EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002A0430(06)

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o určitých aspektoch verejného obstarávania

OJ L 114, 30.4.2002, p. 430–467 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 027 P. 159 - 200
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 027 P. 159 - 200
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 060 P. 431 - 468

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/10/2012

22002A0430(06)Úradný vestník L 114 , 30/04/2002 S. 0430 - 0467


Dohoda

medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o určitých aspektoch verejného obstarávania

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO (ďalej len "spoločenstvo"),

na jednej strane a

ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA (ďalej len "Švajčiarsko"),

na druhej strane,

ďalej len "zmluvné strany",

BERÚC DO ÚVAHY úsilie zmluvných strán a záväzky na liberalizáciu svojich vlastných trhov verejného obstarávania, najmä prostredníctvom Dohody o verejnom obstarávaní (Government Procurement Agreement (GPA) uzavretej 15. apríla 1994 v Marakéši, ktorá nadobudla platnosť 1. januára 1996, a prijatím vnútroštátnych predpisov umožňujúcich účinné otvorenie trhu v oblasti verejného obstarávania na základe postupnej liberalizácie.

BERÚC DO ÚVAHY výmenu listov z 25. marca a 5. mája 1994 medzi Európskou komisiou a Švajčiarskym federálnym úradom pre zahraničné hospodárske záležitosti,

BERÚC DO ÚVAHY dohodu uzavretú 22. júla 1972 medzi Švajčiarskom a spoločenstvom,

SO ŽELANÍM, aby sa zlepšil a rozšíril rozsah príslušných príloh k Dodatku I ku GPA,

SO ŽELANÍM, aby sa tiež pokračovalo vo vzájomnom liberalizačnom úsilí tak, že sa umožní prístup k obstarávaniu výrobkov, prác a služieb uskutočňovanému vlastnými prevádzkovateľmi telekomunikácií a železníc, subjektami pôsobiacimi v oblasti zásobovania inou energiou ako elektrická energia a súkromnými verejnoprospešnými službami, ktoré pracujú na základe osobitných alebo exkluzívnych práv udelených príslušným štátnym orgánom a ktoré pôsobia v sektoroch pitnej vody, elektrickej energie, mestskej dopravy, letísk a námorných a vnútrozemských prístavov,

SA DOHODLI TAKTO:

KAPITOLA 1

ROZŠÍRENIE ROZSAHU DOHODY O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ UZAVRETEJ V RÁMCI SVETOVEJ OBCHODNEJ ORGANIZÁCIE

Článok 1

Povinnosti spoločenstva

1. S cieľom doplnenia a rozšírenia rozsahu svojich záväzkov voči Švajčiarsku na základe Dohody o verejnom obstarávaní (GPA) podpísanej 15. apríla 1994 v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO), sa spoločenstvo zaväzuje zmeniť a doplniť svoje prílohy a všeobecné poznámky k dodatku I ku GPA takto:

zrušiť odkaz na Švajčiarsko v prvom odseku všeobecnej poznámky č. 2 tak, aby sa švajčiarskym dodávateľom a poskytovateľom služieb umožnilo podať námietku v súlade s článkom XX proti uzavretiu zmlúv subjektami spoločenstva uvedenými v prílohe 2 odseku 2.

2. Spoločenstvo do jedného mesiaca po nadobudnutí platnosti tejto dohody oznámi túto zmenu a doplnenie Sekretariátu WTO.

Článok 2

Povinnosti Švajčiarska

1. S cieľom doplnenia a rozšírenia rozsahu svojich záväzkov voči spoločenstvu na základe GPA sa Švajčiarsko zaviazalo zmeniť a doplniť svoje prílohy a všeobecné poznámky k dodatku I ku GPA takto:

Do prílohy 2 pod "Zoznam subjektov" za bod 2 vložiť tento nový bod:

"3. Orgány a verejné orgány na úrovni okresu a samospráv."

2. Švajčiarsko do jedného mesiaca po nadobudnutí platnosti tejto dohody oznámi túto zmenu a doplnenie Sekretariátu WTO.

KAPITOLA II

OBSTARÁVANIE USKUTOČŇOVANÉ PREVÁDZKOVATEĽMI TELEKOMUNIKÁCIÍ A ŽELEZNÍC A URČITÝMI VEREJNOPROSPEŠNÝMI SLUŽBAMI

Článok 3

Ciele, definície a pôsobnosť

1. Cieľom tejto dohody je zabezpečiť vzájomný, transparentný a nediskriminačný prístup dodávateľov a poskytovateľov služieb zmluvných strán k nákupom výrobkov a služieb, vrátane stavebných služieb, uskutočnených prevádzkovateľmi telekomunikácií a železníc, subjektami pôsobiacimi v oblasti zásobovania inou energiou ako elektrická energia a súkromnými verejnoprospešnými službami oboch zmluvných strán.

2. Na účely tejto kapitoly:

a) "prevádzkovatelia telekomunikácií" (ďalej len "PT") znamená subjekty, ktoré poskytujú, alebo prevádzkujú verejné telekomunikačné siete, alebo poskytujú jednu alebo viacero telekomunikačných služieb a ktoré sú buď verejnými orgánmi alebo štátnymi podnikmi, alebo pracujú na základe osobitných alebo exkluzívnych práv udelených kompetentným orgánom jednej zo zmluvných strán;

b) "verejná telekomunikačná sieť" znamená telekomunikačnú infraštruktúru prístupnú pre verejnosť, ktorá umožňuje prenos signálov medzi určenými koncovými bodmi siete pomocou drôtu, mikrovĺn, optickými cestami alebo inými elektromagnetickými cestami;

c) "verejné telekomunikačné služby" znamenajú služby, ktorých poskytovanie tvorí úplne alebo čiastočne prenos a nasmerovanie signálov na verejnú telekomunikačnú sieť pomocou telekomunikačných procesov s vylúčením rádiového vysielania a televízie;

d) "prevádzkovatelia železníc" (ďalej len "PŽ") znamená zmluvné subjekty, ktorými sú buď verejné orgány alebo štátne podniky, alebo ktoré pracujú na základe osobitných alebo exkluzívnych práv udelených kompetentným orgánom jednej zo zmluvných strán a jednou z ich činností je prevádzkovanie sietí poskytujúcich službu verejnosti v oblasti dopravy prostredníctvom železnice;

e) "subjekty pôsobiace v oblasti zásobovania inou energiou ako elektrická energia" znamená zmluvné subjekty, ktorými sú buď verejné orgány alebo štátne podniky, alebo ktoré pracujú na základe osobitných alebo exkluzívnych práv udelených kompetentným orgánom jednej zo zmluvných strán a jedna z ich činností alebo ich kombinácia sú uvedené v nižšie uvedených bodoch i) a ii);

i) poskytovanie alebo prevádzkovanie pevných sietí určených na poskytovanie služby pre verejnosť v súvislosti s výrobou, dopravou alebo distribúciou plynu alebo tepla alebo dodávka plynu alebo tepla do takýchto sietí; alebo

ii) využívanie geografickej oblasti na účely vyhľadávania alebo ťažby oleja, plynu, uhlia alebo iných tuhých palív;

f) "súkromné verejnoprospešné služby" znamená zmluvné subjekty, na ktoré sa nevzťahuje GPA, ale ktoré pracujú na základe osobitných alebo exkluzívnych práv udelených kompetentným orgánom jednej zo zmluvných strán a jedna z ich činností alebo ich kombinácia sú uvedené v nižšie uvedených bodoch i) až v):

i) poskytovanie alebo prevádzkovanie pevných sietí určených na poskytovanie služby pre verejnosť v súvislosti s výrobou, dopravou alebo distribúciou pitnej vody alebo dodávka pitnej vody do takýchto sietí;

ii) poskytovanie alebo prevádzkovanie pevných sietí určených na poskytovanie služby pre verejnosť v súvislosti s výrobou, dopravou alebo distribúciou elektrickej energie alebo dodávka elektrickej energie do takýchto sietí;

iii) poskytovanie letiskových alebo iných terminálových služieb pre letecké dopravné spoločnosti;

iv) poskytovanie námorných alebo vnútrozemských prístavných alebo iných terminálových služieb pre námorné alebo vnútrozemské lodné dopravné spoločnosti;

v) prevádzkovanie sietí poskytujúcich službu verejnosti v oblasti dopravy mestskou železničnou dráhou, automatizovanými systémami, električkami, trolejbusmi, autobusmi alebo lanovou dráhou.

3. Táto dohoda sa uplatňuje v prípade každého zákona, predpisu alebo postupu týkajúceho sa obstarávania PT, PŽ zmluvných strán, subjektov pôsobiacich v oblasti zásobovania inou energiou ako elektrická energia a súkromných verejnoprospešných služieb (ďalej len "dotknuté subjekty"), ako je definované v tomto článku a uvedené v prílohách I až IV a na uzavretie všetkých zmlúv o obstarávaní týmito dotknutými subjektami.

4. Články 5 a 6 sa uplatnia na zmluvy alebo súbor zmlúv, ktorých odhadovaná hodnota bez DPH nie je menšia ako:

a) v prípade zmlúv, ktoré uzavrú PT:

i) EUR 600000 alebo ekvivalentná suma v SDR (Special Drawing Rights – Zvláštne práva čerpania) v prípade dodávok a služieb;

ii) EUR 5000000 alebo ekvivalentná suma v SDR v prípade prác;

b) v prípade zmlúv, ktoré uzavrú PŽ a subjekty pôsobiace v oblasti zásobovania energiou inou ako elektrická energia:

i) EUR 400000 alebo ekvivalentná suma v SDR v prípade dodávok a služieb;

ii) EUR 5000000 alebo ekvivalentná suma v SDR v prípade prác;

c) v prípade zmlúv, ktoré uzavrú súkromné verejnoprospešné služby:

i) SDR 400000 alebo ekvivalentná suma v euro v prípade dodávok a služieb;

ii) SDR 5000000 alebo ekvivalentná suma v euro v prípade prác;

Konverzia euro na SDR sa uskutoční v súlade s postupmi ustanovenými v Dohode o verejnom obstarávaní (GPA).

5. Táto kapitola sa neuplatňuje na zmluvy, ktoré uzavrú PT na nákupy, ktoré sú určené výlučne na to, aby im umožnili poskytovanie jednej alebo viacerých telekomunikačných služieb, v prípade ktorých sa ostatným subjektom v rovnakej geografickej oblasti a v podstate za rovnakých okolností nezabraňuje poskytovať rovnaké služby. Každá zmluvná strana bezodkladne oboznámi druhú zmluvnú stranu o takýchto zmluvách. Toto ustanovenie sa uplatní na základe rovnakých podmienok aj na zmluvy, ktoré uzavrú PŽ, subjekty pôsobiace v oblasti zásobovania inou energiou ako elektrická energia a súkromné verejnoprospešné služby, akonáhle sa tieto sektory liberalizujú.

6. Pokiaľ ide o služby vrátane stavebných služieb, táto dohoda sa bude uplatňovať na tie služby, ktoré sú uvedené v prílohách VI a VII k tejto dohode.

7. Táto dohoda sa nebude uplatňovať na dotknuté subjekty v prípade, keď spĺňajú podmienky ustanovené v článkoch 2 ods. 4, 2 ods. 5, 3, 6 ods. 1, 7 ods. 1, 9 ods. 1, 10, 11, 12 a 13 ods. 1 smernice 93/38/EHS naposledy zmenenej a doplnenej smernicou 98/4/ES (Ú. v. ES 101, 4.4.1998, s. 1) za spoločenstvo a v prílohách VI a VIII za Švajčiarsko.

Táto dohoda sa nebude uplatňovať na zmluvy, ktoré uzavrú PŽ v prípade, keď sa tieto zmluvy týkajú nákupu alebo lízingu výrobkov na účely refinancovania dodávateľských zmlúv uzavretých v súlade s ustanoveniami tejto dohody.

