľa tejto dohody;

d)

údaje musia byť presné a, ak je to potrebné, aktualizované;

e)

osobné údaje sa musia uchovávať vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu subjektov údajov nie dlhšie, než je potrebné na účel, na ktorý boli tieto údaje zhromaždené alebo na ktorý sú ďalej spracúvané;

f)

príslušný orgán poskytujúci osobné údaje, ako aj príslušný orgán prijímajúci osobné údaje prijmú všetky primerané opatrenia na náležité zabezpečenie opravy, vymazania alebo zablokovania osobných údajov tam, kde ich spracúvanie nie je v súlade s ustanoveniami písmen c) a d) tohto článku, najmä preto, že tieto údaje nie sú adekvátne, relevantné, presné alebo sú neprimerané vo vzťahu k účelu spracovania; toto zahŕňa povinnosť oznamovať akúkoľvek opravu, vymazanie alebo blokovanie týchto údajov druhej strane;

g)

na základe žiadosti príslušný orgán prijímajúci osobné údaje informuje príslušný orgán poskytujúci osobné údaje o použití poskytnutých údajov a o výsledkoch získaných na ich základe;

h)

osobné údaje môžu byť poskytnuté len príslušným orgánom povereným vykonávaním tejto dohody; ďalšie poskytovanie týchto údajov iným orgánom vyžaduje predchádzajúci súhlas príslušného orgánu poskytujúceho osobné údaje;

i)

príslušný orgán poskytujúci osobné údaje a príslušný orgán prijímajúci osobné údaje musia vyhotoviť písomný záznam o poskytnutí a prijatí osobných údajov.

ODDIEL VII

VYKONÁVANIE A UPLATŇOVANIE

Článok 18

Vzťah k iným medzinárodným záväzkom

1.   Touto dohodou nie sú dotknuté práva, záväzky a povinnosti Spoločenstva, členských štátov a Ruskej federácie vyplývajúce z medzinárodného práva, a najmä z:

a)

Dohovoru z 28. júla 1951 o právnom postavení utečencov a protokolu z 31. januára 1967 týkajúceho sa právneho postavenia utečencov;

b)

Európskeho dohovoru zo 4. novembra 1950 o ochrane ľudských práv a základných slobôd;

c)

Dohovoru z 10. decembra 1984 proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu;

d)

medzinárodných zmlúv o extradícii a tranzite;

e)

multilaterálnych medzinárodných zmlúv, ktoré obsahujú pravidlá týkajúce sa readmisie, akou je napríklad Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve zo 7. decembra 1944.

2.   Ustanovenia tejto dohody majú prednosť pred ustanoveniami akejkoľvek bilaterálnej zmluvy alebo dohody o readmisii, ktoré sú alebo môžu byť podľa článku 20 tejto dohody uzatvorené medzi jednotlivými členskými štátmi a Ruskou federáciou, pokiaľ sa ich ustanovenia týkajú otázok, ktoré sú predmetom tejto dohody.

3.   Nič v tejto dohode nebráni vráteniu osoby podľa iných formálnych alebo neformálnych dohôd.

Článok 19

Spoločný readmisný výbor

1.   Zmluvné strany vytvoria spoločný readmisný výbor (ďalej len „výbor“), ktorého úlohou bude najmä:

a)

monitorovať uplatňovanie tejto dohody;

b)

rozhodovať o opatreniach potrebných na jednotné uplatňovanie tejto dohody;

c)

pravidelne si vymieňať informácie o vykonávacích protokoloch uzatvorených jednotlivými členskými štátmi a Ruskou federáciou podľa článku 20 tejto dohody;

d)

rozhodovať o zmenách a doplneniach príloh k tejto dohode;

e)

navrhovať zmeny a doplnenia tejto dohody;

f)

preskúmať túto dohodu a, ak sa to považuje za nevyhnutné, navrhnúť jej zmeny a doplnenia v prípade pristúpenia nových štátov k Európskej únii.

2.   Rozhodnutia výboru sú pre zmluvné strany záväzné.

3.   Výbor je zložený zo zástupcov Spoločenstva a Ruskej federácie; Spoločenstvo je zastúpené Európskou komisiou, ktorej pomáhajú odborníci z členských štátov.

