Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001A0626(01)

Dohoda medzi vládou Spojených štátov amerických a Európskym spoločenstvom o koordinácii programov označovania pre kancelárske prístroje šetriace energiu – výmena diplomatických nót

OJ L 172, 26.6.2001, p. 3–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34

No longer in force, Date of end of validity: 06/06/2006

22001A0626(01)

Dohoda medzi vládou Spojených štátov amerických a Európskym spoločenstvom o koordinácii programov označovania pre kancelárske prístroje šetriace energiu – výmena diplomatických nót

Úradný vestník L 172 , 26/06/2001 S. 0003 - 0032
CS.ES Kapitola 11 Zväzok 38 S. 5 - 34
ET.ES Kapitola 11 Zväzok 38 S. 5 - 34
HU.ES Kapitola 11 Zväzok 38 S. 5 - 34
LT.ES Kapitola 11 Zväzok 38 S. 5 - 34
LV.ES Kapitola 11 Zväzok 38 S. 5 - 34
MT.ES Kapitola 11 Zväzok 38 S. 5 - 34
PL.ES Kapitola 11 Zväzok 38 S. 5 - 34
SK.ES Kapitola 11 Zväzok 38 S. 5 - 34
SL.ES Kapitola 11 Zväzok 38 S. 5 - 34


Dohoda

medzi vládou Spojených štátov amerických a Európskym spoločenstvom o koordinácii programov označovania pre kancelárske prístroje šetriace energiu – výmena diplomatických nót

Vláda Spojených štátov amerických a Európske spoločenstvo, ďalej len "zmluvné strany", so želaním, aby sa dosiahla čo najvyššia miera úspory energie a environmentálny úžitok na základe podporovania ponuky a dopytu po energeticky účinných výrobkoch, sa dohodli takto:

Článok I

Všeobecné zásady

1. Zmluvné strany použijú spoločné špecifikácie energetickej účinnosti a spoločné logo na účely stanovenia jednotných cieľov pre výrobcov, ktoré poslúžia na posilnenie ich individuálneho úsilia v oblasti ponuky a dopytu po takýchto typoch výrobkov.

2. Zmluvné strany použijú spoločné logo na účely identifikácie zodpovedajúcich typov energeticky účinných výrobkov, ktoré sú uvedené v prílohe C.

3. Zmluvné strany zabezpečia, aby spoločné špecifikácie podporovali ďalšie zlepšovanie účinnosti pri zohľadnení najvyspelejších technických metód na trhu.

4. Zmluvné strany zabezpečia, aby spotrebitelia dokázali na trhu identifikovať úsporné výrobky na základe označenia.

Článok II

Definície

1. Na účely tejto dohody:

a) "Energy Star" znamená registrovanú servisnú značku USA uvedenú v prílohe A, ktorú vlastní Agentúra pre ochranu životného prostredia USA (United States Environmental Protection Agency, "US EPA").

b) "Spoločné logo" znamená registrovanú certifikačnú značku USA uvedenú v prílohe A, ktorú vlastní US EPA.

c) "Značky Energy Star" znamená meno "Energy Star" a spoločné logo, ako aj všetky verzie týchto značiek, ktoré môžu správne orgány alebo účastníci programu definovaní v tejto dohode vytvoriť alebo modifikovať, vrátane znaku alebo označenia nachádzajúceho sa v prílohe A, ktoré Európske spoločenstvo prijme v rámci vykonávania ustanovení tejto dohody.

d) "Program označovania Energy Star" znamená program, ktorý riadi správny orgán, za použitia spoločných špecifikácií energetickej účinnosti, značiek a smerníc, ktoré sa majú uplatňovať na určené typy výrobkov.

e) "Účastníci programu" znamená výrobcovia, predajcovia alebo obchodní zástupcovia, ktorí predávajú označené energeticky účinné výrobky, ktoré spĺňajú špecifikácie a ktorí sa rozhodli pre účasť v programe označovania Energy Star tým, že sa zaregistrovali alebo uzatvorili zmluvu so správnym orgánom ktorejkoľvek zmluvnej strany.

f) "Špecifikácie" sú požiadavky na energetickú účinnosť a výkon vrátane skúšobných metód uvedených v prílohe C, ktoré používajú správne orgány a účastníci programu na určenie, či energeticky účinné výrobky zodpovedajú špecifikáciám na spoločné logo.

Článok III

Správne orgány

Každý zmluvná strana týmto menuje správny orgán zodpovedný za vykonávanie tejto dohody ("správne orgány"). Európske spoločenstvo menuje Komisiu Európskych spoločenstiev ("Komisia") za svoj správny orgán. Vláda Spojených štátov amerických menuje US EPA za svoj správny orgán.

Článok IV

Riadenie programu označovania Energy Star

1. Každý správny orgán bude riadiť program označovania Energy Star pre energeticky účinné typy výrobkov, ktoré sú uvedené v prílohe C, podľa ustanovení a podmienok uvedených v tejto dohode. Do riadenia programu patrí registrovanie účastníkov programu na základe dobrovoľnosti, udržiavanie zoznamov účastníkov programu a zodpovedajúcich výrobkov, ako aj uplatňovanie podmienok smerníc pre používanie loga, ktoré sú uvedené v prílohe B.

2. Program označovania Energy Star využíva špecifikácie uvedené v prílohe C.

3. Každý správny orgán prijme účinné opatrenia na informovanie spotrebiteľov o týchto značkách Energy Star v súlade so smernicami na používanie loga uvedenými v prílohe B. Tieto opatrenia môžu zahŕňať informovanie spotrebiteľov o výhodách nákupu energeticky účinných výrobkov, ktoré spĺňajú špecifikácie, a marketingové alebo informačné programy na podporu dopytu trhu po označených výrobkoch.

4. Každý správny orgán znáša náklady na všetky svoje aktivity uskutočňované v rámci tejto dohody.

Článok V

Účasť na programe označovania Energy Star

1. Každý výrobca, predajca alebo obchodný zástupca sa môže zúčastniť na programe označovania Energy Star tak, že sa zaregistruje u správneho orgánu ako účastník programu.

2. Účastníci programu môžu používať spoločné logo na identifikáciu zodpovedajúcich výrobkov, ktoré boli skúšané v ich vlastných zariadeniach alebo nezávislým skúšobným laboratóriom a ktoré spĺňajú špecifikácie uvedené v prílohe C, a môžu sami certifikovať, že výrobok zodpovedá špecifikáciám.

3. Registráciu účastníka programu v programe označovania Energy Star uskutočnenú správnym orgánom jednej zmluvnej strany uzná aj správny orgán druhej zmluvnej strany.

4. Na uľahčenie uznávania účastníkov programu v programe označovania Energy Star v súlade s vyššie uvedeným odsekom 3 správne orgány budú spolupracovať na udržiavaní spoločných zoznamov všetkých účastníkov programu a výrobkoch, ktoré sa kvalifikovali na spoločné logo.

5. Bez ohľadu na postupy vydávania vlastných certifikátov uvedených v odseku 2 vyššie si každý správny orgán vyhradzuje právo skúšať alebo inak preskúmať výrobky, ktoré sa na ich území predávajú alebo predali (v prípade Komisie na území členských štátov Európskeho spoločenstva), aby zistil, či sú výrobky certifikované v súlade so špecifikáciami uvedenými v prílohe C. Správne orgány si navzájom oznámia a budú plne spolupracovať, aby sa zabezpečilo, že všetky výrobky, ktoré sú nositeľmi spoločného loga, spĺňajú špecifikácie uvedené v prílohe C.

Článok VI

Koordinácia programu medzi zmluvnými stranami

1. Zmluvné strany zriadia technickú komisiu na preskúmanie vykonávania tejto dohody, ktorá bude zložená z predstaviteľov príslušných správnych orgánov.

2. Technická Komisia bude zasadať raz do roka a na žiadosť jedného zo správnych orgánov prekonzultuje kontrolu činnosti a riadenia programu označovania Energy Star, špecifikácie uvedené v prílohe C, zahrnuté výrobky, programy na informovanie spotrebiteľov a pokroky pri dosahovaní cieľov tejto dohody.

3. Nezúčastnené strany (vrátane ostatných zástupcov vlády a priemyslu) sa môžu zúčastniť na zasadaniach technickej komisie ako pozorovatelia, pokiaľ sa obidve zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok VII

Registrácia značiek Energy Star

1. US EPA ako majiteľ značiek Energy Star môže požiadať o zaregistrovanie značiek v Európskom spoločenstve. Komisia nepožiada o registráciu, ani nezíska žiadnu registráciu značiek Energy Star alebo akúkoľvek ich obmenu v žiadnej krajine.

2. V prípade, keď US EPA zaregistruje značky v Európskom spoločenstve alebo ktoromkoľvek z jeho členských štátov, US EPA nebude považovať za porušenie týchto značiek, ak Komisia alebo ktorýkoľvek účastník programu zaregistrovaný u Komisie použije znak alebo označenie uvedené v prílohe A v súlade s podmienkami tejto dohody.

Článok VIII

Uplatňovanie a nesúlad

1. Na ochranu značiek Energy Star každý správny orgán zabezpečí na svojom území správne používanie značiek Energy Star (v prípade Komisie na území členských štátov Európskeho spoločenstva). Každý správny orgán zabezpečí, aby sa značky Energy Star používali iba v takej podobe, ako je uvedené v prílohe A. Každý správny orgán zabezpečí, aby sa značky Energy Star používali výlučne spôsobom, ako je uvedené v smerniciach pre používanie loga, ktoré sú uvedené v prílohe B.

2. Každý správny orgán zabezpečí, aby sa prijali rýchle a patričné opatrenia proti účastníkom programu, kedykoľvek sa dozvie, že účastník programu použil značku bez oprávnenia alebo pripojil značky Energy Star výrobku, ktorý nezodpovedá špecifikáciám uvedeným v prílohe C. Takéto opatrenia budú okrem iného zahŕňať:

a) písomné oboznámenie účastníka programu o jeho nesúlade s podmienkami programu označovanie Energy Star;

b) na základe konzultácií vypracovanie plánu na dosiahnutie zhody a

c) ak nie je možné dosiahnuť zhodu v prípade potreby ukončenie registrácie účastníka programu.

3. Každý správny orgán zabezpečí, aby sa prijali všetky príslušné opatrenia na ukončenie neoprávneného používania značiek Energy Star alebo používania značky bez oprávnenia subjektom, ktorý nie je účastníkom programu. Takéto opatrenia okrem iného budú zahŕňať:

a) oboznámenie subjektu, ktorý používa značky Energy Star, s požiadavkami programu označovania Energy Star a správnymi smernicami pre používanie loga a

b) odporúčanie, aby sa subjekt stal účastníkom programu a aby registroval výrobky, ktoré zodpovedajú špecifikáciám.

4. Každý správny orgán okamžite oznámi správnemu orgánu druhej zmluvnej strany každé porušenie značiek Energy Star, o ktorom sa dozvie, ako aj prijaté opatrenia na ukončenie takéhoto porušovania.

Článok IX

Postupy na zmenu a doplnenie dohody a jej príloh A a B a na pripojenie nových príloh

1. Ktorýkoľvek správny orgán môže navrhnúť zmenu a doplnenie tejto dohody a jej príloh A a B a môže navrhnúť nové prílohy k dohode.

2. Navrhovaná zmena a doplnenie sa uskutoční v písomnej forme a prediskutuje sa na najbližšom zasadaní technickej komisie za predpokladu, že sa aspoň šesťdesiat dní pred takýmto zasadaním oznámila druhému správnemu orgánu.

3. Zmeny a doplnenia tejto dohody, jej príloh A a B a rozhodnutia pridať nové prílohy sa uskutočnia vzájomnou dohodou zmluvných strán.

Článok X

Postupy na zmenu a doplnenie prílohy C

1. Správny orgán, ktorý požaduje zmenu a doplnenie prílohy C na účel revízie existujúcich špecifikácií alebo pridania nového typu výrobku ("navrhujúci správny orgán"), bude konať podľa postupov uvedených v odsekoch 1 a 2 článku IX a vo svojej žiadosti uvedie:

a) dôkaz, že revíziou špecifikácií alebo pridaním nového typu výrobku by sa dosiahli významné úspory energie;

b) doklad, že by sa existujúcou technológiou mohli dosiahnuť cenovo priaznivé úspory energie bez toho, aby sa negatívne ovplyvnil výkon výrobku;

c) informáciu o odhadovanom počte modelov výrobku, ktoré by mohli spĺňať navrhované špecifikácie a približne aký veľký trhový podiel predstavujú;

d) informáciu o stanoviskách skupín výrobcov, ktorí by mohli byť potenciálne ovplyvnení navrhovanou zmenou a doplnením, a

e) navrhovaný deň nadobudnutia účinnosti nových špecifikácií pri zohľadnení životných cyklov výrobku a výrobných harmonogramov.

2. Navrhované zmeny a doplnenia, ktoré prijmú obidva správne orgány, nadobudnú účinnosť v deň, na ktorom sa zmluvné strany vzájomne dohodnú.

3. Ak po prijatí návrhu uskutočneného v súlade s odsekmi 1 a 2 článku IX druhý správny orgán ("namietajúci správny orgán") zastáva názor, že návrh nespĺňa požiadavky uvedené v odseku 1 uvedenom vyššie alebo inak namieta voči návrhu, urýchlene (spravidla na ďalšom zasadaní technickej komisie) oznámi navrhujúcemu správnemu orgánu písomne svoju námietku a uvedie všetky dostupné informácie na podporu svojej námietky; napríklad informáciu dokazujúcu, že ak by sa návrh prijal, mohol by:

a) neprimerane a nespravodlivo posilniť na trhu jednu spoločnosť alebo priemyselnú skupinu;

b) narušiť celkovú účasť priemyselného odvetvia na programe označovania Energy Star;

c) byť v rozpore s jeho zákonmi a inými predpismi alebo

d) uložiť technické požiadavky spojené s nadmernými nákladmi.

4. Správne orgány sa vynasnažia, aby v prípade navrhovanej zmeny a doplnenia dosiahli dohodu na prvom zasadaní technickej komisie po podaní návrhu. Ak správne orgány nemôžu dosiahnuť dohodu v prípade navrhovanej zmeny a doplnenia na tomto zasadaní technickej komisie, vynasnažia sa dosiahnuť písomnú dohodu pred nasledujúcim zasadaním technickej komisie.

5. Ak zmluvné strany nie sú schopné dosiahnuť dohodu do ukončenia nasledujúceho zasadania technickej komisie, navrhujúci správny orgán stiahne svoj návrh; a pokiaľ ide o návrh na revíziu špecifikácií, z prílohy C sa odstráni príslušný typ výrobku do dátumu, na ktorom sa správne orgány písomne dohodnú. Všetci účastníci programu sa informujú o tejto zmene a o postupoch, podľa ktorých sa má táto zmena vykonať.

Článok XI

Všeobecné ustanovenia

1. Táto dohoda nemá dosah na iné programy environmentálneho označovania a každá zmluvná strana ich môže vypracovať a prijať.

2. Všetky činnosti uskutočnené na základe tejto dohody podliehajú platným zákonom a iným predpisom každej zmluvnej strany a dostupnosti príslušných financií a zdrojov.

3. Žiadne ustanovenie tejto dohody neovplyvní práva a povinnosti ktorejkoľvek zmluvnej strany vyplývajúce z bilaterálnej, regionálnej alebo multilaterálnej dohody, ktorú uzatvorila pred nadobudnutím platnosti tejto dohody.

