Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006A1208(04)

Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva

OJ L 345, 8.12.2006, p. 26–72 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 95 - 141
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 95 - 141
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 76 - 122

In force

22006A1208(04)

Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva

Úradný vestník L 345 , 08/12/2006 S. 0026 - 0072


Dohoda

o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva

ZMLUVNÉ STRANY,

ODVOLÁVAJÚC SA na skutočnosť, že Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov z roku 1979 podporuje aktivity medzinárodnej spolupráce zameranej na ochranu sťahovavých druhov,

ODVOLÁVAJÚC SA ďalej na to, že na prvom zasadnutí Konferencie zmluvných strán dohovoru, ktoré sa konalo v októbri 1985 v Bonne, bol sekretariát dohovoru poverený prijatím vhodných opatrení na vypracovanie Dohody o západopalearktických druhoch čeľade Anatidae,

UVEDOMUJÚC SI, že sťahovavé vodné vtáctvo je dôležitou súčasťou globálnej biologickej diverzity, ktorá by mala byť podľa Dohovoru o biologickej diverzite z roku 1992 a Agendy 21 chránená v prospech súčasnej generácie a budúcich generácií,

UVEDOMUJÚC SI ekonomický, spoločenský, kultúrny a rekreačný význam lovu niektorých druhov sťahovavého vodného vtáctva a environmentálnej, ekologickej, genetickej, vedeckej, estetickej, rekreačnej, kultúrnej, vzdelávacej, spoločenskej a ekonomickej hodnoty vodného vtáctva vo všeobecnosti,

SÚC PRESVEDČENÉ, že akýkoľvek lov sťahovavého vodného vtáctva musí byť v súlade s princípmi trvale udržateľného vývoja, pričom treba brať do úvahy ochranný štatút jednotlivých druhov vo všetkých oblastiach ich výskytu, ako aj ich biologické vlastnosti,

BERÚC DO ÚVAHY skutočnosť, že sťahovavé vodné vtáctvo je obzvlášť zraniteľné, keďže migruje na dlhé vzdialenosti, a je závislé od sústavy mokradí, ktorých rozloha sa stále zmenšuje a ktoré degradujú v dôsledku činností človeka, čo nie je v súlade s trvale udržateľným vývojom, ako je to vyjadrené v Dohovore o mokradiach majúcich medzinárodný význam najmä ako biotopy vodného vtáctva z roku 1971,

UZNÁVAJÚC potrebu okamžite konať, aby sa zastavil pokles počtu druhov sťahovavého vodného vtáctva a ich prirodzených stanovíšť v zemepisnej oblasti systému africko-euroázijských migračných trás,

SÚC PRESVEDČENÉ o tom, že uzavretie mnohostrannej dohody a jej vykonávanie prostredníctvom koordinovanej alebo spoločnej akcie významnou mierou prispeje k ochrane sťahovavého vodného vtáctva a jeho prirodzených stanovíšť, a to tým najúčinnejším spôsobom, a že súčasne bude prospešné pre mnohé ďalšie druhy živočíchov a rastlín,

UZNÁVAJÚC, že účinné plnenie tejto dohody si vyžiada, aby sa niektorým areálovým štátom poskytla pomoc určená na výskum, vzdelávacie aktivity a monitorovanie druhov sťahovavého vodného vtáctva a ich prirodzených stanovíšť, na manažment takých prirodzených stanovíšť, ako aj na zriadenie alebo skvalitnenie činnosti vedeckých a správnych inštitúcií potrebných na implementáciu tejto dohody,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok I

Rozsah pôsobnosti, definície a interpretácia

1. Pôsobnosť tejto dohody sa geograficky vzťahuje na oblasť, ktorou prechádzajú migračné trasy africko-euroázijského vodného vtáctva podľa vymedzenia uvedeného v prílohe 1 k tejto dohode (ďalej len "oblasť pôsobnosti dohody").

2. Na účely tejto dohody pojem:

a) "dohovor" znamená Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov z roku 1979;

b) "sekretariát dohovoru" je označením pre orgán založený podľa článku IX dohovoru;

c) "vodné vtáctvo" je označením pre také druhy vtáctva, ktoré sú aspoň v časti svojho ročného cyklu ekologicky závislé od mokradí, pričom areál ich výskytu sa úplne alebo sčasti nachádza v oblasti pôsobnosti dohody, a sú uvedené v prílohe 2 k tejto dohode;

d) "sekretariát dohody" označuje orgán založený podľa článku VI ods. 7 písm. b) tejto dohody;

e) "zmluvné strany", ak nie je v texte uvedené inak, označuje zmluvné strany tejto dohody;

f) "prítomné a hlasujúce zmluvné strany" sa vzťahuje na zmluvné strany, ktoré sú prítomné a hlasujú záporne alebo kladne; tie zmluvné strany, ktoré sa hlasovania zdržia, nerátajú sa medzi strany prítomné a hlasujúce.

Navyše pojmy definované v článku I ods. 1 písm. a) až k) dohovoru majú v tejto dohode rovnaký význam mutatis mutandis.

3. Táto dohoda je dohodou podľa článku IV ods. 3 dohovoru.

4. Prílohy k tejto dohode sú jej integrálnou súčasťou. Každý odkaz na dohodu zahŕňa aj odkaz na jej prílohy.

Článok II

Základné princípy

1. Zmluvné strany podniknú koordinovane opatrenia, aby zachovali alebo obnovili uspokojivý ochranný štatút pre druhy sťahovavého vodného vtáctva. Na tento účel v rámci národnej jurisdikcie uplatnia opatrenia uvedené v článku III spolu so špecifickými akciami určenými v pláne aktivít podľa článku IV tejto dohody.

2. Pri uskutočňovaní opatrení uvedených v predchádzajúcom odseku by zmluvné strany mali vziať do úvahy zásadu prevencie.

Článok III

Všeobecné opatrenia na uskutočňovanie ochrany

1. Zmluvné strany podniknú opatrenia na ochranu sťahovavých druhov vodného vtáctva, pričom venujú osobitnú pozornosť ohrozeným druhom, ako aj druhom s neuspokojivým ochranným štatútom.

2. Na tento účel zmluvné strany:

a) uskutočnia rovnako prísnu ochranu ohrozených druhov sťahovavého vodného vtáctva v celej oblasti pôsobnosti dohody vymedzenej článkom III ods. 4 a 5 dohovoru;

b) zabezpečia, aby akékoľvek využívanie sťahovavého vodného vtáctva vychádzalo z najlepších dostupných vedomostí o ich ekológii a aby bolo trvale udržateľné tak z hľadiska druhov, ako aj z hľadiska ekologických systémov, ktoré ich podporujú;

c) určia miesta výskytu a prirodzené stanovištia sťahovavých druhov vodného vtáctva na svojom území a podporia ochranu, riadenie, revitalizáciu a obnovu týchto stanovíšť v spolupráci s orgánmi uvedenými v článku IX písm. a) a b) tejto dohody, ktoré sa zaoberajú ochranou prirodzených stanovíšť;

d) skoordinujú úsilie zamerané na to, aby sa zachovala či podľa potreby obnovila sústava vhodných prirodzených stanovíšť v celom areáli výskytu všetkých druhov sťahovavého vodného vtáctva, predovšetkým tam, kde mokrade zasahujú do územia viacerých zmluvných strán;

e) vyriešia problémy, ktoré sú alebo by mohli byť dôsledkom ľudských aktivít, a podporia realizáciu nápravných opatrení vrátane revitalizácie a obnovy prirodzených stanovíšť, ako aj kompenzačných opatrení pri strate stanovíšť;

f) budú spolupracovať v mimoriadnych situáciách, ktoré si vyžadujú medzinárodne koordinovanú akciu, a pri zisťovaní druhov vodného vtáctva, ktoré sú v daných situáciách najzraniteľnejšie, ako aj pri vypracúvaní vhodných postupov v mimoriadnych situáciách, aby sa týmto druhom poskytla v takom prípade zvýšená ochrana, ako aj pri príprave smerníc, ktoré pomôžu jednotlivým zmluvným stranám tieto situácie riešiť;

g) zakážu zámerné zavedenie nepôvodných druhov vodného vtáctva do prirodzených stanovíšť a vykonajú všetky vhodné opatrenia, aby sa zabránilo neúmyselnému vypúšťaniu takých druhov, ak by ich zavedenie či vypustenie poškodilo ochranný štatút voľne žijúcej fauny či flóry; v prípade, že sa nepôvodné druhy už zaviedli, zmluvné strany vykonajú všetky vhodné opatrenia, aby sa nestali potenciálnym nebezpečenstvom pre pôvodné druhy;

h) budú iniciovať a podporia výskum biologických a ekologických aspektov života sťahovavého vodného vtáctva vrátane zosúladenia výskumných a monitorovacích metód, a tam, kde je to účelné, zavedú spoločné alebo koordinované výskumné a monitorovacie programy;

i) posúdia požiadavky na vzdelanie, pokiaľ ide o výskum sťahovavého vodného vtáctva, monitorovanie, krúžkovanie a obhospodarovanie mokradí, aby sa určili prioritné témy a oblasti vzdelávania a aby sa spolupracovalo pri vypracúvaní a uskutočňovaní vhodných vzdelávacích programov;

j) vypracujú a uskutočnia programy zamerané na skvalitnenie poznatkov a lepšie pochopenie problematiky súvisiacej s ochranou sťahovavého vodného vtáctva vo všeobecnosti i jednotlivých cieľov a ustanovení tejto dohody;

k) vymenia si informácie a výsledky výskumu, monitorovania, ako aj výsledky ochranných a vzdelávacích programov;

l) budú spolupracovať s cieľom navzájom si pomáhať pri uplatňovaní tejto dohody, najmä v oblasti výskumu a monitoringu.

Článok IV

Plán aktivít a smernice na ochranu

1. Plán aktivít je prílohou 3 k tejto dohode. Špecifikuje aktivity, ktoré podniknú zmluvné strany v oblasti ďalej uvedených prioritných druhov a problémov v súlade so všeobecnými ochrannými opatreniami podľa článku III tejto dohody, a to:

a) ochranu druhov;

b) ochranu prirodzených stanovíšť;

c) usmerňovanie ľudských aktivít;

d) výskum a monitorovanie;

e) vzdelávanie a informovanosť;

f) vykonávanie.

2. Plán aktivít sa reviduje na každom riadnom zasadnutí zmluvných strán podľa smernice na zabezpečenie ochrany.

3. Každú zmenu v pláne aktivít schváli zasadnutie zmluvných strán s prihliadnutím na ustanovenia článku III tejto dohody.

4. Smernice na zabezpečenie ochrany sa predložia na prijatie na prvom zasadnutí zmluvných strán a pravidelne sa budú posudzovať.

Článok V

Plnenie dohody a financovanie

1. Každá zmluvná strana:

a) určí na vykonávanie tejto dohody inštitúciu či inštitúcie, ktoré budú okrem iného monitorovať aktivity, ktoré môžu mať vplyv na ochranu tých druhov sťahovavého vodného vtáctva, pre ktoré je zmluvná strana areálovým štátom;

b) určí kontaktný bod pre ostatné zmluvné strany a bezodkladne oznámi jeho názov a adresu sekretariátu dohody, aby sa tieto údaje mohli oznámiť ostatným zmluvným stranám,

a

c) pripraví správu o plnení dohody pre každé riadne zasadnutie zmluvných strán počnúc druhým zasadnutím, v ktorej venuje osobitnú pozornosť podniknutým ochranným opatreniam. Štruktúra takých správ sa určí na prvom zasadnutí zmluvných strán a podľa potreby sa reviduje na ktoromkoľvek nasledujúcom zasadnutí zmluvných strán. Každá správa sa postúpi sekretariátu dohody najmenej 120 dní pred riadnym zasadnutím zmluvných strán a sekretariát dohody ju okamžite postúpi ostatným zmluvným stranám.

2. a) Každá zmluvná strana prispieva do rozpočtu dohody podľa hodnotiacej stupnice OSN. Členský príspevok zmluvnej strany, ktorá je areálovým štátom, nemôže presiahnuť 25 % z celkového rozpočtu. Od žiadnej regionálnej organizácie ekonomickej integrácie sa nevyžaduje príspevok vyšší než 2,5 % prevádzkových nákladov.

b) Rozhodnutia spojené s rozpočtom, ako aj všetky zmeny v hodnotiacej stupnici, ktoré sa ukážu ako nevyhnutné, prijme zasadnutie zmluvných strán na základe konsenzu.

3. Zasadnutie zmluvných strán môže z dobrovoľných príspevkov zmluvných strán alebo z akéhokoľvek iného zdroja založiť fond na zabezpečenie ochrany, ktorý bude slúžiť na financovanie monitorovania, výskumu, vzdelávacích aktivít a projektov týkajúcich sa ochrany vrátane zabezpečenia a usmernenia životných podmienok sťahovavého vodného vtáctva.

4. Zmluvné strany sa vyzývajú, aby na multilaterálnej alebo bilaterálnej báze poskytli ostatným stranám školenie, technickú i finančnú podporu a tak im pomohli plniť ustanovenia tejto dohody.

Článok VI

Zasadnutie zmluvných strán

1. Zasadnutie zmluvných strán je rozhodovacím orgánom dohody.

2. Depozitár po konzultácii so sekretariátom dohovoru zvolá najneskôr do jedného roka odo dňa nadobudnutia platnosti dohody zasadnutie zmluvných strán. Potom bude sekretariát dohody po konzultácii so sekretariátom dohovoru zvolávať riadne zasadnutia zmluvných strán v časovom intervale troch rokov, ak sa na zasadnutí zmluvných strán nerozhodne inak. Tieto zasadnutia by sa podľa možnosti mali konať spolu s pravidelnými zasadnutiami Konferencie zmluvných strán dohovoru.

3. Mimoriadne zasadnutie zmluvných strán zvolá sekretariát dohody na základe písomnej žiadosti minimálne jednej tretiny zmluvných strán.

4. Organizácia Spojených národov, jej špecializované agentúry, Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, každý štát, ktorý nie je zmluvnou stranou dohody, ako aj sekretariáty medzinárodných dohovorov zaoberajúcich sa okrem iného aj ochranárskymi aktivitami vrátane ochrany a manažmentu stanovíšť sťahovavého vodného vtáctva môžu byť zastúpené na zasadnutiach zmluvných strán ako pozorovatelia. Akákoľvek agentúra či úrad s technickou kvalifikáciou, pokiaľ ide o ochranu sťahovavého vodného vtáctva, môže sa taktiež zúčastniť na zasadnutí zmluvných strán ako pozorovateľ, ak viac ako tretina prítomných zmluvných strán nevyjadrí proti takejto účasti námietku.

