EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21994A1223(16)

Všeobecná dohoda o obchode so službami

OJ L 336, 23.12.1994, p. 191–212 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 038 P. 193 - OP_DATPRO
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 038 P. 193 - OP_DATPRO
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 021 P. 280 - 304
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 021 P. 280 - 304
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 021 P. 268 - 292
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 021 P. 280 - 304
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 021 P. 280 - 304
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 021 P. 280 - 304
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 021 P. 280 - 304
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 021 P. 280 - 304
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 021 P. 280 - 304
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 010 P. 203 - 227
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 010 P. 203 - 227
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 074 P. 203 - 227

In force

21994A1223(16)Úradný vestník L 336 , 23/12/1994 S. 0191 - 0212
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 11 Zväzok 38 S. 0193
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 11 Zväzok 38 S. 0193


Vše obecná dohoda o obchode so službami

ČLENOVIA,

UZNÁVAJÚC rastúci význam obchodu so službami pre rast a rozvoj svetového hospodárstva,

ŽELAJÚC SI vytvoriť mnohostranný rámec zásad a pravidiel pre obchod so službami s cieľom rozšíriť tento obchod pod podmienkou dodržania transparentnosti a postupnej liberalizácie a ako prostriedok podpory hospodárskeho rastu všetkých obchodných partnerov a vývoja rozvojových krajín,

ŽELAJÚC SI skoré dosiahnutie postupne vyšších úrovní liberalizácie obchodu so službami prostredníctvom následných kôl mnohostranných rokovaní zameraných na podporu záujmov všetkých účastníkov na vzájomne výhodnom základe a pri zabezpečení celkovej vyváženosti práv a záväzkov pri súčasnom náležitom rešpektovaní zámerov štátnej politiky,

UZNÁVAJÚC právo členov riadiť a zavádzaš nové úpravy poskytovania služieb na svojom území na účel splnenia cieľov štátnej politiky a špecifickú potrebu rozvojových krajín vykonávať toto právo vzhľadom na nesúmernosti, ktoré existujú na stupni rozvoja právnej úpravy služieb v rôznych krajinách,

ŽELAJÚC SI uľahčiť zvýšenú účasť rozvojových krajín na obchode so službami vrátane rozšírenia vývozu ich služieb, okrem iného posilnením ich schopnosti poskytovať služby a ich účinnosť a konkurencieschopnosť,

ZVLÁŠŤ ZOHĽADŇUJÚC vážne problémy najmenej rozvinutých krajín so zreteľom na ich špecifickú hospodársku situáciu a na ich potreby v oblasti rozvoja, obchodu a financií,

DOHODLI SA TAKTO:

ČASŤ I

PÔSOBNOSŤ A DEFINÍCIE

Článok I

Pôsobnosť a definície

1. Táto dohoda sa vzťahuje na opatrenia členov pôsobiacich v obchode so službami.

2. Na účely tejto dohody sa obchodom so službami rozumie poskytovanie služby

a) z územia jedného člena na územie ktoréhokoľvek iného člena,

b) na území jedného člena pre spotrebiteľa služby ktoréhokoľvek iného člena,

c) dodávateľom služby jedného člena prostredníctvom obchodnej prítomnosti na území ktoréhokoľvek iného člena,

d) dodávateľom služby jedného člena prostredníctvom prítomnosti fyzických osôb člena na území ktoréhokoľvek iného člena.

3. Na účely tejto dohody pojem

a) "opatrenia členov" znamená opatrenia prijaté

i) vládami a ústrednými, regionálnymi alebo miestnymi úradmi,

ii) mimovládnymi orgánmi pri výkone právomocí delegovaných vládami alebo ústrednými, regionálnymi alebo miestnymi úradmi.

Pri plnení záväzkov podľa tejto dohody musí každý člen v rámci svojich právomocí prijať také primerané opatrenia, aby zabezpečil ich dodržiavanie vládami, regionálnymi a miestnymi úradmi, ako aj mimovládnymi inštitúciami na svojom území,

b) "služby" zahŕňa ľubovoľnú službu v ktoromkoľvek sektore okrem služieb poskytovaných pri výkone vládnej moci,

c) "služba poskytovaná pri výkone vládnej moci" znamená ľubovoľnú službu, ktorá nie je poskytovaná ani na komerčnom základe ani v rámci konkurencie jedného dodávateľa alebo viacerých dodávateľov služieb.

ČASŤ II

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI A PRAVIDLÁ

Článok II

Zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod

1. Vzhľadom na opatrenia zahrnuté v tejto dohode poskytne každý člen okamžite a bezpodmienečne službám a dodávateľom služieb ľubovoľného druhého člena zaobchádzanie nie menej priaznivé, než aké poskytuje obdobným službám a dodávateľom služieb ktorejkoľvek inej krajiny.

2. Člen môže udržiavať opatrenie nezlučiteľné s odsekom 1 za predpokladu, že takéto opatrenie spĺňa podmienky a je uvedené v prílohe týkajúcej sa článku II Výnimky.

3. Ustanovenia tejto dohody sa nesmú interpretovať tak, aby bránili ktorémukoľvek členovi udeliť alebo poskytnúť výhody susediacim krajinám na uľahčenie výmeny služieb obmedzených na priľahlé pohraničné zóny, pričom sa tieto služby produkujú aj spotrebúvajú na miestnej úrovni.

Článok III

Transparentnosť

1. Každý člen bezodkladne zverejní všetky všeobecne záväzné opatrenia, ktoré sa týkajú tejto dohody alebo ktoré sú zamerané na jej pôsobenie s výnimkou mimoriadnych situácií, ak sa tak urobí najneskôr v čase nadobudnutia ich platnosti. Zverejnené budú aj medzinárodné dohody, ktorých člen je signatárom, týkajúce sa obchodu so službami alebo ovplyvňujúce tento obchod.

2. V prípadoch, keď zverejnenie podľa odseku 1 nie je možné, takéto informácie budú sprístupnené iným spôsobom.

3. Každý člen musí bezodkladne aspoň jedenkrát ročne informovať Radu pre obchod so službami o zavedení akýchkoľvek nových právnych predpisov, nariadení alebo správnych opatrení, alebo o akýchkoľvek zmenách v existujúcich právnych predpisoch, nariadeniach alebo správnych opatreniach, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú obchod so službami, u ktorých prijal člen špecifické záväzky obsiahnuté v tejto dohode.

4. Každý člen bezodkladne odpovie na všetky požiadavky ktoréhokoľvek iného člena týkajúce sa špecifických informácií, ktorýchkoľvek všeobecne záväzných opatrení alebo o medzinárodných dohôd v zmysle odseku 1. Každý člen zriadi jednu informačnú kanceláriu alebo viac informačných kancelárií, ktoré budú na požiadanie poskytovať špecifické informácie iným členom o všetkých týchto otázkach, ako aj o tých, ktoré podliehajú oznamovacím povinnostiam podľa odseku 3. Tieto informačné kancelárie budú zriadené do dvoch rokov od nadobudnutia platnosti Dohody o Svetovej obchodnej organizácii (ďalej len "Dohoda WTO"). Pre jednotlivé rozvojové členské krajiny môžu byť dohodnuté vhodné pružné podmienky, ak ide o lehoty, v ktorých sa majú takéto informačné kancelárie vytvoriť. Informačné kancelárie nemusia byť depozitármi právnych predpisov.

5. Ktorýkoľvek člen môže oznámiť Rade pre obchod so službami opatrenie prijaté ktorýmkoľvek iným členom, ktoré sa podľa jeho úvahy dotýka uplatňovania tejto dohody.

Článok III bis

Zverejnenie dôverných informácií

Táto dohoda nevyžaduje od žiadneho člena, aby poskytol dôverné informácie, ktorých zverejnenie by bránilo uplatneniu zákonov alebo by bolo inak v rozpore s verejným záujmom, alebo by nepriaznivo ovplyvnilo oprávnené obchodné záujmy jednotlivých verejných alebo súkromných podnikov.

Článok IV

Zvýšenie účasti rozvojových krajín

1. Zvýšenú účasť rozvojových členských krajín na svetovom obchode uľahčia iní členovia prostredníctvom dohodnutých špecifických záväzkov podľa častí III a IV tejto dohody, ktoré sa vzťahujú na

a) posilnenie ich schopnosti poskytovať domáce služby, ako aj ich účinnosti a konkurencieschopnosti, okrem iného prístupom k technológiám na komerčnom základe,

b) zlepšenie ich prístupu k distribučným kanálom a informačným sieťam a

c) liberalizáciu prístupu na trh v sektoroch a spôsoboch dodania, ktoré sú ich vývozným záujmom.

2. Vyspelé členské krajiny a v medziach možností aj iní členovia vytvoria kontaktné kancelárie do dvoch rokov od nadobudnutia platnosti Dohody WTO na uľahčenie prístupu dodávateľov služieb z rozvojových členských krajín k informáciám vzťahujúcim sa na ich príslušné trhy, ktoré sa týkajú

a) obchodných a technických aspektov dodávky služieb,

b) registrácie, uznania a získania profesionálnej kvalifikácie,

c) dostupnosti technológií služieb.

3. Najmenej rozvinutým členským krajinám sa poskytne osobitné uprednostnenie pri realizácii odsekov 1 a 2. Predovšetkým sa zohľadnia vážne problémy najmenej rozvinutých krajín, ktoré majú pri prijímaní dohodnutých špecifických záväzkov s prihliadnutím na ich mimoriadnu hospodársku situáciu, ako aj na ich rozvojové, obchodné a finančné potreby.

Článok V

Hospodárska integrácia

1. Táto dohoda nebude brániť ktorémukoľvek z jej členov, aby bol stranou dohody alebo uzavrel dohodu, ktorá liberalizuje obchod so službami medzi dvoma alebo viacerými stranami takejto dohody za predpokladu, že takáto dohoda

a) obsahuje podstatné sektorové [1] krytie a

b) zabezpečuje neuplatňovanie alebo odstránenie v podstate každej diskriminácie podľa článku XVII medzi dvoma alebo viacerými členmi v sektoroch, ktoré sú zahrnuté v písmene a), a to

i) odstránením existujúcich diskriminačných opatrení, a/alebo

ii) zákazom prijatia nových alebo väčšími diskriminujúcich opatrení,

a to buď pri nadobudnutí platnosti takejto dohody, alebo na základe primeraného časového rozvrhu okrem opatrení, ktoré sú povolené podľa článkov XI, XII, XIV a XIV bis.

2. Pri hodnotení, či sa splnili podmienky podľa odseku 1b), možno zvážiť vzťah dohody k širšiemu procesu hospodárskej integrácie alebo liberalizácie obchodu medzi zúčastnenými krajinami.