4. Bez toho, aby to malo dosah na iné ustanovenia tejto dohody, ktorýkoľvek správny orgán môže uskutočňovať programy označovania týkajúce sa typov výrobkov, ktoré sa nenachádzajú v prílohe C. Bez ohľadu na akékoľvek ďalšie ustanovenia tejto dohody žiadna zo zmluvných strán nesmie brániť dovozu, vývozu, predaju alebo distribúcii akéhokoľvek výrobku, pretože je nositeľom značiek energetickej účinnosti správneho orgánu druhej zmluvnej strany.

Článok XII

Nadobudnutie platnosti a trvanie

1. Táto dohoda nadobudne platnosť v deň, keď si zmluvné strany písomne navzájom oznámili, že sa ukončili ich príslušné interné postupy potrebné na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

2. Táto dohoda sa uzatvára na počiatočné obdobie päť rokov. Aspoň jeden rok pred ukončením tohto počiatočného obdobia sa zmluvné strany stretnú, aby prediskutovali obnovenie tejto dohody.

Článok XIII

Vypovedanie

1. Ktorákoľvek zmluvná strana môže kedykoľvek vypovedať túto dohodu na základe trojmesačnej výpovednej lehoty, ktorú písomne oznámi druhej zmluvnej strane.

2. V prípade vypovedania alebo neobnovenia tejto dohody správne orgány informujú všetkých účastníkov programu, ktorých zaregistrovali, o ukončení spoločného programu. Okrem toho správne orgány informujú účastníkov programu, ktorých zaregistrovali, že každý správny orgán môže pokračovať v aktivitách súvisiacich s označovaním na základe dvoch samostatných programov. V tomto prípade program označovania Európskeho spoločenstva nebude používať značky Energy Star. Komisia zabezpečí, že samotná Komisia, členské štáty Európskeho spoločenstva a každý zaregistrovaný účastník programu prestanú používať značky Energy Star do dátumu, na ktorom sa správne orgány písomne dohodnú. Povinnosti uvedené v tomto článku XIII ods. 2 budú pokračovať aj po ukončení tejto dohody.

Vypracované v dvoch vyhotoveniach vo Washingtone DC v devätnásty deň decembra v roku dvetisíc.

Za vládu Spojených štátov amerických

+++++ TIFF +++++

Za Európske spoločenstvo

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA A

MEDZINÁRODNÉ LOGO ENERGY STAR

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA B

SMERNICE PRE SPRÁVNE POUŽÍVANIE NÁZVU A MEDZINÁRODNÉHO LOGA ENERGY STAR

Meno a medzinárodné logo Energy Star sú registrované značky US EPA. Samotné meno a logo sa môžu používať iba v súlade s nasledovnými smernicami a memorandami o porozumení (Memoranda of Understanding, MOU) alebo registračným formulárom Európskej komisie, ktoré podpísali účastníci programu označovania Energy Star. Prosím, odovzdajte tieto smernice tým, ktorí pre vás pripravujú materiály o Energy Star.

US EPA (a Európska Komisia na území členských štátov Európskeho spoločenstva) dohliadnu na správne používanie názvu a medzinárodného loga Energy Star. Patrí sem monitorovanie používania značiek na trhu a priame oslovenie tých organizácií, ktoré ich používajú nesprávne alebo bez povolenia. V dôsledku zneužitia značiek sa môže ukončiť účasť účastníka programu na programe označovania Energy Star a v prípade výrobkov dovážaných do USA s nesprávne použitými značkami je možné zabavenie takéhoto tovaru colnými úradmi USA.

I. ÚVOD

Meno Energy Star sa môže používať na všeobecné informačné účely. Meno sa môže zobraziť pri opisovaní programu označovania Energy Star, napríklad v špeciálnej informačnej brožúre, informačnej tlačovine, výročnej správe alebo inom materiáli, v ktorom sa uvádzajú údaje o programe a požiadavkách programu (ďalšie informácie sú uvedené nižšie v oddiele II.)

Medzinárodné logo sa môže používať ako označenie výrobku na označenie konkrétnych výrobkov, ktoré spĺňajú špecifikácie uvedené v Energy Star MOU (memorandách o porozumení) alebo registračnom formulári Európskej komisie. (Ďalšie informácie sú uvedené nižšie v časti III.)

II. VŠEOBECNÉ POUŽÍVANIE NÁZVU ENERGY STAR NA INFORMAČNÉ ÚČELY

Účastníkom programu sa povoľuje, aby uvádzali meno Energy Star vo všeobecných informačných alebo vysvetľujúcich materiáloch, ktoré sa zaoberajú programom označovania Energy Star. Sem patria brožúry, informačné tlačoviny, výročné správy atď.

III. POUŽÍVANIE MEDZINÁRODNÉHO LOGA ÚČASTNÍKMI PROGRAMU NA OZNAČENIE VÝROBKU

A. Používanie medzinárodného loga na výrobkoch

Medzinárodné logo je certifikačná značka a môže sa používať iba na certifikáciu konkrétnych výrobkov, v prípade ktorých sa potvrdilo, že spĺňajú požiadavky programu označovania Energy Star. V prípade týchto konkrétnych výrobkov sa medzinárodné logo môže použiť priamo na výrobku alebo na materiáloch, ktoré súvisia s výrobkom, ako obal alebo letáky. Na zachovanie integrity medzinárodného loga a dôveryhodnosti programu označovania Energy Star je nevyhnutné, aby sa toto základné pravidlo neporušovalo.

Každý účastník programu Energy Star podpísal MOU alebo registračný formulár Európskej komisie, ktorým sa zaviazal, že bude medzinárodné logo správne používať. K tomuto patrí, že bude správne používať medzinárodné logo on sám, ako aj jeho poverení zástupcovia, napr. reklamné agentúry, predajcovia atď. Z tohto dôvodu by mali účastníci programu poskytnúť tieto smernice na používanie loga každej strane, ktorá bude pripravovať materiály v mene účastníka programu.

B. Používanie medzinárodného loga na reklamu výrobku

Pri príprave tlačených reklám alebo brožúr by sa malo medzinárodné logo umiestniť na alebo v tesnej blízkosti zodpovedajúceho výrobku. Ak je na obrázku v reklame znázornený len jeden výrobok (a tento výrobok zodpovedá požiadavkám), medzinárodné logo sa môže umiestniť kdekoľvek na stránke. V prípade, keď je znázornených viacero výrobkov, medzinárodné logo by sa však malo umiestniť iba v blízkosti tých výrobkov, ktoré zodpovedajú požiadavkám. Medzinárodné logo sa nesmie umiestniť po spodnej časti alebo okraji reklamy v blízkosti iných všeobecných piktogramov, pokiaľ na reklame každý zobrazený výrobok nezodpovedá požiadavkám Energy Star.

Ak sa medzinárodné logo používa vo všeobecnej reklame na rad výrobkov, kde iba určité modely zodpovedajú požiadavkám, účastník programu by mal uviesť text, ktorým vysvetlí situáciu [napr. "…(názov výrobku) spĺňa požiadavky Energy Star"], alebo účastník programu môže uviesť konkrétny text pod každým modelom, ktorý zodpovedá požiadavkám (napr. uvedie bod "zodpovedajúci požiadavkám Energy Star" v zozname vlastností výrobku.

Účastník programu môže použiť medzinárodné logo bez toho, aby uviedol odkaz na konkrétny výrobok, jedine vtedy, keď informuje verejnosť o certifikačnom zmysle známky. Napríklad účastník programu môže uviesť vyhlásenie "Hľadajte (medzinárodné logo) na našich výrobkoch. Znamená to, že výrobok spĺňa smernice Energy Star na energetickú účinnosť." Okrem toho sa za žiadnych okolností nesmie meno alebo logo použiť spôsobom, ktorý by naznačoval, že US EPA a/alebo Európska Komisia potvrdili spoločnosť, jej výrobky alebo jej služby.

C. Vyhlásenie o používaní medzinárodného loga

Ako je uvedené v MOU a registračnom formulári Európskej komisie, ak účastník programu používa medzinárodné logo, musí byť vždy sprevádzané týmto vyhlásením: "Účastník programu Energy Star (meno vašej spoločnosti) potvrdzuje, že tento výrobok spĺňa smernice Energy star pre energetickú účinnosť." Toto vyhlásenie musí sprevádzať logo, ale nesmie sa znázorniť vedľa loga; tento výrok sa môže umiestniť na mieste, kde sa uvádza bežná vysvetľujúca informácia. Napríklad:

- Vytlačené reklamy alebo plagáty: Vyhlásenie o používaní medzinárodného loga sa môže umiestniť s inými štandardnými obchodnými značkami a registračnými informáciami na spodnej časti reklamy, kde sa nachádzajú iné výrobky spoločnosti (napr. "Výrobok X je registrovanou obchodnou značkou spoločnosti XYZ; Účastník programu Energy Star spoločnosť XYZ potvrdzuje, že tento výrobok spĺňa smernice Energy Star pre energetickú účinnosť".)

- V brožúrach a príručkách sa tento výrok musí uviesť pri prvom použití medzinárodného loga a/alebo v prednej časti, kde sa uvádzajú iné obchodné značky.

- Ak sa logo použije priamo na výrobku, účastník programu môže umiestniť toto vyhlásenie v návode na použitie alebo na štítku s menom.

- Ak sa logo uvádza na obale výrobku, nevyžaduje sa od účastníka programu, aby uviedol vyhlásenie na obal; účastník programu môže uviesť vyhlásenie v návode na použitie alebo v iných sprievodných predajných a marketingových materiáloch.

- Platí všeobecné pravidlo, že písmo sa musí uvádzať s veľkosťou minimálne 2,5 bodu.

IV. REPRODUKOVANIE MEDZINÁRODNÉHO LOGA

Medzinárodné logo je dostupné vo farebnom a čiernobielom prevedení na CD ROMe v dvoch grafických formátoch: EPS (Encapsulated Postscript) a BMP (Bitmap). Tieto súbory slúžia na distribúciu pre grafické oddelenie vášho zákazníka. EPS verzia sa môže použiť na PC, aj na počítačoch Mac. (Na požiadanie je tiež dostupný TIF formát).

Ako je uvedené vo všetkých Energy star MOU a registračnom formulári, medzinárodné logo sa nesmie žiadnym spôsobom pozmeňovať, deliť alebo členiť. Ďalej sa uvádzajú podrobnejšie pokyny:

- Veľkosť loga sa môže meniť, treba však zachovať rovnaké proporcie.

- Farby 4-farebného loga sa musia zobraziť verne (4-farebnou metódou).

- 4-farebné logo sa môže reprodukovať v čiernobielom prevedení.

- Zjednodušený náčrt alebo "čiarová grafika" sa môže reprodukovať týmto spôsobom:

- čierne alebo biele na plných farbách,

- jednofarebná verzia vo farbe podľa vášho výberu,

- dvojfarebná verzia s farbami zo 4-farebnej verzie, napr. modrá a žltá, zelená a modrá, žltá a modrá.

V. REGISTROVANÁ ZNAČKA

Ako je vyššie uvedené, meno a medzinárodné logo Energy Star sú registrované značky US EPA. Pri používaní názvu Energy Star alebo medzinárodného loga v informačných a marketingových materiáloch účastník programu musí urobiť nasledovné:

- Pri odkaze na program označovania Energy Star alebo na jeho účastníkov programu sa musí meno Energy Star vždy uvádzať veľkými písmenami. Tiež je potrebné používať o niečo väčšiu veľkosť bodu pre prvé písmeno každého slova, napr. 12-bodové pre E a S a 10-bodové pre ostatné písmená – Energy Star.

- Účastníci programu musia označiť, že známky sú registrované tak, že uvedú symbol registrácie (®) vždy, keď sa uvedie meno Energy Star alebo medzinárodné logo na trhu USA v brožúre, reklame, plagáte, obale výrobku atď. (napr. ENERGY STAR®). (V prípade materiálov vypracovaných v US EPA, kde sa výrok Energy Star používa opakovane, napr. smernice pre používanie loga, sa symbol registrácie uvedie iba raz, aby nerozptyľoval čitateľa.)

- A -

Účastník programu môže uvádzať na trhu USA vyhlásenie o registrovanej značke: "ENERGY STAR je registrovaná značka v USA." Podobne ako v prípade vyhlásenia o používaní sa vyhlásenie o registrovanej značke môže umiestniť na mieste, kde sa uvádza bežná vysvetľujúca informácia (napr. na spodnej časti reklamy alebo plagátu, na spodnej časti príslušnej strany v návode na použitie alebo na obale výrobku).

VI. INÉ LOGÁ ENERGY STAR (KTORÉ NIE SÚ URČENÉ NA POUŽITIE PRE ÚČASTNÍKOV PROGRAMU OZNAČOVANIA KANCELÁRSKEHO VYBAVENIA)

Medzinárodné logo je jediným logom, ktoré by mali účastníci programu používať na svojich výrobkoch. V tejto verzii loga sa neuvádza žiadny text ani skratky. V prípade potreby požiadajte US EPA (alebo Európsku komisiu v prípade územia členských štátov Európskeho spoločenstva) o zaslanie diskety s logom.

Je možné, že sa na trhu objavia iné verzie loga. Tieto logá sú buď zastarané, alebo slúžia pre iné oblasti označenia výrobkov Energy Star. Nepoužívajte tieto logá:

ZASTARANÉ LOGO | LOGO NA POUŽITIE PRE ÚČASTNÍKOV V INÝCH PROGRAMOCH (HVAC, HOMES ATĎ.) |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| |

VII. ĎALŠIE OTÁZKY TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA LOGA

Energy Star Hotline

V USA bezplatne: 1-888-STAR-YES (1-888-782-7937)

Zo zahraničia: 202 775-6650

Fax: 202 775-6680

EURÓPSKA KOMISIA

Directorate-General TREN

Telefón: (32-2) 295 22 04

Fax: (32-2) 296 42 54

--------------------------------------------------

PRÍLOHA C

ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU

I. ŠPECIFIKÁCIE PRE POČÍTAČE

A. Definície

1. Počítač: Stolový prístroj, veža alebo mini veža alebo prenosná jednotka vrátane špičkových stolových počítačov, osobných počítačov, pracovných staníc, sieťových stolových počítačov, X terminálových riadiacich jednotiek a terminálov POS pre maloobchodný predaj na báze počítača. Jednotka sa musí dať napájať zo stenovej zásuvky, ale nevylučujú sa jednotky, ktoré sa dajú napájať zo stenovej zásuvky aj z batérie. Táto definícia je určená predovšetkým pre počítače, ktoré sa predávajú na používanie v podnikoch alebo domácnostiach. Táto definícia počítača nezahŕňa počítače, ktoré sa predávajú, alebo sa s nimi iným spôsobom obchoduje, ako "databázový server" alebo "server".

2. Monitor: Katódová trubica (CRT), plochá obrazovka (napr. LCD) alebo iné zobrazovacie zariadenie a s ním súvisiaca elektronika. Monitor sa môže predávať samostatne, alebo môže byť zabudovaný do konštrukcie počítača. Táto definícia je určená predovšetkým pre štandardné monitory určené na používanie s počítačmi. Na účely tejto špecifikácie sa však tiež môžu považovať za monitory: terminály hlavného počítača a fyzicky oddelené zobrazovacie jednotky.

3. Integrovaný počítačový systém: Systémy, v ktorých počítač a monitor zobrazovacej jednotky tvoria samostatnú jednotku. Takéto systémy musia spĺňať všetky nasledujúce kritériá: spotreba energie sa nedá v oboch komponentoch zmerať samostatne a systém sa pripája do stenovej zásuvky pomocou jedného napájacieho kábla.

4. Nečinnosť: Obdobie, počas ktorého počítač nedostane žiaden vstupný signál od užívateľa (napr. z klávesnice alebo pohybom myši).

