EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002A0809(01)

Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Indickej republiky

OJ L 213, 9.8.2002, p. 30–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 042 P. 248 - 255
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 042 P. 248 - 255
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 042 P. 248 - 255
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 042 P. 248 - 255
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 042 P. 248 - 255
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 042 P. 248 - 255
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 042 P. 248 - 255
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 042 P. 248 - 255
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 042 P. 248 - 255
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 029 P. 175 - 182
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 029 P. 175 - 182
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 115 P. 132 - 139

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/648/oj

Related Council decision

22002A0809(01)Úradný vestník L 213 , 09/08/2002 S. 0030 - 0037


Dohoda

o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Indickej republiky

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, ďalej len "spoločenstvo",

na jednej strane a

VLÁDA INDICKEJ REPUBLIKY, ďalej len "India",

na druhej strane,

ďalej len "zmluvné strany",

BERÚC DO ÚVAHY význam vedy a techniky pre ich hospodársky a sociálny rozvoj,

UZNÁVAJÚC, že spoločenstvo a India uskutočňujú spoločné výskumné a technické programy v mnohých oblastiach spoločného záujmu a že môže byť vzájomne prospešné, ak zmluvné strany uľahčia ďalšiu spoluprácu,

POZNAMENÁVAJÚC, že existuje aktívna spolupráca a výmena informácií v mnohých vedecko-technických oblastiach na základe dohody o spolupráci medzi spoločenstvom a Indiou o partnerstve a rozvoji, podpísanej 20. decembra 1993,

SO ZRETEĽOM na Spoločnú deklaráciu zo stretnutia EÚ a Indie na najvyššej úrovni, podpísanú 28. júna 2000,

SO ŽELANÍM rozšíriť spoluprácu vo vedecko-technickom výskume so zreteľom na posilnenie vykonávania kooperatívnych činností v oblastiach spoločného záujmu a podnecovanie uplatňovania výsledkov takejto spolupráce pre ich hospodársky a sociálny prospech,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Účel

Zmluvné strany podnecujú a uľahčujú spoluprácu výskumu a vývoja vo vedecko-technických oblastiach spoločného záujmu medzi spoločenstvom a Indiou.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody:

a) "kooperatívna činnosť" je činnosť, ktorú zmluvné strany vykonávajú alebo podporujú podľa tejto dohody a ktorá zahŕňa spoločný výskum;

b) "informácie" sú vedecké alebo technické údaje, výsledky alebo metódy výskumu a vývoja pochádzajúce zo spoločného výskumu uskutočňovaného na základe tejto dohody, a iné informácie, ktoré považujú za potrebné účastníci zúčastnení na spolupráci vrátane samotných zmluvných strán, kde je to potrebné;

c) "duševné vlastníctvo" sa rozumie v súlade s definíciou v článku 2 Konvencie o založení Svetovej organizácie duševného vlastníctva, uzavretej v Štokholme 14. júla 1967;

d) "spoločný výskum" je výskumný projekt, projekt technického rozvoja alebo demonštračný projekt, ktorý sa realizuje s finančnou podporou jednej alebo obidvoch zmluvných strán a ktorý zahŕňa spoluprácu účastníkov zo spoločenstva a Indie a je zmluvnými stranami alebo výkonnými zástupcami písomne označovaný ako spoločný výskum. Ak výskum financuje iba jedna zmluvná strana, označenie urobí táto strana a účastník tohto projektu;

e) "účastník" alebo "výskumný subjekt" je každá osoba, univerzita, výskumný ústav alebo každá iná právnická osoba, podnik alebo firma založená v spoločenstve alebo v Indii, ktorá sa zúčastňuje na spolupráci, vrátane samotných zmluvných strán.

Článok 3

Zásady

Spolupráca sa uskutočňuje na základe týchto zásad:

a) vzájomný prospech založený na celkovej rovnováhe výhod;

b) recipročný prístup k činnostiam výskumu a technického rozvoja uskutočňovaným každou zmluvnou stranou;

c) včasná výmena informácií, ktoré môžu ovplyvniť kooperatívne činnosti;

d) primeraná ochrana práv duševného vlastníctva.

Článok 4

Oblasti spolupráce

Spolupráca na základe tejto dohody môže obsahovať všetky činnosti výskumu, technického rozvoja a demonštrácie, ďalej len "VTD", zahrnuté v prvej činnosti rámcového programu podľa článku 164 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a všetky podobné činnosti VTD v Indii v zodpovedajúcich vedecko-technických oblastiach.