3. a) V prípadoch, keď sú rozvojové krajiny stranami dohody podľa odseku 1, bude sa postupovať, ak ide o podmienky stanovené v odseku 1, najmä v písmene b), pružne v súlade s úrovňou rozvoja zúčastnených krajín, a to celkovo, ako aj v jednotlivých sektoroch a podsektoroch.

b) Nehľadiac na ustanovenia odseku 6, možno v prípade dohody typu uvedeného v odseku 1, ktorá zahrňuje iba rozvojové krajiny, poskytnúť výhodnejšie zaobchádzanie právnickým osobám, ktoré sú kontrolované fyzickými osobami strán takejto dohody alebo sú v ich vlastníctve.

4. Akákoľvek dohoda v zmysle odseku 1 sa musí určiť tak, aby uľahčovala obchod medzi zmluvnými stranami a aby vo vzťahu ku ktorémukoľvek členovi, ktorý stojí mimo takejto dohody, nezvyšovala celkovú úroveň prekážok obchodu so službami v príslušných sektoroch alebo podsektoroch v porovnaní s úrovňou uplatňovanou pred uzavretím takej dohody.

5. Ak pri uzavretí, rozšírení alebo pri významnej úprave akejkoľvek dohody podľa odseku 1 je člen rozhodnutý zrušiť alebo upraviť špecifický záväzok spôsobom nezlučiteľným s podmienkami a so záväzkami stanovenými v jeho listine, oznámi takúto úpravu alebo zrušenie najmenej 90 dní vopred a uplatnia sa postupy uvedené v článku XXI ods. 2, 3 a 4.

6. Dodávateľ služieb ktoréhokoľvek člena, ktorý je právnickou osobou ustanovenou podľa právnych predpisov strany dohody uvedenej v odseku 1, bude mať právo na zaobchádzanie poskytované podľa takej dohody za predpokladu, že sa podieľa na podstatných obchodných operáciách na území strán takej dohody.

7. a) Členovia, ktorí sú stranami dohody uvedenej v odseku 1, okamžite oznámia takúto dohodu a akékoľvek rozšírenie alebo akúkoľvek významnú úpravu Rade pre obchod so službami. Taktiež poskytnú rade také informácie, ktoré od nich môže požadovať. Rada môže vytvoriť pracovnú skupinu, aby preskúmala takúto dohodu alebo rozšírenie, alebo úpravu takejto dohody a podala správu rade o jej zlučiteľnosti s týmto článkom.

b) Členovia, ktorí sú stranami dohody uvedenej v odseku 1, ktorá sa realizuje na základe časového harmonogramu, budú pravidelne informovať Radu pre obchod so službami o jej realizácii. Rada môže vytvoriť pracovnú skupinu na preskúmanie takýchto správ, ak to považuje za nevyhnutné.

c) Na základe správ pracovných skupín uvedených v písmenách a) a b) môže Rada vydať odporúčania stranám, ak to považuje za vhodné.

8. Člen, ktorý je stranou dohody uvedenej v odseku 1, nemôže požadovať náhradu za obchodné výhody, ktoré môžu plynúť z takejto dohody ktorémukoľvek inému členovi.

Článok V bis

Dohody o integrácii trhov pracovných síl

Táto dohoda nebude brániť žiadnemu z jej členov, aby bol stranou dohody vytvárajúcej plnú integráciu [2] trhov pracovných síl medzi dvoma alebo viacerými stranami takejto dohody za predpokladu, že takáto dohoda

a) oslobodí občanov krajín, ktoré sú stranami dohody, od požiadaviek týkajúcich sa pobytových a pracovných povolení,

b) bude oznámená Rade pre obchod so službami.

Článok VI

Domáca regulácia

1. Každý člen v sektoroch, v ktorých boli prijaté špecifické záväzky, zabezpečí, aby sa všetky opatrenia všeobecnej pôsobnosti týkajúce sa obchodu so službami vykonávali rozumným, objektívnym a nestranným spôsobom.

2. a) Každý člen bude udržovať alebo ustanoví, akonáhle to bude možné, súdy a súdne, rozhodcovské alebo správne konania, ktoré umožnia na žiadosť príslušného dodávateľa služieb vykonať okamžité preskúmanie, a tam, kde je to opodstatnené, prijať vhodné opravné prostriedky na nápravu správnych rozhodnutí postihujúcich obchod so službami. V prípadoch, keď tieto konania nie sú nezávislé od orgánu povereného príslušným správnym rozhodnutím, musí člen zabezpečiť, aby toto konanie skutočne poskytlo možnosť objektívneho a nestranného posúdenia.

b) Ustanovenia písmena a) sa nebudú interpretovať tak, že vyžadujú od člena vytvorenie takých súdov alebo súdnych konaní, ktoré by boli v rozpore s jeho ústavou alebo s jeho právnym systémom.

3. V prípadoch, keď sa vyžaduje povolenie na poskytnutie služby, na ktorú bol prijatý špecifický záväzok, budú príslušné úrady člena v primeranom časovom období po predložení kompletnej žiadosti posudzovanej podľa domáceho právneho poriadku informovať žiadateľa o rozhodnutí v súvislosti so žiadosťou. Na požiadanie žiadateľa poskytnú príslušné úrady člena bez zbytočného odkladu informácie týkajúce sa stavu žiadosti.

4. S cieľom zabezpečiť, aby opatrenia Vzťahujúce sa na kvalifikačné požiadavky a konanie, technické normy a licenčné požiadavky nevytvárali zbytočné prekážky v obchode so službami, stanoví Rada pre obchod so službami prostredníctvom príslušných orgánov, ktoré môže založiť, akékoľvek potrebné pravidlá. Tieto pravidlá majú za cieľ zabezpečiť, aby takéto požiadavky okrem iného

a) vychádzali z objektívnych a transparentných kritérií, ako je oprávnenosť a schopnosť poskytovať služby,

b) neboli náročnejšie, ako je nevyhnutné na zabezpečenie kvality služby,

c) neboli v prípade licenčného konania samy osebe obmedzeniami pri poskytovaní služby.

5. a) V sektoroch, v ktorých člen prijal špecifické záväzky až po nadobudnutí platnosti pravidiel stanovených v týchto sektoroch podľa odseku 4, nesmie člen uplatniť licenčné a kvalifikačné požiadavky a technické normy, ktoré rušia alebo poškodzujú takéto špecifické záväzky spôsobom, ktorý

i) odporuje kritériám uvedeným v odseku 4 a), b) alebo c),

ii) by nemohol byť odôvodnene očakávaný od člena v čase, keď boli záväzky v týchto sektoroch prijaté.

b) Pri posudzovaní, či je člen v súlade so záväzkom podľa odseku 5a), treba vziať do úvahy medzinárodné normy príslušných medzinárodných organizácií [3] uplatňované týmto členom.

6. V sektoroch, v ktorých sú prijaté špecifické záväzky týkajúce sa profesionálnych služieb, každý člen zabezpečí primerané postupy na overenie oprávnenosti a schopnosti odborníkov ktoréhokoľvek iného člena.

Článok VII

Uznávanie

1. Na účely úplného alebo čiastočného splnenia noriem alebo kritérií na udelenie povolení, licencií alebo osvedčení dodávateľom služieb a v zmysle požiadaviek uvedených v odseku 3 môže člen uznať získané vzdelanie alebo skúsenosti, splnenie požiadavky alebo udelenú licenciu alebo osvedčenia v určitej krajine. Takéto uznanie, ktoré možno dosiahnuť prostredníctvom harmonizácie alebo aj inak, sa môže opierať o dohodu alebo o dohovor s danou krajinou, alebo môže byť udelené nezávisle.

2. Člen, ktorý je stranou dohody alebo dohovoru typu uvedeného v odseku 1, ktorý už existuje alebo ešte len vznikne, poskytne primeranú príležitosť iným zainteresovaným členom rokovať o ich prístupe k takýmto dohodám alebo dohovorom, alebo rokovať s nimi o porovnateľných dohodách a dohovoroch v prípade, keď člen poskytne uznávanie nezávisle, poskytne inému členovi primeranú príležitosť preukázať, že získané vzdelanie, skúsenosti, licencie alebo osvedčenia by mali byť uznané alebo požiadavky splnené na území tohto iného člena.

3. Člen neposkytne uznávanie spôsobom, ktorý by vytvoril prostriedok diskriminácie medzi krajinami pri uplatňovaní jeho noriem alebo kritérií pri udeľovaní povolení, licencií alebo osvedčení dodávateľom služieb alebo skryté obmedzenie obchodu so službami.

4. Každý člen

a) do 12 mesiacov od nadobudnutia platnosti Dohody WTO bude informovať Radu pre obchod so službami o existujúcich opatreniach týkajúcich sa uznávania a uvedie, či sa takéto opatrenia opierajú o dohody alebo o dohovory typu uvedeného v odseku 1,

b) neodkladne bude informovať Radu pre obchod so službami podľa možnosti s čo najväčším predstihom o začatí rokovaní o dohodách alebo o dohovoroch typu uvedeného v odseku 1, aby sa poskytla primeraná príležitosť ktorémukoľvek členovi prejaviť svoj záujem o účasť na rokovaniach skôr, ako vstúpia do konečnej fázy,

c) neodkladne bude informovať Radu pre obchod so službami v prípade, že prijme nové opatrenia na uznávanie alebo významne pozmení existujúce opatrenia a oznámi, či opatrenia vyplývajú z dohôd alebo z dohovorov typu uvedeného v odseku 1.

5. Kedykoľvek je to vhodné, uznávanie by malo byť založené na mnohostranne dohodnutých kritériách. Vo vhodných prípadoch budú členovia spolupracovať s príslušnými vládnymi a mimovládnymi organizáciami na vytváraní a prijímaní spoločných medzinárodných noriem a kritérií na uznávanie a spoločných medzinárodných noriem na výkon príslušných činností a profesií v oblasti služieb.

Článok VIII

Monopoly a výhradní dodávatelia služieb

1. Každý člen zabezpečí, aby žiadny monopolný dodávateľ služby na jeho území nekonal pri dodávke monopolnej služby na príslušnom trhu spôsobom, ktorý sa nezlučuje so záväzkami tohto člena podľa článku II a so špecifickými záväzkami.

2. V prípadoch, keď monopolný dodávateľ člena konkuruje priamo alebo prostredníctvom pridruženej spoločnosti v dodávke služby mimo rozsahu svojich monopolných práv a dodávka podlieha špecifickým záväzkom tohto člena, člen zabezpečí, aby tento dodávateľ nezneužil svoje monopolné postavenie na jeho území na konanie nezlučiteľné s takýmito záväzkami.

3. Rada pre obchod so službami môže na požiadanie člena, ktorý má dôvod veriť, že monopolný dodávateľ služby akéhokoľvek iného člena koná spôsobom nezlučiteľným s odsekom 1 alebo 2, požiadať člena, ktorý zriaďuje, podporuje alebo poveruje takého dodávateľa, aby poskytol špecifické informácie týkajúce sa príslušných operácií.