Článok 4

Postupy obstarávania

1. Zmluvné strany zabezpečia, aby postupy obstarávania a metód pri uzatváraní zmlúv, ktoré dodržiavajú ich dotknuté subjekty, boli v súlade so zásadami nediskriminácie, transparentnosti a rovnakého zaobchádzania. Tieto postupy a metódy musia spĺňať minimálne tieto podmienky:

a) vyhlásenie súťaže sa uskutoční uverejnením oznámenia o vyhlásení súťaže, predbežným oznámením alebo oznámením o existencii kvalifikačného systému. Tieto oznámenia alebo súhrn ich dôležitých častí sa uverejnia aspoň v jednom z úradných jazykov GPA na národnej úrovni v prípade Švajčiarska na jednej strane a na úrovni spoločenstva na druhej strane. Budú obsahovať všetky potrebné informácie o plánovanom obstarávaní vrátane v prípade potreby druhu postupu pri uzatváraní zmluvy, ktorý sa má dodržiavať;

b) lehoty musia byť primerané, aby umožnili dodávateľom alebo poskytovateľom služieb pripraviť a predložiť ponuky;

c) súťažné podklady obsahujú všetky potrebné informácie najmä technické špecifikácie a kritériá na vyhodnotenie a uzavretie zmluvy, aby sa umožnilo účastníkom súťaže predložiť zodpovedajúce ponuky. Súťažné podklady sa na požiadanie pošlú dodávateľom alebo poskytovateľom služieb;

d) kritériá výberu musia byť nediskriminačné. Kvalifikačný systém, ktorý uplatňujú dotknuté subjekty, sa musí zakladať na vopred stanovených a nediskriminačných kritériách a postup a podmienky účasti sa poskytnú na požiadanie;

e) kritériom pre uzavretie zmluvy môže byť buď najvýhodnejšia ekonomická ponuka, vrátane osobitných kritérií hodnotenia ako dátum dodania alebo dátum ukončenia, nákladová efektívnosť, kvalita, technická hodnota, servis po predaji, záväzky z hľadiska náhradných dielov, cena, atď., alebo len najnižšia cena.

2. Zmluvné strany tiež zabezpečia, aby ich dotknuté subjekty stanovili technické špecifikácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sa budú vzťahovať skôr na výkon ako na konštrukčné alebo popisné charakteristiky. Takéto špecifikácie sa zakladajú na medzinárodných normách, pokiaľ existujú, v opačnom prípade na vnútroštátnych technických predpisoch, uznávaných vnútroštátnych normách alebo uznávaných stavebných predpisoch. Zakazujú sa všetky technické špecifikácie prijaté alebo použité s úmyslom alebo s cieľom vytvárania zbytočných prekážok dotknutým subjektom zmluvnej strany pre obstarávanie výrobkov alebo služieb druhej strany a pre príslušný obchod medzi zmluvnými stranami.

Článok 5

Postupy podania námietok

1. Zmluvné strany musia zabezpečiť nediskriminačné, včasné, transparentné a efektívne postupy, ktoré umožnia dodávateľom a poskytovateľom služieb podať námietky proti údajnému porušeniu dohody v súvislosti s obstarávaním, o ktoré majú, alebo mali záujem. Uplatňujú sa postupy podania námietok ustanovené v prílohe V.

2. Zmluvné strany musia zabezpečiť, aby ich príslušné dotknuté subjekty aspoň tri roky zachovali dokumentáciu týkajúcu sa postupov obstarávania, na ktorú sa vzťahuje táto kapitola.

3. Zmluvné strany tiež zabezpečia, aby rozhodnutia orgánov zodpovedných za postupy podania námietok sa riadne vykonali.

KAPITOLA III

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 6

Nediskriminácia

1. Zmluvné strany zabezpečia, aby pri svojich postupoch a metódach na uzavretie obstarávacích zmlúv nad prahovými hodnotami ustanovenými v článku 3 ods. 4 dotknuté subjekty zriadené na ich územiach:

a) nezaobchádzali s výrobkami, službami, dodávateľmi a poskytovateľmi služieb druhej zmluvnej strany menej priaznivo ako

i) v prípade domácich výrobkov, služieb, dodávateľov a poskytovateľov služieb; alebo

ii) v prípade výrobkov, dodávateľov a poskytovateľov služieb tretích strán;

b) nezaobchádzali s miestnym dodávateľom alebo poskytovateľom služby menej priaznivo ako s iným miestnym dodávateľom alebo poskytovateľom služby na základe úrovne ich vzájomného vzťahu, vlastníctva alebo kontroly fyzickými alebo právnickými osobami druhej zmluvnej strany;

c) nediskriminovali miestnych dodávateľov alebo poskytovateľov služieb na základe skutočnosti, že dodávaný výrobok alebo služba pochádza od druhej zmluvnej strany;

d) nepožadovali žiadne kompenzácie týkajúce sa kvalifikácie a výberu výrobkov, služieb, dodávateľov alebo poskytovateľov služieb alebo vyhodnotenia ponúk a uzavretia zmlúv.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú vyžadovať od žiadneho kompetentného orgánu alebo dotknutého subjektu, aby buď priamo, alebo nepriamo konal diskriminačne. Príklad oblastí, kde takáto diskriminácia je možná, je uvedený v prílohe X.

3. Vo svojich postupoch a metódach na uzavretie zmluvy o obstarávaní, ktoré sú pod prahovými hodnotami ustanovenými v článku 3 ods. 4, sa zmluvné strany zaväzujú, že podporia svoje dotknuté subjekty, aby zaobchádzali s dodávateľmi a poskytovateľmi služieb druhej zmluvnej strany v súlade s ustanoveniami odseku 1. Zmluvné strany súhlasia, že najneskôr do piatich rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa podmienky a vykonávanie tohto ustanovenia prehodnotia vzhľadom na skúsenosti získané pri vzájomných vzťahoch. Za týmto účelom Spoločný výbor vyhotoví zoznam situácií, v ktorých sa uplatňuje zásada ustanovená v tomto článku 6.

4. Zásady uvedené v odseku 1, najmä v písmene a) bode i) a v odsekoch 2 a 3, platia bez toho, aby boli dotknuté opatrenia potrebné na základe konkrétneho integračného procesu spoločenstva a zriadenia a fungovania jeho vnútorného trhu, ako aj na základe vývoja švajčiarskeho domáceho trhu. Podobne tieto zásady a najmä tie, ktoré sú uvedené v písmene a) bode ii) neovplyvnia preferenčné zaobchádzanie poskytnuté na základe existujúcich alebo budúcich regionálnych hospodárskych integračných dohôd. Uplatnenie tohto ustanovenia však nesmie ohroziť realizáciu tejto dohody. Opatrenia, v prípade ktorých sa uplatňuje tento odsek sú uvedené v prílohe IX; každá zo zmluvných strán môže oznámiť iné opatrenia, na ktoré sa vzťahuje tento odsek. Na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany sa na zabezpečenie uspokojivého vykonávania tejto dohody uskutočnia konzultácie Spoločného výboru.

Článok 7

Výmena informácií

1. V rozsahu potrebnom na zabezpečenie účinného vykonávania kapitoly II sa zmluvné strany navzájom informujú o plánovaných zmenách svojej príslušnej legislatívy, ktorá spadá, alebo môže spadať do pôsobnosti tejto dohody (návrhy smerníc, návrhy zákonov a objednávky a návrhy zmien a doplnení dohody medzi kantónmi).

2. Zmluvné strany sa tiež navzájom informujú o akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa výkladu a uplatňovania tejto dohody.

3. Zmluvné strany si navzájom oznámia mená a adresy "kontaktných miest" zodpovedných za poskytovanie informácií o právnych predpisoch, ktoré spadajú do pôsobnosti tejto dohody a GPA vrátane predpisov na miestnej úrovni.

Článok 8

Monitorovací orgán

1. Vykonávanie tejto dohody v rámci každej zmluvnej strany monitoruje nezávislý orgán. Tento orgán je kompetentný na to, aby sa mu posielali všetky sťažnosti alebo ponosy týkajúce sa uplatňovania tejto dohody a bude konať rýchlo a účinne.

2. Najneskôr do dvoch rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody bude orgán kompetentný aj na začatie konaní alebo podanie žalôb v správnom alebo súdnom konaní proti dotknutým subjektom v prípade porušenia tejto dohody v súvislosti s postupom obstarávania.

Článok 9

Naliehavé opatrenia

1. Ak zmluvná strana usúdi, že druhá zmluvná strana nespĺňa svoje povinnosti vyplývajúce z tejto dohody, alebo zákon, predpis alebo postup druhej zmluvnej strany podstatne obmedzuje, prípadne hrozí, že podstatne obmedzí jej výhody vyplývajúce z tejto dohody a zmluvné strany nie sú schopné sa rýchlo dohodnúť na primeranej kompenzácii alebo inom nápravnom opatrení, postihnutá strana môže bez toho, aby boli dotknuté jej ostatné práva a povinnosti na základe medzinárodného práva, podľa potreby čiastočne alebo úplne pozastaviť uplatňovanie tejto dohody. Každé takéto pozastavenie okamžite oznámi druhej strane. Postihnutá zmluvná strana môže tiež ukončiť dohodu v súlade s článkom 18 ods. 3

2. Rozsah a trvanie takýchto opatrení sa obmedzí na dobu nevyhnutnú na nápravu situácie a zabezpečenie spravodlivej rovnováhy práv a povinností vyplývajúcich z tejto dohody.

Článok 10

Urovnanie sporov

Každá zmluvná strana môže záležitosť týkajúcu sa výkladu alebo uplatnenia tejto dohody, ktorá je predmetom sporu, predložiť Spoločnému výboru, ktorý sa vynasnaží urovnať spor. Spoločnému výboru sa poskytnú všetky príslušné informácie na dôkladné prešetrenie situácie, aby mohlo nájsť prijateľné riešenie. Za týmto účelom sa od Spoločného výboru bude žiadať, aby prešetril všetky možnosti na zachovanie riadneho fungovania tejto dohody.

Článok 11

Spoločný výbor

1. Týmto sa zriaďuje Spoločný výbor. Zabezpečí účinné vykonávanie a fungovanie tejto dohody. Za týmto účelom uskutoční výmenu stanovísk a informácií a zriadi fórum na konzultácie medzi zmluvnými stranami.

2. Spoločný výbor tvoria zástupcovia zmluvných strán a konajú na základe vzájomnej zhody. Prijme svoj rokovací poriadok a môže zriadiť pracovné skupiny, aby mu pomáhali pri výkone jeho úloh.

3. Na zabezpečenie účinného fungovania tejto dohody sa Spoločný výbor stretne aspoň raz ročne alebo na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany.

4. Spoločný výbor pravidelne preskúma prílohy k tejto dohode. Spoločný výbor ich môže na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany zmeniť a doplniť.

Článok 12

Informačná technológia

1. Zmluvné strany budú vzájomne spolupracovať s cieľom zabezpečiť, aby druh informácií o obstarávaní, najmä oznámenie o súťaži a dokumentácia v ich príslušných databázach, bol porovnateľný, pokiaľ ide o kvalitu informácií a prístup k nim. Obdobným spôsobom budú spolupracovať s cieľom zabezpečiť, aby druh informácií vymieňaných príslušným elektronickým spôsobom medzi zainteresovanými stranami s cieľom verejného obstarávania bol porovnateľný, pokiaľ ide o kvalitu informácií a prístup k nim.

2. Budú venovať patričnú pozornosť otázkam vzájomnej akcieschopnosti a previazanosti a potom ako sa dohodnú, že druh informácií o obstarávaní uvedený v odseku 1 je porovnateľný, zmluvné strany podniknú potrebné kroky na zabezpečenie, aby dodávatelia a poskytovatelia služieb druhej zmluvnej strany mali prístup k príslušným informáciám o obstarávaní uloženým v ich príslušných databázach. Dodávateľom a poskytovateľom služieb tiež umožnia prístup do svojich príslušných elektronických systémov obstarávania, ako sú systémy elektronického podávania ponúk. Zmluvné strany budú konať v súlade s článkom XXIV odsek 8 GPA.

Článok 13

Vykonávanie

1. Zmluvné strany podniknú všetky potrebné kroky všeobecného alebo osobitného charakteru na zabezpečenie splnenia svojich povinností vyplývajúcich z tejto dohody.