5. Právo hlasovať majú len zmluvné strany. Každá zmluvná strana disponuje jedným hlasom, ale regionálne organizácie ekonomickej integrácie, ktoré sú zmluvnými stranami dohody, môžu v otázkach, ktoré patria do ich kompetencie, hlasovať takým počtom hlasov, ktorý zodpovedá počtu ich členských štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohody. Regionálna organizácia ekonomickej integrácie nevykoná hlasovacie právo, ak jej členské štáty využijú svoje hlasovacie právo, a naopak.

6. Ak sa v dohode neuvádza inak, rozhodnutia zasadnutia zmluvných strán sa prijmú konsenzom, alebo ak sa konsenzus nedá dosiahnuť, dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich zmluvných strán.

7. Na prvom zasadnutí zmluvné strany:

a) prijmú konsenzom rokovací poriadok;

b) vytvoria sekretariát dohody v rámci sekretariátu dohovoru, ktorý bude plniť funkcie sekretariátu podľa článku VIII dohody;

c) zriadia technický výbor podľa článku VII dohody;

d) schvália štruktúru správ vypracúvaných podľa článku V ods. 1 písm. c) tejto dohody;

e) schvália kritériá na vyhlásenie mimoriadnej situácie, ktorá si vyžaduje okamžité opatrenia na zabezpečenie ochrany, a určia spôsob, ako stanoviť zodpovednosť za plánované aktivity.

8. Na každom riadnom zasadnutí zmluvné strany:

a) posúdia súčasné i potenciálne zmeny v stave ochrany sťahovavého vodného vtáctva a prirodzených stanovíšť nevyhnutných na jeho prežitie, ako aj faktory, ktoré by mohli na ne pôsobiť;

b) posúdia doterajší vývoj a všetky problémy, ktoré sa vyskytli pri uplatňovaní dohody;

c) schvália rozpočet a posúdia všetky otázky spojené s finančným zabezpečením plnenia dohody;

d) prerokujú všetky otázky týkajúce sa sekretariátu dohody, ako aj členstva v technickom výbore;

e) schvália správu, ktorá sa postúpi všetkým zmluvným stranám dohody a Konferencii zmluvných strán dohovoru;

f) určia termín a miesto konania ďalšieho zasadnutia.

9. Na každom zasadnutí sú zmluvné strany oprávnené:

a) adresovať odporúčania zmluvným stranám podľa potreby alebo ak je to vhodné;

b) prijať špecifické kroky na zabezpečenie väčšej účinnosti dohody, prípadne mimoriadne opatrenia podľa článku VII ods. 4 dohody;

c) prerokovať a prijať pozmeňujúce návrhy k tejto dohode;

d) pozmeniť plán aktivít podľa článku IV ods. 3 dohody;

e) zriadiť tie pomocné orgány, ktoré sa ukážu ako potrebné pri uplatňovaní dohody, najmä pokiaľ ide o koordináciu s orgánmi zriadenými na základe ďalších medzinárodných zmlúv, dohovorov a dohôd, ktoré presahujú geografické alebo taxonomické hranice,

a

f) rozhodnúť o všetkých ostatných otázkach týkajúcich sa plnenia dohody.

Článok VII

Technický výbor

1. Technický výbor je zložený:

a) z deviatich expertov reprezentujúcich jednotlivé regióny v oblasti pôsobnosti dohody v súlade so zásadou vyrovnaného geografického zastúpenia;

b) z jedného zástupcu Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources – IUCN), z jedného zástupcu Medzinárodného výboru pre výskum vodného vtáctva a mokradí (International Waterfowl and Wetlands Research Bureau – IWRB) a z jedného zástupcu Medzinárodnej rady na ochranu poľovnej zveri a voľne žijúcich organizmov (International Council for Game and Wildlife Conservation – CIC)

a

c) z jedného experta z každého z týchto odvetví: poľnohospodárska ekonomika, hospodárenie s poľovnou zverou a environmentálne právo.

Postup pri vymenúvaní expertov, ich funkčné obdobie a postup pri vymenúvaní predsedu technického výboru určí zasadnutie zmluvných strán. Predseda môže pripustiť účasť maximálne štyroch pozorovateľov zo špecializovaných medzinárodných medzivládnych a mimovládnych organizácií.

2. Ak sa na zasadnutí zmluvných strán nerozhodne inak, zasadnutia technického výboru zvolá sekretariát dohody spolu s každým pravidelným zasadnutím zmluvných strán a najmenej raz medzi dvoma pravidelnými zasadnutiami zmluvných strán.

3. Technický výbor:

a) poskytne vedecké i technické rady a informácie zasadnutiu zmluvných strán a prostredníctvom sekretariátu dohody zmluvným stranám;

b) vypracuje odporúčanie pre zasadnutie zmluvných strán v súvislosti s plánom aktivít, plnením dohody a realizáciou ďalšieho výskumu;

c) pripraví správu o činnosti pre každé riadne zasadnutie zmluvných strán, ktorá sa predloží sekretariátu dohody najmenej 120 dní pred zasadnutím zmluvných strán, a sekretariát dohody ju doručí zmluvným stranám

a

d) vykoná všetky ďalšie úlohy, ktorými ho poverí zasadnutie zmluvných strán.

4. Ak podľa názoru technického výboru vznikne mimoriadna situácia, ktorá si vyžiada okamžite prijať opatrenia, aby sa nezhoršil stav ochrany jedného druhu alebo viacerých druhov sťahovavého vodného vtáctva, technický výbor môže požiadať sekretariát dohody, aby okamžite zvolal zasadnutie zainteresovaných zmluvných strán. Tie sa stretnú čo najskôr, aby urýchlene vytvorili mechanizmus na ochranu mimoriadne ohrozených druhov. Ak sa na danom zasadnutí prijme odporúčanie, zainteresované zmluvné strany sa budú navzájom informovať o opatreniach, ktoré podnikli na jeho implementáciu, alebo o dôvodoch, pre ktoré ho nemohli realizovať, a oznámia to aj sekretariátu dohody.

5. Technický výbor môže podľa potreby zostaviť na riešenie špecifických úloh pracovné skupiny.

Článok VIII

Sekretariát dohody

Funkciou sekretariátu dohody je:

a) organizovať a technicky zabezpečovať zasadnutia zmluvných strán, ako aj zasadnutia technického výboru;

b) realizovať rozhodnutia, ktoré mu uloží zasadnutie zmluvných strán;

c) podporovať a koordinovať aktivity uskutočňované na základe dohody vrátane plánu aktivít, a to v súlade s rozhodnutiami zasadnutia zmluvných strán;

d) udržiavať kontakt s areálovými štátmi, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohody, a uľahčovať koordináciu medzi zmluvnými stranami, medzinárodnými a národnými organizáciami, ktorých aktivity sú v priamom alebo nepriamom vzťahu k ochrane vrátane priamej ochrany a manažmentu sťahovavého vodného vtáctva;

e) zhromažďovať a vyhodnocovať informácie, ktoré podporia ciele a plnenie dohody, a zabezpečovať vhodné šírenie daných informácií;

f) sústrediť pozornosť zasadnutia zmluvných strán na otázky, ktoré súvisia s cieľmi dohody;

g) rozosielať správy vypracované inštitúciami zriadenými podľa článku V ods. 1. písm. a) tejto dohody, ako aj technickým výborom spoločne so správou, ktorá musí byť vypracovaná podľa písmena h) tohto článku, všetkým zmluvným stranám, a to minimálne 60 dní pred začiatkom každého riadneho zasadnutia zmluvných strán;

h) pripravovať správy o činnosti sekretariátu a o plnení dohody pre každé riadne zasadnutie zmluvných strán, ako aj výročné správy;

i) spravovať rozpočet dohody a fondu na zabezpečenie ochrany, ak je vytvorený;

j) poskytovať informácie o dohode a o jej cieľoch širokej verejnosti

a

k) plniť všetky ďalšie funkcie, ktorými je poverený na základe dohody alebo zasadnutím zmluvných strán.

Článok IX

Vzťahy s medzinárodnými inštitúciami, ktoré sa zaoberajú problematikou sťahovavého vodného vtáctva a jeho prirodzenými stanovišťami

Sekretariát dohody uskutočňuje konzultácie:

a) pravidelne so sekretariátom dohovoru a podľa potreby aj s inštitúciami zodpovednými za výkon funkcií sekretariátu na základe dohôd uzatvorených podľa článku IV ods. 3 a 4 dohovoru, ktoré sa týkajú sťahovavého vodného vtáctva, v súlade s Dohovorom o mokradiach majúcich medzinárodný význam najmä ako biotopy vodného vtáctva z roku 1971, s Dohovorom o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchoch a rastlín z roku 1973, s Africkým dohovorom o ochrane prírody a prírodných zdrojov z roku 1968, s Dohovorom o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť z roku 1979 a v súlade s Dohovorom o biologickej diverzite z roku 1992 s cieľom, aby zasadnutie zmluvných strán spolupracovalo so zmluvnými stranami uvedených dohovorov vo všetkých otázkach spoločného záujmu, najmä pri tvorbe a plnení plánu aktivít;

b) so sekretariátmi ostatných relevantných medzinárodných dohovorov o otázkach spoločného záujmu;

c) s inými kompetentnými organizáciami v oblasti ochrany vrátane priamej ochrany a manažmentu sťahovavého vodného vtáctva a jeho prirodzených stanovíšť, ako aj v oblasti výskumu, vzdelávania a zvýšenia povedomia.

Článok X

Zmeny a doplnenia k dohode

1. Túto dohodu možno meniť alebo dopĺňať na každom riadnom alebo mimoriadnom zasadnutí zmluvných strán.

2. Návrhy na zmeny a doplnenia môže predložiť každá zmluvná strana.

3. Text navrhovanej zmeny alebo doplnenia, ako aj príslušné zdôvodnenie sa oznámia sekretariátu dohody najmenej 150 dní pred otvorením zasadnutia. Sekretariát dohody zašle kópie zmluvným stranám. Všetky pripomienky k textu vypracované zmluvnými stranami sa predložia sekretariátu dohody najmenej 60 dní pred otvorením zasadnutia. Sekretariát oboznámi zmluvné strany čo najskôr po poslednom termíne na predloženie pripomienok spolu so všetkými pripomienkami, ktoré boli predložené do daného termínu.

4. Zmeny a doplnenia k dohode, ktoré sú iné ako zmeny a doplnenia k jej prílohám, sa prijmú dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich strán a pre tie zmluvné strany, ktoré ich prijali, nadobudnú platnosť 30. deň po termíne, keď dve tretiny zmluvných strán dohody pri prijatí zmeny alebo doplnenia uložili listinu o prijatí u depozitára. Pre každú zmluvnú stranu, ktorá uloží listinu o prijatí u depozitára po dátume uloženia listiny o prijatí dvomi tretinami zmluvných strán, nadobudne novela platnosť 30. deň po jej uložení a prijatí.

5. Akékoľvek ďalšie prílohy alebo zmeny a doplnenia k prílohe sa schvália dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich zmluvných strán a pre všetky zmluvné strany nadobudnú platnosť 90. deň po ich prijatí zasadnutím zmluvných strán s výnimkou zmluvných strán, ktoré podľa odseku 6 tohto článku vyjadrili výhrady.

6. V priebehu deväťdesiatdňovej lehoty podľa odseku 5 tohto článku môže ktorákoľvek zmluvná strana písomnou formou vyjadriť svoju výhradu k dodatočným prílohám alebo k zmene alebo doplneniu k prílohám. Na základe písomného oznámenia depozitárovi možno výhradu kedykoľvek odvolať a potom dodatočná príloha či zmena alebo dodatok k prílohe nadobudnú pre príslušnú zmluvnú stranu platnosť 30. deň odo dňa odvolania výhrady.

Článok XI

Vplyv dohody na medzinárodné dohovory a legislatívu

1. Ustanovenia tejto dohody nemajú vplyv na práva a povinnosti ktorejkoľvek zmluvnej strany, ktoré vyplývajú z existujúcich medzinárodných zmlúv, dohovorov alebo dohôd.

2. Ustanovenia tejto dohody nijako neovplyvňujú právo každej zmluvnej strany dodržiavať alebo prijímať prísnejšie opatrenia na ochranu sťahovavého vodného vtáctva a jeho prirodzených stanovíšť.

Článok XII

Riešenie sporov

1. Každý spor, ktorý môže vzniknúť medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami pri výklade či vykonávaní ustanovení tejto dohody, bude predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami, ktoré sú účastníkmi tohto sporu.

2. Ak nemožno spor vyriešiť podľa odseku 1 tohto článku, zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode predložiť spor arbitráži, najmä arbitráži na Stálom arbitrážnom súde v Haagu, a pre zmluvné strany, ktoré tento spor predložia, bude arbitrážne rozhodnutie záväzné.

Článok XIII

Podpis, ratifikácia, prijatie, schválenie, prístup

1. Táto dohoda bude otvorená na podpis všetkým areálovým štátom bez ohľadu na to, či oblasti pod ich jurisdikciou sú, alebo nie sú zahrnuté do oblasti pôsobnosti dohody, alebo regionálnej organizácii hospodárskej integrácie, ktorej aspoň jeden člen je areálovým štátom, a to buď:

a) na podpis bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia,

alebo

b) na podpis s výhradou ratifikácie, prijatia alebo schválenia s následnou ratifikáciou, následným prijatím alebo schválením.

2. Táto dohoda bude otvorená na podpis v Haagu až do dňa nadobudnutia jej platnosti.

3. Táto dohoda bude otvorená na prístup každému areálovému štátu alebo regionálnej organizácii ekonomickej integrácie uvedeným v odseku 1 v deň a po dni nadobudnutia jej platnosti.

4. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe budú uložené u depozitára.

Článok XIV

Nadobudnutie platnosti

1. Dohoda nadobudne platnosť prvý deň tretieho mesiaca po tom, čo ju podpísalo bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia alebo uložilo listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení podľa článku XIII dohody aspoň 14 areálových štátov alebo regionálnych organizácií ekonomickej integrácie, z ktorých aspoň sedem je z Afriky a sedem z Eurázie.