4. Ak po nadobudnutí platnosti Dohody WTO udelí člen monopolné práva týkajúce sa dodávky služby, ktorá je obsiahnutá v jeho špecifických záväzkoch, tento člen zašle príslušné oznámenie Rade pre obchod so službami najneskôr tri mesiace pred zamýšľaným udelením monopolných práv, pričom sa použijú ustanovenia článku XXI ods. 2, 3 a 4.

5. Ustanovenia tohto článku sa budú rovnako uplatňovať aj v prípadoch výhradných dodávateľov služieb, keď člen právne alebo fakticky a) poverí alebo zriadi malý počet dodávateľov služieb a b) podstatným spôsobom bráni súťaži medzi týmito dodávateľmi na svojom území.

Článok IX

Obchodné praktiky

1. Členovia uznávajú, že určité obchodné praktiky dodávateľov služieb okrem tých, ktoré obsahuje Článok VIII, môžu obmedzovať súťaž, a tým aj obchod so službami.

2. Každý člen na žiadosť ktoréhokoľvek iného člena začne konzultácie s cieľom odstrániť praktiky uvedené v odseku 1. Oslovený člen v plnej miere a s pochopením posúdi takúto žiadosť a bude spolupracovať tak, že poskytne verejne prístupné nedôverné informácie podstatné v danej veci. Oslovený člen taktiež poskytne ďalšie dostupné informácie žiadajúcemu členovi za predpokladu, že to umožňuje jeho domáci právny poriadok a že sa uzavrie uspokojivá dohoda o ochrane dôverného charakteru informácií so žiadajúcim členom.

Článok X

Núdzové ochranné opatrenia

1. Uskutočnia sa mnohostranné rokovania o otázke núdzových ochranných opatrení založených na zásade nediskriminácie. Výsledky týchto rokovaní nadobudnú účinnosť najneskôr tri roky po tom, ako Dohoda WTO nadobudne platnosť.

2. V období pred nadobudnutím platnosti výsledkov rokovaní podľa odseku 1 môže ktorýkoľvek člen, nehľadiac na ustanovenia článku XXI ods. 1, oznámiť Rade pre obchod so službami svoj zámer upraviť alebo odvolať špecifický záväzok po uplynutí jedného roku po tom, čo záväzok nadobudne platnosť, s podmienkou, že tento člen preukáže Rade príčinu, pre ktorú sa úprava alebo odvolanie nemôže uskutočniť po uplynutí trojročného obdobia, ktoré umožňuje Článok XXI ods. 1

3. Ustanovenia odseku 2 sa prestanú uplatňovať tri roky po nadobudnutí platnosti Dohody WTO.

Článok XI

Platby a prevody

1. Člen nebude uplatňovať obmedzenia medzinárodných prevodov a platieb na bežné transakcie vzťahujúce sa na jeho špecifické záväzky s výnimkou okolností uvedených v článku XII.

2. Žiadne ustanovenia tejto dohody sa nedotknú práv a záväzkov členov Medzinárodného menového fondu podľa článkov Dohody o fonde zahŕňajúcich použitie výmenných operácií, ktoré sú v súlade s článkami dohody za predpokladu, že člen neuvalí obmedzenia na akékoľvek kapitálové prevody spôsobom nezlučiteľným s jeho špecifickými záväzkami, pokiaľ ide o tieto operácie, okrem obmedzení, ktoré sú uvedené v článku XII, alebo na požiadanie fondu.

Článok XII

Obmedzenia na ochranu platobnej bilancie

1. V prípade vážnych problémov alebo ich hrozby v oblasti platobnej bilancie a vonkajšej finančnej situácie môže člen prijať alebo udržiavať obmedzenia obchodu so službami, na ktoré prijal špecifické záväzky, vrátane platieb alebo prevodov pre transakcie Vzťahujúce sa na takéto záväzky. Uznáva sa, že mimoriadne tlaky na platobnú bilanciu člena, ktorý sa nachádza v procese hospodárskeho rozvoja alebo hospodárskeho prechodu, môžu vyžadovať použitie obmedzení, aby sa okrem iného zabezpečilo udržanie úrovne finančných rezerv dostačujúcich na realizáciu jeho programu hospodárskeho rozvoja alebo hospodárskeho prechodu.

2. Obmedzenia uvedené v odseku 1

a) nebudú diskriminačné medzi členmi,

b) budú v súlade s článkami Dohody o Medzinárodnom menovom fonde,

c) predídu nepotrebnému poškodeniu obchodných, hospodárskych a finančných záujmov ostatných členov,

d) neprekročia mieru nevyhnutnú na vyriešenie okolností uvedených v odseku 1,

e) budú dočasné a postupne sa odstránia ihneď po zlepšení situácie uvedenej v odseku 1.

3. Pri určovaní účinku týchto obmedzení môžu členovia dať prednosť dodávke služieb, ktorá je nevyhnutnejšia pre ich hospodárske a rozvojové programy. Takéto obmedzenia sa však nemôžu prijať alebo ponechať na účely ochrany príslušného sektora služieb.

4. Akékoľvek obmedzenia, ktoré sa prijali alebo ponechali na základe odseku 1, alebo akékoľvek zmeny sa okamžite oznámia Generálnej rade.

5. a) Členovia uplatňujúci ustanovenia tohto článku budú okamžite konzultovať s Výborom pre obmedzenia v platobnej bilancii o obmedzeniach prijatých podľa tohto článku,

b) Ministerská konferencia stanoví postupy [4] na pravidelné konzultácie, aby sa príslušnému členovi umožnilo predkladať také odporúčania, ktoré pokladá za vhodné,

c) takéto konzultácie zhodnotia situáciu príslušného člena v oblasti platobnej bilancie, ako aj obmedzenia prijaté alebo ponechané podľa tohto článku, berúc do úvahy okrem iného také činitele, ako sú

i) povaha a rozsah problémov v oblasti platobnej bilancie a vonkajšia finančná situácia,

ii) vonkajšie hospodárske a obchodné prostredie konzultujúceho člena,

iii) alternatívne opatrenia na nápravu, ktoré sa môžu použiť,

d) konzultácie sa musia zamerať na zladenie akýchkoľvek obmedzení s odsekom 2, osobitne na postupné odstraňovanie obmedzení podľa odseku 2e),

e) pri takýchto konzultáciách budú akceptované všetky štatistické a iné údaje predložené Medzinárodným menovým fondom vzťahujúce sa na devízy, peňažné rezervy a platobnú bilanciu, pričom závery sa budú opierať o zhodnotenie platobnej bilancie a vonkajšej finančnej situácie konzultujúceho člena uskutočnené fondom.

6. Ak si člen, ktorý nie je členom Medzinárodného menového fondu, želá uplatniť ustanovenia tohto článku, Ministerská konferencia stanoví po preskúmaní ďalšie nevyhnutné postupy.

Článok XIII

Vládne obstarávanie

1. Články II, XVI a XVII sa ne Vzťahujú na právne predpisy, ktorými sa riadi obstarávanie služieb vládnymi orgánmi nakupovaných na vládne účely, ani na ďalšie obchodné predaje alebo na ich použitie pri dodávkach služieb na obchodný predaj.

2. Do dvoch rokov od nadobudnutia platnosti Dohody WTO sa v rámci tejto dohody uskutočnia mnohostranné rokovania o vládnom obstarávaní v službách.

Článok XIV

Všeobecné výnimky

Pod podmienkou, že takéto opatrenia sa neuplatňujú spôsobom, ktorý by vytváral nástroje akejkoľvek neoprávnenej diskriminácie medzi krajinami, kde prevládajú podobné podmienky alebo skryté obmedzenia v obchode so službami, žiadne ustanovenie v tejto dohode sa nebude vykladať tak, aby zabránilo ktorémukoľvek členovi prijať alebo uplatniť opatrenia

a) nevyhnutné na ochranu verejnej morálky a udržanie verejného poriadku [5],

b) nevyhnutné na ochranu života alebo zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín,

c) nevyhnutné na zabezpečenie súladu s právnymi predpismi, ktoré nie sú nezlučiteľné s ustanoveniami tejto dohody vrátane ustanovení Vzťahujúcich sa na

i) zabránenie falošným a podvodným praktikám alebo na riešenie dôsledkov neplnenia záväzkov z dohôd o službách,

ii) ochranu súkromia jednotlivých osôb vo Vzťahu k spracovaniu a rozširovaniu osobných údajov a na ochranu dôverných záznamov a účtov jednotlivých osôb,

iii) bezpečnosť,

[6] daňové zaťaženie alebo vyberanie priamych daní vo Vzťahu k službám alebo k dodávateľom služieb iných členov,

e) nezlučiteľné s článkom II za predpokladu, že rozdielnosť v zaobchádzaní vyplýva z dohody o zamedzení dvojitého zdanenia na základe inej medzinárodnej dohody, ktorou je člen viazaný.

Článok XIV bis

Bezpečnostné výnimky

1. Žiadne ustanovenie tejto dohody sa nebude interpretovať tak, aby

a) vyžadovalo od ktoréhokoľvek člena podávaš informáciu, ktorej zverejnenie považuje za rozpor s jeho základnými bezpečnostnými záujmami, alebo

b) bránilo ktorémukoľvek členovi podniknúť opatrenie, ktoré považuje za nevyhnutné na ochranu svojich základných bezpečnostných záujmov

i) vzťahujúcich sa na dodávku priamych alebo nepriamych služieb na účely zásobovania vojenských síl,

ii) vzťahujúcich sa na štiepne a termonukleárne materiály alebo materiály, ktoré slúžia na ich výrobu,

iii) prijatých v čase vojny alebo prijatých počas inej mimoriadnej situácie v medzinárodných vzťahoch, alebo

c) bránilo ktorémukoľvek členovi prijať opatrenie pri plnení jeho záväzkov podľa Charty Organizácie Spojených národov o udržovaní medzinárodného mieru a bezpečnosti.

2. Rada pre obchod so službami bude v najväčšom možnom rozsahu informovaná o opatreniach prijatých podľa odseku 1b) a c) a o skončení ich platnosti.

Článok XV

Subvencie

1. Členovia uznávajú, že za určitých okolností subvencie môžu mať rušivé účinky na obchod so službami. Členovia začnú rokovania s cieľom vypracovať potrebné mnohostranné pravidlá, aby sa predišlo takýmto rušivým účinkom na obchod. [7] Rokovania budú zamerané na vhodné vyrovnávacie postupy. Takéto rokovania zohľadnia úlohu subvencií vo vzťahu k programom rozvoja rozvojových krajín a vezmú do úvahy potreby členov, najmä rozvojových členských krajín, na uplatnenie pružnosti v tejto oblasti. Na účely týchto rokovaní si členovia vymenia informácie o všetkých subvenciách týkajúcich sa obchodu so službami, ktoré poskytujú svojim domácim dodávateľom služieb.