5. Režim malý výkon alebo "spánok": Stav zníženého výkonu, do ktorého počítač prejde po období nečinnosti.

6. Prebudenie: Podnet užívateľa, naprogramovaný príkaz alebo vonkajší podnet alebo stimul, ktorý spôsobí, že počítač prejde z režimu malého výkonu/"spánku" do aktívneho režimu činnosti. Príklady podnetov na prebudenie okrem iného sú pohyb myši, činnosť klávesnice alebo stlačenie gombíka na konštrukcii a v prípade externých podnetov stimul prenášaný telefonicky, diaľkovým ovládačom, sieťou, káblovým modemom, satelitom atď.

B. Kvalifikácia výrobku na logo Energy Star

1. Technické špecifikácie

a) Počítače: Počítač zodpovedajúci požiadavkám Energy Star musí spĺňať tieto podmienky:

i) Kategória I – Modely počítačov, ktoré sa začali dodávať 1. júla 1999 alebo po tomto dátume a pred 1. júlom 2000:

a) Počítač musí prejsť do režimu spánku po období nečinnosti.

b) Ak sa počítač dodáva s tým, že je ho možné pripojiť na sieť, musí byť schopný prejsť do režimu spánku, zatiaľ čo je pripojený na sieť.

c) Ak sa počítač dodáva s tým, že sa dá pripojiť na sieť, zachováva si v režime spánku svoju schopnosť odpovedať na podnety budenia nasmerované alebo zamerané na počítač, zatiaľ čo je pripojený na sieť. Ak podnety budenia vyžadujú, aby počítač opustil režim spánku a vykonal úlohu, počítač prejde po dokončení požadovanej úlohy znovu do režimu spánku po období nečinnosti.

Počítače, ktoré používajú alternatívne prostriedky na zachovanie tejto funkcie počas režimu spánku na sieti, sa tiež kvalifikujú. Účastník programu môže použiť všetky dostupné prostriedky, aby docielil vlastnosti uvedené v tomto pododdiele.

d) Počítač, ktorého napájací zdroj má maximálny stály výstupný výkon [1] menší alebo rovný ako 200 W (≤ 200 W), prejde automaticky do režimu malý výkon/"spánok" s 30 W alebo menej po určitej dobe nečinnosti. Počítač, ktorého napájací zdroj má maximálny stály výstupný výkon väčší ako 200 W (> 200 W), automaticky prejde do režimu malý výkon/"spánok" s 15 % svojho maximálneho stáleho výkonu po určitom období nečinnosti.

Počítače, ktoré si vždy zachovávajú úroveň spotreby energie 30 W alebo menej, zodpovedajú požiadavkám na spotrebu energie kategórie I tejto dohody a nevyžaduje sa, aby mali obsahovali režim spánku uvedený v oddiele A.

ii) Kategória II – Počítače prvýkrát dodané 1. júla 2000 alebo po tomto dátume:

Existujú dve smernice – A a B – na základe ktorých sa počítač môže kvalifikovať ako zodpovedajúci požiadavkám Energy Star. Vyhotovili sa dve smernice, aby sa účastníkom programu umožnilo zvoliť si postup úspory energie a energetickej účinnosti rôznymi spôsobmi.

Tieto typy počítačov sa musia kvalifikovať podľa smernice A.

- Počítače, ktoré sa dodávajú so schopnosťou pripojenia na siete tak, že zostávajú v režime malý výkon/spánok, zatiaľ čo ich adaptér sieťového rozhrania si zachováva schopnosť odpovedať na požiadavky siete.

- Počítače, ktoré sa dodávajú bez schopnosti sieťového rozhrania.

- Počítače, ktoré sa dodávajú pre prostredie bez siete.

EPA predpokladá, že počítače predávané ako osobné počítače, alebo s ktorými sa iným spôsobom obchoduje, sa kvalifikujú iba podľa smernice A.

Počítače, ktoré sa dodávajú so schopnosťou pripojenia na siete, ktoré v súčasnosti vyžadujú, aby sa procesor a/alebo pamäť počítača podieľal na udržiavaní spojenia so sieťou, zatiaľ čo je v režime spánku, sa môžu kvalifikovať podľa smernice B. Predpokladá sa, že počítače, ktoré sa kvalifikujú podľa smernice B, si zachovávajú rovnakú sieťovú funkčnosť v režime spánku a aj mimo neho.

a) Smernica A

1. Počítač musí prejsť do režimu spánku po období nečinnosti.

2. Ak počítač dodáva so schopnosťou pripojenia na sieť, musí byť schopný prejsť do režimu spánku, zatiaľ čo je pripojený na sieť.

3. Ak sa počítač dodáva so schopnosťou pripojenia na sieť, zachováva si v režime spánku svoju schopnosť odpovedať na podnety budenia nasmerované alebo zamerané na počítač, zatiaľ čo je pripojený na sieť. Ak podnety budenia vyžadujú, aby počítač opustil režim spánku a vykonal úlohu, počítač prejde po dokončení požadovanej úlohy znovu do režimu spánku po období nečinnosti. Účastník programu môže použiť všetky dostupné prostriedky, aby docielil vlastnosti uvedené v tomto pododdiele.

4. Počítač musí mať v režime spánku spotrebu energie podľa tabuľky 1.

Tabuľka 1

Maximálny stály výstupný výkon zdroja napájania [2] | Watty v režime spánku |

≤ 200 W | ≤ 15 W |

> 200 W ≤ 300 W | ≤ 20 W |

> 300 W ≤ 350 W | ≤ 25 W |

> 350 W ≤ 400 W | ≤ 30 W |

> 400 W | 10 % maximálneho stáleho výstupného výkonu |

Počítače, ktoré si vždy zachovávajú úroveň spotreby energie 15 W alebo menej, zodpovedajú požiadavkám na spotrebu energie kategórie II tejto špecifikácie a nevyžaduje sa, aby obsahovali režim spánku uvedený v oddiele A.

b) Smernica B

1. Počítač musí prejsť do režimu spánku po období nečinnosti.

2. Ak sa počítač dodáva so schopnosťou pripojenia na sieť, musí byť schopný prejsť do režimu spánku bez ohľadu na sieťovú technológiu.

3. Počítač si zachová svoju schopnosť odpovedať na všetky druhy požiadaviek siete. Nestratí žiadnu zo schopností sieťovej funkčnosti dostupnej pre užívateľa (napr. sieťová funkčnosť dostupná užívateľovi počas režimu spánku bude rovnaká ako pred prechodom do režimu spánku).

4. Počítač musí mať v režime spánku spotrebu najviac 15 % maximálneho stáleho výkonu svojho zdroja napájania.

b) Integrované počítačové systémy: Integrovaný počítačový systém zodpovedajúci požiadavkám Energy Star musí spĺňať tieto podmienky.

i) Integrovaný počítačový systém musí prejsť do režimu spánku po období nečinnosti.

ii) Ak sa integrovaný počítačový systém dodáva so schopnosťou pripojenia na sieť, musí byť schopný prejsť do režimu spánku, zatiaľ čo je pripojený na sieť.

iii) Ak sa integrovaný počítačový systém dodáva so schopnosťou pripojenia na sieť, zachová si v režime spánku svoju schopnosť odpovedať na podnety budenia nasmerované alebo zamerané na počítač, zatiaľ čo je pripojený na sieť. Ak podnety budenia vyžadujú, aby počítač opustil režim spánku a vykonal úlohu, integrovaný počítačový systém prejde po dokončení požadovanej úlohy znovu do režimu spánku po období nečinnosti.

Účastník programu môže použiť všetky dostupné prostriedky, aby docielil vlastnosti uvedené v tomto pododdiele.

iv) Kategória I: Integrovaný počítačový systém prvýkrát dodaný pred 1. júlom 2000 musí mať v režime spánku spotrebu najviac 45 W. Integrované počítačové systémy, ktoré si vždy zachovávajú úroveň spotreby energie 45 W alebo menej, zodpovedajú požiadavkám na spotrebu energie tejto dohody a nevyžaduje sa, aby obsahovali režim spánku uvedený v oddiele A.

Kategória II: Integrovaný počítačový systém prvýkrát dodaný 1. júla 2000 a po tomto dátume musí mať v režime spánku spotrebu najviac 35 W. Integrované počítačové systémy, ktoré si vždy zachovávajú úroveň spotreby energie 35 W alebo menej, zodpovedajú požiadavkám na spotrebu energie tejto dohody a nevyžaduje sa, aby obsahovali režim spánku uvedený v oddiele A.

2. Nastavenia pri dodaní: Na zabezpečenie, aby maximálny počet užívateľov využíval režim malý výkon/"spánok", účastník programu dodá svoje počítače a/alebo integrované počítačové systémy s aktivovaným režimom úspory energie. Pre všetky výrobky sa nastaví štandardný čas na menej ako 30 minút (EPA odporúča, aby sa čas nastavil medzi 15 a 30 minútami). Užívateľ musí mať možnosť zmeniť nastavenie času alebo inaktivovať režim spánok/malý výkon.

3. Operačné systémy: Správna aktivácia režimu malý výkon/"spánok" súvisí spravidla s inštaláciou a používaním konkrétnej verzie operačného systému. Ak počítač dodáva účastník programu s jedným alebo viacerými operačnými systémami, počítač musí byť schopný prejsť do režimu malý výkon/"spánok" a úplne sa z neho prebudiť, pokiaľ pracuje aspoň v jednom z týchto operačných systémov. Ak sa počítač nedodáva so softvérom operačného systému, účastník programu zreteľne uvedie, ktorý mechanizmus zabezpečí, aby počítač zodpovedal požiadavkám Energy Star. Okrem toho, ak pre správnu aktiváciu a prebudenie z režimu spánku je potrebný nejaký softvér, hardvérové ovládače alebo pomocné programy, musia byť nainštalované v počítači. Účastník programu zahrnie túto informáciu do informačných materiálov k výrobku (napr. návod na obsluhu alebo dátové karty) a/alebo do svojej internetovej stránky. Brožúry a reklamy musia byť zostavené tak, aby sa zabránilo uvedeniu do omylu.

4. Ovládanie monitora: Počítač musí obsahovať jeden alebo viac mechanizmov, pomocou ktorých sa dajú aktivovať režimy malého výkonu monitora zodpovedajúceho požiadavkám Energy Star. Účastník programu zreteľne uvedie v informačných materiáloch spôsob, akým jeho počítač môže ovládať monitory zodpovedajúce požiadavkám Energy Star a všetky osobitné okolnosti, ktoré sa musia dodržať, aby sa umožnila úspora energie monitora. Účastník programu štandardne nastaví počítač, aby aktivoval monitor na prvý režim malého výkonu alebo spánku v rámci 30 minút nečinnosti užívateľa. Účastník programu musí tiež nastaviť štandardný čas pre ďalšiu úroveň úspory energie tak, aby monitor prešiel do druhého režimu malého výkonu alebo "hlbokého spánku" v rámci 60 minút nečinnosti. Štandardné časy pre oba režimy malého výkonu nesmú spolu presiahnuť 60 minút. Účastník programu sa môže rozhodnúť, že nastaví počítač tak, aby aktivoval monitor na prechod do druhého režimu malého výkonu alebo "hlbokého spánku" priamo v rámci 30 minút nečinnosti.

Užívateľ musí mať možnosť zmeniť nastavenie času alebo inaktivovať režimy malého výkonu pre ovládanie monitora. Táto požiadavka ovládania monitora neplatí pre integrované počítačové systémy. Integrované počítačové systémy, s ktorými sa obchoduje a ktoré sa predávajú ako súčasť pripájacieho systému (docking system), musia však byť schopné automaticky ovládať výkon externe pripojeného monitora.

II. ŠPECIFIKÁCIE PRE MONITOR

A. Definície

1. Monitor: Katódová trubica (CRT), plochá obrazovka (napr. LCD) alebo iné zobrazovacie zariadenie a súvisiaca elektronika. Táto definícia je určená predovšetkým pre štandardné monitory určené na používanie s počítačmi. Na účely tejto špecifikácie sa však tiež môže považovať za monitor: terminály hlavného počítača a fyzicky oddelené zobrazovacie jednotky.

2. Prvý režim malého výkonu alebo "spánku": Stav zníženého výkonu, do ktorého model monitoru prejde potom, ako dostane inštrukcie z počítača alebo cez iné funkcie. Tento režim charakterizuje prázdna obrazovka a zníženie spotreby energie. Monitor sa vráti do režimu plného výkonu po detekcii požiadavky od užívateľa.

3. Druhý režim malého výkonu alebo "hlbokého spánku": Druhý stav zníženého výkonu, do ktorého monitor prejde potom, ako dostane inštrukcie z počítača alebo prostredníctvom iných funkcií. Tento režim charakterizuje významné zníženie spotreby energie. Monitor sa vráti do režimu plného výkonu po detekcii požiadavky od užívateľa.

B. Kvalifikácia výrobku na logo Energy Star

1. Technické špecifikácie

Monitor zodpovedajúci požiadavkám Energy Star musí mať schopnosť automaticky prejsť do dvoch postupných režimov malého výkonu. V prvom režime malého výkonu "spánok" monitor musí mať spotrebu 15 W alebo menej potom, ako dostane inštrukcie z počítača alebo prostredníctvom iných funkcií. Ak monitor zostáva v pokojovom stave, na základe inštrukcie z CPU (centrálny procesor) alebo prostredníctvom iných funkcií musí prejsť do druhého režimu malého výkonu "hlboký spánok". Monitor zodpovedajúci požiadavkám Energy Star musí mať spotrebu 8 W elektrickej energie alebo menej. Monitory, ktoré sú schopné automaticky prechádzať z aktívneho režimu do režimu malého výkonu s 8 W alebo menej, zodpovedajú požiadavkám na spotrebu energie tejto dohody. Po opätovnom začatí činnosti užívateľa monitor automaticky obnoví plnú operačnú kapacitu. Odporúča sa, aby sa v prípade činnosti, ktorú neinicioval užívateľ, zostal monitor v režime malého výkonu.

Ak monitor obsahuje USB rozbočovač/porty, odskúša sa bez iných zariadení alebo kábla pripojeného k rozbočovaču/portom.

III. ŠPECIFIKÁCIE PRE TLAČIAREŇ, FAX A FRANKOVACÍ PRÍSTROJ

A. Definície

1. Tlačiareň: Zobrazovacie zariadenie vyrábané ako štandardný model, ktorý slúži ako prístroj na vytlačenie dokumentu a má schopnosť prijať informácie od jednotlivého užívateľa alebo počítačov v sieti. Okrem toho sa jednotka musí dať napájať zo stenovej zásuvky. Táto definícia je určená pre výrobky, ktoré sa ponúkajú a predávajú ako tlačiarne vrátane tlačiarní, ktoré sa môžu rozšíriť na multifunkčný prístroj (MFD) [3].

2. Fax: Zobrazovacie zariadenie vyrábané ako štandardný model, ktorý slúži ako prístroj na vytlačenie dokumentu, ktorého primárnou funkciou je posielanie a prijímanie informácií. Faxy používajúce normálny papier tiež patria do tejto špecifikácie (napr. atramentové/bublinové tryskové tlačiarne, laser/LED a tepelný prenos). Jednotka sa musí dať napájať zo stenovej zásuvky. Táto definícia je určená pre výrobky, ktoré sa ponúkajú a predávajú ako faxy.

3. Kombinácia tlačiareň/fax: Zobrazovacie zariadenie vyrábané ako štandardný model, ktorý slúži ako plne funkčná tlačiareň a fax, ako sú definované vyššie. Táto definícia je určená pre výrobky, ktoré sa ponúkajú a predávajú ako kombinácia tlačiareň/fax.

