EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004A0124(01)

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Osobitnej administratívnej oblasti Hong Kong Čínskej ľudovej republiky o readmisii osôb bez povolenia na pobyt

Ú. v. EÚ L 17, 24.1.2004, p. 25–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2004/80/oj

Related Council decision

22004A0124(01)



Úradný vestník L 017 , 24/01/2004 S. 0025 - 0039


Dohoda

medzi Európskym spoločenstvom a vládou Osobitnej administratívnej oblasti Hong Kong Čínskej ľudovej republiky o readmisii osôb bez povolenia na pobyt

ZMLUVNÉ STRANY,

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO,

ďalej len "spoločenstvo",

a

VLÁDA OSOBITNEJ ADMINISTRATÍVNEJ OBLASTI HONG KONG ČÍNSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKY,

ďalej len "OAO Hong Kong";

ODHODLANÉ posilniť svoju spoluprácu s cieľom účinnejšieho boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu,

ODVOLÁVAJÚC SA na nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 [1] a najmä na jeho článok 1 ods. 2 v spojení s prílohou II, ktorá držiteľov pasu "Hong Kong Special Administrative Region" oslobodzuje od vízovej povinnosti pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov Európskej únie pre pobyty, nepresahujúce celkovo tri mesiace,

SO ŽELANÍM zaviesť prostredníctvom tejto dohody a na základe vzájomnosti rýchle a účinné postupy na identifikáciu a návrat osôb, ktoré nespĺňajú alebo už prestali spĺňať podmienky vstupu, zdržiavania sa alebo pobytu na územiach OAO Hong Kong alebo jedného z členských štátov Európskej únie a uľahčiť tranzit takýchto osôb v duchu spolupráce,

BERÚC DO ÚVAHY, že ustanovenia tejto dohody, ktorá spadá do rozsahu hlavy IV Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, sa v súlade s Protokolom o postavení Dánska pripojeným k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva nevzťahujú na Dánske kráľovstvo,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody sa rozumie:

a) "členským štátom" ktorýkoľvek členský štát Európskej únie, s výnimkou Dánskeho kráľovstva;

b) "štátnym občanom členského štátu" každá osoba, ktorá má štátne občianstvo členského štátu, tak ako je vymedzené na účely spoločenstva;

c) "osobou s trvalým pobytom na území OAO Hong Kong" každá osoba, ktorá má právo pobytu čo znamená právo trvale sa zdržiavať na území OAO Hong Kong;

d) "osobou podliehajúcou právomoci iného štátu" každá osoba, ktorá nie je osobou s trvalým pobytom na území OAO Hong Kong, ani štátnym občanom členského štátu. To zahŕňa štátnych občanov tretích štátov a osoby bez štátnej príslušnosti;

e) "osobou bez štátnej príslušnosti" ktorákoľvek osoba, ktorá nemá štátne občianstvo;

f) "povolením na pobyt" povolenie akéhokoľvek druhu vydané OAO Hong Kong alebo jedným z členských štátov oprávňujúce osobu zdržiavať sa na jeho území. To nezahŕňa žiadosti o povolenie na pobyt alebo dočasné povolenia na zotrvanie na jeho území ako návštevník alebo v súvislosti s vybavovaním žiadosti o azyl;

g) "vízom" povolenie vydané alebo rozhodnutie prijaté OAO Hong Kong alebo jedným z členských štátov, ktoré povoľuje vstup alebo prechod osoby cez jeho územie a ktoré bolo vydané alebo prijaté pred príchodom osoby na jeho hranicu. To nezahŕňa letecké tranzitné vízum.

ODDIEL I

READMISIA OAO HONG KONG

Článok 2

Readmisia osôb, ktoré majú trvalý pobyt a osôb, ktoré mali trvalý pobyt

1. OAO Hong Kong na základe žiadosti členského štátu a bez akýchkoľvek formalít iných ako tých, ktoré sú uvedené v tejto dohode, príjme všetky osoby, ktoré nespĺňajú alebo prestali spĺňať platné podmienky na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území žiadajúceho členského štátu za predpokladu, že je dokázané alebo možno hodnoverne preukázať na základe poskytnutého predbežného dôkazu, že sú osobami s trvalým pobytom na území OAO Hong-Kong. To isté sa vzťahuje na osoby, ktoré po vstupe na územie členského štátu stratili právo na trvalý pobyt na území OAO Hong Kong, ibaže týmto osobám bol daný aspoň prisľúb udelenia štátneho občianstva týmto členským štátom.