2. Pre každý z areálových štátov alebo pre každú regionálnu organizáciu ekonomickej integrácie, ktorý:

a) podpísal dohodu bez výhrady jej ratifikácie, prijatia alebo schválenia;

b) ratifikoval, prijal alebo schválil dohodu,

alebo

c) pristúpil k dohode po dátume, keď príslušný počet areálových štátov alebo regionálnych organizácií ekonomickej integrácie potrebný na to, aby dohoda nadobudla platnosť, podpísal dohodu bez výhrady alebo ju ratifikoval, prijal či schválil, nadobudne táto dohoda platnosť prvý deň tretieho mesiaca po jej podpise bez výhrady alebo po uložení ratifikačných listín, listín o prijatí, schválení alebo o prístupe k dohode tohto štátu alebo organizácie.

Článok XV

Výhrady

Všeobecné výhrady sa nevzťahujú na ustanovenia tejto dohody. Ale špecifické výhrady v súvislosti s každým druhom, na ktorý sa vzťahuje dohoda, alebo ku každému špecifickému ustanoveniu plánu aktivít môže predložiť každý štát alebo regionálna organizácia ekonomickej integrácie pri podpise bez výhrady jej ratifikácie, prijatia alebo schválenia alebo pri uložení ratifikačných listín, listín o prijatí, schválení alebo o prístupe. Štát alebo regionálna organizácia ekonomickej integrácie, ktorý danú výhradu vzniesol, ju môže kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením depozitárovi; daný štát či organizácia nebude viazaný ustanoveniami, ktoré sú predmetom výhrady, až 30 dní od dátumu odvolania uvedenej výhrady.

Článok XVI

Výpoveď

Každá zmluvná strana môže túto dohodu kedykoľvek vypovedať na základe písomného oznámenia adresovaného depozitárovi. Výpoveď nadobudne platnosť 12 mesiacov odo dňa prijatia oznámenia depozitárom.

Článok XVII

Depozitár

1. Originál tejto dohody vyhotovený v arabskom, anglickom, francúzskom a ruskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť, bude uložený u vlády Holandského kráľovstva, ktorá je depozitárom. Depozitár pošle overené kópie týchto znení všetkým štátom a regionálnym organizáciám ekonomickej integrácie uvedeným v článku XIII ods. 1 tejto dohody a zároveň sekretariátu dohody po jeho ustanovení.

2. Po nadobudnutí platnosti tejto dohody depozitár zašle jej overenú kópiu sekretariátu Organizácie Spojených národov na zaregistrovanie a uverejnenie podľa článku 102 Charty Organizácie Spojených národov.

3. Depozitár informuje všetky areálové štáty a regionálne organizácie ekonomickej integrácie, ktoré dohodu podpísali alebo ktoré k nej pristúpili, rovnako aj sekretariát dohody o každom:

a) podpise;

b) uložení ratifikačných listín, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe;

c) dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody, dodatočnej prílohy, ako aj o zmene či doplnení k dohode alebo k jej prílohám;

d) predložení výhrady k dodatočným prílohám alebo k zmenám či doplneniam k prílohám;

e) oznámení o stiahnutí výhrad

a

f) oznámení o vypovedaní dohody.

Depozitár zašle text každej výhrady, dodatočnej prílohy a každej zmeny či doplnenia k dohode a k jej prílohám všetkým areálovým štátom a regionálnym organizáciám ekonomickej integrácie, ktoré dohodu podpísali alebo ktoré k nej pristúpili, ako aj sekretariátu dohody.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto dohodu.

V Haagu dňa šestnásteho júna tisícdeväťstodeväťdesiatpäť.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 1

DEFINÍCIA ÚZEMIA, NA KTORÉ SA DOHODA VZŤAHUJE

Územie, na ktoré sa dohoda vzťahuje, je vymedzené takto: od severného pólu južne pozdĺž 130° západnej dĺžky k 75° severnej šírky; ďalej východne a juhovýchodne cez Viscount Melville Sound, záliv Prince Regent, záliv Boothia, Foxe Basin, Foxe Channel a Hudsonský záliv až po bod v severozápadnej časti Atlantického oceána na 60° severnej šírky a 60° západnej dĺžky; odtiaľ vedie ďalej juhovýchodne cez severozápadnú časť Atlantického oceána až po bod na 50° severnej šírky a 30° západnej dĺžky, ďalej vedie južne pozdĺž 30° západnej dĺžky k 10° severnej šírky; potom juhovýchodne smerom k rovníku, ďalej vedie južne pozdĺž 20° západnej zemepisnej dĺžky až po 40° južnej zemepisnej šírky; ďalej pozdĺž 40° južnej šírky až po 60° východnej zemepisnej dĺžky; pokračuje smerom na sever pozdĺž 60° východnej dĺžky až po 35° severnej zemepisnej šírky; potom hranica vedie východo-severovýchodne na veľký kruh k bodu na západnom Altaji na 49° severnej šírky a 87° 27′ východnej zemepisnej dĺžky, odtiaľ vedie severovýchodne smerom k veľkému kruhu k pobrežiu Severného ľadového oceána na 130° východnej dĺžky; odtiaľ vedie severne pozdĺž 130° východnej dĺžky až k severnému pólu. Hranice územia sú znázornené v prílohe č. 1a.

Hranice územia, na ktoré sa dohoda vzťahuje

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 2

VTÁČIE DRUHY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE DOHODA [1]

SPHENISCIDAE

Spheniscus demersus | tučniak okuliarnatý |

GAVIIDAE

Gavia stellata | potáplica štíhlozobá |

Gavia arctica | potáplica severská |

Gavia immer | potáplica ľadová |

Gavia adamsii | potáplica bledozobá |

PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis | potápka hnedá |

Podiceps cristatus | potápka chochlatá |

Podiceps grisegena | potápka červenokrká |

Podiceps auritus | potápka ušatá |

Podiceps nigricollis | potápka čiernokrká |

PELECANIDAE

Pelecanus onocrotalus | pelikán ružový |

Pelecanus rufescens | pelikán červenkavý |

Pelecanus crispus | pelikán kučeravý |

SULIDAE

Sula (Morus) capensis | sula tmavochvostá |

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax coronatus | kormorán |

Phalacrocorax pygmaeus | kormorán malý |

Phalacrocorax nigrogularis | kormorán čiernohrdlý |

Phalacrocorax neglectus | kormorán |

Phalacrocorax carbo | kormorán veľký |

Phalacrocorax capensis | kormorán |

ARDEIDAE

Egretta ardesiaca | volavka čierna |

Egretta vinaceigula | volavka červenohrdlá |

Egretta garzetta | volavka striebristá |

Egretta gularis | volavka |

Egretta dimorpha | volavka |

Ardea cinerea | volavka popolavá |

Ardea melanocephala | volavka čiernohlavá |

Ardea purpurea | volavka purpurová |

Casmerodius albus | volavka biela |

Mesophoyx intermedia | volavka |

Bubulcus ibis | hltavka vlasatá |

Ardeola ralloides | volavka vlasatá |

Ardeola idae | volavka hrubozobá |

Ardeola rufiventris | volavka hrdzavobruchá |

Nycticorax nycticorax | bučiak nočný |

Ixobrychus minutus | bučiačik močiarny |

Ixobrychus sturmii | bučiačik bridlicový |

Botaurus stellaris | bučiak trsťový |

CICONIIDAE

Mycteria ibis | bocian nenásytný |

Anastomus lamelligerus | bocian šupinkavý |

Ciconia nigra | bocian čierny |

Ciconia abdimii | bocian Abdimov |

Ciconia episcopus | bocian bielokrký |

Ciconia ciconia | bocian biely |

Leptoptilos crumeniferus | bocian marabu |

BALAENICIPITIDAE

Balaeniceps rex | člnozobec kráľovský |

THRESKIORNITHIDAE

Plegadis falcinellus | ibis hnedý |

Geronticus eremita | ibis skalný |

Threskiornis aethiopicus | ibis posvätný |

Platalea leucorodia | lyžičiar biely |

Platalea alba | lyžičiar ružovonohý |

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus ruber | plameniak ružový |

Phoenicopterus minor | plameniak červenozobý |

ANATIDAE

Dendrocygna bicolor | stromárka dvojfarebná |

Dendrocygna viduata | stromárka vdovská |

Thalassornis leuconotus | stromárka jarabá |

Oxyura leucocephala | potápnica bielohlavá |

Oxyura maccoa | potápnica čiernohlavá |

Cygnus olor | labuť hrbozobá |

Cygnus cygnus | labuť spevavá |

Cygnus columbianus | labuť tundrová |

Anser brachyrhynchus | hus krátkozobá |

Anser fabalis | hus siatinná |

Anser albifrons | hus bieločelá |

Anser erythropus | hus piskľavá |

Anser anser | hus divá |

Branta leucopsis | bernikla bielolíca |

Branta bernicla | bernikla tmavá |

Branta ruficollis | bernikla červenokrká |

Alopochen aegyptiacus | húska štíhla |

Tadorna ferruginea | kazarka hrdzavá |

Tadorna cana | kazarka sovohlavá |

Tadorna tadorna | kazarka pestrá |

Plectropterus gambensis | ostrožiarka strakatá |

Sarkidiornis melanotos | kačica hrebenatá |

Nettapus auritus | kačica hnedooká |

Anas penelope | kačica hvízdavá |

Anas strepera | kačica chripľavá |

Anas crecca | kačica chrapkavá |

Anas capensis | kačica ružovozobá |

Anas platyrhynchos | kačica divá |

Anas undulata | kačica šupinatá |

Anas acuta | kačica ostrochvostá |

Anas erythrorhyncha | kačica červenozobá |

Anas hottentota | kačica bodkovaná |

Anas querquedula | kačica chrapľavá |

Anas clypeata | kačica lyžičiarka |

Marmaronetta angustirostris | kačica úzkozobá |

Netta rufina | hrdzavka potápavá |

Netta erythrophthalma | hrdzavka červenooká |

Aythya ferina | chochlačka sivá |

Aythya nyroca | chochlačka bielooká |

Aythya fuligula | chochlačka vrkočatá |

Aythya marila | chochlačka morská |

Somateria mollissima | kajka morská |

Somateria spectabilis | kajka kráľovská |

Polysticta stelleri | kajka malá |

Clangula hyemalis | kačica ľadová |

Melanitta nigra | turpan čierny |

Melanitta fusca | turpan tmavý |

Bucephala clangula | hlaholka severská |

Mergus albellus | potápač biely |

Mergus serrator | potápač dlhozobý |

Mergus merganser | potápač veľký |

GRUIDAE

Balearica pavonina | žurav korunkatý |

Balearica regulorum | žurav |

Grus leucogeranus | žeriav biely |

Grus virgo | žeriav stepný |

Grus paradisea | žeriav rajský |

Grus carunculatus | žeriav príveskový |

Grus grus | žeriav popolavý |

RALLIDAE

Sarothrura elegans | chriašteľ |

Sarothrura boehmi | chriašteľ Böhmov |

Sarothrura ayresi | chriašteľ |

Rallus aquaticus | chriašteľ vodný |

Rallus caerulescens | chriašteľ |

Crecopsis egregia | chriašteľ |

Crex crex | chrapkáč poľný |

Amaurornis flavirostris | chriašteľ |

Porzana parva | chriašteľ malý |

Porzana pusilla | chriašteľ najmenší |

Porzana porzana | chriašteľ bodkovaný |

Aenigmatolimnas marginalis | chriašteľ dlhoprstý |

Porphyrio alleni | |

Gallinula chloropus | sliepočka zelenonohá |

Gallinula angulata | sliepočka |

Fulica cristata | lyska hrebenatá |

Fulica atra | lyska čierna |

DROMADIDAE

Dromas ardeola | čapľovec strakatý |

HAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus | |

Haematopus moquini | |

RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus | šišila bocianovitá |

Recurvirostra avosetta | šabliarka modronohá |

BURHINIDAE

Burhinus senegalensis | ležiak riečny |

GLAREOLIDAE

Pluvianus aegyptius | kulík |

Glareola pratincola | prieložník stepný |

Glareola nordmanni | prieložník čiernokrídly |

Glareola ocularis | prieložník |

Glareola nuchalis | prieložník golierikatý |

Glareola cinerea | prieložník |

CHARADRIIDAE

Pluvialis apricaria | kulík zlatý |

Pluvialis fulva | kulík |

Pluvialis squatarola | kulík bledý |

Charadrius hiaticula | kulík piesočný |

Charadrius dubius | kulík riečny |

Charadrius pecuarius | kulík pastiersky |

Charadrius tricollaris | kulík trojpásy |

Charadrius forbesi | kulík hnedočelý |

Charadrius pallidus | kulík hrdzavopásy |

Charadrius alexandrinus | kulík morský |

Charadrius marginatus | kulík bieločelý |

Charadrius mongolus | kulík krátkozobý |

Charadrius leschenaultii | kulík veľkozobý |

Charadrius asiaticus | kulík žltohrvoľový |

Eudromias morinellus | kulík vrchovský |

Vanellus vanellus | cíbik chochlatý |

Vanellus spinosus | cíbik tŕňokrídly |

Vanellus albiceps | cíbik bielokorunkatý |

Vanellus senegallus | cíbik žltonohý |

Vanellus lugubris | cíbik smútočný |

Vanellus melanopterus | cíbik čiernokrídly |

Vanellus coronatus | cíbik korunkatý |

Vanellus superciliosus | cíbik červenoprstý |

Vanellus gregarius | cíbik stepný |

Vanellus leucurus | cíbik bielochvostý |

SCOLOPACIDAE

Scolopax rusticola | sluka lesná |

Gallinago stenura | močiarnica |

Gallinago media | močiarnica lúčna |

Gallinago gallinago | močiarnica mekotavá |

Lymnocryptes minimus | močiarnica tichá |

Limosa limosa | brehár čiernochvostý |

Limosa lapponica | brehár hrdzavý |

Numenius phaeopus | hvizdák pásavohlavý |

Numenius tenuirostris | hvizdák tenkozobý |

Numenius arquata | hvizdák veľký |

Tringa erythropus | kalužiak tmavý |

Tringa totanus | kalužiak červenonohý |

Tringa stagnatilis | kalužiak štíhly |

Tringa nebularia | kalužiak sivý |

Tringa ochropus | kalužiak perlavý |

Tringa glareola | kalužiak močiarny |

Tringa (Xenus) cinerea | kalužiak obrátenozobý |

Tringa (Actitis) hypoleucos | kalužiak riečny |

Arenaria interpres | kamenár strakatý |

Calidris tenuirostris | pobrežník tenkozobý |

Calidris canutus | pobrežník hrdzavý |

Calidris alba | pobrežník belavý |

Calidris minuta | pobrežník malý |

Calidris temminckii | pobrežník sivý |

Calidris maritima | pobrežník morský |

Calidris alpina | pobrežník čiernozobý |

Calidris ferruginea | pobrežník krivozobý |

Limicola falcinellus | pobrežník ploskozobý |

Philomachus pugnax | pobrežník bojovný |

Phalaropus lobatus | lyskonoh úzkozobý |

Phalaropus fulicarius | lyskonoh ploskozobý |

LARIDAE

Larus leucopthalmus | čajka bielooká |

Larus hemprichii | čajka Hemprichova |

Larus canus | čajka sivá |

Larus audouinii | čajka ostrovná |

Larus marinus | čajka morská |

Larus dominicanus | čajka vznešená |

Larus hyperboreus | čajka bledá |

Larus glaucoides | čajka |

Larus argentatus | čajka striebristá |

Larus heuglini | čajka |

Larus armenicus | čajka striebristá arménska |

Larus cachinnans | čajka bielohlavá |

Larus fuscus | čajka tmavá |

Larus ichthyaetus | čajka orlia |

Larus cirrocephalus | čajka sivohlavá |

Larus hartlaubii | čajka |

Larus ridibundus | čajka smejivá |

Larus genei | čajka tenkozobá |

Larus melanocephalus | čajka čiernohlavá |

Larus minutus | čajka malá |

Xema sabini | čajka |

Sterna nilotica | rybár krátkozobý |

Sterna caspia | rybár veľkozobý |

Sterna maxima | rybár kráľovský |

Sterna bengalensis | rybár čiapočkatý |

Sterna bergii | rybár rýchly |

Sterna sandvicensis | rybár sivý |

Sterna dougallii | rybár štíhlozobý |

Sterna vittata | rybár rajský |

Sterna hirundo | rybár riečny |

Sterna paradisaea | rybár dlhochvostý |

Sterna albifrons | rybár bieločelý |

Sterna saundersi | rybár Saundersov |

Sterna balaenarum | rybár pobrežný |

Sterna repressa | rybár bielolíci |

Chlidonias hybridus | rybár bahenný |

Chlidonias leucopterus | rybár bielokrídly |

Chlidonias niger | rybár čierny |

RYNCHOPIDAE

Rynchops flavirostris | zobáľ podivný |

[1] Prijaté na druhom zasadnutí stretnutia zmluvných strán, ktoré sa konalo 25. – 27. septembra 2002 v Bonne v Nemecku.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