4. Frankovací prístroj: Zobrazovacie zariadenie, ktoré slúži na tlačenie poštovného na poštové zásielky. Jednotka sa musí dať napájať zo stenovej zásuvky. Táto definícia je určená pre výrobky, ktoré sa ponúkajú a predávajú ako frankovacie prístroje.

5. Rýchlosť tlače: Rýchlosť tlače modelu sa meria v stranách za minútu (ppm). Rýchlosť tlače zodpovedá rýchlosti tlače výrobku, ako ho ponúka účastník programu. V prípade riadkových tlačiarní (napr. ihličková/mechanická tlačiareň), sa rýchlosť tlače určuje podľa metódy stanovenej v ISO 10561.

V prípade tlačiarní na veľký formát, ktoré sú určené prednostne na spracovanie papiera s veľkosťou A2 alebo 17″ × 22″ alebo väčšieho, sa rýchlosť tlače stanoví ako výstup jednofarebného textu pri štandardnom rozlíšení. Rýchlosť tlače meraná ako výtlačok A2 alebo A0 za minútu sa konvertuje na rýchlosť výtlačkov A4 takto: a) Jeden výtlačok A2 za minútu sa rovná štyrom výtlačkom A4 za minútu; b) Jeden výtlačok A0 za minútu sa rovná 16 výtlačkom A4 za minútu.

V prípade frankovacích prístrojov sa strany za minútu (ppm) považujú za ekvivalentné poštovým zásielkam za minútu (mail pieces per minute, mppm).

6. Príslušenstvo: Časť ďalšieho zariadenia, ktorá nie je pre bežnú činnosť základnej jednotky nevyhnutná, ale sa môže pridať pred alebo po dodávke, aby sa zvýšil alebo zmenil výkon tlačiarne. Medzi príklady príslušenstva patria dokončovacie zariadenia, triediče, ďalšie zásoby papiera a duplexné jednotky. Príslušenstvo sa môže predávať samostatne pod vlastným číslom modelu, alebo sa môže predávať so základnou jednotkou ako súčasť tlačiarne.

7. Aktívny režim: Stav (alebo režim), v ktorom výrobok produkuje alebo prijíma vytlačený dokument. V tomto režime je spravidla vyššia požiadavka na výkon ako v pohotovostnom režime.

8. Pohotovostný režim: Stav, v ktorom výrobok neprodukuje alebo neprijíma vytlačený dokument a má nižšiu spotrebu energie ako pri produkcii alebo prijímaní takéhoto dokumentu. Prechod z pohotovostného režimu do aktívneho režimu by nemal spôsobovať pozorovateľné omeškanie pri produkcii vytlačeného dokumentu.

9. Režim spánku: Stav, v ktorom výrobok neprodukuje alebo neprijíma vytlačený dokument a má nižšiu spotrebu ako v pohotovostnom stave. Pri prechode z režimu spánku do aktívneho režimu sa môže vyskytnúť omeškanie pri produkcii vytlačeného dokumentu, nesmie byť však žiadne omeškanie pri prijímaní informácie zo siete alebo iných zdrojov vstupu. Výrobok prejde do tohto režimu v rámci určitej doby po poslednej produkcii vytlačeného dokumentu.

10. Štandardný čas na prechod do režimu spánku: Čas nastavený účastníkom programu pred dodávkou určujúci, kedy výrobok prejde do režimu spánku. Štandardný čas sa počíta od chvíle, keď sa vytlačil posledný dokument.

11. Duplexný režim: Proces vytlačenia textu, obrazu alebo kombinácie textu a obrazu na oboch stranách jedného listu papiera.

12. Štandardný model: Pojem, ktorý sa používa na opis výrobku a súvisiacich funkcií, s ktorým účastník programu obchoduje alebo ho predáva a ktorý je vyrobený na určené použitie.

13. Prebudenie: V tejto dohode sa "prebudenie" definuje ako podnet užívateľa, naprogramovaný príkaz alebo vonkajší podnet alebo stimul, ktorý spôsobí, že počítač prejde z pohotovostného režimu alebo režimu spánku do aktívneho režimu činnosti. "Prebudenie", ako sa definuje v tejto špecifikácii, nezahŕňa so sieťou súvisiace odozvy a "impulzy" bežne sa vyskytujúce v sieťovom prostredí.

B. Kvalifikácia výrobku na logo Energy Star

1. Technická špecifikácia

a) Režim spánku: Účastníci programu Energy Star sa dohodli, že iba tie výrobky, ktoré sú schopné prejsť do režimu spánku po období nečinnosti alebo zachovať úroveň spotreby energie na alebo pod úrovňami výkonu uvedených v tabuľkách 2 až 11 (nižšie), sa môžu kvalifikovať ako zodpovedajúce požiadavkám Energy Star.

b) Štandardný čas: Účastníci programu Energy Star sa dohodli, že sa nastaví štandardný čas na aktiváciu režimu spánku v rámci času uvedeného v tabuľkách 2 až 11 (nižšie) od dokončenia poslednej úlohy (napr. odkedy sa vytlačil posledný dokument). Účastník programu musí tiež dodať výrobky so štandardným časom na pre prechod do režimu spánku nastaveným na hodnoty uvedené v tabuľkách 2 až 11 (nižšie).

c) Sieťová funkčnosť: Účastníci Energy Star programu sa dohodli, že výrobky určené na použitie (vyššie uvedený oddiel II.A.12) konečným užívateľom sa kvalifikujú, najmä výrobky určené na pripojenie na sieť. Účastníci programu Energy Star súhlasia, aby všetky výrobky, s ktorými sa obchoduje, ktoré sa ponúkajú alebo predávajú ako schopné pripojenia na sieť, musia spĺňať špecifikácie Energy Star (nižšie), ak sú konfigurované, ako schopné pripojenia na sieť (t. j. so sieťovou funkčnosťou).

1. Ak sa výrobok dodáva s tým, že je ho možné pripojiť na sieť, musí byť schopný prejsť do režimu spánku, zatiaľ čo je pripojený na sieť.

2. Ak výrobok má schopnosť pripojenia na sieť, zachováva si v režime spánku svoju schopnosť odpovedať na podnety budenia nasmerované alebo zamerané na výrobok, zatiaľ čo je pripojený na sieť.

d) Duplexný režim: V prípade všetkých tlačiarní bežného formátu nad 10 ppm, v ktorých je nainštalovaná duplexná jednotka, sa odporúča, aby účastník programu Energy Star poučil svojich zákazníkov o tom, aby používali jeho tlačiarne so štandardne nastaveným duplexným režimom tlačenia. Poučenie môže pozostávať z informácie o príslušnom ovládači tlačiarne a nastavení menu tlačiarne v návode na obsluhu, alebo sa pri inštalácii duplexnej jednotky poskytnú konkrétne informácie o ovládači tlačiarne.

e) Podrobné špecifikácie: Účastník programu Energy Star súhlasí, aby sa kvalifikovali výrobky na základe týchto špecifikácií:

Tabuľka 2: Kategória 1

Tlačiarne so štandardným formátom a kombinácie tlačiareň/fax: [4] (1. 11. 2000 – 31. 10. 2001)

(skonštruované hlavne na používanie papiera formátu A3, A4 alebo 8,5″ × 11″)

Rýchlosť výrobku v stranách za minútu (ppm) | Režim spánku (W) [5] | Štandardný čas na prechod do režimu spánku |

0 < ppm ≤ 10 | ≤ 10 [6] | ≤ 5 minút |

10 < ppm ≤ 20 | ≤ 20 [6] | ≤ 15 minút |

20 < ppm ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 minút |

30 < ppm ≤ 44 | ≤ 40 | ≤ 60 minút |

44 < ppm | ≤ 75 | ≤ 60 minút |

Tabuľka 3: Kategória 1

Mechanické tlačiarne skonštruované hlavne na používanie papiera formátu A3 (1. 11. 2000 – 31. 10. 2001)

Režim spánku (W) | Štandardný čas prechodu do režimu spánku |

≤ 30 | ≤ 30 minút |

Tabuľka 4: Kategória 1

Veľkoformátové tlačiarne (1. 11. 2000 – 31. 10. 2001)

(skonštruované na používanie formátu A2 alebo 17″ × 22″ alebo väčšieho papiera)

Rýchlosť výrobku v stranách za minútu (ppm) | Režim spánku (W) [7] | Štandardný čas na prechod do režimu spánku |

0 < ppm ≤ 10 | ≤ 35 | ≤ 30 minút |

10 < ppm ≤ 40 | ≤ 65 | ≤ 30 minút |

40 < ppm | ≤ 100 | ≤ 90 minút |

Tabuľka 5: Kategória 1

Farebné tlačiarne [8] (1. 11. 2000 – 31. 10. 2001)

(skonštruované hlavne na používanie papiera formátu A3, A4 alebo 8,5″ × 11″)

Rýchlosť výrobku v stranách za minútu (ppm) | Režim spánku (W) [9] | Štandardný čas na prechod do režimu spánku |

0 < ppm ≤ 10 | ≤ 35 [10] | ≤ 30 minút |

10 < ppm ≤ 20 | ≤ 45 | ≤ 60 minút |

20 < ppm | ≤ 70 | ≤ 60 minút |

Tabuľka 6

Samostatné faxy (1. 11. 2000 – 31. 10. 2002)

(skonštruované hlavne na používanie papiera formátu A4 alebo 8,5″ × 11″)

Rýchlosť výrobku v stranách za minútu (ppm) | Režim spánku (W) | Štandardný čas na prechod do režimu spánku |

0 < ppm ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 5 minút |

10 < ppm | ≤ 15 | ≤ 5 minút |

Tabuľka 7

Frankovacie prístroje (1. 11. 2000 – 31. 10. 2002)

Rýchlosť výrobku v stranách za minútu (ppm) | Režim spánku (W) | Štandardný čas na prechod do režimu spánku |

0 < mppm ≤ 50 | ≤ 10 | ≤ 20 minút |

50 < mppm ≤ 100 | ≤ 30 | ≤ 30 minút |

100 < mppm ≤ 150 | ≤ 50 | ≤ 40 minút |

150 < mppm | ≤ 85 | ≤ 60 minút |

Tabuľka 8: Kategória 2

Tlačiarne na štandardný formát a kombinácie tlačiareň/fax [11] (1. 11. 2001 – 31. 10. 2002)

(skonštruované hlavne na používanie papiera formátu A3, A4 alebo 8,5″ × 11″)

Rýchlosť výrobku v stranách za minútu (ppm) | Režim spánku (W) | Štandardný čas na prechod do režimu spánku |

0 < ppm ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 5 minút |

10 < ppm ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 15 minút |

20 < ppm ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 minút |

30 < ppm ≤ 44 | ≤ 40 | ≤ 60 minút |

44 < ppm | ≤ 75 | ≤ 60 minút |

Tabuľka 9: Kategória 2

Mechanické tlačiarne skonštruované hlavne na používanie papiera formátu A3 (1. 11. 2001 – 31. 10. 2002)

Režim spánku (W) | Štandardný čas prechodu do režimu spánku |

≤ 28 | ≤ 30 minút |

Tabuľka 10: Kategória 2

Veľkoformátové tlačiarne (1. 11. 2001 – 31. 10. 2002)

(skonštruované hlavne na používanie formátu A2 alebo 17″ × 22″ alebo väčšieho papiera)

Rýchlosť výrobku v stranách za minútu (ppm) | Režim spánku (W) | Štandardný čas na prechod do režimu spánku |

0 < ppm ≤ 10 | ≤ 35 | ≤ 30 minút |

10 < ppm ≤ 40 | ≤ 65 | ≤ 30 minút |

40 < ppm | ≤ 100 | ≤ 90 minút |

Tabuľka 11: Kategória 2

Farebné tlačiarne [12] (1. 11. 2001 – 31. 10. 2002)

(skonštruované hlavne na používanie papiera formátu A3, A4 alebo 8,5″ × 11″)

Rýchlosť výrobku v stranách za minútu (ppm) | Režim spánku (W) | Štandardný čas na prechod do režimu spánku |

0 < ppm ≤ 10 | ≤ 35 | ≤ 30 minút |

10 < ppm ≤ 20 | ≤ 45 | ≤ 60 minút |

20 < ppm | ≤ 70 | ≤ 60 minút |

2. Výnimky a vysvetlenia:

Účastník programu Energy Star alebo jeho určený zástupca po dodávke nesmie zmeniť modely, na ktoré sa vzťahuje táto špecifikácia, žiadnym spôsobom, ktorý by ovplyvnil schopnosť výrobku zodpovedať vyššie uvedeným špecifikáciám. Uvádzajú sa štyri výnimky.

a) Integrovaný počítačový systém: Iba na obdobie jedného roku a pre tie výrobky, ktoré obsahujú integrovaný počítač, sa spotreba energie integrovaného počítača nezohľadňuje, keď sa výrobok kvalifikuje ako zodpovedajúci požiadavkám Energy Star. Od výrobcu sa však vyžaduje, aby konečného užívateľovi vysvetlil, že pri spotrebe energie tlačiarne sa nezohľadňuje spotreba energie integrovaného počítača (t. j. spotreba energie počítača je naviac k spotrebe energie tlačiarne – vrátane prípadu, keď tlačiareň je v režime spánku). Táto výnimka sa obmedzuje na tie situácie, keď výrobca integruje samostatný počítač a nepoužije ovládače tlačiarne (pozri poznámku po čiarou 1 v tabuľke 5).

b) Sieťová funkčnosť: Iba na obdobie jedného roku sa povoľuje dodatočná 5 W tolerancia na sieťovú funkčnosť pre výrobky nachádzajúce sa v prvých dvoch pásmach rýchlosti (0 ppm ≤ 10 a 10 ppm ≤ 20) tabuľky 2 a v prvom pásme rýchlosti (0 < ppm ≤ 10) tabuľky 5. Táto výnimka sa uplatňuje iba na tie výrobky, ktoré sa dodávajú so schopnosťou pripojenia na sieť (t. j. vrátane sieťovej karty alebo funkcie "mimo krabice"). Pre tie výrobky, ktoré sa dodávajú bez schopnosti pripojenia na sieť, sa dodatočná jednorázová 5 W tolerancia neuplatňuje (pozri poznámku po čiarou 2 v tabuľkách 2 a 5).

c) Štandardné doby: Účastník programu Energy Star, jeho určený zástupca alebo zákazník môže po dodávke zmeniť štandardné doby pre prechod do režimu spánku až na maximálnu hodnotu nastavenú v závode 240 minút. Ak sa výrobca rozhodne pre konštrukciu výrobkov s viac ako jedným režimom úspory energie, potom spolu všetky štandardné doby nesmú presiahnuť 240 minút.

d) Inaktivácia režimu spánku: V jednotlivých prípadoch, keď režim spánku spôsobuje zákazníkovi značné ťažkosti kvôli jeho osobitným užívateľským postupom pri používaní, môže účastník programu, jeho určený zástupca alebo zákazník inaktivovať tento režim spánku. Ak sa účastník programu rozhodne skonštruovať model svojho výrobku tak, aby umožnil zákazníkovi inaktivovať režim spánku, potom musí byť prístup k voľbe na inaktiváciu odlišný ako k nastaveniu doby (napr. ak softvérové menu umožňuje dobu nastavenia na prechod do režimu spánku 15, 30, 60, 90, 120 a 240 minút, potom sa "inaktivácia" alebo "vypnutie" nesmie nachádzať v tomto menu. Voľba musí byť skrytá (alebo menej zjavná), alebo sa musí nachádzať v inom menu.