2. Na žiadosť členského štátu OAO Hong Kong, ak je to potrebné, bezodkladne vydá osobe, ktorá má byť readmitovaná cestovný doklad potrebný na návrat s dobou platnosti najmenej šesť mesiacov. Ak z právnych alebo faktických dôvodov dotknutá osoba nemôže byť odovzdaná počas platnosti cestovného dokladu, ktorý bol pôvodne vydaný, OAO Hong Kong do 14 dní vydá nový cestovný doklad s rovnakou dobou platnosti. Ak OAO Hong Kong nevydá požadovaný cestovný doklad do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti, má sa za to, že použitie štandardného cestovného dokladu EÚ na účely readmisie bolo odsúhlasené.

Článok 3

Readmisia osôb podliehajúcich právomoci iného štátu

1. OAO Hong Kong na základe žiadosti členského štátu a bez akýchkoľvek formalít iných ako tých, ktoré sú uvedené v tejto dohode, príjme všetky osoby podliehajúce právomoci iného štátu, ktoré nespĺňajú alebo ktoré prestali spĺňať platné podmienky na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území žiadajúceho členského štátu za predpokladu, že je dokázané alebo možno hodnoverne preukázať na základe poskytnutého predbežného dôkazu, že takéto osoby:

a) mali v čase vstupu platné vízum alebo povolenie na pobyt vydané OAO Hong Kong;

b) po vstupe na územie OAO Hong Kong pokračujú v nezákonnom vstupe na územie členských štátov, pričom prichádzajú priamo z územia OAO Hong Kong.

2. Readmisná povinnosť v odseku 1 sa neuplatní, ak:

a) osoba podliehajúca právomoci iného štátu vykonávala letecký tranzit cez medzinárodné letisko Hong Kongu; alebo

b) žiadajúci členský štát vydal osobe podliehajúcej právomoci iného štátu vízum alebo povolenie na pobyt pred alebo po vstupe na jeho územie, ktoré má dlhšiu dobu platnosti ako akékoľvek vízum alebo povolenie na pobyt vydané OAO Hong Kong; alebo

c) osoba podliehajúca právomoci iného štátu mala bezvízový vstup na územie žiadajúceho členského štátu.

3. Na žiadosť členského štátu, OAO Hong Kong, ak je to potrebné, bezodkladne vydá osobe, ktorá má byť readmitovaná, cestovný doklad potrebný na návrat s dobou platnosti najmenej šesť mesiacov. Ak z právnych alebo faktických dôvodov dotknutá osoba nemôže byť odovzdaná počas platnosti cestovného dokladu, ktorý bol na pôvodne vydaný, OAO Hong Kong do 14 dní vydánový cestovný doklad s rovnakou dobou platnosti. Ak OAO Hong Kong nevydá požadovaný cestovný doklad do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti, má sa za to, že použitie štandardného cestovného dokladu EÚ na účely readmisie bolo odsúhlasené.

ODDIEL II

READMISIA SPOLOČENSTVOM

Článok 4

Readmisia vlastných štátnych občanov a bývalých štátnych občanov

1. Členský štát na základe žiadosti OAO Hong Kong a bez akýchkoľvek formalít iných ako tých, ktoré sú uvedené v tejto dohode, príjme všetky osoby, ktoré nespĺňajú alebo ktoré prestali spĺňať platné podmienky na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území OAO Hong Kong za predpokladu, že je dokázané alebo možno hodnoverne preukázať na základe poskytnutého predbežného dôkazu, že sú štátnymi občanmi tohto členského štátu.

To isté sa vzťahuje na osoby, ktoré po vstupe na územie OAO Hong Kong boli pozbavené alebo sa vzdali štátneho občianstva členského štátu, ibaže týmto osobám bol aspoň prisľúbený trvalý pobyt na území OAO Hong Kong.

2. Na žiadosť OAO Hong Kong členský štát, ak je to potrebné, bezodkladne vydá osobe, ktorá má byť readmitovaná, cestovný doklad potrebný na návrat s dobou platnosti najmenej šesť mesiacov. Ak z právnych alebo faktických dôvodov dotknutá osoba nemôže byť odovzdaná počas platnosti cestovného dokladu, ktorý bol pôvodne vydaný, dotknutý členský štát do 14 dní vydá nový cestovný doklad s rovnakou dobou platnosti.