Táto dohoda neovplyvňuje účasť Indie ako rozvojovej krajiny na činnostiach spoločenstva v oblasti výskumu pre rozvoj.

Článok 5

Formy spolupráce

Spolupráca môže mať tieto formy:

- účasť indických výskumných subjektov na projektoch VTD podľa prvej činnosti rámcového programu a recipročná účasť výskumných subjektov založených v spoločenstve na indických projektoch v podobných sektoroch VTD. Takáto účasť podlieha pravidlám a postupom uplatniteľným u každej zmluvnej strany,

- spoločné projekty VTD; spoločné projekty VTD sa realizujú, ak účastníci pripravia technicko-riadiaci plán uvedený v prílohe,

- spájanie projektov VTD, ktoré už boli realizované podľa postupov uplatniteľných v programoch VTD každej zmluvnej strany,

- návštevy a výmeny vedcov a technických odborníkov,

- spoločná organizácia vedeckých seminárov, konferencií, sympózií a workshopov, ako aj účasť odborníkov na týchto aktivitách,

- spoločné činnosti na šírenie výsledkov/výmenu skúseností zo spoločných projektov VTD, ktoré boli financované,

- výmena a spoločné používanie zariadení a materiálov, vrátane spoločného používania moderných výskumných zariadení,

- výmena informácií o metódach, zákonoch, predpisoch a programoch významných pre spoluprácu na základe tejto dohody,

- iné formy odporúčané Riadiacim výborom a považované v súlade s metódami a postupmi uplatniteľnými u obidvoch zmluvných strán.

Článok 6

Koordinácia a uľahčovanie spolupráce

a) Koordináciu a uľahčovanie aktivít spojených so spoluprácou na základe tejto dohody vykonáva v mene Indie ministerstvo vedy a techniky (oddelenie vedy a techniky) a v mene spoločenstva to vykonávajú služby Komisie Európskych spoločenstiev (Generálne riaditeľstvo pre vedu, výskum a vývoj), ktoré konajú ako výkonní zástupcovia.

b) Výkonní zástupcovia sú povinní založiť Riadiaci výbor pre vedecko-technickú spoluprácu, ďalej len "riadiaci výbor" na riadenie tejto dohody; tento výbor pozostáva z rovnakého počtu oficiálnych zástupcov každej zmluvnej strany a má spolupredsedov zo zmluvných strán; výbor ustanoví svoj rokovací poriadok.

c) Funkcie riadiaceho výboru zahŕňajú toto:

i) podporovať a dozerať nad rôznymi kooperatívnymi činnosťami uvedenými v článku 4, ako aj činnosťami, ktoré by sa uskutočňovali v rámci činností spoločenstva v oblasti výskumu pre rozvoj;

ii) odporúčať spoločné projekty VTD, ktoré sa majú financovať na základe rozdelenia nákladov medzi zmluvné strany a ktoré sa majú prijímať ako odozva na schválený text spoločnej výzvy na podanie návrhov, vydaný súčasne výkonnými zástupcami.

Spoločné projekty, ktoré predložili vedci jednej strany na účasť v programoch druhej strany vyberie každá zmluvná strana podľa príslušného výberového procesu každej zmluvnej strany s možnou účasťou odborníkov z obidvoch strán.

iii) podľa prvej a druhej zarážky článku 5 určiť tie prioritné sektory alebo podsektory vzájomného záujmu na nasledujúci rok spomedzi potenciálnych sektorov VTD, v ktorých sa vyžaduje spolupráca;

iv) podľa tretej zarážky článku 5 navrhovať vedcom obidvoch zmluvných strán, aby spojili svoje projekty, ktoré by boli vzájomne prospešné a doplňujúce;

v) dávať odporúčania podľa štvrtej až ôsmej zarážky článku 5;

vi) poskytovať rady zmluvným stranám o spôsoboch rozšírenia a zlepšenia spolupráce, ktoré sú v súlade so zásadami stanovenými v tejto dohode;

vii) skúmať účinné fungovanie a uplatňovanie tejto dohody, vrátane hodnotenia prebiehajúcich projektov spolupráce, ktoré zahŕňajú Indiu ako rozvojovú krajinu na základe činností spoločenstva v oblasti výskumu pre rozvoj;

viii) raz ročne poskytnúť zmluvným stranám správu o stave, dosiahnutej úrovni a efektívnosti spolupráce, vykonávanej podľa tejto dohody. Táto správa sa pošle spoločnej komisii vytvorenej v rámci dohody o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Indiou o partnerstve a rozvoji.

