EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21986A0618(01)

Medzinárodný dohovor o zachovaní atlantických tuniakov PREAMBULA

OJ L 162, 18.6.1986, p. 34–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 011 P. 262 - 266
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 011 P. 262 - 266
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 001 P. 206 - 210
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 001 P. 206 - 210
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 001 P. 206 - 210
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 001 P. 206 - 210
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 001 P. 206 - 210
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 001 P. 206 - 210
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 001 P. 206 - 210
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 001 P. 206 - 210
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 001 P. 206 - 210
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 001 P. 194 - 194
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 001 P. 194 - 194
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 004 P. 16 - 20

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1986/238(1)/oj

Related Council decision

21986A0618(01)Úradný vestník L 162 , 18/06/1986 S. 0034 - 0038
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 11 Zväzok 11 S. 0262
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 11 Zväzok 11 S. 0262


Medzinárodný dohovor o zachovaní atlantických tuniakov

PREAMBULA

Vlády, ktorých zástupcovia, riadne poverení na tento účel, podpísali tento dohovor, pri zohľadnení ich spoločného záujmu na populáciách tuniakov a tuniakovitých rýb v Atlantickom oceáne a so želaním spolupracovať pri udržiavaní populácií týchto rýb na úrovniach, ktoré umožnia maximálny udržateľný rybolov na potravinové a iné účely, sa zaväzujú uzatvoriť Dohovor o zachovaní zdrojov tuniakov a tuniakovitých rýb Atlantického oceánu a dohodli sa takto:

Článok I

Oblasť, pre ktorú sa uplatňuje tento dohovor, ďalej len "oblasť dohovoru", sú všetky vody Atlantického oceánu vrátane priľahlých morí.

Článok II

Nič v tomto dohovore nemá vplyv na práva, nároky alebo stanoviská ktorejkoľvek zmluvnej strany v súvislosti s hranicami teritoriálnych vôd alebo rozsahom jurisdikcie nad rybolovom podľa medzinárodného práva.

Článok III

1. Zmluvné strany sa týmto dohodli zriadiť a udržiavať komisiu s názvom Medzinárodná komisia pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT), ďalej len "komisia", ktorá vykonáva ciele uvedené v tomto dohovore.

2. Každú zmluvnú stranu v komisii zastupujú najviac traja delegáti. Týmto delegátom môžu pomáhať odborníci a poradcovia.

3. Ak nie je v tomto dohovore ustanovené inak, rozhodnutia komisie sa prijímajú väčšinou zmluvných strán, pričom každá zmluvná strana má jeden hlas. Komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomné dve tretiny zmluvných strán.

4. Komisia pravidelne zasadá každé dva roky. Kedykoľvek sa môže zvolať osobitné zasadanie na žiadosť väčšiny zmluvných strán alebo rozhodnutím rady ustanovenej podľa článku V.

5. Na prvom zasadnutí a potom na každom pravidelnom zasadnutí komisia zvolí spomedzi svojich členov predsedu, prvého podpredsedu a druhého podpredsedu, ktorí nebudú opätovne zvolení na viac ako jedno obdobie.

6. Zasadnutia komisie a jej pomocných orgánov sú verejné, ak komisia nerozhodne inak.

7. Úradným jazykom komisie je angličtina, francúzština a španielčina.

8. Komisia má právo prijať rokovací poriadok a finančné nariadenia, ktoré sú potrebné na vykonávanie jej funkcií.

9. Komisia predloží zmluvným stranám každé dva roky správu o svojej práci a zisteniach a taktiež informuje ktorúkoľvek zmluvnú stranu vždy, keď je o to požiadaná, o akejkoľvek otázke týkajúcej sa cieľov dohovoru.