PLÁN AKTIVÍT [1]

1. Sféra aplikácie

1.1. Tento plán aktivít sa vzťahuje na populácie sťahovavých druhov vodného vtáctva uvedených v tabuľka 1 tejto prílohy (ďalej len "tabuľka 1").

1.2. Akýkoľvek odkaz na plán aktivít zahŕňa odkaz na priloženú tabuľku 1. Tabuľka 1 je integrálnou súčasťou tejto prílohy.

2. Druhová ochrana

2.1. Legislatívne opatrenia

2.1.1. Zmluvné strany, ktoré sú areálovými štátmi populácií zaradených do tabuľky 1 stĺpca A, im poskytnú ochranu podľa článku III ods. 2 písm. a) tejto dohody. Zmluvné strany s prihliadnutím na odsek 2.1.3 predovšetkým:

a) zakážu lov vtákov a vyberanie vajec z hniezd populácií týchto druhov na svojom území;

b) zakážu ich zámerné vyrušovanie, a to najmä v takých prípadoch, ak je vyrušovanie dôležitým faktorom pri záchrane ohrozených druhov;

c) zakážu držbu alebo využívanie a obchodovanie s jedincami alebo vajcami populácií týchto druhov, čo sa bude považovať za porušovanie zákazov ustanovených v písmene a), ako aj držbu alebo využívanie a obchodovanie s akýmikoľvek ľahko rozpoznateľnými časťami alebo derivátmi tiel jedincov a vajec týchto druhov vtákov.

Výnimkou sú populácie, ktoré sú zaradené do kategórie 2, resp. 3 tabuľky 1 stĺpca A alebo populácie, ktoré sú označené hviezdičkou; tieto populácie možno loviť pomocou povoľovania výnimiek pri dodržaní zásad trvale udržateľného využívania, a to predovšetkým v takých prípadoch, ak je ich lov súčasťou národných tradícií. Toto trvale udržateľné využívanie bude riadené prostredníctvom špeciálnych opatrení stanovených v pláne aktivít pre tieto druhy na primeranej medzinárodnej úrovni.

2.1.2. Zmluvné strany, ktoré sú areálovými štátmi populácií druhov zaradených do tabuľky 1 stĺpca B, budú regulovať odchyt dospelých jedincov a odber ich vajec z hniezd. Cieľom takých právnych opatrení bude zaistenie priaznivého ochranného štatútu pre tieto populácie a zabezpečenie stavu, keď akýkoľvek ich odchyt alebo ich iné využívanie bude trvale udržateľné a vždy založené na najkvalitnejších získaných informáciách o ich populačnej dynamike. S prihliadnutím na odsek 2.1.3 sa prijmú predovšetkým tieto právne opatrenia:

a) zakázať lov vtáctva populácií týchto druhov v rôznych štádiách reprodukcie, počas odchovávania potomstva a pri návrate na hniezdiská, ak ich lov má negatívny vplyv na ochranný štatút populácie;

b) regulovať metódy lovu;

c) stanoviť limity úlovkov tam, kde je to vhodné, a realizovať vhodnú kontrolu zameranú na dodržiavanie uvedených limitov;

d) zakázať držbu vtákov a vajec uvedených populácií, ich využívanie a obchodovanie s nimi, čo sa bude posudzovať podľa ustanovenia tohto odseku ako porušenie zákazu; tento postup sa vzťahuje aj na držbu akejkoľvek časti tela týchto vtákov alebo ich vajec, ich využívanie a obchodovanie s nimi.

2.1.3. Zmluvné strany sú oprávnené udeľovať výnimky zo zákazov ustanovených v odsekoch 2.1.1 a 2.1.2 bez ohľadu na ustanovenia článku III ods. 5 dohovoru, ak nie je možné žiadne iné uspokojivé riešenie, v týchto prípadoch:

a) pri predchádzaní vážnym škodám na úrode, vodnom a rybnom hospodárstve;

b) pri zabezpečovaní bezpečnosti letísk a iných verejných záujmov;

c) na vedecké a výchovné účely, prípadne s cieľom zlepšiť stanovištné a hniezdne podmienky populácií;

d) lov, chov alebo iné rozumné využívanie určitých druhov vtákov povoľovať len v obmedzenom množstve, na výberovej báze a za dodržania prísne kontrolovaných podmienok;

e) na účely rozšírenia propagácie a možností prežívania ohrozených populácií.

Tieto výnimky sú, pokiaľ ide o obsah, presne určené, priestorovo a časovo obmedzené a nespôsobia populáciám zaradeným do tabuľky 1 vážnu ujmu. Zmluvné strany budú o výnimkách udeľovaných podľa tohto opatrenia informovať sekretariát dohody v čo najkratšom čase.

2.2. Plán aktivít pre jednotlivé druhy

2.2.1. Zmluvné strany budú spolupracovať pri vypracúvaní a realizácii medzinárodných plánov aktivít pre jednotlivé druhy zameraných na ochranu populácií druhov zaradených do kategórie 1 tabuľky 1 stĺpca A a pre tie populácie druhov, ktoré sú v tabuľke 1 stĺpci A označené hviezdičkou. Sekretariát dohody bude koordinovať vypracúvanie, zosúladenie a realizovanie uvedených plánov.

2.2.2. Zmluvné strany vypracujú a budú realizovať národné plány aktivít zamerané na ochranu populácií druhov v tabuľke 1 zaradených do stĺpca A s dôrazom na zlepšenie celkového ochranného štatútu. Národné plány budú obsahovať opatrenia pre tie populácie, ktoré sú v tabuľke 1 označené hviezdičkou. Ak to bude vhodné, do úvahy sa budú brať aj prípady náhodného odlovenia vtákov v dôsledku nesprávnej identifikácie druhu.

2.3. Opatrenia pre stavy ohrozenia

Tam, kde to bude možné a užitočné z hľadiska vzájomnej spolupráce, budú zmluvné strany vypracúvať a uskutočňovať opatrenia pre naliehavé prípady pre populácie zaradené do tabuľky 1. Tieto opatrenia sa budú realizovať v prípade výskytu mimoriadne nepriaznivých alebo kritických podmienok v ktorejkoľvek oblasti pôsobnosti dohody.

2.4. Obnova populácií

Zmluvné strany budú venovať maximálnu pozornosť obnove populácií druhov zaradených do tabuľky 1 na miestach ich tradičného výskytu, na ktorých sa už nevyskytujú. Budú sa usilovať vypracovať a realizovať podrobný plán obnovy pôvodných populácií založený na vedeckých poznatkoch. Tieto plány na obnovu by mali byť integrálnou súčasťou národných plánov a tam, kde je to vhodné, aj medzinárodných plánov aktivít na ochranu jednotlivých druhov. Súčasťou plánu na obnovu populácií by malo byť posudzovanie vplyvu na životné prostredie, ktorého výsledky by mali byť dostupné širokej verejnosti. Zmluvné strany budú v predstihu informovať sekretariát dohody o všetkých programoch obnovy populácií uvedených v tabuľke 1.

2.5. Introdukcie

2.5.1. Ak to zmluvné strany budú považovať za potrebné, zakážu introdukciu (zavádzanie) nepôvodných druhov živočíchov a rastlín, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na populácie druhov vtáctva zaradených do tabuľky 1.

2.5.2. Ak to zmluvné strany budú považovať za potrebné, budú vyžadovať realizáciu vhodných opatrení, aby nedochádzalo k náhodnému úniku chovaného vtáctva patriaceho k nepôvodným druhom do voľnej prírody.

2.5.3. Zmluvné strany v rozsahu, ktorý uznajú za vhodný a primeraný, podniknú opatrenia vrátane lovu, ktoré zabezpečia, aby nepôvodné druhy, respektíve krížence, ktoré už na území boli zavedené, nepredstavovali potenciálne nebezpečenstvo pre populácie druhov zaradených do tabuľky 1.

3. Ochrana prirodzených stanovíšť

3.1. Katalógy prirodzených stanovíšť

3.1.1. Zmluvné strany, a ak to bude potrebné, aj v spolupráci s kompetentnými medzinárodnými organizáciami, vypracujú a zverejnia národné katalógy stanovíšť nachádzajúcich sa na ich území, ktoré sú významné z hľadiska populácií zaradených do tabuľky 1.

3.1.2. Zmluvné strany sa budú snažiť ako svoj prvoradý cieľ označiť všetky medzinárodne a národne významné stanovištia populácií zaradených do tabuľky 1.

3.2. Ochrana oblastí

3.2.1. Zmluvné strany sa budú usilovať o vytvorenie chránených oblastí s cieľom chrániť stanovištia populácií druhov zaradených do tabuľky 1. Taktiež sa budú usilovať vypracovať a uplatňovať programy starostlivosti pre tieto stanovištia.

3.2.2. Osobitnú ochranu zmluvné strany poskytnú tým mokradiam, ktoré spĺňajú medzinárodne uznávané kritériá pre mokrade medzinárodného významu.

3.2.3. Zmluvné strany sa budú usilovať múdro a trvale udržateľne využívať mokrade nachádzajúce sa na ich území. Predovšetkým sa budú usilovať zabrániť degradácii a úbytku stanovíšť populácií druhov zaradených do tabuľky 1 realizovaním vhodných regulačných a kontrolných opatrení, ako aj zavádzaním vhodných noriem. Budú sa usilovať najmä:

a) prijímať regulačné opatrenia, ktoré sú v súlade s medzinárodne schválenými normami na používanie chemikálií v poľnohospodárstve, na používanie pesticídov a na likvidáciu odpadových vôd s cieľom minimalizovať ich nepriaznivý vplyv na populácie druhov zaradených do tabuľky 1;

b) pripraviť a distribuovať informačné materiály publikované v príslušných jazykoch, kde budú uvedené regulačné, normatívne a kontrolné opatrenia spolu s prínosom týchto opatrení pre obyvateľstvo a živé organizmy.

3.2.4. Zmluvné strany sa budú usilovať vypracovať strategické postupy pri ochrane prirodzených stanovíšť všetkých populácií zahrnutých do tabuľky 1 vrátane stanovíšť druhov s rozptýlenejším rozšírením populácie.

3.3. Rehabilitácia a obnovenie populácie

Zmluvné strany sa budú usilovať, ak to bude vhodné a uskutočniteľné, revitalizovať alebo obnovovať oblasti, ktoré boli v minulosti významné pre populáciu druhov zaradených do tabuľky 1.

4. Riadenie ľudských aktivít

4.1. Lov

4.1.1. Zmluvné strany budú spolupracovať v snahe dosiahnuť, aby ich právne predpisy regulujúce lov obsahovali zásady trvale udržateľného využívania v zmysle tohto plánu aktivít, pričom budú zohľadňovať celé geografické územie rozšírenia populácií vodného vtáctva, ako aj obdobia ich individuálneho vývoja.

4.1.2. Zmluvné strany budú informovať sekretariát dohody o právnych opatreniach týkajúcich sa lovu druhov zaradených do tabuľky 1.

4.1.3. Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu zameranú na vypracovanie spoľahlivého a zharmonizovaného systému zberu štatistických údajov o úlovkoch s cieľom posúdiť ročné úlovky druhov zaradených do tabuľky 1. Sekretariátu dohody sa budú zasielať odhady celkového ročného úlovku jednotlivých populácií, ak to bude potrebné.

4.1.4. Zmluvné strany budú pri love v mokradiach postupne do roku 2000 obmedzovať používanie toxického streliva obsahujúceho olovo.

4.1.5. Zmluvné strany rozpracujú a budú realizovať opatrenia na obmedzenie, prípadne úplné zakázanie používania otrávených návnad.

4.1.6. Zmluvné strany rozpracujú a budú realizovať opatrenia na obmedzenie, prípadne úplné zamedzenie ilegálneho lovu.

4.1.7. Tam, kde to bude vhodné, zmluvné strany budú pôsobiť na poľovníkov na národnej úrovni, a ak to bude možné, aj na medzinárodnej úrovni, aby vytvárali poľovné združenia, kluby a organizácie, ktorých poslaním bude usmerňovať ich činnosť smerom k trvalej udržateľnosti.

4.1.8. Zmluvné strany vypracujú požiadavky na overovanie kvalifikácie poľovníkov, ktoré bude zahŕňať aj identifikáciu vtáčích druhov.

4.2. Ekoturizmus

4.2.1. Na miestach, kde to bude vhodné, zmluvné strany sa budú usilovať podporiť spoluprácu medzi ochranárskymi a turistickými organizáciami s cieľom rozvíjať citlivú a vhodnú ekoturistiku na území mokradí, v ktorých sa sústreďujú populácie druhov zaradených do tabuľky 1.