2. Ktorýkoľvek člen, ak sa domnieva, že sa ho nepriaznivo dotýkajú subvencie iného člena, môže o týchto záležitostiach požadovať konzultácie s týmto členom. Takéto požiadavky budú posúdené s porozumením.

ČASŤ III

ŠPECIFICKÉ ZÁVÄZKY

Článok XVI

Prístup na trh

1. Ak ide o prístup na trh prostredníctvom spôsobov dodávok uvedených v článku I, každý člen poskytne službám a dodávateľom služieb ktoréhokoľvek iného člena zaobchádzanie, ktoré nie je menej výhodné ako zaobchádzanie poskytované v zmysle záväzkov obmedzení a podmienok dohodnutých a špecifikovaných v jeho listine [8].

2. V sektoroch, v ktorých sú prijaté záväzky týkajúce sa prístupu na trh, sú opatrenia, ktoré člen nebude udržiavať alebo ich prijímať buď v rámci regionálneho rozdelenia, alebo na celom svojom území, a ak nie je v jeho listine stanovené inak, sú vymedzené ako

a) obmedzenia týkajúce sa počtu dodávateľov služieb, či už formou číselných kvót, monopolov, výhradných dodávateľov služieb alebo požiadavkami na testy ekonomickej potrebnosti,

b) obmedzenia celkovej hodnoty transakcií v službách alebo aktív vyjadrených číselnými kvótami alebo požiadavkou na testy ekonomickej potrebnosti,

c) obmedzenia celkového počtu operácií v službách alebo celkového množstva produkcie a výkonov v oblasti služieb vyjadrených číselnými jednotkami vo forme kvót alebo požiadaviek na testy ekonomickej potrebnosti [9],

d) obmedzenia celkového počtu fyzických osôb, ktoré môžu byť zamestnané v príslušnom sektore služieb alebo ktoré môže dodávateľ služieb zamestnávať, potrebné, resp. priamo sa vzťahujúce na dodávku špecifickej služby vyjadrenej číselnými kvótami alebo požiadavkou na testy ekonomickej potrebnosti,

e) opatrenia, ktoré obmedzujú alebo vyžadujú špecifické typy právneho subjektu alebo spoločného podnikania, ktorých prostredníctvom môže dodávateľ služieb dodávať službu, a

f) obmedzenia účasti zahraničného kapitálu vo forme maximálneho obmedzenia držby akcií zahraničnými akcionármi alebo celkovej hodnoty jednotlivých alebo úhrnných zahraničných investícií v percentách.

Článok XVII

Národné zaobchádzanie

1. Každý člen poskytne službám a dodávateľom služieb ktoréhokoľvek iného člena vo vzťahu ku všetkým opatreniam týkajúcim sa dodávky služieb zaobchádzanie, ktoré nie je menej výhodné ako to, ktoré poskytuje svojim obdobným službám a dodávateľom služieb [10] v sektoroch zapísaných v jeho listine špecifických záväzkov a pri dodržaní akýchkoľvek v nej stanovených podmienok a obmedzení.

2. Člen môže splniť požiadavku odseku 1 tak, že poskytne službám a dodávateľom služieb ktoréhokoľvek člena buď formálne rovnaké zaobchádzanie, alebo formálne odlišné zaobchádzanie, než poskytuje svojim obdobným službám a dodávateľom služieb.

3. Formálne rovnaké alebo formálne odlišné zaobchádzanie sa bude považovať za menej výhodné, ak člen zmení podmienky súťaže v prospech služieb alebo dodávateľov služieb v porovnaní s obdobnými službami alebo dodávateľmi služieb ktoréhokoľvek iného člena.

Článok XVIII

Dodatočné záväzky

Členovia môžu rokovať o záväzkoch z pohľadu opatrení majúcich vplyv na obchod so službami, ktoré nepodliehajú zápisu do listiny podľa článku XVI alebo XVII, vrátane opatrení, ktoré sa týkajú kvalifikácie, noriem alebo licenčných záležitostí. Takéto záväzky sa zapíšu do Listiny člena.

ČASŤ IV

POSTUPNÁ LIBERALIZÁCIA

Článok XIX

Rokovania o špecifických záväzkoch

1. V súlade s cieľmi tejto dohody členovia začnú ďalšie kolá rokovaní najneskôr päť rokov od nadobudnutia platnosti Dohody WTO a potom pravidelne s cieľom dosiahnuť postupne vyššiu úroveň liberalizácie. Tieto rokovania budú smerovať k zníženiu alebo k odstráneniu nepriaznivých účinkov opatrení na obchod so službami ako prostriedku na zaistenie účinného prístupu na trh. Tento proces sa uskutoční s cieľom podporiť záujmy všetkých účastníkov na vzájomne výhodnom základe a na zabezpečenie celkovej rovnováhy práv a záväzkov.

2. Proces liberalizácie sa uskutoční s náležitým rešpektovaním cieľov národnej politiky a úrovne rozvoja jednotlivých členov, a to tak komplexne, ako aj v jednotlivých sektoroch. Pre jednotlivé rozvojové členské krajiny sa uplatní primeraná pružnosť, a to prostredníctvom otvárania na ich strane menšieho počtu sektorov, liberalizovania menšieho počtu typov transakcií, progresívneho rozširovania prístupu na trh v súlade s ich situáciou v oblasti rozvoja, a tým, že poskytnú prístup na ich trhy zahraničným dodávateľom služieb prostredníctvom väzby na takéto podmienky prístupu, ktoré sú zamerané na dosiahnutie cieľov uvedených v článku IV.

3. Pre každé kolo rokovaní sa stanovia smernice a postupy. Na účely vydania takýchto smerníc Rada pre obchod so službami zhodnotí obchod so službami na základe celkových podmienok a sektorov so zreteľom na ciele tejto dohody vrátane tých, ktoré sú špecifikované v článku IV ods. 1 Smernice ustanovia spôsoby prístupu k liberalizácii prijaté autonómne členmi po predchádzajúcich rokovaniach, ako aj spôsoby osobitného zaobchádzania vo vzťahu k najmenej rozvinutým členským krajinám podľa ustanovení článku IV ods. 3

4. Proces postupnej liberalizácie v každom takomto kole bude sprevádzaný dvojstrannými, viacstrannými alebo mnohostrannými rokovaniami zameranými na zvýšenie všeobecnej úrovne špecifických záväzkov prijatých členmi v zmysle tejto dohody.

Článok XX

Listiny špecifických záväzkov

1. Každý člen uvedie v listine špecifické záväzky, ktoré prijíma na základe časti III tejto dohody. S prihliadnutím na sektory, kde sú prijaté takéto záväzky, každá listina stanoví

a) záväzky, obmedzenia a podmienky prístupu na trh,

b) podmienky a obmedzenia pri národnom zaobchádzaní,

c) záväzky vzťahujúce sa na dodatočné záväzky,

d) podľa vhodnosti časový rámec na vykonanie týchto záväzkov a

e) dátum nadobudnutia platnosti týchto záväzkov.

2. Opatrenia, ktoré sú v rozpore s článkami XVI a XVII, budú zapísané v stĺpci, ktorý sa vzťahuje na Článok XVI. V tomto prípade sa predpokladá, že zápis stanoví podmienku alebo obmedzenie článku XVII.

3. Listiny špecifických záväzkov budú pripojené k tejto dohode a budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť.

Článok XXI

Modifikácia listín

1. a) Člen môže kedykoľvek po uplynutí troch rokov od nadobudnutia platnosti záväzku upraviť alebo zrušiť akýkoľvek záväzok (ďalej len "upravujúci člen"), ktorý je zahrnutý v jeho listine v súlade s ustanoveniami tohto článku.

b) Upravujúci člen oznámi svoj zámer upraviť alebo zrušiť záväzok v súlade s týmto článkom Rade pre obchod so službami najneskôr tri mesiace pred uvažovaným dátumom zavedenia zmeny alebo zrušenia.

2. a) Na požiadanie ktoréhokoľvek člena, ktorého záujmy v zmysle tejto dohody môžu byť dotknuté (ďalej len "dotknutý člen") navrhovanou úpravou alebo odvolaním oznámeným podľa odseku 1b), začne upravujúci člen rokovania s cieľom dosiahnuť dohodu o akomkoľvek nevyhnutnom kompenzačnom vyrovnaní. V týchto rokovaniach a dohode zúčastnení členovia sa budú usilovať udržať všeobecnú úroveň vzájomne výhodných záväzkov nie menej výhodných pre obchod ako tých, ktoré boli poskytnuté v listinách špecifických záväzkov pred týmito rokovaniami.

b) Kompenzačné vyrovnanie sa uskutoční na základe doložky najvyšších výhod.

3. a) V prípade, že sa nedosiahne dohoda medzi upravujúcim členom a dotknutým členom pred koncom obdobia určeného na rokovania, dotknutý člen sa môže obrátiť so záležitosťou na rozhodcovské konanie. Dotknutý člen, ktorý si želá uplatniť právo týkajúce sa kompenzácie, musí sa zúčastniť na rozhodcovskom konaní.

b) Ak žiadny dotknutý člen nepožaduje rozhodcovské konanie, upravujúci člen môže zaviesť navrhovanú úpravu alebo odvolanie záväzku.

4. a) Upravujúci člen nemôže upraviť ani zrušiť svoj záväzok, kým nepristúpi ku kompenzačným vyrovnaniam v súlade so zisteniami rozhodcovského konania.

b) Ak upravujúci člen uskutoční navrhovanú úpravu alebo zrušenie záväzku a nevyhovie zisteniam rozhodcovského konania, ktorýkoľvek dotknutý člen, ktorý sa zúčastnil na rozhodcovskom konaní, môže upraviť alebo zrušiť v podstate rovnocenné výhody v súlade s takýmito nálezmi. Napriek článku II táto úprava alebo zrušenie sa môže uskutočniť len vo Vzťahu k upravujúcemu členovi.

5. Rada pre obchod so službami stanoví postupy na opravu alebo zmeny v listinách záväzkov. Ktorýkoľvek člen, ktorý upravil alebo zrušil v listine podpísané záväzky podľa tohto článku, upraví svoju listinu podľa týchto postupov.

ČASŤ V

INŠTITUCIONÁLNE USTANOVENIA

Článok XXII

Konzultácia

1. Každý člen bude s porozumením skúmať námietky, ktoré predloží iný člen v akejkoľvek záležitosti, ktorá sa dotýka vykonávania tejto dohody, a poskytne primeranú príležitosť na konzultácie o týchto námietkach. Pri týchto konzultáciách sa použije Dohovor o urovnávaní sporov (DSU).

2. Rada pre obchod so službami alebo Orgán na urovnávanie sporov (DSB) môže na žiadosť člena konzultovať s ktorýmkoľvek členom alebo s členmi o akejkoľvek záležitosti, pre ktorú nebolo možné dosiahnuť uspokojivé riešenie na základe konzultácií podľa odseku 1.