IV. ŠPECIFIKÁCIE PRE KOPÍROVACÍ STROJ

A. Definície

1. Kopírovací stroj: komerčná reprografická zobrazovacia jednotka, ktorej jedinou funkciou je vytlačenie kópií z originálu grafického vytlačeného dokumentu. Kopírovací stroj musí obsahovať systém značenia, zobrazovací systém a modul na podávanie papiera. Do tejto špecifikácie patria všetky technológie na čiernobiele kopírovanie na normálny papier, aj keď úmyslom je zamerať sa na všeobecne používané štandardné kopírovacie zariadenia, ako sú kopírovacie stroje so svetlým objektívom. Špecifikácie uvedené nižšie platia pre kopírovacie stroje na štandardný formát, určené na kopírovanie na formát A4 alebo 8,5″ × 11″ a veľkoformátové kopírovacie stroje určené na A2 alebo 17″ × 22″ alebo na väčší formát.

Rýchlosť kopírovania: Rýchlosť reprodukcie kopírovacieho stroja sa meria v kópiách za minútu (cpm). Jedna kópia sa definuje ako jedna strana 8,5″ alebo 11″ alebo formátu A4. Obojstranné kópie sa považujú za dve zobrazenia a teda dve kópie, aj keď sú kopírované na jeden list. Pre všetky modely kopírovacích strojov predávaných na trhu v USA sa rýchlosť kopírovania zakladá na veľkosti papiera o veľkosti 8,5″ × 11″. Pre kopírovacie stroje predávané na iných trhoch ako USA, sa rýchlosť kopírovania zakladá buď na papieri s veľkosťou 8,5″ × 11″ alebo formátu A4 v závislosti od toho, čo je na trhu obvyklé.

V prípade veľkoformátových kopírovacích strojov určených na kopírovanie hlavne formátu A2 alebo 17″ × 22″ sa rýchlosť kopírovania meraná ako kópie formátu A2 alebo A0 za minútu konvertuje na rýchlosť kopírovania formátu A4 takto: a) jedna A2 kópia za minútu sa rovná štyrom A4 kópiám za minútu; b) jedna A0 kópia za minútu sa rovná 16 A4 kópiám za minútu.

Kopírovacie stroje, ktoré sa kvalifikujú ako zodpovedajúce požiadavkám Energy Star, sa rozdeľujú do piatich kategórií: štandardné kopírovacie stroje s malou rýchlosťou, štandardné kopírovacie stroje so strednou rýchlosťou, štandardné kopírovacie stroje s veľkou rýchlosťou, veľkoformátové kopírovacie stroje s malou rýchlosťou a veľkoformátové kopírovacie stroje so strednou a veľkou rýchlosťou.

A. Kopírovacie stroje na štandardnú veľkosť papiera s malou rýchlosťou: Kopírovacie stroje s rýchlosťou kopírovania 20 kópií za minútu alebo menej.

B. Kopírovacie stroje na štandardnú veľkosť papiera so strednou rýchlosťou: Kopírovacie stroje s rýchlosťou kopírovania väčšou ako 20 a menšou alebo rovnajúcou sa rýchlosti 44 kópií za minútu.

C. Kopírovacie stroje na štandardnú veľkosť papiera s veľkou rýchlosťou: Kopírovacie stroje s rýchlosťou kopírovania väčšou ako 44 kópií za minútu.

D. Veľkoformátové kopírovacie stroje s malou rýchlosťou: Kopírovacie stroje s rýchlosťou kopírovania 40 kópií za minútu alebo menej (vyjadrené ako kópie formátu A4 za minútu).

E. Veľkoformátové kopírovacie stroje so strednou a veľkou rýchlosťou: Kopírovacie stroje s rýchlosťou kopírovania väčšou ako 40 kópií za minútu alebo menej (vyjadrené ako kópie formátu A4 za minútu).

2. Základná jednotka: Pre danú rýchlosť stroja sa základná jednotka definuje ako najzákladnejšia verzia kopírovacieho stroja, ktorá sa predáva ako plne funkčný model. Základná jednotka je spravidla skonštruovaná a dodávaná ako jeden kus a neobsahuje žiadne externé príslušenstvo spotrebujúce energiu, ktoré by sa mohlo samostatne predávať.

3. Príslušenstvo: Časť ďalšieho zariadenia, ktorá nie je pre bežnú činnosť základnej jednotky nevyhnutná, ale sa môže pridať pred alebo po dodávke, aby sa zvýšil alebo zmenil výkon kopírovacieho stroja. Príslušenstvo sa môže predávať samostatne pod vlastným číslom modelu, alebo sa môže predávať so základnou jednotkou ako súčasť sady alebo konfigurácie kopírovacieho stroja. Medzi príklady príslušenstva patria: triediče, veľkokapacitné podávače papiera atď. Predpokladá sa, že pridanie niektorého druhu príslušenstva bez ohľadu na jeho vlastnú spotrebu výrazne nezvýši (viac ako 10 %) spotrebu energie základnej jednotky v režime vypnutý (off). Žiadne príslušenstvo neovplyvní bežný chod automatického vypínania a malého výkonu.

4. Model kopírovacieho stroja: Na účely tejto špecifikácie sa model kopírovacieho stroja definuje ako základná jednotka a jeden alebo viac konkrétnych druhov príslušenstva, ktoré sa ponúkajú a predávajú spotrebiteľom pod jedným číslom modelu. Ak sa základná jednotka ponúka a predáva spotrebiteľom bez dodatočného príslušenstva, tiež sa považuje za model kopírovacieho stroja.

5. Režim malého výkonu: Na účely tejto špecifikácie režim malého výkonu je stav kopírovacieho stroja s najmenším výkonom, do ktorého kopírovací stroj môže automaticky prejsť v rámci určitého času nečinnosti kopírovacieho stroja bez vypnutia. Kopírovací stroj prejde do tohto režimu v rámci určitého času po vytlačení poslednej kópie. Na účely stanovenia spotreby energie v tomto režime malého výkonu sa môže spoločnosť rozhodnúť zmerať nižší výkon buď režimu úspory energie, alebo pohotovostného režimu.

6. Režim úspory energie: Stav stroja, keď nekopíruje, dosiahol predtým operačné podmienky, ale spotrebuje menej energie ako keď je v pohotovostnom režime. Keď je kopírovací stroj v tomto režime, môže chvíľu trvať, kým začne kopírovať.

7. Pohotovostný režim: Stav, v ktorom stroj nekopíruje, dosiahol operačné podmienky a je pripravený kopírovať, ale ešte neprešiel do režimu úspory energie. Keď je kopírovací stroj v tomto režime, v podstate nie je žiadne omeškanie predtým ako začne znovu kopírovať.

8. Režim vypnutý (off): Na účely tejto špecifikácie sa režim vypnutý definuje ako stav, v ktorom je kopírovací stroj pripojený k príslušnému elektrickému zdroju a krátko predtým sa vypol pomocou funkcie automatického vypnutia [13]. Pri meraní výkonu v tomto režime kontrolné zariadenie pre diaľkovú obsluhu môže byť odpojené.

9. Funkcia automatického vypínania: Na účely tejto špecifikácie sa funkcia automatického vypínania definuje ako schopnosť kopírovacieho stroja automaticky sa vypnúť v rámci stanoveného času po poslednom kopírovaní. Kopírovací stroj automaticky prejde do tohto režimu po uskutočnení tejto funkcie.

10. Režim zapojený (plug-in): Stav, v ktorom je stroj pripojený k príslušnému elektrickému zdroju a nie je zapnutý. Na zapnutie počítača užívateľ spravidla musí manuálne reštartovať kopírovací stroj pomocou prepínača on/off.

11. Štandardné časy: Čas nastavený účastníkom programu pred dodávkou stanovuje, kedy výrobok prejde do rozličných režimov t. j. režimu malého výkonu, režimu vypnutý (off) atď. Obe štandardné doby režimu vypnutý (off) a štandardné doby pre prechod do režimu vypnutý aj malý výkon sa merajú od posledného kopírovania.

12. Čas obnovy: Čas potrebný na to, aby kopírovací stroj prešiel z režimu malého výkonu do pohotovostného režimu.

13. Automatický duplexný režim: Režim, v ktorom kopírovací stroj automaticky kopíruje na obe strany listu, automaticky prechádzajú obe strany listu, na ktorý sa kopíruje, a grafický originál cez kopírovací stroj. Príkladom je jednostranné alebo obojstranné kopírovanie jednostranného alebo obojstranného originálu. Na účely tejto špecifikácie sa uznáva, že model kopírovacieho stroja má automaticky duplexný režim, iba keď model kopírovacieho stroja obsahuje všetky druhy príslušenstva potrebné na to, aby sa splnili vyššie uvedené podmienky, t. j. automatický podávač papiera a príslušenstvo na automatické obojstranné kopírovanie.

14. Týždenný časovač: Vnútorné zariadenie, ktoré každý pracovný deň v stanovenú dobu zapína a vypína kopírovací stroj. Pri programovaní časovača musí byť zákazník schopný rozlíšiť medzi pracovnými dňami a víkendmi/voľnými dňami (t. j. časovač nesmie v sobotu a nedeľu ráno zapnúť kopírovací stroj, ak počas víkendov zamestnanci bežne v kancelárii nepracujú). Zákazník musí mať tiež možnosť vypnúť časovač. Týždenné časovače sú voliteľnou funkciou a preto sa nevyžadujú pre kopírovacie stroje, ktoré zodpovedajú požiadavkám Energy Star. Ak ho modely kopírovacieho stroja obsahujú, nesmie nepriaznivo ovplyvniť funkcie malého výkonu a automatického vypnutia.

B. Kvalifikácia výrobku na logo Energy Star

1. Technické špecifikácie

Kopírovací stroj musí spĺňať nižšie špecifikácie uvedené, aby sa kvalifikoval na logo Energy Star:

Tabuľka 12

Kritériá pre kopírovacie stroje Energy Star

Rýchlosť kopírovacieho stroja (kópie za minútu – cpm) | Režim malého výkonu (W) | Štandardný čas na prechod do malého výkonu | Čas obnovy 30 sekúnd | Režim vypnutý (Off) (W) | Štandardný čas na prechod do režimu vypnutý (Off) | Automatický duplexný režim |

0 < cpm < 20 | Žiadny | NA | NA | < 5 | < 30 min. | Nie |

20 < cpm < 44 | 3,85 × cpm + 5 | 15 min. | Tak | < 15 | < 60 min. | Voliteľné |

44 < cpm | 3,85 × cpm + 5 | 15 min. | Odporúčané | < 20 | < 90 min. | Voliteľné |

VEĽKOFORMÁTOVÉ KOPÍROVACIE STROJE |

0 < cpm < 40 | NA | NA | NA | < 10 | < 30 min. | Nie |

40 < cpm | 3,85 × cpm + 5 | 15 min. | Odporúčané | < 20 | < 90 min. | Nie |

Účastník programu musí nastaviť štandardné doby pre automatickú funkciu na hodnoty stanovené v uvedenej tabuľke. Štandardné časy na prechod do režimu vypnutý (off) a režim malého výkonu sa merajú od posledného kopírovania.

Pre všetky rýchlosti kopírovacieho stroja, kde je voliteľné, aby sa štandardne nastavil duplexný režim, ak sa model dodáva s automatickými duplexnými funkciami, sa potom odporúča, aby sa obojstranné kopírovanie nastavilo ako štandardný režim. Účastník programu môže užívateľovi poskytnúť možnosť, aby prepol tento duplexný režim na jednostranné kópie.

2. Výnimky a vysvetlenia

Účastník programu alebo jeho určený zástupca po dodávke nesmie zmeniť model kopírovacieho stroja žiadnym spôsobom, ktorý by ovplyvnil schopnosť kopírovacieho stroja zodpovedať vyššie uvedeným špecifikáciám. Povoľujú sa niektoré výnimky pri zmene štandardných časov, špecifikácií režimu vypnutý (off) a duplexného režimu. Tieto výnimky sú:

a) Štandardné časy: Účastník programu, jeho určený zástupca alebo zákazník môže po dodávke zmeniť štandardné časy buď pre prechod do režimu malého výkonu a/alebo režimu vypnutý (off), ale iba do maximálne 240 minút, ako je nastavené účastníkom programu [t. j. štandardné časy pre prechod do režimu vypnutý (off) a režim malý výkon nesmú spolu presiahnuť 240 minút].

b) Spotreba energie v režime vypnutý (off): V niektorých prípadoch účastník programu musí odoslať model kopírovacieho stroja s nezapojeným odvlhčovačom, aby sa splnili požiadavky na výkon v režime vypnutý (off). Ak táto situácia spôsobuje značné ťažkosti v prípade konkrétneho zákazníka, účastník programu (alebo určený zástupca) môže zapojiť odvlhčovač. Ak účastník programu zistí, že v určitej geografickej oblasti sa vyskytujú trvalé problémy so spoľahlivosťou spojené s vysokou vlhkosťou, účastník programu môže kontaktovať programového manažéra EPA a prediskutovať alternatívne riešenia. Účastníci programu na území štátov Európskeho spoločenstva môžu kontaktovať Európsku komisiu. EPA alebo Európska Komisia môže napríklad povoliť účastníkovi programu, aby zapojil odvlhčovače v modeloch kopírovacích strojov, ktoré sa dodávajú do oblastí s veľkou vlhkosťou.

c) Vypnutie funkcie automatické vypínanie: V jednotlivých prípadoch, keď funkcia automatického vypínania spôsobuje zákazníkovi značné ťažkosti kvôli jeho osobitným užívateľským postupom pri používaní, môže účastník programu, jeho určený zástupca alebo zákazník inaktivovať túto funkciu automatického vypínania. Ak sa účastník programu rozhodne skonštruovať modely svojich kopírovacích strojov tak, aby umožnil zákazníkovi inaktivovať režim automatického vypínania, potom musí byť prístup k voľbe na inaktiváciu odlišný ako k nastaveniu času (napr. ak softvérové menu umožňuje čas nastavenia na prechod do režimu vypnutý 30, 60, 90, 120 a 240 minút, potom sa "inaktivácia" alebo "vypnutie" nesmie nachádzať v tomto menu. Voľba musí byť skrytá (alebo menej zjavná), alebo sa musí nachádzať v inom menu.

V. ŠPECIFIKÁCIE PRE SKENER

A. Definície

1. Skener: Na účely tejto špecifikácie sa skener definuje ako elektrooptický prístroj na konverziu farebnej alebo čiernobielej informácie do elektronickej podoby, ktorá sa dá uchovávať, editovať, konvertovať alebo prenášať hlavne v prostredí osobného počítača. Skenery takto definované sa spravidla používajú na digitalizáciu vytlačených obrazov. Cieľom tejto špecifikácie je sústrediť sa na bežne používané stolové skenery (napr. ploché skenery, skenery s podávačom, filmové skenery); špičkové kancelárske skenery pre dokumentárny manažment, ktoré spĺňajú nižšie uvedené špecifikácie, sa môžu kvalifikovať na logo Energy Star. Táto špecifikácia platí pre samostatné skenery; neplatí pre multifunkčné výrobky s funkciou skenovania, sieťové skenery (t. j. skenery, ktoré sa pripájajú výlučne na sieť a sú schopné riadiť prenos skenovaných informácií k viacerým príjemcom na sieti) alebo skenery, ktoré nie sú priamo napájané z elektrickej siete.

2. Základná jednotka: Základná jednotka sa definuje ako najzákladnejšia verzia skenera, ktorá sa predáva ako plne funkčný model. Základná jednotka je spravidla skonštruovaná a dodávaná ako jeden kus a neobsahuje žiadne externé príslušenstvo spotrebujúce energiu, ktoré by sa mohlo samostatne predávať.