2. Vyvarujú sa každej činnosti, ktorá by mohla ohroziť dosiahnutie cieľov tejto dohody.

Článok 14

Preskúmanie

Zmluvné strany preskúmajú fungovanie tejto dohody najneskôr do troch rokov od dátumu, keď nadobudne účinnosť, s cieľom zlepšiť v prípade potreby jej fungovanie.

Článok 15

Súvislosť s dohodami WTO

Táto dohoda neovplyvní práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z dohôd uzavretých pod záštitou WTO.

Článok 16

Rozsah územného uplatnenia

Táto dohoda sa vzťahuje na jednej strane na územia, na ktorých sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva a za podmienok v nej ustanovených, a na druhej strane na územie Švajčiarska.

Článok 17

Prílohy

Prílohy k tejto dohode sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Článok 18

Nadobudnutie platnosti a trvanie

1. Zmluvné strany ratifikujú a schvália túto dohodu v súlade so svojimi platnými postupmi. Nadobudne platnosť v prvý deň druhého mesiaca nasledujúcom po poslednom oznámení o uložení ratifikačných listín alebo schválení týchto siedmich dohôd:

- dohoda o určitých aspektoch verejného obstarávania;

- dohoda o voľnom pohybe osôb;

- dohoda o leteckej doprave;

- dohoda o železničnej a cestnej preprave tovaru a osôb;

- dohoda o obchode spoľnohospodárskymi výrobkami;

- dohoda o vzájomnom uznávaní pokiaľ ide o posudzovanie zhody;

- dohoda o vedeckej a technickej spolupráci.

2. Táto dohoda sa uzatvára na počiatočné obdobie siedmich rokov. Predĺži sa na dobu neurčitú, pokiaľ pred uplynutím počiatočného obdobia spoločenstvo alebo Švajčiarsko neoznámi druhej zmluvnej strane opak. V prípade takéhoto oznámenia sa uplatnia ustanovenia odseku 4.

3. Spoločenstvo alebo Švajčiarsko môžu ukončiť túto dohodu tým, že oznámia druhej zmluvnej strane svoje rozhodnutie. V prípade takéhoto oznámenia sa uplatnia ustanovenia odseku 4.

4. Sedem dohôd uvedených v odseku 1 sa prestane uplatňovať šesť mesiacov po získaní oznámenia o nepredĺžení podľa odseku 2 alebo o ukončení podľa odseku 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve. El presente Acuerdo se establecer por duplicado en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca y cada uno de estos textos será auténtico.Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems. Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig. Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα. Η παρούδα συμφωνία καταρτίζεται εις διπλούν στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα δανικά, τα ελληνικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα ολλανδικά, τα πορτογαλικά, τα σουηδικά και τα φινλανδικά, καθένα από τα κείμενα αυτά είναι αυθεντικό.Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine. This Agreement is drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each of these texts being equally authentic.Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf. Le présent accord est établi, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove. Il presente Accordo è redatto, in duplice copia, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca; ognuno di questi testi fa ugualmente fede.Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig. Deze overeenkomst is opgesteld in tweevoud in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove. O presente Acordo é estabelecido em exemplar duplo, nas línguas alemã, inglesa, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos.Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän. Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionioi två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por la Confederación SuizaFor Det Schweiziske EdsforbundFür die Schweizerische EidgenossenschaftΓια την Ελβετική ΣυνομοσπονδίαFor the Swiss ConfederationPour la Confédération suissePer la Confederazione svizzeraVoor de Zwitserse BondsstaatPela Confederação SuíçaSveitsin valaliiton puolestaPå Schweiziska edsförbundets vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

(podľa článku 3 ods. 1 a 2 písm. a) až c) a ods. 5 dohody)

PREVÁDZKOVATELIA TELEKOMUNIKÁCIÍ, NA KTORÝCH SA VZŤAHUJE DOHODA

Príloha I A – Spoločenstvo

Belgicko | Belgacom |

Dánsko | Tele Danmark A/S a pobočky |

Nemecko | Deutsche Bundespost Telekom |

Grécko | OTE/Hellenic Telecom Organisation |

Španielsko | Telefónica de Spain SA |

Francúzsko | France Telecom |

Írsko | Telecom Eireann |

Taliansko | Telecom Italia |

Luxembursko | Administration des postes et télécommunications |

Holandsko | Koninklijke PTT Netherlands NV a pobočky, okrem PTT Post BV |

Rakúsko | Österreichische Post und Telekommunikation (PTT) |

Portugalsko | Pobočky Portugal Telecomand |

Fínsko | Sonera |

Švédsko | Telia |

Spojené kráľovstvo | British Telecommunications (BT) City of Kingston upon Hull |

Na týchto prevádzkovateľov telekomunikácií sa vzťahuje táto dohoda, pokiaľ patria do pôsobnosti smernice 93/38/EHS naposledy zmenenej a doplnenej smernicou 98/4/ES (Ú. v. L 101 zo 4.4.1998, s. 1).

Príloha I B – Švajčiarsko

Špecifikácia subjektov pôsobiacich v oblasti telekomunikácií podľa článku 3 ods. 1 a 2 písm. a) až c) dohody

Subjekty poskytujúce verejnú telekomunikačnú službu na základe koncesie v zmysle článku 66 prvá zarážka Federálneho zákona o telekomunikáciách z 30. apríla 1997.

Napríklad: Swisscom.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

(podľa článku 3 ods. 1 a 2 písm. d) a ods.5 dohody)

PREVÁDZKOVATELIA ŽELEZNÍC, KTORÝCH SA TYKA

Príloha II A – Spoločenstvo

Belgicko | Société nationale des chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen |

Dánsko | Danske Statsbaner (DSB) Subjekty pôsobiace/zriadené podľa Lov nr 295 om privatbanerne zo 6. júna 1984, jf. lov nr. 245 zo 6. augusta 1977 |

Nemecko | Deutsche Bundesbahn Ostatné subjekty poskytujúce železničné služby pre verejnosť, ako je definované v odseku 2 čl. 1 Allgemeines Eisenbahngesetz z 29. marca 1951 |

Grécko | Organizácia železníc v Grécku (ΟSΕ)/Οργανισμός Σιδηρόδρομων Ελλάδος (ΟΣΕ) |

Španielsko | Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) Ferrocarrils de la Generalität de Catalunya (FGC) Eusko Trenbideak (Bilbao) Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV) |

Francúzsko | Société nationale des chémins de fer français a ostatné železničné siete prístupné pre verejnosť na základe Loi d'orientation des transports intérieurs z 30. decembra 1982, hlava II kapitola 1, železničná doprava |

Írsko | Iarnrod Éireann (Irish Rail) |

Taliansko | Ferrovie dello Stato Subjekty poskytujúce železničné služby na základe koncesie podľa článku 10 Regio Decreto n. 1447 z 9. mája 1912, ktorým sa schvaľuje konsolidované znenie právnych ustanovení týkajúcich sa železníc fungujúcich na základe súkromných koncesií, mechanické električky a motorové vozidlá Subjekty pôsobiace na základe koncesie udelenej štátom na základe osobitných zákonov, pozri hlava XI kapitola II sekcia Ia Regio Decreto n. 1447 z 9. mája 1912, ktorým sa schvaľuje konsolidované znenie právnych ustanovení týkajúcich sa železníc fungujúcich na základe súkromných koncesií, mechanické električky a motorové vozidlá Subjekty poskytujúce železničné služby pre verejnosť na základe koncesie podľa článku 4 Legge n. 410 — Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione zo 14. júna 1949 Subjekty alebo miestne orgány poskytujúce železničné služby na základe koncesie podľa článku 14 Legge n. 1221 — Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione z 2. augusta 1952 |

Luxembursko | Chemins de fer luxembourgeois (CFL) |

Holandsko | Nederlandse Spoorwegen NV |

Rakúsko | Subjekty poskytujúce železničné služby pre verejnosť na základe Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. Nr. 60/1957) |

Portugalsko | Caminhos de Ferro Portugueses |

Fínsko | Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna |

Švédsko | Verejné subjekty prevádzkujúce železničné služby v súlade s förordningen (1988:1379) om statens sparanläggningar and lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet Regionálne a miestne subjekty prevádzkujúce regionálne alebo miestne železničné komunikácie na základe lagen (1978:438) om huvudmannaskap foer viss kollektiv persontrafik Súkromné subjekty prevádzkujúce železničné služby na základe povolenia podľa foerordningen (1988:1379) om statens spaaranlaeggningar, ak takéto povolenie je v súlade s článkom 2 ods. 3 smernice |

Spojené kráľovstvo | British Railways Boards Northern Ireland Railways |

Príloha II B – Švajčiarsko

(Špecifikácia prevádzkovateľov železníc podľa článku 3 ods. 1 a 2 písm. d) dohody)

Chemins de fer fédéraux (CFF) [1]

Subjekty v zmysle článkov 1 ods. 2 a 2 ods. 1 "Loi fédérale sur les chemins de fer" z 20. decembra 1957, ak prevádzkujú verejné dopravné služby na štandardnej alebo úzkokoľajovej železnici [2].

Napríklad: BLS, MthB, Chemin de fer du Jura, RhB, FO, GFM.

[1] Okrem holdingov a podnikov, ktoré nepôsobia priamo v sektore dopravy.

[2] Okrem holdingov a podnikov, ktoré nepôsobia priamo v sektore dopravy.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

(podľa článku 3 ods. 1 a 2 písm. e) a ods.5 dohody)

SUBJEKTY PÔSOBIACE V OBLASTI ENERGETIKY

Príloha III A – Spoločenstvo

a) Doprava alebo distribúcia plynu alebo tepla

Belgicko | Spoločnosť Distrigaz SA pôsobiaca na základe zákona z 29. júla 1983 Subjekty dopravujúce plyn a pôsobiace na základe povolenia alebo koncesie podľa zákona z 12. apríla 1965, v znení zákona z 28. júla 1987 Subjekty distribuujúce plyn a pracujúce na základe Loi relative aux intercommunales z 22. decembra 1986 Mieste orgány alebo združenia miestnych orgánov distribuujúcich teplo |

Dánsko | Spoločnosť Dansk Olie og Naturgas A/S pôsobiaca na základe exkluzívneho práva udeleného podľa bekendtgoerelse nr 869 om eneretsbevilling til indfoersel, forhandling, transport og oplagring af naturgas z 18. júna 1979 Subjekty pôsobiace na základe lov nr. 249 af 7. Juni 1972 om naturgasforsyning Subjekty distribuujúce plyn alebo teplo na základe povolenia podľa kapitoly IV lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgoerelse nr. 330 af 29. Juni 1983 Subjekty dopravujúce plyn na základe povolenia podľa bekendtgoerelse nr 141 af 13. marts 1974 om rφrledningsanlaeg paa dansk kontinentalsokkelomraade til transport af kulbrinter (inštalácia potrubia na kontinentálnom šelfe na dopravu uhľovodíkov) |

Nemecko | Subjekty dopravujúce alebo distribuujúce plyn, ako je uvedené v odseku 2 čl. 2 Abs. 2 Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz) z 13. decembra 1935, naposledy zmenenom a doplnenom zákonom z 19. decembra 1977 Miestne orgány alebo združenia miestnych orgánov distribuujúcich teplo |

Grécko | Spoločnosť DEP dopravujúca alebo distribuujúca plyn podľa rozhodnutia ministerstva 2583/1987 (Anathesi sti Dimosia Epicheirisi Petrelaiou armodiotiton schetikon me to fysiko aerio) Systasi tis DEPA AE (Dimosia Epicheirisi Aerioy, Anonymos Etaireia). Spoločnosť Athens Municipal Gasworks S.A. DEFA dopravujúca alebo distribuujúca plyn |

Španielsko | Subjekty pôsobiace na základe Ley no 10 z 15. júna 1987 |

Francúzsko | Spoločnosť Société nationale des gaz du Sud-Ouest dopravujúca plyn Spoločnosť Gaz de France zriadená a pôsobiaca na základe Loi 46/6288 sur la nationalisation de l'éle ctricité et du gaz z 8. apríla 1946 Subjekty (sociétés d'économie mixte alebo régies) distribuujúce elektrickú energiu a uvedené v článku 23 Loi 48/1260 portant modification des Lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz z 12. augusta 1948 Spoločnosť Compagnie française du méthane dopravujúca plyn Miestne orgány alebo združenia miestnych orgánov distribuujúce teplo |