Článok 5

Readmisia osôb podliehajúcich právomoci iného štátu

1. Členský štát na základe žiadosti OAO Hong Kong a bez akýchkoľvek formalít iných ako tých, ktoré sú uvedené v tejto dohode, príjme všetky osoby podliehajúce právomoci iného štátu, ktoré nespĺňajú alebo ktoré prestali spĺňať platné podmienky na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území OAO Hong Kong za predpokladu, že je dokázané alebo možno hodnoverne preukázať na základe poskytnutého predbežného dôkazu, že takéto osoby:

a) mali v čase vstupu platné vízum alebo povolenie na pobyt vydané požadovaným členským štátom;

b) po vstupe na územie požiadaného členského štátu, pokračujú v nezákonnom vstupe na územie OAO Hong Kong, pričom prichádzajú priamo z územia požiadaného členského štátu.

2. Readmisná povinnosť v odseku 1 sa neuplatní, ak:

a) osoba podliehajúca právomoci iného štátu vykonávala letecký tranzit cez medzinárodné letisko požiadaného členského štátu; alebo

b) OAO Hong Kong vydala osobe podliehajúcej právomoci iného štátu vízum alebo povolenie na pobyt pred alebo po vstupe na jeho územie, ktoré má dlhšiu dobu platnosti ako akékoľvek vízum alebo povolenie na pobyt vydané požiadaným členským štátom; alebo

c) osoba podliehajúca právomoci iného štátu mala bezvízový vstup na územie OSR Hong Kong.

3. Ak dva alebo viaceré členské štáty vydali vízum alebo povolenie na pobyt, readmisnú povinnosť v odseku 1 má členský štát, ktorý vydal doklad s dlhšou dobou platnosti alebo ak jeden alebo viaceré z nich už stratili platnosť, členský štát, ktorý vydal doklad, ktorý je ešte platný. Ak už všetky tieto doklady stratili platnosť h, readmisnú povinnosť v odseku 1 má členský štát, ktorý vydal doklad, ktorý stratil platnosť najneskôr.

4. Na žiadosť OAO Hong Kong členský štát, ak je to potrebné, bezodkladne vydá osobe, ktorá má byť readmitovaná, cestovný doklad potrebný na návrat s dobou platnosti najmenej šesť mesiacov. Ak z právnych alebo faktických dôvodov, dotknutá osoba nemôže byť odovzdaná počas platnosti cestovného dokladu, ktorý bol pôvodne vydaný, dotknutý členský štát do 14 dní vydá nový cestovný doklad s rovnakou dobou platnosti.

ODDIEL III

READMISNÉ KONANIE

Článok 6

Zásada

1. Ak odsek 2 neustanovuje inak, odovzdanie osoby, ktorá má byť readmitovaná na základe jednej z povinností obsiahnutých v článkoch 2 až 5, vyžaduje predloženie žiadosti o readmisiu príslušnému orgánu požiadanej zmluvnej strany.

2. Žiadosť o readmisiu možno nahradiť písomným oznámením požiadanej zmluvnej strane v primeranej lehote predchádzajúcej návratu dotknutej osoby za predpokladu, že

a) osoba, ktorá má byť readmitovaná, má platný cestovný doklad a tam, kde je to uplatniteľné, platné vízum alebo povolenie na pobyt požiadanej zmluvnej strany; a

b) osoba, ktorá má byť readmitovaná, je ochotná vrátiť sa na územie požiadanej zmluvnej strany.

Článok 7

Žiadosť o readmisiu

1. Každá žiadosť o readmisiu má obsahovať tieto informácie:

a) údaje o osobe, ktorá má byť readmitovaná (napr. krstné mená, priezviská, dátum narodenia a tam, kde je to možné, miesto narodenia a posledné miesto pobytu);

b) kópie dokladov, ktoré poskytujú dôkaz alebo predbežný dôkaz o štátnom občianstve alebo trvalom pobyte.

2. V maximálnom možnom rozsahu má žiadosť o readmisiu by mala tiež obsahovať tieto informácie:

a) vyhlásenie uvádzajúce, že osoba, ktorá má byť odovzdaná, môže potrebovať pomoc alebo starostlivosť, za predpokladu, že dotknutá osoba s týmto vyhlásením výslovne súhlasila;

b) akékoľvek iné ochranné alebo bezpečnostné opatrenie, ktoré môžu byť pri odovzdaní v individuálnom prípade nevyhnutné.