Článok IV

1. Na účely vykonávania cieľov tohto dohovoru komisia zodpovedá za štúdium populácií tuniakov a tuniakovitých rýb (Scombriformes okrem čeľadí Trichiuridae a Gempylidae a rodu Scomber) a ostatných druhov rýb, ktoré sa využívajú pri love tuniakov v oblasti dohovoru, keďže ich neskúma iná medzinárodná organizácia pre rybolov. Toto štúdium zahŕňa výskum výskytu, biometrie a ekológie rýb; oceánografiu ich životného prostredia a účinky prirodzených ľudských faktorov na ich výskyt. Komisia pri vykonávaní týchto zodpovedností podľa možností využíva technické a vedecké služby a informácie od úradných agentúr zmluvných strán a ich politických oddelení a tam, kde je to žiaduce, môže využívať dostupné služby a informácie akejkoľvek verejnej alebo súkromnej inštitúcie, organizácie alebo osoby a v rámci svojho rozpočtu môže vykonávať nezávislý výskum na doplnenie výskumnej práce, ktorú vykonávajú vlády, národné inštitúcie alebo iné medzinárodné organizácie.

2. Vykonávanie ustanovení odseku 1 tohto článku zahŕňa:

a) zbieranie a analyzovanie štatistických informácií týkajúcich sa súčasných podmienok a trendov v love tuniakových zdrojov v oblasti dohovoru;

b) štúdium a hodnotenie informácií týkajúcich sa opatrení a metód na zabezpečenie zachovania populácií tuniakov a tuniakovitých rýb v oblasti dohovoru na úrovniach, ktoré umožnia maximálny udržateľný rybolov a zabezpečia efektívne využívanie týchto rýb spôsobom, ktorý je v súlade s týmto rybolovom;

c) odporúčanie štúdií a prieskumov zmluvným stranám;

d) uverejňovanie a iné šírenie správ o jej zisteniach a štatistických, biologických a iných vedeckých informácií týkajúcich sa lovu tuniakov v oblasti dohovoru.

Článok V

1. V rámci komisie je ustanovená Rada, ktorá sa skladá z predsedu a podpredsedu komisie, spolu so zástupcami najmenej štyroch a najviac ôsmich zmluvných strán. Zmluvné strany zastúpené v rade sa volia na každom pravidelnom zasadnutí komisie. Ak však počet zmluvných strán prevýši 40, komisia môže zvoliť ďalšie dve zmluvné strany, ktoré budú zastúpené v rade. Zmluvné strany, ktorých štátnymi príslušníkmi je predseda a podpredseda, sa nevolia do rady. Pri voľbách do rady komisia riadne zohľadní geografické záujmy zmluvných strán a ich záujmy na love a spracovaní tuniakov, ako aj rovnaké právo zmluvných strán na zastúpenie v rade.

2. Rada vykonáva funkcie, ktoré jej prideľuje tento dohovor alebo určí komisia, pričom zasadá aspoň raz v medziobdobí medzi pravidelnými zasadnutiami komisie. Medzi zasadnutiami komisie Rada prijíma potrebné rozhodnutia o povinnostiach, ktoré majú vykonávať pracovníci, a vydá potrebné pokyny pre výkonného tajomníka. Rozhodnutia rady sa prijímajú v súlade s pravidlami určenými komisiou.

Článok VI

Na vykonávanie cieľov tohto dohovoru môže komisia ustanoviť skupiny podľa druhu, druhovej skupiny alebo geografických oblastí. V tomto prípade každá skupina:

a) zodpovedá za sledovanie druhu, druhovej skupiny alebo geografickej oblasti vo svojej kompetencii a za zbieranie iných súvisiacich informácií;

b) môže navrhnúť komisii na základe vedeckých skúmaní odporúčania pre spoločný postup zmluvných strán;

c) môže odporúčať komisii štúdie a skúmania potrebné na získanie informácií o svojom druhu, druhovej skupine alebo geografickej oblasti, ako aj koordináciu programov skúmania zmluvnými stranami.

