Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000D0921(02)

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 49/2000 z 31. mája 2000, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIV (Hospodárska súťaž) k Dohode o EHP

OJ L 237, 21.9.2000, p. 60–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 004 P. 162 - 163
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 004 P. 162 - 163
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 004 P. 162 - 163
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 004 P. 162 - 163
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 004 P. 162 - 163
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 004 P. 162 - 163
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 004 P. 162 - 163
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 004 P. 162 - 163
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 004 P. 162 - 163
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 057 P. 281 - 282
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 057 P. 281 - 282
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 048 P. 47 - 48

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/49(2)/oj

22000D0921(02)Úradný vestník L 237 , 21/09/2000 S. 0060 - 0061


Rozhodnutie Spoločného výboru EHP

č. 49/2000

z 31. mája 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIV (Hospodárska súťaž) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, v znení protokolu, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len "dohoda", a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1) príloha XIV k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 87/2000 z 25. júna 1999 [1];

(2) nariadenie Komisie (ES) č. 823/2000 z 19. apríla 2000 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov medzi spoločnosťami pravidelnej námornej prepravy (združeniami) [2] sa má včleniť do dohody;

(3) nariadenie Komisie (ES) č. 823/2000 nahrádza s účinnosťou od 26. apríla 2000 nahrádza nariadenie Komisie (ES) č. 870/95 z 20. apríla 1995 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov medzi spoločnosťami pravidelnej námornej prepravy (združeniami) [3] ktorá sa má včleniť do dohody a ktorá sa v dôsledku toho má nahradiť podľa dohody s účinnosťou od 26. apríla 2000,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

"32000 R 0823: Nariadenie Komisie (ES) č. 823/2000 z 19. apríla 2000 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov medzi spoločnosťami pravidelnej námornej prepravy (združeniami) (Ú. v. ES L 100, 20.4.2000, s. 24).

Ustanovenia nariadenia sa na účely dohody čítajú s týmito úpravami.

a) V článku 1 sa slová "prístavy spoločenstva" nahrádzajú "prístavy na území, na ktoré sa vzťahuje dohoda o EHP".

b) V článku 7 ods. 1 sa veta "za podmienky, že dané dohody sú oznámené Komisii v súlade s ustanoveniami nariadenia Komisie (ES) č. 2843/98 a Komisia nepodá námietku voči takejto výnimke" nahrádza vetou "za podmienky, že dané dohody sú oznámené Komisii v súlade s ustanoveniami nariadenia Komisie (ES) č. 2843/98 a zodpovedajúcimi ustanoveniami protokolu 21 k dohode o EHP a príslušný dozorný úrad nepodá námietku voči takejto výnimke".

c) Na koniec článku 7 ods. 1 sa dopĺňa:",alebo zodpovedajúcim ustanovením protokolu 21 k dohode o EHP".

d) V článku 7 ods. 3 sa druhá veta nahrádza takto:"Podá námietku voči výnimke, ak obdrží žiadosť o jej podanie od členského štátu patriaceho do jej oblasti pôsobnosti do troch mesiacov od zaslania oznámenia uvedeného v odseku 1 členskému štátu".

e) V článku 7 ods. 4 sa druhá veta nahrádza takto:"Ak však bola námietka vznesená na žiadosť štátu patriaceho do jeho pôsobnosti, pričom táto žiadosť trvá, môže byť námietka vzatá späť iba po konzultácií s Poradným výborom pre obmedzujúce praktiky a dominantné postavenie v námornej preprave".

f) Na koniec článku 7 ods. 7 sa dopĺňa:", alebo zodpovedajúcim ustanovením protokolu 21 k dohode o EHP.".

g) V úvodnom odseku článku 12 sa veta "v súlade s článkom 6 nariadenia (EHS) č. 479/92" nahrádza vetou "buď na základe vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť iného dozorného úradu alebo štátu patriaceho do jeho pôsobnosti alebo fyzických alebo právnických osôb, ktoré oznámia svoj oprávnený záujem"."

Článok 2

Texty nariadenia (ES) č. 823/2000 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa majú uverejniť v časti EHP Úradného vestníka Európskych spoločenstiev, sú autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. júna 2000 za predpokladu, že Spoločnému výboru EHP boli predložené všetky notifikácie podľa článku 103 ods. 1 dohody [4].

Bude sa uplatňovať od 26. apríla 2000.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v časti EHP Úradného vestníka Európskych spoločenstiev a v dodatku EHP k uvedenému vestníku.

V Bruseli 31. mája 2000

Za Spoločný výbor EHP

predseda

F. Barbaso

[1] Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

[2] Ú. v. ES L 100, 20.4.2000, s. 24.

[3] Ú. v. ES L 89, 21.4.1995, s. 7.

[4] Ústavné požiadavky nie sú uvedené.

--------------------------------------------------

Top