3. Spoločný formulár, ktorý má byť používaný na žiadosti o readmisiu, je pripojený ako príloha 5 k tejto dohode.

Článok 8

Dôkazné prostriedky týkajúce sa štátneho občianstva a trvalého pobytu

1. Dôkaz štátneho občianstva alebo trvalého pobytu podľa článku 2 ods. 1 a článku 4 ods. 1 možno poskytnúť prostredníctvom dokladov uvedených v prílohe 1 k tejto dohode aj keď stratili platnosť. Ak sú takéto doklady predložené, členské štáty uznajú štátne občianstvo a OAO Hong Kong uzná trvalý pobyt bez ďalších formalít. Dôkaz štátneho občianstva alebo trvalého pobytu nemožno poskytnúť prostredníctvom falošných dokladov.

2. Predbežný dôkaz štátneho občianstva alebo trvalého pobytu podľa článku 2 ods. 1 a článku 4 ods. 1 možno poskytnúť prostredníctvom dokladov uvedených v prílohe 2 k tejto dohode, aj keď stratili platnosť. Ak sú takéto doklady predložené, členské štáty považujú štátne občianstvo za preukázané a OAO Hong Kong považuje trvalý pobyt za preukázaný, ibaže môžu dokázať niečo iné.

3. Ak nemožno predložiť žiaden z dokladov uvedených v prílohách 1 alebo 2, príslušné orgány OAO Hong Kong alebo daného členského štátu na požiadanie vykonajú potrebné opatrenia s cieľom zistenia štátneho občianstva alebo trvalého pobytu.

Článok 9

Dôkazné prostriedky týkajúce sa osôb podliehajúcich právomoci iného štátu

1. Dôkaz o podmienkach pre readmisiu osôb podliehajúcich právomoci iného štátu ustanovených v článku 3 ods. 1 a článku 5 ods. 1 možno poskytnúť prostredníctvom dôkazných prostriedkov uvedených v prílohe 3 k tejto dohode; nemožno ho poskytnúť prostredníctvom falošných dokladov. Každý takýto dôkaz je vzájomne uznávaný zmluvnými stranami bez ďalších formalít.

2. Predbežný dôkaz o podmienkach pre readmisiu osôb podliehajúcich právomoci iného štátu ustanovených v článku 3 ods. 1 a článku 5 ods. 1 možno poskytnúť prostredníctvom dôkazných prostriedkov uvedenými v prílohe 4 k tejto dohode. Ak je predložený takýto predbežný dôkaz, zmluvné strany považujú podmienky za preukázané, ibaže môžu dokázať niečo iné.

3. Nezákonnosť vstupu, zdržiavania sa alebo pobytu možno preukázať prostredníctvom cestovných dokladov dotknutej osoby, v ktorých chýba potrebné vízum alebo iné povolenie na pobyt pre územie žiadajúceho členského štátu alebo OAO Hong Kong. Vyhlásenie príslušného orgánu žiadajúcej zmluvnej strany, že dotknutá osoba bola nájdená bez potrebných cestovných dokladov, víza alebo povolenia na pobyt, rovnako poskytuje predbežný dôkaz nezákonného vstupu, zdržiavania sa alebo pobytu.

Článok 10

Lehoty

1. Žiadosť o readmisiu musí byť predložená príslušnému orgánu požiadanej zmluvnej strany najneskôr do jedného roka potom, ako sa žiadajúci orgán dozvedel, že osoba podliehajúca právomoci iného štátu nespĺňa alebo prestala spĺňať platné podmienky platné na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt. Ak právne alebo faktické prekážky bránia predloženiu žiadosti v lehote, lehota sa na požiadanie predĺži, ale iba do odstránenia týchto prekážok.

2. Na žiadosti o readmisiu sa musí odpovedať bez zbytočného odkladu, v každom prípade najneskôr do jedného mesiaca; dôvody zamietnutia žiadosti o readmisiu sa musia uviesť. Táto lehota začne plynúť od dátumu doručenia žiadosti o readmisiu. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že odovzdanie bolo odsúhlasené.

3. Po odsúhlasení alebo tam, kde je to vhodné, po uplynutí lehoty jedného mesiaca, dotknutá osoba bude odovzdaná bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch mesiacov. Na základe žiadosti možno túto lehotu predĺžiť o čas potrebný na vyriešenie právnych alebo praktických prekážok.

Článok 11

Spôsoby odovzdania a spôsoby prepravy

1. Pred návratom osoby príslušné orgány OAO Hong Kong a dotknutého členského štátu vopred písomne dohodnú dátum odovzdania, hraničný priechod a prípadnú eskortu.

