Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21989A1013(02)

Dodatkový protokol k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou o odstraňovaní existujúcich množstvových obmedzení vývozu alebo opatrení s rovnakým účinkom a o zabraňovaní novým množstvovým obmedzeniam vývozu alebo opatreniam s rovnakým účinkom

OJ L 295, 13.10.1989, p. 9–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 89 - 93
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 89 - 93
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 005 P. 225 - 229
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 005 P. 225 - 229
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 109 P. 75 - 79

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1989/545/oj

21989A1013(02)Úradný vestník L 295 , 13/10/1989 S. 0009 - 0013
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 2 Zväzok 7 S. 0089
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 2 Zväzok 7 S. 0089


Dodatkový protokol

k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou o odstraňovaní existujúcich množstvových obmedzení vývozu alebo opatrení s rovnakým účinkom a o zabraňovaní novým množstvovým obmedzeniam vývozu alebo opatreniam s rovnakým účinkom

EURÓPSKE HOSPODÁRSKE SPOLOČENSTVO

na jednej strane a

ISLANDSKÁ REPUBLIKA

na strane druhej,

SO ZRETEĽOM na dohodu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou podpísanú v Bruseli 22. júla 1972, ďalej len "dohoda", a najmä na jej článok 33,

ODVOLÁVAJÚC SA na ciele vytvorenia Európskeho hospodárskeho priestoru v súlade so Spoločným vyhlásením prijatým ministrami krajín EZVO a členskými štátmi spoločenstva a Komisiou Európskych spoločenstiev v Luxemburgu 9. apríla 1984,

MAJÚC NA PAMÄTI, že potreba rozvoja ich obchodných vzťahov je v záujme obidvoch ich hospodárstiev prostredníctvom odstraňovania existujúcich bariér a zabraňovania akýmkoľvek novým bariéram, ktoré ovplyvňujú vývoz ich produktov, na ktoré sa vzťahuje dohoda,

VEDOMÉ si napriek tomu toho, že zmluvné strany môžu byť podľa určitých výnimočných okolností nútené prijať bezpečnostné opatrenia vývozu a že na týmto účel by sa mali zaviesť osobitné ustanovenia,

ROZHODLI SA UZAVRIEŤ TENTO PROTOKOL:

Článok 1

Do dohody sa vkladajú tieto články:

"Článok 13a

1. Žiadne nové množstvové obmedzenie vývozu alebo opatrenie s rovnakým účinkom sa v obchode medzi spoločenstvom a Islandom nezavádza.

2. Množstvové obmedzenia vývozu a akékoľvek opatrenia s rovnakým účinkom sa 1. januára 1990 zrušia, s výnimkou tých, ktoré sa uplatňovali 1. januára 1989 na produkty uvedené v protokole 7, ktoré sa odstránia v súlade s ustanoveniami daného protokolu.

Článok 13b

Zmluvná strana, ktorá uvažuje o zmene opatrení, ktoré uplatňuje na vývoz do tretích krajín, pokiaľ je to praktický možné, to oznámi spoločnému výboru, nie menej ako 30 dní predtým, ako navrhovaná zmena nadobudne účinnosť. Vezme do úvahy všetky námietky inej zmluvnej strany týkajúce sa akéhokoľvek narušenia, ktoré z nej môžu vyplynúť.

Článok 25a

Ak zhoda s ustanoveniami článkov 7 a 13 vedie k:

1. spätnému vývozu do tretej krajiny, proti ktorej vyvážajúca zmluvná strana udržuje, pre produkty, na ktoré sa vzťahujú množstvové vývozné obmedzenia, vývozné clá alebo opatrenia alebo poplatky s rovnakým účinkom; alebo

2. vážnemu nedostatku výrobku nevyhnutnému pre vyvážajúcu zmluvnú stranu alebo k hrozbe tohto nedostatku;

a ak uvedené situácie spôsobia alebo môžu spôsobiť väčšie ťažkosti pre vyvážajúcu zmluvnú stranu, táto zmluvná strana môže prijať primerané opatrenia za podmienok a v súlade s postupmi ustanovenými v článku 28."

Článok 2

Text článku 28 dohody sa nahrádza takto:

"Článok 28

1. V prípade, ak zmluvná strana podrobí dovoz alebo vývoz produktov, pri ktorých môžu vzniknúť ťažkosti uvedené v článkoch 25, 25a a 27, správnemu postupu, ktorého účelom je poskytnúť rýchle informácie o vývoji obchodných tokov, informuje o tom inú zmluvnú stranu.