d) Riadiaci výbor zasadá spravidla raz ročne, najmä pred zasadnutím spoločnej komisie vytvorenej v rámci dohody o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Indiou o partnerstve a rozvoji, a podľa spoločne dohodnutého harmonogramu; zasadnutia by sa mali konať striedavo v spoločenstve a v Indii. Na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany sa môžu zorganizovať mimoriadne zasadnutia.

e) Rozhodnutia riadiaceho výboru sa prijímajú dohodou. Na každom zasadnutí sa vyhotoví zápis, ktorý bude obsahovať záznam rozhodnutí a hlavných prerokovaných bodov. Tento zápis odsúhlasia menovaní spolupredsedovia riadiaceho výboru.

f) Náklady na cestovné a ubytovanie účastníkov zasadnutí riadiaceho výboru hradia príslušné zmluvné strany. Všetky ďalšie náklady spojené so zasadnutím riadiaceho výboru hradí hostiteľská strana.

Článok 7

Financovanie

a) Činnosti zamerané na spoluprácu sú podmienené dostupnosťou pridelených finančných prostriedkov a zákonmi a predpismi (vrátane zákonov a predpisov o daňových a colných výnimkách) uplatniteľnými na území každej zmluvnej strany a v súlade s politickou líniou a programami zmluvných strán.

b) Náklady na vybrané kooperatívne činnosti účastníci hradia spoločne, bez akéhokoľvek presunu finančných prostriedkov od jednej zmluvnej strany k druhej.

c) Realizačné dojednanie by malo vymedziť presné administratívne a finančné formy pre kooperatívne činnosti.

d) Projekty VTD, ktoré zahŕňajú Indiu ako rozvojovú krajinu a sú podporované podľa činností spoločenstva v oblasti výskumu pre rozvoj sú vylúčené z ustanovení uvedených v písm. b) a c).

Článok 8

Vstup pracovníkov a zariadení

Každá zmluvná strana podniká všetky patričné kroky a zo všetkých síl sa snaží, aby v rámci zákonov a predpisov použiteľných na území každej zmluvnej strany uľahčila vstup účastníkov spolupráce alebo zariadení používaných v kooperatívnych činnostiach určených zmluvnými stranami podľa ustanovení tejto dohody na jej územie, ich pobyt na jej území a výstup z jej územia.

Článok 9

Šírenie a využívanie informácií

Šírenie a využívanie informácií a riadenie, udeľovanie a uplatňovanie práv na výsledky duševného vlastníctva vyplývajúce zo spoločného výskumu podľa tejto dohody podlieha požiadavkám prílohy. Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

Článok 10

Územná platnosť

Táto dohoda platí na jednej strane pre územia, na ktorých platí Zmluva o založení Európskeho spoločenstva a podľa podmienok vymedzených v tejto zmluve, a na druhej strane pre územie Indie. Nebráni výkonu kooperatívnych činností na otvorenom mori, v kozmickom priestore alebo na území tretích krajín v súlade s medzinárodným právom.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti, ukončenie a riešenie sporov

a) Táto dohoda nadobúda účinnosť v deň, kedy si zmluvné strany navzájom písomne oznámili, že ich príslušné medzinárodné postupy potrebné pre nadobudnutie jej účinnosti boli splnené.

b) Táto dohoda sa uzatvára na počiatočné obdobie piatich rokov a môže sa obnoviť vzájomnou dohodou zmluvných strán po vyhodnotení v priebehu posledného roka každého nasledujúceho obdobia.

c) Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať dohodou zmluvných strán. Zmeny a doplnenia nadobudnú účinnosť v deň, kedy si zmluvné strany navzájom písomne oznámili, že ich príslušné medzinárodné postupy potrebné na zmenu a doplnenie tejto dohody boli splnené.

d) Túto dohodu môže kedykoľvek ukončiť ktorákoľvek zmluvná strana písomným oznámením šesť mesiacov vopred. Uplynutie platnosti alebo ukončenie tejto dohody neovplyvní platnosť alebo trvanie žiadnych dohovorov patriacich pod ňu, ani žiadnych špecifických práv a povinností, ktoré vznikli v súlade s prílohou.

e) Všetky otázky alebo spory týkajúce sa výkladu alebo realizácie tejto dohody zmluvné strany urovnajú vzájomnou dohodou.