3. Člen sa nemôže odvolať na článok XVII, či už podľa tohto článku alebo podľa článku XXIII, pokiaľ ide o opatrenie iného člena, ktoré podlieha medzinárodnej dohode medzi nimi Vzťahujúcej sa na zamedzenie dvojitého zdanenia. V prípade nezhody medzi členmi v otázke, či opatrenie patrí do pôsobnosti takejto dohody medzi nimi, umožní sa ktorémukoľvek členovi, aby predložil túto záležitosť Rade pre obchod so službami [11]. Rada postúpi túto vec rozhodcovskému konaniu. Rozhodnutie rozhodcov bude pre členov konečné a záväzné.

Článok XXIII

Urovnávanie sporov a výkon rozhodnutí

1. Ak by člen dospel k názoru, že ktorýkoľvek iný člen si neplní povinnosti alebo špecifické záväzky podľa tejto dohody, môže s prihliadnutím na dosiahnutie vzájomne uspokojivého riešenia predložiť záležitosť Orgánu na urovnávanie sporov.

2. Ak Orgán na urovnávanie sporov usúdi, že okolnosti sú dostatočne vážne na to, aby oprávňovali na také opatrenie, môže poveriť člena alebo členov, aby suspendovali uplatňovanie povinností alebo špecifických záväzkov v súlade s článkom 22 DSU voči ktorémukoľvek inému členovi alebo členom.

3. Ak ktorýkoľvek člen usúdi, že akákoľvek výhoda, ktorá by mohla podľa opodstatneného očakávania vzniknúť na základe špecifického záväzku iného člena podľa časti III tejto dohody, je zrušená alebo zmenšená ako výsledok uplatňovania akéhokoľvek opatrenia, ktoré nie je v rozpore s ustanoveniami tejto dohody, môže sa odvolať na DSU. Ak Orgán na urovnávanie sporov určí, že opatrenie zrušilo alebo zmenšilo takúto výhodu, bude postihnutý člen oprávnený na vzájomne uspokojivé vyrovnanie na základe článku XXI ods. 2, ktoré môže zahŕňať úpravu alebo zrušenie opatrenia. V prípade, že medzi zúčastnenými členmi sa nemôže dosiahnuť dohoda, uplatní sa článok 22 DSU.

Článok XXIV

Rada pre obchod so službami

1. Rada pre obchod so službami bude vykonávať také funkcie, ktoré jej môžu byť zverené, aby sa uľahčilo uplatnenie dohody a podpora jej zámerov. Rada môže zriadiť také pomocné orgány, ktoré považuje za vhodné na účinné plnenie svojich funkcií.

2. Účasť v rade, a ak Rada nerozhodne inak, aj v jej pomocných orgánoch bude otvorená zástupcom všetkých členov.

3. Predseda rady bude volený členmi.

Článok XXV

Technická spolupráca

1. Dodávatelia služieb členov, ktorí potrebujú takúto pomoc, budú mať prístup k službám informačných kancelárií uvedených v článku IV ods. 2

2. Technickú pomoc rozvojovým krajinám bude poskytovať na mnohostrannej úrovni sekretariát a bude o nej rozhodovať Rada pre obchod so službami.

Článok XXVI

Vzťahy k iným medzinárodným organizáciám

Generálna Rada urobí vhodné opatrenia pre konzultácie a spoluprácu s Organizáciou Spojených národov a s odbornými organizáciami OSN, ako aj s inými medzivládnymi organizáciami, ktoré sa zaoberajú službami.

ČASŤ VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok XXVII

Zamietnutie výhod

Člen nemusí uznať výhody vyplývajúce z tejto dohody

a) pre dodávku služby, ak zistí, že služba pochádza z územia krajiny, ktorá nie je členom tejto dohody, alebo z územia člena, voči ktorému neuplatňuje popierajúci člen Dohodu WTO, a

b) v prípade dodávky služby v námornej doprave, ak sa zistí, že služba sa dodáva

i) plavidlom registrovaným podľa zákonov krajiny, ktorá nie je členom Dohody WTO alebo voči ktorej popierajúci člen neuplatňuje Dohodu WTO, a

ii) osobou, ktorá prevádzkuje alebo používa plavidlo ako celok alebo čiastočne, ale ktorá pochádza z nečlenskej krajiny alebo z krajiny člena, voči ktorej popierajúci člen neuplatňuje Dohodu WTO,

c) pre dodávateľa služby, ktorý je právnickou osobou, ak zistí, že nie je dodávateľom služby z krajiny iného člena alebo že dodávateľ je z krajiny člena, voči ktorému popierajúci člen neuplatňuje Dohodu WTO.

Článok XXVIII

Definície

Na účely tejto dohody pojem

a) "opatrenie" znamená akékoľvek opatrenie člena, či už formou právneho predpisu, pravidla, smernice, rozhodnutia, správneho opatrenia alebo akoukoľvek inou formou,

b) "dodávka služby" zahŕňa výrobu, distribúciu, marketing, predaj a dodávku služby,

c) "opatrenia členov, ktoré majú vplyv na obchod so službami" zahŕňa opatrenia týkajúce sa

i) nákupu, platenia alebo využitia služby,

ii) prístupu k službám a využívania služieb v spojení s ich dodávkou, pri ktorých to členovia požadujú, aby sa všeobecne poskytli verejnosti,

iii) prítomnosti vrátane obchodnej prítomnosti osôb člena na účely dodávky služby na územie iného člena,

d) "obchodná prítomnosť", znamená akýkoľvek typ obchodnej firmy alebo firmy poskytujúcej tzv. profesionálne služby vrátane formy

i) ustanovenia, získania alebo udržiavania právnickej osoby alebo

ii) vytvorenia alebo udržiavania filiálky alebo zastupiteľského úradu na území člena na účely dodania služby,

e) "sektor" služby znamená

i) s odvolaním sa na špecifický záväzok jeden podsektor alebo viac podsektorov alebo všetky podsektory tejto služby, ako je to vymedzené v Listine člena,

ii) v ostatných prípadoch celý sektor tejto služby vrátane všetkých jeho podsektorov,

f) "služba iného člena" znamená službu, ktorú dodávajú

i) z územia alebo na územie tohto iného člena alebo v prípade námornej dopravy plavidlom registrovaným podľa zákonov tohto iného člena, alebo osobou tohto iného člena, ktorý dodáva službu prostredníctvom prevádzkovania plavidla a/alebo jeho celkového alebo čiastočného použitia, alebo

ii) v prípade dodávky služby prostredníctvom obchodnej prítomnosti alebo prostredníctvom prítomnosti fyzických osôb dodávateľom služby tohto iného člena,

g) "dodávateľ služby" znamená akúkoľvek osobu, ktorá službu dodáva [12],

h) "monopolný dodávateľ služby" znamená akúkoľvek verejnú alebo súkromnú osobu, ktorá na príslušnom trhu na území člena je oprávnená alebo je týmto členom formálne alebo fakticky zriadená ako jediný dodávateľ tejto služby,

i) "spotrebiteľ služby" znamená akúkoľvek osobu, ktorá prijíma alebo využíva službu,

j) "osoba" znamená buď fyzickú osobu, alebo právnickú osobu,

k) "fyzická osoba iného člena" znamená fyzickú osobu, ktorá má bydlisko na území tohto iného člena alebo akéhokoľvek iného člena a ktorá podľa zákonov tohto iného člena

i) je štátnym príslušníkom tohto iného člena, alebo

ii) má právo na trvalý pobyt u tohto iného člena v prípade člena, ktorý

1. nemá štátnych príslušníkov alebo

2. poskytuje podstatne rovnaké zaobchádzanie svojim stálym rezidentom ako svojim štátnym príslušníkom, ak ide o opatrenia týkajúce sa obchodu so službami, ako sa oznámilo pri jeho prijatí Dohody WTO alebo pri jeho prístupe k tejto dohode pod podmienkou, že žiadny člen nie je zaviazaný poskytnúť týmto stálym rezidentom priaznivejšie zaobchádzanie, ako by im poskytoval tento iný člen. Takéto oznámenie bude obsahovať ubezpečenie, že vo Vzťahu k týmto stálym rezidentom v súlade s jeho právnym poriadkom prevezme rovnakú zodpovednosť, akú má tento iný člen voči svojim štátnym príslušníkom,

l) "právnická osoba" znamená akýkoľvek právny subjekt ustanovený alebo inak organizovaný podľa platných zákonov na ziskové alebo iné účely v súkromnom alebo štátnom vlastníctve, zahrňujúc akúkoľvek korporáciu, trust, spoločné podnikanie, joint venture, individuálne vlastníctvo alebo združenie,

m) "právnická osoba iného člena" znamená právnickú osobu, ktorá je buď

i) ustanovená alebo inak organizovaná podľa práva tohto iného člena a výrazným spôsobom sa podieľa na podnikateľskej činnosti na území tohto člena alebo ktoréhokoľvek iného člena, alebo

ii) v prípade dodávky služby prostredníctvom formy obchodnej prítomnosti je vlastnená alebo kontrolovaná

1. fyzickými osobami tohto člena, alebo

2. právnickými osobami tohto iného člena uvedenými v písmene i),

n) právnická osoba je

i) "vlastnená" osobami člena, ak viac ako 50 % základného imania v nej vlastnia osoby tohto člena,

ii) "kontrolovaná" osobami člena, ak takéto osoby majú právomoc vymenúvať väčšiu časť jej riaditeľov alebo inak zo zákona riadiť jej činnosť,

iii) "spojená" s inou osobou, ak ju kontroluje alebo je kontrolovaná touto inou osobou alebo ak ju spolu s inou osobou kontroluje tá istá osoba,

o) "priame dane" pozostávajú zo všetkých daní z celkového príjmu, z celkového kapitálu alebo z prvkov príjmu alebo kapitálu vrátane daní z výnosov, z prevodu vlastníctva, daní z nehnuteľností, dedičstva a darov a daní z celkového objemu miezd a platov platených podnikmi, ako aj z daní zo zvýšenia hodnoty kapitálu.

Článok XXIX

Prílohy

Prílohy k tejto dohode sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

[1] Táto podmienka sa rozumie vo vzťahu k počtu sektorov, objemu dotknutého obchodu a spôsobov dodávok. Aby sa táto podmienka splnila, dohody by nemali umožňovať vopred vylúčenie akéhokoľvek spôsobu dodávky.

[2] Takáto integrácia sa vyznačuje tým, že poskytuje občanom zúčastnených strán právo voľného vstupu na trhy pracovných síl strán a zahrňuje opatrenia týkajúce sa mzdových podmienok, iných pracovných podmienok a sociálnych výhod.

[3] Výraz "príslušné medzinárodné organizácie". sa týka medzinárodných inštitúcií, ktorých členstvo je umožnené príslušným orgánom prinajmenšom všetkých členov WTO.

[4] Rozumie sa, že postupy podľa odseku 5 budú rovnaké ako postupy v zmysle GATT 1994.