Írsko | Spoločnosť Irish Gas Board pôsobiaca na základe Gas Act 1976 až 1987 a ostatné subjekty, ktoré sa riadia podľa zákona Spoločnosť Dublin Corporation distribuujúca teplo |

Taliansko | Spoločnosti SNAM a SGM e Montedison dopravujúce plyn Subjekty distribuujúce plyn podľa konsolidovaného znenia Leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto n. 2578 z 15. októbra 1925 a Decreto del PR n. 902 zo 4. októbra 1986 Subjekty distribuujúce teplo pre verejnosť uvedené v článku 10 Legge n. 308 — Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi z 29. mája 1982 Miestne orgány alebo združenia miestnych orgánov distribuujúce teplo |

Luxembursko | Société de transport de gaz SOTEG SA Gaswierk Esch-Uelzecht SA Service industriel de la commune de Dudelange Service industriel de la commune de Luxembourg Miestne orgány alebo združenia miestnych orgánov distribuujúce teplo |

Holandsko | NV Nederlandse Gasunie Subjekty dopravujúce alebo distribuujúce plyn na základe licencie (vergunning) udelenej miestnymi orgánmi na základe Gemeentewet Miestne alebo provinciálne subjekty dopravujúce alebo distribuujúce plyn pre verejnosť na základe Gemeentewet a Provinciewet Miestne orgány alebo združenia miestnych orgánov distribuujúcich teplo |

Rakúsko | Plyn: zmluvné subjekty prepravujúce alebo distribuujúce plyn na základe Energiewirtschaftsgesetz 1935, dRGBl. I S 1451/1935 v znení dRGBl. I S 467/1941 Teplo: zmluvné subjekty dopravujúce alebo distribuujúce teplo na základe rakúskeho zákona upravujúceho podnikanie, obchod a priemysel (Gewerbeordnung BGBl. Nr. 50/1974) |

Portugalsko | Petroquímica e Gás de Portugal (EP) na základe Decreto-Lei n. 346-A/88 z 29. septembra 1988 |

Fínsko | Komunálne správne rady pre energetiku alebo ich združenia alebo iné subjekty distribuujúce plyn alebo teplo na základe koncesie udelenej komunálnymi orgánmi |

Švédsko | Subjekty, ktoré dopravujú alebo distribuujú plyn alebo teplo na základe koncesie podľa lagen (1978:160) om vissa rörledningar |

Spojené kráľovstvo | Spoločnosť British Gas plc a iné subjekty pôsobiace na základe Gas Act 1986 Miestne orgány alebo združenia miestnych orgánov distribuujúce teplo na základe Local Government (Miscellaneous Provisions) 1976 Electricity Boards distribuujúce teplo na základe Electricity Act 1947 |

b) Vyhľadávanie a ťažba ropy alebo plynu

Subjekty, ktorým bolo udelené povolenie, schválenie, licencia alebo koncesia na vyhľadávanie alebo ťažbu ropy a plynu na základe týchto právnych predpisov:

Belgicko | Zákon z 1. mája 1939 doplnený Arrêté royal no 83 sur l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz z 28. novembra 1939 Arrêté royal z 15. novembra 1919 Arrêté royal zo 7. apríla 1953 Arrêté royal z 15. marca 1960 (Loi au sujet de la plate-forme continentale z 15. júna 1969) Arrêté de l'exécutif régional wallon z 29. septembra 1982 Arrêté de l'exécutif flamand z 30. mája 1984 |

Dánsko | Lov nr. 293 om anvendelse af Danmarks undergrund z 10. júna 1981 Lov om kontinentalsoklen, jf. Lovbekendtgoerelse nr. 182 z 1. mája 1979 |

Nemecko | Bundesberggesetz z 13. augusta 1980 naposledy zmenený a doplnený 12. februára 1990 |

Grécko | Zákon 87/1975, ktorým sa zriaďuje DEP-EKY (Peri idryseos Dimosias Epicheiriseos Petrelaioy) |

Španielsko | Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos z 27. júna 1974 a jeho vykonávacie vyhlášky |

Francúzsko | Code minier (Décret 56-838 z 16. augusta 1956) v znení Loi 56-1327 z 29. decembra 1956, Ordonnance 58-1186 z 10. decembra 1958, Décret 60-800 z 2. augusta 1960, Loi 77-620 zo 16. júna 1977, Décret 80-204 z 11. marca 1980 |

Írsko | Continental Shelf Act 1960 Petroleum and Other Minerals Development Act 1960 Ireland Exclusive licensing terms 1975 Revised licensing terms 1987 Petroleum (Production) Act (NI) 1964 |

Taliansko | Legge n. 136 z 19. februára 1953 Legge n. 6 z 11. januára 1957 v znení Legge n. 613 z 21. júla 1967 |

Luxembursko | — |

Holandsko | Mijnwet nr. 285 z 21. apríla 1810 Wet opsporing delfstoffen nr. 258 z 3. mája 1967 Mijnwet continentaal plat 1965, nr. 428 z 23. septembra 1965 |

Rakúsko | Subjekty vytvorené na základe Berggesetz 1975 (BGBl. Nr 259/1975, naposledy zmenenom a doplnenom BGBl Nr 193/1993) |

Portugalsko | Povrchová oblasť: Decreto-Lei no 543/74 zo 16. októbra 1974, no 168/77 z 23. apríla 1977, no 266/80 zo 7. augusta 1980, no 174/85 z 21. mája 1985 a Despacho no 22 z 15. marca 1979 Ponorená oblasť: Decreto-Lei no 47973 z 30. septembra 1967, no 49369 z 11. novembra 1969, no 97/71 z 24. marca 1971, no 96/74 z 13. marca 1974, no 266/80 zo 7. augusta 1980, no 2/81 zo 7. januára 1981 a no 245/82 z 22. júna 1982 |

Fínsko | — |

Švédsko | Subjekty vlastniace koncesiu na vyhľadávanie alebo ťažbu ropy alebo plynu na základe minerallagen (1991:45), alebo ktorým bolo udelené povolenie podľa lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. |

Spojené kráľovstvo | Petroleum Production Act 1934 as extende by the Continental Shelf Act 1964 Petroleum (Production) Act (NI) 1964 |

c) Vyhľadávanie a ťažba uhlia alebo iných tuhých palív

Belgicko | Subjekty vyhľadávajúce alebo ťažiace uhlie alebo iné tuhé palivá na základe Arrêté du Régent z 22. augusta 1948 a zákona z 22. apríla 1980 |

Dánsko | Subjekty vyhľadávajúce alebo ťažiace uhlie alebo iné tuhé palivá na základe lovbekendtgoerelse nr. 531 z 10. októbra 1984 |

Nemecko | Subjekty vyhľadávajúce alebo ťažiace uhlie alebo iné tuhé palivá na základe Bundesberggesetz z 13. augusta 1980 naposledy zmenenom a doplnenom 12. februára 1980 |

Grécko | Public Power Corporation Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy vyhľadávajúca alebo ťažiaca uhlie alebo iné tuhé palivá na základe Mining Code z roku 1973 v znení zákona z 27. apríla 1976 |

Španielsko | Subjekty vyhľadávajúce alebo ťažiace uhlie alebo iné tuhé palivá na základe Ley 22/1973 de Minas z 21. júla v znení Ley 54/1980 z 5. novembra a Real Decreto Legislativo 1303/1986 z 28. júna |

Francúzsko | Subjekty vyhľadávajúce alebo ťažiace uhlie alebo iné tuhé palivá na základe Code minier (Décret 58-863 zo16. augusta 1956) v znení Loi 77-620 zo 16. júna 1977, Décret 80-204 a Arrêté z 11. marca 1980 |

Írsko | Bord na Mona Subjekty vyhľadávajúce alebo ťažiace uhlie na základe Minerals Development Acts, 1940 až 1970 |

Taliansko | Carbo Sulcis SpA |

Luxembursko | — |

Holandsko | — |

Rakúsko | Subjekty vyhľadávajúce alebo ťažiace uhlie alebo iné tuhé palivá na základe Berggesetz 1975 (BGBl. Nr. 259/1975) |

Portugalsko | Empresa Carbonífera do Douro Empresa Nacional de Urânio |

Fínsko | Subjekty vyhľadávajúce alebo ťažiace uhlie alebo iné tuhé palivá a pôsobiace na základe exkluzívneho práva podľa článkov 1 a 2 Laki oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia (687/78) |

Švédsko | Subjekty vyhľadávajúce alebo ťažiace uhlie alebo iné tuhé palivá na základe koncesie udelenej podľa minerallagen (1991:45) alebo lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, alebo ktorým bolo udelené povolenie podľa lagen (1966:314) om kontinentalsockeln |

Spojené kráľovstvo | British Coal Corporation (BCC) zriadená na základe Coal Industry Nationalisation Act 1946 Subjekty na základe licencie udelenej BCC na základe Coal Industry Nationalisation Act 1946 Subjekty vyhľadávajúce alebo ťažiace uhlie alebo iné tuhé palivá na základe Minerals Development Act (NI) 1969 |

Príloha III B – Švajčiarsko

a) Doprava alebo distribúcia plynu alebo tepla

Subjekty dopravujúce alebo distribuujúce plyn podľa článku 2 "Loi fédérale sur les installations de transport par conduits de combustibles ou carburants liquides ou gazeux" zo 4. októbra 1963

Subjekty dopravujúce alebo distribuujúce teplo na základe kantonálnej koncesie

Napríklad: SWISSGAS AG, Gaznat SA, Gasverbund Ostschweiz AG, REFUNA AG, Cadbar SA

b) Vyhľadávanie a ťažba ropy alebo plynu

Subjekty vyhľadávajúce alebo ťažiace ropu alebo plyn v súlade s "Concordat Intercantonal concernant la prospection et l'exploitaiton du pétrole entre les cantons de Zurich, Schwyz, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Argovie et Thurgovie" z 24. septembra 1955

Napríklad: Seag AG

c) Vyhľadávanie a ťažba uhlia alebo iných tuhých palív

Žiadne subjekty vo Švajčiarsku.