Článok 12

Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach v dánskom, holandskom, anglickom, fínskom, francúzskom, nemeckom, gréckom, talianskom, portugalskom, španielskom, švédskom a hindskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

Na dôkaz toho dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

+++++ TIFF +++++

Hecho en Nueva Delhi el veintitrés de noviembre del dos mil uno por duplicado en alemán, danés, español, finés, francés, griego, inglés, italiano, neerlandés, portugués, sueco e hindi, siendo cada uno de estos textos igualmente auténticos.Udfærdiget i New Delhi, den treogtyvende november to tusind og et, i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk og hindi, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.Geschehen zu New Delhi am dreiundzwanzigsten November zweitausendundeins in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache sowie in Hindi abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.Έγινε στο Νέο Δελχί, στις είκοσι τρεις Νοεμβρίου δύο χιλιάδες ένα, σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα και τη γλώσσα Hindi· όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.Done at New Delhi on the twenty-third day of November in the year two thousand and one, in two copies, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish, Swedish, and Hindi languages, with each text being equally authentic.Fait à New Delhi, le vingt-trois novembre deux mille un, en deux exemplaires, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et hindi, chacun de ces textes faisant également foi.Fatto a Nuova Delhi, addì ventitre novembre duemilauno, in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e hindi, ciascun testo facente ugualmente fede.Gedaan te New Delhi op de drieëntwintigste november tweeduizendeneen in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse, de Zweedse en de Hinditaal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.Feito em Nova Deli, em vinte e três de Novembro de dois mil e um, em duplo exemplar, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa, sueca e hindi, fazendo igualmente fé todos os textos.Tehty New Delhissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayksi kahtena kappaleena englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, portugalin-, ranskan-, ruotsin-, saksan-, suomen-, tanskan- ja hindinkielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.Upprättat i New Delhi den tjugotredje november tjugohundraett i två exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken samt på hindi, varvid samtliga språkversioner äger lika giltighet.

+++++ TIFF +++++

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno de la República de la IndiaPå Republikken Indiens regerings vegneFür die Regierung der Republik IndienΓια την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της ΙνδίαςFor the Government of the Republic of IndiaPour le gouvernement de la République de l'IndePer il governo della Repubblica dell'IndiaVoor de regering van de Republiek IndiaPelo Governo da República da ÍndiaIntian tasavallan hallituksen puolestaPå Republiken Indiens regerings vägnar

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Práva na duševné vlastníctvo vytvorené alebo poskytnuté podľa tejto dohody prideľujú tak, ako je uvedené v tejto prílohe.

UPLATŇOVANIE

Táto príloha platí pre spoločný výskum uskutočňovaný podľa dohody, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

I. Vlastníctvo, prideľovanie a výkon práv

1. Na účely tejto dohody je "duševné vlastníctvo" definované v článku 2 písm. c) dohody.

2. Táto príloha sa týka prideľovania práv a podielov zmluvných strán a ich účastníkov. Každá zmluvná strana a jej účastníci zabezpečia, aby druhá zmluvná strana a jej účastníci mohli získať práva na duševné vlastníctvo jej pridelené v súlade s touto prílohou. Táto príloha nemení, ani sa nedotýka prideľovania práv, podielov a licenčných poplatkov medzi zmluvnou stranou a jej štátnymi príslušníkmi alebo účastníkmi a pravidiel šírenia a využívania informácií, ktoré budú určené zákonmi a postupmi každej strany.

3. Zmluvné strany sa budú riadiť, a zmluvné úpravy by sa mali zabezpečovať, týmito zásadami:

a) efektívna ochrana duševného vlastníctva. Zmluvné strany zabezpečia, aby ony a/alebo ich účastníci si navzájom oznámia v primeranom čase vytvorenie akéhokoľvek duševného vlastníctva vzniknutého podľa dohody alebo realizačných dojednaní a včas požiadajú o ochranu takéhoto duševného vlastníctva;

b) efektívne využívanie výsledkov s prihliadnutím na prínosy zmluvných strán a ich účastníkov;

c) rovnaké zaobchádzanie s účastníkmi druhej zmluvnej strany ako s ich vlastnými účastníkmi, so zreteľom na vlastníctvo, využívanie a šírenie informácií a vlastníctva, prideľovania a výkonu práv duševného vlastníctva;

d) ochrana dôverných podnikateľských informácií.