2. Žiaden spôsob dopravy, či už leteckou, pozemnou alebo námornou dopravou, nie je zakázaný, avšak spravidla sa návrat uskutočňuje letecky. Letecký návrat sa neobmedzuje na použitie národných dopravcov alebo bezpečnostných pracovníkov žiadajúcej zmluvnej strany a môže sa uskutočniť prostredníctvom pravidelných letov ako aj špeciálnych letov.

ODDIEL IV

TRANZITNÉ OPERÁCIE

Článok 12

Zásady

1. Ak je pokračovanie cesty v ďalších možných tranzitných štátoch a prijatie v štáte určenia zaistené, OAO Hong Kong umožní tranzit osôb podliehajúcich právomoci iného štátu cez svoje územie, ak o to členský štát požiada a členský štát umožní tranzit osôb podliehajúcich právomoci iného štátu cez svoje územie, ak o to OAO Hong Kong požiada.

2. Členské štáty a OAO Hong Kong sa vynasnažia obmedziť tranzit osôb podliehajúcich právomoci iného štátu na prípady, keď takéto osoby nemôžu byť vrátené priamo do štátu určenia.

3. OAO Hong Kong alebo členský štát môže odmietnuť tranzit:

a) ak je osoba podliehajúca právomoci iného štátu vystavená riziku prenasledovania alebo by mohla byť predmetom trestného stíhania alebo postihu v inom tranzitnom štáte alebo v štáte určenia alebo mohla by jej mohlo hroziť trestné stíhanie na území požiadaného členského štátu alebo OAO Hong Kong;

b) z dôvodov zdravia obyvateľstva, vnútornej bezpečnosti, verejného poriadku alebo iných národných záujmov.

4. OAO Hong Kong alebo členský štát môžu odvolať akékoľvek vydané povolenie, ak následne vzniknú alebo vyjdú najavo okolnosti uvedené v odseku 3, ktoré bránia vykonaniu tranzitu alebo ak už nie je viac zaistená pokračovanie cesty v možných tranzitných štátoch alebo prijatie štátom určenia.

Článok 13

Tranzitné konanie

1. Žiadosť o tranzit sa musí predložiť príslušným orgánom písomne a má obsahovať tieto informácie:

a) druh tranzitu (letecký, pozemný alebo námorný), prípadné iné tranzitné štáty a zamýšľané konečné miesto určenia;

b) údaje o dotknutej osobe (napr. krstné meno, priezvisko, dátum narodenia a – tam, kde je to možné, štátne občianstvo, druh a číslo cestovného dokladu);

c) predpokladaný hraničný priechod, čas odovzdania a prípadné použitie eskorty;

d) vyhlásenie, že z pohľadu žiadajúcej zmluvnej strany sú splnené podmienky podľa článku 12 ods. 2 a nie sú známe žiadne dôvody pre odmietnutie podľa článku 12 ods. 3

Spoločný formulár, ktorý má byť používaný na žiadosti o tranzit, je pripojený ako príloha 6 k tejto dohode.

2. Príslušný orgán požiadanej zmluvnej strany bez zbytočného odkladu písomne informuje žiadajúci príslušný orgán o prijatí, pričom potvrdí hraničný priechod a predpokladaný čas prijatia alebo ho informuje o odmietnutí prijatia a dôvodoch takéhoto odmietnutia.

3. Ak sa tranzit uskutočňuje letecky, osoba, ktorá má byť readmitovaná a prípadné eskorty, nepotrebujú letiskové tranzitné vízum.

4. Príslušné orgány požiadanej zmluvnej strany na základe vzájomných konzultácií pomáhajú pri tranzite najmä prostredníctvom dohľadu nad dotknutými osobami a poskytnutím vhodného vybavenia na tento účel.

ODDIEL V

NÁKLADY

Článok 14

Náklady na prepravu a tranzit

Bez toho, aby bolo dotknuté právo príslušných orgánov na náhradu nákladov spojených so readmisiou od osoby, ktorá má byť readmitovaná alebo od tretích strán, všetky náklady na prepravu vynaložené v súvislosti s readmisiou a tranzitom podľa tejto dohody až po hranicu štátu konečného určenia znáša žiadajúca zmluvná strana.