Článok VII

Komisia vymenuje výkonného tajomníka, ktorý slúži potrebám komisie. Výkonný tajomník podľa pravidiel a postupov, ktoré môže určiť komisia, má právomoc pri výbere a riadení pracovníkov komisie. Taktiež vykonáva, okrem iného, nasledujúce funkcie, ktoré môže predpísať komisia:

a) koordinácia programov skúmania zmluvnými stranami;

b) príprava rozpočtových odhadov na preskúmanie komisiou;

c) povoľovanie náhrady finančných prostriedkov v súlade s rozpočtom komisie;

d) účtovanie finančných prostriedkov komisie;

e) zabezpečenie spolupráce s organizáciami uvedenými v článku XI tohto dohovoru;

f) príprava zberu a analýzy údajov potrebných na dosiahnutie účelov dohovoru, najmä údajov týkajúcich sa súčasného a maximálne udržateľného lovu zásob tuniaka;

g) príprava vedeckých, administratívnych a iných správ komisie a jej pomocných orgánov pre komisiu na schválenie.

Článok VIII

1. a) Komisia môže na základe vedeckých dôkazov vydať odporúčania určené na zachovanie populácií tuniakov a tuniakovitých rýb, ktoré sa môžu prijať v oblasti dohovoru na úrovniach, ktoré umožnia maximálne udržateľný lov. Tieto odporúčania sa uplatňujú pre zmluvné strany za podmienok ustanovených v odsekoch 2 a 3 tohto článku.

b) Uvedené odporúčania sa vydajú:

i) na podnet komisie, ak nebola zriadená príslušná skupina, alebo so súhlasom aspoň dvoch tretín všetkých zmluvných strán, ak bola zriadená príslušná skupina;

ii) na návrh príslušnej skupiny, ak takáto skupina bola zriadená;

iii) na návrh príslušných skupín, ak sa príslušné odporúčanie týka viac ako jednej geografickej oblasti, druhu alebo druhovej skupiny.

2. Každé odporúčanie vydané podľa odseku 1 tohto článku nadobudne účinnosť pre všetky zmluvné strany šesť mesiacov po dátume oznámenia komisie zasielajúcej odporúčanie zmluvným stranám, okrem prípadov ustanovených v odseku 3 tohto článku.

3. a) Ak ktorákoľvek zmluvná strana v prípade odporúčania vydaného podľa odseku 1 písm. b) bod i) alebo ktorákoľvek zmluvná strana, ktorá je členom príslušnej skupiny v prípade odporúčania vydaného podľa odseku 1 písm. b) bod ii) alebo iii), predloží komisii námietku proti tomuto odporúčaniu v lehote šesť mesiacov ustanovenej v odseku 2, odporúčanie nenadobudne účinnosť na ďalších 60 dní.

b) Ktorákoľvek zmluvná strana môže potom predložiť námietku pred uplynutím lehoty ďalších 60 dní alebo do 45 dní odo dňa oznámenia námietky predloženej inou zmluvnou stranou v tejto ďalšej lehote 60 dní, podľa toho, ktorý deň nastane skôr.

c) Odporúčanie nadobudne účinnosť na konci predĺženej lehoty alebo lehôt pre námietku, avšak nie pre zmluvné strany, ktoré predložili námietku.

d) Ak však proti odporúčaniu predložila námietku najviac jedna štvrtina zmluvných strán, komisia v súlade s pododsekmi a) a b) okamžite oznámi zmluvnej strane alebo stranám, ktoré predložili túto námietku, že námietka nemá účinok.

e) V prípade uvedenom v pododseku d) príslušná zmluvná strana alebo strany majú ďalšiu lehotu 60 dní odo dňa uvedeného oznámenia, v ktorej môžu potvrdiť svoju námietku. Po uplynutí tejto lehoty odporúčanie nadobudne účinnosť, avšak nie pre zmluvnú stranu, ktorá predložila námietku a potvrdila ju v súlade s ustanoveným odkladom.

f) Ak proti odporúčaniu predložila námietku viac ako jedna štvrtina, ale menej ako väčšina zmluvných strán, odporúčanie nadobudne účinnosť v súlade s pododsekmi a) a b) pre zmluvné strany, ktoré voči nemu nepredložili námietku.

g) Ak námietky predložila väčšina zmluvných strán, odporúčanie nenadobudne účinnosť.

