EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0111

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 111/2005 z  30. septembra 2005 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

OJ L 339, 22.12.2005, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 067 P. 128 - 129
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 067 P. 128 - 129
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 099 P. 265 - 266

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/111(2)/oj

22.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 339/8


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 111/2005

z 30. septembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú Protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha II k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 76/2005 z 10. júna 2005 (1).

(2)

Smernica Komisie 2005/21/ES zo 7. marca 2005, ktorou sa smernica Rady 72/306/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov vo vzťahu k opatreniam, ktoré sa majú prijať proti emisiám znečisťujúcich látok z dieselových motorov vozidiel, prispôsobuje technickému pokroku (2), sa má začleniť do dohody.

(3)

Smernica Komisie 2005/27/ES z 29. marca 2005, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/97/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa vzťahujú na typové schválenie zariadení pre nepriamy výhľad a vozidiel vybavených takými zariadeniami (3), sa má začleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Kapitola I prílohy II k dohode sa mení a dopĺňa takto:

1.

Do bodu 12 (smernica Rady 72/306/EHS) sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32005 L 0021: smernica Komisie 2005/21/ES zo 7. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 61, 8.3.2005, s. 25).“

2.

Do bodu 45zc (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/97/ES) sa dopĺňa toto:

„zmenené a doplnené:

32005 L 0027: smernica Komisie 2005/27/ES z 29. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 81, 30.3.2005, s. 44).“

Článok 2

Znenia smerníc 2005/21/ES a 2005/27/ES v islandskom a nórskom jazyku, ktoré budú uverejnené v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, sú autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. októbra 2005 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP sa zašlú všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (4).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 30. septembra 2005

Za Spoločný výbor EHP

predseda

HSH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 13.10.2005, s. 5.

(2)  Ú. v. EÚ L 61, 8.3.2005, s. 25.

(3)  Ú. v. EÚ L 81, 30.3.2005, s. 44.

(4)  Nie sú uvedené žiadne ústavné požiadavky.


Top