ODDIEL VI

OCHRANA ÚDAJOV A KLAUZULA NEOVPLYVNENIA

Článok 15

Ochrana údajov

Poskytovanie osobných údajov sa uskutočňuje iba ak je to nevyhnutné na vykonávanie tejto dohody príslušnými orgánmi OAO Hong Kong alebo členského štátu podľa okolností.

Spracovanie osobných údajov a nakladanie s nimi v konkrétnom prípade podlieha vnútroštátnym právnym predpisom OAO Hong Kong a tam, kde kontrolór je príslušný orgán členského štátu, ustanoveniam smernice 95/46/ES [2] a vnútroštátnym právnym predpisom tohto členského štátu prijatým podľa tejto smernice. Okrem toho sa uplatnia tieto zásady:

a) osobné údaje musia byť spracované nestranne a zákonným spôsobom;

b) zhromažďovanie osobných údajov je možné iba na konkrétny, výslovne uvedený a zákonný účel vykonávania tejto dohody a ich ďalšie spracovávanie odovzdávajúcim orgánom ani prijímajúcim orgánom spôsobom nezlučiteľným s týmto účelom nie je možné;

c) osobné údaje musia byť primerané, relevantné a nesmú presahovať účel, na ktorý sú zhromažďované a/alebo ďalej spracovávané: poskytované osobné údaje sa môžu týkať iba:

- údajov o osobe, ktorá má byť odovzdaná (napr. priezvisko, krstné meno, akékoľvek predchádzajúce mená, prezývky alebo pseudonymy, dátum a miesto narodenia, pohlavie, súčasné a akákoľvek predchádzajúce štátne občianstvo),

- preukazu totožnosti alebo pasu (číslo, doba platnosti, dátum vydania, vydávajúci orgán, miesto vydania),

- prerušení cesty a trás cesty,

- ostatných informácií potrebných na identifikáciu osoby, ktorá má byť odovzdaná alebo na preskúmanie podmienok readmisie podľa tejto dohody;

d) osobné údaje musia byť presné a tam, kde je to potrebné, musia sa aktualizovať;

e) osobné údaje sa musia uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu subjektov údajov nie dlhšie ako je potrebné na účel, na ktorý boli tieto údaje zhromaždené alebo na ktorý sú ďalej spracovávané;

f) odovzdávajúci orgán ako aj prijímajúci orgán príjmu všetky primerané opatrenia na náležité zabezpečenie opravy, vymazania alebo zablokovania osobných údajov tam, kde ich spracovanie nie je v súlade s ustanoveniami tohto článku, najmä preto, že tieto údaje sú neprimerané, irelevantné, nepresné alebo presahujú účel spracovania. Toto zahŕňa oznamovanie každej opravy, vymazania alebo blokovania druhej strane;

g) na základe žiadosti prijímajúci orgán informuje odovzdávajúci orgán o použití poskytnutých údajov a výsledkoch z nich získaných;

h) osobné údaje možno poskytovať iba príslušným orgánom. Ďalšie poskytovanie týchto údajov iným orgánom si vyžaduje predchádzajúci súhlas odovzdávajúceho orgánu;

i) odovzdávajúci orgán a prijímajúci orgán majú povinnosť urobiť písomný záznam o poskytnutí a prijatí osobných údajov.

Článok 16

Klauzula neovplyvnenia

1. Práva, záväzky a zodpovednosti spoločenstva, členských štátov a OAO Hong Kong vyplývajúce z medzinárodného práva, nie sú dotknuté touto dohodou.

2. Žiadna časť tejto dohody nebráni návratu osoby podľa iných formálnych alebo neformálnych dojednaní.

ODDIEL VII

VYKONÁVANIE A UPLATŇOVANIE

Článok 17

Readmisný výbor

1. Zmluvné strany si poskytujú navzájom pomoc pri uplatňovaní a výklade tejto dohody. Na tento účel zriadia Readmisný výbor, ktorého úlohou je najmä:

a) monitorovať uplatňovanie tejto dohody;

b) rozhodovať o vykonávacích opatreniach potrebných na jednotné uplatňovanie tejto dohody;

c) pravidelne si vymieňať informácie o všetkých vykonávacích protokoloch vypracovaných jednotlivými členskými štátmi a OAO Hong Kong podľa článku 18;

d) odporúčať zmeny a doplnenia k tejto dohode.

2. Odporúčania Readmisného výboru ohľadne zmien a doplnení príloh k tejto dohode môžu strany schvaľovať zjednodušeným postupom.