--------------------------------------------------

príloha IV

(podľa článku 3 ods. 1 a 2 písm. f) a ods. 5 dohody)

SÚKROMNÉ VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE DOHODA

Príloha IV A – Spoločenstvo

a) Výroba, doprava alebo distribúcia pitnej vody

Belgicko | Subjekt zriadený na základe Décret de la région wallonne érigeant en entreprise régionale de production et d'adduction d'eau le service du ministère de la région chargé de la production et du grand transport d'eau z 2. júla 1987 Subjekt zriadený na základe Arrêté portant constitution d'une société wallonne de distribution d'eau z 23. apríla 1986 Subjekt zriadený na základe Arrêté de l'exécutif flamand portant fixation des statuts de la société flamande de distribution d'eau zo 17. júla 1985 Subjekty vyrábajúce alebo distribuujúce vodu a zriadené na základe Loi relative aux intercommunales z 22. decembra 1986 Subjekty vyrábajúce alebo distribuujúce vodu a zriadené na základe Code communal, article 147 bis, ter et quater sur les régies communales |

Dánsko | Subjekty vyrábajúce alebo distribuujúce vodu uvedené v článku 3 ods. 3 lovbekendtgoerel-se om vandforsyning m. v. zo 4. júla 1985 |

Nemecko | Subjekty vyrábajúce alebo distribuujúce vodu podľa Eigenbetriebsverordnungen alebo Eigenbetriebsgesetzen der Länder (Kommunale Eigenbetriebe) Subjekty vyrábajúce alebo distribuujúce vodu na základe Gesetze über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit der Länder Subjekty vyrábajúce vodu na základe Gesetz über Wasser- und Bodenverbände z 10. februára 1937 a erste Verordnung über Wasser- und Bodenverbände z 3. septembra 1937 (Regiebetriebe) vyrábajúce alebo distribuujúce vodu na základe Kommunalgesetze a predovšetkým Gemeindeordnungen der Länder Subjekty zriadenené na základe Aktiengesetz zo 6. septembra 1965 naposledy zmenenom a doplnenom 19. decembra 1985 alebo GmbH-Gesetz z 20. mája 1898 naposledy zmenenom a doplnenom 15. mája 1986, alebo ktoré majú právny status Kommanditgesellschaft, ktoré vyrábajú alebo distribuujú vodu na základe osobitnej zmluvy s regionálnymi alebo lokálnymi orgánmi |

Grécko | The Water Company of Athens (Etaireia Ydrefseos — Apochetefseos Protevoysis) zriadená na základe Zákona 1068/80 z 23. augusta 1980 The Water Company of Thessaloniki (Organismos Ydrefseos Thessalonikis) zriadená na základe prezidentského dekrétu 61/1988 The Water Company of Volos (Etaireia Ydrefseos Voloy) pôsobiace na základe zákona 890/1979 Komunálne spoločnosti (Dimotikes Epicheiriseis ydrefsis-apochetefsis) vyrábajúce alebo distribuujúce vodu a zriadené na základe zákona 1069/80 z 23. augusta 1980 Združenia miestnych orgánov (Syndesmoi ydrefsis) pôsobiace podľa Kódexu miestnych orgánov (Kodikas Dimon kai Koinotiton), ktorý sa vykonáva na základe prezidentského dekrétu 76/1985 |

Španielsko | Subjekty vyrábajúce alebo distribuujúce vodu podľa Ley no 7/1985 z 2. apríla 1985, Reguladora de las Bases del Régimen local a Decreto Real no 781/1986 Texto Refundido Régimen local Canal de Isabel II. Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid z 20. decembra 1984 Mancomunidad de los Canales de Taibilla, zákon z 27. apríla 1946 |

Francúzsko | Subjekty vyrábajúce alebo distribuujúce vodu na základe: dispositions générales sur les régies, code des communes L 323-1 à L&nbsp 328-8, R 323-1 à R 323-6 (dispositions générales sur les régies)Code des communes L 323-8, R 323-4 [régies directes (ou de fait)]Décret-loi z 28. decembra 1926, Règlement d'administration publique zo 17. februára 1930Code des communes L 323-10 à L 323-13, R 323-75 à 323-132 (régies à simple autonomie financière)Code des communes L 323-9, R 323-7 à R 323-74, Décret z 19. októbra 1959 (régies à personnalité morale et à autonomie financière)Code des communes L 324-1 à L 324-6, R 324-1 à R 324-13 (gestion déléguée, concession et affermage)judisprudence administrative, circulaire intérieure (gérance) z 13. decembra 1975 aleboCode des communes R 324-6, circulaire intérieure (régie intéressée) z 13. decembra 1975Circulaire intérieure (exploitation aux risques et périls) z 13. decembra 1975Décret z 20. mája 1955, Loi sur les sociétés d'économie mixte (participation à une société d'économie mixte) zo 7. júla 1983Code des communes L 322-1 à L 322-6, R 322-1 à R 322-4 (dispositions communes aux régies, concessions et affermages) |

Írsko | Subjekty vyrábajúce alebo distribuujúce vodu na základe the Local Government (Sanitary Services) Act 1878 až 1964 |

Taliansko | Subjekty vyrábajúce alebo distribuujúce vodu na základe konsolidovaného znenia Leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto n. 2578 z 15. októbra 1925 a Decreto del P.R. n. 902 zo 4. októbra 1986 Spoločnosť Ente Autonomo Acquedotto Pugliese zriadená na základe RDL n. 2060 z 19. októbra 1919. Spoločnosť Ente Acquedotti Siciliani zriadená na základe Leggi regionali n. 2/2 zo 4. septembra 1979 a n. 81 z 9. augusta 1980 Spoločnosť Ente Sardo Acquedotti e Fognatur zriadená na základe Legge n. 9 z 5. júna 1963 |

Luxembursko | Miestne orgány zaoberajúce sa distribúciou vody Združenia miestnych orgánov vyrábajúce a distribuujúce vodu zriadené na základe Loi concernant la création des syndicats de communes zo 14. februára 1900 zmenenom a doplnenom zákonom z 23. decembra 1958 a zákona z 29. júla 1981 a na základe Loi ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du grand-duché de Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre z 31. júla 1962 |

Holandsko | Subjekty vyrábajúce alebo distribuujúce vodu na základe Waterleidingwet zo 6. apríla 1957 v znení zákonov z 30. júna 1967, 10. septembra 1975, 23. júna 1976, 30. septembra 1981, 25. januára 1984 a 29. januára 1986 |

Rakúsko | Subjekty miestnych orgánov (Gemeinden) a združenia miestnych orgánov (Gemeindeverbände) vyrábajúce, dopravujúce alebo distribuujúce vodu na základe Wasserversorgungsgesetze deviatich Länder |

Portugalsko | Empresa Pública das Águas Livres vyrábajúca distribuujúca vodu na základe Decreto-Lei no 190/81 zo 4. júla 1981 Miestne orgány vyrábajúce a distribuujúce vodu |

Fínsko | Subjekty vyrábajúce, dopravujúce alebo distribuujúce vodu na základe článku 1 Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista (982/77) z 23. decembra 1977 |

Švédsko | Miestne orgány a komunálne spoločnosti, ktoré vyrábajú, dopravujú alebo distribuujú pitnú vodu na základe lagen (1970:244) om allmänna vatten -och avloppsanläggningar |

Spojené kráľovstvo | Vodárenské spoločnosti vyrábajúce a distribuujúce vodu na základe Water Acts 1945 a 1989 The Central Scotland Water Development Board vyrábajúca a distribuujúca vodu a vodárenské orgány vyrábajúce a distribuujúce vodu na základe Water (Scotland) Act 1980 The Department of the Environment for Northern Ireland zodpovedné za výrobu a distribúciu vodu na základe Water and Sewerage (NI) Order 1973 |

b) Výroba, doprava alebo distribúcia elektrickej energie

Belgicko | Subjekty vyrábajúce, dopravujúce alebo distribuujúce elektrickú energiu na základe článku 5: Des régies communales et intercommunales Loi sur les distributions d'énergie électrique z 10. marca 1925. Subjekty vyrábajúce alebo distribuujúce elektrickú energiu na základe Loi relative aux intercommunales z 22. decembra 1986 Ebes, Intercom, Unerg a iné subjekty vyrábajúce, dopravujúce alebo distribuujúce elektrickú energiu a ktorým je udelená koncesia na distribúciu na základe článku 8: Les concessions communales et intercommunales Loi sur les distributions d'énergie électrique z 10. marca 1925 Société publique de production d'électricité (SPE) |

Dánsko | Subjekty vyrábajúce alebo distribuujúce elektrickú eneregiu na základe licencie udelenej podľa § 3, stk 1 Lov. nr. 54 z 25. februára 1976 om elforsyning, jf. bekendtgoerelse nr. 607 zo 17. decembra 1976 roku om elforsyningslovens anvendelsesomraade Subjekty distribuujúce energiu v súlade s § 3, stk 2 Lov nr. 54 z 25. februára 1976 om elforsyning, jf. bekendtgoerelse nr. 607 zo 17. decembra 1976 om elforsyningslovens anvendelsesomraade a na základe povolení na vyvlastnenie podľa článkov 10 až 15 Lov om electriske staerkstroemsanlaeg, jf. Lovbekendtgoerelse nr. 669 z 28. decembra 1977 |

Nemecko | Subjekty vyrábajúce, dopravujúce alebo distribuujúce elektrickú energiu v súlade s § 2 Absatz 2 des Gesetzes zur Förderung der Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz) z 13. decembra 1935 naposledy zmenenom a doplnenom Gesetz z 19. decembra 1977 a vlastná výroba elektrickej energie, pokiaľ sa na ňu vzťahuje oblasť uplatňovania smernice podľa článku 2 ods. 5 |

Grécko | Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy (Public Power Corporation) zriadená na základe zákona 1468 z 2. augusta 1950: Peri idryseos Dimosias Epicheiriseos Ilektrismoy a pôsobiaca na základe zákona 57/85: Domi, rolos kai tropos dioikisis kai leitoyrgias tis koinonikopoiimenis Dimosias Epicheirisis Ilektrismoy |

Španielsko | Subjekty vyrábajúce, dopravujúce alebo distribuujúce elektrickú energiu na základe článku 1 Decreto z 12. marca 1954, ktorým sa schvaľuje Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía a na základe Decreto 2617/1966 z 20. októbra sobre autorización administrativa en materia de instalaciones eléctricas Red Eléctrica de España SA, založená na základe Real Decreto 91/1985 z 23. januára |

Francúzsko | Électricité de France zriadená a pôsobiaca na základe Loi 46/6288 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz z 8. apríla 1946 Subjekty (sociétés d'économie mixte alebo régies) distribuujúce elektrickú energiu a uvedené v článku 23 Loi 48/1260 portant modification des lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz z 12. augusta 1948 Compagnie nationale du Rhône |

Írsko | The Electricity Supply Board (ESB) zriadená a pôsobiaca na základe Electricity Supply Act 1927 |

Taliansko | Spoločnosť Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) zriadená na základe Legge n. 1643 zo 6. decembra 1962, approvato by Decreto n. 1720 z 21. decembra 1965 Subjekty pôsobiace na základe koncesie udelenej na základe článku 4, n. 5 alebo 8 Legge n. 1643 — Istituzione dell’Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche zo 6. decembra 1962 Subjekty pôsobiace na základe koncesie udelenej na základe článku 20 Decreto del Presidente della Repubblica n. 342 — Norme integrative della legge del 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diverse dell’Ente nazionale per l'energia Elettrica z 18. marca 1965 |

Luxembursko | Spoločnosť Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg vyrábajúca alebo distribuujúca elektrickú energiu na základe Dohovoru z 11. novembra 1927 concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le grand-duché de Luxembourg schváleného zákonom zo 4. januára 1928 Société électrique de l'Our (SEO) Syndicat de communes SIDOR |

Holandsko | Elektriciteitsproduktie Oost-Nederland Elektriciteitsbedrijf Utrecht-Noord-Holand-Amsterdam (UNA) Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holand (EZH) Elektriciteitsproduktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM) Samenwerkende Elektriciteitsbedrijven (SEP) Subjekty distribuujúce elektrickú energiu na základe licencie (vergunning) udelenej oblastnými orgánmi na základe Provinciewet |

Rakúsko | Subjekty vyrábajúce, dopravujúce alebo distribuujúce elektrickú energiu na základe druhého Verstaatlichungsgesetz (BGBl. Nr 81/1947) a Elektrizitätswirtschaftsgesetz (BGBl. Nr. 260/1975) vrátane Elektrizitätswirtschaftsgesetze deviatich Länder |

Portugalsko | Spoločnosť Electricidade de Portugal (EDP) zriadená na základe Decreto-Lei no 502/76 z 30. júna 1976. Subjekty distribuujúce elektrickú energiu na základe Artigo lo do Decreto-Lei no 344-B/82 z 1. septembra 1982 v znení Decreto-Lei no 297/86 z 19. septembra 1986. Subjekty vyrábajúce elektrickú energiu na základe Decreto-Lei no 189/88 z 27. mája 1988 Nezávislí výrobcovia elektrickej energie na základe Decreto-Lei no189/88 z 27. mája 1988. Empresa de Electricidade dos Açores — EDA, EP zriadená na základe Decreto Regional no 16/80 z 21. augusta 1980 Empresa de Electricidade da Madeira, EP zriadená na základe Decreto-Lei no 12/74 zo 17. januára 1974 a regionalizovanej na základe Decreto-Lei no 31/79 z 24. februára 1979 a Decreto-Lei no 91/79 z 19. apríla 1979 |

Fínsko | Subjekty vyrábajúce, dopravujúce alebo distribuujúce elektrickú energiu na základe koncesie udelenej podľa článku 27 Sähkölaki (319/79) zo 16. marca 1979 |

Švédsko | Subjekty dopravujúce alebo distribuujúce elektrickú energiu na základe koncesie udelenej na základe lagen (1902:71 s 1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar |

Spojené kráľovstvo | Central Electricity Generating Board (CEGB) a Area Electricity Boards vyrábajúce, dopravujúce alebo distribuujúce elektrickú energiu na základe Electricity Act 1947 a Electricity Act 1957 The North of Scotland Hydro-Electricity Board (NSHB) dopravujúca alebo distribuujúca elektrickú energiu na základe Electricity (Scotland) Act 1979 The South of Scotland Electricity Board (SSEB) dopravujúca alebo distribuujúca elektrickú energiu na základe Electricity (Scotland) Act 1979 The Northern Ireland Electricity Service (NIES) zriadená na základe Electricity Supply (Northern Ireland) Order z roku 1972 |

c) Zmluvné subjekty v oblasti dopravných služieb mestskou železnicou, automatizovanými systémami, električkami, trolejbusmi a autobusmi alebo lanovými dráhami

Belgicko | Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV)/Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMB) Subjekty poskytujúce dopravné služby pre verejnosť na základe zmluvy uzavretej SNCV na základe článku 16 a 21 Arrêté relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars z 30. decembra 1946 Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen (MIVA) Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Gent (MIVG) Société des transports intercommunaux de Charleroi (STIC) Société des transports intercommunaux de la région liégeoise (STIL) Société des transports intercommunaux de l'agglomération verviétoise (STIAV) a iné subjekty zriadené na základe Loi relative à la création de sociétés de transports en commun urbains/Wet betreffende de oprichting van maatschappijen voor stedelijk gemeenschappelijk vervoer z 22. februára 1962 Subjekty poskytujúce dopravné služby pre verejnosť na základe zmluvy so STIB podľa 10 alebo s inými subjektmi poskytujúcimi dopravné služby podľa článku 11 Arrêté royal 140 relatif aux mesures d'assainissement applicables à certains organismes d'intérêt public dépendant du ministère des communications z 30. decembra 1982 |

Dánsko | Danske Statsbaner (DSB) Subjekty poskytujúce služby v oblasti autobusovej dopravy pre verejnosť (almindelig rutekørsel) na základe povolenia podľa Lov nr. 115 om buskørsel z 29. marca 1978 |

Nemecko | Subjekty poskytujúce na základe povolenia dopravné služby na krátke vzdiadelnosti pre verejnosť (Öffentlichen Personennahverkehr) na základe Personenbeförderungsgesetz z 21. marca 1961 naposledy zmenenom a doplnenom 25. júla 1989 |

Grécko | Spoločnosť Ilektrokinita Leoforeia Periochis Athinon-Peiraios (Aténske elektrické autobusy – Piraeus area) pôsobiaca na základe dekrétu 768/1970 a zákona 588/1977 Spoločnosť Ilektrikoi Sidirodromoi Athinon-Peiraios (Athens — Piraeuské elektrické železnice) pôsobiace na základe zákonov 352/1976 a 588/1977 Epicheirisi Astikon Sygkoinonion (Mestský dopravný podnik) pôsobiaci na základe zákona 588/1977 Koino Tameio Eisprazeos Leoforeion (Joint receipts fund of buses) pôsobiaci na základe dekrétu 102/1973 RODA (Dimotiky Epicheirisi Leoforeion Rodoy) Roda: Komunálny autobusový podnik na Rodose Organismos Astikon Sygkoinonion Thessalonikis (Dopravná spoločnosť mesta Thessaloniki) pôsobiaca na základe dekrétu 3721/1957 a zákona 716/1980 |

Španielsko | Subjekty poskytujúce dopravné služby pre verejnosť na základe článku 71 Ley de Régimen local Corporación metropolitana de Madrid Corporación metropolitana de Barcelona Subjekty poskytujúce služby v oblasti autobusovej dopravy pre verejnosť na základe článku 71 Ley de Ordenación de Transportes Terrestres z 31. júla 1987 Subjekty poskytujúce služby v oblasti mestskej a medzimestskej autobusovej dopravy pre verejnosť na základe článkov 113-118 Ley de Ordenación de Transportes Terrestres z 31. júla 1987 FEVE, RENFE (alebo Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera) poskytujúce služby v oblasti autobusovej dopravy pre verejnosť na základe Disposiciones adicionales, Primera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres z 31. júla 1957 Subjekty poskytujúce služby v oblasti autobusovej dopravy pre verejnosť na základe Disposiciones Transitorias, Tercera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres z 31. júla 1957 |

Francúzsko | Subjekty poskytujúce dopravné služby pre verejnosť na základe článku 7-II Loi 82-1153 (transports intérieurs, orientation) z 30. decembra 1982 Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français, APTR a iné subjekty poskytujúce dopravné služby pre verejnosť na základe povolenia udeleného Syndicat des transports parisiens podľa Ordonnance de 1959 et ses décrets d'application relatifs à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne |

Írsko | Iarnrod Éireann (Irish Rail) Bus Éireann (Irish Bus) Bus Átha Cliath (Dublin Bus) Subjekty poskytujúce služby pre verejnosť na základe Road Transport Act 1932 |

Taliansko | Subjekty poskytujúce dopravné služby na základe koncesie podľa článku 1 Legge n. 1822 – Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata) z 28. septembra 1939 v zmenenej a doplnenej článkom 45 Decreto del Presidente della Repubblica n. 771 z 28. júna 1955 Subjekty poskytujúce dopravné služby pre verejnosť na základe článku 1 ods. 15 Regio Decreto n. 2578 — Approvazione del Testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province z 15. októbra 1925 Subjekty pôsobiace na základe koncesie podľa článku 242 alebo 256 Regio Decreton. 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili z 9. mája 1912 Subjekty pôsobiace na základe koncesie podľa článku 4 Legge n. 410, concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione zo 14. júna 1949 Subjekty pôsobiace na základe koncesie podľa článku 14 Legge n. 1221 – Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione z 2. augusta 1952 |

Luxembursko | Chemins de fer luxembourgeois (CFL) Service communal des autobus municipaux de la ville de Luxembourg Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE) Podniky autobusovej dopravy pôsobiace na základe Règlement grand-ducal concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées z 3. februára 1978 |

Holandsko | Subjekty poskytujúce dopravné služby pre verejnosť na základe kapitoly II (Openbaar vervoer) Wet Personenvervoer z 12. marca 1987 |

Rakúsko | Subjekty poskytujúce dopravné služby na základe Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. Nr 60/1957) a Kraftfahrliniengesetz 1952 (BGBl. Nr 84/1952) |

Portugalsko | Rodoviária Nacional, EP Companhia Carris de Ferro de Lisboa Metropolitano de Lisboa, EP Serviços de Transportes Colectivos do Porto Serviços Municipalizados de Transporte do Barreiro Serviços Municipalizados de Transporte de Aveiro Serviços Municipalizados de Transporte de Braga Serviços Municipalizados de Transporte de Coimbra Serviços Municipalizados de Transporte de Portalegre |

Fínsko | Verejné alebo súkromné subjekty poskytujúce služby v oblasti autobusovej dopravy v súlade s Laki (343/91) luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä and Helsingin kaupungin liikennelaitos/Helsingfors stads trafikverk (Helsinki Transport Board), ktoré poskytuje služby pre verejnosť v oblasti dopravy metrom a električkami |

Švédsko | Subjekty poskytujúce služby v oblasti dopravy mestskou železnicou alebo električkami v súlade s lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik i lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet Verejné alebo súkromné subjekty poskytujúce služby v oblasti trolejbusovej alebo autobusovej dopravy v súlade s lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik i lagen (1983:293) om yrkestrafik |

Spojené kráľovstvo | Subjekty poskytujúce služby v oblasti autobusovej dopravy pre verejnosť na základe London Regional Transport Act 1984 Glasgow Underground Greater Manchester Rapid Transit Company Docklands Light Railway London Underground Ltd British Railways Board Tyne and Wear Metro |

d) Zmluvné subjekty v oblasti letiskových zariadení

Belgicko | Spoločnosť Régie des voies aériennes zriadená na základe Arrêté-loi portant création de la régie des voies aériennes z 20. novembra 1946 zmenené a doplnené Arrêté royal portant refonte du statut de la régie des voies aériennes z 5. októbra 1970 |

Dánsko | Letiská pôsobiace na základe povolenia podľa § 55, stk. 1, lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 z 11. septembra 1985 |

Nemecko | Letiská podľa článku 38 Absatz 2 Nr 1 Luftverkehrszulassungsordnung z 13. marca 1979 naposledy zmenenom a doplnenom Verordnung z 21. júla 1986 |

Grécko | Letiská pôsobiace na základe zákona 517/1931, ktorým sa zriaďuje civilná letecká služba (Ypiresia Politikis Aeroporias (YPA)). Medzinárodné letiská pôsobiace na základe prezidentského dekrétu 647/981 |

Španielsko | Letiská riadené prostredníctvom Aeropuertos Nacionales pôsobiace na základe Real Decreto 278/1982 z 15. októbra 1982 |

Francúzsko | Aéroports de Paris pôsobiace na základe Titre V, Articles L 251-1 à 252-1 Code de l'aviation civile Aéroport de Bâle-Mulhouse zriadené na základe Convention franco-suisse zo 4. júla 1949 Letiská podľa článku L 270-1 Code de l'aviation civile Letiská pôsobiace na základe Cahier des charges type d'une concession d'aéroport, Décret zo 6. mája 1955 Letiská pôsobiace na základe Convention d'exploitation podľa článku L/221 Code de l'aviation civile |

Írsko | Letiská Dublin Cork a Shannon riadené prostredníctvom Aer Rianta — Irish Airports Letiská pôsobiace na základe Public use Licence udelenej podľa Air Navigation and Transport Act Nr 40/1936, The Transport Fuel and Power (Transfer of Departmental Administration Functions) Order z roku 1959 (SI No 125 z 1959 roku) a the Air Navigation (Aerodromes and Visual Ground Aids) Order 1970 (SI No 291 z roku 1970) |

Taliansko | Civilné štátne letiská (aerodromi civili istituiti dallo Stato) uvedené článku 692 Codice della navigazione, Regio Decreto n. 327 z 30. marca 1942 Subjekty prevádzkujúce letiskové zariadenia na základe koncesie udelenej podľa článku 694 Codice della navigazione, Regio Decreto n. 327 z 30. marca 1942 |

Luxembursko | Aéroport de Findel |

Holandsko | Letiská pôsobiace na základe článku 18 a podľa Luchtvaartwet z 15. januára 1958 (stbld. 47) zmenenom a doplnenom 7. júna 1978 |

Rakúsko | Austro Control GmbH Subjekty podľa článkov 60 až 80 Luftfahrtgesetz z roku 1957 (BGBl. Nr. 253/1957) |

Portugalsko | Letiská riadené prostredníctvom Aeroportos e Navegação Aérea (ANA), EP na základe Decreto-Lei no 246/79 Aeroporto de Funchal a Aeroporto de Porto Santo regionalizované na základe Decreto-Lei no 284/81 |

Fínsko | Letiská riadené prostredníctvom Ilmailulaitos/Luftfartsverket na základe Ilmailulaki (595/64) |

Švédsko | Verejné letiská pôsobiace v súlade s lagen (1957:297) om luftfart Súkromné letiská pôsobiace na základe povolenia na činnosť udelenom podľa zákona, ak toto povolenie zodpovedá kritériám článku 2 ods. 3 smernice |

Spojené kráľovstvo | Letiská riadené prostreníctvom British Airports Authority plc Letiská, ktoré sú verejnými akciovými spoločnosťami (plc) a pôsobia na základe Airports Act 1986 |

e) Zmluvné subjekty v oblasti námorných alebo vnútrozemských prístavných alebo iných terminálových služieb

Belgicko | Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles Port autonome de Liège Port autonome de Namur Port autonome de Charleroi Port de la ville de Gand Compagnie des installations maritimes de Bruges — Maatschappij der Brugse haveninrichtingen. Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut — Intercommunale maatschappij van de linker Scheldeoever (Port d'Anvers) Port de Nieuwport Port d'Ostende |