4. Ktorákoľvek zmluvná strana, ktorá namieta voči odporúčaniu, môže kedykoľvek stiahnuť túto námietku a odporúčanie okamžite nadobudne účinnosť pre túto zmluvnú stranu, ak odporúčanie už platí, alebo v čase, kedy môže nadobudnúť účinnosť podľa podmienok tohto článku.

5. Komisia informuje každú zmluvnú stranu o každej námietke okamžite po jej prijatí a o každom stiahnutí námietky, ako aj o nadobudnutí účinnosti akéhokoľvek odporúčania.

Článok IX

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie uplatňovania tohto dohovoru. Každá zmluvná strana zašle komisii dvakrát ročne alebo v inom čase, ktorý môže požadovať komisia, vyhlásenie o opatreniach, ktoré prijala na tieto účely.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že:

a) na žiadosť komisie poskytnú akékoľvek dostupné štatistické, biologické a iné vedecké informácie, ktoré komisia môže potrebovať na účely tohto dohovoru;

b) ak ich úradné agentúry nebudú schopné získať a poskytnúť uvedené informácie, umožnia komisii prostredníctvom zmluvných strán, aby ich získala na dobrovoľnom základe od spoločností a jednotlivých rybárov.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú spolupracovať s cieľom prijať vhodné efektívne opatrenia na zabezpečenie uplatňovania ustanovení tohto dohovoru a najmä vytvoriť systém medzinárodného vynucovania, ktorý sa má používať v oblasti dohovoru, okrem teritoriálneho mora a prípadne iných vôd, v ktorej má štát právo vykonávať jurisdikciu nad rybolovom podľa medzinárodného práva.

Článok X

1. Komisia prijme rozpočet pre spoločné výdavky komisie na dvojročné obdobie po každom pravidelnom zasadnutí.

2. Každá zmluvná strana bude ročne prispievať do rozpočtu komisie sumou, ktorá sa rovná:

a) 1000 USD (jedentisíc amerických dolárov) na členstvo v komisii;

b) 1000 USD (jedentisíc amerických dolárov) na členstvo v každej skupine;

c) Ak navrhovaný rozpočet spoločných výdavkov na ktorékoľvek dvojročné obdobie prevýši celkovú sumu príspevkov, ktoré majú platiť zmluvné strany podľa bodu a) a b) tohto odseku, jednu tretinu prevyšujúcej sumy uhradia zmluvné strany v pomere k ich príspevkom zaplateným podľa bodu a) a b) tohto odseku. Zostávajúce dve tretiny komisia určí na základe najnovších dostupných informácií:

i) Celková zaokrúhlená hmotnosť úlovku atlantických tuniakov a tuniakovitých rýb a čistá hmotnosť konzervovaných výrobkov z týchto rýb na každú zmluvnú stranu;

ii) súčet bodu i) pre všetky zmluvné strany.

Každá zmluvná strana prispeje svojím podielom na zostávajúce dve tretiny v tom istom pomere, v akom je jej súčet podľa bodu i) k súčtu podľa bodu ii). Časť rozpočtu uvedená v tomto pododseku sa určí dohodou všetkých prítomných a hlasujúcich zmluvných strán.

3. Rada preskúma druhú polovicu dvojročného rozpočtu na svojom pravidelnom zasadnutí medzi zasadnutiami komisie a na základe súčasného a predpokladaného vývoja môže povoliť prerozdelenie súm v rozpočte komisie na druhý rok v rámci celkového rozpočtu schváleného komisiou.

4. Výkonný tajomník komisie informuje každú zmluvnú stranu o jej ročnej rozpočtovanej sume. Príspevky sú splatné 1. januára roku, za ktorý sa rozpočtovaná suma uložila. Príspevky, ktoré nie sú prijaté do 1. januára nasledujúceho roka, sa považujú za nedoplatky.