3. Model skenera: Na účely tejto špecifikácie sa model skenera definuje ako základná jednotka a jeden alebo viac konkrétnych druhov príslušenstva, ktoré sa ponúkajú a predávajú spotrebiteľom pod jedným číslom modelu. Ak sa základná jednotka ponúka a predáva spotrebiteľom bez dodatočného príslušenstva, tiež sa považuje za model skenera.

4. Príslušenstvo: Akákoľvek časť ďalšieho zariadenia, ktorá nie je pre bežnú činnosť skenera nevyhnutná, ale sa môže pridať na zvýšenie alebo zmenu výkonu skenera. Príslušenstvo sa môže predávať samostatne pod vlastným číslom modelu, alebo sa môže predávať so základnou jednotkou ako súčasť sady alebo konfigurácie skenera. Príklady príslušenstva zahŕňajú automatický podávač dokumentov (ADF) a adaptérov na fólie.

5. Režim malého výkonu: Na účely tejto špecifikácie režim malého výkonu je stav skenera s najmenším výkonom, do ktorého skener môže automaticky prejsť v rámci určitej doby nečinnosti bez vypnutia. Skener prejde do tohto režimu v rámci určitej doby po zoskenovaní posledného obrazu.

6. Štandardný čas: Čas nastavená účastníkom programu pred dodávkou, ktorá určuje, kedy skener prejde do režimu malého výkonu. Štandardný čas na prechod do režimu malého výkonu sa meria od času, odkedy sa zoskenoval posledný obraz.

B. Kvalifikácia výrobku na logo Energy Star

1. Technické špecifikácie

Účastník programu súhlasí, že uvedie jednu alebo viac základných jednotiek, ktoré spĺňajú nižšie uvedené špecifikácie.

Tabuľka 13

Kritériá pre skenery Energy Star

Režim malého výkonu | Štandardný čas na prechod do malého výkonu |

≤ 12 W | ≤ 15 minút |

VI. ŠPECIFIKÁCIE PRE MULTIFUNKČNÉ PRÍSTROJE

A. Definície

1. Multifunkčný prístroj: Multifunkčný prístroj (MFP) je fyzicky integrovaný prístroj alebo kombinácia funkčne integrovaných komponentov ("základná jednotka" pozri nižšie uvedenú definíciu), ktorý produkuje kópie z originálov grafických vytlačených dokumentov (odlišne od kopírovania jednotlivých listov, pozri ďalší odsek) a vykonáva aj jednu alebo obe z nasledovných základných funkcií: tlačenie dokumentov (z digitálnej informácie prijatej z priamo napojených počítačov, počítačov v sieti, databázových serverov a faxovými prenosmi) alebo faxovaním (posielanie a prijímanie). MFP môže obsahovať aj skenovanie do počítačového súboru alebo iné funkcie, ktoré nie sú uvedené v tejto špecifikácii. Prístroj môže byť pripojený na sieť a môže mať výstup čiernobiely, v šedej stupnici alebo farebný. EPA očakáva, že sa neskôr môžu vyžadovať samostatné špecifikácie pre farebné prístroje, kvôli technologickému pokroku v oblasti farebnej tlače, ale teraz patria tieto prístroje do tejto špecifikácie.

Táto špecifikácia sa vzťahuje na výrobky, ktoré sa ponúkajú a predávajú ako multifunkčné zariadenie, ktorého primárna funkcia je kopírovanie, ale sú schopné vykonávať jednu alebo obe ďalšie základné funkcie tlač alebo faxovanie. Prístroje, ktorých primárna funkcia je faxovanie a ponúkajú obmedzenú funkciu kopírovania jednotlivých listov (tzv. kopírovanie jednotlivých listov), patria do tejto špecifikácie tlačiareň/fax.

Ak MFP nie je samostatná integrovaná jednotka, ale sada funkčne integrovaných komponentov, potom výrobca musí potvrdiť, že pri správnej inštalácii všetky komponenty MFP tvoriace základnú jednotku nespotrebujú viac energie, ako je nižšie uvedené na kvalifikáciu ako MFP zodpovedajúce požiadavkám Energy Star.

Niektoré digitálne kopírovacie stroje sa dajú rozšíriť na MFP tak, že sa nainštalujú prídavné zariadenia, ktoré umožnia tlač alebo faxovanie. Účastníci programu môžu považovať tento systém komponentov za MFP a môže sa kvalifikovať podľa špecifikácií uvedených v tabuľkách 13 a 14. Ak sa však digitálny kopírovací stroj predáva ako samostatný prístroj nezávisle od prídavných zariadení, kopírovací stroj sa musí kvalifikovať podľa špecifikácií pre rozšíriteľné digitálne kopírovacie stroje v tabuľkách 15 a 16.

Niektoré tlačiarne sa dajú rozšíriť na MFP tak, že sa nainštalujú prídavné zariadenia, ktoré umožnia kopírovanie (nielen kopírovanie jednotlivých listov) a môžu umožniť aj faxovanie. Účastníci programu môžu považovať tento systém komponentov za MFP a môže sa kvalifikovať podľa MFP špecifikácií. Keď sa však predáva samostatne, tlačiareň sa nemôže predstaviť ako prístroj zodpovedajúci požiadavkám Energy Star, pokiaľ nespĺňa špecifikácie pre tlačiareň Energy Star.

2. Rýchlosť reprodukcie obrazu: Rýchlosť reprodukcie obrazu sa meria v obrazoch za minútu (ipm) stanovená ako výstup jednofarebného textu pri štandardnom rozlíšení MFP. Jeden obraz sa definuje ako 8,5″ × 11″ alebo A4 vytlačená strana s jednoduchým riadkovaním jednofarebného textu, 12 bodového, typ Timer, 1″ (2,54 cm), okraje po celej strane. Obojstranná tlač alebo kópie sa počítajú ako dva obrazy, aj keď sa vytlačia na jeden list papiera. Ak neskôr EPA vytvorí skúšobný postup osobitne určený na stanovenie rýchlosti tlače, potom ten postup nahradí špecifikácie rýchlosti výstupu uvedené v tejto časti.

Pre všetky multifunkčné modely prístrojov sa rýchlosť kopírovania určuje buď pre papier s veľkosťou 8,5″ × 11″ alebo formát A4 v závislosti od toho, čo je na trhu obvyklé. Ak je rozdielna rýchlosť kopírovania a tlače, na zaradenie do rýchlostnej kategórie sa použije vyššia rýchlosť.

V prípade veľkoformátových multifunkčných modelov prístroja určených na kopírovanie hlavne formátu A2 alebo 17″ × 22″ sa rýchlosť reprodukcie meraná ako obrazy formátu A2 alebo A0 za minútu konvertuje na rýchlosť reprodukcie formátu A4 takto:

a) jeden obraz formátu A2 za minútu sa rovná štyrom obrazom formátu A4 za minútu;

b) jeden obraz formátu A0 za minútu sa rovná 16 obrazom formátu A4 za minútu.

Multifunkčné prístroje sa delia do týchto kategórií.

Osobné multifunkčné prístroje: Multifunkčné prístroje s rýchlosťou reprodukcie 10 obrazov za minútu alebo menej.

Multifunkčné prístroje s malou rýchlosťou: Multifunkčné prístroje s rýchlosťou reprodukcie obrazov väčšou ako 10 a menšou alebo rovnajúcou sa rýchlosti 20 obrazov za minútu.

Multifunkčné prístroje so strednou rýchlosťou: Multifunkčné prístroje s rýchlosťou reprodukcie obrazov väčšou ako 20 a menšou alebo rovnajúcou sa rýchlosti 44 obrazov za minútu.

Multifunkčné prístroje so strednou/veľkou rýchlosťou: Multifunkčné prístroje s rýchlosťou reprodukcie obrazov väčšou ako 44 a menšou alebo rovnajúcou sa rýchlosti 100 obrazov za minútu.

Vysokorýchlostné multifunkčné prístroje [14]: Multifunkčné prístroje s rýchlosťou reprodukcie obrazov väčšou ako 100 kópií za minútu.

3. Základná jednotka: Pre danú rýchlosť reprodukcie obrazov sa základná jednotka definuje ako najzákladnejšia verzia multifunkčného prístroja, ktorá sa predáva ako plne funkčný model. Základná jednotka môže byť skonštruovaná a dodávaná ako jeden kus alebo ako kombinácia funkčne integrovaných komponentov. Základná jednotka musí umožniť kopírovanie a jednu alebo obe ďalšie základné funkcie tlač alebo faxovanie. Základná jednotka neobsahuje žiadne externé príslušenstvo spotrebujúce energiu, ktoré sa môže predávať samostatne.

4. Príslušenstvo: Časť ďalšieho zariadenia, ktorá nie je pre bežnú činnosť základnej jednotky nevyhnutná, ale môže sa pridať pred alebo po dodávke, aby sa zvýšil alebo zmenil výkon multifunkčného prístroja. Medzi príklady príslušenstvo patria: triediče, veľkokapacitné podávače papiera, zariadenia na dokončovanie dokumentov, zásobárne na veľké papiere, zariadenia na usporiadanie dokumentov a počítadlá. Príslušenstvo sa môže predávať samostatne pod vlastným číslom modelu, alebo sa môže predávať so základnou jednotkou ako súčasť sady alebo konfigurácie multifunkčného prístroja. Predpokladá sa, že pridanie niektorého druhu príslušenstva bez ohľadu na jeho vlastnú spotrebu výrazne nezvýši (viac ako celkove 10 % za všetky pridané druhy príslušenstva) spotrebu energie základnej jednotky v režime malého výkonu alebo spánku (bez ohľadu na spotrebu energie príslušenstva). Žiadne príslušenstvo neovplyvní bežný chod režimu malý výkon a spánok.

5. Model multifunkčného prístroja: Na účely tejto špecifikácie sa model multifunkčného prístroja definuje ako základná jednotka a jeden alebo viac konkrétnych druhov príslušenstva, ktoré sa ponúkajú a predávajú spotrebiteľom pod jedným číslom modelu. Ak sa základná jednotka ponúka a predáva spotrebiteľom bez dodatočného príslušenstva, tiež sa považuje za model multifunkčného prístroja.

6. Pohotovostný režim: Stav, v ktorom stroj neprodukuje vytlačené dokumenty, dosiahol operačné podmienky a je pripravený na produkciu vytlačeného dokumentu, ale ešte neprešiel do režimu malého výkonu. Keď je multifunkčný prístroj v tomto režime, prakticky sa nevyskytuje žiadne omeškanie predtým, ako začne produkovať ďalší vytlačený dokument.

7. Režim malého výkonu: Na účely tejto špecifikácie je režim malého výkonu stav, v ktorom multifunkčný prístroj neprodukuje vytlačené dokumenty a má nižšiu spotrebu ako v pohotovostnom režime. Keď je multifunkčný prístroj v tomto režime, môže sa vyskytnúť nejaké omeškanie pri produkcii vytlačeného dokumentu. V tomto režime nesmie byť žiadne omeškanie pri prijímaní informácií pochádzajúcich z faxu alebo tlačiarne alebo skenera. Multifunkčný prístroj prejde do tohto režimu v rámci stanovenej doby po vytlačení posledného dokumentu bez ohľadu na to, z akého zdroja informácia pochádza. Pre prístroje, ktoré spĺňajú požiadavky spotreby energie pre režim malého výkonu v pohotovostnom režime, sa nevyžaduje ďalšie zníženie spotreby energie, aby zodpovedali požiadavkám.

8. Režim spánku: Na účely tejto špecifikácie je režim spánku stav multifunkčného prístroja s najmenším výkonom, do ktorého môže automaticky prejsť bez vypnutia. V tomto režime sa môže omeškať produkcia vytlačeného dokumentu a aj príjem obrazovej informácie z niektorých vstupných portov. Multifunkčný prístroj prejde do tohto režimu v rámci stanoveného času po vytlačení posledného dokumentu alebo potom, ako prešiel do režimu malého výkonu, ak je režim malého výkonu k dispozícii.

9. Štandardné časy: Čas nastavený účastníkom programu pred dodávkou určujúca, kedy výrobok prejde do rozličných režimov (t. j. režimu malého výkonu, režimu spánku atď.; obe štandardné časy na prechod do režimu spánku a režimu malého výkonu sa merajú od posledného vytlačenia dokumentu).

10. Čas obnovy: Čas potrebný na to, aby multifunkčný prístroj prešiel z režimu malého výkonu do pohotovostného režimu.

11. Automatický duplexný režim: Režim, v ktorom multifunkčný prístroj automaticky umiestňuje obrazy na obe strany listu, automaticky prechádzajú obe strany listu a grafický originál cez multifunkčný prístroj. Príkladom je obojstranné kopírovanie jednostranného alebo obojstranného originálu alebo obojstranná tlač. Na účely tejto špecifikácie sa uznáva, že model multifunkčného prístroja má automaticky duplexný režim, iba keď model multifunkčného prístroja obsahuje všetky druhy príslušenstva potrebné na to, aby sa splnili vyššie uvedené podmienky (t. j. automatický podávač papiera a príslušenstvo na automatické obojstranné kopírovanie a tlač).

12. Týždenný časovač: Vnútorné zariadenie, ktoré každý deň v stanovený čas zapína a vypína multifunkčný prístroj. Pri programovaní časovača musí byť zákazník schopný rozlíšiť medzi pracovnými dňami a víkendmi/voľnými dňami (t. j. časovač nesmie v sobotu a nedeľu ráno zapnúť kopírovací stroj, ak počas víkendov zamestnanci bežne v kancelárii nepracujú). Zákazník musí mať tiež možnosť vypnúť časovač. Týždňové časovače sú voliteľnou funkciou a preto sa nevyžadujú pre MFP, ktoré zodpovedajú požiadavkám Energy Star. Ak ho modely multifunkčného prístroja obsahujú, nesmie nepriaznivo ovplyvniť funkciu režimu malého výkonu a spánku.

13. Rozšíriteľný digitálny kopírovací stroj: Komerčná reprografická zobrazovacia jednotka, ktorej jedinou funkciou je vytlačenie kópií z originálu grafického vytlačeného dokumentu za použitia digitálnej zobrazovacej technológie, ale ktorá sa dá rozšíriť nainštalovaním prídavných zariadení, aby umožňovala viaceré funkcie, ako je tlač alebo fax. Aby sa mohol klasifikovať ako rozšíriteľný digitálny kopírovací stroj podľa špecifikácie MFP, musí byť možnosť rozšírenia dostupná na trhu, alebo musí byť naplánované, že bude dostupná do jedného roka po uvedení na trh základnej jednotky. Digitálne kopírovacie stroje, ktoré nie sú skonštruované tak, aby sa dali rozšíriť, sa musia na logo Energy Star kvalifikovať podľa špecifikácie pre kopírovacie stroje.

B. Kvalifikácia výrobku na logo Energy Star

1. Technické špecifikácie

Účastník programu Energy Star súhlasí, aby sa uviedol jednu alebo viac modelov multifunkčného prístroja, ktoré spĺňajú špecifikácie uvedené v nižšie uvedených tabuľkách.

a) Štandardné multifunkčné prístroje: Aby sa modely multifunkčného prístroja určené predovšetkým na veľkosť papiera 8,5″ × 11″ alebo formát A4 kvalifikovali ako zodpovedajúce požiadavkám Energy Star, musia spĺňať špecifikácie uvedené v tabuľke 14. Rýchlosť všetkých prístrojov sa musí merať ako počet obrazov 8,5″ × 11″ alebo formátu A4 zreprodukovaných za minútu, ako je uvedené vo vyššie uvedenom oddiele VI.A.2.