[5] Na výnimky z verejného poriadku sa možno odvolať iba v prípadoch, keď jeden zo základných záujmov spoločnosti je vystavený skutočnej a dostatočne vážnej hrozbe.

[6] určuje, prideľuje alebo rozdeľuje príjem, zisk, výnos, stratu, zrážky alebo pohľadávky daňovníkov alebo pobočiek alebo vo vzťahu medzi osobami alebo pobočkami tej istej osoby, aby sa ochránila daňová základňa člena.Daňové výrazy alebo pojmy v článku XIV písm. d) a v tejto poznámke sú určené podľa daňových definícií a pojmov alebo podľa rovnocenných alebo podobných definícií a pojmov na základe domáceho právneho poriadku člena, ktorý prijíma opatrenia.

[7] Budúci pracovný program určí spôsob a časový rámec rokovaní o multilaterálnych disciplínách.

[8] Ak člen prijme záväzok prístupu na trh vo vzťahu k dodávke služby prostredníctvom spôsobu dodávky uvedeného v článku I ods. 2a) a ak je pohyb kapitálu cez hranice časťou služby, tento člen je tým zaviazaný povoliť takýto pohyb kapitálu. Ak člen prijme záväzok prístupu na trh vo vzťahu k dodávke služby prostredníctvom spôsobu dodávky uvedeného v článku I ods. 2c), je týmto zaviazaný povoliť súvisiace prevody kapitálu na svoje územie.

[9] Odsek 2c) nezahŕňa opatrenia člena, ktoré obmedzujú vstupy pre dodávku služieb.

[10] Špecifické záväzky prijaté na základe tohto článku sa nebudú chápať tak, že od ktoréhokoľvek člena sa požaduje, aby poskytol vyrovnanie za akékoľvek prirodzené nevýhody v oblasti konkurencieschopnosti, ktoré vyplývajú zo zahraničnej povahy príslušných služieb alebo dodávateľov služieb.

[11] Ak ide o dohody o zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré existujú v čase nadobudnutia platnosti Dohody WTO, možno túto záležitosť predložiť Rade pre obchod so službami len so súhlasom oboch strán tejto dohody.

[12] V prípadoch, keď službu nedodáva priamo právnická osoba, ale sa dodáva prostredníctvom iných foriem obchodnej prítomnosti, ako je pobočka alebo zastupiteľská kancelária, nebude dodávateľovi služby (t. j. právnickej osobe) z dôvodu takejto formy obchodnej prítomnosti zaobchádzanie poskytované dodávateľom služby podľa dohody. Takéto zaobchádzanie sa rozšíri na takú formu obchodnej prítomnosti, ktorej prostredníctvom sa dodáva služba, a nemusí sa rozšíriť na akékoľvek iné časti dodávateľov umiestnených mimo územia, kde sa služba dodáva.

--------------------------------------------------

Príloha týkajúca sa článku II výnimky

PÔSOBNOSŤ

1. Táto príloha špecifikuje podmienky, za ktorých je člen pri nadobudnutí platnosti tejto dohody oslobodený od svojich záväzkov v zmysle článku II ods. 1

2. O akýchkoľvek nových výnimkách, o ktoré sa požiadalo po nadobudnutí platnosti Dohody WTO, sa bude rokovať podľa článku IX ods. 3 uvedenej dohody.

Preskúmanie

3. Rada pre obchod so službami preskúma všetky výnimky udelené na obdobie dlhšie ako päť rokov. Prvé takéto preskúmanie sa uskutoční najneskôr do piatich rokov po nadobudnutí platnosti Dohody WTO.

4. Rada pre obchod so službami pri previerke

a) preskúma, či ešte stále existujú podmienky, ktoré vyvolali potrebu výnimky, a

b) určí dátum ľubovoľného ďalšieho preskúmania.

Skončenie

5. Výnimka člena z povinností v zmysle článku II ods. 1 dohody vo vzťahu k určitému opatreniu sa skončí ku dňu, ktorý je uvedený vo výnimke.

6. V zásade by takéto výnimky nemali prekročiť obdobie desiatich rokov. V každom prípade budú predmetom rokovaní v ďalších kolách o liberalizácii obchodu.

7. Člen oznámi Rade pre obchod so službami skončenie obdobia výnimky, keď odporujúce opatrenie sa zosúladilo s článkom II ods. 1 tejto dohody.

Zoznamy výnimiek podľa článku II

(Odsúhlasené zoznamy výnimiek podľa článku II ods. 2 sa priložia k výtlačku Dohody WTO.)

--------------------------------------------------

Príloha týkajúca sa pohybu fyzických osôb poskytujúcich služby podľa dohody

1. Táto príloha sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa fyzických osôb, ktoré sú dodávateľmi služieb člena, a na fyzické osoby člena, ktoré zamestnáva dodávateľ služby člena, s prihliadnutím na dodávku služby.

2. Dohoda sa ne vzťahuje na opatrenia týkajúce sa fyzických osôb, ktoré sa usilujú o prístup na trh pracovných síl člena, ani na opatrenia v súvislosti s občianstvom, trvalým pobytom alebo zamestnanosťou na trvalom základe.

3. V súlade s časťami III a IV dohody môžu členovia rokovať o špecifických záväzkoch vzťahujúcich sa na pohyb všetkých kategórií fyzických osôb poskytujúcich služby na základe dohody. Fyzickým osobám, na ktoré sa vzťahujú špecifické záväzky, sa umožní poskytnutie služieb v súlade s podmienkami tohto záväzku.

4. Dohoda nebráni členovi, aby na svojom území uplatňoval opatrenia na regulovanie vstupu fyzických osôb na územie a ich dočasného pobytu na tomto území vrátane opatrení nevyhnutných na ochranu celistvosti hraníc a zaistenia systematického pohybu fyzických osôb cez jeho hranice za predpokladu, že sa takéto opatrenia neuplatňujú takým spôsobom, ktorý ruší alebo okliešťuje výhody vyplývajúce ktorémukoľvek členovi z podmienok špecifického záväzku [1].

[1] Skutočnosť, že sa vyžaduje vízum pre fyzické osoby určitých členov, a nie pre fyzické osoby iných členov, sa nebude považovať za zrušenie alebo za oklieštenie výhod podľa špecifického záväzku.

--------------------------------------------------

Príloha týkajúca sa služieb v leteckej doprave

1. Táto príloha sa vzťahuje na opatrenia ovplyvňujúce obchod so službami v leteckej preprave, v listinách ako zapísané alebo nezapísané opatrenia, a vedľajšie služby. Potvrdzuje sa, že akýkoľvek špecifický záväzok alebo povinnosť, prevzatá podľa tejto dohody, nezníži alebo neovplyvní záväzky člena podľa dvojstranných alebo mnohostranných dohôd, ktoré sú platné v deň nadobudnutia platnosti Dohody WTO.

2. Dohoda vrátane jej postupov na urovnávanie sporov sa nebude uplatňovať pri opatreniach týkajúcich sa

a) dopravných práv akokoľvek udelených alebo

b) služieb priamo sa vzťahujúcich na výkon dopravných práv s výnimkou uvedenou v odseku 3 tejto prílohy.

3. Dohoda sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa

a) služieb v oblasti opráv a údržby leteckého parku,

b) predaja leteckých dopravných služieb alebo obchodovania s nimi,

c) služieb v oblasti počítačového rezervačného systému.

4. Postupy na urovnávanie sporov podľa tejto dohody sa môžu použiť, iba ak povinnosti alebo špecifické záväzky prevzal príslušný člen a ak sa vyčerpali postupy na urovnanie sporov obsiahnuté v dvojstranných alebo v iných mnohostranných dohodách alebo rokovaniach.

5. Rada pre obchod so službami preskúma pravidelne, aspoň raz za päť rokov, vývoj v leteckej doprave a pôsobenie tejto prílohy s cieľom zvážiť ďalšie možné uplatňovanie dohody v tomto sektore.

6. Definície:

a) Výraz "služby v oblasti opráv a údržby leteckého parku" znamená také aktivity, ktoré sa vykonávajú na lietadle alebo na jeho časti v čase, keď je stiahnuté z prevádzky, a nezahŕňa tzv. bežnú údržbu.

b) Výraz "predaj leteckých dopravných služieb a obchodovanie s nimi" znamená možnosť pre príslušného leteckého dopravcu predávať a voľne ponúkať svoje služby v leteckej preprave vrátane všetkých aspektov obchodovania, ako je prieskum trhu, inzercia a distribúcia. Tieto činnosti neobsahujú tvorbu cien leteckých dopravných služieb ani príslušných podmienok.

c) Výraz "služby v oblasti počítačového rezervačného systému" znamená služby poskytované prostredníctvom počítačových systémov, ktoré obsahujú informácie o letových poriadkoch leteckých dopravcov, o dostupnosti sedadiel, o tarifách a pravidlách, ktorých prostredníctvom možno rezervovať alebo vystavovať letenky.

d) Výraz "dopravné práva" znamená právo poskytovať pravidelné a nepravidelné služby a/alebo takto prepravovať cestujúcich, náklad a počtu za odmenu, alebo prenajímať z územia člena na územie člena alebo cez územie člena vrátane miest, v ktorých sa majú poskytnúť služby, tratí, ktoré sa majú prevádzkovať, typov prepravy, ktoré sa majú uskutočniť, kapacít, ktoré sa majú poskytnúť, taríf, ktoré sa majú vyrubovať, a ich podmienok a kritérií na označenie leteckých liniek vrátane takých kritérií, ako je počet, vlastníctvo a kontrola.

--------------------------------------------------

Príloha týkajúca sa finančných služieb

1. Rozsah a definície

a) Táto príloha sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa poskytovania finančných služieb. Odkaz na dodávku finančnej služby v tejto prílohe znamená dodávku služby podľa definície v článku I ods. 2 dohody.

b) Na účely článku I ods. 3 písm. b) dohody výraz "služby poskytované pri výkone vládnej moci" znamená

i) aktivity riadené ústrednou bankou alebo menovým úradom, alebo ľubovoľným iným verejnoprávnym subjektom pri vykonávaní menovej alebo kurzovej politiky,

ii) aktivity tvoriace časť zákonom stanoveného systému sociálneho zabezpečenia alebo systému verejného dôchodkového zabezpečenia a

iii) iné aktivity riadené verejnoprávnym subjektom na účet alebo s ručením alebo využitím finančných zdrojov vlády.

c) Na účely článku I ods. 3 písm. b) dohody, ak člen dovolí svojim dodávateľom finančných služieb v konkurencii s verejnoprávnym subjektom alebo dodávateľom finančných služieb, aby uskutočňovali ľubovoľné činnosti uvádzané v písmene b) ii) alebo v písmene b) iii), výraz "služby" bude takéto činnosti zahŕňať.

d) Článok I ods. 3 písm. c) dohody sa nevzťahuje na služby, ktoré upravuje táto príloha.