4.   Výbor zasadá v prípade potreby kedykoľvek na žiadosť jednej zo zmluvných strán.

5.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 20

Vykonávacie protokoly

1.   Ruská federácia a členské štáty uzatvoria vykonávacie protokoly, v ktorých sa ustanovia pravidlá týkajúce sa:

a)

príslušných orgánov, hraničných priechodov, výmeny informácií o kontaktných miestach a jazykov používaných pri komunikácii;

b)

modalít readmisie v rámci zrýchleného konania;

c)

podmienok prepravy s eskortou, vrátane prepravy štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti s eskortou;

d)

ďalších dokladov a dôkazov okrem tých, ktoré sú uvedené v prílohách II až V k tejto dohode;

e)

postupu pri vypočúvaniach ustanovených v článku 9 tejto dohody;

f)

v prípade potreby osobitných dojednaní týkajúcich sa lehôt na spracovanie žiadostí o readmisiu v súlade s článkom 11 ods. 2 tejto dohody.

2.   Vykonávacie protokoly uvedené v odseku 1 tohto článku nadobudnú platnosť až po ich oznámení výboru.

3.   Ruská federácia súhlasí s uplatňovaním akéhokoľvek ustanovenia vykonávacieho protokolu uzatvoreného s jedným členským štátom aj vo vzťahoch s akýmkoľvek iným členským štátom na základe jeho žiadosti a s prihliadnutím na praktickú uplatniteľnosť takéhoto ustanovenia v Ruskej federácii. Členské štáty súhlasia s uplatňovaním akéhokoľvek ustanovenia vykonávacieho protokolu uzatvoreného jedným z nich aj vo svojich vzťahoch s Ruskou federáciou na základe jej žiadosti a s prihliadnutím na praktickú uplatniteľnosť takéhoto ustanovenia v inom členskom štáte.

To sa nevzťahuje na ustanovenia obsahujúce osobitné dojednania uvedené v odseku 1 písm. f) tohto článku.

ODDIEL VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 21

Územná pôsobnosť

1.   S výhradou odseku 2 tohto článku, sa táto dohoda vzťahuje na územie Ruskej federácie a na územie, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva.

2.   Táto dohoda sa nevzťahuje na územie Dánskeho kráľovstva.

Článok 22

Prílohy

Prílohy I až VI sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

Článok 23

Nadobudnutie platnosti, trvanie a vypovedanie

1.   Túto dohodu ratifikujú alebo schvália zmluvné strany v súlade so svojimi vnútornými postupmi.

2.   S výhradou odseku 3 tohto článku, táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po dni, keď si zmluvné strany navzájom oznámili ukončenie postupov uvedených v odseku 1 tohto článku. Ak tento dátum predchádza nadobudnutiu platnosti dohody medzi Ruskou federáciou a Európskym spoločenstvom o zjednodušení postupu pri vydávaní víz občanom Ruskej federácie a Európskej únie, táto dohoda nadobudne platnosť rovnakým dňom ako uvedená dohoda.

3.   Povinnosti ustanovené v článkoch 3 a 5 tejto dohody sa začnú uplatňovať až tri roky po dátume uvedenom v odseku 2 tohto článku. Počas tohto trojročného obdobia sa budú uplatňovať len na osoby bez štátnej príslušnosti a štátnych príslušníkov z tretích krajín, s ktorými Ruská federácia uzatvorila bilaterálne zmluvy alebo dohody o readmisii.

4.   Táto dohoda sa uzatvára na neurčitú dobu.

5.   Každá zmluvná strana môže túto dohodu vypovedať oficiálnym oznámením druhej zmluvnej strane. Platnosť tejto dohody sa skončí šesť mesiacov po prijatí takéhoto oznámenia.

V Soči dňa dvadsiateho piateho mája dvetisícšesť v dvoch vyhotoveniach v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a ruskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické.

Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis.

V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest.

Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks.

Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis.

'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six.

Fait à Sotchi, le vingt cinq mai deux mille six.

Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei.

Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje.

Kelt Szocsiban, a kettőezer hatodik év május huszonötödik napján.

Magħmul f'Sochi, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Sotsji, de vijfentwintigste mei tweeduizend zes.

Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Sotchi, em vinte e cinco de Maio de dois mil e seis.

V Soči dňa dvadsiateho piateho mája dvetisícšesť.

V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest.

Tehty Sotšissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Sotji den tjugofemte maj tjugohundrasex.

Adoptată la Sochi, la douăzeci și cinci mai două mii șase.