2. V prípadoch špecifikovaných v článkoch 23 až 27, pred prijatím opatrení v nich stanovených, alebo čo najskôr v prípadoch, na ktoré sa uplatňuje odsek 3 písm. e), poskytne príslušná zmluvná strana spoločnému výboru všetky príslušné informácie požadované na dôkladné preskúmanie situácie s cieľom nájsť riešenie prijateľné pre zmluvné strany. Pri výbere opatrení sa musí dať prednosť tým, ktoré najmenej narúšajú fungovanie dohody.

Bezpečnostné opatrenia sa oznámia spoločnému výboru okamžite a sú predmetom pravidelných porád v rámci výboru, najmä vzhľadom na ich zrušenie, pokiaľ to okolnosti dovolia.

3. Na vykonávanie odseku 2 sa uplatňujú tieto ustanovenia:

a) Vzhľadom na článok 24, každá zmluvná strana môže záležitosť postúpiť spoločnému výboru, ak zváži, že daná činnosť je nezlučiteľná s riadnym fungovaním dohody v zmysle článku 24 ods. 1

Zmluvné strany poskytnú spoločnému výboru všetky príslušné informácie a poskytnú mu pomoc, ktorú vyžaduje, s cieľom preskúmať prípad a prípadne zrušiť činnosť, ktorá je predmetom výhrad.

Ak príslušná zmluvná strana neukončí činnosť, ktorá je predmetom výhrad, počas lehoty určenej spoločným výborom, alebo ak sa spoločný výbor nedohodne počas troch mesiacov odo dňa, kedy mu bola záležitosť predložená, príslušná zmluvná strana môže prijať akékoľvek bezpečnostné opatrenia, ktoré považuje za potrebné na vyrovnanie sa s vážnymi ťažkosťami, ktoré vyplývajú z príslušných činností; môže najmä odňať colné koncesie.

b) Vzhľadom na článok 25, ťažkosti vyplývajúce zo situácie uvedenej v tomto článku sa predložia na preskúmanie Spoločnému výboru, ktorý môže prijať akékoľvek rozhodnutie potrebné na ukončenie takýchto ťažkostí.

Ak spoločný výbor alebo vyvážajúca zmluvná strana neprijme rozhodnutie potrebné na ukončenie týchto ťažkostí do 30 dní od predloženia záležitosti, dovážajúca zmluvná strana je oprávnená uvaliť vyrovnávajúci poplatok na dovážaný produkt.

Vyrovnávajúci poplatok sa vypočítava podľa vplyvu colných rozdielov na hodnotu príslušného tovaru vzhľadom na spracované suroviny alebo medziprodukty.

c) Vzhľadom na článok 25a, ťažkosti vyplývajúce zo situácií uvedených v tomto článku sa predložia na preskúmanie spoločnému výboru. So zreteľom na bod ii) článku 25a sa hrozba nedostatku riadne podloží vhodnými množstvovými a cenovými ukazovateľmi.

Spoločný výbor môže prijať akékoľvek rozhodnutie potrebné na ukončenie ťažkostí. Ak spoločný výbor neprijme takéto rozhodnutie do 30 dní od predloženia záležitosti, vyvážajúca zmluvná strana je oprávnená dočasne uplatňovať vhodné opatrenia na vývoz príslušných produktov.

d) Vzhľadom na článok 26, porady spoločného výboru sa uskutočnia predtým, ako príslušná zmluvná strana prijme vhodné opatrenia.

e) Pokiaľ výnimočné okolnosti, ktoré si vyžadujú okamžité konanie, znemožnia predchádzajúce preskúmanie, príslušná zmluvná strana môže, v situáciách špecifikovaných v článkoch 25, 25a, 26 a 27 a tiež v prípade vývoznej pomoci, ktorá má priamy a okamžitý vplyv na obchod, ihneď uplatňovať ochranné opatrenia prísne vyžadujúce nápravu situácie."

Článok 3

Tento text sa prikladá k dohode ako protokol 7:

"

Protokol 7

o odstraňovaní určitých množstvových obmedzení vývozu

Množstvové obmedzenia uplatňované spoločenstvom na vývoz nižšie uvedených produktov na Island sa odstránia najneskôr k uvedeným dátumom.