2. Domáca regulácia

a) Nehľadiac na ľubovoľné iné ustanovenia dohody, členovi sa nebude brániť, aby prijímal opatrenia z dôvodov obozretnosti vrátane opatrení na ochranu investorov, vkladateľov, poistencov alebo osôb, ktorým je dodávateľ finančných služieb viazaný dôverou, alebo aby zabezpečil celistvosť a stabilitu finančného systému. V prípadoch, keď takéto opatrenia nie sú v súlade s ustanoveniami dohody, člen ich nepoužije ako prostriedok na vyhýbanie sa záväzkom alebo povinnostiam člena v zmysle dohody.

b) Nič sa v tejto dohode nesmie vysvetľovať tak, aby sa od člena vyžadovalo zverejnenie informácií, ktoré sa týkajú záležitostí a účtov jednotlivých zákazníkov, alebo akýchkoľvek dôverných alebo majetkových informácií vo vlastníctve verejnoprávnych subjektov.

3. Uznávanie

a) Člen môže uznať opatrenia uplatňované z dôvodu obozretnosti ľubovoľnej inej krajiny pri určovaní spôsobu uplatnenia opatrení člena vzťahujúcich sa na finančné služby. Takéto uznanie, aké sa môže dosiahnuť pomocou harmonizácie alebo inak, môže sa opierať o dohodu alebo o dohovor so zainteresovanou krajinou, alebo sa môže poskytnúť autonómne.

b) Člen, ktorý je stranou takejto dohody alebo takého dohovoru podľa písmena a), či už budúceho alebo existujúceho, poskytne adekvátnu príležitosť ostatným zainteresovaným členom rokovať o ich prístupe k takýmto dohodám alebo dohovorom alebo rokovať s ním o porovnateľnej dohode za predpokladu, že by existovala ekvivalentná regulácia a nasledujúca implementácia takejto regulácie, a ak je to vhodné, o postupoch týkajúcich sa výmeny informácií medzi stranami dohody alebo dohovoru. V prípade, keď člen poskytuje uznanie autonómne, poskytne ktorémukoľvek inému členovi primeranú príležitosť na preukázanie, že takéto okolnosti existujú.

c) V prípadoch, keď člen z dôvodu obozretnosti zvažuje uznať opatrenia uplatňované ľubovoľnou inou krajinou, článok VII ods. 4 písm. b) dohody sa nepoužije.

4. Urovnávanie sporov

Skupiny odborníkov pre otázky obozretnosti a iné finančné záležitosti budú mať potrebné odborné znalosti týkajúce sa danej finančnej služby, ktorá je predmetom sporu.

5. Definície

Na účely tejto prílohy pojem

a) "finančná služba" je ľubovoľná služba finančného charakteru ponúknutá dodávateľom finančných služieb určitého člena. Finančné služby zahŕňajú všetky poistenia a služby súvisiace s poistením a všetky bankové a iné finančné služby (s vylúčením poistenia). Finančné služby zahŕňajú tieto aktivity:

Poistenie a služby súvisiace s poistením

i) Priame poistenie (vrátane podielového poistenia):

A. životné,

B. iné ako životné.

ii) Opätovné poistenie a odstúpenie.

iii) Sprostredkovanie poistenia, ako je maklérstvo a zastúpenie.

iv) Pomocné služby pri poistení, ako sú: služby poradenské, poistné štatistiky, zhodnotenia rizika a služby pri riešení poistného nároku.

Bankové a iné finančné služby (s výnimkou poistenia)

v) Prijímanie vkladov a iných splatných zdrojov od verejnosti.

vi) Všetky druhy pôžičiek vrátane spotrebiteľského úveru, hypotéky, faktoringu a financovania obchodných transakcií.

vii) Finančný lízing.

viii) Všetky služby pri platbách a peňažných prevodoch vrátane úveru, kreditných kariet, cestovných šekov a bankových zmeniek.

ix) Záruky a záväzky.

x) Obchodovanie na vlastný účet a účet zákazníkov buď na burze, na voľnom trhu za hotové, alebo inak

A. nástrojmi peňažného trhu (zahŕňajúcimi šeky, zmenky, vkladové certifikáty),

B. devízami,

C. odvodenými produktmi vrátane napríklad termínovaných a očných obchodov,

D. nástrojmi výmenného kurzu a úrokovej miery vrátane operácií, ako sú výmenné obchody (swapy) a dohody o termínových kurzoch,

E. prevoditeľnými cennými papiermi,

F. inými obchodovateľnými nástrojmi a finančnými aktivitami vrátane drahých kovov.

xi) Účasť na vydávaní všetkých druhov cenných papierov vrátane ich upisovania a umiestnenia ako zástupca (buď verejne, alebo súkromne) a zabezpečenie služieb, ktoré sa vzťahujú na takéto vydávanie.

xii) Peňažné maklérstvo.

xiii) Správa aktív, ako je správa hotovosti alebo portfólia, všetky formy kolektívnej správy investícií, správa penzijného fondu, opatrovnícke, depozitné a poverenícke služby.

xiv) Platobné a clearingové služby týkajúce sa finančných aktivít vrátane cenných papierov, odvodených produktov a iných obchodovateľných nástrojov.

xv) Poskytovanie a prevod finančných informácií a spracovanie finančných údajov a súvisiaceho softwaru dodávateľmi iných finančných služieb.

xvi) Poradenské, sprostredkovateľské a iné pomocné finančné služby pri všetkých aktivitách uvedených v písmenách v) až xv) vrátane úverových referencií a analýz, výskumu a poradenstva v oblasti investícií a portfólia, informácií o akvizíciách a o reštrukturalizácii podnikov a stratégie;

b) "dodávateľ finančných služieb" znamená ľubovoľnú fyzickú osobu alebo právnickú osobu člena, ktorá chce poskytovať alebo poskytuje finančné služby, ale výraz "dodávateľ finančných služieb" nezahŕňa verejnoprávny subjekt;

c) "verejnoprávny subjekt" znamená

i) vládu, ústrednú banku alebo menový úrad člena alebo subjekt, ktorý je vo vlastníctve alebo pod kontrolou člena, ktorý sa v princípe zaoberá vykonávaním vládnych funkcií alebo aktivitami na vládne účely; nezahŕňa však subjekt zaoberajúci sa hlavne poskytovaním finančných služieb za obchodných podmienok alebo

ii) súkromný subjekt, ktorý zabezpečuje funkcie zvyčajne vykonávané ústrednou bankou alebo menovým úradom, ak tieto funkcie vykonáva.

--------------------------------------------------

Druhá príloha týkajúca sa finančných služieb

1. Napriek článku II dohody a odsekov 1 a 2 prílohy týkajúcej sa článku II Výnimky člen môže počas 60 dní, začínajúc štvrtým mesiacom po nadobudnutí platnosti Dohody WTO, zapísať do tejto prílohy opatrenia vzťahujúce sa na finančné služby, ktoré nie sú v súlade s článkom II ods. 1 dohody.

2. Napriek článku XXI dohody člen môže počas 60 dní, začínajúc štvrtým mesiacom po nadobudnutí platnosti Dohody WTO, zlepšiť, upraviť alebo zrušiť všetky špecifické záväzky vo finančných službách zapísaných v jeho listine alebo ich časť.

3. Rada pre obchod so službami určí akékoľvek nevyhnutné postupy na uplatňovanie odsekov 1 a 2.

--------------------------------------------------

Príloha týkajúca sa rokovaní o službách v námornej doprave

1. Článok II a príloha týkajúca sa článku II Výnimky, vrátane záväzku zapísať do prílohy akékoľvek opatrenia, ktoré nie sú v súlade so zaobchádzaním podľa doložky najvyšších výhod, ktoré člen bude udržiavať, nadobudnú platnosť pre medzinárodnú námornú dopravu, pomocné služby, prístup k prístavom a prístavným zariadeniam a ich používanie

a) v deň, ktorý bude určený podľa odseku 4 Ministerského rozhodnutia o negociáciách o námorných dopravných službách, alebo

b) v prípade, že rokovania nebudú úspešné k dátumu záverečnej správy Negociačnej skupiny pre služby námornej dopravy stanovenému v tomto rozhodnutí.

2. Odsek 1 sa nevzťahuje na žiadny špecifický záväzok o službách v námornej doprave, ktorý je zapísaný v Listine člena.

3. Zo záverov rokovaní uvedených v odseku 1 a pred dátumom nadobudnutia platnosti môže člen napriek ustanoveniam článku XXI zlepšiť, upraviť alebo zrušiť všetky záväzky alebo časť svojich špecifických záväzkov v tomto sektore bez poskytnutia kompenzácií.

--------------------------------------------------

Príloha týkajúca sa telekomunikácií

1. Ciele

Uznávajúc špecifiká sektora telekomunikačných služieb a najmä jeho dvojitú úlohu ako dôležitého sektora hospodárskej činnosti a ako základného prenosového prostriedku pre ostatné hospodárske činnosti, členovia sa dohodli na tejto prílohe s cieľom prepracovať ustanovenia dohody, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré sa týkajú prístupu a využitia verejných telekomunikačných prenosových sietí a služieb. V súlade s tým poskytuje táto príloha poznámky a doplňujúce ustanovenia k dohode.

2. Rozsah

a) Táto príloha sa bude uplatňovať na všetky opatrenia člena, ktoré sa týkajú prístupu a využitia verejných telekomunikačných prenosových sietí a služieb [1].

b) Táto príloha sa nebude uplatňovať na opatrenia, ktoré sa týkajú šírenia káblových programov a vysielania rozhlasových alebo televíznych staníc.

c) žiadne ustanovenie v tejto dohode sa nebude vykladať tak, aby

i) sa od člena vyžadovalo, aby povolil dodávateľovi služby ktoréhokoľvek iného člena zriadiť, vybudovať, získať, prenajať, prevádzkovať alebo dodávať telekomunikačné prenosové siete alebo služby iným spôsobom, ako je uvedené v jeho listine; alebo

ii) sa od člena vyžadovalo (alebo sa od člena vyžadovalo, aby zaviazal dodávateľov služieb podliehajúcich jeho jurisdikcii), aby zriadil, vybudoval, získal, prenajal, prevádzkoval alebo dodal telekomunikačné prenosové siete alebo služby, ktoré nie sú vo všeobecnosti verejnosti ponúkané.