Tabuľka 14

Kritériá pre multifunkčné prístroje Energy Star

Rýchlosť multifunkčného prístroja (obrazy za minútu) | Režim malého výkonu (W) | Čas obnovy 30 sekúnd | Režim spánku (W) | Štandardný čas na prechod do režimu spánku | Automatický duplexný režim |

0 < ipm ≤ 10 | NA | NA | ≤ 25 | ≤ 15 min. | Nie |

10 < ipm ≤ 20 | NA | NA | ≤ 70 | ≤ 30 min. | Nie |

20 < ipm ≤ 44 | 3,85 × ipm + 50 | Áno | ≤ 80 | ≤ 60 min. | Voliteľné |

44 < ipm ≤ 100 | 3,85 × ipm + 50 | Odporúčané | ≤ 95 | ≤ 90 min. | Voliteľné |

100 < ipm | 3,85 × ipm + 50 | Odporúčané | ≤ 105 | ≤ 120 min. | Voliteľné |

b) Veľkoformátové prístroje: Aby sa modely veľkoformátového multifunkčného prístroja určené predovšetkým na veľkosť papiera formátu A2 alebo 17″ × 22″ alebo väčšieho kvalifikovali ako zodpovedajúce požiadavkám Energy Star, musia spĺňať špecifikácie uvedené v tabuľke 15. Rýchlosť všetkých prístrojov sa musí merať ako počet obrazov formátu A4 zreprodukovaných za minútu, ako je uvedené vo vyššie uvedenom oddiele IV.A.2.

Tabuľka 15

Kritériá pre multifunkčné prístroje Energy Star

VEĽKOFORMÁTOVÉ PRÍSTROJE

Rýchlosť multifunkčného prístroja (obrazy za minútu) | Režim malého výkonu (W) | Čas obnovy 30 sekúnd | Režim spánku (W) | Štandardný čas na prechod do režimu spánku | Automatický duplexný režim |

0 < ipm ≤ 40 | NA | NA | ≤ 70 | ≤ 30 min. | Nie |

40 < ipm | 4,85 × ipm + 50 | Odporúčané | ≤ 105 | ≤ 90 min. | Nie |

c) Rozšíriteľné digitálne kopírovacie stroje: Aby sa rozšíriteľné digitálne kopírovacieho stroje určené predovšetkým na veľkosť papiera 8,5″ × 11″ alebo formát A4 kvalifikovali podľa špecifikácií multifunkčného prístroja ako zodpovedajúce požiadavkám Energy Star, musia spĺňať špecifikácie uvedené v tabuľke 16. Rýchlosť všetkých prístrojov sa musí merať ako počet obrazov 8,5″ × 11″ alebo formátu A4 zreprodukovaných za minútu, ako je uvedené vo vyššie uvedenom oddiele IV.A.2.

Tabuľka 16

Kritériá pre multifunkčné prístroje Energy Star

ROZŠÍRITEĽNÉ DIGITÁLNE KOPÍROVACIE STROJE

Rýchlosť rozšíriteľného digitálneho kopírovacieho stroja (obrazy za minútu) | Režim malého výkonu (W) | Čas obnovy 30 sekúnd | Režim spánku [15] (W) | Štandardný čas na prechod do režimu spánku |

0 < ipm ≤ 10 | NA | NA | ≤ 5 | ≤ 15 min. |

10 < ipm ≤ 20 | NA | NA | ≤ 5 | ≤ 30 min. |

20 < ipm ≤ 44 | 3,85 × ipm + 5 | Áno | ≤ 15 | ≤ 60 min. |

44 < ipm ≤ 100 | 3,85 × ipm + 5 | Odporúčané | ≤ 20 | ≤ 90 min. |

100 < ipm | 3,85 × ipm + 5 | Odporúčané | ≤ 20 | ≤ 120 min. |

Všimnite si, že kritériá pre rozšíriteľné digitálne kopírovacie stroje sú rovnaké ako kritériá špecifikácie pre kopírovací stroj, kategória 2.

d) Veľkoformátové rozšíriteľné digitálne kopírovacie stroje: Aby sa rozšíriteľné digitálne kopírovacieho stroje určené predovšetkým na veľkosť papiera formátu A2 alebo 17″ × 22″ alebo väčšieho kvalifikovali podľa špecifikácií multifunkčného prístroja ako zodpovedajúce požiadavkám Energy Star, musia spĺňať špecifikácie uvedené v tabuľke 17. Rýchlosť všetkých prístrojov sa musí merať ako počet obrazov 8,5″ × 11″ alebo formátu A4 zreprodukovaných za minútu, ako je uvedené v špecifikácii oddielu VI.A.2.

Tabuľka 17

Kritériá pre multifunkčné prístroje Energy Star

VEĽKOFORMÁTOVÉ ROZŠÍRITEĽNÉ DIGITÁLNE KOÍROVACIE STROJE

Rýchlosť rozšíriteľného digitálneho kopírovacieho stroja (obrazy za minútu | Režim malého výkonu (W) | Čas obnovy 30 sekúnd | Režim spánku (W) | Štandardný čas na prechod do režimu spánku |

0 < ipm ≤ 40 | NA | NA | ≤ 65 | ≤ 30 min. |

40 < ipm | 4,85 × ipm + 45 | NA | ≤ 100 | ≤ 90 min. |

2. Dodatočné požiadavky

Okrem požiadaviek uvedených v tabuľkách 14 až 17 sa musia splniť aj tieto dodatočné požiadavky:

a) Štandardný čas na prechod do režimu malého výkonu: V prípade MFP a rozšíriteľných digitálnych kopírovacích strojov účastník programu dodá modely multifunkčného prístroja so štandardným časom na prechod do režimu malého výkonu nastavenou na 15 minút. Účastník programu musí nastaviť štandardný čas na prechod do režimu spánku na úrovne uvedené v tabuľkách 14 až 17. Štandardné časy na prechod do režimu malého výkonu a režim spánku sa merajú od posledného kopírovania alebo poslednej vytlačenej strany.

b) Čas obnovy z režimu malého výkonu: Pre výrobky, ktoré majú režim malého výkonu, sa čas obnovy z režimu malého výkonu uvedie v informačných materiáloch k výrobku.

c) Týždenné časovače: Týždenné časovače môžu byť zabudované, ale nesmú nepriaznivo ovplyvniť alebo zasahovať do normálnej činnosti režimu malého výkonu alebo spánku. Je zámerom EPA, aby všetky pridané funkcie dopĺňali režimy zníženého výkonu a nerušili ich účinok.

e) Autoduplexná funkcia: V prípade multifunkčných prístrojov sa nevyžaduje, aby bol štandardne nastavený duplexný režim. Vyžaduje sa však, aby sa ponúkol ako voľba v prípade všetkých štandardných multifunkčných prístrojov s rýchlosťou vyššou ako 20 ipm. Ďalej sa odporúča, aby sa multifunkčné prístroje dodávali so štandardne nastaveným automatickým duplexným režimom pre kopírovanie a všetky ďalšie dostupné funkcie a aby sa zákazníkom pri inštalácii opísali.

3. Výnimky a vysvetlenia: Účastník programu alebo jeho určený zástupca po dodávke nesmie zmeniť model multifunkčného prístroja žiadnym spôsobom, ktorý by ovplyvnil schopnosť multifunkčného prístroja zodpovedať vyššie uvedeným špecifikáciám. Určité výnimky sa povoľujú pri zmene štandardných dôb a duplexného režimu. Tieto výnimky sú:

a) Štandardné doby: Účastník programu, jeho určený zástupca alebo zákazník môže po dodávke zmeniť štandardné doby buď pre prechod do režimu malého výkonu alebo režim spánku, ale iba do maximálne 240 minút, ako je nastavené v závode (t. j. všetky štandardné doby nesmú spolu presiahnuť 240 minút).

b) Odvlhčovače: V niektorých prípadoch účastník programu musí odoslať model multifunkčného prístroja s vypnutým odvhčovačom, aby sa splnili požiadavky na výkon v režime spánku. Ak tento stav spôsobuje značné ťažkosti v prípade konkrétneho zákazníka, účastník programu (alebo určený zástupca) môže zapojiť odvlhčovač. Ak účastník programu zistí, že v určitej geografickej oblasti sa vyskytujú trvalé problémy so spoľahlivosťou spojené s vysokou vlhkosťou, účastník programu môže kontaktovať programového manažéra EPA [16] (uvedeného v dodatku A) a prediskutovať alternatívne riešenia. EPA alebo Európska Komisia môže napríklad povoliť účastníkovi programu, aby zapojiť odvlhčovač v modeloch multifunkčných prístrojov, ktoré sa dodávajú do oblastí s veľkou vlhkosťou.

c) Inaktivácia režimu spánku: V jednotlivých prípadoch, keď režim spánku spôsobuje zákazníkovi značné ťažkosti kvôli jeho osobitným užívateľským postupom pri používaní, môže účastník programu, jeho určený zástupca alebo zákazník inaktivovať tento režim spánku. Ak sa účastník programu rozhodne skonštruovať model svojho multifunkčného prístroja tak, aby umožnil zákazníkovi inaktivovať režim spánku, potom musí byť prístup k voľbe na inaktiváciu odlišný ako k nastaveniu času (napr. ak softvérové menu umožňuje dobu nastavenia na prechod do režimu spánku 15, 30, 60, 90, 120 a 240 minút, potom sa "inaktivácia" alebo "vypnutie" nesmie nachádzať v tomto menu. Voľba musí byť skrytá (alebo menej zjavná) alebo sa musí nachádzať v inom menu.

VII. SMERNICE PRE SKÚŠANIE KANCELÁRSKEHO VYBAVENIA ENERGY STAR

1. Skúšobné podmienky: Pri meraní výkonu by sa mali stanoviť nižšie uvedené skúšobné podmienky okolia. Tieto sú potrebné na zabezpečenie, aby vonkajšie faktory neovplyvnili výsledky skúšky a aby výsledky skúšky boli reprodukovateľné.

a) Počítače, monitory, tlačiarne/faxy a skenery

Odpor vedenia: < 0,25 ohm

Celkový činiteľ harmonického skreslenia: < 5 %

(Napätie)

Vstupné napätie striedavého prúdu [17]: 115 VAC RMS ± 5 V RMS

Vstupná frekvencia striedavého prúdu [18]: 60 Hz ± 3 Hz

Okolitá teplota: 25 °C ± 3 °C

b) Kopírovacie stroje a multifunkčné prístroje

Odpor vedenia: < 25 ohm

Celkový činiteľ harmonického skreslenia: < 3 %

(Napätie)

Okolitá teplota: 21 °C ± 3 °C

Relatívna vlhkosť: 40 – 60 %

Vzdialenosť od steny: min. 2 stopy (cca 60 cm).

Iné špecifické kritériá trhu:

Trh | Formát papiera | Napätie/frekvencia |

Spojené štáty americké | 8,5″ x 11″ | 115 V RMS ± 5 V 60 Hz ± 3 Hz |

Európa | A4 | 230 V RMS ± 10 V 50 Hz ± 3 Hz |

Japonsko | A4 | 100 V RMS ± 5 V 50 Hz ± 3 Hz a 60 Hz ± 3 Hz 200 V RMS ± 10 V 50 Hz ± 3 Hz a 60 Hz ± 3 Hz |

2. Skúšobné zariadenie: Cieľom je presne zmerať skutočnú spotrebu energie [19] prístroja alebo monitora. Toto vyžaduje použitie true RMS wattmetra. Existuje veľa wattmetrov na výber, ale výrobcovia budú musieť venovať výberu vhodného modelu náležitú pozornosť. Tieto faktory by sa mali posúdiť pri nákupe wattmetra a príprave vlastnej skúšky.

Faktor výkyvu

Predchádzajúca verzia skúšobného postupu Energy Star obsahovala požiadavku, aby výrobcovia používali wattmeter s faktorom výkyvu väčším ako 8. Viacerí účastníci programu poukázali na to, že toto nie je potrebná alebo rozhodujúca požiadavka. Ďalšie odseky sa zaoberajú otázkami týkajúcimi sa faktora výkyvu a vysvetľujú obsah úvodného nesprávneho vyhlásenia. Na odstránenie chyby program Energy Star, žiaľ, neposkytuje špecifickú požiadavku na zariadenie. Pri skúšaní sa využíva nielen teória, ale aj praktické skúsenosti a výrobcovia a skúšajúci budú musieť výber starostlivo zvážiť a prizvať odborníkov v oblasti skúšania, aby vybrali vhodný wattmeter.

+++++ TIFF +++++

Obrázok 1

Na začiatku je dôležité porozumieť, či prístroje, ktoré majú zdroje spínacieho prúdu, odoberajú prúd v inej vlnovej forme ako typický sínusový prúd [20]. Obrázok 1 znázorňuje typickú vlnovú formu prúdu pre bežný spínací elektronický prístroj. Hoci prakticky každý wattmeter zmeria štandardnú prúdovú vlnu, je ťažšie vybrať wattmeter v prípade výskytu nepravidelných prúdových vĺn.

Rozhodujúce je, aby vybratý wattmeter bol schopný zmerať prúd, ktorý prístroj odoberá bez toho, aby spôsobil interné vrcholové skreslenie (t. j. zrezanie vrchnej časti prúdovej vlny). Toto si vyžaduje preskúmanie faktora výkyvu wattmetra [21] a prúdových rozsahov, ktoré je schopný merať. Kvalitnejšie wattmetre majú vyšší faktor výkyvu a lepší výber prúdových rozsahov.

Pri príprave skúšky by malo byť prvým krokom stanovenie špičkového prúdu (ampéry) v súvislosti s meraným prístrojom. Dá sa stanoviť za použitia osciloskopu. Potom sa zvolí prúdový rozsah, ktorý umožní, aby wattmeter zaregistroval špičkový prúd. Najmä musí byť väčší celý rozsah zvoleného prúdového rozsahu vynásobený faktorom výkyvu wattmetra (pre prúd) ako špičkový prúd zaznamenaný osciloskopom. Napríklad, ak má wattmeter faktor výkyvu 4 a prúdový rozsah je nastavený na 3 ampéry, wattmeter dokáže zaregistrovať prúdové špičky do 12 ampérov. Ak je špičkový prúd iba 6 ampérov, wattmeter je vyhovujúci. Ďalej si treba uvedomiť, že ak je prúdový rozsah nastavený príliš vysoko, aby sa zaregistroval špičkový prúd, môže byť nepresné meranie zvyšného prúdu. Preto je potrebné citlivé nastavenie. Aj tu platí s väčším výberom prúdových rozsahov a vyššími faktormi výkyvu sa dosiahnu lepšie výsledky.

Frekvenčná charakteristika

Ďalším prvkom, ktorý si je potrebné uvedomiť pri výbere wattmetra, je frekvenčná charakteristika wattmetra. Elektronické zariadenie, ktoré obsahuje zdroje spínacieho prúdu, spôsobuje harmonické (nepárne harmonické kmity spravidla do 21.). Tieto harmonické kmity sa musia zohľadniť pri meraní prúdu, v opačnom prípade bude spotreba wattmetra nedostatočná. Na základe toho program Energy Star odporúča, aby výrobcovia kúpili wattmetre, ktoré majú frekvenčnú charakteristiku aspoň 3 kHz. Toto zodpovedá harmonickým do 50. a je odporúčaný IEC 555.

Citlivosť

Výrobcovia uprednostnia pravdepodobne wattmeter s citlivosťou 0,1 W.