5. Príspevky do dvojročného rozpočtu sa platia v menách, o ktorých môže rozhodnúť komisia.

6. Komisia na prvom stretnutí schváli rozpočet pre zostávajúcu časť prvého roka, v ktorom komisia funguje, a na nasledujúce dva roky. Okamžite zašle zmluvným stranám kópie týchto rozpočtov spolu s oznámeniami o príslušných rozpočtovaných sumách prvého ročného príspevku.

7. Potom v lehote najmenej 60 dní pred pravidelným zasadnutím komisie, ktoré predchádza uplynutiu dvojročného obdobia, výkonný tajomník predloží každej zmluvnej strane návrh dvojročného rozpočtu spolu s harmonogramom navrhovaných rozpočtovaných súm.

8. Komisia môže pozastaviť hlasovacie práva ktorejkoľvek zmluvnej strany, ak sa jej nedoplatky príspevkov rovnajú alebo prevyšujú sumu, ktorú dlhuje za dva predchádzajúce roky.

9. Komisia pred prijatím ročných príspevkov zriadi fond pre pracovný kapitál na financovanie operácií komisie a na iné účely, ktoré môže určiť komisia. Komisia určí úroveň fondu, vypočíta preddavky potrebné na jeho zriadenie a prijme nariadenia, ktorými sa riadi používanie fondu.

10. Komisia zabezpečí ročný nezávislý audit účtovníctva komisie. Správy o týchto auditoch preskúma a schváli komisia alebo Rada v rokoch, kedy sa nekoná pravidelné zasadnutie komisie.

11. Komisia môže prijímať príspevky iné ako príspevky ustanovené v odseku 2 tohto článku na vykonávanie svojej práce.

Článok XI

1. Zmluvné strany súhlasia, že bude existovať pracovný vzťah medzi komisiou a Organizáciou pre potraviny a poľnohospodárstvo (FAO) Spojených národov. Komisia bude v tejto súvislosti rokovať s Organizáciou pre potraviny a poľnohospodárstvo Spojených národov s cieľom uzatvoriť dohodu podľa článku XIII Ústavy organizácie. Táto dohoda, inter alia, určí generálnemu riaditeľovi Organizácie pre potraviny a poľnohospodárstvo Spojených národov, aby vymenoval zástupcu, ktorý sa bude zúčastňovať na zasadnutiach komisie a jej pomocných orgánov, ale bez práva hlasovať.

2. Zmluvné strany súhlasia, že bude existovať spolupráca medzi komisiou a ostatnými medzinárodnými komisiami pre rybolov a vedeckými organizáciami, ktoré by mohli prispieť k práci komisie. Komisia môže uzatvoriť dojednania s týmito komisiami a organizáciami.

3. Komisia môže vyzvať akúkoľvek príslušnú medzinárodnú organizáciu a akúkoľvek vládu, ktorá je členom Organizácie Spojených národov alebo akejkoľvek špecializovanej agentúry Organizácie Spojených národov a nie je členom komisie, aby vyslala pozorovateľov na zasadnutia komisie a jej pomocných orgánov.

Článok XII

1. Tento dohovor zostáva v platnosti 10 rokov a dlhšie, až kým sa zmluvné strany nedohodnú na jeho zrušení.

2. Kedykoľvek po uplynutí 10 rokov odo dňa účinnosti tohto dohovoru môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť od tohto dohovoru 31. decembra ktoréhokoľvek roka, vrátane 10. roka na základe písomného oznámenia o odstúpení predloženého 31. decembra predchádzajúceho roka alebo skôr generálnemu riaditeľovi Organizácie pre potraviny a poľnohospodárstvo Spojených národov.

3. Ktorákoľvek ďalšia zmluvná strana môže potom odstúpiť od tohto dohovoru s účinnosťou od toho istého 31. decembra na základe písomného oznámenia o odstúpení predloženého generálnemu riaditeľovi Organizácie pre potraviny a poľnohospodárstvo Spojených národov najneskôr jeden mesiac odo dňa prijatia informácie od generálneho riaditeľa Organizácie pre potraviny a poľnohospodárstvo Spojených národov o akomkoľvek odstúpení, najneskôr však do 1. apríla uvedeného roka.