Dánsko | Prístavy podľa článku 1, I až III bekendtgørelse nr. 604 zo 16. decembra 1985 om hvilke havne der er omfattet af lov om trafikhavne, jf. Lov nr. 239 z 12. mája 1976 om trafikhavne |

Nemecko | Námorné prístavy vlastnené úplne alebo čiastočne teritoriálnymi orgánmi (Länder, Kreise, Gemeinden) Vnútrozemské prístavy Hafenordnung na základe Wassergesetze der Länder |

Grécko | Prístav v Pireu (Organismos Limenos Peiraios) zriadený na základe zákona o núdzovom stave 1559/1950 a zákona 1630/1951 Prístav v Thesaloniki (Organismos Limenos Thessalonikis) zriadený na základe dekrétu N.A. 2251/1953 Iné prístavy, ktoré sa riadia prezidentským dekrétom 649/1977 (N.A. 649/1977) Epopteia, organosi leitoyrgias kai dioikitikos elenchos limenon (dohľad, organizácia prevádzky a administratívne riadenie) |

Španielsko | Puerto de Huelva zriadený na základe Decreto no 2380/692 z 2. októbra 1969: Puertos y Faros. Otorga Régimen de Estatuto de Autonomía al Puerto de Huelva Puerto de Barcelona zriadený na základe Decreto no 2407/78 z 25. augusta 1978: Puertos y Faros. Otorga al de Barcelona Régimen de Estatuto de Autonomía Puerto de Bilbao zriadený na základe Decreto no 2408/78 z 25. augusta 1978: Puertos y Faros. Otorga al de Bilbao Régimen de Estatuto de Autonomía Puerto de Valencia zriadený na základe Decreto no 2409/78 z 25. augusta 1978: Puertos y Faros. Otorga al de Valencia Régimen de Estatuto de Autonomía Juntas de Puertos pôsobiace na základe Ley 27/68 z 20. júna 1968: Puertos y Faros. Juntas de Puertos y Estatutos de Autonomía a Decreto no 1350/70 z 9. apríla 1970: Juntas de Puertos. Reglamento Prístavy riadené prostredníctvom Comisión Administrativa de Grupos de Puertos pôsobiacej na základe Ley 27/68 z 20. júna 1968, Decreto 1958/78 z 23. júna 1978 a Decreto 571/81 zo 6. mája 1981 Prístavy uvedené v Real Decreto 989/82 zo 14. mája 1982: Puertos. Clasificación de los de interés general |

Francúzsko | Port autonome de Paris zriadený na základe Loi 68/917 relative au port autonome de Paris z 24. októbra 1968. Port autonome de Strasbourg zriadený na základe Convention entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port z 20. mája 1923 schváleného zákonom z 26. apríla Iné vnútrozemské prístavy zriadené alebo riadené na základe článku 6 (navigation intérieure) Décret 69-140 relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes zo 6. februára 1969 Ports autonomes pôsobiace na základe článku L 111-1 a podľa Code des ports maritimes Ports non autonomes pôsobiace na základe článkov R 121-1 a podľa Code des ports maritimes Prístavy riadené regionálnymi orgánmi (départements) alebo pôsobiace na základe koncesie udelenej regionálnymi orgánmi (départements) na základe článku 6 Loi 86-663 z 22. júla 1983 complétant la loi 83-8 relative à la répartition des compétences entre les communes, départements et l'État zo 7. januára 1983 |

Írsko | Prístavy pôsobiace na základe Harbour Acts 1946 až 1976 Port Dun Laoghaire pôsobiaci na základe the State Harbours Act 1924 Port Rosslare Harbour pôsobiaci na základe Finguard and Rosslare Railways a Harbours Act 1899 |

Taliansko | Štatne prístavy a iné prístavy riadené prostredníctvom Capitaneria di Porto na základe Codice della navigazione, Regio Decreto n. 327 z 30. marca 1942 Autonómne prístavy (enti portuali) zriadené na základe osobitných zákonov podľa článku 19 Codice della Navigazione, Regio Decreto n. 327 z 30. marca 1942 |

Luxembursko | Port de Mertert zriadený a pôsobiaci na základe Loi relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle z 22. júla 1963 |

Holandsko | Havenbedrijven zriadený a pôsobiaci na základe Gemeentewet z 29. júna 1851 Havenschap Vlissingen zriadený na základe Wet houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen z 10. septembra 1970 Havenschap Terneuzen zriadený na základe Wethoudende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen z 8. apríla 1970 Havenschap Delfzijl zriadený na základe Wethoudende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Delfzijl z 31. júla 1957 Industrie- en havenschap Moerdijk zriadený na základe gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Industrie- en havenschap Moerdijk z 23. októbra 1970 schváleného Koninklijk Besluit nr. 23 zo 4. marca 1972 |

Rakúsko | Vnútrozemské prístavy, ktoré sú úplne alebo čiastočne vo vlastníctve Länder a/alebo Gemeinden |

Portugalsko | Porto de Lisboa zriadený na základe Decreto Real z 18. februára 1907 a pôsobiace na základe Decreto-Lei no 36976 z 20. júla 1948 Porto do Douro e Leixões zriadený na základe Decreto-Lei no 36977 z 20. júla 1948 Porto do Sines zriadený na základe Decreto-Lei no 508/77 zo 14. decembra 1977 Portos de Setúbal, Aveiro, Figueira da Foz, Viana do Castelo, Portimão e Faro zriadené na základe Decreto-Lei no 37754 z 18. februára 1950 |

Fínsko | Prístavy pôsobiace na základe Laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista (955/76) Saimaa Canal (Saimaan kanavan hoitokunta) |

Švédsko | Prístavy a terminálové zariadenia v súlade s lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn a förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal |

Spojené kráľovstvo | Prístavné orgány v zmysle Section 57 Harbours Act 1964, ktorým sa poskytujú prístavné zariadenia pre námorné alebo vnútrozemské dopravné spoločnosti |

Príloha IV B – Švajčiarsko

Špecifikácia súkromných verejnoprospešných služieb podľa článku 3 ods. 1 a 2 písm.f) dohody)

a) Výroba, doprava alebo distribúcia pitnej vody

Subjekty vyrábajúce, dopravujúce a distribuujúce pitnú vodu a pôsobiace na základe kantonálnej alebo miestnej legislatívy alebo na základe individuálnych zmlúv, ktoré sú v súlade s touto legislatívou

Napríklad: Wasserversorgung Zug AG, Wasserversorgung Düdingen

b) Výroba, doprava alebo distribúcia elektrickej energie

Subjekty vyrábajúce, dopravujúce a distribuujúce elektrickú energiu, ktorým môže byť udelené právo na vyvlastnenie na základe "Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant" z 24. júna 1902

Subjekty vyrábajúce elektrickú energiu na základe "Loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques" z 22. decembra 1916 a Loi fédérale sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique z 23. decembra 1959

Napríklad: CKW, ATEL, EGL

c) Doprava mestskou železnicou, električkami, automatizovanými systémami, trolejbusmi, autobusmi alebo lanovými dráhami

Subjekty poskytujúce služby v oblasti dopravy električkami v zmysle článku 2 ods. 1 "Loi fédérale sur les chemins de fer" z 20. decembra 1957

Subjekty poskytujúce služby v oblasti dopravy pre verejnosť v zmysle článku 4 ods. 1 "Loi fédérale sur les entreprises de trolleybus" z 29. marca 1950

Subjekty poskytujúce ako obchodnú činnosť pravidelné dopravné služby pre cestujúcich podľa harmonogramu na základe koncesie udelenej podľa článku 4 "Loi fédérale sur le transport de voyageurs et les transports par route" z 18. júna 1993, keď ich linky poskytujú službu v zmysle článku 5 ods. 3 "Ordonnance sur les indemnités, les prêts et leas aides financières selon la loi des chemins de fer" z 18. decembra 1995

d) Letiská

Subjekty prevádzkujúce letiská na základe koncesie udelenej podľa článku 37 ods. 1 "Loi fédérale sur la navigation aérienne" z 21. decembra 1948

Napríklad: Bern-Belp, Birrfeld, Grenchen, Samedan

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

(podľa článku 5 dohody týkajúca sa postupov podania námietok)

1. Námietky vypočuje súd alebo nestranný a nezávislý revízny orgán, ktorý nie je zainteresovaný na výsledku obstarávania, ktorého členovia nie sú ovplyvňovaní zvonku a ktorého rozhodnutia sú právne záväzné. Prípadná lehota, v rámci ktorej sa môže postup podania námietky začať, nesmie byť v žiadnom prípade kratšia ako 10 dní a začína sa odvtedy, keď je známy dôvod, na ktorom sa sťažnosť zakladá, alebo by logicky mohol vyplývať.

Revízny orgán, ktorým nie je súd, buď podlieha súdnej revízii, alebo sa riadi postupmi, ktoré zabezpečia, aby:

a) účastníci mali právo byť pred vynesením rozhodnutia vypočutí, zastupovaní a doprevádzaní počas konaní a mali prístup na všetky konania

b) mohli byť prítomní svedkovia a dokumentácia týkajúca sa obstarávania, na ktoré sa vzťahuje námietka a ktorá je potrebná pre konanie, sa predložila revíznemu orgánu

c) mohli byť ústne konania verejné a aby sa rozhodnutia poskytli písomne a aby sa v nich uviedli dôvody, na ktorých sa zakladajú.

2. Zmluvné strany zabezpečia, aby opatrenia týkajúce sa postupov podania námietky zahŕňali aspoň jednu z týchto právomocí:

a) čo najskôr prijať prechodné opatrenia určené na nápravu údajného porušenia práv alebo na zabránenie ďalšieho poškodenia príslušných záujmov, vrátane opatrení na pozastavenie alebo na zabezpečenie pozastavenia postupu na uzavretie zmluvy alebo vykonanie akéhokoľvek rozhodnutia prijatého dotknutým subjektom a

b) zrušiť alebo zabezpečiť zrušenie rozhodnutí, ktoré boli nezákonne prijaté, vrátane odstránenia diskriminačných technických, ekonomických alebo finančných špecifikácií v oznámení o vyhlásení súťaže, predbežným oznámením alebo oznámením o existencii kvalifikačného systému alebo v akomkoľvek inom dokumente týkajúcom sa príslušného postupu na uzavretie zmluvy. Právomoci orgánu zodpovedného za postupy podania námietok sa môžu obmedziť na priznanie odškodného každej osobe poškodenej porušením, ak už dotknutý subjekt uzavrel zmluvu

alebo právomoc na výkon nepriameho nátlaku na dotknuté subjekty, aby napravili všetky porušenia práv, alebo aby sa im zabránilo spôsobovať porušovanie práv a aby sa zabránilo ujme pri výskyte porušenia práv.

3. Postupy podania námietky upravujú tiež priznanie odškodného osobám, ktoré utrpeli ujmu na základe porušenia práv. V prípade, keď sa uvádza poškodenie na základe nezákonne prijatého rozhodnutia, ktorákoľvek zmluvná strana môže požadovať, aby sa sporné rozhodnutie najskôr zrušilo alebo prehlásilo za neprávoplatné.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

(podľa článku 3 ods. 6 a 7 dohody)

SLUŽBY

Táto dohoda sa vzťahuje na tieto služby, ktoré sú vymenované v sektorovej klasifikácii služieb uvedenej v dokumente MTN.GNS/W/120:

Predmet | Refenčné číslo CPC (Ústredná klasifikácia produkcie) |

Údržba a oprava | 6112, 6122, 633, 886 |

Pozemné dopravné služby, vrátane služieb obrnených vozidiel a kuriérnych služieb, okrem prepravy poštových zásielok | 712 (okrem 71235) 7512, 87304 |

Služby leteckej dopravy: preprava cestujúcich a nákladu, okrem prepravy poštových zásielok | 73 (okrem 7321) |

Pozemná a letecká preprava poštových zásielok (okrem železničných dopravných služieb) | 71235, 7321 |

Telekomunikačné služby | 752 (okrem 7524, 7525, 7526) |

Finančné služby:

a)poistné služby | ex 81 812, 814 |

b)bankovníctvo a investičné služby | |

Spracovanie dát a príbuzné služby | 84 |

Účtovnícke a audítorské služby | 862 |

Prieskum trhu a verejnej mienky | 864 |

Podnikové konzultačné služby a príbuzné služby | 865, 866 |

Architektonické služby; inžinierske služby a kompexné inžinierske služby; plánovanie miest a krajiny; príbuzné vedecko-technické konzultačné služby; technické skúšanie a analýzy | 867 |

Reklamné služby | 871 |

Čistenie budov a správa domov | 874, 82201-82206 |

Vydavateľské a tlačiarenské služby za odmenu alebo na základe zmluvy | 88442 |

Spracovanie odpadových vôd a odpadov; hygienické a podobné služby | 94 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VII

(podľa článku 3 ods. 6 dohody)

STAVEBNÉ SLUŽBY

Špecifikácia stavebných služieb, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda:

1. Definícia:

Zmluva na stavebné služby je zmluva, ktorej predmetom je realizácia, nezávisle od spôsobu, stavby, pozemnej stavby alebo stavebných prác v zmysle oddielu 51 Centrálnej klasifikácie výrobkov (CPC).