4.2.2. Zmluvné strany v spolupráci s kompetentnými medzinárodnými organizáciami sa budú usilovať o posúdenie nákladov a prínosov súvisiacich s ekoturistikou v mokradiach, v ktorých sú sústredené populácie druhov zaradených do tabuľky 1. Výsledky posudkov budú konzultovať so sekretariátom dohody.

4.3. Iné ľudské aktivity

4.3.1. Zmluvné strany budú realizovať proces posudzovania vplyvov na životné prostredie predovšetkým takých navrhovaných činností, ktoré môžu viesť ku konfliktom medzi záujmami človeka a populáciami druhov zaradených do tabuľky 1, a to hlavne v oblastiach spomenutých v odseku 3.2. Výsledky procesu posudzovania by mali byť dostupné širokej verejnosti.

4.3.2. Zmluvné strany sa budú usilovať zhromažďovať informácie o škodách na úrode poľnohospodárskych plodín a v rybolove spôsobených populáciami druhov zaradených do tabuľky 1 a správy o výsledkoch budú zasielať na sekretariát dohody.

4.3.3. Zmluvné strany budú spolupracovať s cieľom zosúladiť vhodné postupy minimalizácie škôd predovšetkým na poľnohospodárskych plodinách a v rybolove, spôsobovaných populáciami vymenovanými v tabuľke 1, pričom budú brať do úvahy aj skúsenosti zaznamenané kdekoľvek vo svete.

4.3.4. Zmluvné strany budú spolupracovať pri rozvíjaní plánov aktivít orientovaných na populácie druhov, ktoré môžu spôsobiť vážne škody predovšetkým na poľnohospodárskych plodinách a v rybolove. Sekretariát dohody bude koordinovať vývoj, harmonizáciu a realizáciu týchto plánov.

4.3.5. Zmluvné strany budú pri plánovaní výstavby a konštrukcií zariadení, ako to len bude možné, brať do úvahy environmentálne riešenia s cieľom minimalizovať nepriaznivé vplyvy na populácie druhov zaradených do tabuľky 1, podniknú kroky na minimalizáciu vplyvov už existujúcich stavieb a konštrukcií s viditeľným negatívnym vplyvom na populácie druhov zaradených do tabuľky 1.

4.3.6. Zmluvné strany sa budú usilovať o realizáciu opatrení na minimalizáciu rušivých vplyvov aktivít človeka, ktoré by mohli mať vplyv na ohrozenie ochranného štatútu druhov vodného vtáctva. Prípadné opatrenia môžu zahŕňať okrem iného vytvorenie zón pokoja v chránených územiach, kam nebude povolený vstup.

5. Výskum a monitorovanie

5.1. Zmluvné strany budú realizovať výskum predovšetkým v málo známych územiach, v ktorých sa môžu podstatnou mierou sústreďovať populácie druhov zaradených do tabuľky 1. Výsledky týchto prieskumov sa budú zverejňovať.

5.2. Zmluvné strany budú priebežne monitorovať populácie druhov zaradených do tabuľky 1. Výsledky týchto monitorovaní sa budú zverejňovať alebo zasielať príslušným medzinárodným organizáciám, aby mohli zabezpečiť sumarizáciu reálnych stavov populácií.

5.3. Zmluvné strany budú spolupracovať pri zdokonaľovaní metód zisťovania populačných trendov ako jedného z kritérií určovania stupňa ochrany populácií.

5.4. Zmluvné strany budú rozvíjať vzájomnú spoluprácu s cieľom určiť migračné trasy všetkých populácií druhov zaradených do tabuľky 1, pritom budú využívať poznatky o hniezdnom a mimohniezdnom období týchto druhov, rovnako aj výsledky sčítania, a budú sa podieľať na koordinovaných programoch krúžkovania vtáctva.

5.5. Zmluvné strany sa budú usilovať o realizáciu spoločných výskumných projektov v oblasti ekológie, populačnej dynamiky druhov z tabuľky 1, ich prirodzených stanovíšť s cieľom zistiť ich špecifické požiadavky, ako aj najvhodnejšie postupy na ich ochranu a manažment.

5.6. Zmluvné strany sa budú snažiť vypracúvať štúdie o dôsledkoch úbytku mokradí, o ich narúšaní a degradácii zamerané na únosnosť mokradí využívaných populáciami druhov zaradených do tabuľky 1.

5.7. Zmluvné strany sa budú snažiť vypracovať štúdie zamerané na hodnotenie vplyvu lovu a obchodu s populáciami druhov zaradených do tabuľky 1 a na posúdenie významu týchto foriem využívania pre miestnu a národnú ekonomiku.

5.8. Zmluvné strany sa budú snažiť spolupracovať s relevantnými medzinárodnými organizáciami, budú podporovať výskum a monitorovanie.

6. Výchova a informácie

6.1. Zmluvné strany vypracujú vzdelávacie programy, ktoré zaistia, ak to bude potrebné, aby pracovníci zodpovední za plnenie tohto plánu aktivít mali dostatok znalostí pre účinnú realizáciu plánu aktivít.

6.2. V snahe rozvíjať vzdelávacie programy a zabezpečiť ich vzdelávacími materiálmi zmluvné strany budú spolupracovať navzájom a rovnako aj so sekretariátom dohody.

6.3. Zmluvné strany sa budú usilovať o vypracúvanie programov, informačných materiálov a mechanizmov potrebných na zvyšovanie úrovne vedomostí širokej verejnosti o cieľoch, ustanoveniach a o obsahu plánu aktivít. Osobitná pozornosť bude zameraná na obyvateľstvo žijúce vnútri, prípadne v okolí významných mokradí (poľovníkov, rybárov, turistov atď.), miestne úrady a osoby s rozhodovacími právomocami.

6.4. Zmluvné strany zrealizujú špecifické informačné kampane medzi verejnosťou o ochrane populácií druhov zaradených do tabuľky 1.

7. Plnenie plánu aktivít

7.1. Pri plnení tohto plánu aktivít budú zmluvné strany venovať najväčšiu pozornosť populáciám, ktoré sú zaradené do tabuľky 1 stĺpca A.

7.2. V prípade, že sa na území zmluvnej strany vyskytuje viac populácií ako jedna populácia rovnakého druhu z tabuľky č. 1, táto zmluvná strana bude zabezpečovať ochranárske opatrenia vhodné pre populáciu či populácie s najmenej priaznivým ochranným štatútom.

7.3. Sekretariát dohody v spolupráci s technickým výborom a za účasti expertov z areálových štátov spoločne vypracujú smernice pre ochranu podľa článku IV ods. 4 tejto dohody, ktoré pomôžu zmluvným stranám pri napĺňaní plánu aktivít. Sekretariát dohody bude zaisťovať, ak to bude možné, zosúladenie so smernicami prijatými inými medzinárodnými dohovormi. Tieto ochranárske smernice sa zamerajú hlavne na zavádzanie princípov trvale udržateľného využívania. Okrem iného budú obsahovať:

a) plán aktivít pre jednotlivé druhy;

b) opatrenia použiteľné v prípade výnimočných situácií;

c) metódy manažmentu stanovíšť, metódy inventarizačných prieskumov;

d) postupy pre vyvážený lov;

e) obchod s vodným vtáctvom;

f) turistiku;

g) opatrenia na znižovanie hospodárskych strát;

h) metodiky monitorovania vodného vtáctva.

7.4. Sekretariát dohody v spolupráci s technickým výborom a so zmluvnými stranami bude koordinovať prípravu sérií medzinárodných správ potrebných na realizáciu plánu aktivít. Správy budú obsahovať:

a) správy o stavoch a vývojových trendoch populácií;

b) posudzovanie nedostatkov v informáciách získavaných z prieskumov;

c) prehľad o sieťach stanovíšť využívaných jednotlivými populáciami vrátane správy o stave každého z týchto stanovíšť a o opatreniach podniknutých na ich využívanie;

d) prehľad legislatívnych opatrení regulujúcich v jednotlivých štátoch lov a obchod s druhmi z prílohy 2 k tejto dohode;

e) prehľad o stave príprav a realizácii plánu aktivít pre jednotlivé druhy;

f) prehľad o revitalizačných projektoch

a

g) prehľad o stave populácií nepôvodných druhov a krížencov.

7.5. Sekretariát dohody vyvinie maximálne úsilie na to, aby sa takéto prehľady dopĺňali novými informáciami v obdobiach nie dlhších ako tri roky.

7.6. Technický výbor bude posudzovať smernice a prehľady pripravované podľa bodov 7.3 a 7.4, bude formulovať návrhy odporúčaní a rezolúcií viažucich sa na ich vypracúvanie, obsah a realizáciu. Tieto smernice a prehľady sa budú predkladať na posúdenie a na rozhodnutie zhromaždeniu zmluvných strán.

7.7. Sekretariát dohody bude pravidelne posudzovať potenciálne mechanizmy potrebné na uvoľňovanie dodatočných zdrojov (finančných prostriedkov a technickej pomoci) potrebných na realizáciu tohto plánu aktivít, ďalej bude o nich informovať na každom riadnom zasadaní zmluvných strán.

TABUĽKA 1

ŠTATÚT POPULÁCIÍ SŤAHOVAVÉHO VODNÉHO VTÁCTVA [1]

Kľúč na klasifikáciu

Nasledujúci kľuč k tabuľke 1 je základom na realizovanie plánu aktivít:

Stĺpec A

Kategória 1: a) druhy zaradené do prílohy 1 k Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov;

b) druhy označené ako ohrozené v zozname ohrozených vtákov sveta (Birdlife International 2000)

alebo

c) populácie, ktorých stavy sú nižšie ako 10000 jedincov.

Kategória 2: Populácie, ktorých stavy sú od 10000 do 25000 jedincov.

Kategória 3: Populácie, ktorých stavy sú od 25000 do 100000 jedincov a môžu byť ohrozené z dôvodov:

a) sústreďovania sa populácií na malom počte stanovíšť v ktoromkoľvek zo štádií svojho ročného cyklu;

b) závislosti od stanovíšť, ktoré sú ohrozené;

c) dlhodobého poklesu stavu populácií;

d) extrémnych fluktuácií v populačnej hustote alebo ich vývojových trendov.

Pokiaľ ide o druhy uvedené v kategórii 2 a 3, pozri odsek 2.1.1 plánu aktivít, ktorý sa nachádza v prílohe III k dohode.

Stĺpec B

Kategória 1: Populácie, ktorých stavy sú od 25000 do 100000 jedincov a nespĺňajú podmienky na zaradenie do stĺpca A.

Kategória 2: Populácie, ktorých stavy sú vyššie ako 100000 jedincov a môžu byť ohrozené z dôvodov:

a) sústreďovania sa populácií na malom počte stanovíšť v ktoromkoľvek zo štádií svojho ročného cyklu;

b) závislosti od stanovíšť, ktoré sú ohrozené;

c) dlhodobého poklesu stavu populácií;

d) extrémnych fluktuácií v populačnej hustote alebo ich vývojových trendov.

Stĺpec C

Kategória 1: Populácie, ktorých stavy sú vyššie ako 100000 jedincov a ktoré by mohli významne prospievať vďaka medzinárodnej spolupráci, ale nespĺňajú podmienky na zaradenie do stĺpcov A alebo B.

Revízia tabuľky 1

Tabuľku bude:

a) pravidelne skúmať Technický výbor v súlade s článkom VII ods. 3 písm. b) tejto dohody

a

b) ak to bude potrebné, bude sa pozmeňovať na zhromaždení zmluvných strán v súlade s článkom VI ods. 9 písm. d) tejto dohody na základe takýchto prieskumov.

Definície geografických pojmov použitých pri vylíšení jednotlivých oblastí

Severná Afrika Alžírsko, Egypt, Líbia, Maroko, Tunisko

Západná Afrika Benin, Burkina Faso, Kamerun, Čad, Pobrežie Slonoviny, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Libéria, Mali, Mauritánia, Niger, Nigéria, Senegal, Siera Leone, Togo

Východná Afrika Burundi, Džibutsko, Eritrea, Etiópia, Keňa, Rwanda, Somálsko, Sudán, Uganda, Tanzánia

Severovýchodná Afrika Džibutsko, Egypt, Eritrea, Etiópia, Somálsko, Sudán

Južná Afrika Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambik, Namíbia, Južná Afrika, Svazijsko, Zambia, Zimbabwe

Stredná Afrika Kamerun, Stredoafrická republika, Konžská republika, Konžská demokratická republika, Rovníková Guinea, Gabon, Svätý Tomáš a Princov ostrov

Subsaharská Afrika všetky africké štáty ležiace na juh od Sahary

Tropická Afrika všetky štáty subsaharskej Afriky okrem Lesotha, Namíbie, Južnej Afriky a Svazijska

Západný Palearktik oblasť zadefinovaná podľa Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa (Cramp & Simmons 1977)

Severozápadná Európa Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Island, Írsko, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Západná Európa severozápadná Európa a Portugalsko a Španielsko

Severovýchodná Európa severná časť Ruskej federácie západne od Uralu

Východná Európa Bielorusko, Ruská federácia západne od Uralu, Ukrajina

Stredná Európa Rakúsko, Česká republika, Estónsko, Nemecko, Maďarsko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Poľsko, Ruská federácia – oblasť pri Fínskom zálive a Kaliningrade, Slovensko, Švajčiarsko

Severný Atlantik Faerské ostrovy, Grónsko, Island, Írsko, Nórsko, severozápadné pobrežie Ruskej federácie, Svalbard, Spojené kráľovsko Veľkej Británie a Severného Írska

Východný Atlantik atlantické pobrežie Európy a severnej Afriky od severného Nórska až po Maroko

Západná Sibír Ruská federácia východne od Uralu až po rieku Jenisej a južne až k hraniciam s Kazachstanom

Stredná Sibír Ruská federácia od rieky Jenisej až po východnú hranicu polostrova Tajmýr a južne až k pohoriu Altaj

Západné Stredozemné more Alžírsko, Francúzsko, Taliansko, Malta, Monako, Maroko, Portugalsko, San Maríno, Španielsko, Tunisko

Východné Stredozemné more Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Cyprus, Egypt, Grécko, Izrael, Libanon, Líbia, Slovinsko, Sýrska arabská republika, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Turecko, Juhoslávia

Čierne more Arménsko, Bulharsko, Gruzínsko, Moldavsko, Rumunsko, Ruská federácia, Turecko, Ukrajina

Kaspické more Azerbajdžan, Irán, Kazachstan, Ruská federácia, Turkménsko, Uzbekistan

Juhozápadná Ázia Bahrajn, Irán, Irak, Izrael, Jordánsko, Kazachstan, Kuvajt, Libanon, Omán, Katar, Saudská Arábia, Sýrska arabská republika, východné Turecko, Turkménsko, Spojené arabské emiráty, Uzbekistan, Jemen

Západná Ázia západná časť Ruskej federácie východne od Uralu a štátov oblasti Kaspického mora

Stredná Ázia Afganistan, Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Turkménsko, Uzbekistan

Južná Ázia Bangladéš, Bhután, India, Maldivy, Nepál, Pakistan, Srí Lanka.