3. Definície

Na účely tejto prílohy:

a) Výraz "telekomunikácie" znamená vysielanie a príjem signálov ľubovoľným elektromagnetickým prostriedkom.

b) Výraz "verejná telekomunikačná prenosová služba" znamená ľubovoľnú telekomunikačnú prenosovú službu, od ktorej člen výslovne alebo fakticky vyžaduje, aby sa všeobecne ponúkala verejnosti. Takéto služby môžu okrem iného zahŕňať telegraf, telefón, telex: a prenos dát bežne pozostávajúci z prenosu informácií dodaných zákazníkom v reálnom čase medzi dvoma alebo niekoľkými bodmi bez zmeny formy alebo obsahu zákazníkovej informácie medzi koncovými terminálmi.

c) Výraz "verejná telekomunikačná prenosová sieť" znamená verejnú telekomunikačnú infraštruktúru, ktorá umožňuje telekomunikáciu medzi dvoma alebo niekoľkými stanovenými koncovými bodmi siete.

d) Výraz "interná podniková komunikácia" (alebo "vnútropodnikové spoje") znamená telekomunikácie, ktorých prostredníctvom komunikuje spoločnosť v rámci spoločnosti alebo so svojimi dcérskymi spoločnosťami a pobočkami alebo medzi nimi navzájom a v prípade, že to domáci právny poriadok povoľuje, aj s pridruženými spoločnosťami. Na tieto účely musí každý člen vymedziť pojmy "dcérske spoločnosti", "pobočky", prípadne "pridružené spoločnosti". "Interná podniková komunikácia" v tejto prílohe vylučuje komerčné a nekomerčné služby, ktoré sú poskytované spoločnostiam, ktoré nie sú zviazané s dcérskymi spoločnosťami, pobočkami alebo pridruženými spoločnosťami alebo ktoré sú ponúknuté zákazníkom alebo možným zákazníkom.

e) Akýkoľvek odkaz na odsek alebo na písmeno tejto prílohy zahŕňa všetky jeho vedľajšie delenia.

4. Transparentnosť

Pri uplatňovaní článku III dohody každý člen zabezpečí, aby boli príslušné informácie o podmienkach, ktoré ovplyvňujú prístup a využitie verejnej telekomunikačnej prenosovej siete a služieb, verejne dostupné vrátane taríf a iných termínov a podmienok prevádzky, špecifikácií technických rozhraní týchto sietí a služieb, informácií o orgánoch zodpovedných za prípravu a prijatie noriem týkajúcich sa takého prístupu a využitia, podmienok Vzťahujúcich sa na pripojenie terminálu alebo iného zariadenia, ako aj oznamovanie, registrácia alebo licenčné požiadavky, ak existujú.

5. Prístup a využitie verejných telekomunikačných prenosových sietí a služieb

a) Každý člen zabezpečí, aby ktorýkoľvek dodávateľ služieb iného člena získal prístup a mal možnosť využiť verejnú telekomunikačnú prenosovú sieť a služby v rámci primeraných a nediskriminačných podmienok s cieľom zabezpečiť dodávky služieb zahrnutých v jeho listine. Tento záväzok sa bude uplatňovať okrem iného na základe písmen b) až f) [2].

b) Každý člen zabezpečí, aby dodávatelia služieb ktoréhokoľvek iného člena mali prístup a možnosť využiť ľubovoľnú verejnú telekomunikačnú sieť alebo služby ponúkané v rámci hraníc alebo mimo hraníc tohto člena vrátane súkromne prenajatých okruhov, a ak písmená e) a f) neustanovujú inak, na tento účel zabezpečí, aby sa týmto dodávateľom povolilo

i) nakúpiť alebo prenajať a pripojiť koncové alebo iné zariadenie, ktoré je spojené so sieťou a ktoré je nevyhnutné na poskytnutie služieb dodávateľa,

ii) vzájomne prepojiť súkromne prenajaté okruhy alebo okruhy v súkromnom vlastníctve s verejnými telekomunikačnými prenosovými sieťami a službami alebo s okruhmi prenajatými alebo vlastnenými iným dodávateľom služby, a

iii) používať prevádzkové protokoly podľa voľby dodávateľa služieb pri dodávke ľubovoľnej služby okrem tých, ktoré sú nutné na zabezpečenie dostupnosti telekomunikačných prenosových sietí a služieb pre širokú verejnosť.

c) Každý člen zabezpečí, aby mohli dodávatelia služieb ktoréhokoľvek iného člena používať verejné telekomunikačné prenosové siete a služby na prenos informácií v rámci hraníc alebo cez hranice vrátane vnútropodnikovej komunikácie takých dodávateľov služieb a prístupu k informáciám uloženým v databázach alebo inak uchovávaných v strojovo čitateľnej forme na území ľubovoľného člena. Akékoľvek nové alebo pozmenené opatrenia člena, ktoré majú výrazný vplyv na takéto využitie, sa oznámia a budú sa konzultovať v súlade s príslušnými ustanoveniami dohody.

d) Bez ohľadu na predchádzajúci odsek môže člen prijať také opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti správ, v súlade s požiadavkou, aby sa také opatrenia neuplatnili spôsobom, ktorý by mohol vytvoriť prostriedok ľubovoľnej alebo neoprávnenej diskriminácie alebo skrytého obmedzenia obchodu so službami.

e) Každý člen zabezpečí, aby sa pri využití verejných telekomunikačných prenosových sietí a služieb a pri prístupe k nim nekládli žiadne podmienky, ktoré nie sú nevyhnutné

i) na zabezpečenie zodpovednosti za verejné služby dodávateľov verejných telekomunikačných prenosových sietí a služieb, najmä ich spôsobilosť vo všeobecnosti sprístupniť svoje siete a služby verejnosti,

ii) na ochranu technickej celistvosti verejných telekomunikačných prenosových sietí alebo služieb,

iii) na zabezpečenie, aby dodávatelia služieb ktoréhokoľvek iného člena neposkytovali služby, ak im to nebolo povolené podľa záväzkov v listine člena.

f) Za predpokladu, že vyhovejú kritériám ustanoveným pod písmenom e), podmienky na prístup a využitie verejných telekomunikačných prenosových sietí a služieb môžu zahŕňať

i) obmedzenia ďalšieho predaja alebo spoločného využitia takýchto služieb,

ii) požiadavku používať presne stanovené technické rozhrania vrátane protokolov o nich na prepojenie s takýmito sieťami a službami,

iii) požiadavky podľa potreby na vnútornú prevádzkovateľnosť takých služieb a na podporu dosiahnutia cieľov ustanovených v odseku 7 písm. a),

iv) typové schválenia koncových alebo iných zariadení pripojených k sieti a technické požiadavky v súvislosti s pripojením tohto zariadenia k sieti,

v) obmedzenia vzťahujúce sa na vzájomné prepojenie súkromne prenajatých okruhov alebo okruhov vo vlastníctve súkromných osôb s takými sieťami alebo službami alebo s okruhmi prenajatými alebo vo vlastníctve iných dodávateľov služieb alebo

vi) oznamovanie, registrácia a udelenie licencie.

g) Bez ohľadu na predchádzajúce odseky tejto sekcie môže rozvojová členská krajina v súlade s jej úrovňou rozvoja klásť primerané podmienky prístupu a využívania verejných telekomunikačných prenosových sietí a služieb nevyhnutných na posilnenie jej domácej telekomunikačnej infraštruktúry a kapacity služieb a na zvýšenie jej účasti v medzinárodnom obchode s telekomunikačnými službami. Takéto podmienky sa musia presne vymedziť v Listine člena.

6. Technická spolupráca

a) Členovia uznávajú, že účinná, rozvinutá telekomunikačná infraštruktúra v krajinách, najmä rozvojových, je základom na rozšírenie ich obchodu so službami. Na tento účel členovia schvaľujú a podporujú čo najširšiu účasť rozvojových krajín a ich dodávateľov verejných telekomunikačných prenosových sietí a služieb a iných subjektov v rozvojových programoch medzinárodných a regionálnych organizácií vrátane Medzinárodnej telekomunikačnej únie, rozvojového programu Organizácie Spojených národov a Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj.

b) Členovia budú podnecovať a podporovať spoluprácu v oblasti telekomunikácií medzi rozvojovými krajinami na medzinárodnej, regionálnej a subregionálnej úrovni.

c) V spolupráci s príslušnými medzinárodnými organizáciami členovia sprístupnia, ak to bude možné, rozvojovým krajinám dostupné informácie o telekomunikačných službách a vývoji v telekomunikáciách a o informačnej technológii s cieľom pomôcť pri posilňovaní ich domáceho sektora telekomunikačných služieb.

d) Členovia budú venovať osobitnú pozornosť možnosti podporovať v prospech najmenej rozvinutých krajín zahraničných dodávateľov telekomunikačných služieb, aby pomáhali pri prenose technológie, rekvalifikácii a pri iných aktivitách, ktoré podporujú rozvoj ich telekomunikačných infraštruktúr a rozšírenie ich obchodu s telekomunikačnými službami.

7. Vzťah k medzinárodným organizáciám a dohodám

a) Členovia uznávajú dôležitosť medzinárodných noriem pre globálnu zlučiteľnosť a vnútornú prevádzkovateľnosť telekomunikačných sietí a služieb a zaväzujú sa podporovať takéto normy prostredníctvom činností príslušných medzinárodných orgánov vrátane Medzinárodnej telekomunikačnej únie a Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu.

b) Členovia uznávajú úlohu, ktorú zohrajú medzivládne a nevládne organizácie a dohody pri zabezpečovaní účinnej prevádzky vnútroštátnych a globálnych telekomunikačných služieb, Predovšetkým Medzinárodná telekomunikačná únia. Členovia v prípade potreby vytvoria príslušné opatrenia na konzultáciu s takými organizáciami o otázkach vyplývajúcich z realizácie tejto prílohy.

[1] Tento odsek sa chápe v takom význame, že každý člen zabezpečí, aby sa uplatňovali záväzky vyplývajúce z tejto prílohy voči dodávateľom verejných telekomunikačných prenosových sietí a služieb formou akýchkoľvek nevyhnutných opatrení.

[2] Výraz "nediskriminačný". sa chápe vo Vzťahu k doložke najvyšších výhod a národného zaobchádzania, ako je to ustanovené v dohode, a tiež odráža sektorovo špecifický spôsob použitia termínu vo význame "záväzky a podmienky nie menej výhodné ako tie, ktoré sa poskytnú ľubovoľnému inému užívateľovi obdobných verejných telekomunikačných prenosových sietí a služieb pri podobných okolnostiach".

--------------------------------------------------

Príloha týkajúca sa rokovaní o základných telekomunikáciách

1. Článok II a príloha týkajúca sa článku II Výnimky, vrátane záväzku zapísať do prílohy akékoľvek opatrenia, ktoré nie sú v súlade so zaobchádzaním podľa doložky najvyšších výhod, ktorú bude člen udržiavať, nadobudnú platnosť pre základné telekomunikácie

a) dňom, ktorý bude určený podľa odseku 5 Ministerského rozhodnutia o negociáciách týkajúcich sa základných telekomunikácií, alebo

b) v prípade, ak rokovania nebudú úspešné, k dátumu záverečnej správy Negociačnej skupiny pre základné telekomunikácie uvedenom v tomto rozhodnutí.

2. Odsek 1 sa nevzťahuje na žiadny špecifický záväzok o základných telekomunikáciách, ktorý je zapísaný v Listine člena.

--------------------------------------------------

Top