4. Účastníci spoločne pripravia technicko-riadiaci plán (TRP). TRP je špecifická dohoda, ktorú uzavrú účastníci spoločného výskumu a ktorá definuje ich príslušné práva a povinnosti, vrátane práv a povinností týkajúcich sa vlastníctva a využívania informácií, vrátane ich zverejňovania a duševného vlastníctva získaného počas spoločného výskumu.

Pokiaľ ide o duševné vlastníctvo (DV), TRP bude obvykle upravovať, okrem iného, vlastníctvo, ochranu, užívateľské práva na účely výskumu a vývoja, využívanie a šírenie, vrátane dojednaní pre spoločné publikovanie, práva a povinnosti hosťujúcich výskumných pracovníkov a postupy riešenia sporov. TRP bude upravovať aj prioritné a menej významné informácie, poskytovanie licencií a dosiahnuteľné výsledky. TRP bude navrhnutý v rámci platných pravidiel a predpisov každej zmluvnej strany, s prihliadnutím na ciele spoločného výskumu, pomerné finančné a iné prínosy zmluvných strán a ich účastníkov, výhody a nevýhody poskytovania licencií podľa území alebo oblastí použitia, na požiadavky platných právnych predpisov, na potrebu postupov pri riešení sporov a na iné faktory, ktoré účastníci uznajú za vhodné. Práva a povinnosti týkajúce sa výskumu vytvoreného hosťujúcimi výskumnými pracovníkmi (t. j. výskumnými pracovníkmi neprichádzajúcimi od zmluvnej strany alebo účastníka), čo sa týka DV, taktiež upravujú plány spoločného riadenia technológií. TRP schvaľuje príslušný financujúci úrad alebo oddelenie zmluvnej strany, zúčastnený na financovaní výskumu pred uzavretím špecifických zmlúv o spolupráci v oblasti výskumu a vývoja, ku ktorým sú pripojené.

5. Informácie alebo duševné vlastníctvo vytvorené počas spoločného výskumu a neupravené v TRP budú pridelené podľa zásad ustanovených v TRP. V prípade nezhody, ktorú nie je možné vyriešiť dohodnutým postupom riešenia sporov, takéto informácie alebo DV vlastnia spoločne všetci účastníci zapojení do spoločného výskumu, z ktorého informácie alebo DV vzniknú. Každý účastník, na ktorého sa vzťahuje toto ustanovenie, má právo používať takéto informácie alebo DV pre svoje obchodné využitie bez geografického obmedzenia.

6. V súlade s platnými právnymi predpismi zabezpečí každá zmluvná strana druhej zmluvnej strane a jej účastníkom práva k DV, ktoré im boli pridelené.

7. Pri zachovaní podmienok hospodárskej súťaže v oblastiach, ktorých sa táto dohoda týka, každá zmluvná strana sa vynasnaží zabezpečiť výkon práv získaných na základe tejto dohody a pod ňu patriacich dojednaní takým spôsobom, ktorý podporí najmä:

i) šírenie a využívanie informácií, získaných, sprístupnených, či inak dostupných podľa dohody,

ii) prijatie a uplatňovanie medzinárodných noriem.

8. Ukončenie alebo uplynutie platnosti dohody neovplyvní práva alebo povinnosti účastníkov pokiaľ ide o duševné vlastníctvo podľa schválených prebiehajúcich projektov v súlade s touto prílohou.

II. Diela chránené autorským právom a vedecké písomné diela

S autorskými právami zmluvných strán alebo ich účastníkov sa zaobchádza v súlade s Bernskou zmluvou (Parížsky akt z roku 1971) a s dohodou TRIPS.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia oddielu III a pokiaľ nie je v TRP dohodnuté inak, zmluvné strany alebo účastníci zverejnia výsledky výskumu spoločne. Podľa predchádzajúceho všeobecného pravidla platí tento postup:

1. V prípade, že jedna zmluvná strana alebo jej verejné orgány uverejnia vedecké a technické časopisy, články, správy, knihy vrátane videozáznamov a softvéru, ktoré sú výsledkom spoločného výskumu v rámci dohody, má druhá zmluvná strana právo na celosvetovú, neobmedzenú, neodvolateľnú a bezplatnú licenciu na preklad, reprodukciu, spracovanie, sprostredkovanie a verejnú distribúciu takých diel.

2. Zmluvné strany sa vynasnažia, aby písomné diela vedeckého charakteru, pochádzajúce zo spoločného výskumu podľa tejto dohody, boli v čo najväčšej miere šírené a uverejňované nezávislými vydavateľmi.