Vysvetlivky ku skratkám a symbolom:

hniez : hniezdenie populácie

zim : zimovanie populácie

S : severná

V : východná

J : južná

Z : západná

SV : severovýchodná

SZ : severozápadná

JV : juhovýchodná

JZ : juhozápadná

() Status populácie nie je známy. Ochranný status sa odhaduje.

* Tie populácie, ktoré sú označené hviezdičkou, môžu sa v prípadoch, ak je ich lov súčasťou národných tradícií, loviť pomocou povoľovania výnimiek naďalej pri dodržaní zásad trvale udržateľného využívania (pozri odsek 2.1.1 prílohy III k dohode).

Poznámky

1. Údaje o populácii, ktoré sa použili pri zostavovaní tabuľky 1, čo najvierohodnejšie korešpondujú s potenciálnym počtom jedincov hniezdnych populácií vyskytujúcich sa na uzemí, na ktoré sa dohoda vzťahuje. Stanovený status vychádza z najlepších dostupných publikovaných populačných odhadov.

2. Skratky (bre) alebo (win) slúžia pri vymenovaní jednotlivých populácií výhradne len na ich identifikáciu. Skratky neurčujú sezónne obmedzenie opatrení vyplývajúcich z textu dohody a jej plánu aktivít.

3. Pri identifikácii jednotlivých populácii sa vychádzalo z tretieho vydania publikácie Waterbird Population Estimates – Početnosti populácií vodného vtáctva.

4. Lomkou (/) sú oddelené hniezdne oblasti od uzemí, ktoré sa využívajú na zimovanie.

5. Ak je populácia niektorého z druhov zaradených v tabuľke 1 zaradená do viacerých kategórií, vzťahujú sa povinnosti vyplývajúce z plánu aktivit na najprísnejšiu z uvedených kategórií.

