Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001A1227(05)

Dodatkový protokol, ktorým sa prispôsobuje obchodným aspektom Dočasná dohoda medzi Európskym spoločenstvom, na jednej strane, a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko, na strane druhej, aby sa vzali na zreteľ výsledky rokovaní medzi týmito stranami o vzájomných preferenčných koncesiách na určité druhy vín, o vzájomnom uznávaní, ochrane a kontrole názvov vín a o vzájomnom uznávaní, ochrane a kontrole označení liehovín a aromatizovaných nápojov

OJ L 342, 27.12.2001, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 040 P. 33 - 34
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 040 P. 33 - 34
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 040 P. 33 - 34
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 040 P. 33 - 34
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 040 P. 33 - 34
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 040 P. 33 - 34
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 040 P. 33 - 34
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 040 P. 33 - 34
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 040 P. 33 - 34

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2001/917/oj

22001A1227(05)Úradný vestník L 342 , 27/12/2001 S. 0027 - 0028


Dodatkový protokol,

ktorým sa prispôsobuje obchodným aspektom Dočasná dohoda medzi Európskym spoločenstvom, na jednej strane, a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko, na strane druhej, aby sa vzali na zreteľ výsledky rokovaní medzi týmito stranami o vzájomných preferenčných koncesiách na určité druhy vín, o vzájomnom uznávaní, ochrane a kontrole názvov vín a o vzájomnom uznávaní, ochrane a kontrole označení liehovín a aromatizovaných nápojov

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, ďalej uvádzané ako "spoločenstvo",

na jednej strane, a

BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO, ďalej uvádzaná ako "bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko",

na druhej strane,

ďalej uvádzané ako "zmluvné strany",

KEĎŽE Stabilizačná a asociačná dohoda medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi, na jednej strane, a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko, na strane druhej, bola podpísaná výmenou listov v Luxemburgu 9. apríla 2001,

a KEĎŽE článok 27, ods. 4 Stabilizačnej a asociačnej dohody stanovuje, že dohoda a víne a liehovinách zostáva predmetom rokovaní,

KEĎŽE dočasná dohoda, ktorá zabezpečuje rozvoj obchodných spojení prostredníctvom ustanovenia zmluvného vzťahu a čo najrýchlejšej realizácie ustanovení Stabilizačnej a asociačnej dohody o obchode a záležitostiach súvisiacich s obchodom, nadobudla platnosť 1. júna 2001. článok 14 ods. 4 dočasnej dohody obsahuje opakovaný záväzok ohľadne samostatnej dohode o víne a liehovinách,

KEĎŽE na tomto základe sa konali rokovania a boli uzavreté medzi stranami,

KEĎŽE v záujme zabezpečenia konzistentnosti v rámci celkového procesu stabilizácie, dohoda o víne a liehovinách by sa mala začleniť do rámca dočasnej dohody, a to vo forme protokolu,

KEĎŽE tento protokol o vínach a liehovinách by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2002,

KEĎŽE na tento účel je nevyhnutné čo najrýchlejšie realizovať ustanovenia tohto protokolu,

S PRIANÍM zlepšiť podmienky pre obchodovanie s vínami, liehovinami a aromatizovanými nápojmi na ich príslušných trhoch, v súlade so zásadami kvality, vzájomného prospechu a reciprocity,

SO ZRETEĽOM na záujmy oboch zmluvných strán o vzájomnú ochranu a kontrolu názvov vín, označení liehovín a aromatizovaných nápojov,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

V tomto protokole sú zahrnuté nasledujúce prvky:

1. Dohoda o vzájomných preferenčných obchodných koncesiách na určité druhy vín (príloha I k tomuto protokolu);

2. Dohoda o vzájomnom uznávaní, ochrane a kontrole názvov vín (príloha II k tomuto protokolu);

3. Dohoda o vzájomnom uznávaní, ochrane a kontrole označení liehovín a aromatizovaných nápojov vín (príloha III k tomuto protokolu);

Zoznamy uvedené v článku 5 dohody uvedenej v bode 2 a v článku 5 dohody uvedenej v článku 3 sa vypracujú v neskoršej etape a schvália sa na základe postupu stanoveného v článkoch 13 a 14 týchto dohôd.

Článok 2

Tento protokol je integrálnou súčasťou dočasnej dohody. Prílohy k tomuto protokolu sú jeho integrálnou súčasťou.

Článok 3

Tento protokol schvália spoločenstvo a bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko v súlade so svojimi vlastnými postupmi. Zmluvné strany prijmú potrebné opatrenia na realizáciu tohto protokolu.

Zmluvné strany si navzájom oznámia splnenie zodpovedajúcich postupov v súlade s prvým odsekom článku 3.

Článok 4

Po ukončení postupov uvedených v článku 3 tento protokol nadobudne platnosť 1. januára 2002 a začne sa uplatňovať v ten istý deň.

Článok 5

Tento protokol je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach v každom z úradných jazykov zmluvných strán, pričom každý z týchto textov je rovnako autentický.

--------------------------------------------------

Top