2. Zoznam služieb, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, podľa oddielu 51 CPC

Prípravné práce na stavenisku | 511 |

Stavebné práce | 512 |

Práce na pozemných stavbách | 513 |

Montáž a stavba prefabrikovaných konštrukcií | 514 |

Špecializované stavebné práce | 515 |

Inštalačné práce | 516 |

Dokončievacie práce | 517 |

Ostatné služby | 518 |

Záväzky, ktoré prijali zmluvné strany v oblasti služieb vrátane stavebných služieb, v rámci tejto dohody sú obmedzené na počiatočné záväzky špecifikované v konečných ponukách predložených ES a Švajčiarskom v súvislosti so Všeobecnou zmluvou o obchode so službami.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VIII

(podľa článku 3 ods. 7 dohody)

Švajčiarsko

Táto dohoda sa vo Švajčiarsku nevzťahuje na:

a) zmluvy, ktoré obstarávatelia uzavrú na iné účely ako vykonávanie činností, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 2 a prílohách I a IV k tejto dohode alebo na vykonávanie činností mimo Švajčiarska;

b) zmluvy uzavreté na účely ďalšieho predaja alebo prenájmu tretím stranám za predpokladu, že obstarávateľ nevyužíva žiadne osobitné alebo výlučné právo predaja alebo prenájmu predmetu takýchto zmlúv a ostatné subjekty ho môžu predať alebo prenajať za rovnakých podmienok ako obstarávateľ

c) zmluvy uzavreté na nákup vody

d) zmluvy uzavreté iným obstarávateľom ako verejný orgán dodávajúci pitnú vodu alebo elektrickú energiu do sietí, ktoré poskytujú službu pre verejnosť, ak sa výroba pitnej vody alebo elektrickej energie príslušným subjektom uskutočňuje kvôli tomu, že jeho spotreba je potrebná na vykonávanie inej činnosti, ako je uvedené v článku 3 ods. 2 písm. f) bodoch i) a ii) a dodávka do verejnej siete závisí iba na vlastnej spotrebe subjektu a nepresahuje 30 % celkovej výroby subjektu pitnej vody alebo energie so zreteľom na priemer za predchádzajúce tri roky vrátane prebiehajúceho roku

e) zmluvy uzavreté iným obstarávateľom ako verejný orgán dodávajúci plyn alebo teplo do sietí, ktoré poskytujú službu pre verejnosť, ak výroba plynu alebo tepla príslušným subjektom je nevyhnutným výsledkom vykonávania inej činnosti, ako je uvedené v článku 3 ods. 2 písm. e) bode i) a účelom dodávky do verejnej siete je výlučne hospodárske využitie takejto výroby a netvorí viac ako 20 % obratu subjektu so zreteľom na priemer za predchádzajúce tri roky vrátane prebiehajúceho roku

f) zmluvy uzavreté na dodávku energie alebo palív na výrobu energie

g) zmluvy uzavreté obstrávateľmi poskytujúcimi autobusové dopravné služby pre verejnosť, ak ostatné subjekty môžu poskytovať takéto služby buď celkove alebo na konkrétnom geografickom území na základe rovnakých podmienok ako obstarávatelia

h) zmluvy uzavreté obstarávateľmi vykonávajúcimi činnosť uvedenú v článku 3 ods. 2 písm. d) za predpokladu, že predmetom zmluvy je predaj alebo lízing výrobkov na refinancovanie dodávateľskej zmluvy uzavretej v súlade s ustanoveniami tejto dohody

i) zmluvy uzavreté na základe medzinárodnej dohody a vzťahujúce sa na spoločné vykonávanie alebo využívanie projektu zmluvnými stranami

j) zmluvy uzavreté podľa konkrétneho postupu medzinárodnej organizácie

k) zmluvy, ktoré sú zmluvnými stranami prehlásené za tajné, alebo ktorých vykonávanie musí byť sprevádzané osobitnými bezpečnostnými opatreniami v súlade s platnými zákonmi, inými predpismi alebo správnymi opatreniami v signatárskych štátoch, alebo keď sa to vyžaduje na ochranu základných bezpečnostných záujmov tohto štátu.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IX

(podľa článku 6 ods. 4 dohody)

Príloha IX A – Opatrenia oznámené Európskym spoločenstvom:

Príloha IX B – Opatrenia oznámené Švajčiarskom:

Postupy na prešetrenie v súlade s článkom 6 ods. 4 tejto dohody zavedené v kantónoch a samosprávach pre zmluvy pod prahovými hodnotami na základe Loi fédérale sur le marché intérieur zo 6. októbra 1995.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA X

(podľa článku 6 ods. 2 dohody)

Príklady oblastí, kde je možná diskriminácia:

Zakazuje sa každý zákon, metóda alebo postup, ako sú zrážky, cenové výhody, miestna podpora požiadaviek, požiadavky na miestne investície a výrobu, podmienky licencie alebo povolenia, alebo financovanie alebo práva na predloženie ponúk, ktoré pri uzavretí obstarávacích zmlúv diskriminujú, alebo vyžadujú od dotknutého subjektu zmluvnej strany, aby diskriminoval výrobky, služby dodávateľov alebo poskytovateľov služieb druhej zmluvnej strany.

--------------------------------------------------

Záverečný Akt

Splnomocnení zástupcovia

EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

a

ŠVAJČIARSKEJ KONFEDERÁCIE,

ktorí sa stretli dvadsiateho prvého júna v roku tisícdeväťstodeväťdesiatdeväť v Luxemburgu na podpis Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o určitých aspektoch verejného obstarávania, prijali dolu uvedené spoločné vyhlásenie a pripojili k tomuto záverečnému aktu:

Spoločné vyhlásenie zmluvných strán k postupom uzavretia zmluvy a postupom podania námietok

Spoločné vyhlásenie zmluvných strán k monitorovacím orgánom

Spoločné vyhlásenie zmluvných strán k aktualizácii príloh

Spoločné vyhlásenie k ďalším rokovaniam.

Berú tiež na vedomie tieto vyhlásenia, ktoré tvoria prílohu tohto záverečného aktu:

Vyhlásenie Švajčiarska k zásade reciprocity týkajúcej sa otvorenia trhov na úrovni okresov a samospráv pre dodávateľov a poskytovateľov služieb zo spoločenstva

Vyhlásenie k účasti Švajčiarska vo výboroch.,

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine.Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäusenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por la Confederación SuizaFor Det Schweiziske EdsforbundFür die Schweizerische EidgenossenschaftΓια την Ελβετική ΣυνομοσπονδίαFor the Swiss ConfederationPour la Confédération suissePer la Confederazione svizzeraVoor de Zwitserse BondsstaatPela Confederação SuíçaSveitsin valaliiton puolestaPå Schweiziska edsförbundets vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE ZMLUVNÝCH STRÁN

k postupom uzavretia zmluvy a postupom podania námietok

Zmluvné strany súhlasia s požiadavkou, aby švajčiarske dotknuté subjekty na jednej strane konali v súlade s pravidlami GPA a dotknuté subjekty spoločenstva a jeho členských štátov na druhej strane konali v súlade s pravidlami smernice 93/38/EHS naposledy zmenenej a doplnenej smernicou 98/4/ES (Ú. v. ES L 101, 1.4.1998, s. 1) a smernice 92/13/EHS (Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 14) a každá zmluvná strana spĺňala požiadavky článkov 4 a 5 Dohody o určitých aspektoch verejného obstarávania.

--------------------------------------------------

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE ZMLUVNÝCH STRÁN

k monitorovacím orgánom

V prípade spoločenstva monitorovacím orgánom uvedeným v článku 8 tejto dohody môže byť Komisia Európskych spoločenstiev alebo nezávislý národný orgán členského štátu bez toho, aby ktorýkoľvek z nich mal výhradnú právomoc konať na základe tejto dohody. Na základe článku 211 Zmluvy o ES Komisia Európskych spoločenstiev už má právomoci ustanovené v článku 8 ods. 2

V prípade Švajčiarska monitorovacím orgánom môže byť federálny orgán pre celú krajinu alebo kantonálny orgán pre oblasti, ktoré sú v jeho zodpovednosti.

--------------------------------------------------

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE ZMLUVNÝCH STRÁN

k aktualizácii príloh

Zmluvné strany sa zaväzujú aktualizovať prílohy k Dohode o určitých aspektoch verejného obstarávania najneskôr do jedného mesiaca potom, ako nadobudneplatnosť.

--------------------------------------------------

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

k ďalším rokovaniam

Európske spoločenstvo a Švajčiarska konfederácia deklarujú svoj úmysel uskutočniť rokovania na uzavretie dohôd v oblastiach spoločného záujmu, ako je aktualizácia Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode z roku 1972 a účasť Švajčiarska na určitých vzdelávacích, mládežníckych, mediálnych, štatistických a environmentálnych vzdelávacích programoch spoločenstva. Prípravné práce na tieto rokovania by mali urýchlene pokračovať po uzavretí prebiehajúcich bilaterálnych rokovaní.

--------------------------------------------------

VYHLÁSENIE ŠVAJČIARSKA

k zásade reciprocity týkajúcej sa otvorenia trhov na úrovni okresov a samospráv pre dodávateľov a poskytovateľov služieb zo spoločenstva

V súlade so zásadou reciprocity a s úmyslom obmedziť prístup k zmluvám, ktoré sa vo Švajčiarku uzavreli na úrovni okresov a samospráv s dodávateľmi a poskytovateľmi služieb zo spoločenstva, Švajčiarsko vloží za prvý odsek vo všeobecnej poznámke č. 1 svojich príloh k Dohode o verejnom obstarávaní tento nový odsek: "Vzhľadom na zmluvy uzavreté subjektami uvedenými v časti 3 prílohy 2 s dodávateľmi výrobkov a služieb z Kanady, Izraelu, Japonska, Kórejskej republiky, Nórska, Spojených štátov amerických, Hongkongu (Čína), Singapuru a Aruby"

--------------------------------------------------

VYHLÁSENIE

k účasti Švajčiarska vo výboroch

Rada súhlasí, aby sa zástupcovia Švajčiarska mohli, pokiaľ sa ich záležitosti týkajú, zúčastniť na zasadaniach týchto výborov a expertných pracovných skupín ako pozorovatelia:

- výbory výskumných programov vrátane Výboru pre vedecko-technický výskum (CREST)

- administratívna Komisia o sociálnom zabezpečení pre migrujúcich pracovníkov

- koordinačná skupina o vzájomnom uznávaní vysokoškolských diplomov

- poradné výbory pre letecké trasy a uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže v oblasti leteckej dopravy.

Zástupcovia Švajčiarska nesmú byť prítomní na hlasovaniach týchto výborov.

V prípade iných výborov, ktoré sa zaoberajú oblasťami, na ktoré sa vzťahujú tieto dohody, v ktorých Švajčiarsko prijalo buď acquis communautaire, alebo rovnocenné opatrenia, sa Komisia poradí so švajčiarskymi odborníkmi na základe postupu uvedeného v článku 100 Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

--------------------------------------------------

Top