3. Readmisný výbor je zložený zo zástupcov Spoločenstva a OAO Hong Kong; spoločenstvo je zastúpené Komisiou Európskych spoločenstiev, ktorej pomáhajú odborníci z členských štátov.

4. Readmisný výbor zasadá v prípade potreby na žiadosť jednej zo zmluvných strán.

5. Readmisný výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 18

Vykonávacie protokoly

1. OAO Hong Kong a členský štát môžu vypracovať vykonávacie protokoly, ktoré upravia pravidlá o:

a) určení príslušných orgánov, hraničných priechodov a výmene styčných miest;

b) podmienkach tranzitu osôb podliehajúcich právomoci iného štátu s eskortou;

c) prostriedkoch a dokladoch iných ako tých, ktoré sú uvedené v prílohách 1 až 4 k tejto dohode.

2. Vykonávacie protokoly uvedené v odseku 1 nadobúdajú platnosť až po oznámení Readmisnému výboru uvedenému v článku 17.

3. OAO Hong Kong súhlasí s uplatňovaním ktoréhokoľvek ustanovenia vykonávacieho protokolu vypracovaného s jedným členským štátom tiež vo svojich vzťahoch s ktorýmkoľvek iným členským štátom na základe jeho žiadosti.

Článok 19

Vzťah k dvojstranným readmisným dohodám alebo dojednaniam členských štátov

Ustanovenia tejto dohody majú prednosť pred ustanoveniami akejkoľvek dvojstrannej dohody alebo dojednania o readmisii osôb s neoprávneným pobytom, ktoré boli alebo môžu byť podľa článku 18 uzavreté medzi jednotlivými členskými štátmi a OAO Hong Kong, pokiaľ ich ustanovenia nie sú v súlade s ustanoveniami tejto dohody.

ODDIEL VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 20

Nadobudnutie platnosti, trvanie a vypovedanie

1. Táto dohoda podlieha ratifikácii alebo schváleniu zmluvnými stranami v súlade s ich príslušnými postupmi.

2. Táto dohoda nadobúda platnosť v prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom si zmluvné strany navzájom oznámili, že postupy uvedené v odseku 1 boli skončené.

3. Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas.

4. Každá zmluvná strana môže vypovedať túto dohodu oficiálnym oznámením druhej zmluvnej strane. Platnosť tejto dohody skončí uplynutím šiestich mesiacov po dni takéhoto oznámenia.

Článok 21

Prílohy

Prílohy 1 až 6 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

V Bruseli dvadsiatehosiedmeho novembra roku dvetisícdva v dvoch vyhotoveniach v dánskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, nemeckom, portugalskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické:

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaFör Europeiska gemenskapen

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular ChinaPå regeringen for Folkerepublikken Kinas særlige administrative region Hongkongs vegneIm Namen der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong der Volksrepublik ChinaΓια την κυβέρνηση της ειδικής διοικητικής περιοχής Χονγκ Κονγκ της Λαϊκής Δημοκρατίας της ΚίναςFor the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of ChinaPour le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de ChinePer il governo della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cineseVoor de regering van de Speciale Administratieve Regio Hong Kong van de Volksrepubliek ChinaPelo Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong da República Popular da ChinaKiinan kansantasavallan erityishallintoalueen Hongkongin hallituksen puolestaFör regeringen i Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong

+++++ TIFF +++++

[1] Nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 z 15. marca 2001, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc a ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ú. v. ES L 81, 23.3.2001, s. 1)

[2] Smernica 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov čo sa týka spracovania osobných údajov a voľného pohybu takýchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 1

Spoločný zoznam dokladov, ktorých predloženie sa považuje za dôkaz štátneho občianstva alebo trvalého pobytu (článok 2 ods. 1, článok 3 ods. 1, článok 4 ods. 1 a článok 5 ods. 1)

Členské štáty:

- pasy akéhokoľvek druhu (národné pasy, diplomatické pasy, služobné pasy, hromadné pasy a náhradné pasy vrátane detských pasov);

- preukazy totožnosti akéhokoľvek druhu (vrátane dočasných a provizórnych);

- vojenské knižky a vojenské preukazy totožnosti;

- námornícke knižky a služobné preukazy veliteľov námornej posádky;

- úradné doklady uvádzajúce štátne občianstvo dotknutej osoby.