| A | B | C |

SPHENISCIDAE

Spheniscus demersus

–Južná Afrika | 1b | 2a 2c | |

GAVIIDAE

Gavia stellata

–SZ Európa (zim) | | 2c | |

–Kaspické more, Čierne more/V Stredozemné more (zim) | | (1) | |

Gavia arctica arctica

–Z Sibír/Európa | | 2c | |

Gavia arctica suschkini

–Stredná Sibír/Kaspické more | | | (1) |

Gavia immer

–Európa (zim) | 1c | | |

Gavia adamsii

–S Európa (zim) | 1c | | |

PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis ruficollis

–Európa a severozápadná Afrika | | | 1 |

Podiceps cristatus cristatus

–severozápadná a západná Európa | | | 1 |

–Čierne more a Stredozemné more (zim) | | | 1 |

–Kaspické more a juhozápadná Ázia (zim) | 2 | | |

Podiceps grisegena grisegena

–severozápadná Európa (zim) | | 1 | |

–Čierne more a Stredozemné more (zim) | | (1) | |

–Kaspické more (zim) | 2 | | |

Podiceps cristatus infuscatus

–východná Afrika (od Etiópie po S Zambiu) | 1c | | |

–Južná Afrika | 1c | | |

Podiceps auritus auritus

–severozápadná Európa (veľkozobá) | 1c | | |

–severovýchodná Európa (malozobá) | | 1 | |

–Kaspické more a J Ázia (zim) | 2 | | |

Podiceps nigricollis nigricollis

–Európa/J a západná Európa a severná Afrika | | | 1 |

–Západná Ázia/Juhozápadná a J Ázia | | 1 | |

Podiceps nigricollis gurneyi

–Južná Afrika | 2 | | |

PELECANIDAE

Pelecanus onocrotalus

–Južná Afrika | 2 | | |

–západná Afrika | | 1 | |

–východná Afrika | | | 1 |

–Európa a západná Ázia (hniez) | 1a 3c | | |

Pelecanus rufescens

–tropická Afrika a JZ Arabský polostrov | | 1 | |

Pelecanus crispus

–Čierne more a Stredozemné more (zim) | 1a 1c | | |

–Juhozápadná Ázia a J Ázia (zim) | 1a 2 | | |

SULIDAE

Sula (Morus) capensis

–Južná Afrika | 1b | 2a 2c | |

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax coronatus

–Pobrežie juhozápadnej Afriky | 1c | | |

Phalacrocorax pygmeus

–Čierne more a Stredozemné more | | 1 | |

–juhozápadná Ázia | | 1 | |

Phalacrocorax neglectus

–pobrežie juhozápadnej Afriky | 1b 1c | | |

Phalacrocorax carbo carbo

–severozápadná Európa | | | 1 |

Phalacrocorax carbo sinensis

–severná a stredná Európa | | | 1 |

–Čierne more a Stredozemné more | | | 1 |

–západná a juhozápadná Ázia | | | (1) |

Phalacrocorax carbo lucidus

–pobrežie západnej Afriky | | 1 | |

–stredná a východná Afrika | | | 1 |

–pobrežie južnej Afriky | 2 | | |

Phalacrocorax nigrogularis

–Záliv a Arabské more | 1b | 2a 2c | |

Phalacrocorax capensis

–pobrežie južnej Afriky | | 2a 2c | |

ARDEIDAE

Egretta ardesiaca

–subsaharská Afrika | 3c | | |

Egretta vinaceigula

–Južná–Stredná Afrika | 1b 1c | | |

Egretta garzetta garzetta

–subsaharskáAfrika | | | (1) |

–Európa, Čierne more a Stredozemné more/Z a stredná Afrika | | | 1 |

–západná Ázia/JZ Ázia, SV a východná Afrika | | (1) | |

Egretta gularis gularis

–západná Afrika | | (1) | |

Egretta gularis schistacea

–severovýchodná Afrika a Červené more | | (1) | |

–juhozápadná Ázia a J Ázia | 2 | | |

Egretta dimorpha

–pobrežie východnej Afriky | 2 | | |

Ardea cinerea cinerea

–subsaharská Afrika | | | 1 |

–Európa a severná Afrika (hniez) | | | 1 |

–západná a juhozápadná Ázia (hniez) | | | (1) |

Ardea melanocephala

–subsaharská Afrika | | | (1) |

Ardea purpurea purpurea

–tropická Afrika | | 1 | |

–západná Európa a západné Stredozemné more/západná Afrika | 2 | | |

–východná Európa a juhozápadná Ázia/subsaharská Afrika | | (2c) | |

Casmerodius albus albus

–Z, stredná a JV Európa/Čierne more a Stredozemné more | 2 | | |

–západná Ázia/juhozápadná Ázia | | (1) | |

Casmerodius albus melanorhynchos

–subsaharská Afrika a Madagaskar | | | (1) |

Mesophoyx intermedia brachyrhyncha

–subsaharskáAfrika | | 1 | |

Bubulcus ibis ibis

–Južná Afrika | | | 1 |

–tropická Afrika | | | 1 |

–juhozápadná Európa a severozápadná Afrika | | | 1 |

–východné Stredozemné more a juhozápadná Ázia | 2 | | |

Ardeola ralloides ralloides

–Stredozemné more, Čierne more a S Afrika/subsaharská Afrika | 3c | | |

–západná a juhozápadná Ázia/subsaharská Afrika | | (1) | |

Ardeola ralloides paludivaga

–subsaharská Afrika a Madagaskar | | | (1) |

Ardeola idae

–Madagaskar a Aldabra/stredná a východná Afrika | 1b 1c | | |

Ardeola rufiventris

–tropická východná a južná Afrika | | (1) | |

Nycticorax nycticorax nycticorax

–subsaharská Afrika a Madagaskar | | (1) | |

–Európa a SZ Afrika/Stredozemné more a Afrika | | 2c | |

–západná Ázia/JZ Ázia a SV Afrika | | (1) | |

Ixobrychus minutus minutus

–Európa a severná Afrika/subsaharská Afrika | | 2c | |

–západná a juhozápadná Ázia/subsaharská Afrika | | (1) | |

Ixobrychus minutus payesii

–subsaharská Afrika | | (1) | |

Ixobrychus sturmii

–subsaharská Afrika | | (1) | |

Botaurus stellaris stellaris

–Európa (hniez) | 3c | | |

–juhozápadná Ázia (zim) | 2 | | |

Botaurus stellaris capensis

–Južná Afrika | 1c | | |

CICONIIDAE

Mycteria ibis

–subsaharská Afrika (okrem Madagaskaru) | | 1 | |

Anastomus lamelligerus lamelligerus

–subsaharská Afrika | | | 1 |

Ciconia nigra

–Južná Afrika | 1c | | |

–juhozápadná Európa/západná Afrika | 1c | | |

–stredná a východná Európa/subsaharskáAfrika | 2 | | |

Ciconia abdimii

–subsaharská Afrika a JZ Arábia | | (2c) | |

Ciconia episcopus microscelis

–subsaharská Afrika | | (1) | |

Ciconia ciconia ciconia

–Južná Afrika | 1c | | |

–Ibéria a severozápadná Afrika/subsaharskáAfrika | 3b | | |

–stredná a východná Európa/subsaharská Afrika | | | 1 |

–západná Ázia/juhozápadná Ázia | 2 | | |

Leptoptilos crumeniferus

–subsaharská Afrika | | | 1 |

BALAENICIPITIDAE

Balaeniceps rex

–stredná tropická Afrika | 1c | | |

THRESKIORNITHIDAE

Plegadis falcinellus falcinellus

–subsaharská Afrika (hniez) | | | 1 |

–Čierne more a Stredozemné more/západná Afrika | 3c | | |

–juhozápadná Ázia/východná Afrika | | (1) | |

Geronticus eremita

–Maroko | 1a 1b 1c | | |

–juhozápadná Ázia | 1a 1b 1c | | |

Threskiornis aethiopicus aethiopicus

–subsaharská Afrika | | | 1 |

–Irak a Irán | 1c | | |

Platalea leucorodia leucorodia

–západná Európa/západné Stredozemné more a západná Afrika | 1c | | |

–stredná a JV Európa/Stredozemné more a tropická Afrika | 2 | | |

Platalea leucorodia archeri

–Červené more a Somálsko | 1c | | |

Platalea leucorodia balsaci

–pobrežie západnej Afriky (Mauritánia) | 1c | | |

Platalea leucorodia major

–západná Ázia/juhozápadná a J Ázia | 2 | | |

Platalea alba

–subsaharská Afrika | 2* | | |

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus ruber roseus

–západná Afrika | 3a | | |

–východná Afrika | 3a | | |

–Južná Afrika (po Madagaskar) | 3a | | |

–západné Stredozemné more | | 2a | |

–východné Stredozemné more, juhozápadná a J Ázia | | 2a | |

Phoenicopterus minor

–západná Afrika | 2 | | |

–východná Afrika | | 2a 2c | |

–Južná Afrika (po Madagaskar) | 3a | | |

ANATIDAE

Dendrocygna bicolor

–západná Afrika (od Senegalu po Čad) | | | (1) |

–východná a južná Afrika | | | (1) |

Dendrocygna viduata

–západná Afrika (od Senegalu po Čad) | | | 1 |

–východná a južná Afrika | | | 1 |

Thalassornis leuconotus leuconotus

–západná Afrika | 1c | | |

–východná a južná Afrika | 2* | | |

Oxyura leucocephala

–západné Stredozemné more (Španielsko a Maroko) | 1a 1b 1c | | |

–Alžírsko a Tunisko | 1a 1b 1c | | |

–východné Stredozemné more, Turecko a juhozápadná Ázia | 1a 1b 1c | | |

Oxyura maccoa

–východná Afrika | 1c | | |

–južná Afrika | 1c | | |

Cygnus olor

–severozápadná časť pevninskej časti Európy a stredná Európa | | | 1 |

–Čierne more | | 1 | |

–západná a Stredná Ázia/Kaspické more | | 2a 2d | |

Cygnus Cygnus

–Island/Veľká Británia a Írsko | 2 | | |

–severozápadná časť pevninskej časti Európy | | 1 | |

–S Európa a Z Sibír/Čierne more a V Stredozemné more | 2 | | |

–západná a stredná Sibír/Kaspické more | 2 | | |

Cygnus columbianus bewickii

–západná Sibír a SV Európa/severozápadná Európa | 3c | | |

–severná Sibír/Kaspické more | 1c | | |

Anser brachyrhynchus

–Východné Grónsko a Island/Veľká Británia | | 2a | |

–Svalbard/severozápadná Európa | | 1 | |

Anser fabalis fabalis

–severovýchodná Európa/severozápadná Európa | | 1 | |

Anser fabalis rossicus

–západná a stredná Sibír/SV a JZ Európa | | | (1) |

Anser fabalis johanseni

–západná a stredná Sibír/od Turkménska po Z Čínu | | | (1) |

Anser albifrons albifrons

–SZ Sibír s SV Európa/severozápadná Európa | | | 1 |

–západná Sibír/stredná Európa | 3c* | | |

–západná Sibír/Čierne more a Turecko | | | 1 |

–severná Sibír/Kaspické more a Irak | 2 | | |

Anser albifrons flavirostris

–Grónsko/Írsko a Veľká Británia | 3a* | | |

Anser erythropus

–S Európa a Z Sibír/Čierne more a Kaspické more | 1a 1b 2 | | |

Anser anser anser

–Island/Veľká Británia a Írsko | | 1 | |

–SZ Európa/juhozápadná Európa | | | 1 |

–stredná Európa/severná Afrika | | 1 | |

Anser anser rubrirostris

–Čierne more a Turecko | | 1 | |

–západná Sibír/Kaspické more a Irak | | | 1 |

Branta leucopsis

–Východné Grónsko/Škótsko a Írsko | | 1 | |

–Svalbard/juhozápadné Škótsko | 2 | | |

–Rusko/Nemecko a Holandsko | | | 1 |

Branta bernicla bernicla

–západná Sibír/západná Európa | | 2b 2c | |

Branta bernicla hrota

–Svalbard/Dánsko a Veľká Británia | 1c | | |

–Kanada a Grónsko/Írsko | 2 | | |

Branta ruficollis

–severná Sibír/Čierne more a Kaspické more | 1a 1b 3a | | |

Alopochen aegyptiacus

–západná Afrika | 2 | | |

–východná a Južná Afrika | | | 1 |

Tadorna ferruginea

–severozápadná Afrika | 1c | | |

–východné Stredozemné more a Čierne more/severo-východná Afrika | 2 | | |

–západná Ázia a Kaspické more/Irán a Irak | | 1 | |

Tadorna cana

–Južná Afrika | | 1 | |

Tadorna tadorna

–severozápadná Európa | | 2a | |

–Čierne more a Stredozemné more | 3c | | |

–západná Ázia/Kaspické more a Stredný východ | | 1 | |

Plectropterus gambensis gambensis

–západná Afrika | | | 1 |

–východná Afrika (od Sudánu po Zambiu) | | | 1 |

Plectropterus gambensis niger

–Južná Afrika | | 1 | |

Sarkidiornis melanotos melanotos

–západná Afrika | | 1 | |

–Južná a východná Afrika | | | 1 |

Nettapus auritus

–západná Afrika | 1c | | |

–Južná a východná Afrika | | | (1) |

Anas capensis

–východná Afrika (Rift Valley) | 1c | | |

–kotlina Čadského jazera2 | 1c | | |

–Južná Afrika (na severe po Angolu a Zambiu) | | | 1 |

Anas strepera strepera

–severozápadná Európa | | 1 | |

–severovýchodná Európa/Čierne more a Stredozemné more | | 2c | |

–západná Sibír/JZ Ázia a SV Afrika | | | (1) |

Anas penelope

–západná Sibír a SV Európa/SZ Európa | | | 1 |

–Z Sibír a SV Európa/Čierne more a Stredozemné more | | 2c | |

–západná Sibír/JZ Ázia a SV Afrika | | 2c | |

Anas platyrhynchos platyrhynchos

–severozápadná Európa | | | 1 |

–severná Európa/západné Stredozemné more | | | 1 |

–východná Európa/Čierne more a východné Stredozemné more | | 2c | |

–západna Sibír/juhozápadná Ázia | | | (1) |

Anas undulata undulata

–Južná Afrika | | | 1 |

Anas clypeata

–severozápadná a stredná Európa (zim) | | 1 | |

–Z Sibír, SV a V Európa/J Európa a západná Afrika | | 2c | |

–Z Sibír/JZ Ázia, SV a východná Afrika | | 2c | |

Anas erythrorhyncha

–Južná Afrika | | | 1 |

–východná Afrika | | | 1 |

–Madagaskar | 2 | | |

Anas acuta

–severozápadná Európa | | 1 | |

–Z Sibír, SV a V Európa/J Európa a západná Afrika | | 2c | |

–západná Sibír/JZ Azia a východná Afrika | | | (1) |

Anas querquedula

–západná Sibír a Európa/západná Afrika | | 2c | |

–západná Sibír/JZ Ázia, SV a východná Afrika | | | (1) |

Anas crecca crecca

–severozápadná Európa | | | 1 |

–Z Sibír a SV Európa/Čierne more a Stredozemné more | | | 1 |

–západná Sibír/JZ Ázia a SV Afrika | | 2c | |

Anas hottentota

–kotlina Čadského jazera | 1c | | |

–východná Afrika (na juhu po S Zambiu) | | 1 | |

–Južná Afrika (na severe po J Zambiu) | | 1 | |

Marmaronetta angustirostris

–západné Stredozemné more/západné Stredozemné more a západná Afrika | 1a 1b 1c | | |