Článok XIII

1. Ktorákoľvek zmluvná strana alebo komisia môže navrhnúť zmeny a doplnky k tomuto dohovoru. Generálny riaditeľ Organizácie pre potraviny a poľnohospodárstvo Spojených národov zašle overenú kópiu znenia akejkoľvek navrhnutej zmeny a doplnku všetkým zmluvným stranám. Akákoľvek zmena a doplnok, ktoré neobsahujú nové povinnosti, nadobudnú účinnosť pre všetky zmluvné strany v 30. deň po ich prijatí tromi štvrtinami zmluvných strán. Akákoľvek zmena a doplnok, ktoré obsahujú nové povinnosti, nadobudnú účinnosť pre každú zmluvnú stranu, ktorá prijme túto zmenu a doplnok, v 90. deň po ich prijatí tromi štvrtinami zmluvných strán a potom pre každú zostávajúcu zmluvnú stranu po jej prijatí. Akákoľvek zmena a dodatok, o ktorej sa jedna alebo viaceré strany domnievajú, že obsahuje nové povinnosti, sa považuje za zmenu a dodatok, ktorý obsahuje nové povinnosti a nadobudne účinnosť v uvedenom zmysle. Vláda, ktorá sa stane zmluvnou stranou po otvorení zmeny a doplnku k tomuto dohovoru na prijatie podľa ustanovení tohto článku, je viazaná dohovorom v znení zmien a doplnkov, keď uvedené zmeny a doplnky nadobudnú účinnosť.

2. Navrhované zmeny a doplnky sa uložia u generálneho riaditeľa Organizácie pre potraviny a poľnohospodárstvo Spojených národov. Oznámenia o prijatí zmien a doplnkov sa uložia u generálneho riaditeľa Organizácie pre potraviny a poľnohospodárstvo Spojených národov.

Článok XIV

1. Tento dohovor je otvorený na podpis pre ktorúkoľvek vládu, ktorá je členom Organizácie Spojených národov alebo akejkoľvek špecializovanej agentúry Organizácie Spojených národov. Ktorákoľvek takáto vláda, ktorá nepodpíše tento dohovor, môže k nemu kedykoľvek pristúpiť.

2. Tento dohovor podlieha ratifikácii alebo schváleniu signatárskych krajín v súlade s ich ústavami. Ratifikačné, schvaľovacie alebo prístupové listiny sa uložia u generálneho riaditeľa Organizácie pre potraviny a poľnohospodárstvo Spojených národov.

3. Tento dohovor nadobudne účinnosť po uložení ratifikačných, schvaľovacích alebo prístupových listín siedmimi vládami, pričom nadobudne účinnosť pre každú vládu, ktorá následne uloží ratifikačnú, schvaľovaciu alebo prístupovú listinu, v deň tohto uloženia.

Článok XV

Generálny riaditeľ Organizácie pre potraviny a poľnohospodárstvo Spojených národov informuje všetky vlády uvedené v odseku 1 článku XIV o uložení ratifikačných, schvaľovacích alebo prístupových listín, nadobudnutí účinnosti tohto dohovoru, návrhoch na zmeny a doplnky, oznámeniach o prijatí zmien a doplnkov, nadobudnutí účinnosti zmien a doplnkov a oznámeniach o odstúpení.

Článok XVI

Originál tohto dohovoru sa uloží u generálneho riaditeľa Organizácie pre potraviny a poľnohospodárstvo Spojených národov, ktorý zašle overené kópie vládam uvedeným v odseku 1 článku XIV.

Na dôkaz toho splnomocnení zástupcovia, riadne poverení na tento účel, podpísali tento dohovor. V Rio de Janeiro v 14. deň mája 1966 v jedinom origináli v anglickom, francúzskom a španielskom jazyku, pričom každá verzia je rovnocenne záväzná.

--------------------------------------------------

Top