Hong Kong:

- pasy Osobitného administratívnej oblasti Hong Kong;

- osvedčenie o totožnosti Hong Kongu;

- trvalý preukaz totožnosti Hong Kongu;

- úradný doklad uvádzajúci status trvalého pohybu dotknutej osoby.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 2

Spoločný zoznam dokladov, ktorých predloženie sa považuje za predbežný dôkaz o štátnom občianstve alebo trvalom pobyte (článok 2 ods. 1, článok 3 ods. 1, článok 4 ods. 1 a článok 5 ods. 1)

- fotokópie akéhokoľvek z dokladov uvedených v prílohe 1 k tejto dohode;

- vodičské preukazy alebo ich fotokópie;

- rodné listy a ich fotokópie;

- legitimácie spoločnosti alebo ich fotokópie;

- výpovede svedkov;

- výpovede dotknutej osoby a jazyk, ktorým hovorí, vrátane za pomoci oficiálneho výsledku testu;

- akýkoľvek iný doklad, ktorý môže pomôcť zistiť štátne občianstvo alebo status trvalého pobytu dotknutej osoby.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 3

Spoločný zoznam dokladov, ktoré sa považujú za dôkaz podmienok pre readmisiu osôb podliehajúcich právomoci iného štátu (článok 3 ods. 1, článok 5 ods. 1)

- odtlačky vstupných/výstupných pečiatok alebo podobný záznam v cestovnom doklade dotknutej osoby;

- lístky ako aj potvrdenia a účty akéhokoľvek druhu (napr. hotelové účty, karty o návšteve lekárov/zubných lekárov, vstupné preukazy do verejných/súkromných zariadení, atď.), ktoré jasne ukazujú, že dotknutá osoba sa zdržiavala na území požiadaného členského štátu alebo OAO Hong Kong;

- lístky zo železničnej dopravy a/alebo zoznamy osôb cestujúcich leteckou alebo lodnou dopravou, z ktorých je zrejmá trasa na územie požiadaného štátu;

- informácie ukazujúce, že dotknutá osoba použila služby sprievodcu alebo cestovnej kancelárie.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 4

Spoločný zoznam dokladov, ktoré sa považujú za predbežný dôkaz podmienok pre readmisiu osôb podliehajúcich právomoci iného štátu (článok 3 ods. 1, článok 5 ods. 1)

- úradné vyhlásenia, najmä vyhlásenia príslušníkov hraničného orgánu a iných svedkov, ktorí môžu dosvedčiť, že dotknutá osoba prekročila hranicu;

- opis miesta a okolností, za ktorých bola zadržaná dotknutá osoba po vstupe na územie žiadajúceho členského štátu alebo OAO Hong Kong;

- informácie týkajúce sa totožnosti a/alebo pobytu osoby odovzdanej medzinárodnou organizáciou;

- správy/potvrdenie informácií rodinnými príslušníkmi, spolucestujúcimi, atď.;

- vyhlásenie dotknutej osoby.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 5

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 6

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE K ČLÁNKU 1 písm. f)

Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa platných prisťahovaleckých zákonov OAO Hong Kong "povolenie na pobyt" v zmysle článku 1 písmeno f) je vydané hlavne vo všetkých prípadoch, kde je osobe dané povolenie vstúpiť na územie Hong Kongu:

- ako študentovi na konkrétnej a úradne schválenej škole, univerzite alebo inej vzdelávacej inštitúcii alebo

- pre platené zamestnanie a samostatné zárobkovo činné hospodárske aktivity (odborníci, investori, talenty, importovaní pracovníci, domáci pomocníci, atď.) alebo

- ako závislému rodinnému príslušníkovi na účely zlúčenia sa s občanmi Hong Kongu (opätovné zjednotenie rodiny).

--------------------------------------------------

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA DÁNSKA

Zmluvné strany berú na vedomie, že táto dohoda sa nevzťahuje na územie Dánskeho kráľovstva. Za takýchto okolností je vhodné, aby OAO Hong Kong a Dánsko uzavreli readmisnú dohodu o znovuprijatí za rovnakých podmienok ako je uzavretá táto dohoda.

--------------------------------------------------

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA ISLANDU A NÓRSKA

Zmluvné strany berú na vedomie úzky vzťah medzi Európskym spoločenstvom a Islandom a Nórskom najmä na základe Dohody z 18. mája 1999 týkajúcej sa pridruženia týchto krajín k vykonávaniu, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis. Za takýchto okolností je vhodné, aby OAO Hong Kong uzavrela readmisnú dohodu s Islandom a Nórskom za rovnakých podmienok ako je uzavretá táto dohoda.

--------------------------------------------------

Top