Presnosť

Ďalším prvkom, ktorý je potrebné posúdiť, je výsledná presnosť, ktorú je možné dosiahnuť. Katalógy a špecifikácie wattmetrov bežne uvádzajú informácie o presnosti stanovenia prúdu, ktoré sa dajú dosiahnuť pri rôznom nastavení rozsahu. Ak sa meria výrobok, ktorý sa veľmi približuje k maximálnej spotrebe energie v prípade skúšaného režimu, bude potrebné nastaviť skúšku tak, aby poskytovala väčšiu presnosť.

Kalibrácia

Na zachovanie presnosti by sa mali wattmetre kalibrovať každý rok.

3. Metóda skúšania: Výrobcovia by mali merať priemernú spotrebu energie prístrojov, keď sú v režime vypnutý (off) alebo malého výkonu. Toto je potrebné uskutočniť tak, že sa bude merať spotreba energie za 1 hodinu. Výsledná spotreba energie sa vydelí 1 hodinou na vypočítanie priemernej hodnoty vo W.

Meranie energie v režimoch úspory energie: Táto skúška by sa mala vykonať pre každý režim úspory energie (napr. malý výkon, vypnutý, pohotovostný, spánok), ktoré sa nachádza v konkrétnom prístroji pre kvalifikáciu Energy Star. Pred začiatkom tejto skúšky by sa mal prístroj zapojiť do elektrického vedenia, ale je vypnutý a stabilizovaný na vonkajšie podmienky miestnosti aspoň 12 hodín. Vhodný wattmeter sa zapojí sériovo s prístrojom, aby poskytol presnú indikáciu spotreby energie bez prerušenia zdroja energie. Toto meranie sa môže urobiť postupne s meraním režimu vypnutý (off); obidve skúšky spolu by nemali trvať dlhšie ako 14 hodín vrátane požadovanej doby na zapojenie prístroja a jeho vypnutie.

Prístroj sa zapne a počká sa, kým sa nedokončí cyklus zahriatia. Potom ako uplynie štandardný čas na prechod do režimu úspory, sa odčíta a zaznamená nameraná hodnota na elektromere a čas (alebo sa použijú stopky alebo časovač). Po jednej hodine sa opäť odčíta a zaznamená hodnota na elektromere. Rozdiel medzi dvomi odčítaniami elektromeru je spotreba energie v režime malého výkonu; vydelí sa jednou hodinou, aby sa získala priemerná spotreba energie.

[1] Maximálny nepretržitý výstupný výkon zdroja energie je hodnota definovaná výrobcom zdroja v návode na obsluhu, ktorý sa dodáva s výrobkom.

[2] Maximálny stály výstupný výkon zdroja napájania je hodnota definovaná výrobcom zdroja napájania v návode na použitie, ktorý sa dodáva s výrobkom.

[3] Keď je základná jednotka rozšírená na MFP (napríklad sa pridá kopírovací stroj), potom sa celý výrobok musí kvalifikovať podľa špecifikácie Energy Star MFP, aby sa výrobok posudzoval ako zodpovedajúci požiadavkám Energy Star.

[4] Vrátane jednofarebnej elektrofotografie, jednofarebného tepelného prenosu a jednofarebnej a farebnej atramentovej tlače.

[5] Vprípade tlačiarní, ktoré používajú funkčne integrovaný počítač, ktorý sa nachádza v skrinke tlačiarne alebo mimo nej, spotreba energie počítača sa pri určovaní hodnoty režimu spánku tlačiarenskej jednotky nesmie započítať. Integrácia počítača však nesmie zasahovať do schopnosti tlačiarne prejsť do alebo z režimu spánku. Táto klauzula je podmienená súhlasom výrobcu, že poskytne potenciálnym zákazníkom v informačnej literatúre k výrobku zreteľnú informáciu o tom, že energia spotrebovaná integrovaným počítačom je prídavkom k energii spotrebovanej tlačiarenskou jednotkou, hlavne keď je tlačiarenská jednotka v režime spánku.

[6] V prípade kategórie I sa povoľuje 5 W tolerancia pre tie výrobky, ktoré sa dodávajú so schopnosťou pripojenia na sieť (t. j. vrátane sieťovej funkčnosti "mimo krabice"). Pre tie výrobkov, ktoré sa dodávajú bez schopnosti pripojenia na sieť, sa dodatočná 5 W tolerancia neuplatňuje.

[7] V prípade tlačiarní, ktoré používajú funkčne integrovaný počítač, ktorý sa nachádza v skrinke tlačiarne alebo mimo nej, spotreba energie počítača sa pri určovaní hodnoty režimu spánku tlačiarenskej jednotky nesmie započítať. Integrácia počítača však nesmie zasahovať do schopnosti tlačiarne prejsť do alebo z režimu spánku. Táto klauzula je podmienená súhlasom výrobcu, že poskytne potenciálnym zákazníkom v informačnej literatúre k výrobku zreteľnú informáciu o tom, že energia spotrebovaná integrovaným počítačom je prídavkom k energii spotrebovanej tlačiarenskou jednotkou, hlavne keď je tlačiarenská jednotka v režime spánku.

[8] Vrátane farebnej elektrofotografie, farebného tepelného prenosu.

[9] V prípade tlačiarní, ktoré používajú funkčne integrovaný počítač, ktorý sa nachádza v skrinke tlačiarne alebo mimo nej, spotreba energie počítača sa pri určovaní hodnoty režimu spánku tlačiarenskej jednotky nesmie započítať. Integrácia počítača však nesmie zasahovať do schopnosti tlačiarne prejsť do alebo z režimu spánku. Táto klauzula je podmienená súhlasom výrobcu, že poskytne potenciálnym zákazníkom v informačnej literatúre k výrobku zreteľnú informáciu o tom, že energia spotrebovaná integrovaným počítačom je prídavkom k energii spotrebovanej tlačiarenskou jednotkou, hlavne keď je tlačiarenská jednotka v režime spánku.

[10] V prípade kategórie I sa povoľuje 5 W tolerancia pre tie výrobky, ktoré sa dodávajú so schopnosťou pripojenia na sieť (t. j. vrátane sieťovej funkčnosti "mimo krabice"). Pre tie výrobky, ktoré sa dodávajú bez schopnosti pripojenia na sieť, sa dodatočná 5 W tolerancia neuplatňuje.

[11] Vrátane jednofarebnej elektrofotografie, jednofarebného tepelného prenosu a jednofarebnej a farebnej atramentovej tlače.

[12] Vrátane farebnej elektrografie a farebného termálneho prenosu.

[13] Časť B.1 tejto špecifikácie obsahuje maximálne cieľové hodnoty spotreby energie v prípade režimu vypnutý (off). Očakáva sa, že väčšina spoločností zabudovaním funkcie automatického vypnutia v kopírovacom stroji spĺňa tieto cieľové hodnoty spotreby energie. Podľa tejto špecifikácie je možné a povolené, aby výrobca použil režim malého výkonu namiesto funkcie automatického vypnutia, ak je spotreba v režime malého výkonu rovná alebo menšia ako cieľové hodnoty spotreby energie nachádzajúce sa v tejto špecifikácii (pozri smernice pre skúšanie pre ďalšie informácie o tejto problematike).

[14] V prípade multifunkčného prístroja, kde by vyššie uvedená metóda poskytovala nepresný výsledok (pretože prístroj nie je celkom zohriaty po prvom cykle zahrievania plus 15 minút pohotovostného režimu), sa môže použiť tento postup (v súlade s ASTM normou F757-94):MFP sa zapne a prístroj sa nechá zahriať a stabilizovať v režime pripravený (= pohotovostný režim) 2 hodiny. Počas prvých 105 minút sa nedovolí, aby MFP prešiel do režimu malého výkonu (napr. počas tohto času sa urobí 1 kópia každých 14 minút). Posledná kópia sa urobí 105 minút po zapnutí MFP. Potom sa presne 15 minút počká. Po uplynutí 15 minút sa odčíta a zaznamená hodnota nameraná elektromerom a čas (alebo sa zapnú stopky alebo časovač). Po 1 hodine sa opäť odčíta a zaznamená hodnota na elektromere. Rozdiel medzi dvomi odčítaniami elektromeru je spotreba energie v režime malého výkonu; vydelí sa 1 hodinou, aby sa získala priemerná spotreba energie.

[15] Pre MFP, ktoré pozostávajú z funkčne integrovaných, ale fyzicky oddelených jednotiek pozostávajúcich zo samostatných komponentov pre tlač, skenovanie a počítač, sa počet W v režime spánku pre celkový systém môže zvýšiť o počet W rovný počtu W v režime spánku, ktoré sú povolené pree počítač Energy Star.

[16] V prípade výrobkov registrovaných Európskou komisiou môžu účastníci programu kontaktovať Európsku komisiu.

[17] Ak sa výrobky budú predávať v Európe alebo Ázii, skúšanie by sa malo vykonávať pri príslušnom menovitom napätí a frekvencii. Napríklad výrobky určené pre európske trhy by sa mali skúšať pri 230 V a 50 Hz. Logo by sa nemalo vystavovať na výrobkoch dodávaných do Európy alebo Ázie, ak zariadenie nespĺňa energetické požiadavky programu v podmienkach miestneho napätia a frekvencie.

[18] Ak sa výrobky budú predávať v Európe alebo Ázii, skúšanie by sa malo vykonávať pri príslušnom menovitom napätí a frekvencii. Napríklad výrobky určené pre európske trhy by sa mali skúšať pri 230 V a 50 Hz. Logo by sa nemalo vystavovať na výrobkoch dodávaných do Európy alebo Ázie, ak zariadenie nespĺňa energetické požiadavky programu v podmienkach miestneho napätia a frekvencie.

[19] Skutočný výkon sa definuje (volty) s (ampéry) x (účinník) a spravidla sa uvádza vo W. Zdanlivý výkon sa definuje ako (volty) x (ampéry) a obvykle sa vyjadruje ako VA alebo voltampéry. Účinník pre zariadenie so zdroje spínacieho prúdu je vždy menší ako 1,0, tak je skutočný výkon vždy menší ako zdanlivý výkon.

[20] Faktor výkyvu pre sínusová 60 Hz prúdovú vlnu je vždy 1,4. Faktor výkyvu pre prúdovú vlnu vyskytujúcu sa pri PC alebo monitore, ktoré obsahujú zdroje spínacieho prúdu, bude vždy vyšší ako 1,4 (hoci spravidla nie vyšší ako 8). Faktor výkyvu prúdovej vlny sa definuje ako pomer špičkového prúdu (ampéry) k RMS prúdu (ampéry).

[21] Faktor výkyvu wattmera sa často uvádza pre prúd aj napätie. Pre prúd je to pomer špičkového prúdu k RMS prúdu v konkrétnej prúdovom rozsahu. Keď sa udáva iba faktor výkyvu, platí obvykle pre prúd. Priemerný true RMS wattmeter má faktor výkyvu v rozsahu 2:1 až 6:1.

--------------------------------------------------

EXCHANGE OF DIPLOMATIC NOTES

Note No 1

Diplomatic Note from EC to USA

Excellency,

I have the honor to refer to the Agreement between the Government of the United States of America and the European Community on the Coordination of Energy-Efficient Labeling Programs for Office Equipment (hereinafter "the Agreement"), done at Washington DC on 19 December 2000.

I have the further honor to record the following understandings pertaining to the implementation of the Agreement.

1. To maximise the impact of their individual programs for energy-efficiency of office equipment, the European Community and the Government of the United States of America will use a single set of energy-efficiency specifications and a Common Logo, in accordance with Annex A to the Agreement.

2. The European Community intends to use the Common Logo defined in the Agreement as the Community-wide label to identify energy-efficient office equipment. European Community Member States may introduce or continue to use other labeling programs for energy-efficient office equipment, even if they are used Community-wide.

3. The European Community understands that, in order to avoid any potential conflict associated with the registration of the Energy Star marks in the individual Member States of the Community, the US Environmental Protection Agency has already filed applications for registration of the Energy Star marks as Community trade marks with the Office for Harmonisation in the Internal Market in the European Community.

4. The European Community also understands that the proper use of the Common Logo will be controlled in a different manner by each of the European Community Member States and by the United States of America. The US Environmental Protection Agency (US EPA) is the owner of the Energy Star marks and controls the use of the marks by entering into a Memorandum of Understanding with each Program Participant it registers. The European Community intends to implement and control the proper use of the Energy Star marks in the Member States of the Community pursuant to specific legislation that will set out the conditions for the proper use of the international Energy Star logo.

5. The European Commission hereby informs the United States Government that its applications for registration of the Energy Star marks in the individual Member States of the Community may encounter objections once the aforementioned legislation is enacted.

6. The European Commission hereby understands that the Government of the United States of America will continue its domestic Energy Star labeling program and will continue to register Program Participants with respect to product types in addition to those identified in Annex C to the Agreement.

7. The European Commission hereby understands that nothing in this Agreement shall be construed to mean that either Party may hinder the import, export, sale or distribution of any product because it bears or does not bear the energy-efficiency marks of the Management Entity of the other Party.

8. The European Commission hereby informs the United States Government that the European Parliament, which would be the co-legislator for similar initiatives at the European level, will be consulted by the European Commission on matters concerning the technical specifications.

I have the honor to request that Your Excellency provide written confirmation that the Government of the United States of America agrees with the aforestated understandings.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

(Appropriate signature)

Note No 2

Diplomatic Note from USA to EC

Excellency,

I have the honor to acknowledge receipt of Your Excellency's Note No 1, dated 19 December 2000, concerning the understandings relating to the implementation of the Agreement between the Government of the United States of America and the European Community on the Coordination of Energy-Efficient Labeling Programs for Office Equipment (hereinafter "the Agreement"), done at Washington DC on 19 December 2000.

I have the further honor to inform the European Community that the Government of the United States of America shares the understandings contained in your Excellency's note, as follows:

"1. To maximise the impact of their individual programs for energy-efficiency of office equipment, the European Community and the Government of the United States of America will use a single set of energy-efficiency specifications and a Common Logo, in accordance with Annex A to the Agreement.

2. The European Community intends to use the Common Logo defined in the Agreement as the Community-wide label to identify energy-efficient office equipment. European Community Member States may introduce or continue to use other labeling programs for energy-efficient office equipment, even if they are used Community-wide.

3. The European Community understands that, in order to avoid any potential conflict associated with the registration of the Energy Star marks in the individual Member States of the Community, the US Environmental Protection Agency has already filed applications for registration of the Energy Star marks as Community trade marks with the Office for Harmonisation in the Internal Market in the European Community.

4. The European Community also understands that the proper use of the Common Logo will be controlled in a different manner by each of the European Community Member States and by the United States of America. The US Environmental Protection Agency (US EPA) is the owner of the Energy Star marks and controls the use of the marks by entering into a Memorandum of Understanding with each Program Participant it registers. The European Community intends to implement and control the proper use of the Energy Star marks in the Member States of the Community pursuant to specific legislation that will set out the conditions for the proper use of the international Energy Star logo.

5. The European Commission hereby informs the United States Government that its applications for registration of the Energy Star marks in the individual Member States of the Community may encounter objections once the aforementioned legislation is enacted.

6. The European Commission understands that the Government of the United States of America will continue its domestic Energy Star labelling program and will continue to register Program Participants with respect to product types in addition to those identified in Annex C to the Agreement.

7. The European Commission understands that nothing in this Agreement shall be construed to mean that either Party may hinder the import, export, sale or distribution of any product because it bears or does not bear the energy-efficiency marks of the Management Entity of the other Party.

8. The European Commission hereby informs the United States Government that the European Parliament, which would be the co-legislator for similar initiatives at the European level, will be consulted by the European Commission on matters concerning the technical specifications."

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

(For the Secretary)

--------------------------------------------------

Top