Совершено в г. Сочи двадцать пятого мая две тысячи шестого года.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pentru Comunitatea Europeană

За Европейское сообщество

Image 1

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione russa

Krievijas Federācijas vārdā

Rusijos Federacijos vardu

Az Orosz Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Za Ruskú federáciu

Za Rusko federacijo

Venäjän federaation puolesta

På ryska federationen vägnar

Pentru Federația Rusă

За Российскую Федерацию

Image 2


PRÍLOHA 1 K DOHODE MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A RUSKOU FEDERÁCIOU O READMISII

Image 3

Text obrazu

Image 4

Text obrazu

Image 5

Text obrazu

PRÍLOHA 2 K DOHODE MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A RUSKOU FEDERÁCIOU O READMISII

Zoznam dokladov na preukázanie štátnej príslušnosti

všetky druhy pasov Ruskej federácie a členských štátov (napr. interné pasy, zahraničné pasy občanov, štátne pasy, diplomatické pasy, služobné pasy a náhradné pasy vrátane detských pasov),

osvedčenie pre návrat do Ruskej federácie,

vnútroštátne preukazy totožnosti členských štátov EÚ,

osvedčenia o občianstve alebo iné úradné doklady, v ktorých sa uvádza občianstvo (napr. rodný list),

vojenské knižky a vojenské preukazy totožnosti,

námornícke knižky, služobné preukazy veliteľov námorných lodí a námornícke pasy.


PRÍLOHA 3 K DOHODE MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A RUSKOU FEDERÁCIOU O READMISII

Zoznam dokladov na nepriame preukázanie štátnej príslušnosti

PRÍLOHA 3 A

úradne overené fotokópie akéhokoľvek z dokladov uvedených v prílohe 2 k tejto dohode,

úradné vyhlásenia vyhotovené na účely zrýchleného konania, najmä vyhlásenia príslušníkov hraničných orgánov a iných svedkov, ktorí môžu dosvedčiť, že dotknutá osoba prekročila hranicu.

PRÍLOHA 3 B

vodičské preukazy alebo ich fotokópie,

akékoľvek iné úradné dokumenty vydané orgánmi požiadaného štátu,

zamestnanecké preukazy alebo ich fotokópie,

písomné vyhlásenia svedkov,

písomné vyhlásenia dotknutej osoby a jazyk, ktorým hovorí, potvrdený aj prostredníctvom výsledku oficiálneho testu.


PRÍLOHA 4 K DOHODE MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A RUSKOU FEDERÁCIOU O READMISII

Zoznam dokladov na preukázanie dôvodov readmisie štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti

platné vízum a/alebo povolenie na pobyt vydané požiadaným štátom,

odtlačky vstupných/výstupných pečiatok alebo podobné potvrdenie v cestovnom doklade dotknutej osoby alebo iný dôkaz vstupu/výstupu (napr. fotografický, elektronický alebo biometrický).


PRÍLOHA 5 K DOHODE MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A RUSKOU FEDERÁCIOU O READMISII

Zoznam dokladov na nepriame preukázanie splnenia podmienok pre readmisiu štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti

PRÍLOHA 5 A

úradné vyhlásenia na účely zrýchleného konania, najmä vyhlásenia príslušníkov hraničných orgánov a iných svedkov, ktorí môžu dosvedčiť, že dotknutá osoba prekročila hranicu.

PRÍLOHA 5 B

cestovné lístky leteckej, železničnej, cestnej alebo lodnej dopravy vystavené na meno, ktoré dokazujú prítomnosť dotknutej osoby a jej trasu z územia požiadaného štátu na územie žiadajúceho štátu,

zoznamy osôb cestujúcich leteckou, železničnou, cestnou alebo lodnou dopravou, ktoré dokazujú prítomnosť dotknutej osoby a jej trasu z územia požiadaného štátu na územie žiadajúceho štátu,

lístky, ako aj potvrdenia a účty akéhokoľvek druhu (napr. hotelové účty, karty o návšteve lekárov/zubných lekárov, vstupné preukazy do verejných/súkromných inštitúcií atď.), ktoré jasne preukazujú, že dotknutá osoba sa zdržiavala na území požiadaného členského štátu,

úradné vyhlásenia, najmä vyhlásenia príslušníkov hraničných orgánov a svedkov, ktorí môžu dosvedčiť, že dotknutá osoba prekročila hranicu,

úradné vyhlásenie dotknutej osoby v rámci súdneho alebo správneho konania,

opis miesta a okolností, za ktorých bola dotknutá osoba zaistená po vstupe na územie žiadajúceho štátu,

informácie dokazujúce, že dotknutá osoba použila služby sprievodcu alebo služby cestovnej kancelárie,

informácie týkajúce sa totožnosti a/alebo pobytu osoby, ktoré poskytla medzinárodná organizácia,

oznámenie/potvrdenie informácií rodinnými príslušníkmi, spolucestujúcimi atď.,

vyhlásenie dotknutej osoby.


PRÍLOHA 6 K DOHODE MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A RUSKOU FEDERÁCIOU O READMISII