–východné Stredozemné more | 1a 1b 1c | | |

–juhozápadná Ázia | 1a 1b 2 | | |

Netta rufina

–juhozápadná a stredná Európa/západné Stredozemné more | | 1 | |

–Čierne more a východné Stredozemné more | 3c | | |

–západná a Stredná Ázia/juhozápadná Ázia | | | 1 |

Netta erythrophthalma brunnea

–Južná a východná Afrika | | | 1 |

Aythya ferina

–severovýchodná Európa/severozápadná Európa | | | 1 |

–stredná a SV Európa/Čierne more a Stredozemné more | | | 1 |

–západná Sibír/juhozápadná Azia | | 2c | |

Aythya nyroca

–západné Stredozemné more/severná a západná Afrika | 1a 1c | | |

–východná Európa/V Stredozemné more a Sahelská Afrika | 1a 3c | | |

–západná Ázia/JZ Ázia a SV Afrika | 1a 3c | | |

Aythya fuligula

–severozápadná Európa (zim) | | | 1 |

–stredná Európa, Čierne more a Stredozemné more (zim) | | | 1 |

–západná Sibír/JZ Ázia a SV Afrika | | | (1) |

Aythya marila marila

–severná Európa/západná Európa | | | 1 |

–západná Sibír/Čierne more a Kaspické more | | | 1 |

Somateria mollissima mollissima

–Baltské more, Dánsko a Holandsko | | | 1 |

–Nórsko a Rusko | | | 1 |

Somateria mollissima borealis

–Svalbard a Ostrovy Františka Jozefa (hniez) | | 1 | |

Somateria spectabilis

–Východné Grónsko, SV Európa a západná Sibír | | | 1 |

Polysticta stelleri

–západná Sibír/severovýchodná Európa | 1a | 1 | |

Clangula hyemalis

–Island a Grónsko | | | 1 |

–západná Sibír/severná Európa | | | 1 |

Melanitta nigra nigra

–Z Sibír a S Európa/Z Európa a SZ Afrika | | 2a | |

Melanitta fusca fusca

–západná Sibír a severná Európa/SZ Európa | | 2a | |

–Čierne more a Kaspické more | 1c | | |

Bucephala clangula clangula

–severozápadná a stredná Európa (zim) | | | 1 |

–severovýchodná Európa/Jadranské more | | 1 | |

–západná Sibír a severovýchodná Európa/Čierne more | 2 | | |

–západná Sibír/Kaspické more | 2 | | |

Mergellus albellus

–severozápadná a stredná Európa (zim) | 3a | | |

–severovýchodná Európa/Čierne more a východné Stredozemné more | | 1 | |

–západná Sibír/juhozápadná Ázia | 3c | | |

Mergus serrator serrator

–severozápadná a stredná Európa (zim) | | | 1 |

–severovýchodná Európa/Čierne more a Stredozemné more | | 1 | |

–západná Sibír/juhozápadná a Stredná Ázia | 1c | | |

Mergus merganser merganser

–severozápadná a stredná Európa (zim) | | | 1 |

–severovýchodná Európa/Čierne more | 1c | | |

–západná Sibír/Kaspické more | 2 | | |

GRUIDAE

Balearica pavonina pavonina

–západná Afrika (od Senegalu po Čad) | 2 | | |

Balearica pavonina ceciliae

–východná Afrika (od Sudánu po Ugandu) | 3c | | |

Balearica regulorum regulorum

–Južná Afrika (na sever po Angolu a J Zimbabwe) | 1c | | |

Balearica regulorum gibbericeps

–východná Afrika (od Kene po Mozambik) | 3c | | |

Grus leucogeranus

–Irán (zim) | 1a 1b 1c | | |

Grus virgo

–Čierne more (Ukrajina)/severovýchodná Afrika | 1c | | |

–Turecko (hniez) | 1c | | |

–Kalmykia/severovýchodná Afrika | | 1 | |

Grus paradisea

–výbežok Južnej Afriky | 1b 2 | | |

Grus carunculatus

–stredná a Južná Afrika | 1b 1c | | |

Grus grus

–severozápadná Európa/Ibéria a Maroko | | 1 | |

–severovýchodná a stredná Európa/severná Afrika | | 1 | |

–východná Európa/Turecko, Stredný východ a SV Afrika | 3c | | |

–Turecko a Gruzínsko (hniez) | 1c | | |

–západná Sibír/J Ázia | | (1) | |

RALLIDAE

Sarothrura elegans elegans

–SV, východná a Južná Afrika | | | (1) |

Sarothrura elegans reichenovi

–S západná Afrika až stredná Afrika | | | (1) |

Sarothrura boehmi

–stredná Afrika | 1c | | |

Sarothrura ayresi

–Etiópia a Južná Afrika | 1a 1b 1c | | |

Rallus aquaticus aquaticus

–Európa a severná Afrika | | | 1 |

Rallus aquaticus korejewi

–západná Sibír/juhozápadná Azia | | | (1) |

Rallus caerulescens

–Južná a východná Afrika | | | (1) |

Crecopsis egregia

–subsaharská Afrika | | | (1) |

Crex crex

–Európa a západná Ázia/subsaharská Afrika | 1b | 2c | |

Amaurornis flavirostris

–subsaharská Afrika | | | 1 |

Porzana parva parva

–západná Eurázia/Afrika | | 2c | |

Porzana pusilla intermedia

–Európa (hniez) | 2 | | |

Porzana porzana

–Európa/Afrika | | 2c | |

Aenigmatolimnas marginalis

–subsaharská Afrika | (2) | | |

Porphyrio alleni

–subsaharská Afrika | | | (1) |

Gallinula chloropus chloropus

–Európa a severná Afrika | | | 1 |

–západná a juhozápadná Ázia | | | (1) |

Gallinula angulata

–subsaharská Afrika | | | (1) |

Fulica cristata

–subsaharská Afrika | | | 1 |

–Španielsko a Maroko | 1c | | |

Fulica atra atra

–severozápadná Európa (zim) | | | 1 |

–Čierne more a Stredozemné more (zim) | | | 1 |

–juhozápadná Ázia (zim) | | | (1) |

DROMADIDAE

Dromas ardeola

–severozápadný Indický oceán, Červené more a Záliv | 3a | | |

HAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus ostralegus

–Európa/J a Z Európa a SZ Afrika | | | 1 |

Haematopus ostralegus longipes

–JV Európa a Z Ázia/JZ Ázia a SV Afrika | | | (1) |

Haematopus moquini

–pobrežie Južnej Afriky | 1c | | |

RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus himantopus

–subsaharská Afrika (okrem juhu) | | | (1) |

–Južná Afrika ("meridionalis") | 2 | | |

–JZ Európa a severozápadná Afrika/západná Afrika | | 1 | |

–stredná Európa a V Stredozemné more/S-stredná Afrika | | 1 | |

–Z, stredná a JZ Ázia/JZ Ázia a SV Afrika | | (1) | |

Recurvirostra avocetta

–Južná Afrika | 2 | | |

–východná Afrika | | (1) | |

–západná Európa a severozápadná Afrika (hniez) | | 1 | |

–JV Európa, Čierne more a Turecko (hniez) | (3c) | | |

–západná a juhozápadná Ázia/východná Afrika | 2 | | |

BURHINIDAE

Burhinus senegalensis senegalensis

–západná Afrika | (2) | | |

Burhinus senegalensis inornatus

–severovýchodná a východná Afrika | (2) | | |

GLAREOLIDAE

Pluvianus aegyptius aegyptius

–západná Afrika | | (1) | |

–východná Afrika | (2) | | |

Glareola pratincola pratincola

–západná Európa a SZ Afrika/západná Afrika | 2 | | |

–Čierne more a východné Stredozemné more/východ Sahelskej oblasti | 2 | | |

–JZ Ázia/JZ Ázia a SV Afrika | | (1) | |

Glareola nordmanni

–JV Európa a západná Ázia/Južná Afrika | 3b 3c | | |

Glareola ocularis

–Madagaskar/východná Afrika | (2) | | |

Glareola nuchalis nuchalis

–východná a stredná Afrika | | (1) | |

Glareola nuchalis liberiae

–západná Afrika | (2) | | |

Glareola cinerea cinerea

–JV západná Afrika a stredná Afrika | (2) | | |

CHARADRIIDAE

Pluvialis apricaria apricaria

–Veľká Británia, Írsko, Dánsko, Nemecko a Baltské more (hniez) | 3c* | | |

Pluvialis apricaria altifrons

–Island a Faerské ostrovy/východné pobrežie Atlantiku | | | 1 |

–severná Európa/západná Európa a SZ Afrika | | | 1 |

–severná Sibír/Kaspické more a Malá Ázia | | (1) | |

Pluvialis fulva

–severná-stredná Sibír/J a JZ Ázia, SV Afrika | | (1) | |

Pluvialis squatarola

–Z Sibír a Kanada/Z Európa a Z Afrika | | | 1 |

–stredná a V Sibír/JZ Ázia, východná a Južná Afrika | | 1 | |

Charadrius hiaticula hiaticula

–severná Európa/Európa a severná Afrika | | 1 | |

Charadrius hiaticula psammodroma

–Kanada, Grónsko a Island/Z a J Afrika | | (2c) | |

Charadrius hiaticula tundrae

–SV Európa a Sibír/JZ Ázia, V a J Afrika | | | (1) |

Charadrius dubius curonicus

–Európa a severozápadná Afrika/západná Afrika | | | 1 |

–západná a juhozápadná Ázia/východná Afrika | | | (1) |

Charadrius pecuarius pecuarius

–Južná a východná Afrika | | | (1) |

–západná Afrika | | (1) | |

Charadrius tricollaris tricollaris

–Južná a východná Afrika | | | 1 |

Charadrius forbesi

–západná a stredná Afrika | | (1) | |

Charadrius pallidus pallidus

–Južná Afrika | 2 | | |

Charadrius pallidus venustus

–východná Afrika | 1c | | |

Charadrius alexandrinus alexandrinus

–západná Európa a západné Stredozemné more/západná Afrika | 3c | | |

–Čierne more a východné Stredozemné more/východná Sahelská Afrika | 3c | | |

–JZ a stredná Ázia/JZ Ázia a SV Afrika | | (1) | |

Charadrius marginatus mechowi

–Južná a východná Afrika | 2 | | |

–západná až západná-stredná Afrika | 2 | | |

Charadrius mongolus pamirensis

–západná-Stredná Ázia/JZ Ázia a východná Afrika | | (1) | |

Charadrius leschenaultii columbinus

–Turecko a JZ Ázia/V Stredozemné more a Červené more | 1c | | |

Charadrius leschenaultii crassirostris

–Kaspické more a JZ Ázia/Arabský poloostrov a SV Afrika | | (1) | |

Charadrius leschenaultii leschenaultii

–Stredná Ázia/východná a Južná Afrika | | (1) | |

Charadrius aziaticus

–JV Európa a západná Ázia/V a J-stredná Afrika | 3c | | |

Eudromias morinellus

–Európa/severozápadná Afrika | (3c) | | |

–Ázia/Stredný východ | | (1) | |

Vanellus vanellus

–Európa/Európa a severná Afrika | | 2c | |

–západná Ázia/juhozápadná Ázia | | | (1) |

Vanellus spinosus

–Čierne more a Stredozemné more (hniez) | | 1 | |

Vanellus albiceps

–západná a stredná Afrika | | (1) | |

Vanellus senegallus senegallus

–západná Afrika | | (1) | |

Vanellus senegallus solitanuus

–juhozápadná Afrika | | (1) | |

Vanellus senegallus lateralis

–východná a JV Afrika | | 1 | |

Vanellus lugubris

–Južná a západná Afrika | 2 | | |

–stredná a východná Afrika | 3c | | |

Vanellus melanopterus minor

–Južná Afrika | 1c | | |

Vanellus coronatus coronatus

–východná a Južná Afrika | | | 1 |

–stredná Afrika | (2) | | |

Vanellus s coronatus xerophilus

–juhozápadná Afrika | | (1) | |

Vanellus superciliosus

–západná a stredná Afrika | (2) | | |

Vanellus gregarius

–JV Európa a západná Ázia/severovýchodná Afrika | 1a 1b 1c | | |

–stredoázijské republiky/SZ India | 1a 1b 1c | | |

Vanellus leucurus

–JZ Ázia/JZ Ázia a severovýchodná Afrika | 2 | | |

–stredoázijské republiky/J Ázia | | (1) | |

SCOLOPACIDAE

Scolopax rusticola

–Európa/J a Z Európa a severná Afrika | | | 1 |

–západná Sibír/juhozápadná Ázia (Kaspické more) | | | (1) |

Gallinago stenura

–severná Sibír/J Ázia a východná Afrika | | | (1) |

Gallinago media

–Škandinávia/pravdepodobne západná Afrika | | 1 | |

–západná Sibír a SV Európa/JV Afrika | | 2c | |

Gallinago gallinago gallinago

–Európa/J a Z Európa a SZ Afrika | | 2c | |

–západná Sibír/juhozápadná Ázia a Afrika | | | 1 |

Gallinago gallinago faeroeensis

–Island, Faerské ostrovy a severné Škótsko/Írsko | | | 1 |

Lymnocryptes minimus

–severná Európa/S a Z Európa a západná Afrika | | 2b | |

–západná Sibír/JZ Ázia a SV Afrika | | (1) | |

Limosa limosa limosa

–západná Európa/SZ a západná Afrika | | 2c | |

–východná Európa/stredná a východná Afrika | | 2c | |

–západná Stredná Ázia/JZ Ázia a východná Afrika | | (1) | |

Limosa limosa islandica

–Island/západná Európa | 3a* | | |

Limosa lapponica lapponica

–severná Európa/západná Európa | | 2a | |

Limosa lapponica taymyrensis

–západná Sibír/západná a juhozápadná Afrika | | 2a 2c | |

Limosa lapponica menzbieri

–stredná Sibír/J a JZ Ázia a východná Afrika | | | (1) |

Numenius phaeopus phaeopus

–severná Európa/západná Afrika | | | (1) |

–západná Sibír/Južná a východná Afrika | | | (1) |

Numenius phaeopus islandicus

–Island, Faerské ostrovy a Škótsko/západná Afrika | | | 1 |

Numenius phaeopus alboaxillaris

–juhozápadná Ázia/východná Afrika | 1c | | |

Numenius tenuirostris

–stredná Sibír/Stredozemné more a JZ Ázia | 1a 1b 1c | | |

Numenius arquata arquata

–Európa/Európa, severná a západná Afrika | | | 1 |

Numenius arquata orientalis

–západná Sibír/JZ Ázia, V a J Afrika | 3c | | |

Numenius arquata suschkini

–JV Európa a juhozápadná Ázia (hniez) | 2 | | |

Tringa erythropus

–S Európa/južná Európa, severná a západná Afrika | | | (1) |

–západná Sibír/JZ Ázia, SV a východná Afrika | | (1) | |

Tringa totanus totanus

–SZ Európa/Z Európa, SZ a západná Afrika | | 2c | |

–stredná a východná Európa/východné Stredozemné more a Afrika | | 2c | |

Tringa totanus britannica

–Veľká Británia a Írsko/Veľká Británia, Írsko, Francúzsko | | 2c | |

Tringa totanus ussuriensis

–západná Ázia/JZ Ázia, SV a východná Afrika | | | (1) |

Tringa totanus robusta

–Island a Faerské ostrovy/západná Európa | | | 1 |

Tringa stagnatilis

–východná Európa/západná a stredná Afrika | | (1) | |

–západná Ázia/JZ Ázia, východná a južná Afrika | | (1) | |

Tringa nebularia

–severná Európa/JZ Európa, SZ a západná Afrika | | | 1 |

–západná Sibír/JZ Ázia, V a Z Afrika | | | (1) |

Tringa ochropus

–severná Európa/J a Z Európa, západná Afrika | | | 1 |

–západná Sibír/JZ Ázia, SV a východná Afrika | | | (1) |

Tringa glareola

–severozápadná Európa/západná Afrika | | 2c | |

–SV Európa a Z Sibír/východná a Južná Afrika | | | (1) |

Tringa cinerea

–SV Európa a Z Sibír/JZ Ázia, V a J Afrika | | | 1 |

Tringa hypoleucos

–západná a stredná Európa/západná Afrika | | | 1 |

–V Európa a Z Sibír/stredná, V a J Afrika | | | (1) |

Arenaria interpres interpres

–SV Kanada a Grónsko/Z Európa a SZ Afrika | | 1 | |

–severná Európa/západná Afrika | | 1 | |

–západná a stredná Sibír/JZ Ázia, V a J Afrika | | | (1) |

Calidris tenuirostris

–východná Sibír/JZ Ázia a Z južná Ázia | 1c | | |

Calidris canutus canutus

–severná Sibír/západná a južná Afrika | | 2a 2c | |

Calidris canutus islandica

–SV Kanada a Grónsko/západná Európa | | 2a 2c | |

Calidris alba

–východná atlantická Európa, západná a južná Afrika (zim) | | | 1 |

–juhozápadná Ázia, východná a južná Afrika (zim) | | | 1 |

Calidris minuta

–S Európa/J Európa, severná a západná Afrika | | (2c) | |

–západná Sibír/JZ Ázia, V a J Afrika | | | (1) |

Calidris temminckii

–Fennoscandia/severná a západná Afrika | | (1) | |

–SV Európa a Z Sibír/JZ Ázia a východná Afrika | | | (1) |

Calidris maritima maritima

–severná a západná Európa (okrem Islandu) (zim) | | 1 | |

Calidris alpina alpina

–SV Európa a SZ Sibír/Z Európa a SZ Afrika | | | 1 |

Calidris alpina centralis

–stredná Sibír/JZ Ázia a SV Afrika | | | (1) |

Calidris alpina schinzii

–Island a Grónsko/SZ and západná Afrika | | | 1 |

–Veľká Británia a Írsko/JZ Európa a SZ Afrika | 2 | | |

–Baltské more/JZ Európa a SZ Afrika | 1c | | |

Calidris alpina arctica

–SV Grónsko/západná Afrika | 3a | | |

Calidris ferruginea

–západná Sibír/západná Afrika | | | 1 |

–stredná Sibír/JZ Ázia, V a J Afrika | | | 1 |

Limicola falcinelles falcinellus

–severná Európa/JZ Ázia a Afrika | 3c | | |

Philomachus pugnax

–severná Európa a západná Sibír/západná Afrika | | 2c | |

–severná Sibír/JZ Ázia, V a J Afrika | | (2c) | |

Phalaropus lobatus

–západná Eurázia/Arabské more | | | 1 |

Phalaropus fulicaria

–Kanada a Grónsko/atlantické pobrežie Afriky | | | (1) |

LARIDAE

Larus leucophthalmus

–Červené more a priľahlé pobrežia | 1a 2 | | |

Larus hemprichii

–Červené more, Záliv, Arabský polostrov a východná Afrika | | 2a | |

Larus canus canus

–SZ a stredná Európa/pobrežie Atlantiku a Stredozemné more | | 2c | |

Larus canus heinei

–SV Európa a západná Sibír/Čierne more a Kaspické more | | (1) | |

Larus audouinii

–Stredozemné more/S a Z pobrežie Afriky | 1a 3a | | |

Larus marinus

–severná a západná Európa | | | 1 |

Larus dominicanus vetula

–pobrežná južná Afrika | | 1 | |

Larus hyperboreus hyperboreus

–Svalbard a S Rusko (hniez) | | | (1) |

Larus hyperboreus leuceretes

–Kanada, Grónsko a Island (hniez) | | | (1) |

Larus glaucoides glaucoides

–Grónsko/Island a severozápadná Európa | | | 1 |

Larus argentatus argentatus

–severná a severozápadná Európa | | | 1 |

Larus argentatus argenteus

–Island a západná Európa | | | 1 |

Larus heuglini

–SV Európa a Z Sibír/JZ Ázia a SV Afrika | | | (1) |

Larus (heuglini) barabensis

–juhozápadná Sibír/juhozápadná Ázia | | | (1) |

Larus armenicus

–Arménsko, východné Turecko a SZ Irán | 3a | | |

Larus cachinnans cachinnans

–Čierne more a západná Ázia/JZ Ázia, SV Afrika | | | 1 |

Larus cachinnans michahellis

–Stredozemné more, Ibéria a Maroko | | | 1 |

Larus fuscus fuscus

–SV Európa/Čierne more, JZ Ázia a východná Afrika | | (2c) | |

Larus fuscus graellsii

–západná Európa/Stredozemné more a západná Afrika | | | 1 |

Larus ichthyaetus

–Čierne more a Kaspické more/juhozápadná Ázia | 3a | | |

Larus cirrocephalus poiocephalus

–západná Afrika | | (1) | |

–stredná a východná Afrika | | | (1) |

–pobrežná južná Afrika (okrem Madagaskaru) | | (1) | |

Larus hartlaubii

–pobrežná juhozápadná Afrika | | 1 | |

Larus ridibundus

–Z Európa/Z Európa, Z Stredozemné more, západná Afrika | | | 1 |

–východná Európa/Čierne more a východné Stredozemné more | | | 1 |

–západná Ázia/JZ Ázia a SV Afrika | | | (1) |

Larus genei

–západná Afrika (hniez) | 2 | | |

–Čierne more a Stredozemné more (hniez) | | 2a | |

–západná, juhozápadná a J Ázia (hniez) | | 2a | |

Larus melanocephalus

–Z Európa, Stredozemné more a SZ Afrika | | 2a | |

Larus minutus

–stredná a V Európa/JZ Európa a Z Stredozemné more | | 1 | |

–Z Ázia/V Stredozemné more, Čierne more a Kaspické more | | (1) | |

Xema sabini sabini

–Kanada a Grónsko/JV Atlantik | | | (1) |

Sterna nilotica nilotica

–západná Európa/západná Afrika | 2 | | |

–Čierne more a východné Stredozemné more/východná Afrika | 3c | | |

–západná a Stredná Ázia/juhozápadná Ázia | 2 | | |

Sterna caspia caspia

–Južná Afrika (hniez) | 1c | | |

–západná Afrika (hniez) | | 1 | |

–Európa (hniez) | 1c | | |

–Kaspické more (hniez) | 2 | | |

Sterna maxima albidorsalis

–západná Afrika (hniez) | | 2a | |

Sterna bengalensis bengalensis

–Záliv/južná Ázia | | 2a | |

Sterna bengalensis par

–Červené more/východná Afrika | 3a | | |

Sterna bengalensis emigrata

–J Stredozemné more/SZ Afrika a pobrežie západnej Afriky | 1c | | |

Sterna bergii bergii

–JužnáAfrika (Angola – Mozambik) | 2 | | |

Sterna bergii enigma

–Madagaskar a Mozambik/Južná Afrika | 1c | | |

Sterna bergii thalassina

–východná Afrika a Seychely | 1c | | |

Sterna bergii velox

–Červené more a severovýchodná Afrika | 3a | | |

Sterna sandvicensis sandvicensis

–západná Európa/západná Afrika | | 2a | |

–Čierne more a Stredozemné more (hniez) | 3a 3c | | |

–západná a Stredná Ázia/juhozápadná a J Ázia | | 2a | |

Sterna dougallii dougallii

–Južná Afrika | 1c | | |

–východná Afrika | 3a | | |

–Európa (hniez) | 1c | | |

Sterna dougallii arideensis

–Madagaskar, Seychely a Maskareny | 2 | | |

Sterna dougallii bangsi

–severné Arabské more (Omán) | 1c | | |

Sterna vittata vittata

–Ostrovy princa Edwarda, Marion, Crozet a Kerguelenové ostrovy/J Afrika | 1c | | |

Sterna vittata tristanensis

–Ostrovy Tristan da Cunha a Gough/J Afrika | 1c | | |

Sterna hirundo hirundo

–južná západná Európa (hniez) | | | 1 |

–severná a východná Európa (hniez) | | | 1 |

–západná Ázia (hniez) | | | (1) |

Sterna paradisaea

–západná Eurázia (hniez) | | | 1 |

Sterna albifrons albifrons

–východný Atlantik (hniez) | 3b | | |

–Čierne more a východné Stredozemné more (hniez) | 3c | | |

–Kaspické more (hniez) | 2 | | |

Sterna albifrons guineae

–západná Afrika (hniez) | 1c | | |

Sterna saundersi

–Z J Ázia, Červené more, Záliv a východná Afrika | | (1) | |

Sterna balaenarum

–Namíbia a J Afrika/Atlantické pobrežie až po Ghanu | 2 | | |

Sterna repressa

–Z J Ázia, Červené more, Záliv a východná Afrika | | 2c | |

Chlidonias hybridus hybridus

–západná Európa a severozápadná Afrika (hniez) | 3c | | |

–Čierne more a východné Stredozemné more (hniez) | | | (1) |

–Kaspické more (hniez) | | (1) | |

Chlidonias hybridus sclateri

–východná Afrika (Keňa a Tanzánia) | 1c | | |

–Južná Afrika (od Malawi a Zambie po J Afriku) | (2) | | |

Chlidonias leucopterus

–východná Európa a západná Ázia/Afrika | | | (1) |

Chlidonias niger niger

–Európa a západná Ázia/atlantické pobrežie Afriky | | 2c | |

RYNCHOPIDAE

Rynchops flavirostris

–pobrežná západná Afrika a stredná Afrika | 2 | | |

–východná a Južná Afrika | 2 | | |

[1] Prijatý na druhom zasadnutí zmluvných strán, ktoré sa konalo 25. – 27. septembra 2002 v Bonne v Nemecku.

--------------------------------------------------

Top