Číslo položky harmonizovaného systému | Opis produktov | Dátum odstránenia |

74.04 | Medený odpad a šrot | 1.1.1992 |

ex 44.01 | Palivové drevo, ihličnaté drevo a borovica a jedľové piliny | 1.1.1993 |

ex 44.03 | Surové drevo, tiež odkôrnené, zbavené drevnej beli alebo nahrubo opracované - Ostatné, okrem topoľového | 1.1.1993 |

Drevo, nahrubo opracované do štvorcových tvarov alebo poloopracované do štvorcových tvarov, ale ďalej nespracované - Ostatné, okrem topoľového | 1.1.1993 |

ex 44.07 | Drevo rozrezané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, ale ďalej neopracované, s hrúbkou presahujúcou 6 mm -Z ihličnatého dreva, neobsahujúce malé dosky na výrobu krabíc, sít alebo rešiet a podobne | 1.1.1993 |

ex 41.01 | Surové kože a kožky hovädzích zvierat vážiace menej ako 6 kg na kožu | 1.1.1992 |

ex 41.02 | Surové kože oviec a jahniat | 1.1.1992 |

ex 41.03 | Surové kože a kožky kôz a kozliat | 1.1.1992 |

ex 43.01 | Surové kožušiny králikov | 1.1.1992 |

"

Článok 4

Tento dodatkový protokol schvália zmluvné strany v súlade s ich vlastnými postupmi.

Do platnosti vstupuje 1. januára 1990 za predpokladu, že si zmluvné strany pred týmto dňom navzájom oznámia, že postupy potrebné na tento účel boli ukončené.

Ak dodatkový protokol nevstúpi do platnosti v tento deň, stane sa tak v prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po takomto oznámení.

Článok 5

Tento dodatkový protokol je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach v anglickom, dánskom, francúzskom, gréckom, holandskom, nemeckom, portugalskom, španielskom, talianskom a islandskom jazyku, pričom každé z týchto znení je rovnako autentické.

Hecho en Bruselas, a veinticinco de julio de mil novecientos ochenta y nueve.Udfaerdiget i Bruxelles, den femogtyvende juli nitten hundrede og niogfirs.Geschehen zu Bruessel am fuenfundzwanzigsten Juli neunzehnhundertneunundachtzig.Έγινε στις Βρυζέλλες, στις είκοσι πέντε Ιουλίου χίλια εννιακόσια ογδόντα εννέα.Done at Brussels on the twenty-fifth day of July in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-neuf.Fatto a Bruxelles, addì venticinque luglio millenovecentottantanove.Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juli negentienhonderd negenentachtig.Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Julho de mil novecentos e oitenta e nove.Gjört í Brussel, hinn tuttugasta og fimmta dag julímánáóar nítjan hundruó áttatíu og níu.

Por el Consejo de las Comunidades EuropeasFor Raadet for De Europaeiske FaellesskaberFür den Rat der Europäischen GemeinschaftenΓια το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνFor the Council of the European CommunitiesPour le Conseil des Communautés européennesPer il Consiglio delle Comunità europeeVoor de Raad van de Europese GemeenschappenPelo Conselho das Comunidades EuropeiasFyrir hond ráðs Evrópubandalaganna

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno de la República de IslandiaFor regeringen for Republikken IslandFür die Regierung der Republik IslandΓια την κυβέρνον της Δημοκρατίας της ΙσλανδίαςFor the Government of the Republic of IcelandPour le gouvernement de la république d'IslandePer il governo della Repubblica d'IslandaVoor de Regering van de Republiek IJslandPelo Governo da Republica da IslãndiaFyrir ríkisstjórn lýðveldisins Íslands

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE ZMLUVNÝCH STRÁN

k dodatkovému protokolu k dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou o odstraňovaní existujúcich množstvových obmedzení vývozu alebo opatrení s rovnakým účinkom a o zabraňovaní novým množstvovým obmedzeniam vývozu alebo opatreniam s rovnakým účinkom

Zmluvné strany vyhlasujú, že články 7, 13a a 13b dohody sa uplatňujú na produkty špecifikované v článku 2 dohody,

- vrátane ropných produktov špecifikovaných v článku 14 dohody,

- okrem produktov, na ktoré sa vzťahuje dohoda medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a Európskym spoločenstvom uhlia a ocele na jednej strane a Islandskou republikou na strane druhej.

--------------------------------------------------

Top