3. Všetky vyhotovenia diela chráneného autorským právom, ktoré sa má verejne šíriť a pripraviť podľa tohto ustanovenia, musia byť označené menom autora či autorov diela, pokiaľ to ich autor či autori výslovne neodmietnu. Na vyhotoveniach musia byť taktiež zreteľne uvedené potvrdenia spoločnej podpory oboch strán.

III. Nezverejnené informácie

A. Nezverejnené písomné informácie

1. Každá zmluvná strana alebo jej účastník určia v čo najkratšom termíne, najlepšie v TRP, informácie v rámci tejto dohody, ktoré si neželajú zverejniť, okrem iného s prihliadnutím na tieto kritériá:

a) utajovanie informácií v tom zmysle, že informácia ako celok alebo jej časti v určitom zložení, alebo ako zostava jej súčastí, nie je všeobecne známa odborníkom v príslušnom odbore, ani ľahko dostupná zákonnými prostriedkami,

b) skutočná alebo možná obchodná hodnota informácií vďaka ich utajeniu;

c) predchádzajúca ochrana informácií v tom zmysle, že právoplatná osoba prijala okolnostiam primerané opatrenia na udržanie informácií v tajnosti.

Strany a ich účastníci sa môžu v určitých prípadoch dohodnúť, pokiaľ nie je uvedené inak, že celok alebo časti informácie poskytnutej, vymenenej alebo vytvorenej počas spoločného výskumu v rámci dohody sa nemôžu zverejniť.

2. Každá zmluvná strana zabezpečí, aby ona a jej účastníci jasne označili nezverejnené informácie, napríklad podľa príslušného označenia alebo obmedzujúceho vysvetlenia. To isté sa vzťahuje aj na všetky reprodukcie uvedenej informácie ako celku a jej častí.

Zmluvná strana, ktorá prijíma nezverejnené informácie na základe tejto dohody, bude rešpektovať ich chránenú povahu. Tieto obmedzenia sa automaticky ukončia, keď tieto informácie ich vlastník zverejní.

3. Nezverejnené informácie, odovzdávané na základe tejto dohody, môže prijímajúca strana oznámiť osobám zamestnaným v tejto zmluvnej strane alebo osobám touto stranou zamestnávaným a ostatným oddeleniam alebo úradom prijímajúcej strany oprávneným na zvláštne účely prebiehajúceho spoločného výskumu, ak všetky takto oznámené nezverejnené informácie podliehajú písomnej dohode o utajení a že sú ako také ľahko rozoznateľné, ako je stanovené vyššie.

4. Na základe vopred udeleného písomného súhlasu zmluvnej strany, ktorá nezverejnenú informáciu podľa tejto dohody odovzdáva, môže prijímajúca strana túto nezverejnenú informáciu šíriť vo väčšej miere, než to dovoľuje ustanovenie vyššie uvedeného odstavca 3. Zmluvné strany spolupracujú pri vývoji postupov na podávanie žiadostí o predchádzajúci písomný súhlas s týmto šírením a na jeho získavanie, a každá zmluvná strana udelí tento súhlas v rozsahu, prípustnom podľa vnútroštátnej politiky, nariadení a právnych predpisov.

B. Nezverejnené nedoložené informácie

S nedoloženými nezverejnenými či inými dôvernými alebo chránenými informáciami poskytovanými na seminároch a iných stretnutiach usporadúvaných podľa tejto dohody, alebo s informáciami vznikajúcimi zamestnávaním personálu, používaním zariadení alebo zo spoločných projektov, zaobchádzajú zmluvné strany alebo ich účastníci podľa zásad uvedených v dohode pre písomné informácie, avšak za predpokladu, že príjemca takejto nezverejnenej alebo inej dôvernej či chránenej informácie bol vopred písomne upozornený na dôverný charakter oznamovanej informácie.

C. Kontrola

Každá zmluvná strana sa, podľa ustanovení tejto dohody, usiluje o zabezpečenie kontroly nezverejnených informácií, ktoré prijala na základe tejto dohody. Ak si jedna zo zmluvných strán uvedomí, že nie je alebo nebude schopná zo závažných dôvodov dodržať ustanovenia bodov A a B o nešírení týchto informácií, upovedomí o tom bezodkladne druhú zmluvnú stranu. Zúčastnené strany sa potom poradia a určia ďalšie príslušné opatrenia.

--------------------------------------------------

Top